Grimstad kommune årsregnskap 2014 DRIFTSREGNSKAP 5 INVESTERINGSREGNSKAP 26 BALANSE 33 NOTER 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad kommune årsregnskap 2014 DRIFTSREGNSKAP 5 INVESTERINGSREGNSKAP 26 BALANSE 33 NOTER 35"

Transkript

1

2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 4 DRIFTSREGNSKAP 5 Anskaffelse og anvendelse av midler 6 Hovedoversikt drift 7 sskjema 1A 8 sskjema 1B 9 sskjema 1B detaljert på konto 10 Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet 18 INVESTERINGSREGNSKAP 26 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet 27 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A 28 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2B 29 Investeringsregnskapet - vedlegg spesifisering av 2B 30 BALANSE 33 Balansen 34 NOTER 35 Note 1 Kapitalkonto 36 Note 2 Årsverk 37 Note 3 Selvkosttjenester 38 Note 4 Prosjekter med merforbruk i forhold til budsjett 39 Note 5 smessig mindreforbruk 39 Note 6 Avdrag på gjeld 40 Note 7 Gjeldsforpliktelser 40 Note 8 Gjeldsforpliktelse fordelt på långiver 41 Note 9 Finansielle anleggsmidler 42 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger 43 Note 10.1 Disposisjonsfond 43 Note 10.2 Bundet driftsfond 43 Note 10.3 Ubundet investeringsfond 43 Note 10.4 Bundet investeringsfond 43 Note 11 Forsikringsskade Fevik skole 44 Side 2

3 Grimstad kommune årsregnskap Note 12 Aktiverte anleggsmidler 44 Note 13 Garantier gitt av kommunen 44 Note 14.1 Endring i arbeidskapital 45 Note 14.2 Endring av arbeidskapital i balansen 46 Note 15 Skjønnsmidler barnehage 46 Note 16 Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 47 Note 17 Pensjonskostnad Statens pensjonskasse (STP) 49 Note 18 Lønn rådmann og ordfører 51 Note 19 - IKT Agder IKS 51 Note 20 Hendelser etter balansedagen 51 Note 21 Generelle kommentarer til regnskapet 51 VEDLEGG 52 Vedlegg 1 Byggelånsrenter belastet investeringsprosjekter 53 Vedlegg 2 Låneoversikt 54 Side 3

4 Grimstad kommune årsregnskap Signaturer er avsluttet av regnskapssjef 16. februar 2015 og overlevert revisjonen Per Kristian Vareide rådmann Stein Bergan fungerende regnskapssjef Side 4

5 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune DRIFTSREGNSKAP Hovedoversikter Side 5

6 Grimstad kommune årsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Grimstad kommune Anskaffelse og anvendelse av midler Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Tall i 1000 kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år SUM AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Side 6

7 Grimstad kommune årsregnskap Hovedoversikt drift Grimstad kommune Økonomisk hovedoversikt drift Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mindreforbruk smessig mindreforbruk havn -506 smessig resultat Grimstad kommune Side 7

8 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1A Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1A Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mindreforbruk smessig mindreforbruk havn -506 smessig mindreforbruk Grimstad kommune Side 8

9 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1B Tall i 1000 kroner UTGIFTER Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Lønn inkl. sosiale utgifter Forbruksvarer og tjenester Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer uten krav til motytelser Finansutgifter og finanstransaksjoner SUM UTGIFTER INNTEKTER Salgsinntekter Refusjon med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser Finansinntekter og andre finanstransaksjoner SUM INNTEKTER Sum fordelt til drift Side 9

10 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B detaljert på konto Grimstad kommune Driftsregnskap kontonivå - regnskapsskjema 1B Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Lønn inkl. sosiale utgifter FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE FASTLØNN SYKEPLEIERE FAST ANSATTE TILLEGG FAST ANSATTE LØR/SØNDAGSTILLEGG FAST ANSATTE KVELD/NATTTILLEGG FAST ANSATTE HELGEDAGSTILLEGG HJEMMEVAKT (TEKNISK) BEREDSKAPSGODTGJØRING VIKAR VIKAR LÆRERE VIKAR SYKDOM VIKAR SYKDOM I AGP VIKAR SYKDOM UTOVER AGP VIKAR FORELDREPERMISJON VIKAR FERIE VIKAR KURS, MØTER VIKAR TILLEGG VIKAR LØR/SØNDAGSTILLEGG VIKAR KVELDS/NATTILLEGG VIKAR HELGEDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP, ENGASJEMENT ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID EKSTRAHJELP LØR/SØNDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP KVELDS/NATTILLEGG EKSTRAHJELP HELGEDAGSTILLEGG OVERTID UTRYKNING PÅ VAKT ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSER OMSORGSLØNN LØNN TILSYNSLEGE STØTTEKONTAKTER PERSONLIG ASSISTENTER LÆRLINGER HONORAR GODTGJØRELSE BESØKSHJEM GODTGJØRELSE FOSTERHJEM KLESGODTGJØRING (TREKKPL) TELEFONGODTGJØRELSE (TREKKPL) MOTKONTO TELEFONGODTGJØRELSE LØNN EGNE RENHOLDSARBEIDERE FAST GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE Side 10

11 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE INTRODUKSJONSSTØNAD KVALIFISERINGSSTØNAD Trekk-/oppg.pl./ikke AGA.pl.lønn PENSJON SPK PENSJON KLP PENSJON PREMIEAVVIK AMORTISERING PREMIEAVVIK ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVFORSIKR Amortisering av tidl.års pr.avv ARBEIDSGIVERAVGIFT SVENSK ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG.PREMIEAVVIK AGA AV AMORT. AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK AGA av amort.av tidl.års pr.avv PERIODISERT VARIABEL LØNN SKYSS-/KOSTGODTGJØRELSE UTG. OG GODTGJ. REISER, DIETT, MV OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE KOSTGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER TELEFONGODTGJØRELSE KLESGODTGJØRING (KUN OPPG.PL.) UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM, BESØKSHJEM Forbruksvarer og tjenester Kontormateriell EDB-rekv Litteratur,abonnement-avi Kopipap/konv. m.v Driftsutg. kontormask. ut Kartverk (kjøp) Annet kontormateriell Undervisn.matr. for elev Arbeidsmatr, sløyd, hånda Bøker for skolebibliotek Fritt skolemateriell Lærebøker/Fagbøker Annet undervisn.materiell Medisinsk forbruksmaterie Annet medisinsk forbr.mat Medisiner/medikamenter Annet vedr. medisiner Matvarer Representasjon (ikke MK) Bevertn. møter/utvalg/org (ikke MK) Kioskvarer-Kafe/Kantine/B Enkelt bevertning. (ikke MK) Side 11

12 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % Side Økologiske matvarer Annet vedr. matvarer Forbruksmateriell (rengjøring/merkemateriell/veisalt) Tjenestefrikjøp (ref.lønn) Velferd/arrangement egne ansatte Arbeidstøy Drivstoff m.v._ny KONTO Rengjøringsmateriell/Merkemater Kjemikalier, veisalt Filmleie Utgiftsdekn.eksterne/egne, ikke oppg.pl Annet vedr. forbr.matr/tjenester Håndkasse - manglende kvitteringer/manko Porto, postforsend. m.m Bankgebyr Telefonutgifter Datakomm.-/linjeleie/etabl/bruk av internett Etabl/bruk av internett Annet vedr.post/bank/tlf Annonser Annonser, annet Informasjon/reklame Gaver, representasjon (ikke MVA) Trykking, kopieringsutgifer, informasjon Annet vedr. ann.,reklame, Kurs, fagmøter og opplæring med overnatting Kurs, fagmøter Utgifter til foreleser/kursholder Etter- og videreutdanning Annet vedr. kurs, opplær Drift av egne transportmidler IKKE OPPGPL. REISEUTGIFTER (FRA LØNN) IKKE OPPGPL. ANDRE UTLEGG/TRANSPORT MV Skyssutgifter Transport eldre/funksj.hem./pasienter Diverse reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Kjøp av transporttjeneste Årsavgift/forsikring transp.midl Drivstoff Vedlh./service transportmidler Kjøp av flyttetjenester Annet vedr. transport/drift av egne trnsp.midl Parkering (med moms) Drift av transportmidler (service og vedlikehold) Strøm/el.kraft til belysn Olje, parafin, ved, andre energiutgifter Olje, parafin, ved til oppvarming Ansvarsforsikring Forsikring, førskole-/skoleelever Forsikring av bygninger, anlegg og eiendom Forsikring av maskiner,utstyr, innbo og løsøre Alarmsystem/vakthold

13 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Yrkesskade- /ulykkesforsikring Annet vedr. forsikring/va Husleie, leie av lokaler Leie av grunn, ubebygd eiend Festeavgift/festetomter Andre leieutgifter lokaler/grunn Kontingenter Avgifter, gebyrer (herund. komm.avg.) Lisenser Deponiavgift Tinglysingsgebyr GAB-avgift Andre avtaleforpliktelser Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kontorinventar-/utstyr Inventar- møbler og lign.(ikke knt.møbl.) Redskaper, verktøy, instrumenter Programvare, servere, printere Bøker/musikk/videokass Trygghetsalarm Kjøp EDB-utstyr Kjøp div. utstyr med levetid < 3 år Annet inventar/utstyr Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing av transportmidler Kjøp av transportmidler m/levetid <3 år og < Annet vedr. leie/leasing av transportmidl Leie/leasing av maskiner og utstyr Leie/operasj. leas.av tekn.utst Leie/operasj. leasing av kontormaskiner Leie av maskiner Annet vedr. leie/leasing Vedlikehold av bygning, innvendig/utvendig Vedlikehold av anlegg og byggrelatert utstyr Vedlikehold av maskiner/utstyr/inventar Vedlikehold av veier Entreprenørarb Vedlikehold grøntareal Renovasjon m/entrepr Asfaltdekker m/entrepr Annet vedr. vedlikehold, byggetj Vedlikehold og oppussing av leiligheter Vedlikehold og oppussing etter hærverk Service/rep. kontorutstyr/større maskiner/eiendeler Vedlikehold av heis Serv.avt/repar. EDB Driftsavtaler/vedlikeholdsavtaler/supportavtaler Snøbrøytingsavtaler Side 13

14 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Annet vedr. service/repar Materiell v/vedl.h. bygn. innvendig/utvendig Materiell v/vedlikehold anlegg/maskiner, utstyr, inventar Materiell v/vedl.h. maskiner/utstyr/inventar Materiell v/vedlikehold vei/grønt Grus til vedlikehold Asfalt til vedlikehold Veimerkingsmateriell Håndtverktøy og deler Skiltmateriell Matriell v/vedl.h. leiligheter Kjøp av renholdstj. kommunale bygg/ordinær vask Vask og rens av tekstiler Utg. leievask (vaskeri/renserivirksh Kjøp av renh.tj.bygg/xtra-vask Annet vedr. renhold/vaskeri/vaktm.tj Juridisk bistand Kons.tj. byggeledelse/pro Konsulenttj. reg.plan/komk.plan Kontrolltjenester (ikke lønn) Konsulenttjenenster (ikke lønn) Annet vedr. konsulenttj Dokumentavgift og tinglysningsgebyr Internkjøp, jfr Nedskriving utlån KFR Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Kjøp av statlige tjeneste Opphold i statlige institusjoner Annet vedr. kjøp av statlige tjenester Kjøp av fylkeskomm.tjenester Spesialist-/spesialunders./utredning Annet vedr. kjøp av fylkeskomm.tj Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra interkomm.tiltak Gjesteelever i andre komm Kjøp av tolketjenester Annet vedr. kjøp av tj. fra andre komm./iks Kjøp av private tjenester KJØP FRA ANDRE (FRA LØNN) DRIFTSTILSKUDD LEGER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER Driftstilskudd private barnehager Driftstilskudd fritidsklubber/eldresenter Dr.tilsk. priv. b.hg., søskenmod Dr.tilsk. priv. b.hg, grad. foreldrebet Dr.tilsk.priv.b.hg.,xtra-bemann Dr.tilsk.priv.bhg.-avregn. mellom regnskapsår Kjøp fra IKS (der komm.er deltaker) Kjøp av tjenester fra sær Side 14

15 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Overføringer uten krav til motytelser Overføring til trygdeforv Overføring til staten forøvrig Medfinansiering somatiske tjenester Krav MVA kompensasjon FK-Overføring til fylkeskomm AK-Overføring til andre komm Ovf. til andre Tilsk.priv.organisasj.,velfor. etc Tilskudd kirkelig fellesråd Ovf. av tilskudd til andre (videreformidl.) Bidrag til andre (sosiale) Tap - fordringer Næringstilskudd Nedskrivning fordringer Annet vedr. overf. til andre/private Erstatning Ovf. til IKS der komm.er deltaker) Overf. til egne foretak Reserverte bevilgninger/avsetninger Avsetning til formannskapets disp Avsetning til ordførers disp Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner Kalk. renter Selvkost Avskrivning Avskrivn. Selvfinans. tjenester Salgsinntekter Brukerbetaling Egenandeler Oppholdsbetaling Småbåtplassleie (HV) Kursavgifter Tinglysningsgebyr Bet. for regnsk.føring/revisjon/adm.godtgj Salgsinntekter varer/tjenester Leieinntekter varer/tjenester Gebyrinntekter Salgsinntekter kantine/kafeteria (avg.fri) Oppmålingsgebyr Innfordringsgebyr Side 15

16 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Havneavgifter (HV) Salgs- og skjenkeavgifter Annet vedr. salgs-/leieinnt. varer/tjenester Pakeringsgebyr Tilleggsavgift Billettinntekter Husleie Festeavgift/Grunnleie Lokalleie Arealleie Husleie trygdeboliger Husleie Sosialboliger Husleie Flyktningboliger Annen utleie Avgiftspliktige gebyrer Abonn.gebyr-stipulert Abonn.gebyr-målt Forbr.gebyr-stipulert Forbr.gebyr-målt Tilknytningsgebyr Målerleie Slamavgift MVA-pliktige salgsinntekter Reklameinntekter, avgpl Avgpl.salg.kantine/kafe, Parkeringsavgift,avgpl Avg.pl. oppmål.tjenester Andre avg.pl. inntekter Salg av brukte biler/maskiner Fordelte utgifter Refusjoner m/krav til motytelser ST-Ref.fra staten m/krav til motyt ST-Ref.fra AETAT/tr.knt ST-Fastlønnstilskudd ST-Tilsk.språkoppl./frem.språk ST-Lønnstilskudd, lærlinger ST-Tilrettelegg.tilsk. (via HMS) ST-Andre tilskuddsordninger fra staten ST-Driftstilskudd NAV ST-Individstønad-NAV ST-Lønnstilskudd-NAV Justeringsrett - mva fradrag Refusjon for sykelønn Refusjonskrav sykepenger Refusjonskrav foreldrepenger Feriepenger sykepenger Feriepenger foreldrepenger Refusjon fritak arb.giv. periode Side 16

17 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Komp. MVA investering Komp. MVA drift FK-Ref. fra fylkeskomm FK-Lærlingetilskudd FK-Annen ref. fra fylkesk AK-Ref. fra andre komm PR-Refusjon fra andre (private) PR-Refusjon frikjøp PR-Lærl.tilsk.fra opplær.knt Ref.fra IKS der komm. er deltaker Internsalg jfr Motpost nedskriving utlån KFR Overføringer til andre uten krav til motytelser Overføring fra fylkeskomm Overfør. til/fra komm.foretak Konsesjonskraftinntekter Gaver/testament. o.l Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner Kalkulatoriske renter (VARF) Mottatte avdrag på sosiale utlån Motpost avskrivninger Intern overføring avskr. selvfinansierende) TOTAL Side 17

18 Grimstad kommune årsregnskap Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet Grimstad kommune Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Rådmann Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Administrasjons og kommunikasjonsavdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Økonomiavdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter HR-avdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Virksomhetsstyring Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde helse- og omsorg Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 18

19 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Sosial- og barnevernstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter NAV Samarbeid Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Boveiledertjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kjøkkentjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Helsetjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Feviktun Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivolltun Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 19

20 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Frivoll ute - hjemmetjeneste Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Berge Gård - hjemmetjeneste Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bestillerenheten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kirke og trossamfunn Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde for samfunn og miljø Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Byggesak Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Oppmåling Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 20

21 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Plan, miljø og landbruk Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Branntjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Feiertjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kommunaltekniske tjenester Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Vann og avløp Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Renovasjon Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bygg- og eiendomstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 21

22 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Fellesområde Kultur og Oppvekstsektoren Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Grimstad barnehage Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Hausland barnehage Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Tønnevoldskogen barnehage Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Storgaten barnehage Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Eide barnehage Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fevik skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 22

23 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Eide skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Jappa skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivoll skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Landvik skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Holviga skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fjære barneskole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fjære ungdomsskole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 23

24 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Grimstad Ungdomsskole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Langemyr skole Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Veilednings- og Utviklingstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kvalifiseringstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bibliotek Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kulturtjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområder Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 24

25 Grimstad kommune årsregnskap Tall i 1000 kroner Oppr.budsj ett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Finans Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter SUM TJENHET Side 25

26 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune INVESTERINGSREGNSKAP Hovedoversikter Side 26

27 Grimstad kommune årsregnskap Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet Grimstad kommune Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet Oppr. budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert i investeringsregnskapet Side 27

28 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A Grimstad kommune Investeringsregnskapet - sskjema 2A Oppr. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Byggelånsrenter Vedlegg Avdrag på lån Avsetninger 10.3, Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger 10.1,10.3, Sum finansiering Udisponert i investeringsregnskapet Side 28

29 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2B Grimstad kommune Investeringsbudsjettet fordelt på Sektor-ansvar Alle tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2013 Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Sektor-ansvar Særregnskap Felles administrative tjenester Helse og sosialsektoren Kirke Kultur og oppvekst Sektor for samfunn og miljø Selvfinansierende tjenester Fellesområde Finans Sum fordelt Side 29

30 Grimstad kommune årsregnskap Investeringsregnskapet - vedlegg spesifisering av 2B Opprinnelig budsjett Endelig budsjett Avvik Forbruk Fellestjenester: IKT - Nye skole-pc'er (B) % Reanskaffelse biler (B) Frivolltun % Reanskaffelse biler (B) Samfunn og miljø Etablering 27 Samarbeid Helse og sosial: Berge Gård, hjelpemiddellager (B) % Boliger for bostedsløse, Mybox-løsning (B) % Nødstrøm til sykehjem (B) % Velferdsteknologi, nattilsyn (B) % Myrsvingen, flyktningebolig (B) % Feviktun, nødaggregat (B) % Boliger til psykiatri (B) Markveien 5B, tilbygg (B) % Brannstasjonen legesenter, ombygging (B) % Kultur og oppvekst: Fevik skole (sk.pk.2) % Fjære skole, søppelbod/kjølelager (B) % Fevikhallen (B) % Ung Arena Fritidsklubb (B) % Nytt bibliotek (RB ) % Kvalifiseringstjenesten, innvendig ombygging (B) % Kvalifiseringstjenesten, løfteplattform (B) % Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off. pålegg (B) % Storgaten barnehage, offentlige pålegg (B) % Fjære barneskole, trinn II (B) % Grimstad kulturhus, stoler og lydanlegg (B) % Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar (B) % Automatisert utlånssystem biblioteket (B) % Rehabilitering Langemyr skole % Rehabilitering Langemyr skole, basseng % Side 30

31 Grimstad kommune årsregnskap Opprinnelig budsjett Endelig budsjett Avvik Forbruk Teknisk sektor: Parkering i fjell % KJØP/SALG AV PRIVATE BOLIGER/TOMTER Grømheia, vei (B) % Feviktun parkeringsplasser (B) % Hesneskanalen, bro ( ) % Ny gravemaskin, kommunalteknikk (B) % Sømsveien, grunnerverv (RB 1t ) % Sømsveien, forlengelse GS (RB 2t ) % Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter (B) % Enøk-investeringer (B) % ENØK-Rådhuset, himlinger og lys (B) ENØK-Svømmehallen, SD-anlegg (B) ENØK-Svømmehallen, avfukter (BE) Ibsenhuset, antikvarisk rehabilitering (B) % Oppretting av Ibsenhuset (B) % Dømmesmoen, ombygging (B) % Dømmesmoen, Tippen Dømmesmoen, Mellombygget Dømmesmoen, Nybygget Kommunalteknikk, liten lastebil Bygg og eiendom, bil Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B) % Legionellasikring sykehjem og kommunale bygg (B) % Rådhuset, reparasjon heis (B) % Rådhuset, brannpålegg (B) % Dømmesmoen Seminaret, brannpålegg (B) % Alternativ energi, Levermyr kunstgress (B) % Grunnvarmeanlegg, Landvik (B) % Fevik skole (forsikringsskade) % KJØP/SALG AV NÆRINGSBYGG/-TOMTER SALGSINNT ODDEN/TORSKEHOLMEN (HAVNEKAPITALEN) Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund (PS 62/11) % Justeringsavtale Borgåsen trinn Havn: Holvika kommunale småbåthavn - sjøanlegg Saulebukt småbåthavn Kirken: Grimstad kapell, nytt digitalt orgel (B) % Grimstad kirke, orgel fra 1886, rehabilitering (B) % Nye gravplasser (B) % Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder % Side 31

32 Grimstad kommune årsregnskap Opprinnelig budsjett Endelig budsjett Avvik Forbruk Kommunaltekniske tjenester VAR: Vik - ombygging, VA (B) % Hasseltangen - Asbestsanering/brannvann VA (B) % Shellbrygga - pumpestasjon (B) % Diverse mindre anlegg, vann (B) % Egra, ny hovedfordelingskum, vann (B) % Reservevann Lillesand, vann (B) % Molland - Morholt - Gleden, vann og avløp (B) % Ruagerveien asbestsanering, vann (B) % Ulenes, fellesføring høyspent, vann og avløp (BE13, TU) % Diverse mindre anlegg, avløp (B) % Fevik 2 pumpestasjon, avløp (B) % Ombygging div mindre pumpestasjoner, avløp (B) Renovasjon - Nedgravde beholdere til søppel (B13) Osterkilen, vannledning, vann (B) % Landvikstrand - Bakken, vann og avløp (B) % Utskiftning av vibrovals, vann (B) % Sømsveien sanering vannledning (B) % Vannledning Støle, vann (B) % Maskintilhenger, avløp (B) % Gangdalen, avløp (B) % Prestegårdskogen pumpestasjon, avløp (B) % Rehab. kloakksledn. Lillesandsveien - Groos, avløp (B) % Utskiftning liten lastebil, avløp (B) % Kloakkledning Støle (B) % Renovasjon, Nedgravde beholdere (B) % Side 32

33 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune BALANSE Hovedoversikter Side 33

34 Grimstad kommune årsregnskap Balansen Grimstad kommune Balanse U.B. I.B. Tall i 1000 kroner Noter EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler 9,16, Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik 16, Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp inv Endring i regnskapsprinsipp drift smessig mindreforbruk smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 7, Andre lån 7, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 16, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 34

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

REGNSKAP 2011. Grimstad kommune

REGNSKAP 2011. Grimstad kommune REGNSKAP Grimstad kommune Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune 31.12. Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer