Offentlig tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig tjenestepensjon"

Transkript

1 Rapport 1: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Offentlig tjenestepensjon En pensjon å forsvare

2 Innhold: 1 Innledning Dagens pensjonsordning i offentlig sektor Dagens folketrygd Ny folketrygd Ny AFP i privat sektor Samordningsreglene Grunnlovsvernet Kombinasjonsalternativet Sammenlikning mellom vedtatt pensjon og kombinasjonsalternativet Hvor mye vil de ulike ordningene gi? Omkamp om viktige spørsmål? Særaldersgrensene Vedlegg 1: Noen pensjonsberegninger Prinsippene, sammenlikning mellom dagens offentlige tjenestepensjon og kombinasjonsalternativet Pensjon, sammenlikning for årskull født Pensjon, sammenlikning for årskull født Vedlegg 2: Høyere avgangsalder? Vedlegg 3: Forslag til forbedringer av offentlig tjenestepensjon Samordningsfrie ytelser - omsorgspoeng Samordningsfrie ytelser bunntillegg Forbedring av reglene ved omsorgspermisjon Garantert minste utbetaling fra tjenestepensjon Fjern samordning av inntekt og pensjon etter 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 2

3 1 Innledning RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 3

4 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 4

5 2 Dagens pensjonsordning i offentlig sektor Figur 2.1: Prinsippskisse, pensjon i offentlig sektor Lønn AFP - tillegg AFP - folketrygdberegnet AFP, 66 % Pensjon, tjenestepensjonstillegg Pensjon, folketrygd 66 % 62 år 65 år 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 5

6 1 1 I prinsippet skal offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres som folketrygden. Virkningene vil for mange årskull bli mindre enn full leveladersjustering pga. garantibestemmelsene i den inngåtte avtalen og grunnlovsvernet av opptjente pensjonsrettigheter. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 6

7 3 Dagens folketrygd RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 7

8 4 Ny folketrygd - RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 8

9 Figur 4.1: Prinsippskisse, garantipensjon. 40 års opptjening, før levealdersjustering. P e n s j o n s n i v å 3G 2G 1G Garanti pensjon Inntektspensjon 0 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G Gjennomsnittlig inntekt RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 9

10 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 10

11 Figur 4.2: Livslang pensjon ved stigende avgangsalder uten indeksering. Født Sluttlønn Snitt lønn ved fylte 62 år. 38 år med inntekt før fylte 62. (43 ved 67, 46 ved 70 osv.) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 11

12 5 Ny AFP i privat sektor RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 12

13 6 Samordningsreglene - - RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 13

14 2 3 2 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 14

15 4 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 15

16 7 Grunnlovsvernet Lovavdelingen konkluderer med at grunnlovsvernet er sterkest for de ytelsene som omfattes av bruttogarantien av tjenestepensjon, dvs. 66 % av sluttlønn. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 16

17 5 5 Overenskomst. Del B for Posten Norge AS. s..37. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 17

18 8 Kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 18

19 Figur 8.1: Prinsippskisse kombinasjonsalternativet, sluttlønn Født Snitt lønn ved fylte 62 år. 38 år med inntekt før fylte 62. (43 ved 67, 46 ved 70 osv.) 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjon ved 62 år. Ikke iberegnet virkninger av eventuelle garantiordninger eller grunnlovsvern av opptjente rettigheter % Tjenestepensjonstillegg AFP-tillegg Folketrygd RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 19

20 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 20

21 9 Sammenlikning mellom vedtatt pensjon og kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 21

22 7 Figur 9.1: Skjematisk oversikt over offentlig tjenestepensjon sammenliknet med kombinasjonsalternativet OffTP KA Ny TP Ny AFP Ny ft Samording 66 % 9.1 Hvor mye vil de ulike ordningene gi? 7 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 22

23 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 23

24 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 24

25 10 Omkamp om viktige spørsmål? RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 25

26 11 Særaldersgrensene 8 8 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 26

27 Tabell 13.1: Største grupper med særaldersgrense i det kommunale tariffområdet. Basert på tall fra PAI-registeret pr. 1/ Av til sammen med særaldersgrense. Grupper med over Hovedbetegnelse Antall Aldersgrense Arbeider Arbeidsleder/formann Barnepleier Brannkonstabel Fagarbeider Fysioterapeut Helsesøster Hjelpepleier Hjemmehjelp Leder Leder/fagleder Miljøterapeut Renholder Spesialhjelpepleier Spesialsykepleier Sykepleier Tannlege Utdanningsstillinger m.m Vernepleier RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 27

28 Vedlegg 1: Noen pensjonsberegninger RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 28

29 Prinsippene, sammenlikning mellom dagens offentlige tjenestepensjon og kombinasjonsalternativet Figur V.1: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. Prinsippskisse før levealdersjustering. Før indeksering. Grafene illustrerer kolonne vedtatt fra 67 og KA fra 65 i tabell Inntektsgrense for å gå av i kombinasjonsalternativet Tabell V.1: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parantes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, KA, fra (70) (70) (82) (80) (89) (67) (67) (73) (69) (76) (63) (66) (72) (61) (67) (60) (66) (71) (55) (61) (58) (66) (71) (53) (57) (51) (66) (70) (53) (57) (51) (66) (70) (53) (56) (48) (66) (69) (53) (56) (45) (66) (69) (52) (55) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 29

30 Figur V.2: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. Prinsippskisse før levealdersjustering. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 30

31 Tabell V.2: samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64. Sluttlønn Vedtatt,64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra (70) (70) (82) (90) (67) (67) (73) (76) (63) (66) (72) (67) (60) (66) (71) (61) (58) (66) (71) (59) (55) (66) (70) (59) (51) (66) (70) (59) (48) (66) (69) (59) (45) (66) (69) (59) 11 Ved avgang ved 64 år vil det ikke komme noe seniortillegg til utbetaling i kombinasjonsalternativet. Uten indeksering vil derfor pensjon være lik i alle år målt i fast kroner. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 31

32 Figur V.3: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 67 år. 43 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Prinsippskisse før levealdersjustering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon Tabell V.3: samme forutsetninger som figur Sammenlikning av pensjon ved avgang ved 67 år. Vedtatt avtale og KA. Basis for figur Sluttlønn Vedtatt avtale fra 67 Kombinasjonsalternativet (82) (108) (73) (93) (72) (83) (71) (76) (71) (76) (70) (76) (70) (76) (69) (76) (69) (76) RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 32

33 Figur V.4: Pensjon ved 67 som andel av lønn. Sluttlønn , snitt 90 %, 38 år i folketrygden og AFP, 30 år i offentlig tjenestepensjon før 62. Sammenlikning vedtatt avtale med kombinasjonsalternativet, avgangsalder år. Før levealdersjustering. Tabell, pensjon i % av sluttlønn. Pensjon i % av sluttlønn Offtp, uten opptj 71,571,571,571,571,571,571,571,5 Offentlig tp 71,571,571,571,571,571,574,978,6 Kombinasjonsalt. 57,156,459,365,370,476,282,288,9 Avgangsalder RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 33

34 Figur V.5: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, sluttlønn Tabell, pensjon i prosent av sluttlønn. Pensjon i % av sluttlønn Alder Avtale 57,7 57,7 57, KA,avg 62 52,5 52,5 52,5 57,1 57,1 KA,avg 64 60,6 60,6 60,6 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 34

35 Pensjon, sammenlikning for årskull født 1986 Figur V.6: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. 38 år inntekt, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 30 år i offentlig tjenestepensjon. Født Med virkning av indeksering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon. Kombinasjonsalternativet: Folketrygd inkl. garantipensjon, AFP-tillegg, tjenestepensjonstillegg samt 0,25 G seniortillegg. Kolonne vedtatt fra 67 og KA fra 67 i tabell Inntektsgrense for å gå av i kombinasjonsalternativet RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 35

36 Tabell V.4: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. Fødselsår I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parantes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, fra Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 62 KA,fra 65 KA, fra (70) (70) (65) (67) (74) (73) (61) (66) (58) (57) (63) (62) (58) (66) (57) (51) (56) (55) (56) (66) (57) (47) (51) (50) (54) (66) (56) (43) (47) (46) (52) (66) (56) (42) (45) (44) (48) (66) (55) (42) (45) (44) (45) (66) (55) (42) (44) (44) (43) (66) (55) (42) (43) (43) Figur V.7: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. 40 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår Med virkning av levealdersjustering og indeksering. Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. 12 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 36

37 Tabell V.5: Samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64 og 67 (indeksert) Sluttlønn Vedtatt 64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 64 KA, fra (70) (70) (65) (73) (71) (61) (66) (58) (62) (61) (58) (66) (57) (56) (55) (56) (66) (57) (51) (50) (54) (66) (56) (48) (47) (52) (66) (56) (47) (46) (48) (66) (55) (47) (46) (45) (66) (55) (47) (46) (43) (66) (55) (47) (46) Figur V.8: Pensjon med vedtatt modell sml. med kombinasjonsalternativet, avgang ved 67 år. Pensjon fra 67 år. Årskull født RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 37

38 Tabell V.6: Sammenlikning av pensjon fra 67 ved avgang ved 67 år. Vedtatt modell med kombinasjonsalternativet. Årskull født Sluttlønn Vedtatt fra 67 KA, fra (65) (84) (58) (72) (57) (65) (57) (59) (56) (58) (56) (57) (55) (57) (55) (57) (55) (57) Figur V.9: Pensjon ved 67 som andel av lønn. Sluttlønn , snitt 90 %, 38 år i folketrygden og AFP, 30 år i offentlig tjenestepensjon før 62. Sammenlikning vedtatt avtale med kombinasjonsalternativet, avgangsalder år. Født 1986, prinsippskisse, uten indeksering. Pensjon i % av sluttlønn Avgangsalder Offtp, uten opptj 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 Offentlig tp 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 59,5 62,5 Kombinasjonsalt. 46,6 44,6 47,4 50,5 53,8 57,4 61,1 65,1 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 38

39 Figur V.10: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, født Pensjon i % av sluttlønn Alder Avtale 54,2 54,2 54, KA,avg ,5 46,5 KA,avg 64 47,5 47,5 47,5 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 39

40 Pensjon, sammenlikning for årskull født 1963 Figur V.11: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 62 år. 38 år inntekt, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 30 år i offentlig tjenestepensjon. Med indeksering og levealdersjustering. Fødselsår Dagens pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G, ingen tillegg for samordning av tilleggspensjon. Kombinasjonsalternativet: Folketrygd inkl. garantipensjon, AFP-tillegg, tjenestepensjonstillegg samt 0,25 G seniortillegg. Grafene illustrerer kolonne vedtatt fra 67 og KA, fra 67 i tabell RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 40

41 Tabell V.7: Samme forutsetninger som i figur Pensjon og tidligpensjon med vedtatt avtale og kombinasjonsalternativet. Fødselsår I kroner og prosent av sluttlønn. Kroner rundet til nærmeste tusen, prosent (i parentes) rundet av til hele prosent. Sluttlønn Vedtatt, Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, KA, fra 65 KA, fra (70) ((70) (78) (66) (84) (82) (64) (66) (70) (66) (72) (70) (60) (66) (69) (59) (64) (63) (58) (66) (67) (54) (58) (57) (56) (66) (67) (50) (54) (53) (54) (66) (67) (49) (52) (51) (50) (66) (66) (49) (52) (51) (46) (66) (66) (50) (52) (51) (44) (66) (66) (50) (52) (51) Figur V.12: Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. 40 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår Med virkning av levealdersjustering og indeksering. Vedtatt avtale: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 41

42 Tabell V.8: Samme forutsetninger som figur Sammenlikning av førtidspensjon fra 64, mellom 65 og 67 og pensjon etter 67 med kombinasjonsalternativet fra 64 og 67 (indeksert) Sluttlønn Vedtatt, 64 Vedtatt Vedtatt fra 67 KA, fra 64 KA, fra (70) ((70) (78) (79) (78) (64) (66) (70) (69) (67) (60) (66) (69) (62) (61) (58) (66) (67) (57) (56) (56) (66) (67) (54) (53) (54) (66) (67) (54) (53) (50) (66) (66) (54) (53) (46) (66) (66) (54) (53) (44) (66) (66) (54) (53) Figur V.13: Pensjon med vedtatt modell sml. med kombinasjonsalternativet, avgang ved 67 år. Pensjon fra 67 år. Årskull født RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 42

43 Tabell V.9: Sammenlikning av pensjon fra 67 ved avgang ved 67 år. Vedtatt modell med kombinasjonsalternativet. Årskull født Sluttlønn Vedtatt fra 67 Kombinasjonsalternativet (78) (90) (70) (78) (69) (70) (67) (64) (67) (63) (67) (63) (66) (63) (66) (63) (66) (63) Figur V.14: Inntekt , pensjon ved forskjellig avgangsalder, født 1963, inklusive seniortillegg for de som går av ved 62 år. Pensjon i % av sluttlønn Avgangsalder Offtp, uten opptj 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 Offentlig tp 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 70,8 74,6 Kombinasjonsalt. 54, ,5 56,3 59,1 62,8 67,9 74 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 43

44 Figur V.15: AFP fra 62 til 67, sml. med kombinasjonsalternativet avgang 62 og 64, født 1963, sluttlønn Pensjon i % av sluttlønn Avtale 55,8 55,8 55, KA,avg 62 50,1 50,1 50,1 54,8 54,8 Alder KA,avg 64 53,5 53,5 53,5 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 44

45 Vedlegg 2: Høyere avgangsalder? RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 45

46 Figur V2.1: Antall AFP-pensjonister målt i andel av befolkningen år, pr. 30/9 hvert år fra 2000 til 2009 (Kilde:Nav) AFP -pensjonister som andel av årskull, % 18,4 18,6 18,5 18,6 18,6 18,7 19,2 19,4 19,4 18,3 Andel av årskull RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 46

47 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 47

48 Vedlegg 3: Forslag til forbedringer av offentlig tjenestepensjon Figur V3.1: Prinsippskisse, forholdet mellom tjenestepensjon på 66 % (uten samordningstillegg) og folketrygd med dagens opptjeningsregler. RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 48

49 Samordningsfrie ytelser - omsorgspoeng Samordningsfrie ytelser bunntillegg RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 49

50 Forbedring av reglene ved omsorgspermisjon Garantert minste utbetaling fra tjenestepensjon Fjern samordning av inntekt og pensjon etter 67 år RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 50

51 RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 51

52 LITTERATURLISTE Arbeidsdepartementet: Rapport fra OfTP-utvalget med vedlegg. Blekesaune, Morten: Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten. NOVA Rapport 1/2009 Engelstad, Harald: Pensjonsboka Pensjonsboka forlag, Oslo 2009 Engelstad, Harald: Kommentarer til tariffavtalen i offentlig sektor og AIDs Høringsnotat om oppfølgingen. Oslo 2009 Enehaug, Heidi, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum: Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom AFI-notat 5/2008 Forsvar offentlig pensjon: Tallenes tale. Om utfallet av offentlig sektors pensjonsforhandlinger ved tariffoppgjøret 2009 Haga, Oddbjørn: Forventa pensjoneringsalder : Delmål 3 i IA-avtalen er oppfylt. Nav Arbeid og velferd 2/2009 Høringsnotat: Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20/ Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Høringssvar fra LO kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne. Januar 2010 Ot.prp.nr.37 ( ): Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Marsdal, Magnus: Mye å miste. Offentlig sektors pensjon Tariffoppgjøret 2009 Forlaget Manifest 2009 Statens personalhåndbok Steen, Sven Iver, Ingebjørg Moen Borgersrud og Rune Njøs Jacobsen: Obligatorisk tjenestepensjon. Pensjon til alle. Universitetsforlaget Oslo Unio: Offentlig tjenestepensjon og AFP Hva skjer med pensjonen min?. Oslo 2009 Nettsteder: nav.no klp.no spk.no unio.no RAPPORT 1: 2010 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 52

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV? Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV? Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå. 10.01.2014 s2 Regjeringens kortversjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22 70 88

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio

Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio Hvorfor kommer debatten nå? Prosess om yngre årskull og uførepensjon siden

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer