Offentlig tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig tjenestepensjon"

Transkript

1 Rapport 1: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Offentlig tjenestepensjon En pensjon å forsvare

2 Innhold: 1 Innledning Dagens pensjonsordning i offentlig sektor Dagens folketrygd Ny folketrygd Ny AFP i privat sektor Samordningsreglene Grunnlovsvernet Kombinasjonsalternativet Sammenlikning mellom vedtatt pensjon og kombinasjonsalternativet Hvor mye vil de ulike ordningene gi? Omkamp om viktige spørsmål? Særaldersgrensene Vedlegg 1: Noen pensjonsberegninger Prinsippene, sammenlikning mellom dagens offentlige tjenestepensjon og kombinasjonsalternativet Pensjon, sammenlikning for årskull født Pensjon, sammenlikning for årskull født Vedlegg 2: Høyere avgangsalder? Vedlegg 3: Forslag til forbedringer av offentlig tjenestepensjon Samordningsfrie ytelser - omsorgspoeng Samordningsfrie ytelser bunntillegg Forbedring av reglene ved omsorgspermisjon Garantert minste utbetaling fra tjenestepensjon Fjern samordning av inntekt og pensjon etter 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 2

3 1 Innledning RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 3

4 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 4

5 2 Dagens pensjonsordning i offentlig sektor Figur 2.1: Prinsippskisse, pensjon i offentlig sektor Lønn AFP - tillegg AFP - folketrygdberegnet AFP, 66 % Pensjon, tjenestepensjonstillegg Pensjon, folketrygd 66 % 62 år 65 år 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 5

6 1 1 I prinsippet skal offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres som folketrygden. Virkningene vil for mange årskull bli mindre enn full leveladersjustering pga. garantibestemmelsene i den inngåtte avtalen og grunnlovsvernet av opptjente pensjonsrettigheter. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 6

7 3 Dagens folketrygd RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 7

8 4 Ny folketrygd - RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 8

9 Figur 4.1: Prinsippskisse, garantipensjon. 40 års opptjening, før levealdersjustering. P e n s j o n s n i v å 3G 2G 1G Garanti pensjon Inntektspensjon 0 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G Gjennomsnittlig inntekt RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 9

10 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 10

11 Figur 4.2: Livslang pensjon ved stigende avgangsalder uten indeksering. Født Sluttlønn Snitt lønn ved fylte 62 år. 38 år med inntekt før fylte 62. (43 ved 67, 46 ved 70 osv.) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 11

12 5 Ny AFP i privat sektor RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 12

13 6 Samordningsreglene - - RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 13

14 2 3 2 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 14

15 4 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 15

16 7 Grunnlovsvernet Lovavdelingen konkluderer med at grunnlovsvernet er sterkest for de ytelsene som omfattes av bruttogarantien av tjenestepensjon, dvs. 66 % av sluttlønn. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 16

17 5 5 Overenskomst. Del B for Posten Norge AS. s..37. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 17

18 8 Kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 18

19 Figur 8.1: Prinsippskisse kombinasjonsalternativet, sluttlønn Født Snitt lønn ved fylte 62 år. 38 år med inntekt før fylte 62. (43 ved 67, 46 ved 70 osv.) 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjon ved 62 år. Ikke iberegnet virkninger av eventuelle garantiordninger eller grunnlovsvern av opptjente rettigheter % Tjenestepensjonstillegg AFP-tillegg Folketrygd RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 19

20 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 20

21 9 Sammenlikning mellom vedtatt pensjon og kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 21

22 7 Figur 9.1: Skjematisk oversikt over offentlig tjenestepensjon sammenliknet med kombinasjonsalternativet OffTP KA Ny TP Ny AFP Ny ft Samording 66 % 9.1 Hvor mye vil de ulike ordningene gi? 7 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 22

23 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 23

24 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 24

25 10 Omkamp om viktige spørsmål? RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 25

26 11 Særaldersgrensene 8 8 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 26

27 Tabell 13.1: Største grupper med særaldersgrense i det kommunale tariffområdet. Basert på tall fra PAI-registeret pr. 1/ Av til sammen med særaldersgrense. Grupper med over Hovedbetegnelse Antall Aldersgrense Arbeider Arbeidsleder/formann Barnepleier Brannkonstabel Fagarbeider Fysioterapeut Helsesøster Hjelpepleier Hjemmehjelp Leder Leder/fagleder Miljøterapeut Renholder Spesialhjelpepleier Spesialsykepleier Sykepleier Tannlege Utdanningsstillinger m.m Vernepleier RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 27

28 Vedlegg 1: Noen pensjonsberegninger RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 28

29 Prinsippene, sammenlikning mellom dagens offentlige tjenestepensjon og kombinasjonsalternativet Figur V.1: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. Prinsippskisse før levealdersjustering. Før indeksering. Grafene illustrerer kolonne vedtatt fra 67 og KA fra 65 i tabell Inntektsgrense for å gå av i kombinasjonsalternativet Tabell V.1: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parantes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, KA, fra (70) (70) (82) (80) (89) (67) (67) (73) (69) (76) (63) (66) (72) (61) (67) (60) (66) (71) (55) (61) (58) (66) (71) (53) (57) (51) (66) (70) (53) (57) (51) (66) (70) (53) (56) (48) (66) (69) (53) (56) (45) (66) (69) (52) (55) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 29

30 Figur V.2: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. Prinsippskisse før levealdersjustering. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 30

31 Tabell V.2: samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64. Sluttlønn Vedtatt,64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra (70) (70) (82) (90) (67) (67) (73) (76) (63) (66) (72) (67) (60) (66) (71) (61) (58) (66) (71) (59) (55) (66) (70) (59) (51) (66) (70) (59) (48) (66) (69) (59) (45) (66) (69) (59) 11 Ved avgang ved 64 år vil det ikke komme noe seniortillegg til utbetaling i kombinasjonsalternativet. Uten indeksering vil derfor pensjon være lik i alle år målt i fast kroner. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 31

32 Figur V.3: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 67 år. 43 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Prinsippskisse før levealdersjustering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon Tabell V.3: samme forutsetninger som figur Sammenlikning av pensjon ved avgang ved 67 år. Vedtatt avtale og KA. Basis for figur Sluttlønn Vedtatt avtale fra 67 Kombinasjonsalternativet (82) (108) (73) (93) (72) (83) (71) (76) (71) (76) (70) (76) (70) (76) (69) (76) (69) (76) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 32

33 Figur V.4: Pensjon ved 67 som andel av lønn. Sluttlønn , snitt 90 %, 38 år i folketrygden og AFP, 30 år i offentlig tjenestepensjon før 62. Sammenlikning vedtatt avtale med kombinasjonsalternativet, avgangsalder år. Før levealdersjustering. Tabell, pensjon i % av sluttlønn. Pensjon i % av sluttlønn Offtp, uten opptj 71,571,571,571,571,571,571,571,5 Offentlig tp 71,571,571,571,571,571,574,978,6 Kombinasjonsalt. 57,156,459,365,370,476,282,288,9 Avgangsalder RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 33

34 Figur V.5: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, sluttlønn Tabell, pensjon i prosent av sluttlønn. Pensjon i % av sluttlønn Alder Avtale 57,7 57,7 57, KA,avg 62 52,5 52,5 52,5 57,1 57,1 KA,avg 64 60,6 60,6 60,6 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 34

35 Pensjon, sammenlikning for årskull født 1986 Figur V.6: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. 38 år inntekt, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 30 år i offentlig tjenestepensjon. Født Med virkning av indeksering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon. Kombinasjonsalternativet: Folketrygd inkl. garantipensjon, AFP-tillegg, tjenestepensjonstillegg samt 0,25 G seniortillegg. Kolonne vedtatt fra 67 og KA fra 67 i tabell Inntektsgrense for å gå av i kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 35

36 Tabell V.4: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. Fødselsår I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parantes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, fra Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 62 KA,fra 65 KA, fra (70) (70) (65) (67) (74) (73) (61) (66) (58) (57) (63) (62) (58) (66) (57) (51) (56) (55) (56) (66) (57) (47) (51) (50) (54) (66) (56) (43) (47) (46) (52) (66) (56) (42) (45) (44) (48) (66) (55) (42) (45) (44) (45) (66) (55) (42) (44) (44) (43) (66) (55) (42) (43) (43) Figur V.7: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. 40 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår Med virkning av levealdersjustering og indeksering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. 12 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 36

37 Tabell V.5: Samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64 og 67 (indeksert) Sluttlønn Vedtatt 64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 64 KA, fra (70) (70) (65) (73) (71) (61) (66) (58) (62) (61) (58) (66) (57) (56) (55) (56) (66) (57) (51) (50) (54) (66) (56) (48) (47) (52) (66) (56) (47) (46) (48) (66) (55) (47) (46) (45) (66) (55) (47) (46) (43) (66) (55) (47) (46) Figur V.8: Pensjon med vedtatt modell sml. med kombinasjonsalternativet, avgang ved 67 år. Pensjon fra 67 år. Årskull født RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 37

38 Tabell V.6: Sammenlikning av pensjon fra 67 ved avgang ved 67 år. Vedtatt modell med kombinasjonsalternativet. Årskull født Sluttlønn Vedtatt fra 67 KA, fra (65) (84) (58) (72) (57) (65) (57) (59) (56) (58) (56) (57) (55) (57) (55) (57) (55) (57) Figur V.9: Pensjon ved 67 som andel av lønn. Sluttlønn , snitt 90 %, 38 år i folketrygden og AFP, 30 år i offentlig tjenestepensjon før 62. Sammenlikning vedtatt avtale med kombinasjonsalternativet, avgangsalder år. Født 1986, prinsippskisse, uten indeksering. Pensjon i % av sluttlønn Avgangsalder Offtp, uten opptj 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 Offentlig tp 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,5 62,5 Kombinasjonsalt. 46,6 44,6 47,4 50,5 53,8 57,4 61,1 65,1 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 38

39 Figur V.10: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, født Pensjon i % av sluttlønn Alder Avtale 54,2 54,2 54, KA,avg ,5 46,5 KA,avg 64 47,5 47,5 47,5 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 39

40 Pensjon, sammenlikning for årskull født 1963 Figur V.11: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. 38 år inntekt, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 30 år i offentlig tjenestepensjon. Med indeksering og levealdersjustering. Fødselsår Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon. Kombinasjonsalternativet: Folketrygd inkl. garantipensjon, AFP-tillegg, tjenestepensjonstillegg samt 0,25 G seniortillegg. Grafene illustrerer kolonne vedtatt fra 67 og KA, fra 67 i tabell RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 40

41 Tabell V.7: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. Fødselsår I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parentes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, KA, fra 65 KA, fra (70) ((70) (78) (66) (84) (82) (64) (66) (70) (66) (72) (70) (60) (66) (69) (59) (64) (63) (58) (66) (67) (54) (58) (57) (56) (66) (67) (50) (54) (53) (54) (66) (67) (49) (52) (51) (50) (66) (66) (49) (52) (51) (46) (66) (66) (50) (52) (51) (44) (66) (66) (50) (52) (51) Figur V.12: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. 40 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår Med virkning av levealdersjustering og indeksering. Vedtatt avtale: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 41

42 Tabell V.8: Samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64 og 67 (indeksert) Sluttlønn Vedtatt, 64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 64 KA, fra (70) ((70) (78) (79) (78) (64) (66) (70) (69) (67) (60) (66) (69) (62) (61) (58) (66) (67) (57) (56) (56) (66) (67) (54) (53) (54) (66) (67) (54) (53) (50) (66) (66) (54) (53) (46) (66) (66) (54) (53) (44) (66) (66) (54) (53) Figur V.13: Pensjon med vedtatt modell sml. med kombinasjonsalternativet, avgang ved 67 år. Pensjon fra 67 år. Årskull født RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 42

43 Tabell V.9: Sammenlikning av pensjon fra 67 ved avgang ved 67 år. Vedtatt modell med kombinasjonsalternativet. Årskull født Sluttlønn Vedtatt fra 67 Kombinasjonsalternativet (78) (90) (70) (78) (69) (70) (67) (64) (67) (63) (67) (63) (66) (63) (66) (63) (66) (63) Figur V.14: Inntekt , pensjon ved forskjellig avgangsalder, født 1963, inklusive seniortillegg for de som går av ved 62 år. Pensjon i % av sluttlønn Avgangsalder Offtp, uten opptj 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 Offentlig tp 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 70,8 74,6 Kombinasjonsalt. 54, ,5 56,3 59,1 62,8 67,9 74 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 43

44 Figur V.15: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, født 1963, sluttlønn Pensjon i % av sluttlønn Avtale 55,8 55,8 55, KA,avg 62 50,1 50,1 50,1 54,8 54,8 Alder KA,avg 64 53,5 53,5 53,5 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 44

45 Vedlegg 2: Høyere avgangsalder? RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 45

46 Figur V2.1: Antall AFP-pensjonister målt i andel av befolkningen år, pr. 30/9 hvert år fra 2000 til 2009 (Kilde:Nav) AFP -pensjonister som andel av årskull, % 18,4 18,6 18,5 18,6 18,6 18,7 19,2 19,4 19,4 18,3 Andel av årskull RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 46

47 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 47

48 Vedlegg 3: Forslag til forbedringer av offentlig tjenestepensjon Figur V3.1: Prinsippskisse, forholdet mellom tjenestepensjon på 66 % (uten samordningstillegg) og folketrygd med dagens opptjeningsregler. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 48

49 Samordningsfrie ytelser - omsorgspoeng Samordningsfrie ytelser bunntillegg RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 49

50 Forbedring av reglene ved omsorgspermisjon Garantert minste utbetaling fra tjenestepensjon Fjern samordning av inntekt og pensjon etter 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 50

51 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 51

52 LITTERATURLISTE Arbeidsdepartementet: Rapport fra OfTP-utvalget med vedlegg. Blekesaune, Morten: Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten. NOVA Rapport 1/2009 Engelstad, Harald: Pensjonsboka Pensjonsboka forlag, Oslo 2009 Engelstad, Harald: Kommentarer til tariffavtalen i offentlig sektor og AIDs Høringsnotat om oppfølgingen. Oslo 2009 Enehaug, Heidi, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum: Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom AFI-notat 5/2008 Forsvar offentlig pensjon: Tallenes tale. Om utfallet av offentlig sektors pensjonsforhandlinger ved tariffoppgjøret 2009 Haga, Oddbjørn: Forventa pensjoneringsalder : Delmål 3 i IA-avtalen er oppfylt. Nav Arbeid og velferd 2/2009 Høringsnotat: Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20/ Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Høringssvar fra LO kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne. Januar 2010 Ot.prp.nr.37 ( ): Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Marsdal, Magnus: Mye å miste. Offentlig sektors pensjon Tariffoppgjøret 2009 Forlaget Manifest 2009 Statens personalhåndbok Steen, Sven Iver, Ingebjørg Moen Borgersrud og Rune Njøs Jacobsen: Obligatorisk tjenestepensjon. Pensjon til alle. Universitetsforlaget Oslo Unio: Offentlig tjenestepensjon og AFP Hva skjer med pensjonen min?. Oslo 2009 Nettsteder: nav.no klp.no spk.no unio.no RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 52

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Myter om offentlig tjenestepensjon

Myter om offentlig tjenestepensjon Stein Stugu Myter om offentlig tjenestepensjon Februar 2013 Om notatet Dette notatet er skrevet etter avtale med Forsvar Offentlig Pensjon. Foranledningen er at det i januar 2013 kom nye angrep på offentlig

Detaljer

Hva står kampen seg om?

Hva står kampen seg om? Hva står kampen seg om? Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Hva kan tapes? Hvem kan tape, og er det noen vinnere? Utdanningsforbundet Akershus 14/6 2016 Stein Stugu Ny pensjon Lina? (født 1973)

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Regjeringen vil ikke forhandle OfTP

Regjeringen vil ikke forhandle OfTP Regjeringen vil ikke forhandle OfTP Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Rettferdig pensjon - gjenreis AFP Oslo, 17. oktober 2016 www.unio.no «Allår», «beholdning» og «levealdersjustering»

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV? Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV? Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå. 10.01.2014 s2 Regjeringens kortversjon

Detaljer

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus Pensjon ATV-PPT 9.februar 2017 Utdanningsforbundet Akershus 1 Pensjonsalder - Aldergrense Pensjonsalderen i offentlig tjenestepensjon er 67 år. Aldersgrensa for offentlig ansatte er 72 år (fra 1. juli

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

TALLENES TALE. Om utfallet av offentlig sektors pensjonsforhandlinger ved tariffoppgjøret 2009 PUBLISERT 27. OKTOBER 2009

TALLENES TALE. Om utfallet av offentlig sektors pensjonsforhandlinger ved tariffoppgjøret 2009 PUBLISERT 27. OKTOBER 2009 jon! st 66 prosent pensjon av sluttlønn år ning d dagens ytelser fentlige tjenestepensjoner tiftet av en rekke fagforeninger institusjoners fagforening i Pensjonsoppgjøret: Det kan bli storstreik i vår.

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min?

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min? Offentlig tjenestepensjon og AFP - Hva skjer med pensjonen min? 1 Pensjon eit verdival Pensjonen skal sikre det økonomiske grunnlaget når yrkeslivet er over. For Unio, som representerer over 280 000 arbeidstakarar,

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Uttak av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrenser i kommunesektoren i

Uttak av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrenser i kommunesektoren i Actuarial and economic analysis Uttak av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrenser i kommunesektoren i 2011-2015 og mulige konsekvenser ved en eventuell overgang til privat AFP Seminar Pensjonskontoret

Detaljer

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon, Oslo, 22. september 2009

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Pensjonskampen våren Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009

Pensjonskampen våren Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 Pensjonskampen våren 2009 Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 250000 Gjennomsnitt: 300 000 de 20 beste inntektsåra Her er de tre delene av alderspensjonen: 200000 SPK-AFP fra 65 år SPK/KLP 66%

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

«Fra brutto til påslag hvordan går det?»

«Fra brutto til påslag hvordan går det?» «Fra brutto til påslag hvordan går det?» Agenda Pensjonsreformen Egenskaper Levealdersjustering: forholdstall, delingstall og konstruerte forholdstall Overgangen Samordningsregler Beregning av oppsatt

Detaljer

Nye regler for offentlig bruttopensjon: forsterket levealdersjustering

Nye regler for offentlig bruttopensjon: forsterket levealdersjustering Nye regler for offentlig bruttopensjon: forsterket levealdersjustering Jan Mønnesland, 8. februar 2013 I sitt forslag til nye regler for offentlig tjenestepensjon for årskullene fra 1953 av foreslår departementet

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Unios notatserie nr. 5/2009 Offentlig tjenestepensjon - om meklingsresultatet 2009 Erik Orskaug, sjeføkonomi i Unio 15. juni 2009 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand

Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand Pensjonsreformen: Hva vet vi? Hvilke utfordringer står vi overfor? Innlegg Vest-Agder fylkeslag Kristiansand 13.02.09 Jan Mønnesland Folketrygden Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

i offentlig sektor 4. juni 2009

i offentlig sektor 4. juni 2009 Tjenestepensjon j og AFP i offentlig sektor 4. juni 2009 Begrunnelsen for pensjonsreformen Bærekraftig pensjonssystem Mer valgfrihet for den enkelte Mer sosialt rettferdig 2 Antall yrkesaktive kti pr.

Detaljer

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 Pensjonsreformen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 1 Offentlige tjenestepensjoner Mandat for partssammensatt utvalg: Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av

Detaljer

Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio

Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio Hvorfor kommer debatten nå? Prosess om yngre årskull og uførepensjon siden

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Rapport fra en arbeidsgruppe

Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Rapport fra en arbeidsgruppe Arbeids- og sosialdepartementet Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Rapport fra en arbeidsgruppe 17. desember 2015 Innhold SAMMENDRAG... 1 1. INNLEDNING... 7 2. OFFENTLIG TJENESTEPENSJON REFORMBEHOVET...

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Veb46 6 4. 4. juni 2009

Veb46 6 4. 4. juni 2009 Veb46 6 4 4. juni 2009 AVTALE OM OFFENTLIG TÆNSTEPENSJON OG AFP I OFFENTLIG SEKTOR Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no

Detaljer

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 Pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 www.unio.no 1 Privat tjenestepensjon i dag Arbeidsgiver bestemmer, lite avtalefesting Lovpålagt

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Endringer i offentligog privat tjenestepensjon

Endringer i offentligog privat tjenestepensjon Endringer i offentligog privat tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Pensjonsseminar for Unio og LOP Oslo, 17. november 2016 www.unio.no Innskuddspensjon Sparing og utbetalingstid avgjør kompensasjonen

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Høringssvar. fra LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne. Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringssvar. fra LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne. Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringssvar fra LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor 15. januar 2010 Innhold 1 Hovedpunkter... 3 1.1 Grunnlovsvernet...

Detaljer

Veb juni 2009

Veb juni 2009 Veb46 6 4 4. juni 2009 AVTALE OM OFFENTLIG TÆNSTEPENSJON OG AFP I OFFENTLIG SEKTOR Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger

Detaljer

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no Avtalefestet pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 www.unio.no 1 66-65 - 30 Dagens AFP og OfTP: De 3 magre og de 18 fete Pensjon Samordningsfordeler

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Ny offentlig tjenestepensjon og AFP?

Ny offentlig tjenestepensjon og AFP? Ny offentlig tjenestepensjon og? Forslag fra Arbeids og sosialdepartementet ASD Rapport: 18.12.2015 Presentert av Pensjonsrådgiver Harald Engelstad Bodø 1. mars 2016 Steinkjer 19. mai 2016. Bergen 23.

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Fremtidens offentlige Tjenestepensjon. Advokat Ørnulf Kastet YS

Fremtidens offentlige Tjenestepensjon. Advokat Ørnulf Kastet YS Fremtidens offentlige Tjenestepensjon Advokat Ørnulf Kastet YS Dagens oftp. Ble til i megling i 2009 Fortsatt 66 % sluttlønnsordning, men: Levealdersjustert 66 % garanti for alle født før 1959 Ikke tjenestepensjon

Detaljer

Vet du nok om. pensjon?

Vet du nok om. pensjon? Vet du nok om pensjon? 1 Pensjonsreformen skritt for skritt: 2001: Pensjons-kommisjonen ble nedsatt 26. mai 2005: Første pensjonsforlik i Stortinget Oktober 2006: Stortingsmelding nr 5 om opptjening og

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

(Foreløpig utgave) Arbeidsdepartementet. Prop. 107 L. (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

(Foreløpig utgave) Arbeidsdepartementet. Prop. 107 L. (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) () Arbeidsdepartementet Prop. 107 L (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse,

Detaljer