Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: , kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 6/ Anita Paula Johansen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 16/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 17/13 Økonomiplan Forberedelser til strategikonferansen PS 18/13 Kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen Side 2

3 PS 16/13 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Anne Ellingsen Økonomiplan Forberedelser til strategikonferansen Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 17/ Anbefaling: 1. Styret anbefaler gebyrer/fakturasatser i samsvar med daglig leders forslag. 2. Styret viser til gjennomført spørreundersøkelse og anbefaler at åpningstidene ved SFO blir utvidet fra skolestart 2013, med morgenåpent, samt heldagstilbud på skolens fridager med unntak av juli og planleggingsdagene. 3. Styret anbefaler at det opprettes en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole fra 1. januar Styret ber om at daglig leder beregner kostnadene knyttet til styrets prioriteringer, og i samarbeid med styreleder utarbeider en samlet presentasjon som sendes styremedlemmene for uttale før den forelegges strategikonferansen. Saksopplysninger: I henhold til notat av , Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen 2013, skal følgende forutsetninger legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan : - Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. - Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. - Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. - Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. - Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. - Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. - Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. - Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget. Side 4

5 2013/506-1 Side 2 av 6 Strategi/politikk Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF har som formål å ivareta driften av oppvekstoppgavene i Longyearbyen i henhold til lover og forskrifter, samt andre føringer og vedtak fra sentrale og lokale myndigheter. Lokalstyret vedtar handlingsprogram, økonomiske rammer og vedtekter m.v. Det betyr at de politiske og strategiske føringer for oppvekststyrets drift legges av lokalstyret. I forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, som forberedelse til strategikonferansen i juni, gis likevel styret anledning til å diskutere politikk og strategi, i den forstand at omfang og kvalitet på tjenestene vurderes og ev. nye investeringsbehov løftes fram. I en slik sammenheng er det naturlig at følgende temaer drøftes: - Kortsiktige og langsiktige målsettinger for oppvekstsektoren - Evaluering av de tjenestene som nå tilbys - Konsekvenser av befolknings/barnetallsutvikling med hensyn til kapasitets-/arealbehov og bemanning ved skolen og i barnehagene - Konsekvenser av internasjonalisering - Betydning av oppvekstsektorens tilbud for opprettholdelsen av et robust familiesamfunn - Prioriteringer innenfor gitte rammer - Helårsvirkningen av tiltak/utvidet aktivitet, blant annet pålegg fra sentrale myndigheter, iverksatt i løpet av skoleåret Mulige innsparinger - Konsekvensen av økte gebyrsatser- inntekter og utgifter STATUS PER MAI Generelt Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF behandlet i møte forslag til budsjett for 2013, og vedtok da å søke om en netto driftsramme på kr ,- og en investeringsramme på kr ,-. I arbeidet med budsjettforslaget ble det tatt utgangspunkt i barnetall per 1. september 2012, samt resultatene fra økonomisk rapport per 2. tertial. Alle kontoer ble vurdert, og det ble i samråd med enhetslederne foretatt reduksjoner/innsparinger på de områder det ble ansett som forsvarlig, samt lagt inn økte inntekter i form av egenbetaling for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne, i tillegg til en betydelig økning av foreldrebetalingen for SFO og kulturskole. Fondsmidler ble også tatt inn. Målsettingen var å utarbeide et budsjettforslag innenfor gitt ramme, uten at dette skulle gå ut over kvaliteten og omfanget på tjenesten. Lokalstyret vedtok i sin budsjettbehandling en netto driftsramme til oppvekstforetaket på kr ,-. Budsjettet for 2013 er meget stramt, og inneholder ikke noen buffer/fleksibilitet dersom barne- /elevtallet skulle øke, eller sammensetningen av barne-/elevgruppen endrer seg, f.eks. ved tilflytting av flere barn/elever med særskilte behov. Side 5

6 2013/506-1 Side 3 av 6 Tertialrapport for perioden januar-april 2013 foreligger ennå ikke, men foreløpige prognoser viser et samlet merforbruk på i underkant av kr ,-. Det er derfor viktig å følge nøye med på utviklingen, spesielt innenfor lønn- og pensjon, og eventuelt iverksette tiltak. Med de store variasjoner en har i barne-/elevtallet i løpet av kalenderåret, er det på nåværende tidspunkt vanskelig å danne seg et bilde av hvilke rammer en vil ha behov for i Det foreslås likevel at det utarbeides et forslag til budsjett med utgangspunkt i de opplysninger en per dato sitter på, og at det foretas justeringer i forhold til barne-/elevtall og tertialrapport i oktober/november. 2 Barnehager Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. Dette er spesielt viktig i Longyearbyen hvor yrkesaktiviteten er ekstra høy. Pga. den store uforutsigbarheten knyttet til barnetall må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå denne målsettingen. Dersom eksisterende buffer (Formannshuset) ikke skulle strekke til, kan det bli nødvendig å bygge nye avdelinger knyttet til eksisterende barnehager før de langsiktige målsettingene i handlingsprogrammet om fremtidsrettede helhetsløsninger for skole og barnehagearealer lar seg realisere Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser 0 år år år år år år Totalt Longyearbyen lokalstyre klarer per dato å imøtekomme etterspørselen etter barnehageplasser. Barn under 3 år krever 2 barnehageplasser. 25 barn i barnehagen er minoritetsspråklige. Flere barn i barnehagene har behov for stor grad av tilrettelegging, fra 50 % til 100 % oppdekking. Svingninger i barnetall fra halvår til halvår dokumenteres blant annet i forbindelse med hovedopptak for barnehagene. Etter en periode med økende etterspørsel etter barnehageplasser ser det nå ut til at vi går inn i et barnehageår med lavere kapasitetsbehov. Det betyr at det ikke vil bli barnehagedrift i Formannshuset høsten Vi må likevel ha disse lokalene i beredskap med tanke på eventuelt nytt oppsving i etterspørsel fra januar Slik det ser ut nå vil en kunne redusere bemanningen i barnehagene med en til 2 stillinger. 3 Longyearbyen skole 2007/ / / / / /2013 Grunnskole Videregående Kulturskole SFO Minoritetsspråklige i grunnskole og på vg Antall barn i grunnskolen og på videregående har økt. Det vil bli en ytterligere økning i grunnskolen fra august 2013 da et kull på 35 barn overføres fra barnehagen til 1. trinn. Antallet minoritetsspråklige elever i grunnskolen og på videregående stiger, selv om en ser en viss variasjon fra år til år. Side 6

7 2013/506-1 Side 4 av 6 Det har også over tid vært en økning i antall barn / elever med stort behov for særskilt tilrettelegging. Longyearbyen skole er en kompleks organisasjon med ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med sine 50 ansatte er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet. Skolen har i ca. 20 år hatt en merkantil stilling. I mellomtiden har antall elever og ansatte økt betydelig, og det er stilt strenge krav til oppfølging av arkiv- og økonomisystemer, samt dokumentasjon knyttet til elever. Høsten 2013 skal det innføres nytt fagsystem (Visma) ved skolen, noe som i en overgangsperiode på minimum ett år vil kreve ekstra innsats. I et samfunn med stor turnover er det spesielt viktig å ha kapasitet til skriftliggjøring av gode rutiner, noe en blant annet har fått en påminning om i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn. Det må også nevnes at vikarinnkalling og den skriftlige oppfølgingen krever mye tid. Daglig leder anbefaler derfor at det med virkning fra 1. januar 2014 opprettes en ekstra 100 % merkantil stilling ved Longyearbyen skole. 3a Grunnskolen Høyt elevtall kombinert med et betydelig behov for spesialundervisning utløser behov for 2 lærere på 6 trinn på grunnskolen. I budsjettet for 2013 var de tatt høyde for 2 lærere på 5 trinn. Slik det ser ut nå, vil det være behov for å øke den pedagogiske bemanningen ved skolen med en stilling i Fra august 2012 til april 2013 har to tospråklige lærlinger hatt praksis ved Longyearbyen skole. Dette har hatt en meget positiv virkning på opplæringssituasjonen for de minoritetsspråklige elevene. Med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort, ønsker skolen oppretting av en stilling for tospråklig assisten knyttet til Norsk 2- undervisningen. Daglig leder mener at dette vil være en god investering. 3b Videregående avdeling Innenfor eksisterende rammer vil avdelingen kunne gi følgende tilbud fra høsten 2013: Studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1- Vg2 og Vg3-nivå TIP Vg1 for 12 elever TIP Vg2 for 3 elever Den pågående evaluering av nåværende videregående opplæring vil ikke bli sluttført innen strategikonferansen. Det betyr at en må komme tilbake til økonomiske konsekvenser av eventuelle endringer i løpet av høsten 3c Skolefritidsordningen Barnetallet i SFO har det siste året variert mellom 60 og 70. I april er det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene. Oppsummering av tilbakemeldingene viser at - 11 av 50 har behov for morgentilbud i SFO - 16 av 50 har behov for SFO-tilbud i juleferier - 22 av 50 har behov for SFO-tilbud i påskeferien - 29 av 50 har behov for SFO-tilbud i høst og vinterferier Som det framkommer av spørreskjemaet (se vedlegg), er det antydet en økt egenbetaling knyttet til utvidet tilbud. Nettokostnader ved eventuell utvidelse er ennå ikke beregnet. Undersøkelsen viser at behovet for utvidede åpningstider har økt de siste årene, og at utvidelse av tilbudet bør vurderes. 3d Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor på Svalbard og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Tilbudet gis også per dato til langtidsstudenter ved UNIS. Høsten 2012 ble det innført egenbetaling for tilbudet, Dette har ført til et visst frafall. Egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet. Tilbudet er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringen. Det er ikke foretatt noen politisk føring for omfang og kvalitet på tilbudet. Side 7

8 2013/506-1 Side 5 av 6 4 Kulturskolen Per dato benytter mellom 90 og 100 barn seg av kulturskoletilbudet. Kulturskoleleder rapporterer direkte til daglig leder. Regnskapstallene viser at det er godt samsvar mellom behov og økonomiske rammer. 5 Lærlinger Per dato har vi to tospråklige lærlinger i oppvekstforetaket. Disse skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeider- faget i august/september. Det anbefales at det gis rom for å ta inn minimum en lærling innenfor rammene for Stillinger knyttet til oppvekstkontoret. Ved oppvekstkontoret er det per dato 3 stillinger; daglig leder, pedagogisk konsulent og PPT-rådgiver Det vises til SNU 2 som trolig vil medføre omorganisering. Det forutsettes likevel at antall stillinger opprettholdes og innarbeides i budsjettet for Gebyrer For 2013 ble det vedtatt en betydelig økning av gebyrene. I tillegg ble det innført egenbetaling for fremmedspråklige voksne. Det foreslås en gjennomsnittlig økning på 3 % på kommende års gebyrer. Ev. endring av gebyrsatser utover dette for SFO må en se i sammenheng med endrede åpningstider BEHOV I PERIODEN Det vises til søknad om statstilskudd for perioden , med tabell og merknader hvor oppvekstsektorens behov er skissert: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tiltak for utenlandske elever Tiltak for fremmedspråklige voksne Tiltak på videregående nivå Økonomisk buffer med tanke på økning i barnetall (både skole og barnehage) Økte driftsutgifter som følge av utvidelse av SFOlokalene og ombygging ved skolen høsten 2012 Skoleutredning: skisseprosjekt og delplan (2014)* Skoleutredning: detaljprosjekt og gjennomføring ( )* Bygging av nye barnehageavdelinger, anslått 25 mill kr i lån. Tilskudd til dekning av årlige rente- og avdragsutgifter Nye barnehageavdelinger: Personalutgifter Nye barnehageavdelinger: Driftsutgifter Sum tiltak innen skole og barnehage * Tiltak merket med stjerne er tiltak som er under utredning / skal utredes. En kan på nåværende tidspunkt ikke stipulere kostnadene med tiltaket. Når det likevel er gitt et anslag på utgifter til skisseprosjekt/delplan skoleutredning er det fordi at det administrativt er gjennomført foreløpige vurderinger knyttet til skisseprosjektet / delplanen. Vi er økonomisk sårbare for økning i barnetall, og vi bør ha en buffer som kan håndtere utgiftsvekst som følge av endringer i barnetallet, både i skole og barnehage. Ved stadig strammere budsjetter blir en slik buffer enda viktigere. Side 8

9 2013/506-1 Side 6 av 6 Den ene av barnehagene våre (Longyearbyen barnehage) ligger i rasutsatt område, og er i tillegg ca. 40 år gammel. I handlingsprogram for er følgende tiltak formulert: Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal/bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. I den forbindelse skal mulighetsstudie lyses ut på anbud i På sikt er det altså en målsetting om å erstatte Longyearbyen barnehage med et nytt bygg, muligens samlokalisert med skolen. Vurdering: Generelt mener daglig leder at dagens tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren er tilnærmet riktig dimensjonert sett i forhold til det antall barn vi har på nåværende tidspunkt. Barne-/elevtallsvariasjonene utløser likevel behov for en ekstra buffer. Det vises i denne sammenheng til søknad om statstilskudd hvor behovet for en ekstra buffer med tanke på ytterligere barneelevtallsøkning blir understreket. Daglig leder viser også til begrunnelsen for en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole og anbefaler at denne opprettes fra 1. januar Spørreundersøkelsen om åpningstider i SFO viser at det er behov for vurdering av denne saken. Daglig leder vil anbefale at en i perioden fram til strategikonferansen utarbeider et kostnadsoverslag som viser netto kostnader ved morgenåpent SFO og SFO-tilbud på alle skolens fridager utenom juli. Vedlegg: 1 Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen Spørreundersøkelse SFO - endelig versjon 3 Forslag - Gebyrsatser 2014 Andre vedlegg (ikke vedlagt): 1. Forslag til budsjett deles ut og gjennomgås i styremøtet Beregning av nettokostnader knyttet til utvidet åpningstid i SFO deles ut og gjennomgås i styremøtet Side 9

10 Notat Til: Marianne Stokkereit Aasen Einar Buø Anne Ellingsen Fra: Elin Dolmseth Deres referanse: Vår referanse: 2013/ Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen 2013 AU bestemte i møte at strategikonferansen 2013 skal gå over to dager: 17. og 18. juni. Første dag vil Longyearbyen lokalstyre og foretakene få anledning til å presentere sine innspill til handlingsprogram og økonomiplan , herunder også forslag til gebyr- / fakturasatser. Andre dag vil i hovedsak bli brukt til politiske diskusjoner vedr. satsingsområder / tiltak i økonomiplanperioden. Foretakene bes om å forberede innspill til strategikonferansen. Foretakslederne og styrelederne i foretakene bes om å være tilstede begge dagene. Longyearbyen lokalstyre og foretakene sine innspill til handlingsprogram og økonomiplan skal sendes ut til deltakerne på strategikonferansen i god tid på forhånd. Det betyr at innspillene må være økonomisjefen i hende senest 29. mai Bydrift KF starter budsjettarbeidet for nå. I midten av april vil det foreligge anslag på hvilken strømpris, gebyrsatser og husleie som kan legges til grunn for kommende års budsjett. Forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan : Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for Side 10

11 Side 2 av 2 hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget Budsjettprosessen fortsetter til høsten, endelig detaljert budsjettforslag for økonomiplanperioden skal oversendes økonomiavdelingen senest Kopi til: Christin Kristoffersen Lars Ole Saugnes Side 11

12 Rapport for skjema: Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO Generert: :44:23 Utvalg: Resultater fra og med til og med Jeg/vi har behov for morgentilbud i SFO i skoleåret 2013/14 fra kl hver dag til en kostnad av kr 400,- pr.mnd Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 11 22,0 % Nei 39 78,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i juleferier (170,- pr.dag) Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 16 32,0 % Nei 34 68,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i påskeferier (170,- pr.dag) Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO - side 1 Side 12

13 Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 22 44,0 % Nei 28 56,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i høst- og vinterferier (170,- pr.dag) Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 29 58,0 % Nei 21 42,0 % Ja Nei Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO - side 2 Side 13

14 Side 14

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2010/ Anne Ellingsen Kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 18/ Anbefaling: Innspill og forslag framkommet i styremøtet innarbeides i strategisk kompetanseplan og kompetanseplanene for enhetene. Styret anbefaler at det gjennomføres et nytt dialogmøte før kompetanseplanen sendes ut til høring. Saksopplysninger: Det vises til vedtak i Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF , hvor det ble besluttet at det skal utarbeides en felles kompetanseplan for hele oppvekstsektoren. Det vises også til orientering om arbeidet med overordnet kompetanseplan i styremøte Oppstart av arbeidet skjedde ved et dialogmøte med alle enhetsledere og avdelingsledere, samt plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte 26. februar. Etter dette systematiserte prosjektleder Ingjerd Stigen alle innspill/forslag i et forslag til strategisk kompetanseplan (overordnet kompetanseplan). Arbeidet med kompetanseplan for den enkelte enhet har skjedd delvis i dialog mellom prosjektleder og barnehagenes styrergruppe og ledergruppa, og delvis i dialog med den enkelte enhetsleder og avdelingsleder. Det foreligger nå forslag til strategisk kompetanseplan, samt kompetanseplaner for skolen, barnehagene og kulturskolen. Når det gjelder tilsvarende plan for oppvekstkontorets ansatte, anbefaler daglig leder at en utsetter det videre arbeid til struktur for ny organisering er fastsatt. Når det gjelder videre framdrift i arbeidet med kompetanseplanene vil daglig leder foreslå følgende: 1. Styret kommer med innspill til endringer i møte Prosjektleder innarbeider endringsforslagene i de foreløpige utkastene til kompetanseplaner 3. Tillitsvalgte og ledere inviteres til et nytt dialogmøte 4. Prosjektleder innarbeider forslag framkommet i dialogmøtet i utkastene til kompetanseplaner 5. Forslag til strategisk kompetanseplan og kompetanseplaner for enhetene sendes ut på høring 6. Styret vedtar kompetanseplan for oppvekstsektoren på sitt første møte høsten En gjør oppmerksom på at satsningsområdene i strategisk kompetanseplan skal følges opp på enhetsnivå. I tillegg skal kompetanseplanene på enhetsnivå sikre at enhetene til enhver tid har den rette fagkompetanse sett i forhold til krav i opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter. Som et hjelpemiddel i dette arbeidet skal hver enhet ha en kompetanseoversikt som viser hvilken kompetanse enheten innehar, og en konkret tiltaksliste som viser hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå ønsket kompetanse. Kompetanseoversikt og tiltak må rulleres/justeres årlig. Side 15

16 2010/227-7 Side 2 av 2 Vurdering: Daglig leder tror strategisk kompetanseplan og kompetanseplanene for den enkelte enhet vil bli et godt hjelpemiddel i arbeidet for å sikre og beholde den riktige kompetansen innen oppvekstsektoren. For å sikre at alle ansatte i oppvekstforetaket skal få et eierskap til planen foreslås det at endelig vedtak utsettes til høsten Vedlegg: 1 Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen 2 Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole 3 Tiltak kulturskolen 4 Kompetanseplan for barnehagene Side 16

17 Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen 1. Oppvekstsektorens hovedformål/mandat Å gi et helhetlig tilbud med læring og trivsel på Svalbard, som gir barn og unge framtidstro, og sikrer at de får holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem godt skikket til å ta fatt på resten av livet. 2. Føringer for kvalitet og omfang på oppvekstsektorens tjenester Sentrale føringer: De overordnede målene i Svalbardpolitikken - Opprettholdelse av norsk samfunn på øygruppen. 1 - Longyearbyen skal være et robust og kvalitativt godt familiesamfunn, men ikke et livsløpssamfunn. 2 Lover, forskrifter, stortingsmeldinger m.v. som gjelder grunnskoleopplæring, videregående opplæring, kulturskoletilbud, skolefritidsordning, pedagogisk psykologisk tjeneste m.v Lokale føringer: Lokalsamfunnsplanens visjon: «Longyearbyen - unikt, trygt og skapende». 3. Lokalsamfunnsplanens mål og satsningsområder Økonomiske rammer og føringer i form av vedtekter m.v. vedtatt av lokale politiske myndigheter 3. Overordnet målsetting for kompetansearbeidet Oppvekstsektoren skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med et mangfoldig fagmiljø og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, som har evne til å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, og som yter tjenester av høy kvalitet til alle sine brukergrupper. 1 St.meld. nr.22 ( ) Svalbard: 2 St.meld. nr.22 ( ) Svalbard: Longyearbyen lokalstyre. (2004) Lokalsamfunnsplanens strategiske del samfunnsdel. 1 Side 17

18 Strategisk kompetanseplan skal bidra til et målrettet og samordnet kompetanseutviklingsarbeid på alle nivå innen oppvekstsektoren for å sikre et tilpasset tjenestetilbud av høy kvalitet til alle brukere innenfor oppvekstsektorens målgrupper. Kompetanseplanen skal: være et redskap for å planlegge og koordinere kompetanseutviklingen sikre kvalitet og utvikling av tjenestene, og bidra til et godt omdømme. gi retningslinjer i forhold til å rekruttere, mobilisere og beholde kompetanse 4. Kompetanse 4.1. Definisjoner kompetanse: Kompetanse: «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål» 4 Kompetansekrav: Den kompetanse virksomheten trenger for å nå sine mål og utføre definerte funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå. Kompetansebeholdning: Den kompetanse virksomheten og den enkelte medarbeider besitter. Kompetansebehov: Den kompetanse som mangler eller må mobiliseres Kompetansebehov innen oppvekstsektoren i Longyearbyen Et samfunn i stadig endring og utvikling stiller krav til medarbeidernes evne og vilje til fleksibilitet og brukertilpasning. Personalets kompetanse er den viktigste ressursen i en organisasjon. Denne kompetansen må hele tiden utvikles og tilpasses nye krav som følge av samfunnsutvikling og endringer i sentrale og lokale føringer. Stor turnover i Svalbardsamfunnet medfører utfordringer og muligheter som en må ha fokus på i forbindelse med kompetanseutviklingstiltak. 4 Lai:2004:48 2 Side 18

19 Medarbeideres forventningertil arbeidsgiver/leder Kompetent og tydelig ledelse med fokus å yte kvalitativt gode tjenester Evne til å gjøre medarbeiderne gode Fokus på, og aktiv innsats for et godt arbeidsmiljø. Vilje og evne til å gi medarbeiderne utviklingsmuligheter i jobben; skape rom og legge til rette for kontinuerlig læring og kompetanseheving for alle medarbeidere. Evne til å se og verdsatte medarbeiderne og deres innsats Arbeidsgivers forventningertil medarbeidere Positivt engasjement og evne og vilje til omstilling, læring og nytenkning Evne og vilje til samhandling, og til å ta ansvar for, og bruke medvirkningsarenaer Evne og vilje til å ta medansvar for utvikling av et godt arbeidsmiljø. Inneha yrkesstolthet og ha evne og vilje til å yte kvalitet Vilje til å ta ansvar for egen utvikling med støtte fra arbeidsgiver Lojalitet overfor administrative beslutninger og politiske vedtak 5. Satsningsområder for en felles kompetanseutvikling i oppvekstsektoren Sosial kompetanse Kompetanse som er av betydning for samarbeid med andre; barn/elever, foreldre og medarbeidere. Kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og positive holdninger til det å utvikle seg sammen med andre Endringskompetanse Strategisk kompetanse som øker organisasjonens mulighet for omstilling og nyskapning Turnover/gjennomtrekk Kompetanse som sikrer sosial trygghet blant barn og unge ved enheter med stor gjennomtrekk. Hvordan ta imot nye barn/elever og bidra til bearbeidelse av sorgprosesser hos dem som kommer, dem som drar og dem som blir Kompetanse på å ta imot nye medarbeider og inkludere dem i fellesskapet, dele sine erfaringer, rutiner og kunnskaper med dem, og være åpne for det de har å tilføre enheten/organisasjonen av erfaringer og ny kunnskap Organisasjons og lederkompetanse Kompetanse som er relevant for oppgavemessig, personalmessig og strategisk ledelse, gjennom beslutningstaking, organisering, måldefinering og tilrettelegging for måloppnåelse. Rekrutteringskompetanse Kompetanse til å definere kompetansebehov, og innenfor gjeldende lov- og regelverk å rekruttere kvalifisert og stabil arbeidskraft til ledige jobber 3 Side 19

20 6. Tiltak for utvikling av personalets kompetanse Læring i fellesskap øker sannsynligheten for å bringe med seg kunnskapen inn i felles praksis på arbeidsplassen. 5 o Felles kurs/seminardager; tverrfaglig samhandling o «Lærende organisasjon» o Det daglige arbeidet; muligheter for refleksjon, læring av kollegaer, få råd og veiledning o Mobilisere den tause kompetansen som finnes blant medarbeiderne. o Kurs o Lesesirkler o Prosjekter og utviklingsarbeid; tverrfaglig samhandling og endringskompetanse 7. Roller og ansvar i kompetansehevingsarbeidet Skole-/barnehageeier Ansvar for å sikre sektoren økonomiske rammer og tidsressurser dom gjør det mulig å innfri målsetningene i kompetanseplanen Fagansvarlig-overordnet nivå Ansvar for å motivere og inspirere til kompetanseutvikling innenfor hele sektoren Ansvar for å legge til rette for fellesskolering for alle ansatte innenfor kompetanseplanens fellessatsningsområder Ansvar for å utarbeide gode rutiner for rekrutteringsprosesser Enhetslederne Ansvar for å motivere og inspirere til kompetanseutvikling ved egen enhet Ansvar for å følge opp fellessatsningsområdene med interne kurs og prosesser ved enhetene Ansatte/medarbeider Ansvar for å ta aktivt del kompetanseutviklingen i grupper og ved egenutvikling, og sette nye erfaringer/kunnskap ut i livet det daglige arbeid med barn/elever 7. Evaluering Det er metodisk komplisert å måle den reelle effekt av kompetansetiltak i forbedret kvalitet i tjenesteytingen. Det er likevel viktig at kompetansetiltak følges opp med evalueringer. Det må utarbeides systemer/verktøy for å få en vurdering av om det er de riktige tiltakene som er iverksatt. Verktøyene må utvikles både for organisasjons- og individnivå På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i utviklingssamtaler. Det er i denne samtalen grunnlaget for de individuelle tiltakene legges. 5 Fafo:2010:8 4 Side 20

21 Ledersamlinger og annen intern opplæring/kompetansetiltak skal følges opp av skriftlige evalueringer fra deltakerne. Andre viktige kilder for iverksetting av kompetanseheving med påfølgende evaluering er kompetansevurderingene i leder undersøkelsen, brukerundersøkelser, arbeidsmiljøkartlegging og evaluering av slike prosjekter 5 Side 21

22 Vedlegg1 Litteratur: Bang. H.(2002) Organisasjonskultur. Tano A.S Bærum kommune. (2009) Strategisk kompetanseplan, med fokus på kunnskap. Det kongelige justis- og politidepartement. (2009) St.meld.nr.22 Svalbard Fivelsdal, E. Bakka, JF. Nordhaug, O. (2004) Organisasjon og ledelse. Struktur, prosesser, læring og kultur. 4. utgave. Cappelen akademisk forlag. Jacobsen. D.I:(2002) Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (2010) Strategisk kompetanseutvikling i kommunene. Asplan Viak AS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (2007) Stolt og Unik, arbeidsgiverstrategi mot Kommuneforlaget Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (2010) Strategisk kompetanseutvikling i kommunen. Steg for steg. Kunnskapsdepartementet: (2012) Kompetanse for kvalitet. Strategi for etter- og videreutdanning Kunnskapsdepartementet: (2007). Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Lai. Linda (2006) Strategisk kompetansestyring. 2. utgave. Fagbokforlaget. Lai: kompetanse som begrep og ressurs, presentasjon for KS Longyearbyen lokalstyre. (2004) Lokalsamfunnsplanens strategiske del samfunnsdel. Longyearbyen lokalstyre. Årsberetning 2011 Longyearbyen lokalstyre. (2009) Plan for oppvekst og undervisning. Longyearbyen unikt, trygt og skapende Longyearbyen Lokalstyre (2006) Gruvebyen gjennom hundre år. Institutt for by og regionforskning (2012) Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Statistisk sentralbyrå. (2012) Dette er Svalbard. Hva tallene forteller Barnehageloven og forskrifter (2006) Rammeplanen for barnehagen Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Utdanningsdirektoratet: Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Strategien «Kompetanse for kvalitet». Kunnskapsdepartementet Side 22

23 Vedlegg 2 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid (Oppl.l. 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del) fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse (Oppl.l. kap. 10) bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læreplanverkets generelle del) sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a) legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen (Oppl.l. 1-2 og forskrift 3-2) legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 7 Side 23

24 Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Longyearbyen skole består av grunnskole, videregående avdeling, skolefritidsordningen og norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. Mål: Longyearbyen skole er Norges mest moderne og innovative utkantskole. Skolen Fra har sentrale fokus på myndigheter elevenes trivsel er det og stort læringsutbytte fokus på å øke og resultatene kvaliteten i skal grunnskolen ligge over i Norge. landsgjennomsnittet. Opplæringsloven med forskrifter og Læreplanverket K06 regulerer virksomheten i skolen. Lokalsamfunnsplanen 1 og Plan for oppvekst og undervisning angir lokale føringer. 2 Fra sentrale myndigheter er det stort fokus på å øke kvaliteten på grunnskoleopplæringen og i videregående opplæring. Skoleeier har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse i virksomhetene. Skoleeier skal i henhold til Opplæringsloven 10-8 ha et system som gir undervisningspersonale, ledere og personale med spesifikke oppgaver i skoleverket anledning til nødvendig kompetanseutvikling. 1. Krav til alle ansatte som skal jobbe med barn og unge ved Longyearbyen skole: Personalet og ledelsen skal framstå som tydelige rollemodeller, ha bevissthet omkring eget kulturelt og verdimessig ståsted. Personalet er kulturformidlere gjennom væremåte, holdninger og handlinger. o Tydelig; konsekvent, løsningsorientert og selvstendig o Tillit, ha evne til å skape tillit og gi støtte. o Trygghet, kunne by på seg selv, troverdig og ærlig o Trivsel; like å jobbe sammen med andre, humor, evne til å motivere og skape trivsel. 1 Lokalsamfunnsplanens strategiske del- samfunnsdel 2 Plan for oppvekst og undervisning. Longyearbyen unikt, trygt og skapende 1 Side 24

25 Det forventes at ansatte: Deltar på kurs innenfor, sikkerhetskurs, brann- og førstehjelp, Holder seg oppdatert innenfor sitt fagområde Viser til stillingsbeskrivelse, samt Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen Pedagogisk personale 14-1 Opplæringsloven; alle som skal tilsettes i undervisningsstilling må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med lovverket. Kompetansekrav i henhold til Læringsplakaten Lærere som tilsettes i faste undervisningsstillinger ved videregående avdeling ved Longyearbyen skole, må også ha undervisningskompetanse for undervisning i grunnskolen. 2. Skolens ledelse Kvar skole skal ha ei forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ leiing; 9-1 (Opplæringsloven) Opplæringa i skolen skal leiast av rektorane. Skolens ledelse handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter og er ansvarlig for den daglige drift av skolen samt faglig og pedagogisk tilbud Kompetansekrav til skolens ledelse: Formelle krav til utdanning: o Pedagogisk utdanning: Tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling, henholdsvis i grunnskole/videregående skole. : 14-2, 14-3 i opplæringsloven o Lederutdanning: minimum 60 studiepoeng. Krav om ledererfaring. Rektor Avd.leder Videregående avdeling Avd.leder Grunnskolen Krav om pedagogisk kompetanse og lederegenskaper i henhold til 9-1 i Opplæringsloven -Høyere utdanning; minimum bachelornivå, -Lederutdanning; minimum 60 studiepoeng -Ledererfaring -Kunnskap om skole - Krav om pedagogisk utdanning, tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling i videregåendeskole 14-3 i Opplæringsloven - Lederutdanning; minimum 60 studiepoeng - Ledererfaring - Erfaring fra videregående skole Krav om pedagogisk utdanning, tilfredsstille krav til tilsetting i undervisningsstilling i grunnskole 14-2 i Opplæringsloven - Lederutdanning; minimum 60 studiepoeng - Ledererfaring - Erfaring fra grunnskole 2 Side 25

26 Det betyr: 2.2. Personlig egnethet Kommunikasjons og samarbeidsferdigheter Åpen og demokratisk Kognitiv og analytisk Lojal og rettferdig Evne og vilje til å takle utfordringer 3. Funksjoner ved skolen I henhold til 9-2 i Opplæringsloven har elevene rett til rådgiving og skolebibliotek. Skolebibliotekar; Skolebibliotekutdanning studiepoeng, videreutdanning i norsk Utdanning- og yrkesrådgiving; Opplæringsloven 22-1 og 22-3 Sosial pedagogisk rådgiver; Opplæringsloven 22-1 og 22-2 Krav: o Høyere utdanning, minimum bachelor. o Rådgiverrelevant utdanning på minimum 60 studiepoeng o Yrkeserfaring og kjennskap til skolen. Ved Longyearbyen skole har vi følgende funksjoner: Spesialpedagog-koordinator Team-koordinatorer SFO-koordinator VO-koordinator Kompetansekrav til funksjonsinnehavere framkommer av funksjonsbeskrivelser. 3 Side 26

27 4. Undervisningsstillinger i grunnskolen 4.1. Kompetansekrav undervisningsstilling 1.-4.årstrinn. Krav i henhold til 14-1 Opplæringsloven må ett av disse kravene fylles: Førskolelærerutdanning med minimum 60 studiepoeng videreutdanning retta mot undervisning på barnetrinnet. Førskolelærerutdanning med spesialpedagogikk 60 studiepoeng, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning 3-årig faglærerutdanning for tospråklige, med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning Kompetansekrav undervisningsstilling 5.-7.årstrinn. Krav i henhold til 14-1 Opplæringsloven må ett av disse kravene fylles: Allmennlærerutdanning. Faglærerutdanning, minst 30 studiepoeng relevant utdanning Yrkesfaglærerutdanning, minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Universitets- og/eller høyskoleutdanning, 240 studiepoeng, inklusiv pedagogikk, for undervisning i fag med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning. Førskolelærerutdanning, med spesialpedagogisk utdanning (60 studiepoeng), dersom hovedoppgaven er spesialundervisning. 3-årig faglærerutdanning for tospråklige, med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning Kompetansekrav undervisningsstilling årstrinn. Krav i henhold til 14-1 Opplæringsloven må ett av disse kravene fylles: Allmennlærerutdanning. For undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk, er kravet 60 studiepoeng relevant utdanning. Faglærerutdanning, minst 30 studiepoeng relevant utdanning Yrkesfaglærerutdanning, minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Universitets- og/eller høyskoleutdanning, 240 studiepoeng, inklusiv pedagogikk, for undervisning i fag med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning. For undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk, er kravet 60 studiepoeng relevant utdanning. Førskolelærerutdanning, med spesialpedagogisk utdanning (60 studiepoeng), dersom hovedoppgaven er spesialundervisning. 3-årig faglærerutdanning for tospråklige, med minimum 30 studiepoeng relevant utdanning. 4 Side 27

28 5. Kompetansekrav undervisningspersonell videregående avdeling Kompetansekrav undervisningspersonell i videregående, studiespesialiserende: Krav; i henhold til 10-1, 14-3 Opplæringsloven må ett av disse kravene fylles: o 240 studiepoeng fra universitet eller høyskole, inklusiv pedagogikk. Og 60 studiepoeng i forhold til fag/fagområde o Faglærerutdanning, med minimum 60 studiepoeng relevant utdanning, for undervisning i fag/fagområde. o Lærerutdanning, med minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning 5.2. Kompetansekrav undervisningspersonell i videregående, yrkesfag. Krav; i henhold til 10-1, 14-3 Opplæringsloven må ett av disse kravene fylles: o Yrkesfaglærerutdanning, for undervisning i fag/fagområde med minimum 60 studiepoeng relevant utdanning o Universitets- og/eller høyskoleutdanning som utgjør 180 studiepoeng, inklusiv pedagogisk utdanning, for undervisning i fag/fagområde med minst 60 studiepoeng relevant utdanning o Faglærerutdanning, for undervisning i fag/fagområde med minst 60 studiepoeng relevant utdanning. o Fagbrev, svennebrev eller fullført og beståtte anna yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring, for undervisning i fag/fagområde som utdanninga/bakgrunnen er relevant for. I tillegg krevest pedagogisk kompetanse etter o Lærerutdanning, med minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning. 5 Side 28

29 5. Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud for barn fra 1. til 4. trinn. Opplæringsloven 13-7 fastslår at kommunene skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7 års trinn. SFO reguleres gjennom Opplæringsloven 13-7 og 15-3 og vedtekter for skolefritidsordnin gen ved Longyearbyen skole ( ) Rektor ved Longyearbyen skole har det administrative og pedagogiske ansvaret for SFO. Rektor skal avsette nødvendig tidsressurs til administrasjon av SFO. SFO skal ha en fagansvarlig leder med pedagogisk utdanning, som er ansvarlig for planlegging, gjennomføring av virksomheten og bemanningsdisponering Kompetansekrav, SFO o Funksjon/stilling Avdelingsleder SFO SFO-koordinator Assistenter Kjøkkenassistent Kompetansekrav -Høyere utdanning; minimum bachelor -Pedagogisk utdanning -Lederutdanning eller ledererfaring Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Ferdigheter innen logistikk. Erfaring med barn Erfaring fra arbeid med barn Kokk eller erfaring fra storkjøkken. Kompetanse innen ernæring og kosthold. Erfaring fra arbeid med barn. 6. Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor på Svalbard og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Tilbudet gjelder også langtidsstudenter ved UNIS. Ordningen «norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne» er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringsloven. 3 3 Kunnskapsdepartementet; Opplæring i et flerkulturelt Norge 6 Side 29

30 7. Tiltak Utdanningsdirektoratet definerer skolebasert kompetanseutvikling slik: «Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid» 4 4 Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Side 30

31 Kompetanseutviklingsplan Kulturskolen Kulturskolen i Longyearbyen holder til i Longyearbyen skoles lokaler, og har et nært samarbeid med skolen når det gjelder lærekrefter og utstyr. Kulturskolen i Longyearbyen skal oppleves som et godt og allsidig frivillig opplærings- og opplevelsestilbud. Kulturskolen er en aktiv ressurs og medspiller for lokalt musikk og kulturliv. Kulturskoletilbudet er regulert av Opplæringslovens Kommunene skal ha et musikkog kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers Kompetanse Kulturskolen er avhengig av et nært samarbeid med Longyearbyen skole, i forhold til lokaler, instrumenter og lærere. Personalet og ledelsen skal framstå som tydelige rollemodeller, ha bevissthet omkring eget kulturelt og verdimessig ståsted. Personalet er kulturformidlere gjennom væremåte, holdninger og handlinger. o Tydelig; konsekvent, løsningsorientert og selvstendig o Tillit, ha evne til å skape tillit og gi støtte. o Trygghet, kunne by på seg selv, troverdig og ærlig o Trivsel; like å jobbe sammen med andre, humor, evne til å motivere og skape trivsel. 1 Plan for oppvekst og undervisning. Longyearbyen unikt, trygt og skapende. 1 Side 31

32 1.1. Kompetansekrav Kulturskoleleder o Musikk og pedagogutdanning på universitet eller høyskolenivå. Minimum bachelor o Lederutdanning, 60 studiepoeng eller tilsvarende o Ledererfaring o Ønskelig med ensembleledelse for å kunne dirigere kor. Kulturskolelærer o Musikk og pedagogutdanning på universitet eller høyskolenivå. Minimum bachelor. Fordypning innen et tema/emne Viser til Strategisk kompetanseplan; arbeidsgivers forventninger til medarbeidere, samt stillingsbeskrivelser. 4. Tiltak Tar utgangspunkt i Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen, samt sentrale og lokale føringer Læringsarenaer Det daglige arbeidet: Gir mulighet til å planlegge og gjennomføre arbeidet, reflektere over eget arbeid, lære av kollegaer, få råd og veiledning Arbeidsgrupper/ prosjekter; tverrfaglig samhandling og endringskompetanse Interne møter og personalmøter: mulighet for felles refleksjon, råd og veiledning, erfaringsutveksling, formalisert læring i form av teoriinnspill. Interne og eksterne kursdager, seminarer: økt mulighet for formalisert læring, fordypning m.m. Nettverk, lesesirkler: mulighet for veiledning, felles refleksjon, fordypning og samhandling på tvers. Videreutdanning: er kompetanseutvikling som gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Etterutdanning: er kompetanseutvikling som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng 2 Side 32

33 Tiltak Hvordan Målgruppe Ansvar tid Skaffe kompetanse som Rekruttere nye medarbeidere Leder vår mangler Mobilisere latent og taus Motivere, etter og Alle Leder Jevnlig kompetanse videreutdanning Nettverk Eksterne kurs 5. Hvordan oppnå suksess? Hva må til for at virksomheten skal lykkes med kompetanseplanen 6. Oppfølging a) Hvordan skal vi evaluere? Hvilke evalueringsmetoder skal benyttes når evalueringen utføres? b) Ansvar for å følge opp Hvem har ansvar for å følge opp at kompetanseplanen overholdes? 3 Side 33

34 Vedlegg: Kompetanseanalyse, hva har vi i dag I dag har kulturskolen en ressurs på 224 %, fordelt på fem stillinger. initialer Fag utdanning SH Administrasjon, kor, storband, piano, - messing, slagverk LM Sang, piano, gitar, band Master i musikk BMM Tilrettelagt tilbud, gitar, band, treblås Musikkterapeut - DK Drama Ped.utdanning og teaterutdanning - TK Kunst Ped.utdanning, forming Kompetansekapital Antall stp. underviser Antall stp. underviser Antall stp. underviser Antall stp. underviser 4 Side 34

35 1.2. Kompetansebehov Analyse av framtidens kompetansesituasjon. Kommer vi til å ha dagens kompetanse framover? Framskrivinger; alder, ansettelsesforhold m.m. Kritisk kompetanse? Har vi kritisk kompetanse som er på tur ut av organisasjonen? Rekruttering: anskaffelse av nye medarbeidere, i samarbeid med Longyearbyen skole. Mobiliseringsbehov: tilrettelegging for bruk av kompetanse: Læringsbehov: utvikling; tiltak for å oppnå læring hos medarbeiderne. 5 Side 35

36 Kompetanseutviklingsplan Barnehagene i Longyearbyen I Longyearbyen har vi Polarflokken barnehage, Longyearbyen barnehage og Kullungen barnehage Barnehagene reguleres gjennom: Lov om barnehager, av 17. juni 2005 Rammeplan for barnehager av 1. mars 2006 Lokal forankring; Plan for oppvekst og undervisning. 1 Og Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen. Fra sentrale myndigheter er det stort fokus på å øke kvaliteten i barnehagene. Barnehageeier har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. Mål: Longyearbyens barnehager skal bidra til at barna får tro på seg selv, framtiden og sine medmennesker. Barnehagene skal ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet. 1. Krav til alle ansatte som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen: Personalet ved barnehagene har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn. 2 Personalet skal framstå som tydelige rollemodeller, ha bevissthet omkring eget kulturelt og verdimessig ståsted. Personalet er kulturformidlere gjennom væremåte, holdninger og handlinger. o Tydelig; konsekvent, løsningsorientert og selvstendig o Tillit, ha evne til å skape tillit, støtte og ønske hverandre vel. o Trygghet, kunne by på seg selv, åpenhet, ærlig o Trivsel; like å samarbeide med andre, humor, evne til å motivere og skape trivsel. 1 Longyearbyen- unikt, trygt og skapende: Plan for oppvekst og undervisning: Rammeplan for barnehagen 1 Side 36

Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN

Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN Notat Til: Elin Dolmseth Fra: Styret for Oppvekstforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/506-3-151 Saksbehandler: Anne Ellingsen Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag 2014

Kommentarer til budsjettforslag 2014 Elin Dolmseth Pb 350 9171 LONGYEARBYEN Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/506-6- 151 Anne Ellingsen 25.09.2013 Kommentarer til budsjettforslag 2014 Styret for Longyearbyen Lokalstyre

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 08.11.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Navn på avdeling: Oppvekst og kultur Planen er omfattende, og det legges til grunn at den i forhold til videreutdanning

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: F-sal, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2012

Virksomhetsplan 2011-2012 Virksomhetsplan 2011-2012 Sammen om mestring, mangfold og miljø Mestring Vi skal hver dag utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som styrker og utvikler den enkeltes faglige og sosiale kompetanse.

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Hvilke sammenhenger finnes mellom kompetansearbeid og innovasjon og utvikling i kommunesektoren?

Hvilke sammenhenger finnes mellom kompetansearbeid og innovasjon og utvikling i kommunesektoren? Sammendrag KS- kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har gitt Asplan Viak as i samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo et oppdrag med å utrede følgende problemstillinger: Hvordan benytter

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Levanger kommune Problemstilling 1: Hvordan utvikle styringsdialogen mellom folkevalgte og skolen? Levanger kommune har et sammenhengende plan- og styringssystem. 4-årig handlingsprogram

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer