Elgeseter bru Elgeseter bru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elgeseter bru Elgeseter bru"

Transkript

1 Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru er bygd fra og er en betongbru i 9 spenn Spenninndeling er m+7x22.5 m m=200 meter Bredde = m fordelt på rekkverksrom, 2 opphøyde gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. Hovedbæresystemet består av 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet av sirkulære søyler ø800. Søylerekke nærmest nordre landkar er leddet i topp øvrige søyler er støpt monolittisk til bruoverbygningen. Pendellager på nordre landkar, fast innspent på søndre landkar Brua er i 2008 fredet etter kulturminneloven 1

2 Elgeseter bru - historikk Fjerning av trikkeskinner Vanngjennomtrenging ved utkraging Membran lagt på broplate og fortau (usikkerhet mhp membran) Fall oppbygd med opptil 50 mm asfalt Fortau utvidet (se tegning) 1990 Fugen har lukket seg cm (Alkalireaksjoner har medført at broen er blitt lengre samt landkarforskyvninger) Pilarene heller Ny fuge etablert 2

3 Elgeseter bru - historikk 1998 Impregnering med monosilan 3 pilarer behandlet, derav 2 som måles Alle riss kartlegges 2003 For søyler med monosilan nedadgående fuktighet stedvis under alkalireaksjon grensen på 80% RH Prøveprosjekt med forsterkning med karbonfiber etableres på søyler i akse 2 Retter opp akse 9, 8 og 7 ved å kappe topp og støper på nytt. 7 og 8 påføres sementbasert fleksibelt belegg 2013 Sluttrapport for prøvefelt på søyler fremlagt. Elgeseter bru Alkaliereaksjoner i overbygning I forbindelse med inspeksjon av Elgeseter bru i 2011 / 2012 er det funnet store riss/sprekker i de underliggende brubjelker. Det er fra tidligere kjent at brua «vokser» som følge av alkaliereaksjoner og tiltak er utført i Kalkutslag er markant på ytterside av ytterbjelker og på underside av brudekke under fortau på begge sider. Tidligere har fortau blitt utbedret, dette arbeidet kan ha skadet membran på overside av brudekke slik at betongen oppnår tilstrekkelig fuktbelastning til å drive en alkalie-kisel reaksjon. Slagregn vil gi tilstrekkelig fuktbelastning på ytterbjelker samtidig som de beskytter innerbjelker mot fuktbelastning. For Elgeseter bru betyr dette at ytre deler av brudekke og de ytterste bjelkene får volumvekst. De indre bjelker og til dels bruplate på den indre/midtre delen av brua har ikke denne veksten, men blir utsatt for tvangstøyninger fra den fuktbelastede delen av brua. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Vurdering av bruas bæreevne etter inspeksjon Konsekvenser Sprekker med opp til 6mm kan være avgjørende for konstruksjonens bæreevne. Armering med glattstål med stor diameter medfører sannsynlighet for at heftkapasiteten mellom betong og armering er overskredet i et område omkring de synlige sprekkene Stivheten er dermed sterkt redusert Følgende må vurderes/analyseres Bæreevne over riss/sprekk for skjærkrefter Bæreevne over riss/sprekk for momentbelastning Bæreevne av resterende brukonstruksjon som følge av den kraftomlagring som oppstår som følge av riss/sprekk To trinns vurdering er under utførelse Innledende vurdering basert på enkel bjelkeanalyse (utført) Detaljert tredimensjonal analyse av skadet område Innledende vurdering Enkel bjelkemodell En av fire bjelker modellert, dvs. en innerbjelke Utført statiske analyser hvor det er tatt hensyn til endring av statisk system pga. alkalireaksjoner Sjekket for egenvekt (struktur + super), trafikklast (BK10/50) og effekt av alkaliereaksjon Lasteffekt av alkaliereaksjon er vanskelig å kvantifisere ut fra langtidslast, risset tverrsnitt. Viser at konstruksjonen med små overskridelser kan bære effekten av omfordeling som følge av momentledd basert på en del gitte forutsetninger Skjæroverføring rundt skade vil være vanskelig om armering ikke er intakt 9

10 Tredimensjonal analyse Formål med tredimensjonal analyse: Kvantifisere lasteffekt av alkaliereaksjonen på resterende deler Vurdere tredimensjonal lastbæring for å dokumenterer/forbedre forutsetninger i den enkle bjelkeanalysen Dokumentere lastbæring forbi sprekk Evaluere effekt av reparasjonstiltak Analyse har som formål kun å dokumentere bæreevne, ingen detaljert studie av alkalireaksjoner Utfører analyse i to nivå: Hele brua modellert i nivå 1 Detaljert modell av et avgrenset område rundt sprekk i nivå 2 Nivå 2 benytter nivå 1 som randbetingelse Modell av hel bru nivå 1 Oppløsning nivå 1 Oppløsning nivå 2 Tredimensjonal analyse Modellerer trafikklast (BK10/50) for å studere romlig bæring av denne uten sprekk Modellerer sprekk for å studere effekt på omfordeling av last til andre bæreelement Modellerer sprekk for å studere effekt på lastbæring rundt denne Trafikklast for maksimal skjær over sprekk Lastvirkning studert på nivå 2 modell 10

11 Tverrsnittskontoll Studert opprinnelig utforming og armeringsføring Brua har en meget slank utforming og en tilpasset armeringsføring Utformingen har et svakt punkt for aksiell strekklast i momentnullpunkt (dvs. brua er ikke dimensjonert for last fra alkalireaksjonen) Generelt er bjelker godt armert i lengderetning, opp til 20Ø32 St52 glattstål i UK midt felt Lite gjennomgående lengdearmering i momentnullpunkt, kun 3Ø32 Utfordringen er å føre skjær over dette området 11

12 Alkalireaksjoner i betong Faglig bakgrunn, historikk, regelverk for nye konstruksjoner Fagdag NVF brugruppe 7. mai 2013 Bård Pedersen Tunnel og Betong seksjonen TMT, Vegdirektoratet Hva er en alkalireaksjon? Reaksjon hvor reaktiv kvarts løses opp (fordrer høy ph, dvs høy mengde alkalihydroksider) Videre reaksjon med K, Na (og Ca) Alkaligelen er vannsugende og sveller ved vannopptak (fordrer høy nok fukt) Gir volumøkning og opprissing når strekkfastheten overskrides 1

13 Hva er en alkalireaksjon forts Høyere fukt i betongen gir økt hastighet. Kritisk grense på ca 80 % RF? Går fortere ved høyere temperatur Tar som regel år med norske bergarter og i norsk klima før skader blir synlige Alkalireaksjoner tegn og konsekvenser Krakeleringriss på frie flater Riss parallelt med belastningsretningen Klemming av fuger Forskyvning av lagre Ekspansjon/ deformasjon Interaksjon med andre mekanismer som frost og korrosjon 2

14 Effekt av fukt Synlige skader i noen tilfeller begrenset til konstruksjonsdeler utsatt for rennende vann Sement pasta Silika i tilslagspartikler løses delvis opp og produserer alkali gel Reaktiv tilslagspartikkel (Ryolitt) Slide desember 2010 Bård Pedersen Børge Johannes Wigum Tynnslip - plan polarisert lys 3

15 Slide desember 2010 Bård Pedersen Børge Johannes Wigum Fluoriserende lys Et paradoks Mange alkalireaktive bergarter vil brukt som finmalt pulver gi pozzolan reaksjon i stedet for alkalireaksjon. På samme måte kan udispergert silikastøv i agglomerater > μm føre til alkalireaksjon.. Tilgjengelig mengde Ca lokalt er antagelig styrende, høyt nok Ca/Si-forhold kan gi C-S-H i stedet for svellende alkali-gel 4

16 Litt historikk Stanton, 1940: første beskrivelse i litteraturen, basert på observasjoner i California Museæus, 1962: «Alkalikiselsyre-reaksjoner i betong», hovedoppgave NTH Kjennerud, 1978 «Alkaligrusreaksjoner påvist i Norge. Skadene mer vanlige enn antatt» (Plan og Bygg). Påvist reaksjoner i massive betongfundamenter på Rjukan samt svømmebasseng i Skien Hovedoppgaver NTH (Haugen, Wigum..) Svendsen & Torblaa 1989: Alkalireaksjoner i norske betongdammer, NVE. Påvist AR-skader på 8 dammer. Historikk forts. Jensen, 1993: «Alkali aggregate reactions in Southern Norway», Dr.Techn. avhandling. Jensen, Haugen 1996: Alkalireaksjoner i Nord- Norge, 3 rapporter Fra 1996: Norsk Betongforening Publ 21: «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» NB 21 Revidert i 2004, innskjerpede regler mht klassifisering av tilslag Detaljerte regler for «funksjonsprøving av betong med reaktive tilslag» 5

17

18 Hvordan diagnostisere alkalireaksjoner? 1. Indikasjon: Visuelt i felt (riss og tegn på ekspansjoner) 2. Dokumentasjon: Strukturanalyser på utborede kjerner (riss og gel, bergarter) Indikasjon visuelle registreringer Opprissing Krakeleringsriss på frie flater Riss parallelt med belastningsretningen Utfelling av gel i riss Mest opprissing på fuktutsatte flater Sammenklemming av fuger Forskyvning av lagre Deformasjoner 7

19 Dokumentasjon av alkalireaksjoner Utboring av kjerner Strukturanalyser kjerner, plan- og tynnslip Registrering av riss, utfellinger, reaksjonsrender rundt tilslag Identifikasjon av alkaligel og reagerte bergarter Krever spesialkompetanse! Larsen, S. m.fl..: Experiences from extensive condition survey and FEM-analyses of two Norwegian concrete dams with ASR, 13th ICAAR, Norway, June 2008 Jensen, V: Elgeseter bru: Fukt- og ekspansjonsmålinger inntil 2007, NBTL rapport nr R07191,

20 Hva gjør en bergart reaktiv? Det er mineralet kvarts (silika, SiO 2 ) som kan gi problemer De fleste norske bergartene inneholder kvarts, men det som er avgjørende er hvordan denne opptrer. En bergart kan bli reaktiv ved innhold av: Finkornet kvarts (< 130 m) Deformert kvarts (f.eks i mylonitter) I noen andre land: flint, opal, kalsedon etc. som gir mye raskere reaksjonsmønster Petrografisk metode 1-2 mm 1000 punkter telles 2-4 mm 1000 punkter telles Gjennomsnittlig andel risikobergarter (%) Norge: Generell kritisk grense 20% 9

21 Utbredelse av alkalireaktive bergarter i Sør-Norge 10

22 Forkastninger: områder med mulig forekomst av kataklastiske bergarter (Avhandling Viggo Jensen, 1993) Fra NGUs Pukk- og grusregister (NORMIN 2000, Alkalireaksjoner i betong) 11

23 Prinsipp for sikring mot alkalireaksjoner Reaktive tilslagskorn Kan også elimineres ved tilsetning av pozzolaner som mikrosilika og flygeaske Alkalireaksjon Sikring mot alkalireaksjon ved at minst ett av hjørnene elimineres Høyt fuktnivå (> ca 80 % RF) Na,K OH (alkalier) Alkaligrenser for sementer dokumentert med betongprismemetoden - gjeldende for alle typer/mengder av norske reaktive tilslag Portlandsement (CEM I): < 3,0 kg/m 3 Na 2 O-ekv. alkalier Norcem Standard FA: < 6,5 / 7,0 kg/m 3 Na 2 O-ekv. alkalier Norcem Anlegg FA: < 5,5 kg/m3 Na2O-ekv. Alkalier Embra Miljøsement: < 4,0 kg/m 3 Na 2 O-ekv. Alkalier For detaljert, ajourført info, se Vedlegg C til NB21 på Norsk Betongforening sine hjemmesider 24 12

24 Hva gjør SVV i forhold til nybygg? SVV følger i alle hovedsak nasjonale regler gitt av NB 21 For noen konstruksjoner med prosjektert lang levetid eller spesiell viktighet gis strengere regler, f.eks ved å sette krav om Sv < 10 % Hardangerbrua, Bjørvika-tunnelen. Varige konstruksjoner Aktiviteter: TB1: Tilstandsutvikling nyere bruer TB2: Alkalireaksjoner i betong (Eva Rodum) TB3: Overflatebehandling betong TB4: Overflatebehandling stål TB5: Riss og korrosjon TB 6: Fuger 13

25 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Alkalireaksjoner i norske betongbruer Status og aktiviteter innenfor Varige konstruksjoner Eva Rodum, Tunnel- og betongseksjonen, TMT Innhold Status Eksempler bruer med AR Varige konstruksjoner TB2 Bakgrunn Hovedfokus System for dokumentasjon, kartlegging og oppfølging i felt Preventive tiltak for å bremse utviklingen Konstruktive konsekvenser og forsterkning Eksempler på aktiviteter Felt/labundersøkelser av Folda bru Tiltak Fagdag Norsk brugruppe i NVF, Alkalireaksjoner i norske betongbruer Status Alkalireaksjoner i norske betongbruer Eksempler på bruer med AR Problematikken har vært kjent i flere tiår Levd i skyggen av kloridinitiert armeringskorrosjon Mindre aggressiv utvikles langsomt Mindre risiko for akutt alvorlig skade forvarsel Men: Opprissing kan gi følgeskader i tidligere alder Omfanget er ukjent BRUTUS ca 300 bruer. Usikre data pga mangelfulle retningslinjer for diagnostisering I alle regioner Langt framskredne skader: Spesielt bruer fra tallet Antall bruer med betydelige skader vil øke! Vi mangler verktøy for å håndtere situasjonen Jernbanebru, Trondheim Risikobergarter (søyle): 13% i sand, 1% i stein Bygd ,0 mm Foto: NBTL, 2011 Elgeseter bru, Region Midt 6 Foto: Norconsult Kjøkøysund bru (1970), Region Øst 1

26 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Elgeseter bru Lengde 200 m, 9 spenn Fugeåpning: Redusert fra 200 til 20 mm på 50 år Lengdeutvidelse av overbygning -> forskyvning av søyletopper -> tilleggskrefter l = 200 mm Sælid bru, Region Øst Pilar 19S Rissvidde 1,1mm Tromsø bru, Region Nord Tromsø bru, Region Nord Fetsund bru, Region Øst 2

27 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Varige konstruksjoner TB2 Bakgrunn: Et økende antall bruer har utviklet betydelige skader pga alkalireaksjoner Regionene etterspør verktøy/retningslinjer for inspeksjon, vurdering og tiltak HB 136: Inspeksjonshåndbok for bruer mangelfull på AR Hovedfokus: System for dokumentasjon, kartlegging og oppfølging i felt Preventive tiltak for å bremse utviklingen Konstruktive konsekvenser og korrektive tiltak (forsterkning) 13 Foto: Jan Lindgård, SINTEF Damkonstruksjon, gangbane HB 136: Inspeksjonshåndbok for bruer Skadeårsak 25: Materialfeil -> alkalireaktivt tilslag Alkalireaksjoner nevnt i forbindelse med: Skadetype 14: Riss/sprekk (NB! AR ikke nevnt ved skadetypene 12: Bevegelse, 13: Deformasjon, 15: Brudd) Uklart når det skal/kan angis skadeårsak 25 Nok med indikasjoner eller krav om dokumentasjon? Dette gjøres ulikt! Data i BRUTUS (SINTEF 2004) Gir BRUTUS riktig bilde på situasjonen når det gjelder omfang av bruer med AR? Neppe 300 bruer er registrert med alkalireaksjoner. De fleste av disse er ikke undersøkt ved strukturanalyser Ca 9000 konstruksjonselementer er registrert med riss/sprekker. For ca halvparten av disse er det ikke angitt årsak, og for ca 1000 er angitt svinn/kryp elementer er registrert med bevegelse. Kun ett av disse er angitt med årsak AR. Elgeseter bru, Norges mest omtalte AR-bru, var inntil nylig ikke registrert med AR i BRUTUS, heller ingen bruer i Troms fylke (hvor det er dokumentert flere) Revisjonsbehov HB 136 Retningslinjer for presis diagnostisering Dokumentasjon av alkaligel i tynnslip Metoder/systemer for å kunne si noe om skadeomfang Nåsituasjon (opprissingsgrad) Utviklingen over tid (ekspansjonshastighet) Aktuelle måleparametre Rissvidder (i felt og lab) Ekspansjon (bolter) Fugeåpninger Forskyvninger Utprøving av metoder på konkrete bruer : To bruer i Nord-Trøndelag Folda bru (1969) Nærøysund bru (1981) Felt Systematiske rissviddemålinger Ekspansjonsmålinger Laboratorium på utborede kjerner Grad av indre opprissing Bestemmelse av kritiske parametere for skadeutviklingen Rekonstruksjon av resept -> Vurdering iht dagens regelverk Bestemmelse av vanninnhold i betongen 3

28 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Rissviddemålinger langs definerte linjer Vertikalt på hovedrissretning «Rissindeks» = sum rissvidder /målelengde Bolter for ekspansjonsmåling Etablering av bolter i linjer for oppfølging av ekspansjon over tid Avstand 200 mm DEMEC ekstensometer digital avlesning med 0,001 mm nøyaktighet Mulige feilkilder, f eks fuktinnhold og temperatur Folda bru bygd 1969 Lengde 337 m (225 m) Tårnbein akse 3 Spesifikasjoner B400 Overdekning 50 mm 4

29 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe , = = 0,9, Riss i overflata kontra indre opprissing Undersøkelser av planslip Rissmønster Rissindeks CI = [% stein med riss fra tilslag ut i pasta]x0,6+[antall riss (ant/cm 2 ) i pasta] x 0,4 Lindgård J. et.al.: «Experienc from evaluation of degree of damage in fluorescent impregnated plan polished sections of half-cores based on the «creack index method»», 12th ICAAR,

30 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Folda bru tårnsøyle RI = 2,0 6

31 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Fundament 4 mm Fundament akse 5 (sør) Kjerne mrk 5 Fundament akse 5 (sør) Nautesund bru 1958 Revet 2009 Nautesund bru planslip kjerner fra tårn 3N-4 4N-3 Risikobergarter (landkar): Sand: 43 % Stein: 28 % Foto: PELCON, Danmark 7

32 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Topp rigel Rissmønster overflate kontra indre deler Funn i internasjonal litteratur Dybden av makroriss i overflata overskrider vanligvis ikke det minste av 1) overdekningen og 2) 1/10 av elementtykkelsen Innenfor denne sonen er opprissingen overflateparallell Våre funn Bekrefter ovenstående Risiko for delaminering i nivå med armering? 8

33 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Vedlikeholds-/reparasjonstiltak Bakgrunn/status: Det finnes pr i dag ingen veldokumenterte reparasjonsmetoder for konstruksjoner med AR Dersom tiltak skal gjennomføres bør de ha minst ett av følgende to prinsipielle formål: Preventive tiltak: Forebygge/redusere selve ekspansjonen (hastigheten) Korrektive tiltak: Forebygge og/eller redusere effekten av ekspansjonene Preventive tiltak Formål: Forebygge/redusere selve ekspansjonen (hastigheten) Knyttet til det å redusere vanninnholdet i betongen, f eks overflatebehandling, sikre vannavrenning, Eksempler på preventive tiltak utført i SVV: Belegg Forsøk med hydrofoberende impregnering (omfang?) Namsbrua, bygd Overflatebehandlet ca 2000 Namsbrua, bygd Overflatebehandlet ca 2000 Overflatebehandlet med Cemelastic for ca 10 år siden Foto: E. Rodum, Statens vegvesen Foto: E. Rodum, Statens vegvesen Preventive tiltak 2012: Statusrapport på «Effekt av overflatebehandling og andre preventive tiltak på eksisterende konstruksjoner» Belegg: Best effekt ved påføring før opprissing Beste effekt på slanke konstruksjoner Lukker riss, inntil opprissing Innbygging av fukt og økt nedbrytning Silan (hydrofoberende impregnering): Positiv effekt på RF og ekspansjon Effekt i dybder mm Best effekt ved beskjeden opprissing Varierende levetid (knyttet til riss) 2014: Laboratorie-/feltforsøk med overflatebehandling Foto: E. Rodum, Statens vegvesen 9

34 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Korrektive tiltak (knyttet til konstruktive forhold) Forsterkning ytre fastholding som hindrer volumutvidelse, sikrer omfordeling av laster eller gir jevnere rissfordeling Slissing hindre/utløse indre spenninger som følge av volumutvidelsen Injisering sikre betongens strukturelle og funksjonelle egenskaper Eksempler på korrektive tiltak utført i SVV: Kappestøp og stålkapper + karbonfiber Kapping av fuge og søyletopper Sundfloen hengebru, bygd Oppsprekking tårntopp og rigel Stålkappe på tårntopp og påstøp rigel Overflatebelegg Erfaringer med AR i - norske Hovedinspeksjon bruer 2010: Ingen visuelle tegn på skader Problemet har tiltatt spesielt for bruer bygd 1950-/1960- tallet (og vil øke) Følges opp gjennom inspeksjonsprogrammet ved visuell kontroll lite systematisk oppfølging og lite oversikt over skadeutvikling (hastighet) Noen få bruer er rehabilitert ved forsterkning Kappestøp og stålkapper eks Elgeseter bru er rehabilitert ved kapping/utløsing av tvangsspenninger Kapping av fuge og søyletopper eks Noen bruer er overflatebehandlet Belegg riss etter noen år - eks Ref: Knut Grefstad, Statens vegvesen Vormsund bru, bygd 1950: - Opprissing søyler 1998 Vormsund bru, bygd 1950: - Stålkapper på søyleflanker BRUTUS 2008: Ingen skader i stålkapper Foto: Aas-Jakobsen AS Ref: Knut Grefstad, Statens vegvesen Atna hengebru, bygd Oppsprekking tårn - Kappestøp på tårn og rigler BRUTUS 2010: Små riss i kappestøp Ref: Knut Grefstad, Statens vegvesen Ref: Knut Grefstad, Statens vegvesen 10

35 Fagdag Alkalireaksjoner NVF norsk brugruppe Elgeseter bru, bygd Utvidelse av overbygning med 20 cm 2001 Foto: E. Rodum, Statens vegvesen Foto: E. Rodum, Statens vegvesen Elgeseter bru, bygd Kapping/oppretting av søyler 2003 Konstruktive vurderinger Generelt: Ekspansjoner -> tvangskrefter, fugeklemming, forskyvning av lagre, deformasjoner, Strekk i armeringen uten ytre last (-> flytning) Reduksjon i heft mellom armering og betong Endring i materialegenskaper -> primært strekkfasthet og E-modul Konsekvensene av riss og tvangskrefter er svært avhengig av konstruksjonens utforming, armeringsføring, utnyttelse osv Må vurderes for hver enkelt konstruksjon! Ref: Erik Thorenfeldt, SINTEF Konstruktive vurderinger og forsterkning : Sluttføring pågående prosjekter på konstruktive konsekvenser og forsterking (Nautesund, Elgeseter) Rapport Nautesund (belastningsprøving) sluttføringsfasen Rapport Elgeseter (karbonfiberforsterkning) : Hva er behovet?? Ressurser?? Mulige aktiviteter Retningslinjer for vurdering av konstruktive konsekvenser? Undersøke effekt av utførte tiltak Nye forsterkningsforsøk (RØ) Andre aktiviteter Utført 2012: Statusrapport på restekspansjon Rapport oppsummering resultater fra tidligere strukturanalyser Pågående: Aks. lab.testing kontra oppførsel i felt Nautesund bru dokumentert langt fremskredne AR i felt Originaltilslag lokalisert Betongresept rekonstruert Akselerert prøving med rekonstruert betong Samsvar med fasit i felt? Effekt av flyveaske Planlagt 2013: Bruer RV Lettbetong alkalireaksjoner? Andre mulige: Følgeskader av riss? Over- kontra underbygning? Foto: EMPA 11

36 SVV - Fagseminar Konstruktive konsekvenser av AR Hans Stemland SINTEF 1

37 1992 2

38 Mekaniske egenskaper (nedre grense) 3

39 Rissutvikling 4

40 Rissutvikling forts. 5

41 Rissutvikling forts. 6

42 Rissutvikling med tiden 7

43 Forskjell på laboratorie- og feltprøvestykker 8

44 Fastholding fra armering 9

45 Fastholding fra armering forts. 10

46 Fastholding fra armering forts. 11

47 Volumøkning som funksjon av vertikalt trykk 12

48 Trykkfasthet 13

49 E-modul 14

50 Trykkfasthet og E-modul som funksjon av ekspansjon 15

51 Strekkfasthet 16

52 Strekkfasthet forts. 17

53 Forsøk av Reinhardt 18

54 Sent reagerende tilslag, kvarts 19

55 Skjærforsøk - Nederland 20

56 Skjærforsøk fort. 21

57 Skjærforsøk forts. 22

58 Skjærforsøk forts. 23

59 Skjærforsøk forts. 24

60 Skjærforsøk forts. 25

61 Skjærforsøk forts. 26

62 Brudd i bøy i bøyler 27

63 Heftfasthet 28

64 Nautesund bru

65

66

67 Forsøksopplegg Prøvestykker 1 stk søyleelement, bxhxl = 400x400x2000 mm 3 stk tårnelement, bxhxl = 800x400x2000 mm Testparametre Heft / forankring Lengdearmering: Ø 25 mm, Ks 400, f sy = 400 MPa Forankringslengder: 40 Ø = 1000 mm og 20 Ø = 500 mm Heftspenning ved flytning hhv 2,5 og 5,0 MPa 40 Ø er krav til forankringslengde i NS 3473 Rissdannelse; nye riss i forhold til eksisterende

68 Materialdata Betong Tårnsøyler, søyler og brudekke; kvalitet A Sylinderfasthet tårnsøyler: MPa Landkar; kvalitet B Armering Lengdearmering, Ø25 mm CSF 40, flytespenning ca 400 MPa Bøyler Glattstål, St 37, flytespenning ca 240 MPa 33

69 Snitt av tårnsøylene med bøyler Ø 10 mm c/c 300 Ø 8 mm c/c

70 Dimensjoner og armering for prøvestykkene Type Antall Dimensjon bxhxl (mm) Betegnelse Antall Ø25 mm (på strekksiden) Søyleelement 1 400x400x2000 Søyle akse 2 2 (totalt 4) Element 3A 7 Tårnelement 3 800x400x2000 Element 4A 8 Element 4B 7 35

71 Skisse av rigg og lastprosedyre Lastprosedyre: Søyleelementet: 1-40 kn, 2-80 kn, kn, kn osv Tårnelementene: kn, kn, kn, kn, kn, kn osv 36

72 Riggen 37

73 Resultater Prøvestykker Forventet flytelast P (kn) Flytelast P (kn) Maks last P (kn) Merknader Lasttilfelle 1 (l b = 40Ø = 1000 mm) Søyle akse Risslast ca 40 kn Ikke forankringsbrudd Element 3A Risslast like før 100 kn P=600; skråriss Ikke forankringsbrudd Nær skjærbrudd Element 4A P=500; rissvidder 0,3-0,5 mm P=600; Hjørnestengene i Ende A trekke seg litt inn P=650; skråriss, 1,5 mm, Ende A P=650; forankringsbrudd i Ende A (glidning) av de 4 hjørnestengene etter ca ½ time Element 4B Laster på og av noen ganger mellom 300 og 500 kn Ikke forankringsbrudd 38

74 Resultater forts. Lasttilfelle 2 (l b = 20Ø = 500 mm) Ende A Søyle akse 2 Ende B Element 4A Ende B Ende A Element 4B Ende B I utgangspunktet ingen spalteriss ved armeringen P=350; tydelig flytning Ikke forankringsbrudd Spalteriss langs den ene stangen ved start forsøk Ikke forankringsbrudd Lastet først opp til P=500 kn P=600; riss merket 6 P=1000; brudd i det andre spennet etter ca 2 min Ikke forankringsbrudd Lastet først jevnt til P=500 kn P=500; ingen nye riss P=600; riss merket 6 P=1100; skråriss på ene siden, armeringen trekkes litt inn på denne siden (begynnende forankringsbrudd) P=1000; flytning i armeringen Ikke forankringsbrudd 39

75 Rissutvikling Element 3A, forts. 40

76 Rissutvikling Element 3A, sideflate 1 41

77 Rissutvikling Element 3A, sideflate 2 42

78 Beregnede heftspenninger/fasthet Lasttilfelle 1 Lasttilfelle 2 σ f 400 MPa σ f 500 MPa σ f 400 MPa σ f 500 MPa NS 3473 NS-EN Heftfastheter (MPa) Enkeltstang 2,4 2,9 4,0 5,0 7,0 8,8 Bunt 3,3 4,2 5,7 7,1 5,4 7,6 43

79 Lasttrinn 1 Element 4A, side 1 44

80 Lasttrinn 1- Element 4A, side 2 45

81 Element 4A etter prøving

82 Forankring Søyleelement Resultater Armering belastet til flytning for l b = 40 og 20 Ø uten glidning Tårnelementer Riss Ingen glidning ved flytning for l b = 40 og 20 Ø før skjærriss Glidning av hjørnestenger ved flytning i en ende for l b = 40 og 20 Ø etter at det ble skjærriss De første rissene følger rissene fra alkalireaksjonen Nye riss på høye lastnivå

83 Bjelker Moment: AAR ikke signifikant hvis ekspansjon 6 mm/m For ekspansjon > 6 mm/m, opp til 25 % reduksjon observert Vanlige beregningsmodeller med trykkfasthet basert på prøver fra konstruksjonen Spesiell oppmerksomhet knyttet til fare for delaminering Skjær: Ingen signifikant effekt av AAR hvis det er minst 0,2 % bøyler Flere forsøk viser økning i kapasitet pga forspenningseffekt fra armeringen Bjelker/plater uten bøyler viser både økning og reduksjon i kapasitet Beregning baseres på mekaniske egenskaper fra prøver fra konstruksjonen 48

84 Søyler Trykkfastheten kan være redusert, baseres på prøver fra konstruksjonen Kan bli delaminering ved lengdearmeringen slik at overdekningen ikke er effektiv 49

85 Heft AAR 4 mm/m gir ingen reduksjon av heftfastheten til glatte stenger og kamstenger hvis det er bøyler eller overdekning av størrelsesorden 4Ø Heftfasthet uten bøyler og overdekning 1,5 Ø kan bli redusert opp til 50 % Reduksjonen er proporsjonal med betongens reduserte spaltestrekkfasthet (Viktig ved opplegg og ved omfarskjøter) 50

86 Overflatebehandling med karbonfiber 51

87 Forankringslengde avhengig av aksialstivhet og heftfasthet 52

88 Kritisk tøyning i riss avhengig av heftfasthet og aksialstivhet 53

89 Tøyning i karbonfiberlag mellom riss 3 lag Sika Wrap, heftfasthet = 3,0 MPa 54

90 Jernbanebrua Jernbanebrua Jernbanebrua er klaffebru beliggende i Trondheim sentrum bygd i Brua hadde opprinnelig trikk- og jernbanespor, men dette er senere fjernet. Brua er i 5 spenn hvorav et bevegelig klaffspenn på 13,5 meter. Total brulengde er på 57 meter Bredde på 18 meter fordelt på 12 meter kjørebane og 2x3 meter gangbane 1

91 Jernbanebrua Maskinhuset i akse 2-3 er omsluttet av en «spuntkasse» som trolig har vært benyttet i byggefasen som forskaling / «fangdam» for å sikre tørr byggegrop ved peling og støp av bunnplate til maskinhuset. I ferdigtilstand vil spunten hindre utvasking av løsmasser under maskinhuset samt virke som ishud for betongveggene i maskinhuset. Ut fra armeringstegningene er det meget små armeringsmengder i veggene på maskinhuset. Jernbanebrua 2

92 Jernbanebrua Jernbanebrua 3

93 Jernbanebrua Jernbanebrua 4

94 Jernbanebrua Jernbanebrua 5

95 Jernbanebrua Jernbanebrua 6

96 Jernbanebrua Konklusjon 1986 Jernbanebrua Det er observert alkalireaksjoner i begge borkjernene som er undersøkt ved hjelp av strukturanaluyse (J 1 Vog J 4 G). Reaksjonene er vurdert som meget framskredne i begge kjerner, men den interne opprissingen er størst i kjerne J 4 G (boret ut i gulvet). En del ettringitt i begge kjerner viser at betongen er fuktbelastet. Kjerne J 2 V og J 3 G er bare undersøkt visuelt. I begge disse kjernene er det også tydelige tegn på at alkalireaksjoner finner sted, selv om dette ikke er verifisert ved strukturanalyse. 7

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger

Inspeksjon av bruer på landbruksveger Inspeksjon av bruer på landbruksveger Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Forfatter: Truls-Erik Johnsrud, Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) Foto:

Detaljer

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN BACHELOROPPGAVE: VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN FORFATTERE: HÅKON FÆSTER MAGOMED VAZARAHNOV VALGARD STENSBYE Dato: 28. mai 2008 BACHELOROPPGAVE, BYGG, KONSTRUKSJON 2009 Forord Oppgaven vår omha ndler en br u

Detaljer

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere En velholdt gard er en trivelig og meningsfull arbeidsplass. Også betongkonstruksjonene trenger tilsyn og vedlikehold. (Illustrasjonsfoto FMLA-MR,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding

Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding Øyvind Oskarsen Arild Halvorsen Kind Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

BÆRENDE KONSTRUKSJONER

BÆRENDE KONSTRUKSJONER ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π BÆRENDE KONSTRUKSJONER Om bygg og bygningskonstruksjoner Jens Jacob Jensen Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret 1 Om forfatteren Jens Jacob Jensen (f. 1938)

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

FASADEREHABILITERING 2009

FASADEREHABILITERING 2009 2 FASADEREHABILITERING 2009 Fasaderehabilitering 2009 Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong - en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening FASADEREHABILITERING 2009 3 Fasaderehabilitering

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Utbedring av svømmehall

Utbedring av svømmehall Utbedring av svømmehall Tilstandsanalyser av svømmehaller etter NS 3424 Anette Mari Thomassen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Arne Nesje, SINTEF

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver 41 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer