Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret Bakgrunn Fylkesrådmannen fekk i sak UD-33/16 mynde til å justere elevtalet innafor skoleog tilbodsstrukturen i vedteken skolebruksplan. Det er viktig å avgjere tidleg kva tilbod som ikkje skal setjast i gang, slik at vi får informert søkarane til desse tilboda om det, og gje dei høve til å endre søknaden sin til eit anna utdanningsprogram eller programområde. Det er også viktig for skolane sitt stillingsplanarbeid. Vi tek utgangspunkt i sak UD-5/14. Her vart det gjort vedtak om å setje krav til minimum oppfyllingsgrad til av vedteke kapasitet til 65 prosent til studieførebuande utdanningsprogram. For halvklassar innafor yrkesfag som rekrutterer til lærefag blir minimum kapasitet sett til 6 elevplassar. For YSK-tilboda blir minimum kapasitet sett til 10 kvalifiserte primærsøkarar. Saka er også basert på prøveinntak frå den Prøveinntaket er usikkert på dette tidspunktet, men vi får likevel ei oversikt som saman med erfaringar frå tidlegare år gir oss eit godt vurderingsgrunnlag. Vurderingane som er gjort er ikkje berre basert på prøveinntaket. Vi veit at vi kjem til å utvide antal plassar og/klassar ved somme skolar på grunn av høgt søkartal, og dette er teke omsyn til. I tilfelle der søkartala er svært låge har vi sett på om det kan vere sekundærsøkarar, eller søkarar som kan få ungdomsrett etter sakshandsaming. I tillegg gjer vi unntak for nokre skolar som har svært låg søknad til dei fleste tilboda sine. Vi gjer også unntak dersom skolar har søkarar med spesialundervisning som ikkje kan flyttast til ein anna skole. Vi har hatt samtalar med alle skolar som har tilbod som vi foreslår ikkje blir sett i gang. Skolane har kome med sine innspel dersom dei ikkje er einige i våre vurderingar. Innspela er lagt ved saka.

2 Vurdering Fræna vgs: Bygg og anleggsteknikk: Vg1 bygg og anleggsteknikk YSK har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. To av søkarane har søkt om fortrinn i inntaket. Det er ingen primærsøkarar som har uavklart rett til vidaregåande opplæring. Prøveinntaket viser at det kanskje blir gitt tilbod til 9 søkarar. Ved nærare sjekk ser vi at fire av dei har tilbodet som sitt 3. ønske, ein av dei har det som sitt 4. ønske, og ein har det som sitt 2. ønske. Erfaringar frå tidlegare år er at det skjer endringar mellom første og andre inntak, og også etter skolestart. Det er difor stor risiko at skolen ender opp med berre tre elevar, der to har behov for spesialundervisning. Å starte opp med eit tilbod som kan få så få elevar, er ikkje heldig for eit godt undervisnings- og klassemiljø. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Vg2 byggteknikk har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er ingen andre primærsøkarar med uavklart rett til vidaregåande opplæring. I prøveinntaket blir det gitt tilbod til 4 søkarar. Vi meiner det er uheldig å starte eit tilbod med så få søkarar, og rår til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Studiespesialisering: Vg1 studiespesialisering, internasjonal klasse har 7 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er ingen andre primærsøkarar til tilbodet. Vi rår til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Skolen er einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 bygg og anleggsteknikk ved Fræna vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 byggteknikk ved Fræna vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg1 studiespesialisering internasjonal ved Fræna vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Gjermundnes vgs: Teknikk og industriell produksjon: Vg2 industriteknologi hadde 4 primærsøkarar med ungdomsrett. I prøveinntaket vårt kan det sjå ut til at 6 søkarar får tilbod. To av søkarane har tilbodet som sitt 2. ønske, og sjansen for at dei ikkje kjem ved skolestart er der. Tilbodet har også låge søkartal ved andre skolar i regionen. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 industriteknologi ved Gjermundnes vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret

3 Haram vgs: Helse og oppvekstfag: Vg2 helsearbeidarfag har 5 primærsøkarar. Det fins ingen primærsøkarar med uavklart rett til vidaregåande opplæring. Søkartalet oppfyller ikkje kravet om minimum 6 primærsøkarar. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Studieførebuande: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, og Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse har til saman 11 primærsøkarar med rett til tilboda. Skolen gir tilbod om desse to programområda samla. Samla søkartal til dei to tilboda er på under 65 prosent av oppfyllingsgraden for studieførebuande programområde. Prøveinntaket viser at det kan bli gitt tilbod til 19 søkarar på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, men at berre 4 av dei som får tilbod har det som sitt 1. ønske. 8 av dei som får tilbod har det som sitt 2. ønske. Som tidlegare nemnd så er det usikkert at dei som får tilbod om eit lågare ønske møter ved skolestart. Mange av dei som har Vg3 påbygging som eit lågare ønske, har læreplass som 1. ønske. Vi håper og trur at dei fleste vil få læreplass. Vi rår til at dei to tilboda ikkje blir sett i gang. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar av tilboda. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 helsearbeidarfag ikkje blir sett i gang ved Haram vgs for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ikkje blir sett i gang ved Haram vgs for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse ikkje blir sett i gang ved Haram vgs for skoleåret Herøy vgs, avdeling Vanylven: Helse og oppvekstfag: Vg1 helse og oppvekstfag har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. I tillegg er det 2 søkarar som sannsynleg vil få ungdomsrett, men likevel er det berre 5 primærsøkarar. Kravet om å ha 6 primærsøkarar for å starte ein halv klasse er ikkje oppfylt. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen seier seg einig i vurderingane. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 helse og oppvekstfag ved Herøy vgs, avd. Vanylven ikkje blir sett i gang som for skoleåret I saksframlegget til skolebruksplan for blei det varsla at når ein såg tala frå søkinga , skulle fylkesutdanningssjefen gjere ei ny vurdering av heile tilbodet ved Herøy vgs, avdeling Vanylven. Tilbodet ved skolen vert foreslått vidareført i skoleåret med unntak av Vg1 helse og oppvekstfag.

4 Undervisningspersonalet og skoleleiinga har gjennom fleire år strekt seg langt for å få gje elevane eit godt tilbod. Fleire lærarar har skaffa seg ekstra kompetanse slik at krava til fagtilbodet er stetta på ein tilfredstillande måte. Men med bakgrunn i låge søkartal, svake elevtal i grunnskolen i Vanylven, vanskar med å erstatte kompetansen til lærarar som sluttar av ulike årsaker og dei økonomiske utfordringane avdelinga får med å drive med eit så smalt tilbod, vil fylkesutdanningssjefen no signaliserer at ei nedlegging av Herøy vgs avd. Vanylven vil bli vurdert i arbeidet med ny skolebruksplan Kristiansund vgs: Kunst, design og arkitektur: Det er 9 primærsøkarar til Vg1 kunst, design og arkitektur. For å prøve å bevare tilbodet var planen skulle vi starte med ein halv klasse (15 elevar) skoleåret , fordi at søkartalet til tilbodet ikkje har vore stort ved nokon av dei vidaregåande skolane i fylket. Når vi likevel ikkje får fleire enn 9 primærsøkarar, og prøveinntaket også viser at det er 9 som får tilbod om plass, ser vi det ikkje forsvarleg å setje i gang tilbodet. Elektrofag: Vg3 dataelektronikarfaget har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er også ein søkar frå eit anna fylke som vil få ungdomsrett her, men det er likevel ikkje nok til å starte ein halv klasse med 5 søkarar. 6 søkarar er grensa for å få starte ein halv klasse. Vi rår til at tilbodet ikkje kjem i gang. Skolen er ikkje einig i våre vurderingar. Sjå eige vedlegg. Teknikk og industriell produksjon: Vg2 brønnteknikk har 2 primærsøkarar med ungdomsrett. Det vil ikkje vere forsvarleg å setje i gang eit tilbod med så få primærsøkarar. Skolen er einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 kunst, design og arkitektur ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg3 dataelektronikarfaget ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 brønnteknikk ikkje blir sett i gang for skoleåret Rauma vgs: Restaurant og matfag: Vg1 restaurant og matfag har 5 primærsøkarar med ungdomsrett. 2 av søkarane ønskjer spesialundervisning. Det er berre tre ordinære primærsøkarar til denne klassen. Vi er redd for at undervisnings- og klassemiljøet med så få ordinære søkarar kan bli vanskeleg å få til. Med bakgrunn i dette rår vi til at tilbodet ikkje kjem i gang.

5 Skolen er til dels einig i vår vurdering, men kjem likevel med ein uttale i forhold til forslaget vårt om å ikkje setje i gang tilbodet. Sjå eige vedlegg. Elektrofag: Vg2 automatisering har 5 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er også 5 primærsøkarar til Vg2 elenergi. I samråd med skolen vel vi å oppretthalde Vg2 elenergi, og ikkje starte Vg2 automatisering. Grunnen er at det er lettare å skaffe læreplassar til dei som søkjer om Vg2 elenergi, og dei fleste som har Vg2 automatisering som sitt 1. ønske har Vg2 elenergi ved same skole som sitt 2. ønske. For å berge eitt av tilboda på Vg2 elektro vel vi difor å ikkje setje i gang Vg2 automatisering. Dette kan også gjere at skolen får ein heil klasse på Vg2 elenergi. Helse og oppvekstfag: Skolen har 2 primærsøkarar med ungdomsrett til Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag. Vi rår til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Vurderingane for elektrofag og helse og oppvekstfag er i samråd med skolen, som seier seg einig i å ikkje starte desse tilboda. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 restaurant og matfag ved Rauma vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 automatisering ved Rauma vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag ved Rauma vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Romsdal vgs: Elektrofag og teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse: Vg1 elektrofag med studiekompetanse og Vg1 teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse har til saman 14 primærsøkarar. Elektrofag med studiekompetanse har 9 primærsøkarar, og teknikk og industriell produksjon med studiekompetanse har 5 primærsøkarar. 13 av søkarane har ungdomsrett, medan den siste søkaren sin rett ikkje er avklart enno. Det er sannsynleg at også denne søkaren får ungdomsrett. Skolen påpeikte i søknaden sin om å få opprette dette tilbodet den , at opplæringstilbodet ville bli krevjande, og at elevane måtte ha stor vilje til eigeninnsats. I samråd med skolen har vi difor tidlegare år vurdert alle søkarar med omsyn til at dei burde ha minimum karakter 4 i faga matematikk og naturfag for å starte i opplæring til dette tilbodet. Også i år ser vi at 7 av søkarane til dei to tilboda har karakter 3 eller mindre i matematikk, og/naturfag. Dersom skolen er einig i at ein skal sjå bort frå eit slikt krav for inntak til tilbodet er det ikkje noko i vegen for det. Vi har ikkje stilt eit slik krav skriftleg nokon stad. Når skolen søkte om å få setje i gang tilboda var føresetnaden at begge tilboda skulle vere ei undervisningsgruppe i fellesfaga. Tilbodet er som eit studieførebuande løp å rekne, og det er eit krav at oppfyllingsgraden for dei to tilboda til saman er på over 65 prosent. Men totalt 14 søkarar til 24 plassar et ikkje oppfyllingsgraden oppfylt. Med bakgrunn i det rår vi til at tilboda ikkje blir starta. Dette er det siste året at desse to tilboda blir lyst ut, då vi ikkje har lukkast å skaffe nok søkarar i tre år på rad.

6 Skolen si oppmoding om at tilboda skal lysast ut i skolebruksplanen i perioden kan ikkje sjåast på i dette vedtaket, men må meldast inn som sak om skolebruksplana for Skolen er ikkje einig i våre vurderingar. Sjå eige vedlegg. Bygg og anleggsteknikk: Vg2 klima, energi og miljøteknikk har ingen primærsøkarar med ungdomsrett. Med bakgrunn i dette rår vi til at tilbodet ikkje kjem i gang. Skolen er einig i vår vurdering. Design og handverk: Vg2 interiør og utstillingsdesign har 3 søkarar med ungdomsrett. Vi rår til at tilbodet ikkje kjem i gang. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 elektrofag med studiespesialisering ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg1 teknikk og industriell produksjon med studiespesialsiering ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 klima, energi og miljøteknikk ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 interiør og utstillingsdesign ikkje blir sett i gang for skoleåret Stranda vgs: Restaurant og matfag: Vg1 restaurant og matfag har 2 primærsøkarar med ungdomsrett. Med bakgrunn i lågt søkartal rår vi til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Skolen er einig i vår vurdering. Teknikk og industriell produksjon: Vg1 teknikk og industriell produksjon har 4 primærsøkarar. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 restaurant og matfag ved Stranda vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg1 teknikk og industriell produksjon ved Stranda vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret

7 Sunndal vgs: Teknikk og industriell produksjon: Vg2 industriteknologi har 5 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er ikkje nok søkarar til å starte ein halv klasse. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 industriteknologi ikkje blir sett i gang ved Sunndal vgs for skoleåret Surnadal vgs: Bygg og anleggsteknikk: Vg1 bygg og anleggsteknikk har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 bygg og anleggsteknikk ved Surnadal vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Sykkylven vgs: Helse og oppvekstfag: Vg1 helse og oppvekstfag har 5 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er 5 søkarar som pr. i dag står utan rett som har tilbodet som sitt 1. ønske. Av dei er det 3 minoritetsspråklege som kanskje vil få vaksenrett etter saksbehandling av søknaden fordi dei er over 25 år. Dei to andre har fullført vidaregåande opplæring før, og vil ikkje få vaksenrett. Vi kan ikkje ta omsyn til desse søkarane i vår vurdering om vi skal oppretthalde tilbodet eller ikkje. Vaksne skal jf i forskrift til opplæringslova primært takast inn til opplæringstilbod som er organisert for vaksne etter opplæringslova 4A-3. Det er ikkje nok søkarar med ungdomsrett eller fullføringsrett til å setje i gang tilbodet, og vi rår til at det ikkje kjem i gang. Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg frå skolen og frå Sykkylven kommune. Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Dette er for få søkarar til å starte tilbodet. Vi rår til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Design og handverk: Vg1 design og handverk har 4 primærsøkar med ungdomsrett. Vi rår til at tilbodet ikkje blir starta. Skolen er einig i vår vurdering. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 design og handverk ved Sykkylven vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret

8 Fylkesrådmannen rår til at Vg1 helse og oppvekstfag ved Sykkylven vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag ved Sykkylven vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Tingvoll vgs: Elektrofag: Vg2 elenergi har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Kravet om minimum 6 søkarar med ungdomsrett for å få starte ein halv klasse er ikkje oppfylt. Skoleåret var det siste året ein kunne ha småskalatilbod jf. sak UD-41/17 skolebruksplan Vi rår til at tilbodet ikkje kjem i gang. Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 elenergi ved Tingvoll vgs ikkje blir sett i gang skoleåret Ørsta vgs: Design og handverk: Vg2 blomsterdekoratør har 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Vi rår til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 blomsterdekoratør ved Ørsta vgs ikkje blir sett i gang skoleåret Ålesund vgs: Studiespesialisering: Ålesund vgs har 15 primærsøkarar med ungdomsrett til Vg1 studiespesialiseringentreprenørskap/bedriftsutvikling. 15 primærsøkarar til 28 plassar er under 54 prosent av oppfyllingsgraden for studieførebuande utdanningsprogram. Det er viktig for oss å understreke at vi har vurdert situasjonen om oversøking til studiespesialisering i Ålesundregionen. Vi kan ikkje sjå at det er stor oversøking med 96 søkarar til 56 plassar ved Fagerlia vgs, 46 søkarar til 54 plassar ved Ålesund vgs, og 128 søkarar til 168 plassar ved Spjelkavik vgs. Erfaring frå tidlegare år er at ein del søkarar ikkje møter til plassen dei får tilbod om. Vi rår til at tilbodet om studiespesialisering- entreprenørskap/bedriftsutvikling ikkje blir starta med berre 15 elevar fordi det ikkje fyller kravet om 65 prosent oppfyllingsgrad. Service og samferdsel: Vg2 reiseliv har 5 primærsøkarar med ungdomsrett. Kravet om minimum 6 søkarar for å få starte ein halv klasse er ikkje oppfylt. Vi rår til at tilbodet ikkje kjem i gang.

9 Skolen er ikkje einig i vår vurdering. Sjå eige vedlegg. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 studiespesialieringentreprenørskap/bedriftsutvikling ved Ålesund vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Fylkesrådmannen rår til at Vg2 reiseliv ved Ålesund vgs ikkje blir sett i gang for skoleåret Forslag til vedtak: Desse tilboda blir ikkje sett i gang skoleåret : Fræna vgs: Vg1 bygg og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk Vg1 studiespesialisering, internasjonal Gjermundnes vgs: Vg2 industriteknologi Haram vgs: Vg2 helsearbeidarfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetasne Herøy vgs, avd. Vanylven: Vg1 helse og oppvekstfag Kristiansund vgs: Vg1 kunst, design og arkitektur Vg2 brønnteknikk Vg3 dataelektronikerfaget Rauma vgs: Vg1 restaurant og matfag Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag Vg2 automatisering Romsdal vgs: Vg1 elektrofag, studiekompetanse 3-årig Vg1 teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse 3-årig Vg2 klima, energi og miljøteknikk Vg2 interiør og utstillingsdesign Stranda vgs: Vg1 restaurant og matfag Vg1 teknikk og industriell produksjon

10 Sunndal vgs: Vg2 industriteknologi Surnadal vgs: Vg1 bygg og anleggsteknikk Sykkylven vgs: Vg1 design og handverk Vg1 helse og oppvekstfag Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag Tingvoll vgs: Vg2 elenergi Ørsta vgs: Vg2 blomsterdekoratør Ålesund vgs: Vg1 studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Vg2 reiseliv Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Uttale frå Fræna vgs 2 Uttale frå Gjermundnes vgs 3 Uttale frå Haram vgs 4 Uttale frå Kristiansund vgs 5 Uttale frå Rauma vgs 6 Uttale frå Romsdal vgs 7 Uttale frå Ørsta vgs 8 Uttale frå Ålesund vgs 9 Uttale frå Tingvoll vgs 10 Primærsøkarar med ungdomsrett Uttale frå Sykkylven vgs 12 Uttale frå Sykkylven kommune

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020

Høringsbrev for skolebruksplanen 2019/2020 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomspanelet Eldrerådet Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Regionråda LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 18/7312 55752/2018/

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.03.2014 19580/2014 Jane Anita Aspen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 07.04.2014 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2014/2015 Bakgrunn

Detaljer

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur Dei vidaregåande skolane Opplæringskontor Kommunane Ungdomspanelet Regionråda LO NHO Yrkesopplæringsnemnda Skoleleiarforbundet NITO Utdanningsforbundet Lektorlaget Skolens Landsforbund - Dykkar ref: Dykkar

Detaljer

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V

Medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Medlem SP Gunn Berit Gjerde Medlem V Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.09.2017 90935/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 41/17 Utdanningsutvalet 13.11.2017 YN-13/17 Yrkesopplæringsnemnda 23.11.2017 Skolebruksplan

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen 2018 Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk 1 2 Bakteppet Endringer i næringslivet Sykliske endringer Oljenedturen som delvis har snudd

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.09.2016 85042/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Skolebruksplan 2017-2020 Bakgrunn

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2019 131110/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 4/19 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019 Ny yrkesfagleg struktur-

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2018 51046/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.05.2018 Ressursar til helsesøstertenesta Bakgrunn I samband med sak UD

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH Steffen Falkevik Medlem V Geir Inge Lien Medlem SP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Romsdal videregående skole Dato: 23.03.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.11.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17. Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem

Møteprotokoll. Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17. Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Scandic Kristiansund Dato: 26.04.2017 Tid: 12:00 Protokoll nr: 3/17 Faste medlemer som møtte: Namn Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes Karlsen

Detaljer

Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 19 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/2093-12 Justering av opplæringstilbodet 2014-2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.11.2016 113179/2016 Ståle Solgard Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.11.2016 Fylkesrådmannens tilråding 15.11.2016 Fylkesutvalet 22.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær Ruth Elin Aure tlf , som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær Ruth Elin Aure tlf , som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Romsdal videregående skole Dato: 11.04.2013 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ruth Elin Aure tlf 71 25 87 79, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Rapport om klage på standpunktkarakter

Rapport om klage på standpunktkarakter Skoleåret 2016-2017 Rapport om klage på standpunktkarakter 1 Innhald Innleiing... 3 Klageinstansen behandlar klage på... 3 Regelverk... 4 Om fastsetjing av standpunktkarakterar... 5 Resultat av klagebehandlinga

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

1. Opplæringstilbodet for skuleåret , vedteke i HO-sak 34/18, vert endra slik:

1. Opplæringstilbodet for skuleåret , vedteke i HO-sak 34/18, vert endra slik: Side 1 av 18 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 19/776-17 Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2019-2020 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å

Detaljer

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Klage på standpunktkarakterar skoleåret 2015/2016 0 Innhald Innleiing...2 Klageinstansen behandlar klage på...2 Regelverk...3 Om fastsetjing av standpunktkarakterar...3

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.10.2015 68214/2015 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 09.11.2015 Yrkesopplæringsnemnda 26.11.2015 Skolebruksplan 2016-2019 Bakgrunn

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE rundskriv nr. 11/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: 10.06.2009 MR 21634/2009/040 Ref: PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda Ud-27/11 Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.11.2011 61403/2011 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato YN-17/11 Yrkesopplæringsnemnda 17.11.2011 Ud-27/11 Utdanningsutvalet 21.11.2011 Skolebruksplanen

Detaljer

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune 2 Agenda Møre og Romsdal sida sist Urbanisering og sentralisering Globalt og lokalt Levealder og befolkningssamansetning Globalt

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer