Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN , INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN"

Transkript

1 Notat Til: Elin Dolmseth Fra: Styret for Oppvekstforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/ Saksbehandler: Anne Ellingsen Dato: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN , INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF behandlet i møte 13. mai 2013 PS 17/13 Økonomiplan Forberedelser til strategikonferansen Styret fattet da følgende enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler gebyrer/fakturasatser i samsvar med daglig leders forslag. 2. Styret viser til gjennomført spørreundersøkelse og anbefaler at åpningstidene ved SFO blir utvidet fra skolestart 2013, med morgenåpent, samt heldagstilbud på skolens fridager med unntak av juli og planleggingsdagene. 3. Styret anbefaler at det opprettes en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole fra 1. januar Styret ber om at det opprettes stilling for tospråklig assistent ved Longyearbyen skole. 5. Styret ber om at daglig leder beregner kostnadene knyttet til styrets prioriteringer, og i samarbeid med styreleder utarbeider en samlet presentasjon som sendes styremedlemmene for uttale før den forelegges strategikonferansen. RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Styret har lagt føringene gitt i notat av , Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen 2013, til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan : - Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. - Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. - Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. - Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. - Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. - Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes.

2 Side 2 av 6 - Realisme med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. - Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget. STATUS PER MAI Generelt Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF behandlet i møte forslag til budsjett for 2013, og vedtok da å søke om en netto driftsramme på kr ,- og en investeringsramme på kr ,-. I arbeidet med budsjettforslaget ble det tatt utgangspunkt i barnetall per 1. september 2012, samt resultatene fra økonomisk rapport per 2. tertial. Alle kontoer ble vurdert, og det ble i samråd med enhetslederne foretatt reduksjoner/innsparinger på de områder det ble ansett som forsvarlig, samt lagt inn økte inntekter i form av egenbetaling for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne, i tillegg til en betydelig økning av foreldrebetalingen for SFO og kulturskole. Fondsmidler ble også tatt inn. Målsettingen var å utarbeide et budsjettforslag innenfor gitt ramme, uten at dette skulle gå ut over kvaliteten og omfanget på tjenesten. Lokalstyret vedtok i sin budsjettbehandling en netto driftsramme til oppvekstforetaket på kr ,-. Budsjettet for 2013 er meget stramt, og inneholder ikke noen buffer/fleksibilitet dersom barne- /elevtallet skulle øke, eller sammensetningen av barne-/elevgruppen endrer seg, f.eks. ved tilflytting av flere barn/elever med særskilte behov. Tertialrapport for perioden januar-april 2013 foreligger, og viser et mindreforbruk på ca. kr ,-. Med de store variasjoner en har i barne-/elevtallet i løpet av kalenderåret, er det på nåværende tidspunkt vanskelig å danne seg et bilde av hvilke rammer en vil ha behov for i Forslag til budsjett som nå er utarbeidet med utgangspunkt i barne- elevtall per dato, må derfor justeres til høsten i forhold til barne-/elevtall per oktober/november og tertialrapport per 2. tertial 2 Barnehager Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. Dette er spesielt viktig i Longyearbyen hvor yrkesaktiviteten er ekstra høy. Pga. den store uforutsigbarheten knyttet til barnetall må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå denne målsettingen. Dersom eksisterende buffer (Formannshuset) ikke skulle strekke til, kan det bli nødvendig å bygge nye avdelinger knyttet til eksisterende barnehager før de langsiktige målsettingene i handlingsprogrammet om fremtidsrettede helhetsløsninger for skole og barnehagearealer lar seg realisere Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser 0 år år år år år år Totalt Longyearbyen lokalstyre klarer per dato å imøtekomme etterspørselen etter barnehageplasser. Barn under 3 år krever 2 barnehageplasser.

3 Side 3 av 6 25 barn i barnehagen er minoritetsspråklige. Flere barn i barnehagene har behov for stor grad av tilrettelegging, fra 50 % til 100 % oppdekking. Svingninger i barnetall fra halvår til halvår dokumenteres blant annet i forbindelse med hovedopptak for barnehagene. Etter en periode med økende etterspørsel etter barnehageplasser ser det nå ut til at vi går inn i et barnehageår med lavere kapasitetsbehov. Det betyr at det ikke vil bli barnehagedrift i Formannshuset høsten Vi må likevel ha disse lokalene i beredskap med tanke på eventuelt nytt oppsving i etterspørsel fra januar Slik det ser ut nå vil en kunne redusere bemanningen i barnehagene med en til 2 stillinger barnehageåret 2013/ Longyearbyen skole 2007/ / / / / /2013 Grunnskole Videregående Kulturskole SFO Minoritetsspråklige i grunnskole og på videregående avd Antall barn i grunnskolen og på videregående har økt de siste årene. Det vil bli en ytterligere økning i grunnskolen fra august 2013 da et kull på 35 barn overføres fra barnehagen til 1. trinn. Antallet minoritetsspråklige elever i grunnskolen og på videregående stiger, selv om en ser en viss variasjon fra år til år. Det har også over tid vært en økning i antall barn / elever med stort behov for særskilt tilrettelegging. Longyearbyen skole er en kompleks organisasjon med ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med sine ansatte er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet. Skolen har i ca. 20 år hatt en merkantil stilling. I mellomtiden har antall elever og ansatte økt betydelig, og det er stilt strenge krav til oppfølging av arkiv- og økonomisystemer, samt dokumentasjon knyttet til elever. Høsten 2013 skal det innføres nytt fagsystem (Visma) ved skolen, noe som i en overgangsperiode på minimum ett år vil kreve ekstra innsats. I et samfunn med stor turnover er det spesielt viktig å ha kapasitet til skriftliggjøring av gode rutiner, noe en blant annet har fått en påminning om i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn. Det må også nevnes at vikarinnkalling og den skriftlige oppfølgingen krever mye tid. Det anbefales derfor at det med virkning fra 1. januar 2014 opprettes en ekstra 100 % merkantil stilling ved Longyearbyen skole. 3a Grunnskolen Høyt elevtall kombinert med et betydelig behov for spesialundervisning utløser behov for 2 lærere på 6 trinn på grunnskolen. I budsjettet for 2013 var de tatt høyde for 2 lærere på 5 trinn. Slik det ser ut nå, vil det være behov for å øke den pedagogiske bemanningen ved skolen med en stilling i Fra august 2012 til april 2013 har to tospråklige lærlinger hatt praksis ved Longyearbyen skole. Dette har hatt en meget positiv virkning på opplæringssituasjonen for de minoritetsspråklige elevene. Med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort, ønsker skolen oppretting av en stilling for tospråklig assisten knyttet til Norsk 2- undervisningen. Styret mener at dette vil være en god investering. 3b Videregående avdeling Innenfor eksisterende rammer vil avdelingen kunne gi følgende tilbud fra høsten 2013: Studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1- Vg2 og Vg3-nivå TIP Vg1 for 12 elever TIP Vg2 for 3 elever

4 Side 4 av 6 Den pågående evaluering av nåværende videregående opplæring vil ikke bli sluttført innen strategikonferansen. Det betyr at en må komme tilbake videre framdrift i evalueringsprosessen og ev. økonomiske konsekvenser av endringer i løpet av skoleåret 2013/ c Skolefritidsordningen Barnetallet i SFO har det siste året variert mellom 60 og 70. I april er det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene. Oppsummering av tilbakemeldingene viser at - 11 av 50 har behov for morgentilbud i SFO - 16 av 50 har behov for SFO-tilbud i juleferier - 22 av 50 har behov for SFO-tilbud i påskeferien - 29 av 50 har behov for SFO-tilbud i høst og vinterferier Som det framkommer av spørreskjemaet (se vedlegg), er det antydet en økt egenbetaling knyttet til utvidet tilbud. Netto årskostnad ved innføring av morgenåpent er beregnet til ca. kr ,- dersom 10 barn benytter seg av tilbudet. Ved økt antall brukere vil netto kostnad reduseres. Undersøkelsen viser at behovet for utvidede åpningstider har økt de siste årene, og at utvidelse av tilbudet kan være hensiktsmessig. 3d Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor på Svalbard og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Tilbudet gis også per dato til langtidsstudenter ved UNIS. Høsten 2012 ble det innført egenbetaling for tilbudet, Dette har ført til et visst frafall. Egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet. Tilbudet er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringen. Det er ikke gitt lokalpolitiske føringer for omfang og kvalitet på tilbudet. 4 Kulturskolen Per dato benytter mellom 90 og 100 barn seg av kulturskoletilbudet. Kulturskoleleder rapporterer direkte til daglig leder. Regnskapstallene viser at det er godt samsvar mellom behov og økonomiske rammer. 5 Lærlinger Per dato har vi to tospråklige lærlinger i oppvekstforetaket. Disse skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeider- faget i august/september. Det anbefales at det gis rom for å ta inn minimum en lærling innenfor rammene for Stillinger knyttet til oppvekstkontoret. Ved oppvekstkontoret er det per dato 3 stillinger; daglig leder, pedagogisk konsulent og PPT-rådgiver Det vises til SNU 2 som trolig vil medføre omorganisering. Det forutsettes likevel at antall stillinger opprettholdes og innarbeides i budsjettet for Gebyrer For 2013 ble det vedtatt en betydelig økning av gebyrene. I tillegg ble det innført egenbetaling for fremmedspråklige voksne. Det foreslås en gjennomsnittlig økning på 3 % på kommende års gebyrer. Ev. endring av gebyrsatser utover dette for SFO må en se i sammenheng med endrede åpningstider. BEHOV I PERIODEN Det vises til søknad om statstilskudd for perioden , med tabell og merknader hvor oppvekstsektorens behov er skissert:

5 Side 5 av 6 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tiltak for utenlandske elever Tiltak for fremmedspråklige voksne Tiltak på videregående nivå Økonomisk buffer med tanke på økning i barnetall (både skole og barnehage) Økte driftsutgifter som følge av utvidelse av SFOlokalene og ombygging ved skolen høsten 2012 Skoleutredning: skisseprosjekt og delplan (2014)* Skoleutredning: detaljprosjekt og gjennomføring ( )* Bygging av nye barnehageavdelinger, anslått 25 mill kr i lån. Tilskudd til dekning av årlige rente- og avdragsutgifter Nye barnehageavdelinger: Personalutgifter Nye barnehageavdelinger: Driftsutgifter Sum tiltak innen skole og barnehage * Tiltak merket med stjerne er tiltak som er under utredning / skal utredes. En kan på nåværende tidspunkt ikke stipulere kostnadene med tiltaket. Når det likevel er gitt et anslag på utgifter til skisseprosjekt/delplan skoleutredning er det fordi det administrativt er gjennomført foreløpige vurderinger knyttet til skisseprosjektet / delplanen. Longyearbyen lokalstyre v/ oppvekstsektoren er økonomisk sårbare for økning i barnetall, og bør ha en buffer som kan håndtere utgiftsvekst som følge av endringer i barnetallet, både i skole og barnehage. Ved stadig strammere budsjetter blir en slik buffer enda viktigere. Den ene av barnehagene våre (Longyearbyen barnehage) ligger i rasutsatt område, og er i tillegg ca. 40 år gammel. I handlingsprogram for er følgende tiltak formulert: Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal/bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. I den forbindelse skal mulighetsstudie lyses ut på anbud i På sikt er det altså en målsetting om å erstatte Longyearbyen barnehage med et nytt bygg, muligens samlokalisert med skolen. BUDSJETT 2014 Budsjett 2014 Budsjett Felles foretak Felles barnehage Longyearbyen barnehage Kullungen barnehage

6 Side 6 av Polarflokken barnehage Grunnskolen Videregående avdeling SFO Norsk - fremmedspråklige voksne Kulturskolen Finansinntekter og kostnader Sum I tabellen ovenfor har en tatt utgangspunkt i budsjett 2013, og justert dette i henhold til gitte føringer. Bunnlinja viser en økning på ca. 3,1 %. Nye tiltak er ikke tatt inn i budsjettforslaget. Det er heller ikke tatt høyde for økte kostander som følge av økning i «kommunale avgifter» og husleie utover 3 %. Innsparinger(kr ,-) på barnehager på grunn av antatt redusert barnetall, er påplusset skolen på grunn av forventet økt elevtall der, og fordelt med kr ,- på grunnskolen og kr ,- på videregående avdeling. NYE TILTAK (i henhold til styrevedtak av ) Det vises til tabell i søknad om statstilskudd 2014 gjengitt ovenfor. De nye tiltakene anbefalt av oppvekststyret sees i sammenheng med tiltak for utenlandske elever, og økonomisk buffer i denne søknaden: - Ny merkantil stilling, inkl. sosiale utgifter, ved Longyearbyen skole kr ,- - Tospråklig assistent ved skolen inkl. sosiale utgifter kr ,- - Utvidet tilbud ved SFO 1 t. pr. morgen x 2 ans., netto årskostnad ved 10 barn ca. kr ,- Vedlegg: 1 Særutskrift fra PS 17/13 2 Spørreundersøkelse SFO 3 Forslag - Gebyrsatser 2014

7 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Anne Ellingsen Økonomiplan Forberedelser til strategikonferansen Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 17/ Styret for Oppvekstforetak KFs behandling I forbindelse med forslag til gebyrsatser 2014, ble det stilt spørsmål om tilbudet om gjesteplasser i barnehagene burde tas ut. Styret konkluderte med at tilbudet bør opprettholdes. Styreleder Anita Johansen foreslo følgende tillegg: Styret ber om at det opprettes stilling for tospråklig assistent ved Longyearbyen skole. Daglig leders anbefaling med Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. (Johansens forslag blir dermed nytt pkt. 4 og opprinnelig pkt. 4 blir nytt pkt. 5.) Styret for Oppvekstforetak KFs vedtak Styret anbefaler gebyrer/fakturasatser i samsvar med daglig leders forslag. 2. Styret viser til gjennomført spørreundersøkelse og anbefaler at åpningstidene ved SFO blir utvidet fra skolestart 2013, med morgenåpent, samt heldagstilbud på skolens fridager med unntak av juli og planleggingsdagene. 3. Styret anbefaler at det opprettes en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole fra 1. januar Styret ber om at det opprettes stilling for tospråklig assistent ved Longyearbyen skole. 5. Styret ber om at daglig leder beregner kostnadene knyttet til styrets prioriteringer, og i samarbeid med styreleder utarbeider en samlet presentasjon som sendes styremedlemmene for uttale før den forelegges strategikonferansen. Anbefaling: 1. Styret anbefaler gebyrer/fakturasatser i samsvar med daglig leders forslag. 2. Styret viser til gjennomført spørreundersøkelse og anbefaler at åpningstidene ved SFO blir utvidet fra skolestart 2013, med morgenåpent, samt heldagstilbud på skolens fridager med unntak av juli og planleggingsdagene. 3. Styret anbefaler at det opprettes en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole fra 1. januar Styret ber om at daglig leder beregner kostnadene knyttet til styrets prioriteringer, og i samarbeid med styreleder utarbeider en samlet presentasjon som sendes styremedlemmene for uttale før den forelegges strategikonferansen.

8 2013/506-1 Side 2 av 7 Saksopplysninger: I henhold til notat av , Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen 2013, skal følgende forutsetninger legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan : - Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. - Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. - Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. - Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. - Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. - Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. - Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. - Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget. Strategi/politikk Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF har som formål å ivareta driften av oppvekstoppgavene i Longyearbyen i henhold til lover og forskrifter, samt andre føringer og vedtak fra sentrale og lokale myndigheter. Lokalstyret vedtar handlingsprogram, økonomiske rammer og vedtekter m.v. Det betyr at de politiske og strategiske føringer for oppvekststyrets drift legges av lokalstyret. I forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, som forberedelse til strategikonferansen i juni, gis likevel styret anledning til å diskutere politikk og strategi, i den forstand at omfang og kvalitet på tjenestene vurderes og ev. nye investeringsbehov løftes fram. I en slik sammenheng er det naturlig at følgende temaer drøftes: - Kortsiktige og langsiktige målsettinger for oppvekstsektoren - Evaluering av de tjenestene som nå tilbys - Konsekvenser av befolknings/barnetallsutvikling med hensyn til kapasitets-/arealbehov og bemanning ved skolen og i barnehagene - Konsekvenser av internasjonalisering - Betydning av oppvekstsektorens tilbud for opprettholdelsen av et robust familiesamfunn

9 2013/506-1 Side 3 av 7 - Prioriteringer innenfor gitte rammer - Helårsvirkningen av tiltak/utvidet aktivitet, blant annet pålegg fra sentrale myndigheter, iverksatt i løpet av skoleåret Mulige innsparinger - Konsekvensen av økte gebyrsatser- inntekter og utgifter STATUS PER MAI Generelt Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF behandlet i møte forslag til budsjett for 2013, og vedtok da å søke om en netto driftsramme på kr ,- og en investeringsramme på kr ,-. I arbeidet med budsjettforslaget ble det tatt utgangspunkt i barnetall per 1. september 2012, samt resultatene fra økonomisk rapport per 2. tertial. Alle kontoer ble vurdert, og det ble i samråd med enhetslederne foretatt reduksjoner/innsparinger på de områder det ble ansett som forsvarlig, samt lagt inn økte inntekter i form av egenbetaling for norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne, i tillegg til en betydelig økning av foreldrebetalingen for SFO og kulturskole. Fondsmidler ble også tatt inn. Målsettingen var å utarbeide et budsjettforslag innenfor gitt ramme, uten at dette skulle gå ut over kvaliteten og omfanget på tjenesten. Lokalstyret vedtok i sin budsjettbehandling en netto driftsramme til oppvekstforetaket på kr ,-. Budsjettet for 2013 er meget stramt, og inneholder ikke noen buffer/fleksibilitet dersom barne- /elevtallet skulle øke, eller sammensetningen av barne-/elevgruppen endrer seg, f.eks. ved tilflytting av flere barn/elever med særskilte behov. Tertialrapport for perioden januar-april 2013 foreligger ennå ikke, men foreløpige prognoser viser et samlet merforbruk på i underkant av kr ,-. Det er derfor viktig å følge nøye med på utviklingen, spesielt innenfor lønn- og pensjon, og eventuelt iverksette tiltak. Med de store variasjoner en har i barne-/elevtallet i løpet av kalenderåret, er det på nåværende tidspunkt vanskelig å danne seg et bilde av hvilke rammer en vil ha behov for i Det foreslås likevel at det utarbeides et forslag til budsjett med utgangspunkt i de opplysninger en per dato sitter på, og at det foretas justeringer i forhold til barne-/elevtall og tertialrapport i oktober/november. 2 Barnehager Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. Dette er spesielt viktig i Longyearbyen hvor yrkesaktiviteten er ekstra høy. Pga. den store uforutsigbarheten knyttet til barnetall må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå denne målsettingen. Dersom eksisterende buffer (Formannshuset) ikke skulle strekke til, kan det bli nødvendig å bygge nye avdelinger knyttet til eksisterende barnehager før de langsiktige målsettingene i handlingsprogrammet om fremtidsrettede helhetsløsninger for skole og barnehagearealer lar seg realisere Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser 0 år år år år år

10 2013/506-1 Side 4 av 7 5 år Totalt Longyearbyen lokalstyre klarer per dato å imøtekomme etterspørselen etter barnehageplasser. Barn under 3 år krever 2 barnehageplasser. 25 barn i barnehagen er minoritetsspråklige. Flere barn i barnehagene har behov for stor grad av tilrettelegging, fra 50 % til 100 % oppdekking. Svingninger i barnetall fra halvår til halvår dokumenteres blant annet i forbindelse med hovedopptak for barnehagene. Etter en periode med økende etterspørsel etter barnehageplasser ser det nå ut til at vi går inn i et barnehageår med lavere kapasitetsbehov. Det betyr at det ikke vil bli barnehagedrift i Formannshuset høsten Vi må likevel ha disse lokalene i beredskap med tanke på eventuelt nytt oppsving i etterspørsel fra januar Slik det ser ut nå vil en kunne redusere bemanningen i barnehagene med en til 2 stillinger. 3 Longyearbyen skole 2007/ / / / / /2013 Grunnskole Videregående Kulturskole SFO Minoritetsspråklige i grunnskole og på vg Antall barn i grunnskolen og på videregående har økt. Det vil bli en ytterligere økning i grunnskolen fra august 2013 da et kull på 35 barn overføres fra barnehagen til 1. trinn. Antallet minoritetsspråklige elever i grunnskolen og på videregående stiger, selv om en ser en viss variasjon fra år til år. Det har også over tid vært en økning i antall barn / elever med stort behov for særskilt tilrettelegging. Longyearbyen skole er en kompleks organisasjon med ansvar for grunnskoledrift, videregående avdeling, skolefritidsordning og norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. I tillegg tilbyr skolen byens befolkning tilrettelegging for, og organisering av privatisteksamen. Med sine 50 ansatte er skolen Longyearbyen lokalstyres største enhet. Skolen har i ca. 20 år hatt en merkantil stilling. I mellomtiden har antall elever og ansatte økt betydelig, og det er stilt strenge krav til oppfølging av arkiv- og økonomisystemer, samt dokumentasjon knyttet til elever. Høsten 2013 skal det innføres nytt fagsystem (Visma) ved skolen, noe som i en overgangsperiode på minimum ett år vil kreve ekstra innsats. I et samfunn med stor turnover er det spesielt viktig å ha kapasitet til skriftliggjøring av gode rutiner, noe en blant annet har fått en påminning om i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn. Det må også nevnes at vikarinnkalling og den skriftlige oppfølgingen krever mye tid. Daglig leder anbefaler derfor at det med virkning fra 1. januar 2014 opprettes en ekstra 100 % merkantil stilling ved Longyearbyen skole. 3a Grunnskolen Høyt elevtall kombinert med et betydelig behov for spesialundervisning utløser behov for 2 lærere på 6 trinn på grunnskolen. I budsjettet for 2013 var de tatt høyde for 2 lærere på 5 trinn. Slik det ser ut nå, vil det være behov for å øke den pedagogiske bemanningen ved skolen med en stilling i Fra august 2012 til april 2013 har to tospråklige lærlinger hatt praksis ved Longyearbyen skole. Dette har hatt en meget positiv virkning på opplæringssituasjonen for de minoritetsspråklige elevene. Med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort, ønsker skolen oppretting av en stilling for tospråklig assisten knyttet til Norsk 2- undervisningen. Daglig leder mener at dette vil være en god investering.

11 2013/506-1 Side 5 av 7 3b Videregående avdeling Innenfor eksisterende rammer vil avdelingen kunne gi følgende tilbud fra høsten 2013: Studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1- Vg2 og Vg3-nivå TIP Vg1 for 12 elever TIP Vg2 for 3 elever Den pågående evaluering av nåværende videregående opplæring vil ikke bli sluttført innen strategikonferansen. Det betyr at en må komme tilbake til økonomiske konsekvenser av eventuelle endringer i løpet av høsten 3c Skolefritidsordningen Barnetallet i SFO har det siste året variert mellom 60 og 70. I april er det gjennomført en undersøkelse om tilfredshet med åpningstidene. Oppsummering av tilbakemeldingene viser at - 11 av 50 har behov for morgentilbud i SFO - 16 av 50 har behov for SFO-tilbud i juleferier - 22 av 50 har behov for SFO-tilbud i påskeferien - 29 av 50 har behov for SFO-tilbud i høst og vinterferier Som det framkommer av spørreskjemaet (se vedlegg), er det antydet en økt egenbetaling knyttet til utvidet tilbud. Nettokostnader ved eventuell utvidelse er ennå ikke beregnet. Undersøkelsen viser at behovet for utvidede åpningstider har økt de siste årene, og at utvidelse av tilbudet bør vurderes. 3d Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne Tilbudet gis til fremmedspråklige arbeidssøkere som bor på Svalbard og som ønsker norskopplæring for å kvalifisere seg for arbeid. Tilbudet gis også per dato til langtidsstudenter ved UNIS. Høsten 2012 ble det innført egenbetaling for tilbudet, Dette har ført til et visst frafall. Egenbetalingen dekker ikke kostnadene ved tilbudet. Tilbudet er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringen. Det er ikke foretatt noen politisk føring for omfang og kvalitet på tilbudet. 4 Kulturskolen Per dato benytter mellom 90 og 100 barn seg av kulturskoletilbudet. Kulturskoleleder rapporterer direkte til daglig leder. Regnskapstallene viser at det er godt samsvar mellom behov og økonomiske rammer. 5 Lærlinger Per dato har vi to tospråklige lærlinger i oppvekstforetaket. Disse skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeider- faget i august/september. Det anbefales at det gis rom for å ta inn minimum en lærling innenfor rammene for Stillinger knyttet til oppvekstkontoret. Ved oppvekstkontoret er det per dato 3 stillinger; daglig leder, pedagogisk konsulent og PPT-rådgiver Det vises til SNU 2 som trolig vil medføre omorganisering. Det forutsettes likevel at antall stillinger opprettholdes og innarbeides i budsjettet for Gebyrer For 2013 ble det vedtatt en betydelig økning av gebyrene. I tillegg ble det innført egenbetaling for fremmedspråklige voksne. Det foreslås en gjennomsnittlig økning på 3 % på kommende års gebyrer. Ev. endring av gebyrsatser utover dette for SFO må en se i sammenheng med endrede åpningstider BEHOV I PERIODEN

12 2013/506-1 Side 6 av 7 Det vises til søknad om statstilskudd for perioden , med tabell og merknader hvor oppvekstsektorens behov er skissert: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tiltak for utenlandske elever Tiltak for fremmedspråklige voksne Tiltak på videregående nivå Økonomisk buffer med tanke på økning i barnetall (både skole og barnehage) Økte driftsutgifter som følge av utvidelse av SFOlokalene og ombygging ved skolen høsten 2012 Skoleutredning: skisseprosjekt og delplan (2014)* Skoleutredning: detaljprosjekt og gjennomføring ( )* Bygging av nye barnehageavdelinger, anslått 25 mill kr i lån. Tilskudd til dekning av årlige rente- og avdragsutgifter Nye barnehageavdelinger: Personalutgifter Nye barnehageavdelinger: Driftsutgifter Sum tiltak innen skole og barnehage * Tiltak merket med stjerne er tiltak som er under utredning / skal utredes. En kan på nåværende tidspunkt ikke stipulere kostnadene med tiltaket. Når det likevel er gitt et anslag på utgifter til skisseprosjekt/delplan skoleutredning er det fordi at det administrativt er gjennomført foreløpige vurderinger knyttet til skisseprosjektet / delplanen. Vi er økonomisk sårbare for økning i barnetall, og vi bør ha en buffer som kan håndtere utgiftsvekst som følge av endringer i barnetallet, både i skole og barnehage. Ved stadig strammere budsjetter blir en slik buffer enda viktigere. Den ene av barnehagene våre (Longyearbyen barnehage) ligger i rasutsatt område, og er i tillegg ca. 40 år gammel. I handlingsprogram for er følgende tiltak formulert: Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal/bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. I den forbindelse skal mulighetsstudie lyses ut på anbud i På sikt er det altså en målsetting om å erstatte Longyearbyen barnehage med et nytt bygg, muligens samlokalisert med skolen.

13 2013/506-1 Side 7 av 7 Vurdering: Generelt mener daglig leder at dagens tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren er tilnærmet riktig dimensjonert sett i forhold til det antall barn vi har på nåværende tidspunkt. Barne-/elevtallsvariasjonene utløser likevel behov for en ekstra buffer. Det vises i denne sammenheng til søknad om statstilskudd hvor behovet for en ekstra buffer med tanke på ytterligere barneelevtallsøkning blir understreket. Daglig leder viser også til begrunnelsen for en ekstra merkantil stilling ved Longyearbyen skole og anbefaler at denne opprettes fra 1. januar Spørreundersøkelsen om åpningstider i SFO viser at det er behov for vurdering av denne saken. Daglig leder vil anbefale at en i perioden fram til strategikonferansen utarbeider et kostnadsoverslag som viser netto kostnader ved morgenåpent SFO og SFO-tilbud på alle skolens fridager utenom juli. Vedlegg: 1 Økonomiplan forberedelse til strategikonferansen Spørreundersøkelse SFO - endelig versjon 3 Forslag - Gebyrsatser 2014 Andre vedlegg (ikke vedlagt): 1. Forslag til budsjett deles ut og gjennomgås i styremøtet Beregning av nettokostnader knyttet til utvidet åpningstid i SFO deles ut og gjennomgås i styremøtet

14 Rapport for skjema: Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO Generert: :44:23 Utvalg: Resultater fra og med til og med Jeg/vi har behov for morgentilbud i SFO i skoleåret 2013/14 fra kl hver dag til en kostnad av kr 400,- pr.mnd Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 11 22,0 % Nei 39 78,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i juleferier (170,- pr.dag) Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 16 32,0 % Nei 34 68,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i påskeferier (170,- pr.dag) Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO - side 1

15 Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 22 44,0 % Nei 28 56,0 % Ja Nei Jeg/vi har behov for SFO-tilbud i høst- og vinterferier (170,- pr.dag) Alternativ Antall svar Svar-andel Ja 29 58,0 % Nei 21 42,0 % Ja Nei Spørreundersøkelse vedr endringer i tilbud SFO - side 2

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 13.05.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag 2014

Kommentarer til budsjettforslag 2014 Elin Dolmseth Pb 350 9171 LONGYEARBYEN Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/506-6- 151 Anne Ellingsen 25.09.2013 Kommentarer til budsjettforslag 2014 Styret for Longyearbyen Lokalstyre

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 28.04.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 28.04.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 28.04.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gran Rådhus, møterom Granavollen

MØTEINNKALLING. Gran Rådhus, møterom Granavollen MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 20.06.2007 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 08.06.2009 kl. 10.00 i Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.10.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF.

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 16.5.213 Budsjettforslag 214 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00: Orientering om problemstillingen utagerende elever på barnetrinnet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00: Orientering om problemstillingen utagerende elever på barnetrinnet. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 29.02.2012 Tid: Kl. 18.00 NB! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013

RINGERIKE KOMMUNE. Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 RINGERIKE KOMMUNE Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Rådmannens grunnlagsdokument Formannskapets møte 20.10.2009 INNHOLD 1 Innledning 6 1.1 Rådmannens plattform for perioden 2010-2013. Hvordan møte

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Sammen om Porsgrunn bystyrets vedtak Porsgrunn kommunes vedtak 11. desember 2014, sak 84/14 1. Handlingsprogrammet for 2015 2018 vedtas med

Detaljer

Økonomistyring, økonomirapportering og konsekvensutredning

Økonomistyring, økonomirapportering og konsekvensutredning Økonomistyring, økonomirapportering og konsekvensutredning - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706028 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer