Dato: Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):"

Transkript

1 Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/ Saksbehandler: Einar Buø Dato: Budsjett Kultur- og fritidsforetak KF Budsjettprosessen Kultur- og fritidsforetakets prosess for budsjett 2014 har fulgt notat av "Føringer for budsjettarbeidet ". Innledningsvis gis generell kommentar om budsjettprosessen, etterfulgt av kommentarer for den enkelte enhet. Til sist kommenteres momenter presentert på strategikonferansen, føring i handlingsplanen samt investeringsbehov. Det er i hovedsak lagt til grunn 2 % prisvekst på utgiftspostene, og inntektene er fremskrevet med 3 %. Forslag til fakturasatser ble styrebehandlet i mai og presentert på strategikonferansen. Pga omlegginger i budsjettoppbyggingen har vi på det nåværende tidspunkt ikke sammenlignbare rammer for budsjett 2013 og Dette må vi kommet tilbake til noe senere i budsjettprosessen, etter innlegging og sammenstilling i nytt økonomisystem. Foretakets budsjettforslag legger til grunn at kulturvirksomheten også i 2014 skal produsere og levere de samme produkter og tjenester, med tilsvarende kvalitet og dekningsgrad som i inneværende år. Alle kjente/avklarte budsjettall er nå lagt inn "budsjettmalen", og følger dette notatet. Rent budsjetteknisk vil det frem mot endelig/samlet oversikt over budsjettforslaget måtte foretas justeringer i samarbeid mellom økonomiavdelingen og foretaket. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): 21 Administrasjon Budsjettramme 2013 var kr Daglig leders buffer i form av felles budsjettposter for foretaket er redusert med kr i budsjettforslaget. Dette omfatter velferdstiltak for ansatte, IKT/telekom for ansatte, lisenser/kontingenter/medlemsavgifter, opplæring og reiseutgifter.

2 Side 2 av Felles kultur/bygg & anlegg/arrangementer Budsjettramme 2013 var kr Postene omfatter driften av kulturhuset, samt alle interne og eksterne kulturarrangementer som sorterer under kulturhusleder. Fordelt på nye regnskapstekniske tjenester er rammen i skrivende stund redusert med 3 %. Rent driftsmessig hefter det som alltid en viss usikkerhet ved bl.a. besøkstall (billettinntekter) og ekstern finansiering (f.eks. sponsorater og korkpenger). Imidlertid har vi god erfaring med å programmere robust, og eventuelt gjøre tilpasninger av aktiviteter/arrangementer gjennom driftsåret. 222 Bibliotek Budsjettrammer 2013 var kr Ny leieavtalen for perioden gir en årlig økt leieutgift på kr , og således en utvidelse av bibliotekets budsjettramme. Ungdomsavdelingen åpner , og kostander med dette er tatt i 2013 ved bruk av foretakets disposisjonsfond. 223 Idrettsanlegg Budsjettramme 2013 for Svalbardhallen og uteanlegg med løypemaskin var kr For inneværende år ble renter/avdrag for lånet til Svalbardhallen halvert, og tas i sin helhet bort i 2014 da lånet nå er nedbetalt. I 2013 har vi sett en nedgang i billettinntekten, og i 2. tertialrapport er det prognostisert en nedgang med kr Det er i segmentet bedrifts- og studentkort at inntektssvikten gjør seg gjeldende. 224 Galleri Svalbard og kunstnersenteret Budsjettramme 2013 for enhetene var kr , som omfatter Galleri Svalbard, kunstnerverksteder og kunstnerhybler. Turiststrømmen til Svalbard har hatt en positiv utvikling, og det antas at Galleriet med tilhørende enheter kan nyttiggjøre seg dette. 225 Kino Budsjettramme 2013 var kr Billettinntektene er en betydelig variabel, og må sees i lys av bl.a. tilbudet av nye populære/godt besøkte filmer. I forbindelse med at kinoen ble flyttet fra Huset til kulturhuset gikk vi fra 1 til 2 dager pr uke med kinoforestillinger. Økt bemanningsressurs, fra ca 20 % til ca 40 %, ble finansiert innenfor Kultur- og fritidsforetakets rammer uten at bemanningsplanen ble endret. Bemanningsplanen til kulturaktiviteter foreslås endret fra 2,9 årsverk til 3,1 årsverk. Økonomisk ramme til kulturaktiviteter endres ikke. 226 Fritidstilbud og barn og unge Budsjettramme 2013 var kr I 2. tertialrapport er det prognostisert et mindreforbruk med kr Vi har i 2013 sett en tendens med noe økt festing blant ungdommene i Longyearbyen. For å utsette tidlig rusdebut i målgruppa satte vi inn flere helgearrangement. Det har i 2013 ført til en svak økning i lønnskostnader, men et mindreforbruk på forbruksvarer, reiser og andre tjenester på ca kroner. I 2014 har vi nedjustert budsjettet med ca 5 %. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til inntektene i kommende år. Korkpenger og tilskudd fra næringslivet utgjør kr VI er avhengige av disse for å kunne nedjustere den økonomiske rammen.

3 Side 3 av 5 Årsverkstabell Følgende årsverk inngår i foretaket: Enhet Årsverk 2013 Årsverk 2014 Administrasjon/ledelse 1,0 1,0 Felles kultur, inkl kino 2,9 3,1 Bibliotek 2,0 2,0 Idrettsanlegg 3,5 3,5 Galleri/Kunstnersenter 1,9 1,9 Fritidstilbud barn og unge 2,3 2,3 Sum 13,6 13,8 Antall årsverk i 2013 er identisk med antall årsverk ved utgangen av For øvrig henvises det til kommentar for kinoens bemanningsressurs, som søkes endret fra ca 20 % til ca 40 % innenfor foretakets rammer. Momenter presentert på strategikonferansen Fakturasatser I hovedsak er det lagt inn 3 % økning, med avrunding til nærmeste 10-krone. Enkelte satser er uendret, mens andre får litt større endring enn 3 % - slik som dokumentert til strategikonferansen. Svalbardhallen A/L Ekstraordinært årsmøte er avviklet, og nytt styre er konstituert. Det skal avholdes ordinært årsmøtet innen mars Høsten 2013 vil man arbeide med de utfordringer som foreligger mht andelslagets fremtid. Svalbardhallen tilstandsrapport Analyse av juni 2012 gav denne oversikten: Strakstiltak var her prissatt til kr (kr med alle påslag), og tiltakene er i stor grad tatt over driften. I det etterfølgende ble det bestilt vedlikeholdsplan for perioden 1-5 år, som gir denne oversikten:

4 Side 4 av 5 Tiltak innen 1-5 år var prissatt til kr (kr med alle påslag). I vedlikeholdsplanen er nå gjenstående oppgaver prissatt til kr , og kan ikke tas innenfor foretakets økonomiske rammer. Påfølgende utviklingstiltak er bl.a. utskiftning av tekniske anlegg:

5 Side 5 av 5 Delplan for idrett og fysisk aktivitet Planen er lagt til offentlig ettersyn. Prosessen vil bl.a. avdekke hvilke tiltak som ønskes prioritert. Dette omtales kort under investeringsbehov. Høringsfristen er satt til , og innspill vil deretter bli behandlet i Miljø- og næringsutvalget (november 2013 eller februar 2014). Økt leie for Longyearbyen folkebiblioteket Iht budsjettkommentar over øker bibliotekets leieutgifter fom 2014 med kr , som en følge av ny leiekontrakt inngått i Fremtidig flytting av Longyearbyen folkebiblioteket Leieavtalen for med Lompensenteret er inngått, og foretaket avventer føringer for videre oppfølging mht flytting. Foretakets fond etter På strategikonferansen ble det påpekt at foretaket gjennom en bevisst strategi har bygget opp et disposisjonsfond som nå har passert 2 millioner. Fondet vil i fremtiden inngå i ett fond i LL. I denne sammenheng påpeker vi fremtidige investeringsbehov innenfor kulturenheten, så som vedlikehold i Svalbardhallen og oppfølging av tiltak i delplan for idrett og fysisk aktivitet. Føring i forslag til handlingsplan En rekke av tiltakene i forslag til handlingsplan som omfatter dagens Kultur- og fritidsforetak oppfattes i stor grad å være arbeidsinnsats (innenfor allerede budsjetterte lønnsmidler). Dersom det forutsettes økte ressurser for å innfri tiltakene (drift/bemanning/investering) må dette kommuniseres, slik at man får analysert og innarbeidet eventuelle budsjettall. Investeringsbehov Vedlikeholdsplan for Svalbardhallen: Planen ble presentert på strategikonferansen, og er omtalt over. De gjenstående oppgavene i vedlikeholdsplanen (prissatt til kr ), kan ikke tas innenfor foretakets økonomiske rammer. Delplanen for idrett og fysisk aktivitet: Dersom skileikanlegg - etter offentlig ettersyn og vedtak - fortsatt har høyest prioritet, må delplan (arealplan) for skileikanlegg etableres (kr , usikkerhet på 30 %). Dernest bør skisseprosjekt (kr ) etableres, slik at prosjektering og utbygging blir avklart. Mulig prosess er diskutert med Bydrift og planavdelingen. Arbeidet med dette tiltaket sees i sammenheng med rullering av ny arealplan for Longyearbyen.

Kommentarer til budsjettforslag 2014

Kommentarer til budsjettforslag 2014 Elin Dolmseth Pb 350 9171 LONGYEARBYEN Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/506-6- 151 Anne Ellingsen 25.09.2013 Kommentarer til budsjettforslag 2014 Styret for Longyearbyen Lokalstyre

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013-2023

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013-2023 Sette inn forsidebilde. Ut til marg. Få faglig intern hjelp til dette! Flere bilder inni selve planen? Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013-2023 Planforslag pr mai 2013 1 1. Forord Lokalstyret

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtwontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Vedtatt av Lokalstyret i sak xx/12 (11/838), i møte 11.12.12 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 2 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2013... 3 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram 2014-2017 Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer