Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave."

Transkript

1

2 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets Øvre Alta skolekrets Aronnes skolekrets Komsa skolekrets Elvebakken skolekrets Kaiskuru skolekrets Tverrelvdalen skolekrets Saga skolekrets Rafsbotn skolekrets Leirbotn skolekrets Korsfjord skolekrets Rognsund skolekrets

3 Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. For publikum: Notatet finnes på kommunens nettside: https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller kan fås ved henvendelse til Kundetorget ved Servicesenteret på rådhuset, tlf: e-post: Utarbeidet ved: Avdeling for samfunnsutvikling 3

4 Innledning Dette notatet er basert på Kommuneplanens arealdel for Alta (KPA) vedtatt , og vedtatte områdeplaner og reguleringsplaner i Alta kommune, og er en grov oversikt over boligpotensialet og de boligprosjekter som er under planlegging/ gjennomføring i kommunen. Notatet inneholder både private (P) og kommunale (K) bolig-/planprosjekter, der boenheter er fordelt på og. Det er god oversikt over de kommunale prosjektene og antall boenheter, mens de private prosjektene og antall boenheter blir oppdatert så langt det finnes informasjon om dette. Prosjektene er sortert etter 16 skolekretser, se side Status er rangert etter en skala på 5 kategorier: 1. Ledige/ byggeklare tomter (Byggeklare tomter) 2. pågår ( av infrastruktur som vei, vann og avløp etc. el. oppstartet byggesak) 3. (Plan vedtatt, men planområdet ikke opparbeidet - gjelder reguleringsplaner og Kommuneplan med LNFR- spredt boligbebyggelse) 4. Regulering pågår (Områder under regulering) 5. Kommende planarbeid (Kategorien innbefatter områder avsatt til boligformål i Kommuneplanen og fortettingspotensial i områder avsatt til utbyggingsformål). Der det er mulig er det anslått antall boenheter, tidspunkt for oppstart, opparbeiding med mer. For mange prosjekter er dette for tidlig å angi, boligpotensialet kan derfor være større/mindre enn det som fremkommer av tallmaterialet i dette notatet. Dette gjelder spesielt i områder avsatt til boligformål og områder avsatt til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) med tillatelse for spredt boligbebyggelse, som er i privat eierskap. I tillegg kan grunnforhold og funn av kulturminner med mer, kunne medføre en betydelig reduksjon i realiserbare boenheter. Bolignotatet vil inneholde en oversikt over ledige kommunale tomter etter hver oppdatering. En oversikt over ledige kommunale tomter vil imidlertid bli oppdatert fortløpende og kunngjort på Alta kommunes nettside https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller fås ved å kontakte Kundetorget ved Servicesenteret på tlf: Bolignotatet oppdateres to ganger i året og legges fram for Planutvalget til orientering. 4

5 fordelt på skolekretser Tabell 1: Viser antall boenheter, boligtomter og fordelt på skolekretser. Ledige/ Kommende byggeklare pågår- Vedtatt plan- Regulering pågår- planarbeid- tomter boenheter boenheter boenheter boenheter Totalt Skolekrets Tomter Tomter Leiligheter Tomter Tomter Leilighete Tomter Leiligheter Langfjordbotn Talvik Kåfjord Gakori Bossekop Øvre Alta Aronnes Komsa Elvebakken Kaiskuru Tverrelvdalen Saga Rafsbotn Leirbotn Korsfjord Rognsund 8 8 Totalt I Alta kommune er nå boligpotensialet på omtrent 4267 nye boenheter, med 1091 eneboligtomter og Av disse er omtrent 1100 kommunale boenheter, 400 tomter og 700. Dette tallet kan være noe mindre ettersom noen av områdene både er i kommunal og privat regi, se tabellene fra side 7-18 for mer detaljert informasjon. Det er omtrent 14 ledige/ byggeklare tomter i Alta kommune. Av disse er 5 private tomter på Aronnes (Aronskogen), 1 privat tomt på Storekorsnes og 8 kommunale tomter i henholdsvis Talvik-, Leirbotn- og Korsfjord skolekrets. Det finnes nye ledige i Alta men disse tas ikke med i dette notatet. Det pågår opparbeiding av 456 boenheter, 110 eneboligtomter og 346. Av disse er 31 i kommunal regi (Gakorimyra sør). Det er 1247 boenheter vedtatt i plan, 267 eneboligtomter og 980. Det pågår regulering av 781 boenheter, 216 eneboligtomter og 755. Det høye antall boenheter på Komsa skolekrets referer seg til et anslått potensial på Alta Sentrum (Tabell 1). Selv om reguleringsplanen for Alta sentrum er vedtatt, vil ikke den alene løse ut 5

6 byggeklare boenheter. Om, når og i hvilket omfang disse realiseres avhenger også av private grunneieres initiativ. Det høye antallet boenheter i Gakori skolekrets referer til et anslått potensial på Lille Skoddevarre (Tabell 1), dette området skal jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. I kommuneplanens arealdel for Alta (vedlegg 10), var det fordelt på 48 områder, avsatt 161 boligtomter til spredt bebyggelse i LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsliv, samt reindrift). 129 av disse er fortsatt «ledig», mot 136 i forrige notat. Detaljerte opplysninger om hver enkelt skolekrets finnes fra side 7 til 18. 6

7 Langfjordbotn skolekrets Tabell 2: Viser boenheter/ prosjekter i Langfjorden Skolekrets. Langfjordbotn Gnr 5 bnr.32 (v/samf.hus) K 3 3? Langfjordbotn Langfjordbotn sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Langfjordbotn Langfjordbotn nord (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Langfjordbotn Frankebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Tappeluft (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Seljelid øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Langfjordbotn Seljelid vest (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Langfjordbotn I Langfjordbotn skolekrets (Tabell 2) er boligpotensialet på 17 nye boenheter. Alle boenhetene er vedtatt i plan men ikke opparbeidet. 3 av disse er regulert gjennom reguleringsplan, de resterende potensielle boenhetene er spredt boligbebyggelse i LNFR. Talvik skolekrets Tabell 3: Viser boenheter/ prosjekter i Talvik skolekrets. Talvik Ledige/ byggeklare tomter Klokkarsvingen K 1 1 Ledige/ byggeklare tomter Skrivarjordet K 1 1 Talvik Ledige/ byggeklare tomter Skrivarskrenten K 1 1 Talvik Talvik sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 10 10? Talvik Skrivarjordet (Helse Finnmark) K 2 2? Talvik Regulering pågår Klokkarhøyden K 2 2 Talvik Regulering pågår Ressebakken K/P 20 20? Talvik Kommende planarbeid Sollia K 12 12? Talvik Kommende planarbeid Handelsstranda (Fortetting) P 10 10? Totalt Talvik I Talvik skolekrets (Tabell 3) er boligpotensialet på 59 nye boenheter. Av disse er det 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i henholdsvis Klokkarsvingen, Skrivarjordet og Skrivarskrenten. Det pågår i tillegg arbeid med å klargjøre og tilrettelegge for 4-5 nye, kommunale tomter på Skrivarjordet og på Klokkarhøyden, disse antas ferdigstilt i Tomtene på Skrivarjordet er fradelt men er ikke ferdigstilt for tildeling på dette tidspunkt. Kommunestyret har i sak PS 4/14- Endring av kommunal planstrategi , vedtatt at oppstart av Ressebakken fremskyndes til høst Regulering av Ressebakken er igangsatt høsten

8 På Handelsstranda er det også et fortettings potensial (Fradeling/ Byggesak) på omtrent 10 boenheter, i tillegg er det avsatt 10 boenheter gjennom spredt boligbebyggelse i LNFR. Kåfjord skolekrets Tabell 4: Viser boenheter/ prosjekter i Kåfjord skolekrets. Simanes (LNFR- spredt Kåfjord boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord v/ Strømnes (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Kåfjord Hestehagen boligområde P 4 4? Kåfjord Kvenvikbakken boligomr P 7 7? Kåfjord Simanes, Skoglund P 4 4? Kåfjord Regulering pågår Kreta sør (Storbakken) K 10 10? Kåfjord Kommende planarbeid Stokstadbakken boligområde P 6 6? Kåfjord Kommende planarbeid Østre Kvenvik P 5 5? Totalt Kåfjord I Kåfjord skolekrets (Tabell 4) er boligpotensialet på 44 nye boenheter. 23 av disse er vedtatt i plan men ikke opparbeidet (15 er regulert gjennom reguleringsplan og 8 potensielle boenheter er spredt boligbebyggelse i LNFR). Det er startet regulering av området Kreta sør som vil utløse omtrent 10 kommunale tomter. De resterende boenhetene er kommende planarbeid med omtrent 11 boenheter i privat regi. Privat boligpotensiale er tilstede, men realiseringen krever privat initiativ. 8

9 Gakori Skolekrets Tabell 5: Viser boenheter/ prosjekter i Gakori skolekrets. Gakori pågår Gakorimyra Sør, B18 K Gakori Regulering pågår Gakorimyra Sør, B18 P 50 50? Gakori Regulering pågår Apanes, B11 P Utsatt Gakori Kommende planarbeid Saraveien nord Gnr/bnr 26/9 P 25 25? Gakori Kommende planarbeid Saraveien sør, Fortetting P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Skogstadveien P 20 20? Gakori Kommende planarbeid Øverbygdveien K/P ? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (vestre del) P 10 10? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (østre del) P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Lille skoddevarre K Gakori Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Gakori I Gakori skolekrets (Tabell 5) er boligpotensialet på 906 boenheter. Gakorimyra sør reguleringsplan (Tabell 5) er vedtatt med 31 eneboligtomter i kommunal regi (B1- B5) og et konsentrert felt i privat regi (KB1). av eneboligområdet starter opp i uke 50 (2014). Det kreves detaljplan for det konsentrerte feltet, der det tillates opptil 50 boenheter som rekkehus eller tomannsboliger i 2 etasjer. Regulering av det konsentrerte feltet er startet opp men er foreløpig stilt i bero. I Apanes (B11) pågår det regulering av omtrent 54 boenheter i privat regi, reguleringen av området er foreløpig utsatt. Det ligger et potensial på omtrent 771 boenheter i kommende planarbeid, 650 av disse ligger i området Skoddevarre. For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien (Tabell 5) forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Regulering av disse områdene er ikke påbegynt. Områdene Øverbygdveien, Gakoriveien (Vestre del), Gakoriveien (Østre del) og Lille skoddevarre (Tabell 5) er ment jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel for Alta, å benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. 9

10 Bossekop skolekrets Tabell 6: Viser boenheter/ prosjekter i Bossekop skolekrets. Bossekop pågår Breverudmyra boligområde P Bossekop pågår Granåsveien boligområde P 20 20? Bossekop pågår Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 25 25? Bossekop pågår Thomasbakken B21 (B6) P Bossekop Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 55 55? Bossekop Bergstien og Malmveien boligområde P ? Bossekop Skansen (Gnr/bnr 27/976) P 4 4? Bossekop Thomasbakken B21 (B11) P 6 6? Bossekop Regulering pågår Heitmannåsen (Gnr/bnr 27/31) P ? Bossekop Regulering pågår Moreneveien- Boliger Gnr/bnr 27/578 P 24 24? Bossekop Regulering pågår Alma Halses vei P 6 6? Bossekop Regulering pågår Thomasbakkvegen- Boliger 27/445 ( Mathilassi snekkeri) P 10 10? Bossekop Regulering pågår Malmveien (Nielsenkaia) P Bossekop Regulering pågår Thomasbakken sør P 13 13? Bossekop Kommende planarbeid Thomasbakken sør P ? Bossekop Kommende planarbeid Bossekop sentrum P 50 50? Bossekop Kommende planarbeid Prestegårdsjordet P Bossekop Kommende planarbeid Reistadhaugen K Bossekop Kommende planarbeid Fortetting (Vurderes) P ? Totalt Bossekop I Bossekop skolekrets (Tabell 6) er boligpotensialet på 596 boenheter. Av disse er 78 boenheter () under opparbeiding og 77 boenheter vedtatt i plan, men ikke opparbeidet. Det pågår regulering av 188 boenheter i Bossekop skolekrets og det ligger et potensial i kommende planarbeid på 253 boenheter. Thomasbakken sør er klar for sluttbehandling og vil utløse 13 eneboligtomter. Områdeplan for Bossekop er startet opp, innenfor planen ligger bla. området Bossekop sentrum som har et potensial på 50 boenheter. Ettersom det er tidlig i planprosessen er det usikkert hvor mange boenheter planen vil utløse, tallet her kan derfor bli større. Breverudmyra boligområde er endret til 27 boenheter, med 12 tomannsboliger () og 15 i rekke. 10

11 Bergstien og Malmveien boligområde med 12 boenheter er vedtatt i plan, men området er ikke blitt realisert. Området er nå medtatt i reguleringen av Malmveien (Nielsenkaia) (123 boenheter) og vil ved vedtak av Malmveien (Nielsenkaia) oppheves. Øvre Alta skolekrets Tabell 7: Viser boenheter/ prosjekter i Øvre Alta skolekrets. Øvre Alta Lærer Rustens vei (Fradeling) P 12 12? Gargia (LNFR- spredt Øvre Alta boligbebyggelse) P 1 1? Øvre Alta Eiby, Lundmark (LNFR- spredt bebyggelse) (Hundekjører tomt) P 1 1? Eiby, Borkhus (LNFR- spredt Øvre Alta bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby. Hansebakken (LNFRspredt bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby, Klercks Minde (LNFRspredt bebyggelse) P 2 2? Øvre Alta Regulering pågår Tøllefsvei (Frea) K 10 10? Øvre Alta Kommende planarbeid Sorrisniva P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Skillemo, utvidelse P 18 18? Øvre Alta Kommende planarbeid Killiveien P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lethingangas P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Vinterheim P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lærer Rustens vei, utvidelse sør P 15 15? Øvre Alta Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Øvre Alta I Øvre Alta skolekrets (Tabell 7) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 12 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. 1 av disse er tomt beregnet for Hundekjørere i Eiby (Lundmark) (Tabell 7). Det pågår regulering av omtrent 10 kommunale boenheter i Tøllefsvei (Frea) og det ligger et potensial på omtrent 63 boenheter i kommende planarbeid. 11

12 Aronnes skolekrets Tabell 8: Viser boenheter/ prosjekter i Aronnes skolekrets. Aronnes Ledige/ byggeklare tomter Aronskogen, Aronskogen del 2 P 5 5 Aronnes hageby (Trinn 2)- boligområde Gnr/Bnr 32/79 Aronnes pågår (Ryeng) P Pågår Aronnes Aronnes B7(Holstbakken øst) K 12 12? Aronnes Aronnes, B7 (Holstbakken øst) P ? Aronnes Regulering pågår Skogmo P 50 50? Aronnes Kommende planarbeid Hoppbakken vest P ? Aronnes Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Aronnes I Aronnes skolekrets (Tabell 8) er boligpotensialet på 300 boenheter. Det er omtrent 5 private ledige/ byggeklare tomter i skolekretsen, disse ligger innenfor reguleringsplanene Aronskogen og Aronskogen del 2. Det er usikkert hvorvidt det er byggeklare tomter eller ferdig oppsatte boliger som selges. Det pågår opparbeiding av 24 boenheter (Leiligheter) i Aronnes hageby- boligområde i privat regi, 12 av disse vil ferdigstilles før jul 2014 og 12 i perioden jan.- mars Detaljplan for Aronnes B7 (Holstbakken Øst) er vedtatt med 31 eneboligtomter og Det er anslått at det er 12 kommunale eneboligtomter på dette feltet. Endelig antall boenheter både på privat- og kommunal del vil bli avklart når utbyggingsavtalen for feltet er vedtatt. Prosessen mellom partene knyttet til utarbeiding av avtalen er startet. Det er igangsatt regulering av området Skogmo. Området er i kommuneplanen satt til å utløse et boligpotensiale på 50 boenheter, men vil mest sannsynlig utløse omtrent 100. Denne endringen er ikke medtatt i tallmaterialet ettersom det ennå er tidlig i planleggingsfasen. I kommende planarbeid ligger det et potensial på omtrent 110 boenheter. 12

13 Komsa skolekrets Tabell 9: Viser boenheter/ prosjekter i Komsa skolekrets. Komsa pågår Skaialuft/ Tollevika, B3 (Tollevikbergan 5 og 6) P Komsa pågår Alta sentrum, A12 P Komsa Skaialuft/ Tollevika B1 og B2 P 53 53? Komsa Skaialuft/ Tollevika B5b (Altafjord Panorama) P 15 15? Komsa Alta sentrum: Kjellerhuset P 21 21? Komsa Alta sentrum Nordre Ringv P 80 80? Komsa Alta sentrum reg.plan P ? Komsa Regulering pågår Detaljregulering for felt B10 i Alta sentrum (Bjørn Wirkolas vei) P 16 16? Komsa Regulering pågår Maskinsvingen P 9 9? Komsa Regulering pågår Prestegårdsbakken boligområde P 85 85? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, Garantivask P 28 28? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, A bilopprett P Stilt i bero Komsa Regulering pågår Lille komsa K Komsa Kommende planarbeid Tollevika vest P 25 25? Komsa Kommende planarbeid Skoleveien (Bobbo) P 30 30? Komsa Kommende planarbeid Åslia/ Holstlia sør P 90 90? Komsa Kommende planarbeid Komsaveien K/P 10 10? Komsa Kommende planarbeid Kongleveien, fortetting P 8 8? Komsa Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Komsa I Komsa skolekrets (Tabell 9) er boligpotensialet på omtrent 1296 boenheter. Det pågår opparbeiding av 41 boenheter. 769 boenheter er vedtatt i plan men ikke opparbeidet, reguleringsplan for Alta sentrum ligger inne i dette antallet. boenheter i Alta sentrum reguleringsplan i privat regi (P) er satt til å være 600, antall boenheter her vil trolig ligge mellom Alta sentrum (A12) er nær ferdigstillelse og vil utløse 8 boenheter. av Kjellerhuset starter opp januar Byggetrinn B3 (Tollevikbergan 5 og 6) i Skaialuft/ Tollevika er under opparbeiding og vil utløse 33 boenheter, Tollevikbergan 5 utbygges først med 18 boenheter. Byggetrinn B1, B2 og B5b er vedtatt i plan men ikke opparbeidet og vil utløse omtrent 68 boenheter. Det pågår regulering av omtrent 293 boenheter, deriblant området Lille Komsa der planarbeidet er startet opp, området vil utløse omtrent 130 boenheter. Det er et potensial på omtrent193 boenheter i kommende planarbeid. 13

14 Elvebakken skolekrets Tabell 10: Viser boenheter/ prosjekter i Elvebakken skolekrets. Tømmerveien bolig og Elvebakken pågår nærbutikk P Elvebakken Elvebakken sentrum P ? Elvebakken Nedre Elvebakken P 30 30? Utvidelse av Rema 1000 på Elvebakken Elvebakken P 17 17? Elvebakken Regulering pågår Kronstad, Bruflaten 10 P 5 5 Stilt i bero Elvebakken Regulering pågår Hammarijordet sør P ? Elvebakken Kommende planarbeid General Dahls vei P 4 4? Elvebakken Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Elvebakken I Elvebakken skolekrets (Tabell 10) er boligpotensialet på 240 boenheter. et boenheter på Elvebakken sentrum er et anslått potensial. Det pågår opparbeiding av 24 i Tømmerveien på Kronstad, området er snart ferdig utbygd. Det er vedtatt 97 boenheter i skolekretsen. Det pågår regulering av 105 boenheter, deriblant på området Hammari sør (Kornstad Camping), og det er et potensial for omtrent 14 boenheter i kommende planarbeid i skolekretsen. Kaiskuru skolekrets Tabell 11: Viser boenheter/ prosjekter i Kaiskuru skolekrets. Lille Raipas (LNFR-spredte Kaiskuru boligbebyggelse) 3 3? Kaiskuru Kommende planarbeid Patomella K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Raipasveien/Bregneveien K Kaiskuru Kommende planarbeid Blåtoppveien nord K Kaiskuru Kommende planarbeid Skogsnelleveien sør K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) ? Totalt Kaiskuru I Kaiskuru skolekrets (Tabell 11) er boligpotensialet på 86 boenheter. Det gjenstår 3 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i skolekretsen (Lille Raipas). Det er et potensial for 83 boenheter i kommende planarbeid i både kommunal og privat regi. 14

15 Tverrelvdalen skolekrets Tabell 12: Viser boenheter/ prosjekter i Tverrelvdalen skolekrets. Gammelsætra (LNFR- spredt Tverrelvdalen boligbebyggelse) P 3 3? Tverrelvdalen Sønvismoen nord (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 5 5? Tverrelvdalen Sønvismoen sør (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 13 13? Tverrelvdalen Regulering pågår Mobakken (tidl. Barnehagetomt) K Tverrelvdalen Regulering pågår Svennbakken/ Falsen P 50 50? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Kvitberget K 15 15? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Mobakken vest P 7 7? Totalt Tverrelvdalen I Tverrelvdalen skolekrets (Tabell 12) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det foregår regulering av omtrent 50 boenheter i Svennbakken/ Falsen, men reguleringen av området er stilt i bero på grunn av kartlagte kvikkleireforekomster i området. Det pågår også regulering av 4 kommunale tomter på Mobakken (tidl. barnehagetomt). Det er et potensial for omtrent 22 boenheter i kommende planarbeid, 15 av disse er i kommunal regi (Kvitberget). Saga skolekrets Tabell 13: Viser boenheter/ prosjekter i Saga skolekrets. Saga pågår Sagali P Saga pågår Aspemyra P Saga Lathari vest (LNFR-Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Saga Lathari øst (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 2 2? Saga Saga B11, felt B2 K 24 24? Saga Regulering pågår Skogheim K 70 70? Saga Regulering pågår Aspemyrabrinken P 15 15? Generell fortetting (Vurderes i Saga Kommende planarbeid enkeltsaker) P 10 10? Totalt Saga I Saga skolekrets (Tabell 13) er boligpotensialet på omtrent 380 boenheter. Det pågår opparbeiding av 258 boenheter i skolekretsen i reguleringsplane for Sagali og Aspemyra. 15

16 27 av boenhetene er vedtatt i plan, der 3 av disse er spredt boligbebyggelse i LNFR og 24 er innenfor reguleringsplan Saga B11. Saga B11, felt B2 er kun flateregulert og det kreves detaljplan før tiltak kan settes i verk. Innenfor felt B2 tillates konsentrert bebyggelse. Planutvalget har gjort vedtak om at felt B2 omreguleres fra konsentrert felt () til eneboligfelt, ved en eventuell omregulering vil boligpotensialet være14 eneboligtomter. I skolekretsen pågår det regulering av 85 boenheter, 70 (kommunale eneboligtomter) ligger i område Skogheim (Bangjordet) og 15 ligger på Aspemyrabrinken. Kommunestyret har i sak PS 4/14 vedtatt at regulering av Skogheim avventes til private felt (Sagali og Aspemyra) er igangsatt og utbygging iverksatt, ny oppstart foreslås høsten Det er et potensial for 10 boenheter i kommende planarbeid. Rafsbotn skolekrets Tabell 14: Viser boenheter/ prosjekter i Rafsbotn skolekrets. Rafsbotn nord- Langs E6 (LNFR- Rafsbotn spredt boligbebyggelse) P 7 7? Rafsbotn Rafsbotn, Wasskog/ Furumoen P 4 4 Rafsbotn Elvehaugen (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Mosenesbukta (LNFR- spredt bolibebyggelse) P 2 2? Rafsbotn Gammelheim (LNFR- spredt boligbbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Goppa (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Rafsbotn Russeluft øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Russeluft vest (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Regulering pågår Rishaugbakken K/P ? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen P 10 10? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen vest P 1 1? Rafsbotn Kommende planarbeid Mellembakken P 3 3? Rafsbotn Kommende planarbeid Roxrud/ Johansen P 7 7? Rafsbotn Kommende planarbeid Rafsbotn, gnr 40 bnr 268 P?? Totalt Rafsbotn I Rafsbotn skolekrets (Tabell 14) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 25 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det pågår regulering av 50 boenheter i skolekretsen (Rishaugbakken). Noen av disse boenhetene vil trolig være i kommunal regi, antall kommunale boenheter er ikke avklart på dette tidspunkt. Kommende planarbeid har et potensial på omtrent 21 boenheter (Tabell 14). 16

17 Leirbotn skolekrets Tabell 15: Viser boenheter/ prosjekter i Leirbotn Skolekrets. Leirbotn Ledige/ byggeklare tomter Jordmor Magdalenas vei K 3 3 Leirbotn Årøya, Fortetting (mindr. Endr.) P 3 3? Leirbotn Småvika- Masvik (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kviby (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 4 4? Leirbotn Kviby sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kommende planarbeid Utvidelse av Kviby boligfelt P 6 6? Totalt Leirbotn I Leirbotn skolekrets (Tabell 15) er boligpotensialet på 20 boenheter. Det er 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i skolekretsen og 11 boenheter vedtatt i plan som ikke er opparbeidet. Kommende planarbeid (Utvidelse av Kviby boligfelt) har et potensial på omtrent 6 boenheter (Tabell 15). Det er 8 tomter avsatt til LNFR- spredt boligbebyggelse i skolekretsen. 17

18 Korsfjord skolekrets Tabell 16: Viser boenheter/ prosjekter i Korsfjord Skolekrets. Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes K 2 2 Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes P 1 1 Korsfjord Lille lerresfjord sør (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lille lerresfjordbotn øst (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Korsfjord Store lerresfjord, Elvebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Rakaluft- Komagfjord- (LNFR- Korsfjord spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lamvik- Klubben (LNFR-spredt boligbebyggelse) P 5 5? Korsfjord Nyvoll (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Storekorsnes (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Totalt Korsfjord I Korsfjorden skolekrets (Tabell 16) er boligpotensialet på 24 boenheter. Det er 2 ledige, kommunale boligtomter på Storekorsnes etter reguleringsplan Storekorsnes vedtatt Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i Korsfjord skolekrets (Tabell 16). Rognsund skolekrets Tabell 17: Viser boenheter/ prosjekter i Rognsund skolekrets. Hakkstabben- Skolebukta Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Altneset- Hamnebukta (LNFR- Kvalfjord/ Rognsund spredt bolibebyggelse) P 2 2? Store kvalfjord- Maggaluft Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kvalfjord/ Rognsund Pollen- Russehavnklubben (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Pollholmen (LNFR- spredt Kvalfjord/ Rognsund boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Kvalfjord/ Rognsund Rognsund skolekrets (Tabell 17) har et boligpotensial på 8 boenheter. Alle boenhetene er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNFR. 18

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-9 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 09.12.15 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 23.06.16 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser... 7 Langfjordbotn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-5 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2017 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave.

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave. 2 8. 0 6. 1 7 Innhold Notatet finnes her:............ 3 Innledning............ 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser...... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014. Planlagt behandling: Planutvalget 15.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014. Planlagt behandling: Planutvalget 15.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/8133-3 Arkiv: L71 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR.1 2014 Planlagt behandling: Planutvalget 15.05.14 Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 12.12.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave.

For interne brukere: F: \ sentadm \ ASU \ Kommuneplan \ Bolignotatet - Velg deretter nyeste utgave. 3 0. 1 1. 1 6 Innhold Notatet finnes her:............ 3 Innledning............ 4 Ordinære områder/boenheter fordelt på skolekretser...... 6 Områder/ boenheter for offentlig tjenesteyting, fordelt på skolekretser...

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den 09.12.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 09.12.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 30.11.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - VEDTAKSBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2017-2028 F orslag til oppdatering 2016 Utkast Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 Boligtyper... 4 Boliger som holdes utenfor programmet...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.

SAKSFREMLEGG. Basert på en helhetlig vurdering vil ikke kommunestyret tilrå at det igangsettes arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4578-1 Arkiv: PLNID 20130005 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING AV DELTEMA: LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT BOLIGBEBYGGELSE Planlagt behandling:

Detaljer

Saksfremlegg. Kostnaden finansieres med tidligere års ubrukte lånemidler til tilrettelegging boligfelt, K158.

Saksfremlegg. Kostnaden finansieres med tidligere års ubrukte lånemidler til tilrettelegging boligfelt, K158. Saksfremlegg Saksnr.: 12/510-1 Arkiv: K55 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KVIKKLEIRESONER I ALTA Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret avsetter kr.700.000,- til geotekniske

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI HØRING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5572-1 Arkiv: 140 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: ENDRING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 - HØRING Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Omstilling i Alta kommune

Omstilling i Alta kommune Omstilling i Alta kommune Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling Ledermøte 18.mai 2011 Rådmann Bjørn-Atle Hansen Omstilling i Alta kommune Bakgrunn: Kommunestyrevedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5505-4 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 66/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Byggemodning av nye utbyggingsområder prioriteres

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 26.03.2012 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Med bakgrunn i foreliggende utredninger avsluttes detaljregulering av Transfarelv skole til boligformål.

SAKSFREMLEGG. Med bakgrunn i foreliggende utredninger avsluttes detaljregulering av Transfarelv skole til boligformål. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5616-12 Arkiv: PLNID 20150010 Saksbehandler: Lise Amundsen Sakstittel: DRØFTINGSNOTAT DETALJREGULERING FOR TRANSFARELV SKOLE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Kommuneplan for Frogn 2013-2025 setter følgende mål for befolkningsutvikling og boligutvikling: Mål En jevn og balansert befolkningsutvikling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden

Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden 2015-2030 Politisk vedtak: Kommunestyret gjorde i sak 29/11, 25. mai 2011 vedtak om forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Formannskapet fikk

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Vedtatt i kommunestyret

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Vedtatt i kommunestyret Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2016-2027 Vedtatt i kommunestyret 16.12.15 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 r... 4 Boliger som holdes utenfor programmet... 5

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Drift og vedlikehold veilys Alta kommune

Drift og vedlikehold veilys Alta kommune Drift og vedlikehold veilys Alta kommune Del II Kontraktsgrunnlag for åpen anbudskonkurranse 5.7.2016 DEL II - KONTRAKTSGRUNNLAGET ALTA KOMMUNE DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS I ALTA KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

1. Alta ungdomsskole Skolen går som vanlig, men fra kan det bli endringer i forhold til basen i Kinoveien 13.

1. Alta ungdomsskole Skolen går som vanlig, men fra kan det bli endringer i forhold til basen i Kinoveien 13. Rapport nr 9: Status 5.6.12 kl 14.00: Konsekvenser av streik: Streiken i Alta kommune har konsekvenser for barn og deres familier. Med ytterligere uttak av ansatte i streik fra 29.05, får dette konsekvenser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER Sammen med Trygg trafikk, Statens vegvesen og Kommunalteknisk avdeling, ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Ekløf OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Ekløf OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5500-3 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Ekløf Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/836 /49049/10- PLNID 1712 Milan Dunderovic, Telefon: 77 79 05 43 12.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR 18/6, B9 I PLAN 1412

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/2812-48 Arkiv: PLNID 20110013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE - REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2777-71 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR BOSSEKOP BRYGGE - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Kommunestyret

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3472-8 Arkiv: PLNID 20140005 Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5500-20 Arkiv: PLNID 20140006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KRONSTAD BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5593-27 Arkiv: PLNID 20130004 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ASPEMYRABRINKEN BOLIGOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram i henhold til plan- og bygningslovens 20-1.

Detaljer

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Til: Fra: Planforum Nordland fylkeskommune Andøy kommune og Andøya Space Center Dato 2017-08-15 Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Informasjon om planprosess avgrensning, planform og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte. den kl. 09:30. i møterom Altafjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte. den kl. 09:30. i møterom Altafjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har møte den 18.08.2015 kl. 09:30 i møterom Altafjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

AKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å legge planen ut når beskrevne endringer er utført.

AKSFREMLEGG. Administrasjonen gis fullmakt til å legge planen ut når beskrevne endringer er utført. AKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5593-2 Arkiv: PLNID 20130004 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ASPEMYRABRINKEN BOLIGOMRÅDE - FØRSTEGANGSBEHANDLING (OFFENTLIG ETTERSYN) Planlagt

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Velkommen til folkemøte!

Velkommen til folkemøte! Velkommen til folkemøte! Agenda Møteleder: Ommund Heggheim, Leder avd. for Samfunnsutvikling, Alta kommune. 19:00 Åpning v/ordfører 19:05 Presentasjon av planarbeidet Kommuneplanlegging, hva er det? (Innhold,

Detaljer

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE

FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE FLAGGPLAN FOR ALTA KOMMUNE 01.01.2007 Revidert 09.08.2010. 0 INNHOLDSFORTEGNELSE November 2006 1. INNLEDNING 2 2 FLAGGREGLER 2 3. DEFINISJON AV ULIKE FLAGG/ARRANGEMENTSFLAGG OG BANNER 3 4. OFFISIELLE FLAGGDAGER.

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE

GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 18/16 - Fradeling Tiltakshaver: Leonhard Bjånes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2014 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030

BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030 Høringsutkast, datert 17.12015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12015 (sak 260/15) Forord Boligbyggeprogrammet

Detaljer

OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider

OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider DETALJREGULERING FOR STUANES GNR. 29 BNR. 1 BJUGN KOMMUNE Plan id 16270141 Dato: 30.05.2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer