AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2014 AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2"

Transkript

1 AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2 MIN BARNEHAGE, ØYEKAST

2 Visjon; Vi ønsker å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø for barn ved å være engasjerte, anerkjennende og lekende voksne med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, gjennom felleskapet i samlinger og daglige aktiviteter som fører til selvstendige, medvirkende, positive og glade barn med respekt for hverandre. 1

3 INNHOLD: 1. PERSONALET 3 2. BARNEGRUPPA.4 3. SMÅGRUPPER 4 4. PRIMÆRKONTAKT PLANER DAGSRYTMEN UKEPLAN 6 8. SAMLINGSSTUND 7 9. GARDEROBE MÅLTID PEDAGOGISK DOKUMENTASJON VAKTLISTE FOR PERSONALET 2013/ AKTIVITETSTEAM VIKTIGE MERKEDAGER O G FELLESARRANGEMENT FLISPROSJEKT/ÆLVEMOSAIKK SANSESENTERET BURSDAGER DEN KULTURELLE BÆREMEISEN FORUT ÅRSHJULET 18 2

4 1. PERSONALET ANSATTE I MIN BARNEHAGE, ØYEKAST Lillehuset: Storehuset 2: Storehuset 1: Kontor: Kristoffer Pedagogiskleder 100 % Stig Pedagogisk leder 100 % Marit Pedagogisk leder 80 % 100% Marte Pedagogisk leder 80 % Kjersti Barnepleier 100 % Kari Assistent 100 % Jeanett Assistent 100 % Katrine Assistent 100 % Linda S Assistent 40 % Linda L Pedagogisk leder 100 % Rikke Assistent 80 % Mariann Assistent 80 % Anne Daglig leder/eier Marit Pedagogisk leder/eier 20% Vi har også tre morsmålslærere som er innom en dag i uken. Anam(Arabisk) som er på avdeling 1 og 2. Irina(Russisk) som er på avdeling 1 og Airida(Litauisk) som er på avdeling 2. 3

5 2. BARNEGRUPPA Avdeling 2 for året 2013/2014 består av en fulltallig barnegruppe med 18 barn, der vi har 9 jenter og 9 gutter. August har vært en tilvenningsperiode for både store og små. Det er en periode der en skal bli kjent med nye rutiner og bli trygg på hverandre og sine omgivelser. Perioden går mye ut på å finne sin plass, føle at det er rom for «meg» i gruppen og der alle skal få muligheten til å føle tilhørighet i gruppa. For oss er det viktig at barna og dere voksne føler at barnehagen er et godt og trygt sted å være, og føler at en blir sett og hørt. Vi observerer barna i lek og andre situasjoner, og legger opp til aktiviteter ut i fra deres interesser og forutsetninger. 3. SMÅGRUPPER «En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det.»(r-11, 1.7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet.) Når vi ser på hva rammeplan sier om barnehagens oppgaver, så må vi se på hvordan vi kan jobbe får å få dette til på en best mulig måte. Vi har erfaring og ser fordelen med å dele barna inn i smågrupper, da dette er med på å gi hvert enkelt barn en bedre oppfølgning. Voksentettheten rundt barnet blir større, det blir lettere å observere barnet i lek og i samspill med andre barn. Det gir den voksne en større mulighet til å se hvert enkelt barn og følge opp om deres behov og interesser. Vi opplever også at barna blir tryggere på hverandre, det er med på å forsterke gruppetilhørigheten og barna lærer å dele leker med andre barn enn den/de de pleier å leke med. Barna har også ofte en annen væremåte i mindre grupper, som igjen gir dem bedre forhold for språkutvikling, sosialiseringen og motorisk. Gruppene deles inn etter barnets forutsetninger, det kan være grupper som settes sammen i løpet av dagen og det er pedagogisk organiserte grupper med bestemte mål. Gruppene rullerer både av sammensetning av barn og voksne som har gruppen. Kan her støtte oss til hva kunnskapsdepartementet sier om kvalitetssikrende bestemmelser i barnehagen, 16.4 Barnegruppens størrelse og organisering. 4

6 4. PRIMÆRKONTAKT Alle barna har hver sin primærkontakt, noe som bidrar til at hvert enkelt barn får en bedre oppfølgning. Alle voksne har et felles ansvar for å følge opp alle barna på avdelingen, men vi får muligheten til en tettere oppfølgning med primærbarn. Primærgruppene vil også brukes som gruppeinndelinger i aktiviteter, temaarbeid og prosjekter. KATRINE/LINDA S JEANETT STIG Storehuset avdeling 2: Pedagogisk leder: Stig Berg Rogn Assistent: Jeanett Bro Ødegården Assistent: Katrine Lysgård Haugen E-post: E-post: E-post: E-post: 5. PLANER Etter som vi er en Reggio inspirert barnehage, så har vi ikke altfor mange faste planer for året. Vi jobber mest etter barnas egne innspill og interesser, der vi velger ut ulike tema etter dette. Temaene kan vare alt fra en dag til en uke eller lengre, etter som hvor lenge barna er opptatt og interessert i tema. Vi sender ut en månedsplan til dere med en grov oversikt og med informasjon om det som måtte ha vært eller som kommer. Ellers så sender vi ut informasjon underveis og følg med på hva som henges opp i garderoben. For oss er det viktig at barna skal ha en stemme i sin egen barnehagehverdag, der vi voksne må være aktive lyttere og tilrettelegge på en best mulig måte. De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagensvirksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (R- 11. S Barns medvirkning) 5

7 6. DAGSRYTMEN Det er en fast dagsrytme i barnehagen for å skape gode rutiner og gir barna en forutsigbar hverdag. Igjen så er det ingen dager som er like, der vi er fleksible i forhold til aktivitetene, barnas valg, turer og lek. Det er viktig å ta vare på de gode situasjonene som skjer i hverdagen og der er viktig å være fleksible. Her følger vi opp på barns medvirkning som er en del av barnehagens innhold og oppgaver, som igjen går i tråd med Regio Emilia filosofien Frokosttid Frie aktiviteter Ryddetid/Samlingsstund Aktivitets tid, grupper inne/ute Bleier/Måltid Sove tid/utelek Rydding/Bleier og avkledning Måltid Aktivitets tid Alle tider er ca- tider, og blir styrt etter barns forutsetninger og behov! 7. UKEPLAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Valgfrie aktiviteter Anam morsmålslærer De andre avdelingene passer på barna når vi har avdelingsmøte. Møtet varer ca. 45 min. Barnas valg/ aktivitetsgrupper Barnas valg er egenvalgte aktiviteter og blir ofte ulike grupper for hver gang. Når vi har aktivitetsgrupper, så kan dette være mere planlagte grupper og aktiviteter. Ett måltid er rent fiskemåltid Tur dag/ Sansesenter/ Aktivitetsgrupper Vi har sansesenteret onsdager i oddetallsuker. Det behøver ikke alltid at vi reiser på sansesenteret. Vi er opptatt av å følge opp barnas ønsker og interesser i hverdagen. Barnas valg/ Aktivitetsgrupper Airida, morsmålslærer Ett måltid er rent fiskemåltid Fredagsmat Ha-med-dag Fredagssamling siste fredag i mnd. Vi varierer fredagsmaten med fisk, kjøtt, baking, salatbar og supper. 6

8 8. SAMLINGSSTUND Samlingsstunden er noe vi gjerne har hver dag, både som en start på dagen og kan være planlagt og noen er mere spontane og uformelle. Det er en fin måte for å styrke fellesskapet og gir muligheter for læring og ikke minst mye humor og glede. Det er også med på å kunne styrke hvert enkelt barn, der de får muligheten til å bli sett og hørt. En viktig del av den sosiale kompetansen som bidrar til selvhevdelse og selvkontroll. Vi har faste innslag av morgensang og gjerne en navnesang, der vi er opptatt av å se hvert enkelt barn. Vi varierer sanger etter tema, årstider og etter de innspill barna kommer med underveis. Vi ser allerede at samlingsstunden får mange av barna til å blomstre og gir dem mestringsfølelse. Samlingsstunden gir oss muligheter til å presentere og jobbe med ulike tema og prosjekter. Siste fredagen hver måned, har vi også en fellessamling for hele barnehagen, der de voksne har planlagt noe til et tema, barna fra hver avdeling får mulighet til å bidra med noen innslag og ofte får hvert enkelt barn muligheten til å komme opp å fortelle noe eller ta en sang. 9. GARDEROBEN Garderobesituasjonen gir oss muligheten til å øve oss på å kle på oss selv, språktrening og begrepstrening. Garderoben blir også brukt til lek og gruppeaktivitet. Alle barna har hver sin plass med bilde og navn, som er med å gi dem en følelse av tilhørighet til barnehagen. Her er det mange gode samspill mellom barna, der de ofte tilbyr å hjelpe hverandre ved påkledning. Garderoben er også et sted der foreldre og andre som er innom barnehagen vil kunne se hva vi driver på med i hverdagen, etter som det er her vi ofte henger opp dokumentasjon, liste over grupper og tema. Vi har også skjermen som vi prøver å få lagt inn bilder av hva barna driver på med i barnehagehverdagen. Ikke minst så er det i garderoben vi vil henge opp lapper med beskjeder, månedsplan og andre viktige opplysninger. Så stikk alltid innom garderoben når dere henter. (Informasjon og viktige beskjeder kommer ut på mail, så gi beskjed om du ikke mottar mail fra oss) 7

9 10. MÅLTID Vi spiser inne på fellesrommet der vi er fordelt på tre bord, med seks barn og en voksen ved hvert bord til maten og maten. Tidene kan variere noe, etter hva vi måtte holde på med av aktiviteter. Noen ganger har vi ferdig påsmurt og noen ganger lar vi barna få prøve seg selv. I begynnelsen har vi hatt en del ferdigsmurt, etter som mange av barna ikke har vært vant til å smøre selv. Det vil bli mer usmurt etter hvert og barna vil kunne få øve på mere av dette, som er en del av selstendighetstreningen og styrker mestringsfølelsen. Barna vil etter hvert få være med på å forberede måltider, som å dekke på, bake, smøre og kutte. Måltidene byr på mange læringssituasjoner og dette er noe av hva vi gjør og har som mål for måltidene i barnehagen: Alle skal kunne få i seg tilstrekkelig mat og drikke. Barna skal kunne velge mat og smøre selv «Vanlig» bordskikk, som å sitte rolig, spise på en ordentlig måte, sende til hverandre, si takk osv. Skape gode dialoger rundt bordet Tilby sunn mat, frukt og grønt 11. DOKUMENTASJON OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Etter som vi ønsker å jobbe etter Reggio Emilias filosofien, så er det dokumentasjonen som er viktig i det pedagogiske arbeidet. Vi dokumenterer barna og deres aktiviteter med bilder og med observasjon. Vi ønsker også på vår avdeling at barna skal bli mere delaktige i denne dokumentasjonen, der de selv tar del i valget av bilder og det de selv ønsker å stille ut og henge på veggene. Her vil de kunne få et mere eieforhold til det det de gjør og er mer inkludert i prosessene. Mye dokumentasjon vil forekomme i bilder, som vi printer ut, laminerer og lager hefter som barna kan bla i. Dette blir fine hefter som barna kan snakke om sammen og med oss voksne. Her kan vi voksne bruke tekstskaping, for å få frem barnas tanker og ideer. Videre jobber vi ut i fra barnas dokumentasjon og vår egen dokumentasjon, der vi evaluerer under veis sammen med barna og oss voksne. Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre egen praksis, der en vender et kritisk blikk mot og reflekterer over eget arbeid. Dette gjør vi for å bedre det arbeidet vi gjør og for å kunne tilrettelegge bedre for videre arbeid. Vi har fokuset rettet mot prosessene, opplevelsene og det som skjer under veis. Det skal ikke bare handle om produktene som produseres, men om det som skjer i selve prosessen. Det skal være aktiviteter som er tilrettelagt barnas ståsted, og tilpasset deres 8

10 ferdigheter. Barnehagen jobber vi med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet og prøver å la barna skape sin egen kultur gjennom egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. ( Rammeplan s 4.) 12. VAKTLISTE FOR PERSONALET 2013/2014 Team 1; Marit, Katrine, Kjersti Team 2; Stig, Rikke, Mariann, Kristoffer Team 3; Linda, Jeanett, Marthe, Kari Personal fra Lillehuset har ikke samme vakter, men er med på aktivitetsteam. Pedagogvakter; Assistentvakter; TV : TV: MV : MV: SV SV: Storehuset; Lillehuset; Uker Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33,36,39,42,45, 48,51,2,5,8,11, 14,17,20,23,26 Tidlig Team 1 Team3 Team 2 Team 1 Team 3 Mellom Team 2 Team 1 Team 3 Team 2 Team1 Sein Team 3 Team2 Team1 Team3 Team2 34,37,40, 43,46,49,52,3,6, 9,12,15,18,21, 24,27 Tidlig Team 2 Team 1 Team3 Team 2 Team 1 Mellom Team 3 Team 2 Team 1 Team 3 Team 2 Sein Team1 Team 3 Team2 Team1 Team3 35,38,41, 44,47,50 1,4,7,10,13,16, 19,22,25 Tidlig Team3 Team 2 Team 1 Team3 Team 2 Mellom Team 1 Team 3 Team 2 Team 1 Team 3 Sein Team2 Team1 Team3 Team2 Team1 9

11 13. AKTIVITETSTEAM Aktivitetsteam er de som går sammen om de ulike aktivitetene som for eksempel. Nissefest, karneval osv. Disse teamene bruker vi også til faglig utvikling i hverdagen gjennom å dele erfaringer, diskutere konkrete hendelser og reflektere over praksis sammen. 14. VIKTIGE MERKEDAGER O G FELLESARRANGEMENT DATO: ARANGEMENT: MERKNADER: 2-3. september 2013 Planleggingsdager Barnehagen stengt! 2. oktober 2013 Foreldremøte felles/avdelingsvis Alle foreldre oppfordres til å møte! 24. oktober 2013 Forut-aksjonen Foreldrearrangement med barn november 2013 Foreldresamtaler med Stig Kun for foreldre! 13. desember 2013 Lucia-markering i barnehagen. Foreldrearrangement med barn. Uke Nissefest i barnehagen. Kun for barn! 24. desember 2013 Julaften Barnehagen stengt! 25. desember juledag Barnehagen stengt! 26. desember juledag Barnehagen stengt! 31.desember 2013 Nyttårsaften Barnehagen stengt! 1.januar nyttårsdag Barnehagen stengt! 2. januar 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 15. januar 2014 Barnehagen 7 år, liten markering. Kun for barn 14. februar 2014 Karneval Kun for barn 11. april 2014 Påskefrokost Foreldrearrangement med barn. 17. april 2014 Skjærtorsdag Barnehagen stengt! 18. april 2014 Langfredag Barnehagen stengt! 21. april påskedag Barnehagen stengt! April - Mai Foreldresamtaler med Stig Kun for foreldre! 1. Mai 2014 Offisiell høytidsdag Barnehagen stengt! 16. mai 2014 Barnehagens 17. mai-markering Foreldrearrangement med barn. 29. mai 2014 Kristi Himmelfartsdag Barnehagen stengt! 30. mai 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 9. juni pinsedag Barnehagen stengt! I løpet av barnehageåret har vi fem planleggingsdager. Her er fire av dem satt opp. Den siste planleggingsdagen er på flyt og er per i dag ikke satt opp. Dere vil få beskjed så fort det er fastsatt en dato. 10

12 Vi svinger oss! Gymsalen Toget går! Vannrommet 11

13 15. FLISPROSJEKT/ÆLVEMOSAIKK Her lager vi en stor mosaikk som skal være med på kuturnatta Tema for prosjektet er knyttet til ælva og ælvemønster, som skal være med på en utstilling ved Ælvespeilet første lørdag i november. Barna har knust fliser med hammer, tatt egne bilder til inspirasjon til mosaikken og dokumentert underveis. 12

14 16. SANSESENTERET Onsdager i oddetallsuker reiser en gruppe på sansesenteret på frisklivssenteret på kjølnes. Sanseavdelingen er et åpent stimuleringstilbud for alle. Sanseavdelingen i Frisklivsenteret er etablert på initiativ fra Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Sanseavdelingen har 6 ulike snoezelenrom. Snoezelen som betyr både å snuse og døse, er utviklet i Nederland. Rom i sanseavdelingen De 6 rommene er malt i fargene hvitt, rødt, blått, grønt, gult og sort. Ulike farger fremkaller ulike kjemiske reaksjoner i hjernen. Farger får oss til å reagere både psykisk og fysisk. Inventar og utstyr i rommene stimulerer våre sanser med følbare inntrykk, musikk, lyd, vibrasjoner, ulike dufter og lyseffekter. I et snoezelen-miljø gir ulike visuelle stimuli, både med og uten bevegelse, mulighet til å oppøve konsentrasjon, motorisk stabilitet og mobilitet. Gult rom Gul farge gir en varm fornemmelse. Fargen fremmer initiativ og gjør mennesket våken. Gult stimulerer innlæringsevnen, men den kan også stresse et menneske. Et musikk- og lydsnuserom Rødt rom Rødt er en varm farge. Fargen øker hjertevirksomheten og blodsirkulasjonen. Rødt er kjærlighetens farge. Den utløser behov for lunhet og tilbaketrekning. Et døserom. Grønt rom Det grønne rommet stimulerer til fysisk aktivitet og lek. Et snuserom for balanse og muskel/leddsansen. Sort rom Fluoriserende lys og fiberoptik gir svaksynte fargeopplevelser de ellers ikke kan få. Et snuserom for syns- og berøringssansen. Blått rom Blått virker svalt og av-slappende på kroppen. Blått påvirker intellektet og de kognitive prosesser, og fargen knytter men-nesker tett sammen. Et snuse- og døserom. Hvitt rom Det hvite rommet er det meste populære snoezelenrommet. Innbyr til ro, avslapning, nærhet og stillhet. Et døserom, men også ideelt for musikklytting eller meditasjon. 13

15 GULT ROM SORT ROM 14

16 17. BURSDAGER Vi henger opp flagg utenfor barnehagen, bilde av barnet og barnet blir feiret med krone, rakettoppskyting samling der hun/han får være i sentrum. Barnet får også velge en liten gave fra bursdagskassa, noe som er stor stas og alltid like spennende. 18. DEN KULTURELLE BÆREMEISEN "Den kulturelle bæremeisen" er laget etter modell av "Den kulturelle skolesekken", men er beregnet på førskolebarn. Det vil være forestillinger og konserter i barnehagen og i Ælvespeilet. For at barna skal få en best mulig positiv opplevelse av forestillinger utenfor barnehagen, så vil vi reise i mindre grupper på ca. 6 barn. Dett vil vi rullere på, så alle skal få muligheten til å få med seg forestillinger utenfor barnehagen. 19. FORUT FORUTS BARNEAKSJON - HVA ER DET? FORUTs barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, men det er også en historie om familier som lever i ekstrem fattigdom. Mange familier i Bawatele må klare seg på under en dollar om dagen. I praksis innebærer det en hverdag som først og fremst handler om å dyrke sin egen mat og kanskje tjene noen kroner på salg av grønnsaker på markedet. FORUT ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land. FORUT ønsker også at barn i Norge skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. SAMHOLD OG GODE VENNER Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge jevnaldrende i andre land. FORUT viser frem likhet og ulikhet sammenlignet med Norge, og vi vekker nysgjerrighet og bidrar til tolleranse overfor en mangfoldig verden. Gjennom kunnskap, erfaring og egen innsats kan vi alle bidra til at verden blir et litt bedre sted for flere. 15

17 Vann er moro! Alle hjelper til! Fellessamling i kjelleren Brannverntema med Vanja og Eldar 16

18 Øvelse gjør mester! Innslag fra kulturelle bæremeisen! Lesestund! Samarbeid! 17

19 20. ÅRSHJULET Måned Tema Fagområder August og September Tilvenning, bli kjent måned For at barna skal bli trygge på barnehagen, de voksne og hverandre. -Nærmiljø og samfunn Oktober November Desember: Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli Forut FN Dagen 24 oktober- felles prosjektarbeid Foreldrearrangement i forbindelse med FN dagen. Lucia, og Nissefest Juleforberedelser, hvor barnas interesse kommer til syne Felles litteratur prosjekt. Alf Prøysen Påske forberedelser, ut fra barnas egne valg og interesser Foreldrearrangement, påskefrokost. 17.mai feiring i bhg Barnas dag tema Sommer aktiviteter, vi er masse ute og bruker kroppen Sommerfest og avslutning for førskolebarn, foreldrearrangement Sommerbarnehage -Etikk, religion og filosofi -Kunst, kultur og kreativitet -Antall, rom og form Etikk, religion, filosofi -Språk, kommunikasjon og tekst -Natur, miljø og teknikk -Kropp, bevegelse og helse -Medbestemmelse Miljø-tema, gjenbruk, resirkulering, vil vi jobbe med hele tiden, integrert i våre aktiviteter. 18

20 19

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer