Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave."

Transkript

1

2 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets Øvre Alta skolekrets Aronnes skolekrets Komsa skolekrets Elvebakken skolekrets Kaiskuru skolekrets Tverrelvdalen skolekrets Saga skolekrets Rafsbotn skolekrets Leirbotn skolekrets Korsfjord skolekrets Rognsund skolekrets

3 Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. For publikum: Notatet finnes på kommunens nettside: https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller kan fås ved henvendelse til Kundetorget ved Servicesenteret på rådhuset, tlf: e-post: Utarbeidet ved: Avdeling for samfunnsutvikling 3

4 Innledning Dette notatet er basert på Kommuneplanens arealdel for Alta (KPA) vedtatt , og vedtatte områdeplaner og reguleringsplaner i Alta kommune, og er en grov oversikt over boligpotensialet og de boligprosjekter som er under planlegging/ gjennomføring i kommunen. Notatet inneholder både private (P) og kommunale (K) bolig-/planprosjekter, der boenheter er fordelt på og. Det er god oversikt over de kommunale prosjektene og antall boenheter, mens de private prosjektene og antall boenheter blir oppdatert så langt det finnes informasjon om dette. Prosjektene er sortert etter 16 skolekretser, se side Status er rangert etter en skala på 5 kategorier: 1. Ledige/ byggeklare tomter (Byggeklare tomter) 2. pågår ( av infrastruktur som vei, vann og avløp etc. el. oppstartet byggesak) 3. (Plan vedtatt, men planområdet ikke opparbeidet - gjelder reguleringsplaner og Kommuneplan med LNFR- spredt boligbebyggelse) 4. Regulering pågår (Områder under regulering) 5. Kommende planarbeid (Kategorien innbefatter områder avsatt til boligformål i Kommuneplanen og fortettingspotensial i områder avsatt til utbyggingsformål). Der det er mulig er det anslått antall boenheter, tidspunkt for oppstart, opparbeiding med mer. For mange prosjekter er dette for tidlig å angi, boligpotensialet kan derfor være større/mindre enn det som fremkommer av tallmaterialet i dette notatet. Dette gjelder spesielt i områder avsatt til boligformål og områder avsatt til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) med tillatelse for spredt boligbebyggelse, som er i privat eierskap. I tillegg kan grunnforhold og funn av kulturminner med mer, kunne medføre en betydelig reduksjon i realiserbare boenheter. Bolignotatet vil inneholde en oversikt over ledige kommunale tomter etter hver oppdatering. En oversikt over ledige kommunale tomter vil imidlertid bli oppdatert fortløpende og kunngjort på Alta kommunes nettside https://www.alta.kommune.no/eiendom-og-tomter no.html eller fås ved å kontakte Kundetorget ved Servicesenteret på tlf: Bolignotatet oppdateres to ganger i året og legges fram for Planutvalget til orientering. 4

5 fordelt på skolekretser Tabell 1: Viser antall boenheter, boligtomter og fordelt på skolekretser. Ledige/ Kommende byggeklare pågår- Vedtatt plan- Regulering pågår- planarbeid- tomter boenheter boenheter boenheter boenheter Totalt Skolekrets Tomter Tomter Leiligheter Tomter Tomter Leilighete Tomter Leiligheter Langfjordbotn Talvik Kåfjord Gakori Bossekop Øvre Alta Aronnes Komsa Elvebakken Kaiskuru Tverrelvdalen Saga Rafsbotn Leirbotn Korsfjord Rognsund 8 8 Totalt I Alta kommune er nå boligpotensialet på omtrent 4267 nye boenheter, med 1091 eneboligtomter og Av disse er omtrent 1100 kommunale boenheter, 400 tomter og 700. Dette tallet kan være noe mindre ettersom noen av områdene både er i kommunal og privat regi, se tabellene fra side 7-18 for mer detaljert informasjon. Det er omtrent 14 ledige/ byggeklare tomter i Alta kommune. Av disse er 5 private tomter på Aronnes (Aronskogen), 1 privat tomt på Storekorsnes og 8 kommunale tomter i henholdsvis Talvik-, Leirbotn- og Korsfjord skolekrets. Det finnes nye ledige i Alta men disse tas ikke med i dette notatet. Det pågår opparbeiding av 456 boenheter, 110 eneboligtomter og 346. Av disse er 31 i kommunal regi (Gakorimyra sør). Det er 1247 boenheter vedtatt i plan, 267 eneboligtomter og 980. Det pågår regulering av 781 boenheter, 216 eneboligtomter og 755. Det høye antall boenheter på Komsa skolekrets referer seg til et anslått potensial på Alta Sentrum (Tabell 1). Selv om reguleringsplanen for Alta sentrum er vedtatt, vil ikke den alene løse ut 5

6 byggeklare boenheter. Om, når og i hvilket omfang disse realiseres avhenger også av private grunneieres initiativ. Det høye antallet boenheter i Gakori skolekrets referer til et anslått potensial på Lille Skoddevarre (Tabell 1), dette området skal jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. I kommuneplanens arealdel for Alta (vedlegg 10), var det fordelt på 48 områder, avsatt 161 boligtomter til spredt bebyggelse i LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsliv, samt reindrift). 129 av disse er fortsatt «ledig», mot 136 i forrige notat. Detaljerte opplysninger om hver enkelt skolekrets finnes fra side 7 til 18. 6

7 Langfjordbotn skolekrets Tabell 2: Viser boenheter/ prosjekter i Langfjorden Skolekrets. Langfjordbotn Gnr 5 bnr.32 (v/samf.hus) K 3 3? Langfjordbotn Langfjordbotn sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Langfjordbotn Langfjordbotn nord (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Langfjordbotn Frankebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Tappeluft (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Langfjordbotn Seljelid øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Langfjordbotn Seljelid vest (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Langfjordbotn I Langfjordbotn skolekrets (Tabell 2) er boligpotensialet på 17 nye boenheter. Alle boenhetene er vedtatt i plan men ikke opparbeidet. 3 av disse er regulert gjennom reguleringsplan, de resterende potensielle boenhetene er spredt boligbebyggelse i LNFR. Talvik skolekrets Tabell 3: Viser boenheter/ prosjekter i Talvik skolekrets. Talvik Ledige/ byggeklare tomter Klokkarsvingen K 1 1 Ledige/ byggeklare tomter Skrivarjordet K 1 1 Talvik Ledige/ byggeklare tomter Skrivarskrenten K 1 1 Talvik Talvik sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 10 10? Talvik Skrivarjordet (Helse Finnmark) K 2 2? Talvik Regulering pågår Klokkarhøyden K 2 2 Talvik Regulering pågår Ressebakken K/P 20 20? Talvik Kommende planarbeid Sollia K 12 12? Talvik Kommende planarbeid Handelsstranda (Fortetting) P 10 10? Totalt Talvik I Talvik skolekrets (Tabell 3) er boligpotensialet på 59 nye boenheter. Av disse er det 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i henholdsvis Klokkarsvingen, Skrivarjordet og Skrivarskrenten. Det pågår i tillegg arbeid med å klargjøre og tilrettelegge for 4-5 nye, kommunale tomter på Skrivarjordet og på Klokkarhøyden, disse antas ferdigstilt i Tomtene på Skrivarjordet er fradelt men er ikke ferdigstilt for tildeling på dette tidspunkt. Kommunestyret har i sak PS 4/14- Endring av kommunal planstrategi , vedtatt at oppstart av Ressebakken fremskyndes til høst Regulering av Ressebakken er igangsatt høsten

8 På Handelsstranda er det også et fortettings potensial (Fradeling/ Byggesak) på omtrent 10 boenheter, i tillegg er det avsatt 10 boenheter gjennom spredt boligbebyggelse i LNFR. Kåfjord skolekrets Tabell 4: Viser boenheter/ prosjekter i Kåfjord skolekrets. Simanes (LNFR- spredt Kåfjord boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord sentrum (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kåfjord Kåfjord v/ Strømnes (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Kåfjord Hestehagen boligområde P 4 4? Kåfjord Kvenvikbakken boligomr P 7 7? Kåfjord Simanes, Skoglund P 4 4? Kåfjord Regulering pågår Kreta sør (Storbakken) K 10 10? Kåfjord Kommende planarbeid Stokstadbakken boligområde P 6 6? Kåfjord Kommende planarbeid Østre Kvenvik P 5 5? Totalt Kåfjord I Kåfjord skolekrets (Tabell 4) er boligpotensialet på 44 nye boenheter. 23 av disse er vedtatt i plan men ikke opparbeidet (15 er regulert gjennom reguleringsplan og 8 potensielle boenheter er spredt boligbebyggelse i LNFR). Det er startet regulering av området Kreta sør som vil utløse omtrent 10 kommunale tomter. De resterende boenhetene er kommende planarbeid med omtrent 11 boenheter i privat regi. Privat boligpotensiale er tilstede, men realiseringen krever privat initiativ. 8

9 Gakori Skolekrets Tabell 5: Viser boenheter/ prosjekter i Gakori skolekrets. Gakori pågår Gakorimyra Sør, B18 K Gakori Regulering pågår Gakorimyra Sør, B18 P 50 50? Gakori Regulering pågår Apanes, B11 P Utsatt Gakori Kommende planarbeid Saraveien nord Gnr/bnr 26/9 P 25 25? Gakori Kommende planarbeid Saraveien sør, Fortetting P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Skogstadveien P 20 20? Gakori Kommende planarbeid Øverbygdveien K/P ? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (vestre del) P 10 10? Gakori Kommende planarbeid Gakoriveien (østre del) P 3 3? Gakori Kommende planarbeid Lille skoddevarre K Gakori Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Gakori I Gakori skolekrets (Tabell 5) er boligpotensialet på 906 boenheter. Gakorimyra sør reguleringsplan (Tabell 5) er vedtatt med 31 eneboligtomter i kommunal regi (B1- B5) og et konsentrert felt i privat regi (KB1). av eneboligområdet starter opp i uke 50 (2014). Det kreves detaljplan for det konsentrerte feltet, der det tillates opptil 50 boenheter som rekkehus eller tomannsboliger i 2 etasjer. Regulering av det konsentrerte feltet er startet opp men er foreløpig stilt i bero. I Apanes (B11) pågår det regulering av omtrent 54 boenheter i privat regi, reguleringen av området er foreløpig utsatt. Det ligger et potensial på omtrent 771 boenheter i kommende planarbeid, 650 av disse ligger i området Skoddevarre. For boligområdene Saraveien nord, Skogstadveien og Øverbygdveien (Tabell 5) forutsettes det utarbeidet en samlet områdeplan. Regulering av disse områdene er ikke påbegynt. Områdene Øverbygdveien, Gakoriveien (Vestre del), Gakoriveien (Østre del) og Lille skoddevarre (Tabell 5) er ment jf. rekkefølge i Kommuneplanens arealdel for Alta, å benyttes som LNFR- område inntil Avlastningsveien er realisert. 9

10 Bossekop skolekrets Tabell 6: Viser boenheter/ prosjekter i Bossekop skolekrets. Bossekop pågår Breverudmyra boligområde P Bossekop pågår Granåsveien boligområde P 20 20? Bossekop pågår Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 25 25? Bossekop pågår Thomasbakken B21 (B6) P Bossekop Grensebakken, Vannveien (Alta vest) P 55 55? Bossekop Bergstien og Malmveien boligområde P ? Bossekop Skansen (Gnr/bnr 27/976) P 4 4? Bossekop Thomasbakken B21 (B11) P 6 6? Bossekop Regulering pågår Heitmannåsen (Gnr/bnr 27/31) P ? Bossekop Regulering pågår Moreneveien- Boliger Gnr/bnr 27/578 P 24 24? Bossekop Regulering pågår Alma Halses vei P 6 6? Bossekop Regulering pågår Thomasbakkvegen- Boliger 27/445 ( Mathilassi snekkeri) P 10 10? Bossekop Regulering pågår Malmveien (Nielsenkaia) P Bossekop Regulering pågår Thomasbakken sør P 13 13? Bossekop Kommende planarbeid Thomasbakken sør P ? Bossekop Kommende planarbeid Bossekop sentrum P 50 50? Bossekop Kommende planarbeid Prestegårdsjordet P Bossekop Kommende planarbeid Reistadhaugen K Bossekop Kommende planarbeid Fortetting (Vurderes) P ? Totalt Bossekop I Bossekop skolekrets (Tabell 6) er boligpotensialet på 596 boenheter. Av disse er 78 boenheter () under opparbeiding og 77 boenheter vedtatt i plan, men ikke opparbeidet. Det pågår regulering av 188 boenheter i Bossekop skolekrets og det ligger et potensial i kommende planarbeid på 253 boenheter. Thomasbakken sør er klar for sluttbehandling og vil utløse 13 eneboligtomter. Områdeplan for Bossekop er startet opp, innenfor planen ligger bla. området Bossekop sentrum som har et potensial på 50 boenheter. Ettersom det er tidlig i planprosessen er det usikkert hvor mange boenheter planen vil utløse, tallet her kan derfor bli større. Breverudmyra boligområde er endret til 27 boenheter, med 12 tomannsboliger () og 15 i rekke. 10

11 Bergstien og Malmveien boligområde med 12 boenheter er vedtatt i plan, men området er ikke blitt realisert. Området er nå medtatt i reguleringen av Malmveien (Nielsenkaia) (123 boenheter) og vil ved vedtak av Malmveien (Nielsenkaia) oppheves. Øvre Alta skolekrets Tabell 7: Viser boenheter/ prosjekter i Øvre Alta skolekrets. Øvre Alta Lærer Rustens vei (Fradeling) P 12 12? Gargia (LNFR- spredt Øvre Alta boligbebyggelse) P 1 1? Øvre Alta Eiby, Lundmark (LNFR- spredt bebyggelse) (Hundekjører tomt) P 1 1? Eiby, Borkhus (LNFR- spredt Øvre Alta bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby. Hansebakken (LNFRspredt bebyggelse) P 4 4? Øvre Alta Eiby, Klercks Minde (LNFRspredt bebyggelse) P 2 2? Øvre Alta Regulering pågår Tøllefsvei (Frea) K 10 10? Øvre Alta Kommende planarbeid Sorrisniva P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Skillemo, utvidelse P 18 18? Øvre Alta Kommende planarbeid Killiveien P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lethingangas P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Vinterheim P 5 5? Øvre Alta Kommende planarbeid Lærer Rustens vei, utvidelse sør P 15 15? Øvre Alta Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Øvre Alta I Øvre Alta skolekrets (Tabell 7) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 12 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. 1 av disse er tomt beregnet for Hundekjørere i Eiby (Lundmark) (Tabell 7). Det pågår regulering av omtrent 10 kommunale boenheter i Tøllefsvei (Frea) og det ligger et potensial på omtrent 63 boenheter i kommende planarbeid. 11

12 Aronnes skolekrets Tabell 8: Viser boenheter/ prosjekter i Aronnes skolekrets. Aronnes Ledige/ byggeklare tomter Aronskogen, Aronskogen del 2 P 5 5 Aronnes hageby (Trinn 2)- boligområde Gnr/Bnr 32/79 Aronnes pågår (Ryeng) P Pågår Aronnes Aronnes B7(Holstbakken øst) K 12 12? Aronnes Aronnes, B7 (Holstbakken øst) P ? Aronnes Regulering pågår Skogmo P 50 50? Aronnes Kommende planarbeid Hoppbakken vest P ? Aronnes Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Aronnes I Aronnes skolekrets (Tabell 8) er boligpotensialet på 300 boenheter. Det er omtrent 5 private ledige/ byggeklare tomter i skolekretsen, disse ligger innenfor reguleringsplanene Aronskogen og Aronskogen del 2. Det er usikkert hvorvidt det er byggeklare tomter eller ferdig oppsatte boliger som selges. Det pågår opparbeiding av 24 boenheter (Leiligheter) i Aronnes hageby- boligområde i privat regi, 12 av disse vil ferdigstilles før jul 2014 og 12 i perioden jan.- mars Detaljplan for Aronnes B7 (Holstbakken Øst) er vedtatt med 31 eneboligtomter og Det er anslått at det er 12 kommunale eneboligtomter på dette feltet. Endelig antall boenheter både på privat- og kommunal del vil bli avklart når utbyggingsavtalen for feltet er vedtatt. Prosessen mellom partene knyttet til utarbeiding av avtalen er startet. Det er igangsatt regulering av området Skogmo. Området er i kommuneplanen satt til å utløse et boligpotensiale på 50 boenheter, men vil mest sannsynlig utløse omtrent 100. Denne endringen er ikke medtatt i tallmaterialet ettersom det ennå er tidlig i planleggingsfasen. I kommende planarbeid ligger det et potensial på omtrent 110 boenheter. 12

13 Komsa skolekrets Tabell 9: Viser boenheter/ prosjekter i Komsa skolekrets. Komsa pågår Skaialuft/ Tollevika, B3 (Tollevikbergan 5 og 6) P Komsa pågår Alta sentrum, A12 P Komsa Skaialuft/ Tollevika B1 og B2 P 53 53? Komsa Skaialuft/ Tollevika B5b (Altafjord Panorama) P 15 15? Komsa Alta sentrum: Kjellerhuset P 21 21? Komsa Alta sentrum Nordre Ringv P 80 80? Komsa Alta sentrum reg.plan P ? Komsa Regulering pågår Detaljregulering for felt B10 i Alta sentrum (Bjørn Wirkolas vei) P 16 16? Komsa Regulering pågår Maskinsvingen P 9 9? Komsa Regulering pågår Prestegårdsbakken boligområde P 85 85? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, Garantivask P 28 28? Komsa Regulering pågår Alta sentrum, A bilopprett P Stilt i bero Komsa Regulering pågår Lille komsa K Komsa Kommende planarbeid Tollevika vest P 25 25? Komsa Kommende planarbeid Skoleveien (Bobbo) P 30 30? Komsa Kommende planarbeid Åslia/ Holstlia sør P 90 90? Komsa Kommende planarbeid Komsaveien K/P 10 10? Komsa Kommende planarbeid Kongleveien, fortetting P 8 8? Komsa Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Komsa I Komsa skolekrets (Tabell 9) er boligpotensialet på omtrent 1296 boenheter. Det pågår opparbeiding av 41 boenheter. 769 boenheter er vedtatt i plan men ikke opparbeidet, reguleringsplan for Alta sentrum ligger inne i dette antallet. boenheter i Alta sentrum reguleringsplan i privat regi (P) er satt til å være 600, antall boenheter her vil trolig ligge mellom Alta sentrum (A12) er nær ferdigstillelse og vil utløse 8 boenheter. av Kjellerhuset starter opp januar Byggetrinn B3 (Tollevikbergan 5 og 6) i Skaialuft/ Tollevika er under opparbeiding og vil utløse 33 boenheter, Tollevikbergan 5 utbygges først med 18 boenheter. Byggetrinn B1, B2 og B5b er vedtatt i plan men ikke opparbeidet og vil utløse omtrent 68 boenheter. Det pågår regulering av omtrent 293 boenheter, deriblant området Lille Komsa der planarbeidet er startet opp, området vil utløse omtrent 130 boenheter. Det er et potensial på omtrent193 boenheter i kommende planarbeid. 13

14 Elvebakken skolekrets Tabell 10: Viser boenheter/ prosjekter i Elvebakken skolekrets. Tømmerveien bolig og Elvebakken pågår nærbutikk P Elvebakken Elvebakken sentrum P ? Elvebakken Nedre Elvebakken P 30 30? Utvidelse av Rema 1000 på Elvebakken Elvebakken P 17 17? Elvebakken Regulering pågår Kronstad, Bruflaten 10 P 5 5 Stilt i bero Elvebakken Regulering pågår Hammarijordet sør P ? Elvebakken Kommende planarbeid General Dahls vei P 4 4? Elvebakken Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) P ? Totalt Elvebakken I Elvebakken skolekrets (Tabell 10) er boligpotensialet på 240 boenheter. et boenheter på Elvebakken sentrum er et anslått potensial. Det pågår opparbeiding av 24 i Tømmerveien på Kronstad, området er snart ferdig utbygd. Det er vedtatt 97 boenheter i skolekretsen. Det pågår regulering av 105 boenheter, deriblant på området Hammari sør (Kornstad Camping), og det er et potensial for omtrent 14 boenheter i kommende planarbeid i skolekretsen. Kaiskuru skolekrets Tabell 11: Viser boenheter/ prosjekter i Kaiskuru skolekrets. Lille Raipas (LNFR-spredte Kaiskuru boligbebyggelse) 3 3? Kaiskuru Kommende planarbeid Patomella K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Raipasveien/Bregneveien K Kaiskuru Kommende planarbeid Blåtoppveien nord K Kaiskuru Kommende planarbeid Skogsnelleveien sør K/P Kaiskuru Kommende planarbeid Generell fortetting (Vurderes) ? Totalt Kaiskuru I Kaiskuru skolekrets (Tabell 11) er boligpotensialet på 86 boenheter. Det gjenstår 3 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i skolekretsen (Lille Raipas). Det er et potensial for 83 boenheter i kommende planarbeid i både kommunal og privat regi. 14

15 Tverrelvdalen skolekrets Tabell 12: Viser boenheter/ prosjekter i Tverrelvdalen skolekrets. Gammelsætra (LNFR- spredt Tverrelvdalen boligbebyggelse) P 3 3? Tverrelvdalen Sønvismoen nord (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 5 5? Tverrelvdalen Sønvismoen sør (LNFR-spredt bolibebyggelse) P 13 13? Tverrelvdalen Regulering pågår Mobakken (tidl. Barnehagetomt) K Tverrelvdalen Regulering pågår Svennbakken/ Falsen P 50 50? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Kvitberget K 15 15? Tverrelvdalen Kommende planarbeid Mobakken vest P 7 7? Totalt Tverrelvdalen I Tverrelvdalen skolekrets (Tabell 12) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det foregår regulering av omtrent 50 boenheter i Svennbakken/ Falsen, men reguleringen av området er stilt i bero på grunn av kartlagte kvikkleireforekomster i området. Det pågår også regulering av 4 kommunale tomter på Mobakken (tidl. barnehagetomt). Det er et potensial for omtrent 22 boenheter i kommende planarbeid, 15 av disse er i kommunal regi (Kvitberget). Saga skolekrets Tabell 13: Viser boenheter/ prosjekter i Saga skolekrets. Saga pågår Sagali P Saga pågår Aspemyra P Saga Lathari vest (LNFR-Spredt boligbebyggelse) P 1 1? Saga Lathari øst (LNFR- Spredt boligbebyggelse) P 2 2? Saga Saga B11, felt B2 K 24 24? Saga Regulering pågår Skogheim K 70 70? Saga Regulering pågår Aspemyrabrinken P 15 15? Generell fortetting (Vurderes i Saga Kommende planarbeid enkeltsaker) P 10 10? Totalt Saga I Saga skolekrets (Tabell 13) er boligpotensialet på omtrent 380 boenheter. Det pågår opparbeiding av 258 boenheter i skolekretsen i reguleringsplane for Sagali og Aspemyra. 15

16 27 av boenhetene er vedtatt i plan, der 3 av disse er spredt boligbebyggelse i LNFR og 24 er innenfor reguleringsplan Saga B11. Saga B11, felt B2 er kun flateregulert og det kreves detaljplan før tiltak kan settes i verk. Innenfor felt B2 tillates konsentrert bebyggelse. Planutvalget har gjort vedtak om at felt B2 omreguleres fra konsentrert felt () til eneboligfelt, ved en eventuell omregulering vil boligpotensialet være14 eneboligtomter. I skolekretsen pågår det regulering av 85 boenheter, 70 (kommunale eneboligtomter) ligger i område Skogheim (Bangjordet) og 15 ligger på Aspemyrabrinken. Kommunestyret har i sak PS 4/14 vedtatt at regulering av Skogheim avventes til private felt (Sagali og Aspemyra) er igangsatt og utbygging iverksatt, ny oppstart foreslås høsten Det er et potensial for 10 boenheter i kommende planarbeid. Rafsbotn skolekrets Tabell 14: Viser boenheter/ prosjekter i Rafsbotn skolekrets. Rafsbotn nord- Langs E6 (LNFR- Rafsbotn spredt boligbebyggelse) P 7 7? Rafsbotn Rafsbotn, Wasskog/ Furumoen P 4 4 Rafsbotn Elvehaugen (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Mosenesbukta (LNFR- spredt bolibebyggelse) P 2 2? Rafsbotn Gammelheim (LNFR- spredt boligbbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Goppa (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 5 5? Rafsbotn Russeluft øst (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Rafsbotn Russeluft vest (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Rafsbotn Regulering pågår Rishaugbakken K/P ? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen P 10 10? Rafsbotn Kommende planarbeid Bekkedalen vest P 1 1? Rafsbotn Kommende planarbeid Mellembakken P 3 3? Rafsbotn Kommende planarbeid Roxrud/ Johansen P 7 7? Rafsbotn Kommende planarbeid Rafsbotn, gnr 40 bnr 268 P?? Totalt Rafsbotn I Rafsbotn skolekrets (Tabell 14) er boligpotensialet på 97 boenheter. Det er avsatt 25 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR. Det pågår regulering av 50 boenheter i skolekretsen (Rishaugbakken). Noen av disse boenhetene vil trolig være i kommunal regi, antall kommunale boenheter er ikke avklart på dette tidspunkt. Kommende planarbeid har et potensial på omtrent 21 boenheter (Tabell 14). 16

17 Leirbotn skolekrets Tabell 15: Viser boenheter/ prosjekter i Leirbotn Skolekrets. Leirbotn Ledige/ byggeklare tomter Jordmor Magdalenas vei K 3 3 Leirbotn Årøya, Fortetting (mindr. Endr.) P 3 3? Leirbotn Småvika- Masvik (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kviby (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 4 4? Leirbotn Kviby sør (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Leirbotn Kommende planarbeid Utvidelse av Kviby boligfelt P 6 6? Totalt Leirbotn I Leirbotn skolekrets (Tabell 15) er boligpotensialet på 20 boenheter. Det er 3 ledige/ byggeklare kommunale tomter i skolekretsen og 11 boenheter vedtatt i plan som ikke er opparbeidet. Kommende planarbeid (Utvidelse av Kviby boligfelt) har et potensial på omtrent 6 boenheter (Tabell 15). Det er 8 tomter avsatt til LNFR- spredt boligbebyggelse i skolekretsen. 17

18 Korsfjord skolekrets Tabell 16: Viser boenheter/ prosjekter i Korsfjord Skolekrets. Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes K 2 2 Korsfjord Ledige/ byggeklare tomter Storekorsnes P 1 1 Korsfjord Lille lerresfjord sør (LNFRspredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lille lerresfjordbotn øst (LNFRspredt boligbebyggelse) P 2 2? Korsfjord Store lerresfjord, Elvebukt (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 2 2? Rakaluft- Komagfjord- (LNFR- Korsfjord spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Lamvik- Klubben (LNFR-spredt boligbebyggelse) P 5 5? Korsfjord Nyvoll (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Korsfjord Storekorsnes (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Totalt Korsfjord I Korsfjorden skolekrets (Tabell 16) er boligpotensialet på 24 boenheter. Det er 2 ledige, kommunale boligtomter på Storekorsnes etter reguleringsplan Storekorsnes vedtatt Det er avsatt 21 boenheter til spredt boligbebyggelse i LNFR i Korsfjord skolekrets (Tabell 16). Rognsund skolekrets Tabell 17: Viser boenheter/ prosjekter i Rognsund skolekrets. Hakkstabben- Skolebukta Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Altneset- Hamnebukta (LNFR- Kvalfjord/ Rognsund spredt bolibebyggelse) P 2 2? Store kvalfjord- Maggaluft Kvalfjord/ Rognsund (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 3 3? Kvalfjord/ Rognsund Pollen- Russehavnklubben (LNFR- spredt boligbebyggelse) P 1 1? Pollholmen (LNFR- spredt Kvalfjord/ Rognsund boligbebyggelse) P 1 1? Totalt Kvalfjord/ Rognsund Rognsund skolekrets (Tabell 17) har et boligpotensial på 8 boenheter. Alle boenhetene er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNFR. 18