Grimstad kommune årsregnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad kommune årsregnskap 2013"

Transkript

1

2 Grimstad kommune årsregnskap Side 2

3 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10 sskjema 1B detaljert på konto 11 Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet 15 INVESTERINGSREGNSKAP 20 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskapet 21 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2A 22 Investeringsregnskapet regnskapsskjema 2B 23 Investeringsregnskapet - vedlegg spesifisering av 2B 24 BALANSE 26 Balansen 27 NOTER 28 Note 1 - Kapitalkonto 29 Note 2 Årsverk 30 Note 3 Selvkosttjenester 31 Note 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering 32 Note 5 smessig mindreforbruk 32 Note 6 Avdrag på gjeld 32 Note 7 Gjeldsforpliktelser 33 Note 8 Gjeldsforpliktelse fordelt på långiver 33 Note 9 Finansielle anleggsmidler 34 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger 35 Note 10.1 Disposisjonsfond 35 Note 10.2 Bundet driftsfond 35 Note 10.3 Ubundet investeringsfond 36 Note 10.4 Bundet investeringsfond 36 Note 11 Finansiering av investeringer 36 Side 3

4 Grimstad kommune årsregnskap Note 12 Aktiverte anleggsmidler 37 Note 13 Garantier gitt av kommunen 37 Note 14.1 Endring i arbeidskapital 38 Note 14.2 Endring av arbeidskapital i balansen 39 Note 15 Skjønnsmidler barnehage 39 Note 16 Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 40 Note 17 Pensjonskostnad Statens pensjonskasse (STP) 42 Note 18 Lønn rådmann og ordfører 44 Note 19 - IKT Agder IKS 44 Note 20 Innfrielse av langsiktig gjeld 44 Note 21 Hendelser etter balansedagen 44 Note 22 Generelle kommentarer til regnskapet 45 VEDLEGG 46 Vedlegg 1.1 Totale prosjektkostnader per prosjekt 47 Vedlegg 1.2 Byggelånsrenter belastet investeringsprosjekter 48 Vedlegg 2 Låneoversikt 49 Side 4

5 Grimstad kommune årsregnskap Signaturer er avsluttet av regnskapssjef 14. februar 2014 og overlevert revisjonen. Fredag Per Kristian Vareide rådmann Vivian Fahsing regnskapssjef Side 5

6 Grimstad kommune årsregnskap Grimstad kommune DRIFTSREGNSKAP Hovedoversikter Side 6

7 Grimstad kommune årsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Grimstad kommune Anskaffelse og anvendelse av midler Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Tall i 1000 kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år SUM AVSETNINGER G BRUK AV AVSETNINGER Side 7

8 Grimstad kommune årsregnskap Hovedoversikt drift Grimstad kommune Økonomisk hovedoversikt drift Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Tall i 1000 kroner Noter DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mindreforbruk smessig mindreforbruk havn smessig resultat Grimstad kommune Side 8

9 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1A Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1A Oppr. budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Tall i 1000 kroner Noter FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mindreforbruk smessig mindreforbruk havn smessig mindreforbruk Grimstad kommune Side 9

10 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B Grimstad kommune Driftsregnskap skjema 1B Tall i 1000 kroner UTGIFTER Oppr. Budsjett Rev. Budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Lønn inkl. sosiale utgifter Forbruksvarer og tjenester Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer uten krav til motytelser Finansutgifter og finanstransaksjoner SUM UTGIFTER INNTEKTER Salgsinntekter Refusjon med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser Finansinntekter og andre finanstransaksjoner SUM INNTEKTER Sum fordelt til drift 1A Side 10

11 Grimstad kommune årsregnskap sskjema 1B detaljert på konto Grimstad kommune Driftsregnskap kontonivå - regnskapsskjema 1B Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Lønn inkl. sosiale utgifter FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE FAST ANSATTE TILLEGG FAST ANSATTE LØR/SØNDAGSTILLEGG FAST ANSATTE KVELD/NATTTILLEGG FAST ANSATTE HELGEDAGSTILLEGG FRIKJØP AV TILLITSVALGTE HJEMMEVAKT (TEKNISK) BEREDSKAPSGODTGJØRING VIKAR VIKAR LÆRERE VIKAR SYKDOM VIKAR SYKDOM I AGP VIKAR SYKDOM UTOVER AGP VIKAR FORELDREPERMISJON VIKAR FERIE VIKAR KURS, MØTER VIKAR TILLEGG VIKAR LØR/SØNDAGSTILLEGG VIKAR KVELDS/NATTILLEGG VIKAR HELGEDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP, ENGASJEMENT ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID EKSTRAHJELP LØR/SØNDAGSTILLEGG EKSTRAHJELP KVELDS/NATTILLEGG EKSTRAHJELP HELGEDAGSTILLEGG OVERTID UTRYKNING PÅ VAKT ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER OMSORGSLØNN STØTTEKONTAKTER PERSONLIG ASSISTENTER LÆRLINGER HONORAR GODTGJØRELSE BESØKSHJEM GODTGJØRELSE FOSTERHJEM KLESGODTGJØRING (TREKKPL) TELEFONGODTGJØRELSE (TREKKPL) MOTKONTO TELEFONGODTGJØRELSE LØNN EGNE RENHOLDSARBEIDERE FAST GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE INTRODUKSJONSSTØNAD KVALIFISERINGSSTØNAD PENSJON SPK PENSJON KLP PENSJON AFP PENSJON PREMIEAVVIK ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVFORSIKRING Amortisering av tidl.års pr.avv ARBEIDSGIVERAVGIFT SVENSK ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG.PREMIEAVVIK AGA AV AMORTISERING AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK PERIODISERT VARIABEL LØNN Skyss-/kostgodtgjørelse UTG OG GODTGJ REISER, DIETT, BIL MV OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE KOSTGODTGJØRELSE Telefongodtgjørelse ANDRE OPPG.PLIKTIGE GODTGJØRELSER TELEFONGODTGJØRELSE (KUN OPPG.PL.) KLESGODTGJØRELSE (KUN OPPG.PL.) UTG.DEKN FOSTERHJEM, BESØKSHJEM Andre oppgavepl. godtgjør Forbruksvarer og tjenester Kontormateriell EDB-rekv Litteratur,abonnement-avi Kopipap/konv. m.v Driftsutg. kontormask. ut Kartverk (kjøp) Annet kontormateriell Undervisn.matr. for elev Arbeidsmatr, sløyd, hånda Bøker for skolebibliotek Fritt skolemateriell Lærebøker/Fagbøker Annet undervisn.materiell Medisinsk forbruksmaterie Annet medisinsk forbr.mat Medisiner/medikamenter Annet vedr. medisiner Side 11

12 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Matvarer Representasjon (ikke MK) Bevertn. møter/utvalg/org (ikke MK) Kioskvarer-Kafe/Kantine/B Enkelt bevertning. (ikke MK) Økologiske matvarer Annet vedr. matvarer Forbruksmateriell (rengjøring/merkemateriell/veisalt) Tjenestefrikjøp (ref.lønn) Velferd/arrangement egne ansatte Arbeidstøy Drivstoff m.v._ny KONTO Rengjøringsmateriell/Merkemater Kjemikalier, veisalt Utgiftsdekn.eksterne/egne, ikke oppg.pl Annet vedr. forbr.matr/tjenester Porto, postforsend. m.m Bankgebyr Telefonutgifter Datakomm.-/linjeleie/etabl/bruk av internett Etabl/bruk av internett Annet vedr.post/bank/tlf Annonser Annonser, annet Informasjon/reklame Gaver, representasjon (ikke MVA) Trykking, kopieringsutgifer, informasjon Annet vedr. ann.,reklame, Kurs, fagmøter og opplæring med overnatting Kurs, fagmøter Utgifter til foreleser/kursholder Etter- og videreutdanning Annet vedr. kurs, opplær Drift av egne transportmidler IKKE OPPGPL. REISEUTGIFTER (FRA LØNN) IKKE OPPGPL.ANDRE UTLEGG TRANSP/OVERNATTING Skyssutgifter til/fra skole Transport eldre/funksj.hem./pasienter Kjøp av transporttjeneste Årsavgift/forsikring transp.midl Drivstoff Vedlh./service transportmidler Kjøp av flyttetjenester Annet vedr. transport/drift av egne trnsp.midl Parkering (med moms) Persontransport(med moms) Drift av transportmidler (service og vedlikehold) Strøm/el.kraft til belysn Olje, parafin, ved, andre energiutgifter Andre energiutgifter Ansvarsforsikring Forsikring, førskole-/skoleelever Forsikring av bygninger, anlegg og eiendom Forsikring av maskiner,utstyr, innbo og løsøre Forsikring innbo og løsøre Alarmsystem/vakthold Yrkesskadeforsikring Annet vedr. forsikring/va Husleie, leie av lokaler Leie av grunn, ubebygd eiend Festeavgift/festetomter Andre leieutgifter lokaler/grunn Kontingenter Avgifter, gebyrer (herund. komm.avg.) Lisenser Deponiavgift Plan-/byggesaksgebyr Tinglysingsgebyr Andre avtaleforpliktelser Kjøp, vedlikehold av driftsmidler Kontorinventar-/utstyr Inventar- møbler og lign.(ikke knt.møbl.) Redskaper, verktøy, instrumenter Programvare, servere, printere Bøker/musikk/videokass Trygghetsalarm Kjøp EDB-utstyr Kjøp div. utstyr med levetid < 3 år Annet inventar/utstyr Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing av transportmidler Kjøp av transportmidler m/levetid <3 år og < Leie/leasing av maskiner og utstyr Leie/operasj. leas.av tekn.utst Leie/operasj. leasing av kontormaskiner Annet vedr. leie/leasing Vedlikehold av bygning, innvendig/utvendig Vedlikehold av anlegg og byggrelatert utstyr Vedlikehold av maskiner/utstyr/inventar Vedlikehold av veier Entreprenørarb Side 12

13 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Vedlikehold grøntareal Renovasjon m/entrepr Asfaltdekker m/entrepr Annet vedr. vedlikehold, byggetj Vedlikehold og oppussing av leiligheter Service/reparasjon kontorutstyr/større maskiner/eiendeler Vedlikehold av heis Serv.avt/repar. EDB Driftsavtaler/vedlikeholdsavtaler/supportavtaler Snøbrøytingsavtaler Annet vedr. service/repar Materiell v/vedl.h. bygn. innvendig/utvendig Materiell v/vedlikehold anlegg/maskiner, utstyr, inventar Materiell v/vedl.h. maskiner/utstyr/inventar Materiell v/vedlikehold vei/grønt Grus til vedlikehold Asfalt til vedlikehold Veimerkingsmateriell Håndtverktøy og deler Skiltmateriell Annet vedr. materiell. til vedl.h Matriell v/vedl.h. leiligheter Kjøp av renholdstjenester kommunale bygg/ordinær vask Vask og rens av tekstiler Utg. leievask (vaskeri/renserivirksh Kjøp av renh.tj.bygg/xtra-vask Annet vedr. renhold/vaskeri/vaktm.tj Juridisk bistand Kons.tj. byggeledelse/pro Konsulenttj. reg.plan/komk.plan Kontrolltjenester (ikke lønn) Konsulenttjenenster (ikke lønn) Annet vedr. konsulenttj Dokumentavgift og tinglysningsgebyr Internkjøp, jfr Nedskriving utlån KFR Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Kjøp av statlige tjeneste Opphold i statlige institusjoner Kjøp av fylkeskomm.tjenester Spesialist-/spesialunders./utredning Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra interkomm.tiltak Gjesteelever i andre komm Kjøp av tolketjenester Kjøp av private tjenester KJØP FRA ANDRE (FRA LØNN) DRIFTSTILSKUDD LEGER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER Driftstilskudd private barnehager Driftstilskudd fritidsklubber/eldresenter Dr.tilsk. priv. b.hg., søskenmod Dr.tilsk. priv. b.hg, grad. foreldrebet Dr.tilsk.priv.b.hg.,xtra-bemann Kjøp fra IKS (der komm.er deltaker) Overføringer uten krav til motytelser Overføring til staten forøvrig Medfinansiering somatiske tjenester Krav MVA kompensasjon FK-Overføring til fylkeskomm AK-Overføring til andre komm Ovf. til andre Tilsk.priv.organisasj.,velfor. etc Tilskudd kirkelig fellesråd Ovf. av tilskudd til andre (videreformidl.) Bidrag til andre (sosiale) Tap - fordringer Næringstilskudd Nedskrivning fordringer Annet vedr. overf. til andre/private Overf. til egne foretak Reserverte bevilgninger/avsetninger Avsetning til formannskapets disp Avsetning til ordførers disp Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner Avskrivninger Kalk. renter Selvkost Side 13

14 Grimstad kommune årsregnskap Oppr. budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Salgsinntekter Brukerbetaling Egenandeler Oppholdsbetaling Småbåtplassleie (HV) Kursavgifter Tinglysningsgebyr Bet. for regnsk.føring/revisjon/adm.godtgj Periodiserte gebyrinntekter Salgsinntekter varer/tjenester Leieinntekter varer/tjenester Gebyrinntekter Salgsinntekter kantine/kafeteria (avg.fri) Oppmålingsgebyr Innfordringsgebyr Havneavgifter (HV) Salgs- og skjenkeavgifter Annet vedr. salgs-/leieinnt. varer/tjenester Pakeringsgebyr Tilleggsavgift Billettinntekter Husleie Festeavgift/Grunnleie Lokalleie Arealleie Husleie trygdeboliger Husleie Sosialboliger Husleie Flyktningboliger Annen utleie Avgiftspliktige gebyrer Abonn.gebyr-stipulert Abonn.gebyr-målt Forbr.gebyr-stipulert Forbr.gebyr-målt Tilknytningsgebyr Målerleie Slamavgift MVA-pliktige salgsinntekter Avgpl.salg.kantine/kafe, Parkeringsavgift,avgpl Andre avg.pl. inntekter Salg av brukte biler/maskiner Fordelte utgifter Refusjoner m/krav til motytelser ST-Ref.fra staten m/krav til motyt ST-Ref.fra AETAT/tr.knt ST-Fastlønnstilskudd ST-Tilsk.språkoppl./frem.språk ST-Lønnstilskudd, lærlinger ST-Tilrettelegg.tilsk. (via HMS) ST-Andre tilskuddsordninger fra staten ST-Driftstilskudd NAV ST-Individstønad-NAV ST-Lønnstilskudd-NAV Refusjon for sykelønn Refusjonskrav sykepenger Refusjonskrav foreldrepenger Feriepenger sykepenger Feriepenger foreldrepenger Refusjon for fødselspenge Refusjon fritak arb.giv. periode Komp. MVA investering Komp. MVA drift FK-Ref. fra fylkeskomm FK-Lærlingetilskudd AK-Ref. fra andre komm PR-Refusjon fra andre (private) PR-Refusjon frikjøp PR-Mottak av forsikringsoppg PR-Lærl.tilsk.fra opplær.knt Ref.fra IKS der komm. er deltaker Internsalg jfr Motpost nedskriving utlån KFR Overføringer til andre uten krav til motytelser Overføring fra fylkeskomm Konsesjonskraftinntekter Gaver/testament. o.l Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner Kalkulatoriske renter (VARF) Mottatte avdrag på sosiale utlån Motpost avskrivninger TOTAL Side 14

15 Grimstad kommune årsregnskap Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet Grimstad kommune Brutto driftsregnskap per tjenesteenhet Rådmann Oppr.budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Administrasjons og kommunikasjonsavdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Økonomiavdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter HR-avdelingen Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Sum Felles administrative tjenester Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde Helse- og Sosialsektoren Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Sosial- og barnevernstjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter NAV Samarbeid Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Boveiledertjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kjøkkentjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Helsetjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 15

16 Grimstad kommune årsregnskap Feviktun Oppr.budsjett End. budsjett Avvik Forbruk i % 2012 Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivolltun Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Frivoll ute - hjemmetjeneste Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Berge Gård - hjemmetjeneste Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Bestillerenheten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Sum Helse- og sosialsektoren Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Kirke og trossamfunn Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Fellesområde for samfunn og miljø Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Byggesak Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Oppmåling Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Plan, miljø og landbruk Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Branntjenesten Sum Totale utgifter Sum Totale inntekter Side 16

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer