Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren"

Transkript

1 Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren Møtereferat tysdag 31.mai 12:00-15:40, rom 700,Fylkeshusa MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT DELTAKERE FRÅ ARBEIDSGIVAR FRÅ ORGANISASJONANE Fylkesutdanningssjefen Orienterings- og drøftingsmøte mellom arbeidstakarorganisasjonane og fylkesutdanningssjefen Per Hoem Iver Kåre Mjelve Per Hoem (PH), Sverre Hollen (SH), Dag Lervik (DL) og Iver Kåre Mjelve (IKM), Utdanningsforbundet: Einar Skjegstad (ES), Ole Bjørn Helberg (OBH), Gerd Botn Brattli (GBB) NITO: Frode Balseth (FB), LY: Martinus V. Sæther (MVS), NL: Dagfinn Paus (DP), NSF: Marianne Aurstad (MA), Skolelederforbundet: Oddgeir Overå (OO), DELTA: Finn Marstrander (FM), Fagforbundet: Viggo Jordahl (VJ) Meldt forfall: MFO: Magnhild Tafjord (MT), Forfall: SL: Herluf Grüner (HG), 1. Referat frå OD-møtet Låg ikkje føre 2. Korrigert Referat frå OD-møtet Godkjent med merknad frå Utdanningsforbundet: Avsnitt om skulebesøk 2011 skal lyde: PH orienterte. 6 skuler er vitja av skuleeigar ved PH og SH. Tema har vore: Elevane sine resultat, Tiltak til forbetring og Den digitale kvardagen. PH uttrykte at han sat igjen med eit inntrykk av at det var eit godt samarbeidsklima på dei skulane han hadde vitja. Utdanningsforbundet støtta fylkesutdanningssjefen i at samarbeidsklimaet no såg ut til å væra godt på mange skular, og uttrykte at det var flott med skulebesøka. Dei lyfta og fram eit ynskje om at fylkesutdanningssjefen kunne "presse" NDLA til å utvikle meir digitale læremidler - særleg for dei små faga og.skolelederforbundet opplyste at ordninga med skulebesøk er særs godt mottatt. Ønska at skuleeigar og hadde merksemd på særs krevjande enkelt elevar. 3. Aktuelle saker a. Orientering om GDD Fylkesutdanningssjefen viste til utsendt skriv. GDD i 2011 blir den Utdanningsforbundet spurte om dei friviljuge vil støtte opp betre denne gongen enn i ifjor? Dei minte og fylkesutdanningssjefen på at dei ønskjer gjerne skriv som går ut til skulane litt før skulane seinast samtidig. b. Orientering om HMS for elevar Fylkesutdanningssjefen orienterte. PowerPoint presentasjon er vedlagt. Utdanningsforbundet peika på at Kontaktlærarane får eit stort ansvar igjen. Dei er ikkje spesielt godt skulerte i HMS, t.d. risikovurdering. Utdanningsforbundet stilte og spørsmål om det er tid til dette. Fylkesutdanningssjefen opplyste at det blir utarbeidd eit PPT opplegg som lærarane skal nytte i sin presentasjon til elevane.

2 c. Orientering om Rettleiing nytilsatt lærar ny som lærar Fylkesutdanningssjefen orienterte. Organisasjonane kom med synspunkt på kva som blir viktig å løfte betre fram i dokumentet til drøftingsmøtet 14.juni: Viktigheita av observasjon og rettleiing knytt til det som skjer i klasserommet Viktigheita av at tilbodet blir dimensjonert i innhald og omfang tid med minimums nivå Utdanningsforbundet la fram ønskje om at dei ville ha ein avtale på dette for å sikre at aktivitetane vart utført. Fylkesutdanningssjefen oppmoda organisasjonane til å sende inn innspel i god tid før drøftingsmøtet 14.juni slik at innspela kan innarbeidast i dokumentet, evt. at ein får høve til å grunngje kvifor ein ikkje ønskjer å imøtekome eit innspel. 4. Orientering om strategi og rammer Fylkesutdanningssjefen synte til sak T-36/11 Strategi og rammer nivå vert vidareført. Mindre utfordringar i 2012, dette skuldast at vi har eit nøktert driftsnivå. Investeringane i 4 års perioden vert på 502 mill kroner. (Sak T-36/11 er vedlagt) 5. Orientering om prosessen med utarbeiding av skulebruksplan Fylkesutdanningssjefen opplyste at 1.utkastet vil ligge føre i juni og danne eit grunnlag for skulenes si planlegging. Høring vert primo september 2011, nytt i år er at ein vil freiste å inkludere bruksplan for læreplassar, kopla til elevtal og lærekontrakter. For fagskulane vert skulebruksplana for 2012/2013 eit budsjettspørsmål for fagskulestyret. 6. Oppfølging utfordringa frå KS og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal: Marianne Hojem Bye og Gerd Botn Brattli innleia over spørsmålet: Hvordan vurderes rekrutteringen av undervisningspersonell til skole i dag, hvordan vurderes situasjonen å være om fem år? (stikkord: snittalder, turnover, søkermasse m.v.) Marianne Hojem Bye opna med å syne til tal søkarar på ulike stillingar ved skulane. Innan studieforberedende fag er det godt med kandidatar å velje blant, mens innan yrkesfag er det lite utval, jamvel ingen søkarar. I innleiinga løfta ho fram det store arbeidet vi har gjort innan AGP satsinga vår. Det er viktig å byggje omdøme i alt vi gjer, løfte fram vår region som god bu- og arbeidsmarknadsregion. Ho peika og på at vi må bli flinkare til å nytte RISS, TEMP og MOVE TO MORE i rekrutteringsarbeidet. Powerpoint presentasjonen er vedlagt referatet. Gerd Botn Bratli kom i si innleiing m.a. inn våre utfordringar knytt til høg snitt alder på undervisningspersonalet, auka uttak av AFP, vi manglar yrkesfaglærarar, det blir tilsett personell som manglar PPU og yrkesteoretisk utdanning. Ho synte og til Fylkesinfo 2009; der ei undersøking føre hatt av Karlsenutvalet synte at 6 av 10 fylker ikkje hadde oppfylt kompetansekrava ved tilsetting for alle lærarane. OECD peikar og på høg alderssamansetning i Noreg, dette er altso ikkje berre eit fenomen som gjeld Møre og Romsdal. Kven er det som blir yrkesfaglærarar? Vegen fram til yrkesfaglærar er lang. (fagbrev, 4 års praksis, 2 års yrkesteori og ei årseining PPU) Den 3-årige yrkesfaglærarutdanninga slit med å rekruttere studentar. For studiespesialiserande er det litt meir håp. Likevel vi er inne i eit vende når det gjeld kjønn. Innan studiespesialiserande ser vi auka tal jenter både i elevmassen og blant lærarane Innan yrkesfaga er det omvendt her er det framleis gutar i overvekt blant elevar og lærarar.

3 Kva kan vi gjere? Rekruttering handlar om å bli vald som arbeidsgivar. Vi må gjere innsats på fleire plan. Oppfordre elevar til å verte lærarar er døme på noko vi kan gjere i kvardagen. Vi ser at private skular planfestar berre 950 timar av årsverket. Vi veit at elevatalet vert lågare frå 2013/2014 og det kan dempe noko på utfordringane med å rekruttere nok kvalifisert personell men likevel vil vi ha store nok utfordringar. Skal vi utdanne lærarane sjølv? Kva for forventningar har ungdom til arbeidsgivarar? Vi veit at det moderne leiarskap vert løfta fram som eit føremun. Blir det for mykje anna oppgåver enn lærargjeringa? Autonomi for lærarane vert viktig. Stø utvikling som fører til profesjonalitet i alle ledd, saman med kva for omdøme den einskilde skule held seg med - vil vere avgjerande for kor godt skulen rekrutterer. 7. Saker oppmeldt frå Fagforbundet For Fagforbundet er det viktigst å få klarhet i hvilke rutiner som gjelder for bruk av bemanningsbyråer og hvordan HTA AML 14-12(2) blir praktisert. Fagforbundet ønsker primært å drøfte rutiner om innleie fra bemanningsbyråer. Eller om det finnes klare rutiner om slikt innleie, bli informert om reglene og rutinene. Fylkesutdanningssjefen kunne opplyse; Frå økonomiseksjon har vi motteke følgjande: Det er bare en skole nemlig Kristiansund VGS som har leid tjenester fra Adecco AS i 2010 for ca. kr ,- (kontorassistent og lærerassistent ressurssenter/fagskole) Ingen skoler har såvidt jeg kan se leid tjenester fra Manpower AS. Frå innkjøpsseksjonen har vi motteke følgjande: Innkjøp kjenner ikke til omfanget på disse kontraktene eller om de er inngått i samsvar med reglene i Lov om offentlig anskaffelser. Innkjøp har ikke vært involvert i disse anskaffelsene. Fylkesutdanningssjefen minte elles om: Rutinene/reglene i fylkeskommunen er at lov og tariffavtale skal følges. For det området Fagforbundet tar opp gjelder: HTA kap Midlertidig tilsetting - innleie Arbeidsgiver skal minst én gang i året informere og drøfte prinsippene for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger iht. arbeidsmiljøloven Unntatt herfra er vikariater. Arbeidsmarkedstiltak forutsettes behandlet etter regler som gjelder for disse. AML kap 14 Ansettelse mv Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid, d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav d. Arbeidstaker som har vært

4 sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. (3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid. (4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd bokstav d. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav c, d og e. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær Innleie fra virksomhet som har til formål å drive (1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter 14-9 første ledd. (2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. (3) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i 14-9 femte ledd andre punktum tilsvarende. (4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det. Fagforbundet sa seg nøgd med orienteringa. 8. Saker oppmeldt frå Utdanningsforbundet 1. Overtalsproblematikk Utdanningsforbundet ynskjer at det blir gitt ei kort orientering om overtal under aktuelle saker. Det vart gjeve følgjande orientering:

5 OVERSIKT OVERTAL Skule Overtal innan: Spesifikasjon Status Borgund vgs Restaurant- og matfag, Teknikk og indistruell produksjon, Fagarbeider helse Fagerlia vgs Assistent 100 % st, 2 personer Fagskolen i Ålesund Næringsmiddelteknologi (64sp) og kvalitetssikring(30sp) 25 % st, 1person Fræna vgs Studiespesialisering, Formingsfag 50% st, 1 person Gjermundnes Har ikkje overtal vgs Haram vgs Helse- og sosialfag Undervisningskompetanse i Overtallege er formidla til andre skular,medie- og kommunikasjon, samfunnsfag og historie Herøy vgs Design og håndverk, Overtal er trekt Kristiansund vgs Har ikke overtall pr Molde vgs Studiespesialisering, Overtal er trekt Romsdal vgs Spjelkavik vgs Sunndal vgs Ingen fag Har ikkje overtal Surnadal vgs Har ikkje overtal per Sykkylven vgs Fellesfaga, Helse- og sosialfag, Overtal er korrigert (ikm) 10 % st, 1 person Tingvoll vgs Ikke estimert overtall pr.dato Ulstein vgs Fellesfaga, Ingen overtallige UPA-skolen Har ikkje overtal Volda vgs Døvetolkar 3 Overtallege er formidla til andre skular Ørsta vgs Fellesfaga, Ålesund vgs Fellesfaga, Service og samferdselk, 70 % overtal TRL, (formidlet) 40 % overtal MK (Kompetansetiltak), 14,32 % overtal spansk (formidlet) Atlanten vgs Fannefjord vgs Rauma vgs Stranda vgs

6 2. Tid til leiing arbeidstilhøve for leiarane i vidaregåande opplæring. Utdanningsforbundet har reist denne saka ved fleire høve. Det ser ut til at tidsressursen ved dei vidaregåande skulane vert alle sin kamp mot alle. Med store utfordringar i dei vidaregåande skulane for å få tidsressursen til å strekke til både til ordinær opplæring og spesialundervisning, vert det vanskeleg for leiarane å krevje at tidsressurs skal takast frå undervinsing og omgjerast til ressurs for leiarane. Utdanningsforbundet har tidlegare uttrykt bekymring for det arbeidspresset som spesielt råkar mellomleiarane. Det har tidlegare vore lova at ein skulle sjå på arbeidstilhøva for denne gruppa av leiarar og Utdanningsforbundet etterlyser kva som vert gjort i denne saka. I ordskiftet var organisasjonane oppteken av korleis arbeidsgivar arbeidet med dette spørsmålet. Korleis er arbeidstilhøva, sjukefråværet? Det er nøkternt tronge rammer på skulane. Kva med oppgåver som kan gjerast av merkantilt tilsette? Er det oppgåver som kan fjernast eller forenklast? Vi må sjå kritisk på all rapportering som finnst. Er leiar stillingane attraktive nok? Vi ser at unge og dei utan erfaring søker, mens dei erfarne uteblir. Arbeidsgivar løfta fram at vi i tida som kjem vil diskutere og gje innhald til spørsmål som: Kva slags leiarskap treng vi for å leggje trøkk på elevanes si læring. Kva er viktig å ha fokus på i høve til pedagogisk leiing? Har vi nok fokus på kjerneoppdraget vårt? Kva er det kvalitative innhaldet i leiarskapet? Gjennom AGP dreg vi i gang eit omfattande leiarutviklingsprogram. Kva er leiing og kva er administrasjon i skulen? Fylkesutdanningssjefen oppmoda skulane til å ta omsyn til situasjon for leiarane i fjor. Det vil bli gjort i år og. Arbeidstakarorganisasjonane har i drøftingsmøte med fylkesutdanningssjefen uttrykt bekymring for arbeidspresset til mellomleiarane. Partane på fylkesnivå vil oppmode skulane til å sette av tilstrekkjeleg ressurs til leiing for mellomleiarane. 3. Undervisingsevaluering UD-14/11 Sak om gjennomføring av undervisningsevaluering vinteren 2011 Vedtak i Utdanningsutvalet Undervisningsevalueringa gjennomførast skoleåret 2011/2012 i 1.termin og skal omfatte alle lærarane Utdanningsforbundet ser klart negative sider ved den måten Undervisningsevaluering har blitt gjennomført skuleåret 2010/2011. Utdanningsforbundet fekk ikkje drøfta innhaldet i evalueringa før den vert sett i verk, noko vi meiner er brot på Hovudavtalen. Vi finn også grunn til å minne om målsetjinga med prosjektet, sitat Ud-17/10: Undervisningsevalueringa skal bidra til å utvikle kvaliteten på det undervisningstilbodet elevane får i vidaregåande skole. Det er formulert tre målsettingar for prosjektet: 1. Gi lærarane eit verktøy for å utvikle ein betre pedagogisk praksis i klasserommet. 2. Legge til rette for at elevane kan delta i vurderinga av eiga opplæring. 3. Gi avdelingsleiar eit verktøy for å rettleie lærarane i medarbeidarsamtalen Den evalueringa som har blitt gjennomført skuleåret 2010/2011 har hatt stort fokus på rapportering oppover i systemet frå klasserommet/læraren og opp til skuleeigar. Dette inneber ei stor ekstra arbeidsbør ikkje minst for mellomleiarane som er dei som skal samanfatte rapportar for vidaresending oppover og skal ha samtale med sine lærarar. Tidsbrukutvalet med påfølgjande Stortingsmelding åtvara mot å legge på ekstra arbeidsoppgåver som kan verke som ein tidstjuv frå andre og viktigare oppgåver, jfr saka om mellomleiarane sine arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet kan ikkje sjå at det er naudsynt med ei slik lang rapporteringslinje for å betre pedagogisk praksis i klasserommet og å legge til rette for at elevane vert trekte meir inn i vurderinga av eiga opplæring. Dette arbeidet må ha ein didaktisk innfallsvinkel me hovudfokus på den daglege opplæringa i klasserommet. Utdanningsforbundet er ikkje imot at ein skal evaluere arbeidet i klasserommet, det er noko som er vanleg praksis i all opplæring. Vi ser nytten av å kunne ha ein felles metodikk som sikrar at alle elevar opplever at dei vert tekne med inn i aktiv vurdering av eige læringsarbeid.

7 Udir har i samarbeid med m.a Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet utarbeidd ein rettleiar for vurdering av læringsarbeid i fag. Denne rettleiarane legg hovudfokus på arbeidet i klasserommet og dialogen mellom lærar og elev. Utdanningsforbundet vil tilrå at undervisningsevaluering 2011/2012 nyttar denne rettleiaren når alle lærarane skal med i gjennomføringa. Dette vil lette arbeidet for leiarane og også vere eit betre verktøy for å nå måla med undervisingsevaluering. Utdanningsforbundet og Lektorlaget uttrykte skepsis til anonym undersøking og nytta høve til å fremje ønskje om at undersøking ikkje vert gjennomført anonymt. Fylkesutdanningssjefen opplyste at ein ville sjå særleg på den sentrale rettleiaren med tanke på å leggje den til grunn i Møre og Romsdal. Han opplyste at dette vil bli tema på eit OD-møte til hausten der neste års undersøkelse blir tema. 4. Strategi for kompetanseutvikling Ud-13/11 Framover vil ein avgrense bruken av kompetansemidlar innafor den statlege vidareutdanningsordninga og fase den ut om ikkje finansieringsordninga vert endra. Ein vil heller leggje til rette for ei stipendordning (t.d. kr per studiepoeng) slik at dei kompetansemidlane ein set av til vidareutdanning kan nå langt fleire lærarar enn den statlege støtteordninga Utdanningsforbundet vil ha ei orientering om korleis utdanningssjefen ser for seg ein kvalitativ god kompetanseheving gjennom denne stipendordninga som vert lagt fram i planen. Utdanningsforbundet etterlyser også framlegg om kompetanseheving for lærargrupper som ikkje nødvendigvis får si kompetanseheving målt i STP. Korleis vil ein imøtekome det auka kompetansekravet - nye kompetanseforskrifter på yrkesfag? Saka vert utsett til OD-møtet 14.juni Møtegodtgjering AMU, revisjonsmøte Utdanningsforbundet har motteke sak frå ATV om møtegodtgjering for AMU-møte og revisjonsmøte. Det siste gjeld fagskulen i Kristiansund. Vi ynskjer ein gjennomgang av godtgjering for lovpålagde organ i skuleverket. Fylkesutdanningssjefen synte til rundskriv 83/95 og rundskriv 98/96. Han var ikkje klar over at denne ordninga enno var praktisert ved einskilde skular. Fylkesutdanningssjefen opplyste at det vil gå ut eit nytt rundskriv. Utkast er inntatt nedanfor etter dei to nemnde rundskriva frå 1995 og Rundskriv 83/ Jrn./Arkiv: Molde, /IHV Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Rundskriv 83 / 95 Overskrift RESSURS VED GJENNOMGÅANDE REPRESENTASJON I ARBEIDSMILJØUTVAL, TIL-SETTINGSUTVAL OG SKOLEUTVAL FOR PEDAGOGISK PERSONALE Innhald Ved gjennomgåande representasjon i dei ovanfornemnde utvala, finn fylkesskolesjefen det føremålstenleg av lærarrepresentanten for desse konkrete arbeidsoppgåvene får redusert sitt stillingsvolum i opptil heil stilling tilsvarande arbeidsbyrda. Møtatida må leggjast slik at læraren ikkje treng vikar (i ubunden tid). Eg ber om å få ei kort skriftleg melding om storleiken på reduksjonen og kostnaden som re-duksjonen medfører. Når det gjeld driftspersonale sin medverknad i ovanfornemnde utval, reknar eg med at det ikkje skal medføre behov for vesentlege endringar i arbeidsforhold. Eg vil ønskje skolane og alle arbeidstakarrepresentantane lukke til med dei nye arbeids-oppoppgåvene. Per Hoem Inger Helene Vestre

8 Rundskriv 98/ Jrn./Arkiv: Molde, /IHV Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Rundskriv 98 / 96 Overskrift GODTGJERSLE TIL ARBEIDSTAKARREPRESENTANT FOR PEDAGOGISK PERSONALE I TILSETTINGSUTVAL, SKOLEUTVAL OG ARBEIDSMILJØUTVAL Innhald Eg viser til rundskriv 83/95 herifrå. Ordninga med redusert leseplikt for arbeidstakar med gjennomgåande representasjon viser seg å vere lite tenleg. Ein ønskjer å erstatte ordninga med økonomisk godtgjering for kvart møte med kr. 400 som inkluderer for- og etterarbeid. Godtgjersla er ikkje knytta til gjennomgåande representasjon. Møtetida skal leggast til læraren si ubundne tid slik at vikarutgifter ikkje kjem til. Ordninga skal gjelde frå 1. august 1997 og redusert leseplikt som godtgjering fell såleis vekk frå same tid. Den enkelte representant får høve til å vurdere sin representasjon på nytt frå 1. august 1997 når føresetnadene for godtgjersle no blir endra. Saka har vore drøfta med lærarorganisasjonane som ikkje har merknader til ovannemnde. Rundskriv 83/96 fell såleis vekk med verknad frå 1. august Per Hoem Inger Helene Vestre Rundskriv xx/ Jrn./Arkiv: Molde, /PH Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Rundskriv xx / 2011 Overskrift GODTGJERSLE TIL ARBEIDSTAKARREPRESENTANT FOR PEDAGOGISK PERSONALE I TILSETTINGSUTVAL, SKOLEUTVAL OG ARBEIDSMILJØUTVAL Innhald Eg viser til rundskriv 98/96 herifrå. Ordninga med økonomisk godtgjering for kvart møte for arbeidstakar med gjennomgåande representasjon viser seg å vere lite tenleg. Sidan 1996 har vi fått ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet, frikjøpsressurs for ATV er innført og ei fast årleg godgjering. Ordninga med økonomisk godgjering for kvart møte blir avvikla der den framleis er nytta. Møtetida skal leggast til læraren si planfesta tid utanom undervisningstid, slik at vikarutgifter ikkje kjem til. Ordninga skal gjelde frå 1. august 2011 og ordninga med økonomisk godtgjering der det blir nytta fell såleis vekk frå same tid. Saka har vore drøfta med lærarorganisasjonane Rundskriv 98/96 fell såleis vekk med verknad frå 1. august 2011 for dei skulane som enno praktiserar ordninga frå Per Hoem Iver Kåre Mjelve

9 6. Rettar til permisjon Utdanningsforbundet ynskjer å få avklart kva for rettar dei har til permisjon dei som har fått innvilga vidareutdanning etter modellen alt etter om dei tek 60 eller 30 studiepoeng. Fylkesutdanningssjefen orienterte: Ad: LÆRERE PÅ ORDNINGEN 40% - 40% - 20% Denne ordningen er et resultat at avtale mellom dei sentrale tariffparter og Staten. Skoleeier plikter å bidra med 40 % Den tilsette plikter å bidra med 20 % eigenandel Skolen plikter å leggje arbeidsplanar for den einskilde lærar som gjer det mogeleg å ta del i kompetansetiltaket. Når det gjeld eigenandelen på 20 % so lyt skulen avtale med den tilsette på førehand korleis det skal kunne gjennomførast. Enten trekk i løn eller meirarbeid i same omfang.

10 7. Avtale om løn for undervisning på sommarskole (Ny Giv) Utdanningsforbundet frå andre fylkeskommunar har tatt kontakt med oss og spurt om kva for avtalar lærarar som underviser på sommarskole har. Kan arbeidsgivar orientere om praksis i vårt fylke? Fylkesutdanningssjefen kjøper tenester frå ressurssentra på dei aktuelle skulane.

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Fagleg karriereveg «Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering» Kunnskapsdepartementet inviterar kommunar og fylkeskommunar til å delta

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG 25.10.11 12:00 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG 25.10.11 12:00 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG 25.10.11 12:00 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT Fylkesutdanningssjefen Orienterings- og

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG , Kl 12:00 14:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG , Kl 12:00 14:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TIRSDAG 06.12.11, Kl 12:00 14:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENT Fylkesutdanningssjefen Orienterings-

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

PRAKTISERING AV ARBEIDSTIDSAVTALEN INNHENTING AV INFORMASJON FRÅ REKTORAR OG TILLITSVALDE

PRAKTISERING AV ARBEIDSTIDSAVTALEN INNHENTING AV INFORMASJON FRÅ REKTORAR OG TILLITSVALDE PRAKTISERING AV ARBEIDSTIDSAVTALEN INNHENTING AV INFORMASJON FRÅ REKTORAR OG TILLITSVALDE For å kunne følgje opp rundskrivet om lokal tilpassing av den sentrale arbeidstidsavtalen (Rundskriv 6/12) ønskjer

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 10.07.2009 MR 26744/2009/040 Ref: Kompetanseutvikling skoleåret 2009/2010 Vi viser til rundskriv nr 5/09

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TORSDAG 20.09.11 11:30 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TORSDAG 20.09.11 11:30 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT TORSDAG 20.09.11 11:30 15:15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT Fylkesutdanningssjefen Orienterings- og

Detaljer

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE rundskriv nr. 11/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: 10.06.2009 MR 21634/2009/040 Ref: PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Mellombels tilsetting Aml 14-9

Mellombels tilsetting Aml 14-9 1. Innleiing Mellombels tilsetting er ei vanleg nytta tilsettingsform. Mellombels tilsetting vert nytta når ein skal erstatte ein medarbeidar som er i permisjon, er sjukmeld, er i utdanningspermisjon m.v.,

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer