AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014"

Transkript

1 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

2 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme s.5 5. Arbeidsmetoder s.6 6. Samlingsstund s.7 7. Kvalitetsplan s.8 8. Barnehagens visjon s Mål for avdelingens aktiviteter s Viktige merkedager s.13 1

3 Personalet Dette barnehageåret er vi en ny personalgruppe igjen ettersom vi rokerer rundt på personalet. Vi er to pedagoger, og to assistenter på avdelingen hver dag. Navn Stilling Prosent Kari Haugen Assistent 100% Kjersti Johnsen Assistent/barnepleier 100% Linda Sølie Assistent 20% Kristoffer Nirissen Pedagogisk leder 100% Marthe K. Dølven Mjåtvedt Pedagogisk leder 80% Kristoffer Marthe Kari Kjersti Linda 2

4 Barnegruppen Dette barnehageåret begynner vi med opp i mot full gruppe, med 8 nye barn. Vi starter august med tilvenning, og bruker litt tid på å bli godt kjent med barna og få dem trygge først. Vi observerer barna i lek og andre situasjoner, og legger opp til aktiviteter ut i fra deres interesser og forutsetninger. Mange hos oss er nye, og mange er små slik at vi må også bare prøve oss litt frem, og presentere ulike aktiviteter for å se hva de liker. Barnas alder vil i år være fra 12 mnd. og opptil rundt 2 år dette året, og vi vil ta hensyn til dette i all planlegging slik at alle får et godt tilpasset tilbud. Gruppeinndeling høst 2013 MINSTEN UTFORSKERNE NYSGJERRIGPER TØFFINGENE Personalet rullerer mellom gruppene, dette for at alle skal bli godt kjent. Noen ganger vil det også være endringer i gruppesammensetningen (ved sykdom e.l.) 3

5 Smågrupper «En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det.»(r-11, 1.7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet.) Når vi ser på hva rammeplan sier om barnehagens oppgaver, så må vi se på hvordan vi kan jobbe får å få dette til på en best mulig måte. Vi har erfaring og ser fordelen med å dele barna inn i smågrupper, da dette er med på å gi hvert enkelt barn en bedre oppfølgning. Voksentettheten rundt barnet blir større, det blir lettere å observere barnet i lek og i samspill med andre barn. Det gir den voksne en større mulighet til å se hvert enkelt barn og følge opp om deres behov og interesser. Vi opplever også at barna blir tryggere på hverandre, det er med på å forsterke gruppetilhørigheten og barna lærer å dele leker med andre barn enn den/de dem pleier å leke med. Barna har også ofte en annen væremåte i mindre grupper, som igjen gir dem bedre forhold for språkutvikling, sosialisering og motorikk. Gruppene deles inn etter barnets forutsetninger og eller alder, det kan være grupper som settes sammen i løpet av dagen og det er pedagogisk organiserte grupper med bestemte mål. Vi voksne rullerer på gruppene ca hver 2.uke, slik at alle skal få være med alle barna. Noen ganger er det forandringer i gruppene også, hvis det for eksempel er sykdom blant barna eller de ansatte. Vi kan her støtte oss til hva kunnskapsdepartementet sier om kvalitetssikrende bestemmelser i barnehagen, 16.4 Barnegruppens størrelse og organisering. Planer Vi har ikke en helt fastlagt temaplan for året, kun enkelte temaer hele barnehagen jobber sammen om. Vi prøver mest mulig å følge opp barnas interesser, og velger temaer ut i fra dette. Vi sender ukeplaner ut til dere hver uke. Denne avdelingsboka begrunner hvorfor vi har lagt det opp slik. Ved å sende dere oppdaterte ukeplaner vil dere få mer reell info om hverdagene. Vi kommer til å sende ut månedsbrev etter hver måned, basert på dagsaktivitetene, og hva vi har gjort. Noe er fastsatt fra uke til uke, og som regel følger vi ukeoppsettet, men det kan også være at dette blir endret. Men et vanlig ukeoppsett ser slik ut. 4

6 Dagsrytme Frokosttid Aktivitetstid Aktivitetstid, grupper inne/ute Samlingsstund Bleieskift Måltid (11-maten) Sovetid/utelek Rydding og avkledning Bleieskift Måltid Aktivitetstid Alle tider er ca- tider, og blir styrt etter barnas forutsetninger og behov! 5

7 Forutsetninger, barnas, og det fysiske miljøet. Barn i alderen 0-3 år er i en fase der sansing og motorikk er i fokus. Barnet tilegner seg kunnskap gjennom det de kan se og gjøre. Barnet bygger opp erkjennelsesfaktorer i løpet av disse første årene, de lærer seg om objekt, rom, kausalitet(årsak-virkning) og tid. Det er viktig at dette blir stimulert, og at de får muligheter til å utforske på eget nivå. Barn i denne aldersgruppen leker mest en type parallellek, men vi kan i to til tre års alderen se begynnende rollelek. Barn fra ett år kan forstå konsekvenser, og klare rammer og regler er viktig i denne alderen også. Barna trenger mye språkstimulering, med benevninger og gjentagelser av ord og utrykk fra oss voksne i det daglige. Vi har prøvd å legge vekt på dette i gjennomføringen av det fysiske miljøet på avdelingen, men vi endrer også stadig. Når vi observerer barnas lek og utfoldelse, ser vi om miljøet er riktig, eller trenger endring og nye måter å stimulere på. Vi bruker mye ordbilder, som vi kan komme i dialog med barnet om, og som barna selv bruker å se på og peke på. Arbeidsmåte og evaluering, for å nå målene. Pedagogisk dokumentasjon. Vi jobber mye etter Reggio Emilia filosofien, og pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste verktøy. I det daglige dokumenterer vi barnas aktiviteter med bilder og observasjoner, og disse ser vi på sammen, og bruker som grunnlag for videre arbeid med barna. Slik får barna en viss medbestemmelse over hva som skjer. Små barn uten verbalt språk, er det viktig å se hvordan deres opplevelse er gjennom deres kroppsspråk og mimikk. Vi evaluerer det vi gjør hele tiden, for å forbedre oss og legge opp til gode aktiviteter for barna. Vi bruker dokumentasjon fra dagstavla, annen dokumentasjon til prosjekter, aktiviteter og observasjoner som vi voksne noterer ned. Når det gjelder arbeidsmåter og aktiviteter med barna, legger vi vekt på prosessene og barnas opplevelser, mer enn ferdige produkter. Det skal være aktiviteter som er tilrettelagt barnas ståsted, og tilpasset deres ferdigheter. Ut i fra barnehagens nye visjon, jobber vi med ekstra fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet og prøver å la barna skape sin egen kultur gjennom egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. ( Rammeplan s 42) Vi bruker også et dokumentasjonskart overfor fagområdene i Rammeplanen, for å synliggjøre at vi jobber mot målene der. 6

8 Samlingsstund! Som regel har vi samlingsstund hver dag. Noen samlinger er mer spontane og uformelle, mens andre er mer organiserte. Vi mener samlingsstund er viktig for å skape en følelse av fellesskap, og det gir muligheter for læring, utvikling og mye glede og humor. I samling er vi opptatt av å se hvert enkeltbarn, og navnsanger er et fast innslag. For barn i denne alderen er gjentakelse viktig, så vi synger mye de kjente sangene for å skape trygghet og gjenkjennelse hos barna. Vi tilfører nye elementer og sanger også innimellom til tema og prosjekter. Selvhevdelse og selvkontroll som er to av hovedpunktene under sosial kompetanse, trenes i samling. Det å stå frem en av gangen, se og bli sett, er en viktig prosess. I barnehagen vår har vi jevnlig fellessamlinger for hele barnehagen, og vi oppfordrer barna til å stå frem og opptre her. Vi ser de stråler når de tør å gjøre dette, og mestringsfølelsen de får er med på å styrke selvtilliten. Vi har fokus på å dele i to grupper til samlingsstund dette barnehageåret, for mer kvalitet og fokus på enkelt barn Bevegelsessanger er viktig for denne alderen, og fenger som regel veldig. Gjentagelse, om igjen og om igjen. Barn blir sjelden lei! Slik lærer de ord og bevegelse. Musikk, sang er viktig rytmetrening 7

9 Kvalitetsplan, Klart vi kan Porsgrunn kommune Link: https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/varorganisasjon/barn-og-unge/klart-vi-kan/kvalitetsplaner1/ Porsgrunn har utarbeidet en kvalitetsplan, klart vi kan som er delt inn i alder og til barnehage og skole. Arbeidsmåter og mål for hvert aldersgruppe er beskrevet i disse planene Dette er også planer vi jobber med i vår planlegging og til vårt arbeid med tanke på observasjon / karlegging til f.eks foreldresamtaler. KLART VI KAN PORSGRUNN KOMMUNE «Klart vi kan» er en plan gitt av Porsgrunn kommune og har som mål å øke barn og unges læringsutbytte, gjennom god kvalitet i barnehager og skoler. Planens varighet er fra 2011 og ut Målet har utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn som verdsetter barndommens egenverdi og dette står tett med vår filosofi om tanken på det ressurssterke og kompetente barnet i Reggio Emilia tenkningen. Det handler om at barn lykkes og mestrer både sosialt og faglig, og alla skal delta i gode og stimulerende læringsprosesser, uavhengig av hvilken barnehage de går i. LESETRAPPA FOR BARNEHAGER OG SKOLER I PORSGRUNN For oss omfatter denne leseplanen språkstimulering i barnehagen. Målet er å få et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og dermed også leseopplæring for alle Porsgrunns barnehager og skoler. I planen vektlegges den voksnes betydning som rollemodell i barnehagen. Lesetrappa er aldersinndelt. Hvert alderstrinn har krav og forventninger til voksenrollen, og beskriver dessuten hva man bør jobbe med i forhold til språkstimulerende aktiviteter med barna. I tillegg er det krav til dokumentasjon og synliggjøring av læring. 8

10 IKT- TRAPPA er en obligatorisk plan som skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av digitale hjelpemidler i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy. DETTE GJELDER FOR BARN 1-3 ÅR AKTIVITET, UTSTYR OG TILRETTELEGGING Kamera Datamaskin(kontakten skapes gjennom musa) Elektroniske leker CD-spiller Elektronisk dokumentasjon på stor skjerm Diktafon Skanner (skanne for eksempel kosebamsen eller sutten) Kopimaskin Overhead til undersøkende og forskende aktiviteter Begrepslæring Øye-håndkoordinasjon Bilde til gjenskaping og sansemotorisk opplevelse Tilpassede dataspill og program VOKSENROLLEN DEN VOKSNE SKAL: ha tilgang til oppdatert utstyr ha en undersøkende holdning overfor digitale verktøy bruke IKT-verktøy i sitt pedagogiske arbeid bruke IKT-begreper i samtale med barna bli bevisst sin egen læring fremme og utvikle læringsfremmende atferd, medlæring, språk, nysgjerrighet, lek og innhenting av kunnskap plassere digitale verktøy i barnas lekemiljø DOKUMENTASJON OG SYNLIGGJØRING AV LÆRING Voksne bruker dokumentasjon sammen med barna, til å forstå, undersøke og gjenkalle Personalet dokumenterer det som foregår i barnehagen. Barna deltar i dette 9

11 Barnehagen sin visjon Vår visjon: Vi ønsker å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø for barn ved å være engasjerte, anerkjennende og lekende voksne med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, gjennom felleskapet i samlinger og daglige aktiviteter som fører til selvstendige, medvirkende, positive og glade barn med respekt for hverandre. 10

12 Mål for avdelingens aktiviteter: Hverdagssituasjon: Hva gjør vi, våre mål: Mål fra rammeplan: Måltid - Veilede barna til å sitte rolig ved bordet, bordskikk. - La barna øve seg på å spise selv. - La barna velge mat selv - Tilby sunn mat, mye fruktgrønt. - Dialog med barna, rundt bordet. - Passe på at alle får i seg tilstrekkelig mat og drikke. Frie aktiviteter/lek - Gi barna leker og materiell tilpasset deres alder og behov. - Tilpasse avdelingens fysiske miljø, slik at det stimulerer barna til lek og utvikling. - Være tilstedeværende voksne rundt barnas lek. Planlagte aktiviteter - bruke observasjoner, pedagogisk dokumentasjon og kunnskap om barnas forutsetninger som grunnlag for styrte aktiviteter. - Gi barna muligheter til å utrykke seg estetisk, og utvikle sin kreativitet. - Gi barna muligheter for sansing, og motoriske erfaringer. Samlingsstund - Alle skal bli sett og hørt, gjennom opprop, navnsanger m.m. - Oppleve fellesskap gjennom å sitte sammen og gjøre ting sammen. - Gjentakelse av sanger, rutiner - Øve på turtaking, gjennom opprop, og lign. 11 Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktivitetene. Gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. Bli kjent med bøker, sanger, bilder, m.m.

13 - Ha samspill mellom barn og voksen, dialog. Bok-høytlesning - La barna bli kjent med, og erfare å lese bøker. - Bruke pekebøker, bilder ol som gir rike muligheter for kommunikasjon og språktrening. Tur - Gi barna erfaringer, og fellesopplevelser ved å gå på turer i nærmiljøet. - La barna bruke kroppen, og få bevege seg ved å gå, og i skog, parker ol. Ute aktiviteter/lek - La barna bli kjent med å bevege seg i uterommet. - Øve grovmotorikken, balanse ol ute. - Oppleve glede ved å være ute i vær og vind. Garderobe- Situasjon - La barna øve på å kle på selv. - Gi barna muligheter for kommunikasjon, språktrening og begrepstrening. Oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet. Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Alle fagområder og mål fra Rammeplan, kommer inn I alle våre aktiviteter, bade formelle og uformelle. Vi forholder oss også til Kvalitetsplan for Porsgrunn,»Klart vi kan» og mål fra Lesetrappa, mattetrappa og Ikt-plan. 12

14 Viktige merkedager og felles arrangementer 2013 / 2014 DATO: ARANGEMENT: MERKNADER: 2-3. september 2013 Planleggingsdager Barnehagen stengt! 2. oktober 2013 Foreldremøte felles/avdelingsvis Alle foreldre oppfordres til å møte! 24. oktober 2013 Forut-aksjonen Foreldrearrangement med barn oktober/november Foreldresamtaler m/ Kun for foreldre! Kristoffer/Marthe 13. desember 2013 Lucia-markering i barnehagen. Foreldrearrangement med barn. Uke Nissefest i barnehagen. Kun for barn! 24. desember 2013 Julaften Barnehagen stengt! 25. desember juledag Barnehagen stengt! 26. desember juledag Barnehagen stengt! 31.desember 2013 Nyttårsaften Barnehagen stengt! 1.januar nyttårsdag Barnehagen stengt! 2. januar 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 15. januar 2014 Barnehagen 7 år, liten markering. Kun for barn 14. februar 2014 Karneval Kun for barn 11. april 2014 Påskefrokost Foreldrearrangement med barn. 17. april 2014 Skjærtorsdag Barnehagen stengt! 18. april 2014 Langfredag Barnehagen stengt! 21. april påskedag Barnehagen stengt! April / Mai Foreldresamtaler m/ Kun for foreldre! Kristoffer/Marthe 1. Mai 2014 Offisiell høytidsdag Barnehagen stengt! 16. mai 2014 Barnehagens 17. mai-markering Foreldrearrangement med barn. 29. mai 2014 Kristi Himmelfartsdag Barnehagen stengt! 30. mai 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 9. juni pinsedag Barnehagen stengt! I løpet av barnehageåret har vi 5 planleggingsdager. Her er 4 av dem satt opp. Den siste dagen er på flyt og er per i dag ikke satt opp. Dere vil få beskjed så fort det er fastsatt en dato. 13

15 14

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer