Kommentarer til budsjettforslag 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til budsjettforslag 2014"

Transkript

1 Elin Dolmseth Pb LONGYEARBYEN Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Anne Ellingsen Kommentarer til budsjettforslag 2014 Styret for Longyearbyen Lokalstyre oppvekstforetak KF behandlet i møte 13. mai 2013 Økonomiplan og fattet da følgende enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler gebyrer/fakturasatser i samsvar med daglig leders forslag. 2. Styret viser til gjennomført spørreundersøkelse og anbefaler at åpningstidene ved SFO blir utvidet fra skolestart 2013, med morgenåpent, samt heldagstilbud på skolens fridager med unntak av juli og planleggingsdagene. 3. Styret anbefaler at det opprettes en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole fra 1. januar Styret ber om at det opprettes stilling for tospråklig assistent ved Longyearbyen skole. 5. Styret ber om at daglig leder beregner kostnadene knyttet til styrets prioriteringer, og i samarbeid med styreleder utarbeider en samlet presentasjon som sendes styremedlemmene for uttale før den forelegges strategikonferansen. I det videre arbeidet med føringer for Økonomiplan og budsjett 2014 har daglig leder tatt utgangspunkt i følgende: - Føringer gitt i styrevedtak av 13.mai Gjeldende handlingsplan og økonomiplan - Overordnede politiske og administrative retningslinjer for arbeidet - Prognoser for barne- og elevtallsutvikling - Økonomirapport Andre tertial Generelt Lokalstyret vedtok i sin budsjettbehandling en netto driftsramme til oppvekstforetaket på kr ,- for I tillegg ble det avsatt en investeringsramme på kr ,-. For 2013 ble det lagt inn økte inntekter i form av egenbetaling for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne, i tillegg til en betydelig økning av foreldrebetalingen for SFO og kulturskole. Regnskapet per 31. august 2013 (andre tertial) viser et samlet mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak høyere refusjoner enn forventet, samt redusert bemanning/vakanser tilsvarende fem årsverk fra 1. august Grunnen til reduksjon i antall ansatte er lavere antall barn i førskolealder enn forventet, noe som blant annet har ført til at barnehagedriften i Formannshuset (Rypa) ble midlertidig avviklet fra og med juni 2013.

2 2013/506-6 Side 2 av 7 Oppvekststyret har som følge av dette korrigert barnehagebudsjettet. I arbeidet med budsjett 2014 er det lagt til grunn at tjenestene innenfor oppvekstsektoren skal videreføres med nåværende kvalitet. Omfanget er tilpasset antall brukere. Nye tjenester/utvidelser av tjenestetilbudet er omtalt, men ikke lagt inn i budsjettet. 2 Barnehager Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. På grunn av uforutsigbarhet knyttet til barnetall, må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå målsettingen. Formannshuset er godkjent og kan tas i bruk på ved behov. Slik barnetallsutviklingen ser ut på nåværende tidspunkt, vil det ikke være behov for å bruke Formannshuset til barnehageformål i Kostnader (personal- og driftskostnader) knyttet til denne avdelingen er derfor ikke tatt inn i budsjettforslaget. Å ha Formannshuset i beredskap vil imidlertid medføre noen kostnader i form av strøm, forsikringer m.v. Uten bruk av Formannshuset vil en ha en kapasitet på 180 plasser ved våre tre barnehager. Per september 2013 har en 18 ledige plasser. Dersom antall barn ikke endrer seg i løpet av høsten, vil en etter omregning av barn under tre til barn over tre år ved nytt hovedopptak 1. januar 2014 ha 39 ledige plasser til disposisjon. Første halvår 2013 er det født 18 barn. Disse vil trenge barnehageplass i løpet av vårhalvåret 2014 og vil utløse behov for 36 plasser. Det betyr at en vil ha en buffer på tre plasser. Høsten 2014 blir 22 barn overført til skolen, mens 14 barn født blir omregnet til 3-åringer. Det vil da bli frigjort totalt 36 plasser i tillegg til bufferen på tre fra våren, totalt 39 plasser. Høsten 2013 er det født 21 barn. Dersom disse fremdeles bor i Longyearbyen høsten 2014, utløser de behov for 42 plasser. Dersom en regner med at til- og fra-flyttingen balanserer, er det grunn til å tro at 180 barnehageplasser vil dekke behovet også høsten I budsjettet er derfor følgende lagt til grunn: Polarflokken barnehage 4 avdelinger 13,4 årsverk Kullungen barnehage 3 avdelinger 10,35 årsverk Longyearbyen barnehage 3 avdelinger 10,35 årsverk Flere barn i førskolealder har behov for stor grad av tilrettelegging. For å ivareta deres rettigheter er støttepedagogressursen økt fra ett til to årsverk. Oppvekstforetaket har per dato to lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Disse er oppmeldt til fagprøve i oktober I budsjettet for 2014 er det lagt inn lønnsmidler som gjør det mulig å ta inn en ny lærling fra august Longyearbyen skole Ved utarbeidelse av budsjett 2013 tydet barne-/elevtallsutviklingen på at det ville bli redusert aktivitet ved skolen i tiden framover, blant annet ved nedgang i antall SFO-barn, samt reduksjon i antall grunnskolebarn.

3 2013/506-6 Side 3 av 7 Per september 2013 viser det seg at antagelsene ikke har slått til. Etter en nedgang, spesielt på SFO, våren 2013, er barne-/elevtallet nå økende både i grunnskolen og SFO. Longyearbyen skole er en kompleks organisasjon med ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med årsverk og i overkant av 50 ansatte er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet. Skolen har i flere tiår hatt en fast merkantil stilling. I perioden fra 1998 til 2006, da skolen ble innlemmet i Longyearbyen lokalstyre, hadde en ytterligere 80 % merkantil stilling. I løpet av årene har antall elever og ansatte økt betydelig, og det er stilt strenge krav til oppfølging av arkiv- og økonomisystemer, samt dokumentasjon knyttet til elever. I et samfunn med stor turnover er det spesielt viktig å ha kapasitet til skriftliggjøring av gode rutiner, noe en blant annet har fått en påminning om i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn. I tillegg har skolen hatt stor utskifting i ledelsen de siste årene, og det har høsten 2013 vært vakanse i stillingen for avdelingsleder. Samlet sett har dette vært krevende både for ledelsen og øvrige ansatte. For å avhjelpe situasjonen, lyses det derfor ut en ekstra midlertidig 100 % merkantil stilling for perioden oktober/november juni Stillingen forutsettes finansiert ved omdisponeringer innenfor skolens eget budsjett. Når en har gjort erfaringer med ny organisering, bør det foretas en samlet vurdering av skolens permanente behov for tidsressurser til ledelse og administrasjon, inkludert merkantile stillinger. Grunnskolen Elevtall per september 2013: 1. trinn trinn trinn trinn 28 5.trinn 29 6.trinn trinn trinn 20 9.trinn trinn 18 Totalt 241 Stipulert status høsten 2014: 1.trinn trinn trinn trinn 13 5.trinn 28 6.trinn trinn trinn 17 9.trinn trinn 29 Totalt 245

4 2013/506-6 Side 4 av 7 Fra 2013 til 2014 ser det ut til å bli en liten økning i elevtallet. På seks, ev. sju av trinnene er elevtallet så høyt at det er aktuelt å videreføre ordningen med to kontaktlærere. Dette er lagt inn i budsjettforslaget. Blant nyankomne grunnskolebarn høsten 2013, viser det seg å være flere med behov for ekstra oppfølging/spesialundervisning. I budsjettet for 2014 er derfor ressursen til spesialundervisning økt. Det bør likevel avsettes en buffer på overordnet nivå som kan omdisponeres dersom nye barn med store behov flytter til byen i løpet av Antall minoritetsspråklige ligger på pluss/minus 35. Mesteparten av skoleåret 2012/2013 hadde to tospråklige lærlinger praksis ved Longyearbyen skole. Dette hadde en meget positiv effekt på opplæringssituasjonen og læringsresultatene for de minoritetsspråklige elevene. Med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort, ønsker skolen oppretting av en stilling for tospråklig assistent knyttet til Norsk 2- undervisningen, noe styret i vedtak av 13. mai 2013 ga sin tilslutning til. Lønnsmidler til en slik stilling er ikke lagt inn i budsjettet. Videregående avdeling I perioden fra 2007/2008 til 20012/2013 var elevtallet varierende, fra 21 til 46. Skoleåret 2013/2014 har en 34 elever inkludert delkurselever, og det gis følgende tilbud: Studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1- Vg2 og Vg3-nivå TIP Vg1 for 12 elever TIP Vg2 for 2 elever (i tett samarbeid med lokalt næringsliv) I budsjetter for 2014 er det lagt inne en ramme som gir rom for studiespesialiserende utdanningsprogram på tre nivåer, samt ett yrkesfaglig tilbud på Vg1-nivå. Den pågående evalueringen av nåværende videregående opplæring er ikke sluttført. En forutsetter derfor at videregående avdeling blir tilført friske midler dersom lokalstyret ved behandling av denne saken gjør vedtak som medfører økte kostnader. Skolefritidsordningen Antall barn ved SFO ligger pr. september 2013 på ca. 80 barn. Sammenlignet med skoleåret 2012/2013 er dette en økning på barn og utløser i henhold til vedtatt bemanningsnorm en utvidelse av staben på en til to personer i SFOs åpningstid. I budsjettet er det tatt høyde for at dette barnetallet vil videreføres første halvdel av 2014, mens det forventes at tallet går noe ned fra høsten I april 2013 ble det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene i SFO. Oppsummering av tilbakemeldingene viser at - 11 av 50 krysser av at de har behov for morgentilbud i SFO - 16 av 50 krysser av at de har behov for SFO-tilbud i juleferier - 22 av 50 krysser av at de har behov for SFO-tilbud i påskeferien - 29 av 50 har behov for SFO-tilbud i høst- og vinterferier I forbindelse med undersøkelsen ble det signalisert at utvidet tilbud ville medføre økt egenbetaling. Netto årskostnad ved innføring av en times morgenåpent er beregnet til ca. kr ,- dersom 10 barn benytter seg av tilbudet. Ved økt antall brukere vil netto kostnad reduseres.

5 2013/506-6 Side 5 av 7 Undersøkelsen viser at behovet for utvidede åpningstider har økt de siste årene, og at utvidelse av tilbudet kan være aktuelt. Barnehagene har daglig åpningstid fra kl til kl Daglig leder mener det bør vurderes om utvidelse av åpningstiden i SFO utover dette er hensiktsmessig, og ønsker å se nærmere på om det kan finnes alternative og rimeligere måter å løse foreldrenes tilsynsbehov på i regi av oppvekstsektoren før endelig beslutning fattes. Norsk for fremmedspråklige voksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor på Svalbard og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Tilbudet gis også per dato til langtidsstudenter ved UNIS. Etter at det ble innført egenbetaling høsten 2012, er det færre som benytter seg av tilbudet. Egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet. Det er ikke gitt lokalpolitiske føringer for omfang og kvalitet på tilbudet. Lønnsressursen til dette tilbudet er i budsjettet for 2014 noe redusert som følge av nedgang i antall deltakere. 4 Kulturskolen 92 barn har søkt og fått plass i kulturskolen fra høsten Noen av disse har søkt på flere tilbud. Alle søkere har fått tilbud om minst ett instrument / en aktivitet. Det er inngått avtaler om salg av dirigenttjenester til kor og korps. Inneværende år benytter kun Longyearbyen blandakor seg av en slik tjeneste. I budsjettsammenheng er dimensjonering av bruttorammen avhengig av om en eller flere aktører benytter seg av kulturskolens tilbud om dirigenttjenester. Omfang på selve kulturskoleaktiviteten forutsettes videreført på nåværende nivå, inkludert en time kulturskoletilbud i SFO, i Antall stillinger innenfor oppvekstsektoren 2014: Følgende antall årsverk er lagt inn i budsjettet for 2014 Longyearbyen skole 44,50 Kulturskolen 2,30 Polarflokken barnehage 4 avdelinger 13,40 Kullungen barnehage 3 avdelinger 10,35 Longyearbyen barnehage 3 avdelinger 10,35 Støttepedagoger 2,00 Lærling (halvårsvirkning) 0,50 Daglig leder (sektorsjef), PPT-rådgiver, pedagogisk konsulent 3,00 Totalt 86,40 5 Gebyrer For 2013 ble det vedtatt en betydelig økning av gebyrene. I tillegg ble det innført egenbetaling for fremmedspråklige voksne. Det foreslås en gjennomsnittlig økning på 3 % på kommende års gebyrer. Ev. endring av gebyrsatser utover dette for SFO må en se i sammenheng med endrede åpningstider.

6 2013/506-6 Side 6 av 7 6 Longyearbyen skoles historie I henhold til inngått avtale med forfatter forutsettes det at boken skal kunne trykkes høsten Netto kostnader for 2014 på kr ,-, inkludert trykking, finansieres med avsatt disposisjonsfond øremerket avslutning av bokprosjektet. 7 Behov Det vises til søknad om statstilskudd for perioden , med tabell og merknader hvor oppvekstsektorens behov er skissert: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tiltak for utenlandske elever Tiltak for fremmedspråklige voksne Tiltak på videregående nivå Økonomisk buffer med tanke på økning i barnetall (både skole og barnehage) Økte driftsutgifter som følge av utvidelse av SFOlokalene og ombygging ved skolen høsten 2012 Skoleutredning: skisseprosjekt og delplan (2014)* Skoleutredning: detaljprosjekt og gjennomføring ( )* Bygging av nye barnehageavdelinger, anslått 25 mill kr i lån. Tilskudd til dekning av årlige rente- og avdragsutgifter Nye barnehageavdelinger: Personalutgifter Nye barnehageavdelinger: Driftsutgifter Sum tiltak innen skole og barnehage * Tiltak merket med stjerne er tiltak som er under utredning / skal utredes. En kan på nåværende tidspunkt ikke stipulere kostnadene med tiltaket. Når det likevel er gitt et anslag på utgifter til skisseprosjekt/delplan skoleutredning er det fordi det administrativt er gjennomført foreløpige vurderinger knyttet til skisseprosjektet / delplanen. Longyearbyen lokalstyre v/ oppvekstsektoren er økonomisk sårbare for økning i barnetall, og bør ha en buffer som kan håndtere utgiftsvekst som følge av endringer i barnetallet, både i skole og barnehage. Den ene av barnehagene våre (Longyearbyen barnehage) ligger i rasutsatt område og er i tillegg ca. 40 år gammel. I handlingsprogram for er følgende tiltak formulert: Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal-, bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. I den forbindelse lyses mulighetsstudie ut på anbud i På sikt er det altså en målsetting om å erstatte Longyearbyen barnehage med et nytt bygg, muligens samlokalisert med skolen.

7 2013/506-6 Side 7 av 7 I løpet av budsjettprosessen bør tabellen som følger søknad om statstilskudd oppdateres i henhold til nye prognoser for barne-/elevtallsutvikling. 8 Nye tiltak (i henhold til styrevedtak av ) som ikke er lagt inn i budsjettforslaget Det vises til tabell i søknad om statstilskudd 2014 gjengitt ovenfor. De nye tiltakene anbefalt av oppvekststyret sees i sammenheng med tiltak for utenlandske elever, og økonomisk buffer i denne søknaden: 1. Ny merkantil stilling inkl. sosiale utgifter Longyearbyen skole kr ,- Kommentar: Løses ved intern omdisponering fram til 30. juni Bør vurderes på nytt når ny organisering er på plass. 2. Tospråklig assistent inkl. sosiale utgifter Longyearbyen skole kr ,- Kommentar: Det bør tas stilling til om stilling kan opprettes fra 1. jan Netto årskostnad, SFO, utv.1 t. pr. morgen x 2 ans., ved 10 barn ca. kr ,- Kommentar: Det anbefales at det avsettes en buffer på inntil kr ,- til dette formålet på 2014-budsjettet, og at saken realitetsbehandles i forbindelse med revisjon av SFOs vedtekter etterjulsvinteren Med vennlig hilsen Anne Ellingsen daglig leder

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016 Grunnlagsdokument II for perioden 2013-2016 Mjøndalen 26. oktober 2012 Grunnlagsdokument II for perioden 2013 2016 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 5 GRUNNLAGSDOKUMENT II 5 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer