Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave."

Transkript

1

2 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser... 7 Langfjordbotn skolekrets... 9 Talvik skolekrets... 9 Kåfjord skolekrets Gakori Skolekrets Bossekop skolekrets Øvre Alta skolekrets Aronnes skolekrets Komsa skolekrets Elvebakken skolekrets Kaiskuru skolekrets Tverrelvdalen skolekrets Saga skolekrets Rafsbotn skolekrets Leirbotn skolekrets Korsfjord skolekrets Rognsund skolekrets

3 Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. For publikum: Notatet finnes på kommunens nettside: eller kan fås ved henvendelse til Kundetorget ved Servicesenteret på rådhuset, tlf: e-post: Utarbeidet ved: Avdeling for samfunnsutvikling 3

4 Innledning Dette notatet er basert på Kommuneplanens arealdel for Alta (KPA) vedtatt , og vedtatte områdeplaner og reguleringsplaner i Alta kommune, og er en grov oversikt over boligpotensialet og de boligprosjekter som er under planlegging/ gjennomføring i kommunen. Notatet inneholder både private (P) og kommunale (K) bolig-/planprosjekter, der boenheter er fordelt på og. Det er god oversikt over de kommunale prosjektene og antall boenheter, mens de private prosjektene og antall boenheter blir oppdatert så langt det finnes informasjon om dette. Notatet inneholder også en grov oversikt over nye områder/ boenheter i Kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig tjenesteyting (OPT) som skal forbeholdes tiltak for å realisere kommunens boligsosiale politikk. Oversikten over boligpotensialet, boligprosjekter, og områder avsatt til offentlig tjenesteyting er sortert etter 16 skolekretser. Status er rangert etter en skala på 5 kategorier: 1. Ledige/ byggeklare tomter (Byggeklare tomter) 2. pågår (Gitt igangsettelsestillatelse for opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann og avløp (VVA) etc., el. igangsettelsestillatelse byggesak) 3. (Plan vedtatt, men planområdet ikke opparbeidet - gjelder reguleringsplaner og Kommuneplan (boligbebyggelse og LNFR- spredt boligbebyggelse)) 4. Regulering pågår (Områder under regulering) 5. Kommende planarbeid (Kategorien innbefatter områder avsatt til boligformål i Kommuneplanen og fortettingspotensial i områder avsatt til utbyggingsformål). Der det er mulig er det anslått antall boenheter, tidspunkt for oppstart, opparbeiding med mer. For mange prosjekter er dette for tidlig å angi, boligpotensialet kan derfor være større/mindre enn det som fremkommer av tallmaterialet i dette notatet. Dette gjelder spesielt i områder avsatt til boligformål og områder avsatt til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) med tillatelse for spredt boligbebyggelse, som er i privat eierskap. I tillegg kan grunnforhold og funn av kulturminner med mer, kunne medføre en betydelig reduksjon i realiserbare boenheter. 4

5 Bolignotatet vil inneholde en oversikt over ledige kommunale tomter etter hver oppdatering. En oversikt over ledige kommunale tomter vil imidlertid bli oppdatert fortløpende og kunngjort på Alta kommunes nettside eller fås ved å kontakte Kundetorget ved Servicesenteret på tlf: Bolignotatet oppdateres to ganger i året og legges fram for Planutvalget til orientering. 5

6 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser Tabell 1: Viser antall boenheter, boligtomter og fordelt på skolekretser. Ledige/ Kommende byggeklare pågår- Vedtatt plan- Regulering pågår- planarbeid- tomter boenheter boenheter boenheter boenheter Totalt Skolekrets Tomter Tomter Leiligheter Tomter Leiligheter Tomter Leiligheter Tomter Leiligheter Langfjordbotn Talvik Kåfjord Gakori Bossekop Øvre Alta Aronnes Komsa Elvebakken Kaiskuru Tverrelvdalen Saga Rafsbotn Leirbotn Korsfjord Rognsund 8 8 Totalt I Alta kommune er nå boligpotensialet på omtrent 4192 nye boenheter, med 946 eneboligtomter og Av disse er omtrent 1113 kommunale boenheter (352 tomter og 761 ). Dette tallet kan være mindre eller større ettersom noen av områdene både er i kommunal og privat regi, se tabellene fra side 9-22 for mer detaljert informasjon. Det er 18 ledige/ byggeklare tomter i Alta kommune. Av disse er 7 eneboligtomter i privat regi i Saga (Sagali), 1 privat tomt på Storekorsnes, og 10 kommunale tomter i henholdsvis Talvik-, Kåfjord (Mathisdalen)-, Leirbotn- og Korsfjord skolekrets. Det finnes nye ledige i Alta men disse tas ikke med i dette notatet. Det pågår opparbeiding av 215 boenheter, 27 eneboligtomter og 188. Det er 1480 boenheter vedtatt i plan, 267 eneboligtomter og Det pågår regulering av 774 boenheter, 125 eneboligtomter og 649. Det høye antall boenheter på Komsa skolekrets referer seg til et anslått potensial på Alta Sentrum (Tabell 1). Selv om reguleringsplanen for Alta sentrum er vedtatt, vil ikke den alene løse ut byggeklare boenheter. Om, når og i hvilket omfang disse realiseres avhenger også av private grunneieres initiativ. 6

7 Det høye antallet boenheter i Gakori skolekrets referer til et anslått potensial på Lille Skoddevarre (Tabell 1), dette området skal jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. I kommuneplanens arealdel for Alta (vedlegg 10), var det, fordelt på 48 områder, avsatt 161 boligtomter til spredt bebyggelse i LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsliv, samt reindrift). 115 av disse er fortsatt «ledig», mot 123 i forrige notat. Disse boenhetene kan utløses gjennom enkeltsaksbehandling (fradeling el. byggesak). Detaljerte opplysninger om hver enkelt skolekrets finnes fra side 9 til 22. Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser Tabell 2: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser. Regulering pågår- pågår- Skolekrets Ledige/ byggeklare tomter boenheter Vedtatt plan- boenheter boenheter boenheter Totalt Langfjordbotn Talvik Kåfjord Gakori Bossekop Øvre Alta Aronnes Komsa Elvebakken Kaiskuru Tverrelvdalen Saga 0 0 Rafsbotn Leirbotn Korsfjord Rognsund Totalt I Alta kommune er det et potensiale for 74 boenheter i nye områder avsatt til offentlig tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, dette jf. kommuneplanens bestemmelse og Kommende planarbeid- 4 av boenhetene er under opparbeiding, 50 av boenhetene er under regulering, og de resterende ligger som et potensiale i kommende planarbeid. Det finnes kommunale eiendommer i kommunen tilgjengelig for etablering av ulike boligtyper (, rekkehus m.m.) som kan benyttes for å realisere kommunens boligsosiale politikk, eksempelvis til utleieboliger for ulike brukergrupper, disse 7

8 er imidlertid ikke tatt inn i notatet. Jf. Kommuneplanens Sosial infrastruktur, Sosial boligpolitikk og vedlegg 9 Innhold i utbyggingsavtaler punkt 4 og 8, skal boligsosialt behov avklares og evt. innarbeides i alle nye planer for boligområder. Det finnes derfor også et potensial for å realisere kommunens boligsosiale politikk gjennom ordinære områder/ boenheter. Detaljerte opplysninger om hver enkelt skolekrets finnes fra side 9 til 22. 8

9 Langfjordbotn skolekrets Tabell 3: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Langfjorden Skolekrets. Langfjordbotn Gnr 5 bnr.32 (v/samf.hus) K 3 3? Langfjordbotn Langfjordbotn sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Langfjordbotn Langfjordbotn nord (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Langfjordbotn Frankebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Tappeluft (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Seljelid øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Langfjordbotn Seljelid vest (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Langfjordbotn I Langfjordbotn skolekrets (Tabell 3) er boligpotensialet på 17 nye boenheter. Alle boenhetene er vedtatt i plan men ikke opparbeidet. 3 av disse er regulert gjennom reguleringsplan, de resterende 14 potensielle boenhetene ligger i LNFR- områder med tillatelse for spredt boligbebyggelse. Talvik skolekrets Tabell 4: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Talvik skolekrets. Talvik Ledige/ byggeklare tomter Klokkarsvingen K 1 1 Talvik Ledige/ byggeklare tomter Skrivarskrenten K 2 2 Ledige/ byggeklare tomter Skrivarjordet K 1 1 Talvik Talvik sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 9 9? Talvik Regulering pågår Klokkarhøyden K 1 1? Talvik Regulering pågår Ressebakken K/P 20 20? Talvik Kommende planarbeid Sollia K 12 12? Talvik Kommende planarbeid Handelsstranda (Fortetting) P 10 10? Totalt Talvik I Talvik skolekrets (Tabell 4) er boligpotensialet på 56 nye boenheter, 46 eneboligtomter og 10. Av disse er det 4 ledige/ byggeklare kommunale tomter i henholdsvis Klokkarsvingen, Skrivarskrenten og Skrivarjordet. Det er 9 boenheter vedtatt i plan som ligger i LNFR- område med tillatelse for spredt boligbebyggelse (Talvik sentrum). 9

10 Det pågår regulering av 21 boenheter, deriblant 20 på området Ressebakken som ble igangsatt høsten 2014, og det pågår tilrettelegging for 1 tomt på Klokkarhøyden. På grunn av geotekniske utfordringer vil reguleringsplanen for Ressebakken trolig ikke ferdigstilles før i De resterende boenhetene er kommende planarbeid, hvorav10 boenheter ligger på området Handelsstranda (fortettings potensial) og 12 på område Sollia. Kåfjord skolekrets Tabell 5: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Kåfjord skolekrets. Kåfjord Ledige/ byggeklare tomter Stokstadbakken, Mathisdalen K 1 1? Kåfjord Kreta sør (Storbakken) K 11 11? Kåfjord Simanes (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord v/ Strømnes (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Kåfjord Hestehagen boligområde P 4 4? Kåfjord Kvenvikbakken boligomr P 7 7? Kåfjord Simanes, Skoglund P 4 4? Kåfjord Kommende planarbeid Stokstadbakken boligområde P 6 6? Kåfjord Kommende planarbeid Østre Kvenvik P 5 5? Totalt Kåfjord I Kåfjord skolekrets (Tabell 5) er boligpotensialet på 46 nye boenheter. Det er 1 kommunal ledig/ byggeklar tomt på Stokstadbakken i Mathisdalen. Det er 34 eneboligtomter vedtatt i plan men ikke opparbeidet. 26 er regulert gjennom reguleringsplan hvorav 11 av disse er kommunale eneboligtomter på Kreta sør. 8 er spredt boligbebyggelse i LNFR. Privat boligpotensiale er tilstede, men realiseringen krever privat initiativ. 10

11 Gakori Skolekrets Tabell 6: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Gakori skolekrets. Gakori Regulering pågår Gakorimyra Sør, B18 P Utsatt Gakori Regulering pågår Apanes, B11 P Utsatt Gakori Kommende planarbeid Saraveien nord Gnr/bnr 26/9 P 25 25? Gakori Kommende planarbeid Saraveien sør, Fortetting P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Skogstadveien P 20 20? Gakori Kommende planarbeid Øverbygdveien K/P ? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (vestre del) P 10 10? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (østre del) P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Lille skoddevarre K Gakori Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Gakori I Gakori skolekrets (Tabell 6) er boligpotensialet på 875 boenheter. 216 eneboligtomter og 659. Gakorimyra sør ble vedtatt med 31 eneboligtomter (B1- B5)i kommunal regi og et konsentrert felt som er ment å reguleres i privat regi (KB1/ B7). av eneboligområdet er ferdigstilt, og tomtene er tildelte og tatt ut av materialet. Det kreves detaljplan for det konsentrerte feltet, der det tillates opptil 50 boenheter som rekkehus eller tomannsboliger i 2 etasjer. Området er imidlertid inntatt i reguleringsplan for Avlastningsveien trinn 1 Hjemmeluft- Alta sentrum og avsatt til midlertidig anlegg- og riggområde. Området skal benyttes ved opparbeidelse av trinn 1 på avlastningsveien, og utbygging av området til konsentrert bebyggelse avventes til opparbeidelsen er ferdig. Det er startet opp regulering 104 boenheter i skolekretsen. 54 boenheter i privat regi på området Apanes (B11) og 50 boenheter på det konsentrerte feltet på Gakorimyra sør som nevnt ovenfor, disse er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Det ligger et potensial på omtrent 771 boenheter i kommende planarbeid, 650 av disse, ligger i området Skoddevarre. For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Regulering av disse områdene er ikke påbegynt. 11

12 Områdene Øverbygdveien, Gakoriveien (Vestre del), Gakoriveien (Østre del) og Lille skoddevarre er ment jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel for Alta, å benyttes som LNFR- område inntil «Avlastningsveien» er realisert. Bossekop skolekrets Tabell 7: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Bossekop skolekrets. Bossekop pågår Breverudmyra boligområde P Bossekop pågår Thomasbakken B21 (B11) P 6 6 Bossekop Bossekop pågår Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 26 26? Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 55 55? Bossekop Thomasbakken sør P 13 13? Bossekop Bossekop brygge (Malmveien, Nielsenkaia) P ? Bossekop Skansen (Gnr/bnr 27/976) P 4 4? Bossekop Regulering pågår Heitmannåsen (Gnr/bnr 27/31) P ? Bossekop Regulering pågår Skansen (Gnr/bnr 27/284) P Thomasbakkveien 5 og 9 Bossekop Regulering pågår (Mathilassi snekkeri) P 10 10? Bossekop Kommende planarbeid Thomasbakken sør P ? Bossekop Kommende planarbeid Alma Halses vei P 6 6? Bossekop Kommende planarbeid Bossekop sentrum P 50 50? Bossekop Kommende planarbeid Prestegårdsjordet P Bossekop Kommende planarbeid Reistadhaugen K Bossekop Kommende planarbeid Fortetting (Vurderes) P ? Totalt Bossekop I Bossekop skolekrets (Tabell 7) er boligpotensialet på 574 boenheter. 40 eneboligtomter og 524. Det er 51 boenheter () under opparbeiding i skolekretsen. 193 boenheter er vedtatt i plan (18 er eneboligtomter og 175 ). Bossekop brygge ble vedtatt i oktober 2015 og vil utløse 120 og 1 boligtomt i privat regi. Det pågår regulering av 61 boenheter i Bossekop skolekrets. Området Skansen (27/284) er helt i startgropa av reguleringen og antallet her kan endres. Det ligger et potensial i kommende planarbeid på 259 boenheter. 12

13 Områdeplan for Bossekop er startet opp, innenfor planen ligger bla. området Bossekop sentrum som har et potensial på 50 boenheter. Ettersom det er tidlig i planprosessen er det usikkert hvor mange boenheter planen vil utløse, tallet her blir trolig større. Tabell 8: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting Bossekop Regulering pågår Marienlund/ Kirkebakken K 50 50? Bossekop Kommende planarbeid Midtbakkveien K 10 10? Totalt Bossekop I Bossekop skolekrets er det et potensial på 60 boenheter for offentlig tjenesteyting (Tabell 8). På området Marienlund/ Kirkebakken er omtrent 50 boenheter for offentlig tjenesteyting under regulering. Det er et potensiale på omtrent 10 boenheter på området Midtbakkveien. Øvre Alta skolekrets Tabell 9: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Øvre Alta skolekrets. Øvre Alta Lærer Rustens vei (Fradeling) P 12 12? Øvre Alta Eiby, Lundmark (LNFR- spredt bebyggelse) (Hundekjører tomt) P 1 1? Eiby, Borkhus (LNFR- spredt Øvre Alta bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby. Hansebakken (LNFRspredt bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby, Klercks Minde (LNFRspredt bebyggelse) P 2 2? Øvre Alta Regulering pågår Tøllefsvei (Frea) K /2018 Øvre Alta Regulering pågår Sorrisniva P 5 5? Øvre Alta Regulering pågår Killiveien P 5 5? Øvre Alta Regulering pågår Lethingangas P 4 4? Øvre Alta Kommende planarbeid Skillemo, utvidelse P 18 18? Øvre Alta Kommende planarbeid Vinterheim P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lærer Rustens vei, utvidelse sør P 15 15? Øvre Alta Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Øvre Alta I Øvre Alta skolekrets (Tabell 9) er boligpotensialet på 99 boenheter. 89 eneboligtomter og 10. Det er avsatt 11 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR, 1 av disse er tomt beregnet for Hundekjørere i Eiby (Lundmark). 13

14 Det pågår regulering av 28 boenheter i skolekretsen, der 14 er kommunale boenheter i Tøllefsvei og 14 er i privat regi (Sorrisniva i Storelvdalen, Killiveien og Lethigangas). Det ligger et potensial på omtrent 48 boenheter i kommende planarbeid. Aronnes skolekrets Tabell 10: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Aronnes skolekrets. Aronnes Aronnes B7(Holstbakken øst) K 12 12? Aronnes Aronnes, B7 (Holstbakken øst) P ? Aronnes Regulering pågår Skogmo P ? Aronnes Kommende planarbeid Hoppbakken vest P ? Aronnes Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Aronnes I Aronnes skolekrets (Tabell 10) er boligpotensialet på 371 boenheter. 71 og 300. Det er 111 boenheter vedtatt i Detaljplan for Aronnes B7 (Holstbakken Øst) med 31 eneboligtomter og Det er anslått at det er 12 kommunale eneboligtomter på dette feltet. Endelig antall boenheter både på privat- og kommunal del vil bli avklart når utbyggingsavtalen for feltet er vedtatt. Prosessen mellom partene knyttet til utarbeiding av avtalen er startet. Det pågår regulering av området Skogmo. Området er i kommuneplanen satt til å utløse et boligpotensiale på 50 boenheter, men vil mest sannsynlig utløse over 150 boenheter. et boenheter kan også bli større. I kommende planarbeid ligger det et potensial på omtrent 110 boenheter. 14

15 Komsa skolekrets Tabell 11: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Komsa skolekrets. Komsa pågår Alta sentrum: Kjellerhuset P 21 21? Komsa pågår Skaialuft/ Tollevika B1 og B2 P 57 57? Skaialuft/ Tollevika B5b Komsa (Altafjord Panorama) P 15 15? Komsa Alta sentrum, Markveien P Komsa Alta sentrum Nordre Ringv P 80 80? Komsa Alta sentrum reg.plan P ? Komsa Regulering pågår Maskinsvingen P 9 9? Komsa Regulering pågår Prestegårdsbakken boligområde P 85 85? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, C4 P? Komsa Regulering pågår Lille komsa K Komsa Kommende planarbeid Tollevika vest P 25 25? Komsa Kommende planarbeid Skoleveien (Bobbo) P 30 30? Komsa Kommende planarbeid Åslia/ Holstlia sør P 90 90? Komsa Kommende planarbeid Komsaveien K/P 10 10? Komsa Kommende planarbeid Kongleveien, fortetting P 8 8? Komsa Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Komsa I Komsa skolekrets (Tabell 11) er boligpotensialet på omtrent 1220 boenheter. 18 eneboligtomter og Det pågår opparbeiding av 78 boenheter (Leiligheter), deriblant Sentrumsgården (Kjellerhuset) som og Skaialuft/ Tollevika byggetrinn B1 og B2 725 boenheter er vedtatt i plan men ikke opparbeidet, reguleringsplan for Alta sentrum ligger inne i dette antallet. boenheter i Alta sentrum reguleringsplan (i privat regi (P)) er satt til å være 600, antall boenheter her vil trolig ligge mellom Det pågår regulering av omtrent 224 boenheter, deriblant området Lille Komsa og Prestegårdsbakken. Lille Komsa vil utløse omtrent 130 kommunale boenheter og Prestegårdsbakken vil utløse omtrent 85 boenheter. Regulering av området Alta sentrum C4 er i startgropa av reguleringen, antall boenheter her kan derfor være større eller mindre enn satt i tabell 1. Det er et potensial på omtrent193 boenheter i kommende planarbeid. 15

16 Tabell 12: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting. Komsa Regulering pågår Lille Komsa K?? Komsa Kommende planarbeid Komsaveien sør K?? Totalt Komsa Jf. retningslinje for kommuneplanens bestemmelse er områdene i tabell 12 avsatt til offentlig tjenesteyting uten nærmere spesifikasjoner av underformål eller antall boenheter. Disse områdene ligger derfor åpent i forhold til antall boenheter og hvilken type boenheter som kan etableres her. Elvebakken skolekrets Tabell 13: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Elvebakken skolekrets. Elvebakken pågår Tømmerveien bolig og nærbutikk P og 2016 Elvebakken Elvebakken sentrum P ? Elvebakken Hammarijordet sør P ? Elvebakken Nedre Elvebakken P 30 30? Utvidelse av Rema 1000 på Elvebakken Elvebakken P 17 17? Elvebakken Kommende planarbeid General Dahls vei P 4 4? Elvebakken Kommende planarbeid Bruflaten P 5 5 Elvebakken Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Elvebakken I Elvebakken skolekrets (Tabell 13) er boligpotensialet på 269 boenheter. 65 eneboligtomter og 204. Det pågår opparbeiding av 8 i Tømmerveien på Kronstad, 4 forventes ferdigstilt våren 2016 og 4 våren Det er vedtatt 242 boenheter i skolekretsen, deriblant området Hammarijordet sør (Kronstad camping) med 145. et boenheter på Elvebakken sentrum er et anslått potensial. Det er et potensial for omtrent 19 boenheter i kommende planarbeid i skolekretsen. Tabell 14: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting. Elvebakken pågår Hammarijordet, nord K Elvebakken Kommende planarbeid Gammelplassen (Pato-Outa) K 5 5? Totalt Elvebakken

17 I Elvebakken skolekrets er det et potensial på 9 boenheter for offentlig tjenesteyting (Tabell 14). 4 boenheter er under opparbeiding på området Hammari nord og det er et potensiale for 5 boenheter som kommende planarbeid. Kaiskuru skolekrets Tabell 15: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Kaiskuru skolekrets. Lille Raipas (LNFR-spredte Kaiskuru boligbebyggelse) 3 3? Kaiskuru Kommende planarbeid Patomella K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Raipasveien/Bregneveien K Kaiskuru Kommende planarbeid Blåtoppveien nord K Kaiskuru Kommende planarbeid Skogsnelleveien sør K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) ? Totalt Kaiskuru I Kaiskuru skolekrets (Tabell 15) er boligpotensialet på 86 boenheter. 53 eneboligtomter og 33. Det er 3 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR vedtatt i plan i skolekretsen (Lille Raipas). Det er et potensial for 83 boenheter i kommende planarbeid i både kommunal og privat regi. Tabell 16: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting. Kaiskuru Kommende planarbeid Bekkedalen K 5 5? Kaiskuru Kommende planarbeid Kvekeveien sør K?? Totalt Kaiskuru I Skolekretsen Kaiskuru er potensialet for offentlig tjenesteyting på 10 boenheter som kommende planarbeid (Tabell 16). 17

18 Tverrelvdalen skolekrets Tabell 17: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Tverrelvdalen skolekrets. Gammelsætra (LNFR- spredt Tverrelvdalen boligbebyggelse) P 3 3? Tverrelvdalen Sønvismoen nord (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 3 3? Tverrelvdalen Sønvismoen sør (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 6 6? Tverrelvdalen Mobakken (tidl. Barnehagetomt) K Tverrelvdalen Regulering pågår Kvitberget K 18 18? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Svennbakken/ Falsen P Stilt i bero Tverrelvdalen Kommende planarbeid Mobakken vest P 7 7? Totalt Tverrelvdalen I Tverrelvdalen skolekrets (Tabell 17) er boligpotensialet på 90 boenheter, alle eneboligtomter. I vedtatt plan er det et potensiale for 12 boenheter i områder avsatt til spredt boligbebyggelse i LNFR og 3 kommunale eneboligtomter i reguleringsplanen Mobakken. Det er siden forrige bolignotat 2 eneboligtomter under fradeling i områder avsatt til LNFR- spredt boligbebyggelse, disse er tatt ut av materialet. Det foregår regulering av 18 eneboligtomter på det kommunale feltet Kvitberget. Regulering av feltet Svennbakken/ Falsen ble startet opp men er stilt i bero på grunn av kartlagte kvikkleireforekomster i området. Området har nå status som kommende planarbeid. Det er et potensial for omtrent 57 boenheter i kommende planarbeid. 18

19 Saga skolekrets Tabell 18: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Saga skolekrets. Saga Ledige/ byggeklare tomter Sagali P 7 7 Saga pågår Sagali P Saga pågår Aspemyra B4 P Saga Sagali P 22 22? Lathari vest (LNFR-Spredt Saga boligbebyggelse) P 1 1? Saga Lathari øst (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 2 2? Saga Saga B11, felt B2 K 24 24? Saga Regulering pågår Skogheim K ? Saga Regulering pågår Aspemyra B5 P 56 56? Saga Regulering pågår Aspemyrabrinken P ? Saga Kommende planarbeid Aspemyra B6 P 95 95? Saga Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes i enkeltsaker) P 10 10? Totalt Saga I Saga skolekrets (Tabell 18) er boligpotensialet på omtrent 357 boenheter. 76 eneboligtomter og 281. Det er 7 ledige/ byggeklare eneboligtomter i skolekretsen på det private feltet Sagali, her vil det imidlertid være ferdig oppsatte boliger som selges. Det pågår opparbeiding av 28 på området Sagali og Aspemyra B4. 49 av boenhetene er vedtatt i plan, der 3 av disse er spredt boligbebyggelse i LNFR, 24 er innenfor reguleringsplan Saga B11 og 22 er innenfor området Sagali. Saga B11, felt B2 er kun flateregulert og det kreves detaljplan før tiltak kan settes i verk. Innenfor felt B2 tillates konsentrert bebyggelse. Planutvalget har gjort vedtak om at felt B2 omreguleres fra konsentrert felt () til eneboligfelt, ved en eventuell omregulering vil boligpotensialet være på omtrent 14 eneboligtomter. I skolekretsen pågår det regulering av 168 boenheter, der 92 (48 eneboligtomter og 44 ) ligger på det kommunale området Skogheim (Bangjordet), 20 (8 eneboligtomter og 12 ) ligger på Aspemyrabrinken og 56 () ligger innenfor områdeplan for Aspemyra B5. Det kommunale området Skogheim har vært stilt i bero men regulering av området er startet opp igjen høsten 2015 og forventes ferdig regulert i

20 Det er et potensial for 105 boenheter i kommende planarbeid på området Aspemyra B6 og som generell fortetting. Tabell 19: Viser områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting. Saga Kommende planarbeid Transfarelv gml. Skole K?? Totalt Saga Jf. retningslinje for kommuneplanens bestemmelse er området i tabell 19 avsatt til offentlig tjenesteyting uten nærmere spesifikasjoner av underformål eller antall boenheter. Planutvalget har imidlertid i vedtak PS 16/16 vedtatt at området avsettes til boligformål i rullering av ny arealplan. Rafsbotn skolekrets Tabell 20: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Rafsbotn skolekrets. Rafsbotn pågår Rishaugbakken K/P Rafsbotn Rafsbotn nord- Langs E6 (LNFRspredt boligbebyggelse) P 7 7? Rafsbotn Rafsbotn, Wasskog/ Furumoen P 4 4 Rafsbotn Elvehaugen (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 0 0? Rafsbotn Mosenesbukta (LNFR- spredt bolibebyggelse) P 2 2? Rafsbotn Gammelheim (LNFR- spredt boligbbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Goppa (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Russeluft øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Russeluft vest (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen P 10 10? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen vest P 1 1? Rafsbotn Kommende planarbeid Mellembakken P 3 3? Rafsbotn Kommende planarbeid Roxrud/ Johansen P 7 7? Rafsbotn Kommende planarbeid Rafsbotn, gnr 40 bnr 268 P?? Totalt Rafsbotn I Rafsbotn skolekrets (Tabell 20) er boligpotensialet på 93 boenheter. 70 eneboligtomter og 23. Det pågår opparbeiding av 50 boenheter på området Rishaugbakken. Det er i første omgang den private delen med som opparbeides. Det er vedtatt 22 boenheter i plan som spredt boligbebyggelse. Kommende planarbeid har et potensial på omtrent 21 boenheter. 20

21 Leirbotn skolekrets Tabell 21: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Leirbotn Skolekrets. Leirbotn Ledige/ byggeklare tomter Jordmor Magdalenas vei K 3 3 Leirbotn Årøya, Fortetting (mindr. Endr.) P 3 3? Leirbotn Småvika- Masvik (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kviby (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Leirbotn Kviby sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kommende planarbeid Utvidelse av Kviby boligfelt P 6 6? Totalt Leirbotn I Leirbotn skolekrets (Tabell 21) er boligpotensialet på 19 boenheter. Det er 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i skolekretsen og 11 boenheter vedtatt i plan, hvorav 7 av disse er tomter avsatt til LNFR- spredt boligbebyggelse. Kommende planarbeid (Utvidelse av Kviby boligfelt) har et potensial på omtrent 6 boenheter. Korsfjord skolekrets Tabell 22: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Korsfjord Skolekrets. Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes K 2 2 Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes P 1 1 Korsfjord Lille lerresfjord sør (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lille lerresfjordbotn øst (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Korsfjord Store lerresfjord, Elvebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Rakaluft- Komagfjord- (LNFR- Korsfjord spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lamvik- Klubben (LNFR-spredt boligbebyggelse) P 5 5? Korsfjord Nyvoll (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Korsfjord Storekorsnes (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Totalt Korsfjord I Korsfjorden skolekrets (Tabell 22) er boligpotensialet på 22 boenheter. Det er 2 ledige, kommunale boligtomter på Storekorsnes etter reguleringsplan Storekorsnes vedtatt Det er avsatt 19 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i Korsfjord skolekrets. Det pågår fradeling av 1 eneboligtomt på LNFR- spredt boligbebyggelse området Nyvoll, som er tatt ut av materialet. 21

22 Rognsund skolekrets Tabell 23: Viser ordinære boenheter/ prosjekter i Rognsund skolekrets. Hakkstabben- Skolebukta Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Altneset- Hamnebukta (LNFR- Kvalfjord/ Rognsund spredt bolibebyggelse) P 2 2? Store kvalfjord- Maggaluft Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kvalfjord/ Rognsund Pollen- Russehavnklubben (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Pollholmen (LNFR- spredt Kvalfjord/ Rognsund boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Kvalfjord/ Rognsund Rognsund skolekrets (Tabell 23) har et boligpotensial på 8 boenheter. Alle boenhetene er avsatt som spredt boligbebyggelse i LNFR. 22

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 06.05.15 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets...

Detaljer

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 09.12.15 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets...

Detaljer

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 12.12.14 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets...

Detaljer

Vedlegg 2: Boligpotensial i plan

Vedlegg 2: Boligpotensial i plan Vedlegg 2: Boligpotensial i plan Dette vedlegget tilhører bestemmelsenes pkt 2.5.1 - Plankrav og utnyttelsesgrad. Oversikten omfatter alle nye boligområder som er lagt inn i planen, samt områder som tidligere

Detaljer

Bolignotat Nr

Bolignotat Nr Bolignotat 15.06.18 Nr. 1 2018 Innhold Innledning... 3 Boligproduksjonen i Alta siste fem år... 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser... 5 Offentlig tjenesteyting... 7 Distriktet... 8 Langfjordbotn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-9 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 09.12.15 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave.

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave. 3 0. 1 1. 1 6 Innhold Notatet finnes her:............ 3 Innledning............ 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser...... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-5 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2017 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-3 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2016 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave.

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave. 2 8. 0 6. 1 7 Innhold Notatet finnes her:............ 3 Innledning............ 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser...... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014. Planlagt behandling: Planutvalget 15.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014. Planlagt behandling: Planutvalget 15.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014 Planlagt behandling: Planutvalget 15.05.14 Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg 1:Planer som oppheves og planer som fortsatt skal gjelde

Vedlegg 1:Planer som oppheves og planer som fortsatt skal gjelde Vedlegg 1:Planer som oppheves og planer som fortsatt skal gjelde Planer som fortsatt skal gjelde, helt eller delvis, fremgår av tabellen under. Planer som skal gjelde er merket med X. For planer som bare

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 30.11.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDLEGG 2: GRUNNLAGSDOKUMENTER OG STATISTIKK

VEDLEGG 2: GRUNNLAGSDOKUMENTER OG STATISTIKK VEDLEGG 2: GRUNNLAGSDOKUMENTER OG STATISTIKK 1 INNHOLD VEDLEGG 2: GRUNNLAGSDOKUMENTER OG STATISTIKK... 1 1. STATISTIKK... 3 1.1 Folketall... 3 1.2 Framskrevet folketall... 4 1.2.1 Innledning... 4 1.2.2

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 09.12.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER Sammen med Trygg trafikk, Statens vegvesen og Kommunalteknisk avdeling, ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene

Detaljer

Saksprotokoll. Nytt potensielt boligområde i Øvre Alta tas med i høringen til planen, iht tidligere innsendt kart. Forslaget vedtatt enstemmig

Saksprotokoll. Nytt potensielt boligområde i Øvre Alta tas med i høringen til planen, iht tidligere innsendt kart. Forslaget vedtatt enstemmig Saksprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtedato: 30.01.2019 Sak: PS 1/19 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: PLNID 20170001 Arkivsak: 16/6039-266 Tittel: SP - OFFENLTIG ETTERSYN - KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Vedlegg 1: Innspill ved varsling

Vedlegg 1: Innspill ved varsling Vedlegg 1: Innspill ved varsling Kommuneplanens arealdel 2019-2040 Innspillene er sortert på tema og områder Dokumentdato: 27.02.2019 1. BOLIGFORMÅL/FORTETTING... 3 Alta by... 3 Nærområdet... 11 Distriktet...

Detaljer

Saksfremlegg. Kostnaden finansieres med tidligere års ubrukte lånemidler til tilrettelegging boligfelt, K158.

Saksfremlegg. Kostnaden finansieres med tidligere års ubrukte lånemidler til tilrettelegging boligfelt, K158. Saksfremlegg Saksnr.: 12/510-1 Arkiv: K55 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KVIKKLEIRESONER I ALTA Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret avsetter kr.700.000,- til geotekniske

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Alta ungdomsskole Skolen går som vanlig, men fra kan det bli endringer i forhold til basen i Kinoveien 13.

1. Alta ungdomsskole Skolen går som vanlig, men fra kan det bli endringer i forhold til basen i Kinoveien 13. Rapport nr 9: Status 5.6.12 kl 14.00: Konsekvenser av streik: Streiken i Alta kommune har konsekvenser for barn og deres familier. Med ytterligere uttak av ansatte i streik fra 29.05, får dette konsekvenser

Detaljer

Omstilling i Alta kommune

Omstilling i Alta kommune Omstilling i Alta kommune Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling Ledermøte 18.mai 2011 Rådmann Bjørn-Atle Hansen Omstilling i Alta kommune Bakgrunn: Kommunestyrevedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - HØRING Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4578-1 Arkiv: PLNID 20130005 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING AV DELTEMA: LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT BOLIGBEBYGGELSE Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5515-32 Arkiv: PLNID 20150006 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Oppdatering vedtatt

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Oppdatering vedtatt Boligbyggeprogram for Sørum kommune -2028 Oppdatering vedtatt 22.11.2017 Vedtatt Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 Boligtyper... 4 Boliger som holdes utenfor programmet... 4

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647.

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2614-9 Arkiv: GNR/B 38/647 Saksbehandler: Ailin Therese Gaino Sara Sakstittel: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV BOLIGTOMT UNDER GNR/BNR 38/647 Planlagt behandling:

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte. den kl. 09:30. i møterom Altafjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte. den kl. 09:30. i møterom Altafjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte den 18.08.2015 kl. 09:30 i møterom Altafjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2017-2028 F orslag til oppdatering 2016 Utkast Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 Boligtyper... 4 Boliger som holdes utenfor programmet...

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Rapport nr 8: Status kl 14.00:

Rapport nr 8: Status kl 14.00: Rapport nr 8: Status 4.6.12 kl 14.00: Konsekvenser av streik: Streiken i Alta kommune har konsekvenser for barn og deres familier. Med ytterligere uttak av ansatte i streik fra 29.05, får dette konsekvenser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Med bakgrunn i foreliggende utredninger avsluttes detaljregulering av Transfarelv skole til boligformål.

SAKSFREMLEGG. Med bakgrunn i foreliggende utredninger avsluttes detaljregulering av Transfarelv skole til boligformål. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5616-12 Arkiv: PLNID 20150010 Saksbehandler: Lise Amundsen Sakstittel: DRØFTINGSNOTAT DETALJREGULERING FOR TRANSFARELV SKOLE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Drift og vedlikehold veilys Alta kommune

Drift og vedlikehold veilys Alta kommune Drift og vedlikehold veilys Alta kommune Del II Kontraktsgrunnlag for åpen anbudskonkurranse 5.7.2016 DEL II - KONTRAKTSGRUNNLAGET ALTA KOMMUNE DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS I ALTA KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Ressebakken boligområde jfr. PBL 12-8

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Ressebakken boligområde jfr. PBL 12-8 Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Adressater iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 21573/14 PLNID 20140009 14/4529-3/REOL ALTA, 29.10.2014 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid,

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel Øvrige innspill. Innspill til endret arealbruk og utforming av plan

Revisjon av kommuneplanens arealdel Øvrige innspill. Innspill til endret arealbruk og utforming av plan Revisjon av kommuneplanens arealdel Øvrige innspill Innspill til endret arealbruk og utforming av plan Innspill til endret arealbruk/utforming av plan Innspill til endret arealbruk mottatt etter varsel

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/torfinn Reginiussen 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva

Detaljer

Beregningsresultater KVU - Alta

Beregningsresultater KVU - Alta Beregningsresultater KVU - Alta Trafikkberegninger R A P P O R T Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning Dato: 2012-01-10 1 Innledning Dette

Detaljer

Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, jfr. PBL 12-8 Skogheim boligområde i Saga.

Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, jfr. PBL 12-8 Skogheim boligområde i Saga. Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Ihht. adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 7712/13 PLNID 20120009 12/1831-26/REOL ALTA, 22.04.2013 Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2014 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Barn- og ungetjenesten, Markveien Møtedato: 12.01.2016 Tid: 10:00-14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

MERKNAD TIL PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - GNR. 20, BNR. 3 I BERGEN DERES SAKSNUMMER:

MERKNAD TIL PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - GNR. 20, BNR. 3 I BERGEN DERES SAKSNUMMER: Notat Til: Byrådsavdeling. for Miljø og Byutvikling Fra: Advokatfirma Harris v/advokat Olav Pedersen/advokat Henrik Lande Dato: 19. desember 2017 Saknr.: 105368 MERKNAD TIL PLANFORSLAG TIL RULLERING AV

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Vedtatt i kommunestyret

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Vedtatt i kommunestyret Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2016-2027 Vedtatt i kommunestyret 16.12.15 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 r... 4 Boliger som holdes utenfor programmet... 5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3472-8 Arkiv: PLNID 20140005 Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Innspill til kommuneplan Hordvik II Åsane bydel Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Saksnr. 201401944, Innspill til kommuneplanens arealdel Bergen: 14.07.2015 Innspill til rullering av kommuneplanens

Detaljer

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA,

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA, Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID 20140005 14/3472-11/NADEKL ALTA, 20.11.2014 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: M00 Sakbeh.: Per Ole Israelsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: M00 Sakbeh.: Per Ole Israelsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3717-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Per Ole Israelsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2013-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5505-4 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5593-27 Arkiv: PLNID 20130004 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ASPEMYRABRINKEN BOLIGOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid 2017007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.11.2018 PS 118/18

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 66/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Byggemodning av nye utbyggingsområder prioriteres

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

Samfunnsutvikling Saknr : 17/ Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato :

Samfunnsutvikling Saknr : 17/ Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato : Samfunnsutvikling Saknr : 17/1571-52 Løpenr : 28139/18 Arkiv : // Serie : Dato : 12.04.2018 Notat Til Fra Ordfører Rådmann Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 Fastsetting av langsiktig grønn grense,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/2812-48 Arkiv: PLNID 20110013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk.

Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk. Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk. Holhagan (gbnr. 233/241 og 243): De to boligtomter ligger allerede ute for salg via megler. Tomtene selges i

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

AKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å legge planen ut når beskrevne endringer er utført.

AKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å legge planen ut når beskrevne endringer er utført. AKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5593-2 Arkiv: PLNID 20130004 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ASPEMYRABRINKEN BOLIGOMRÅDE - FØRSTEGANGSBEHANDLING (OFFENTLIG ETTERSYN) Planlagt

Detaljer

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE 01.01.2007 Revidert 09.08.2010. 0 INNHOLDSFORTEGNELSE November 2006 1. INNLEDNING 2 2 FLAGGREGLER 2 3. DEFINISJON AV ULIKE FLAGG/ARRANGEMENTSFLAGG OG BANNER 3 4. OFFISIELLE FLAGGDAGER.

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Strategi for utvikling av fremtidige bolig- og næringseiendommer

Strategi for utvikling av fremtidige bolig- og næringseiendommer Arkivsak-dok. 17/07184-11 Saksbehandler Anne Karine Frigaard Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 01.11.2018 Bystyret 2015-2019 15.11.2018 Strategi for utvikling av fremtidige bolig- og næringseiendommer

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/3238-5 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: PLANFORESPØRSEL - DETALJREGULERING FOR KOMSAVEIEN GNR 29 BNR 262,268 OG 417 Planlagt behandling:

Detaljer