Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave."

Transkript

1

2 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets Øvre Alta skolekrets Aronnes skolekrets Komsa skolekrets Elvebakken skolekrets Kaiskuru skolekrets Tverrelvdalen skolekrets Saga skolekrets Rafsbotn skolekrets Leirbotn skolekrets Korsfjord skolekrets Rognsund skolekrets

3 Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. For publikum: Notatet finnes på kommunens nettside: https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller kan fås ved henvendelse til Kundetorget ved Servicesenteret på rådhuset, tlf: e-post: Utarbeidet ved: Avdeling for samfunnsutvikling 3

4 Innledning Dette notatet er basert på Kommuneplanens arealdel for Alta (KPA) vedtatt , og vedtatte områdeplaner og reguleringsplaner i Alta kommune, og er en grov oversikt over boligpotensialet og de boligprosjekter som er under planlegging/ gjennomføring i kommunen. Notatet inneholder både private (P) og kommunale (K) bolig-/planprosjekter, der boenheter er fordelt på og. Det er god oversikt over de kommunale prosjektene og antall boenheter, mens de private prosjektene og antall boenheter blir oppdatert så langt det finnes informasjon om dette. Prosjektene er sortert etter 16 skolekretser, se side Status er rangert etter en skala på 5 kategorier: 1. Ledige/ byggeklare tomter (Byggeklare tomter) 2. pågår ( av infrastruktur som vei, vann og avløp etc. el. oppstartet byggesak) 3. (Plan vedtatt, men planområdet ikke opparbeidet - gjelder reguleringsplaner og Kommuneplan med LNFR- spredt boligbebyggelse) 4. Regulering pågår (Områder under regulering) 5. Kommende planarbeid (Kategorien innbefatter områder avsatt til boligformål i Kommuneplanen og fortettingspotensial i områder avsatt til utbyggingsformål). Der det er mulig er det anslått antall boenheter, tidspunkt for oppstart, opparbeiding med mer. For mange prosjekter er dette for tidlig å angi, boligpotensialet kan derfor være større/mindre enn det som fremkommer av tallmaterialet i dette notatet. Dette gjelder spesielt i områder avsatt til boligformål og områder avsatt til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) med tillatelse for spredt boligbebyggelse, som er i privat eierskap. I tillegg kan grunnforhold og funn av kulturminner med mer, kunne medføre en betydelig reduksjon i realiserbare boenheter. Bolignotatet vil inneholde en oversikt over ledige kommunale tomter etter hver oppdatering. En oversikt over ledige kommunale tomter vil imidlertid bli oppdatert fortløpende og kunngjort på Alta kommunes nettside https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller fås ved å kontakte Kundetorget ved Servicesenteret på tlf: Bolignotatet oppdateres to ganger i året og legges fram for Planutvalget til orientering. 4

5 fordelt på skolekretser Tabell 1: Viser antall boenheter, boligtomter og fordelt på skolekretser. Ledige/ Kommende byggeklare pågår- Vedtatt plan- Regulering pågår- planarbeid- tomter boenheter boenheter boenheter boenheter Totalt Skolekrets Tomter Tomter Leiligheter Tomter Tomter Leilighete Tomter Leiligheter Langfjordbotn Talvik Kåfjord Gakori Bossekop Øvre Alta Aronnes Komsa Elvebakken Kaiskuru Tverrelvdalen Saga Rafsbotn Leirbotn Korsfjord Rognsund 8 8 Totalt I Alta kommune er nå boligpotensialet på omtrent 4267 nye boenheter, med 1091 eneboligtomter og Av disse er omtrent 1100 kommunale boenheter, 400 tomter og 700. Dette tallet kan være noe mindre ettersom noen av områdene både er i kommunal og privat regi, se tabellene fra side 7-18 for mer detaljert informasjon. Det er omtrent 14 ledige/ byggeklare tomter i Alta kommune. Av disse er 5 private tomter på Aronnes (Aronskogen), 1 privat tomt på Storekorsnes og 8 kommunale tomter i henholdsvis Talvik-, Leirbotn- og Korsfjord skolekrets. Det finnes nye ledige i Alta men disse tas ikke med i dette notatet. Det pågår opparbeiding av 456 boenheter, 110 eneboligtomter og 346. Av disse er 31 i kommunal regi (Gakorimyra sør). Det er 1247 boenheter vedtatt i plan, 267 eneboligtomter og 980. Det pågår regulering av 781 boenheter, 216 eneboligtomter og 755. Det høye antall boenheter på Komsa skolekrets referer seg til et anslått potensial på Alta Sentrum (Tabell 1). Selv om reguleringsplanen for Alta sentrum er vedtatt, vil ikke den alene løse ut 5

6 byggeklare boenheter. Om, når og i hvilket omfang disse realiseres avhenger også av private grunneieres initiativ. Det høye antallet boenheter i Gakori skolekrets referer til et anslått potensial på Lille Skoddevarre (Tabell 1), dette området skal jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. I kommuneplanens arealdel for Alta (vedlegg 10), var det fordelt på 48 områder, avsatt 161 boligtomter til spredt bebyggelse i LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsliv, samt reindrift). 129 av disse er fortsatt «ledig», mot 136 i forrige notat. Detaljerte opplysninger om hver enkelt skolekrets finnes fra side 7 til 18. 6

7 Langfjordbotn skolekrets Tabell 2: Viser boenheter/ prosjekter i Langfjorden Skolekrets. Langfjordbotn Gnr 5 bnr.32 (v/samf.hus) K 3 3? Langfjordbotn Langfjordbotn sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Langfjordbotn Langfjordbotn nord (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Langfjordbotn Frankebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Tappeluft (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Seljelid øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Langfjordbotn Seljelid vest (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Langfjordbotn I Langfjordbotn skolekrets (Tabell 2) er boligpotensialet på 17 nye boenheter. Alle boenhetene er vedtatt i plan men ikke opparbeidet. 3 av disse er regulert gjennom reguleringsplan, de resterende potensielle boenhetene er spredt boligbebyggelse i LNFR. Talvik skolekrets Tabell 3: Viser boenheter/ prosjekter i Talvik skolekrets. Talvik Ledige/ byggeklare tomter Klokkarsvingen K 1 1 Ledige/ byggeklare tomter Skrivarjordet K 1 1 Talvik Ledige/ byggeklare tomter Skrivarskrenten K 1 1 Talvik Talvik sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 10 10? Talvik Skrivarjordet (Helse Finnmark) K 2 2? Talvik Regulering pågår Klokkarhøyden K 2 2 Talvik Regulering pågår Ressebakken K/P 20 20? Talvik Kommende planarbeid Sollia K 12 12? Talvik Kommende planarbeid Handelsstranda (Fortetting) P 10 10? Totalt Talvik I Talvik skolekrets (Tabell 3) er boligpotensialet på 59 nye boenheter. Av disse er det 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i henholdsvis Klokkarsvingen, Skrivarjordet og Skrivarskrenten. Det pågår i tillegg arbeid med å klargjøre og tilrettelegge for 4-5 nye, kommunale tomter på Skrivarjordet og på Klokkarhøyden, disse antas ferdigstilt i Tomtene på Skrivarjordet er fradelt men er ikke ferdigstilt for tildeling på dette tidspunkt. Kommunestyret har i sak PS 4/14- Endring av kommunal planstrategi , vedtatt at oppstart av Ressebakken fremskyndes til høst Regulering av Ressebakken er igangsatt høsten

8 På Handelsstranda er det også et fortettings potensial (Fradeling/ Byggesak) på omtrent 10 boenheter, i tillegg er det avsatt 10 boenheter gjennom spredt boligbebyggelse i LNFR. Kåfjord skolekrets Tabell 4: Viser boenheter/ prosjekter i Kåfjord skolekrets. Simanes (LNFR- spredt Kåfjord boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord v/ Strømnes (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Kåfjord Hestehagen boligområde P 4 4? Kåfjord Kvenvikbakken boligomr P 7 7? Kåfjord Simanes, Skoglund P 4 4? Kåfjord Regulering pågår Kreta sør (Storbakken) K 10 10? Kåfjord Kommende planarbeid Stokstadbakken boligområde P 6 6? Kåfjord Kommende planarbeid Østre Kvenvik P 5 5? Totalt Kåfjord I Kåfjord skolekrets (Tabell 4) er boligpotensialet på 44 nye boenheter. 23 av disse er vedtatt i plan men ikke opparbeidet (15 er regulert gjennom reguleringsplan og 8 potensielle boenheter er spredt boligbebyggelse i LNFR). Det er startet regulering av området Kreta sør som vil utløse omtrent 10 kommunale tomter. De resterende boenhetene er kommende planarbeid med omtrent 11 boenheter i privat regi. Privat boligpotensiale er tilstede, men realiseringen krever privat initiativ. 8

9 Gakori Skolekrets Tabell 5: Viser boenheter/ prosjekter i Gakori skolekrets. Gakori pågår Gakorimyra Sør, B18 K Gakori Regulering pågår Gakorimyra Sør, B18 P 50 50? Gakori Regulering pågår Apanes, B11 P Utsatt Gakori Kommende planarbeid Saraveien nord Gnr/bnr 26/9 P 25 25? Gakori Kommende planarbeid Saraveien sør, Fortetting P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Skogstadveien P 20 20? Gakori Kommende planarbeid Øverbygdveien K/P ? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (vestre del) P 10 10? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (østre del) P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Lille skoddevarre K Gakori Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Gakori I Gakori skolekrets (Tabell 5) er boligpotensialet på 906 boenheter. Gakorimyra sør reguleringsplan (Tabell 5) er vedtatt med 31 eneboligtomter i kommunal regi (B1- B5) og et konsentrert felt i privat regi (KB1). av eneboligområdet starter opp i uke 50 (2014). Det kreves detaljplan for det konsentrerte feltet, der det tillates opptil 50 boenheter som rekkehus eller tomannsboliger i 2 etasjer. Regulering av det konsentrerte feltet er startet opp men er foreløpig stilt i bero. I Apanes (B11) pågår det regulering av omtrent 54 boenheter i privat regi, reguleringen av området er foreløpig utsatt. Det ligger et potensial på omtrent 771 boenheter i kommende planarbeid, 650 av disse ligger i området Skoddevarre. For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien (Tabell 5) forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Regulering av disse områdene er ikke påbegynt. Områdene Øverbygdveien, Gakoriveien (Vestre del), Gakoriveien (Østre del) og Lille skoddevarre (Tabell 5) er ment jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel for Alta, å benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. 9

10 Bossekop skolekrets Tabell 6: Viser boenheter/ prosjekter i Bossekop skolekrets. Bossekop pågår Breverudmyra boligområde P Bossekop pågår Granåsveien boligområde P 20 20? Bossekop pågår Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 25 25? Bossekop pågår Thomasbakken B21 (B6) P Bossekop Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 55 55? Bossekop Bergstien og Malmveien boligområde P ? Bossekop Skansen (Gnr/bnr 27/976) P 4 4? Bossekop Thomasbakken B21 (B11) P 6 6? Bossekop Regulering pågår Heitmannåsen (Gnr/bnr 27/31) P ? Bossekop Regulering pågår Moreneveien- Boliger Gnr/bnr 27/578 P 24 24? Bossekop Regulering pågår Alma Halses vei P 6 6? Bossekop Regulering pågår Thomasbakkvegen- Boliger 27/445 ( Mathilassi snekkeri) P 10 10? Bossekop Regulering pågår Malmveien (Nielsenkaia) P Bossekop Regulering pågår Thomasbakken sør P 13 13? Bossekop Kommende planarbeid Thomasbakken sør P ? Bossekop Kommende planarbeid Bossekop sentrum P 50 50? Bossekop Kommende planarbeid Prestegårdsjordet P Bossekop Kommende planarbeid Reistadhaugen K Bossekop Kommende planarbeid Fortetting (Vurderes) P ? Totalt Bossekop I Bossekop skolekrets (Tabell 6) er boligpotensialet på 596 boenheter. Av disse er 78 boenheter () under opparbeiding og 77 boenheter vedtatt i plan, men ikke opparbeidet. Det pågår regulering av 188 boenheter i Bossekop skolekrets og det ligger et potensial i kommende planarbeid på 253 boenheter. Thomasbakken sør er klar for sluttbehandling og vil utløse 13 eneboligtomter. Områdeplan for Bossekop er startet opp, innenfor planen ligger bla. området Bossekop sentrum som har et potensial på 50 boenheter. Ettersom det er tidlig i planprosessen er det usikkert hvor mange boenheter planen vil utløse, tallet her kan derfor bli større. Breverudmyra boligområde er endret til 27 boenheter, med 12 tomannsboliger () og 15 i rekke. 10

11 Bergstien og Malmveien boligområde med 12 boenheter er vedtatt i plan, men området er ikke blitt realisert. Området er nå medtatt i reguleringen av Malmveien (Nielsenkaia) (123 boenheter) og vil ved vedtak av Malmveien (Nielsenkaia) oppheves. Øvre Alta skolekrets Tabell 7: Viser boenheter/ prosjekter i Øvre Alta skolekrets. Øvre Alta Lærer Rustens vei (Fradeling) P 12 12? Gargia (LNFR- spredt Øvre Alta boligbebyggelse) P 1 1? Øvre Alta Eiby, Lundmark (LNFR- spredt bebyggelse) (Hundekjører tomt) P 1 1? Eiby, Borkhus (LNFR- spredt Øvre Alta bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby. Hansebakken (LNFRspredt bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby, Klercks Minde (LNFRspredt bebyggelse) P 2 2? Øvre Alta Regulering pågår Tøllefsvei (Frea) K 10 10? Øvre Alta Kommende planarbeid Sorrisniva P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Skillemo, utvidelse P 18 18? Øvre Alta Kommende planarbeid Killiveien P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lethingangas P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Vinterheim P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lærer Rustens vei, utvidelse sør P 15 15? Øvre Alta Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Øvre Alta I Øvre Alta skolekrets (Tabell 7) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 12 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. 1 av disse er tomt beregnet for Hundekjørere i Eiby (Lundmark) (Tabell 7). Det pågår regulering av omtrent 10 kommunale boenheter i Tøllefsvei (Frea) og det ligger et potensial på omtrent 63 boenheter i kommende planarbeid. 11

12 Aronnes skolekrets Tabell 8: Viser boenheter/ prosjekter i Aronnes skolekrets. Aronnes Ledige/ byggeklare tomter Aronskogen, Aronskogen del 2 P 5 5 Aronnes hageby (Trinn 2)- boligområde Gnr/Bnr 32/79 Aronnes pågår (Ryeng) P Pågår Aronnes Aronnes B7(Holstbakken øst) K 12 12? Aronnes Aronnes, B7 (Holstbakken øst) P ? Aronnes Regulering pågår Skogmo P 50 50? Aronnes Kommende planarbeid Hoppbakken vest P ? Aronnes Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Aronnes I Aronnes skolekrets (Tabell 8) er boligpotensialet på 300 boenheter. Det er omtrent 5 private ledige/ byggeklare tomter i skolekretsen, disse ligger innenfor reguleringsplanene Aronskogen og Aronskogen del 2. Det er usikkert hvorvidt det er byggeklare tomter eller ferdig oppsatte boliger som selges. Det pågår opparbeiding av 24 boenheter (Leiligheter) i Aronnes hageby- boligområde i privat regi, 12 av disse vil ferdigstilles før jul 2014 og 12 i perioden jan.- mars Detaljplan for Aronnes B7 (Holstbakken Øst) er vedtatt med 31 eneboligtomter og Det er anslått at det er 12 kommunale eneboligtomter på dette feltet. Endelig antall boenheter både på privat- og kommunal del vil bli avklart når utbyggingsavtalen for feltet er vedtatt. Prosessen mellom partene knyttet til utarbeiding av avtalen er startet. Det er igangsatt regulering av området Skogmo. Området er i kommuneplanen satt til å utløse et boligpotensiale på 50 boenheter, men vil mest sannsynlig utløse omtrent 100. Denne endringen er ikke medtatt i tallmaterialet ettersom det ennå er tidlig i planleggingsfasen. I kommende planarbeid ligger det et potensial på omtrent 110 boenheter. 12

13 Komsa skolekrets Tabell 9: Viser boenheter/ prosjekter i Komsa skolekrets. Komsa pågår Skaialuft/ Tollevika, B3 (Tollevikbergan 5 og 6) P Komsa pågår Alta sentrum, A12 P Komsa Skaialuft/ Tollevika B1 og B2 P 53 53? Komsa Skaialuft/ Tollevika B5b (Altafjord Panorama) P 15 15? Komsa Alta sentrum: Kjellerhuset P 21 21? Komsa Alta sentrum Nordre Ringv P 80 80? Komsa Alta sentrum reg.plan P ? Komsa Regulering pågår Detaljregulering for felt B10 i Alta sentrum (Bjørn Wirkolas vei) P 16 16? Komsa Regulering pågår Maskinsvingen P 9 9? Komsa Regulering pågår Prestegårdsbakken boligområde P 85 85? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, Garantivask P 28 28? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, A bilopprett P Stilt i bero Komsa Regulering pågår Lille komsa K Komsa Kommende planarbeid Tollevika vest P 25 25? Komsa Kommende planarbeid Skoleveien (Bobbo) P 30 30? Komsa Kommende planarbeid Åslia/ Holstlia sør P 90 90? Komsa Kommende planarbeid Komsaveien K/P 10 10? Komsa Kommende planarbeid Kongleveien, fortetting P 8 8? Komsa Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Komsa I Komsa skolekrets (Tabell 9) er boligpotensialet på omtrent 1296 boenheter. Det pågår opparbeiding av 41 boenheter. 769 boenheter er vedtatt i plan men ikke opparbeidet, reguleringsplan for Alta sentrum ligger inne i dette antallet. boenheter i Alta sentrum reguleringsplan i privat regi (P) er satt til å være 600, antall boenheter her vil trolig ligge mellom Alta sentrum (A12) er nær ferdigstillelse og vil utløse 8 boenheter. av Kjellerhuset starter opp januar Byggetrinn B3 (Tollevikbergan 5 og 6) i Skaialuft/ Tollevika er under opparbeiding og vil utløse 33 boenheter, Tollevikbergan 5 utbygges først med 18 boenheter. Byggetrinn B1, B2 og B5b er vedtatt i plan men ikke opparbeidet og vil utløse omtrent 68 boenheter. Det pågår regulering av omtrent 293 boenheter, deriblant området Lille Komsa der planarbeidet er startet opp, området vil utløse omtrent 130 boenheter. Det er et potensial på omtrent193 boenheter i kommende planarbeid. 13

14 Elvebakken skolekrets Tabell 10: Viser boenheter/ prosjekter i Elvebakken skolekrets. Tømmerveien bolig og Elvebakken pågår nærbutikk P Elvebakken Elvebakken sentrum P ? Elvebakken Nedre Elvebakken P 30 30? Utvidelse av Rema 1000 på Elvebakken Elvebakken P 17 17? Elvebakken Regulering pågår Kronstad, Bruflaten 10 P 5 5 Stilt i bero Elvebakken Regulering pågår Hammarijordet sør P ? Elvebakken Kommende planarbeid General Dahls vei P 4 4? Elvebakken Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Elvebakken I Elvebakken skolekrets (Tabell 10) er boligpotensialet på 240 boenheter. et boenheter på Elvebakken sentrum er et anslått potensial. Det pågår opparbeiding av 24 i Tømmerveien på Kronstad, området er snart ferdig utbygd. Det er vedtatt 97 boenheter i skolekretsen. Det pågår regulering av 105 boenheter, deriblant på området Hammari sør (Kornstad Camping), og det er et potensial for omtrent 14 boenheter i kommende planarbeid i skolekretsen. Kaiskuru skolekrets Tabell 11: Viser boenheter/ prosjekter i Kaiskuru skolekrets. Lille Raipas (LNFR-spredte Kaiskuru boligbebyggelse) 3 3? Kaiskuru Kommende planarbeid Patomella K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Raipasveien/Bregneveien K Kaiskuru Kommende planarbeid Blåtoppveien nord K Kaiskuru Kommende planarbeid Skogsnelleveien sør K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) ? Totalt Kaiskuru I Kaiskuru skolekrets (Tabell 11) er boligpotensialet på 86 boenheter. Det gjenstår 3 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i skolekretsen (Lille Raipas). Det er et potensial for 83 boenheter i kommende planarbeid i både kommunal og privat regi. 14

15 Tverrelvdalen skolekrets Tabell 12: Viser boenheter/ prosjekter i Tverrelvdalen skolekrets. Gammelsætra (LNFR- spredt Tverrelvdalen boligbebyggelse) P 3 3? Tverrelvdalen Sønvismoen nord (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 5 5? Tverrelvdalen Sønvismoen sør (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 13 13? Tverrelvdalen Regulering pågår Mobakken (tidl. Barnehagetomt) K Tverrelvdalen Regulering pågår Svennbakken/ Falsen P 50 50? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Kvitberget K 15 15? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Mobakken vest P 7 7? Totalt Tverrelvdalen I Tverrelvdalen skolekrets (Tabell 12) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det foregår regulering av omtrent 50 boenheter i Svennbakken/ Falsen, men reguleringen av området er stilt i bero på grunn av kartlagte kvikkleireforekomster i området. Det pågår også regulering av 4 kommunale tomter på Mobakken (tidl. barnehagetomt). Det er et potensial for omtrent 22 boenheter i kommende planarbeid, 15 av disse er i kommunal regi (Kvitberget). Saga skolekrets Tabell 13: Viser boenheter/ prosjekter i Saga skolekrets. Saga pågår Sagali P Saga pågår Aspemyra P Saga Lathari vest (LNFR-Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Saga Lathari øst (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 2 2? Saga Saga B11, felt B2 K 24 24? Saga Regulering pågår Skogheim K 70 70? Saga Regulering pågår Aspemyrabrinken P 15 15? Generell fortetting (Vurderes i Saga Kommende planarbeid enkeltsaker) P 10 10? Totalt Saga I Saga skolekrets (Tabell 13) er boligpotensialet på omtrent 380 boenheter. Det pågår opparbeiding av 258 boenheter i skolekretsen i reguleringsplane for Sagali og Aspemyra. 15

16 27 av boenhetene er vedtatt i plan, der 3 av disse er spredt boligbebyggelse i LNFR og 24 er innenfor reguleringsplan Saga B11. Saga B11, felt B2 er kun flateregulert og det kreves detaljplan før tiltak kan settes i verk. Innenfor felt B2 tillates konsentrert bebyggelse. Planutvalget har gjort vedtak om at felt B2 omreguleres fra konsentrert felt () til eneboligfelt, ved en eventuell omregulering vil boligpotensialet være14 eneboligtomter. I skolekretsen pågår det regulering av 85 boenheter, 70 (kommunale eneboligtomter) ligger i område Skogheim (Bangjordet) og 15 ligger på Aspemyrabrinken. Kommunestyret har i sak PS 4/14 vedtatt at regulering av Skogheim avventes til private felt (Sagali og Aspemyra) er igangsatt og utbygging iverksatt, ny oppstart foreslås høsten Det er et potensial for 10 boenheter i kommende planarbeid. Rafsbotn skolekrets Tabell 14: Viser boenheter/ prosjekter i Rafsbotn skolekrets. Rafsbotn nord- Langs E6 (LNFR- Rafsbotn spredt boligbebyggelse) P 7 7? Rafsbotn Rafsbotn, Wasskog/ Furumoen P 4 4 Rafsbotn Elvehaugen (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Mosenesbukta (LNFR- spredt bolibebyggelse) P 2 2? Rafsbotn Gammelheim (LNFR- spredt boligbbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Goppa (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Rafsbotn Russeluft øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Russeluft vest (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Regulering pågår Rishaugbakken K/P ? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen P 10 10? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen vest P 1 1? Rafsbotn Kommende planarbeid Mellembakken P 3 3? Rafsbotn Kommende planarbeid Roxrud/ Johansen P 7 7? Rafsbotn Kommende planarbeid Rafsbotn, gnr 40 bnr 268 P?? Totalt Rafsbotn I Rafsbotn skolekrets (Tabell 14) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 25 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det pågår regulering av 50 boenheter i skolekretsen (Rishaugbakken). Noen av disse boenhetene vil trolig være i kommunal regi, antall kommunale boenheter er ikke avklart på dette tidspunkt. Kommende planarbeid har et potensial på omtrent 21 boenheter (Tabell 14). 16

17 Leirbotn skolekrets Tabell 15: Viser boenheter/ prosjekter i Leirbotn Skolekrets. Leirbotn Ledige/ byggeklare tomter Jordmor Magdalenas vei K 3 3 Leirbotn Årøya, Fortetting (mindr. Endr.) P 3 3? Leirbotn Småvika- Masvik (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kviby (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 4 4? Leirbotn Kviby sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kommende planarbeid Utvidelse av Kviby boligfelt P 6 6? Totalt Leirbotn I Leirbotn skolekrets (Tabell 15) er boligpotensialet på 20 boenheter. Det er 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i skolekretsen og 11 boenheter vedtatt i plan som ikke er opparbeidet. Kommende planarbeid (Utvidelse av Kviby boligfelt) har et potensial på omtrent 6 boenheter (Tabell 15). Det er 8 tomter avsatt til LNFR- spredt boligbebyggelse i skolekretsen. 17

18 Korsfjord skolekrets Tabell 16: Viser boenheter/ prosjekter i Korsfjord Skolekrets. Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes K 2 2 Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes P 1 1 Korsfjord Lille lerresfjord sør (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lille lerresfjordbotn øst (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Korsfjord Store lerresfjord, Elvebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Rakaluft- Komagfjord- (LNFR- Korsfjord spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lamvik- Klubben (LNFR-spredt boligbebyggelse) P 5 5? Korsfjord Nyvoll (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Storekorsnes (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Totalt Korsfjord I Korsfjorden skolekrets (Tabell 16) er boligpotensialet på 24 boenheter. Det er 2 ledige, kommunale boligtomter på Storekorsnes etter reguleringsplan Storekorsnes vedtatt Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i Korsfjord skolekrets (Tabell 16). Rognsund skolekrets Tabell 17: Viser boenheter/ prosjekter i Rognsund skolekrets. Hakkstabben- Skolebukta Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Altneset- Hamnebukta (LNFR- Kvalfjord/ Rognsund spredt bolibebyggelse) P 2 2? Store kvalfjord- Maggaluft Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kvalfjord/ Rognsund Pollen- Russehavnklubben (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Pollholmen (LNFR- spredt Kvalfjord/ Rognsund boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Kvalfjord/ Rognsund Rognsund skolekrets (Tabell 17) har et boligpotensial på 8 boenheter. Alle boenhetene er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNFR. 18

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 09.12.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4578-1 Arkiv: PLNID 20130005 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING AV DELTEMA: LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT BOLIGBEBYGGELSE Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Kommuneplan for Frogn 2013-2025 setter følgende mål for befolkningsutvikling og boligutvikling: Mål En jevn og balansert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 26.03.2012 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram i henhold til plan- og bygningslovens 20-1.

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE 01.01.2007 Revidert 09.08.2010. 0 INNHOLDSFORTEGNELSE November 2006 1. INNLEDNING 2 2 FLAGGREGLER 2 3. DEFINISJON AV ULIKE FLAGG/ARRANGEMENTSFLAGG OG BANNER 3 4. OFFISIELLE FLAGGDAGER.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Alta by Adresseliste varsel om oppstart av rullering og høring av planprogram

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Alta by Adresseliste varsel om oppstart av rullering og høring av planprogram Drift- og utbyggingssektoren Plan og byggesak Deres ref: Vår ref. Arkiv Sak Dato 19388/08 PLNID 19980002 08/159-32/ULNI ALTA, 28.11.2008 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Alta by Adresseliste

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 Høringsutkast, datert 17.12015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12015 (sak 260/15) Forord Boligbyggeprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 10/1946-21 Arkiv: PLNID 20100006 Sakbeh.: Daniel Holm Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM GNR 27/31 SKOLE/HEITMANNSÅSEN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR B12 OFFENTLIG ETTERSYN

MELDING OM DELEGERT VEDTAK FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR B12 OFFENTLIG ETTERSYN Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Ihht adresseliste (vedlagt) Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14841/14 PLNID 20110013 11/2812-34/REOL ALTA, 27.08.2014 MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelsens vedlegg 1

Planbeskrivelsens vedlegg 1 Planbeskrivelsens vedlegg 1 Rullering av kommuneplanen for Alta, 2011-2030 Referat av innspill under offentlig ettersyn Innledning I dette heftet er innspillene som har kommet inn i forbindelse med offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning:

Saksfremlegg. Saksutredning: Saksfremlegg Arkivsak: 10/5100-7 Sakstittel: OPPSTART AV PLANARBEID - OMREGULERING AV PLAN 157, SANDNES GÅRD K-kode: Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Det gis ikke tilslutning til at ØRP A/S

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt

ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt Ørnvika Vest er et nytt bolig område under utbygging som er beliggende langs åskammen vest for Ørnvika sentrum (av kjøring ved den gamle kolonial varebutikken

Detaljer

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA Avdeling Notat Arkivsak-dok. 14/00310-15 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Rød skrift: nytt siden sist. Planstatus samfunnsutvikling 2015 OKTOBER 2015. For å sikre at Teknisk utvalg, som er delegert

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Tomteutvikling Levanger kommune

Tomteutvikling Levanger kommune Tomteutvikling Levanger kommune Status sept. 2012 Formannskapet 05.09.2012: Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest Øyvind Nybakken Enhet Kommunalteknikk Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no Norges vassdrags-

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 Tabell 1. Samlet oversikt - Anlegg ANLEGG ANT. M2 LØPE- BUDSJ INVEST TAB. NR. METER 2014 2014 Parker 12 47 200 380 4 Sommerblomster / Bed 8 000 470 Anlegg for lek

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arkiv: GBNR 35/ Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803. Reguleringsplan for Vestre Åstad II

SAKSFREMLEGG. Arkiv: GBNR 35/ Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803. Reguleringsplan for Vestre Åstad II SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Frode Torvik Arkivsaksnr.: 15/8803 Arkiv: GBNR 35/ Reguleringsplan for Vestre Åstad II Plan- og bygningsavdelingen anbefaler bygningsrådet å fatte slikt v e d t

Detaljer

Nesodden kommune. Notat. Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013

Nesodden kommune. Notat. Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013 Nesodden kommune «Soa_Navn» Til: Notat Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013 Områdeplan Bomansvik Utbyggingspotensiale og vurdering av skolekapasiteten Bakgrunn En enkel analyse

Detaljer

MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN

MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2575-12 Arkiv: PLNID 20120013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

Alta kommune Felles støttefunksjoner Personalavdelingen HER. Alta kommune Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp HER

Alta kommune Felles støttefunksjoner Personalavdelingen HER. Alta kommune Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp HER Alta Havn KF Postboks 2237 NO-9508 ALTA Felles støttefunksjoner Personalavdelingen Drift- og utbyggingssektoren Kommunale bygg Drift og utbyggingssektoren Renhold Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/282 14/42212 K2 - L12 Gunn Alice Lersveen DokumentNR:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Rapport - Delegerte vedtak.

Rapport - Delegerte vedtak. Rapport - Delegerte vedtak. 14/5439 06.01.2015 DS BYG 2/15 DR/OPBYG/KRNI GNR/B 10/184 Charles Kårstad SVAR- NYBYGG GARASJE STORSANDNES 10/3381 06.01.2015 DS BYG 3/15 DR/OPBYG/ATBA GNR/B 32/79 Finnmark

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. Side 1 av 17 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. BERGEN KOMMUNE Postboks 103 5291 Valestrandsfossen Telefon: 56 39 00 03 Telefaks: 56 19

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Vedlegg 2. Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10

Vedlegg 2. Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10 Vedlegg 2 Bestemmelser Kommuneplanens arealdel Forslag til offentlig ettersyn 01.09.10 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 5 1.0 Planens formål...5 1.1 Plankrav...5 1.2 Planer som skal fortsette

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer