Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse Marit Gjerdalen NSF/Unio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse 12. 02.13 Marit Gjerdalen NSF/Unio"

Transkript

1 Er det grunn til å angre. på pensjonsavtalen fra 2009? Forsvar offentlig pensjon konferanse Marit Gjerdalen NSF/Unio

2 Hvorfor kommer debatten nå? Prosess om yngre årskull og uførepensjon siden jan 2012 sluttspurt men ennå ikke høringsnotat Privat tjenestepensjon Banklovkommisjonrasering av ytelsesordninger krav om rettferdighet off - privat sektor Generelt press mot ytelsesordninger fra forsikringsnæringen og arbeidsgivere pga lavt rentenivå, Solvens II, regnskapsregler mv Omkamputspill fra ulike aktører.

3 Januar 2013 oppslag om offentlig tjenestepensjon: Offentlig pensjon spiser opp hele Oljefondet, Finansavisen Tilbakeviser skandaleoppslag, Fagforbundet Statsansattes pensjoner må også endres Aftenposten Den norske pensjonistadelen Hanne Skartveit, VG Tapt sak, leder DN LO innrømmer dårlig pensjonsordning NRK Brutto er best også for de yngre Anders Folkestad Unio Gir ikke vekk bruttopensjon Rønoldtangen LO Stat YS vil tilbake til forhandlingsbordet, FB Låst til kassen, DN leder Pensjonsadelen Oslo kommune i DN,

4 Resultatet meklingen Videreføre brutto 66, 65, 30 og AFP som før Levealdersjustering fra 67 og regulering som lønn minus 0.75% Garanti ved 67 hvis mindre enn 15 år igjen og 30 år. Delvis garanti for færre opptjeningsår. Garanti tom 1958-kullet Kompensere for levealdersjustering opp til 66% Bare regler for årskullene , resten gjenstår Forbehold om grunnlovsvern RMM møtebok Privat sektors AFP ga lavere ytelser ved 62 enn off AFP og strengere inngangsvilkår, men full rett til å kombinere lønn og pensjon

5 5

6 Brutto er best Unio notatserie nr 1/2011 forutsetninger: født 1986, slutter ved 62, gj.sn lønn 5 G, sluttlønn 7% høyere enn gj.sn lønn Ved 62 år Ved 65 år Ved 67 år brutto 55,3% 66% 56,7% påslag 45,7% 50,3% 50,3% differanse -9,7pp -15,7pp -6,3pp

7 Brutto er best forts. Unio notatserie nr 1/2011 forutsetninger f 1986, slutter ved 65 eller 67, gj sn lønn 5 G, sluttlønn 7% høyere enn gj.sn lønn Slutter ved 65 Slutter ved 65 Slutter ved brutto 66% 56,7% 56,7% påslag 52,6% 52,6% 58,7% differanse -13,4 pp -4,0 pp 2,1 pp

8 AFP fra 62 år i privat sektor Strengere kvalifikasjonskrav enn dagens AFP Illustrasjon på krav i privat sektor til gjennomsnittlig lønnsinntekt i hhv 40 år og 35 år for å kunne gå av ved 62 år i 2011, kroner. Kilde: Unio notatserie 1/ år/20 beste 35 år/20 beste Folketrygd Folketrygd + AFP FT + AFP + Priv.TP (hvis med)

9

10 Hvem tok ut folketrygd før 67? Reform for hvem? personer under 67 år mottok alderspensjon i mars 2012 Fire av fem av disse er menn! Kilde: Arbeid og velferd 2/2012

11 Unio Unio valgte trygg og solidarisk pensjon i Det tjener flertallet av pensjonistene på. For Unio var dette et verdivalg som vi holder fast ved, sier Unio-leder Anders Folkestad. Unio sikret 66 prosent av sluttlønnen i pensjon. Unio sikret en trygg og solid AFP fra 62 år. For Unio var dette viktigere enn at de raske og friske kan tjene så mye de vil samtidig som de får pensjon.

12 Hvorfor så vanskelig? Vinnere og tapere bestemmes av hvilke forutsetninger som settes. Kort eller lang opptjeningstid folketrygd & tjenestepensjon? Høy eller lav lønn? Varierende eller jevn inntekt gjennom livet? Sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn? Deltid eller fulltid? Utdanning/videreutdanning hvor mange år? Permisjoner? Hvilket årskull regner vi på? Når har du behov for å gå av?

13

14

15 Men hvem sponser hvem? Karin kan gå av med AFP 62 i off sektor, men ikke med privat AFP, pga lav innekt (må ha tjent mer enn i 40 år) Etter kort tid på AFP har hun fått innskuddet sitt tilbake Karin får store samordningsfordeler pga deltid Det er færre enn 2% nullpensjonister i off tjenestepensjon Verdien av gjør brutto bedre enn påslag også for Karin Innskuddspensjoner har ofte ikke uførepensjon og etterlattepensjon slik som i off sektor

16 Er brutto av verdi for yngre årskull? Debatten om pensjonsmodell må adskilles fra levealdersjusteringen som kommer i begge modeller. 30 år, sluttlønnsprinsipp, AFP som tidligpensjonsordning, særaldersgrenser, er viktig uansett alder Bruttogaranti en må ses opp mot hva som ville vært resultatet i en påslagsmodell Vi trakk ikke opp stigen regnet også på yngre årskull se brutto er best - notat fra Unio (SPK beregnet) Tilbudet i 2009 var uansett uakseptabelt for våre grupper.

17 Den individuelle garantien t.o.m 1958 kullet Alle organisasjoner kritiserte metoden. Først full levealdersjustering, dernest gi tilbake tillegg for de som havner under 66%... Verken enkelt eller pedagogisk Ivaretar ikke Grunnlovsvernet av opptjent rett Organisasjonene mente garantien måtte gis etter antall opptjeningsår i tjenestepensjonen, ikke fødselsår

18 HTA forbehold 2010 RMM

19 Yngre årskull født etter 1954 ikke avklart gjennom pensjonsavtalen Antydet løsning lagt frem i desembermøtet Skapte rabalder, statsrådmøter og brev fra alle hovedorg. Stanset foreløpig høringsnotat om yngre 4 års utfasing av garanti bryter Grunnloven betydelig lengre overgang kreves Økt antall nullpensjonister kan løses med minsteytelse Hvor ble det av verdien av samordningsfordelene?? betydelige innsparinger for kommunale arbeidsgivere

20 Desemberforslaget: Full levealdersjustering fra 1963-kullet og yngre Like dårlig grunnlovsvern som i folketrygden Fire års overgangsperiode for individuell garanti (1959: 80%, 1960: 60%, 1961: 40%, 1962: 20%)

21 Lovavdelingen om Grunnlovsvern Rettspraksis gir holdepunkter for at vernet for de offentlige tjenestepensjonene både statlige og kommunale er betydelig sterkere enn det som gjelder for folketrygdens pensjoner. Høyesterettsdommen, Rt s. 332 statspensjonistdommen bygger på det synet at statspensjonistene er vernet av Grunnloven 97. Både statlige og kommunale tjenestepensjoner har et annet grunnlag enn pensjonsrettigheter etter folketrygdloven. Det er tilknytningen til arbeidsavtalen som er det vesentlige grunnlaget for det vernet disse pensjonen har etter Grunnloven. At de statlige tjenestepensjonene i tillegg har lovforankring, synes i seg selv å ha mindre betydning.

22 Lovavdelingen forts: Samlet må det kunne sies at medlemmene av offentlige tjenestepensjonsordninger har et meget sterkt vern mot inngrep i opptjente rettigheter, både ut fra hvilke rettigheter og posisjoner inngrepet gjelder og hvilket grunnlag den enkelte eller en gruppe har for sine forventninger, selv om det kan være grunnlag for visse variasjoner for ulike berørte personkategorier.

23 Lovavdelingen forts: følgende konklusjoner: Selv nokså beskjedne reduksjoner i de årlige pensjonsutbetalingene som følge av innføring av en ordning med delingstall, vil som utgangspunkt komme i strid med Grunnloven 97. Så lenge grunnlovsvernet er så sterkt som antydet i drøftelsene foran, finner vi det vanskelig å sondre mellom større og mindre tap, eller ettersom opptjeningen har skjedd i en periode langt tilbake i tid eller kort tid før nyordningen trer i kraft. Vi utelukker likevel ikke at det i større utstrekning er anledning til å gjøre inngrep overfor personer som har lang tid igjen til pensjonsalderen. Mer bagatellmessige (uvesentlige) reduksjoner som først og fremst har til formål å skape et teknisk praktiserbart regelverk, kan gjennomføres uten hinder av 97, iallfall så langt det ikke innebærer særlig urimelige utslag i enkelttilfeller (eller i mindre grupper av tilfeller). Her er det uansett ikke tale om mer vesentlige inngrep.

24 alternativ: Forholdsmessig garanti (Unio notatserie ) Tar mer hensyn til opptjent rett enn fødselsår Arbeidstakere med mange års opptjening før 2011 vil få en større individuell garanti enn de som har kort opptjening i tjenestepensjonsordningen før Mer i samsvar med grunnlovsvernet av opptjente rettigheter enn en modell som kun tar hensyn til arbeidstakers alder.

25 Figur 3: Utfasing av grunnlovsvernet over hhv 4, 10 og 20 år sammenliknet med en forholdsmessig utfasing, årskullene , pensjon i prosent av sluttlønn (Kilde: Unio notatserie nr 1/2013) Forholdsmessig 42 Utfasing over 10 år Full levealderjustering Utfasing over 20 år Utfasing over 4 år

26 Hva mener Unio? Yngre årskull, må vernes mot levealderjustering av opptjente bruttorettigheter før Samordningsreglene må innrettes slik at de ivaretar mye av de samme hensynene som i dag, særlig de med lav lønn/deltid. Verdien av samordningspengene «i makro» må videreføres Uføre skal opprettholde kjøpekraften.

27 Nullpensjonister i off sektor Ofte brukt for å kritisere bruttoordningen I dag: mindre enn 2% av pensj. Likevel et problem når forslaget for yngre årskull medfører betydelig økning av antallet nullpensjonister (mer enn 20%) Forslaget rammer kvinnedominerte grupper

28 Hvordan unngå økning i nullpensjonister etter 1958-kullet? Samordningsfordelenes verdi skal videreføres (ble forutsatt i oppgjøret) Utgjør i dag i KS-området gj sn 0.4 G Minsteytelse fra off tjenestepensjon, f eks 0,1-0,15 G slik at alle får noe igjen

29 Unio angrer ikke....men kjemper fortsatt mot en regjering som gjør sitt for å manøvrere oss inn i en rasert bruttoordning

30

31 Uansett hva slags dag du har hatt... er det viktig å gå hjem med hevet hode Takk for meg!

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22 70 88

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011

Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011 Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011 Bør offentlig sektor kreve nye forhandlinger? Tillitsvalgte bør aldri glemme at bare om lag 11% av kvinner og 25% av

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Uførepensjon eller AFP?

Uførepensjon eller AFP? Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV? Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV? Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå. 10.01.2014 s2 Regjeringens kortversjon

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer