'7.9.?.10 7,11. aorord 3 VAREF OR-}4E R. Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.6. 7.8. '7.9.?.10 7,11. aorord 3 VAREF OR-}4E R. Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet"

Transkript

1 F A R G I N G

2 F A R G ] N G T.nh.l.lcf ^rtadn6r ca. aorord 3 i VAREF OR-}4E R Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet FARGESTOFFVALG Beg.ensninger Sanmenheng Dyhde - Ekthet Kriterier ved fargestoffvalg ' KVAL l TET SI.{ERK I NG HJELPEMIDLER Arrhardhin^cni.lr6' Fuktemrdler eller net zni-d] e! D l spe rge r ing sm r dl e r Emulgerlngsmtdler Ega I i seringsmidl er Retardere Re serveringsmi dl er Carrrer Reduks j onsnidl er 0ksydas j onsmrdl er Be skytte l sesko I1o ider FARGESTOFFER: Htstorrsk t i Ibakebl ikk \2 1,A. 1.L, 1.2.?.3., , 7.8. '7.9.?.10 7,11 INNDELING AV FARGESTOFFER I KLASSER Direktfarger (subst ant ive ) Kypefarger Svove I farge!!eukokypeester Nafto I farge! Reakt ivfarge! S y re fa rgsr Kronfarger MeL a I ] k oropl ek s f a r ger Basiske farger Dispers j oosfarger 13 1J t"l 1'7

3 '1.12.? , P igment farger BI anciings f ar?er Andre falqest offer Merkrng Ve i rng OPPT,SSNING OG UTRORING AV FARGESTOFF EARGERESEPTEN 2A 2l 2I 2t FARGEPROSES SEN P rose s sprogranme r P roses sdi agramme r. 21 2't 2B !. FARGESTOFFENES TALL OG BOKSTAVER FEILFARGING i Noe. mulige kilder 3l-

4 FORORD. Alle natu:fibre er, som vi har gatt gje:lnon fzr., forurenser rg ::.is f a:get av frenmedelemeller. Vr f:nne. det pe srn plass/ ogsa denne gangeo, A minne orn l-,"'o: viktrg det er at varene som skal farges, ma vare rene. (3frtetva:e. evert. ogsa fikserr). "4r.] god fcr.behandling er halve fargingen" Farging kan foretas pa forskjellige stadier i produksjonen. Derfor skilfer vi fitel1on: - Issmateriafform (fiber fsr spinning) - topsform (kamband av ull) - garnform (pa X-spoIe eller sorn hengs) - slykkform (vevde eiier strikkede stykker) - plaggform (ferdigsydde plagg) Pa denne maten far vi folgende mu.iigheter til 6 pavirke den ferdige varens u:seende: a) Ensfargede varer (ved a farge fiber/g.arn eiler stykk) b) Melerte varer (ved e bl.ande ufikt fargede fibre et ter garn ) c) varer (ved a veve med ulikt fargede q.arn) d) Trykte varer (ved e trykke falget mznster) 2. O. FARGEEKTHETER. E., svert viktig egenskap hos den fargede tekstilvaren er clens nctstandskraft not pavirkninger den utsettes for under prod.trksloren eiler ved normal bruk. Vi skllier mellom to overordnede ekthetskategorier: L ) Fabrrkas jonsektheter 2) Br.uksekthete r FABRIKASJONSEKTHETER, Etter fargingen kan varen bfi utsatt for beredningsp!osesser som merceriseri-ng, krzl f f ribehandl ing, dekatering, bleki-ng o.s.v., og dette ma fargingen ta1e. Det

5 disse behandlingene uren a endres. Fobi i k a s _ o n s e k L n e E e n e kan vdre : Al kak iekthet Aviveringsekthet K I or rlblekeekthet Dekalurekthet Formal dehydekihet I :,h^n i c6l Ma/-6ri c6l n^colrhof D6 -^lz < \//lh I o L oa Lr h of Syreekthet S.rbl ime r.ekthet valkekthet 2.2. BRUKSEKTIIETER. Bruksektheterf en fargings notstandskraft mot forandrir)ger vec bruk som f.eks. vask, k.ior7 sollys o.s.v., er av st,rrsl,e interesse for kunder og forbrukere. Bruksekthetene kan vare i GJ]:dekthet ( I orbadevannsekthet L! sekthet Losningsmiddelekthel: P e r ok s y dva s ke e kt he L S I ovanrekthet S:rykeekthet Tzr!ensekthet Vannekt het Vanndrapeek.het Vaskeekthei EKTHETSSKALAER. Ved alle forme! for fargeektheter e! det sa at det ikke frnnes fargestoifer som etter ]engle tids pavirkoing ikke endres. Vere vadfigste fargestoffer oppviser svert varierende ektheter, og for a inforrnere om disse er det opplettetinternasjonale skalaer der det hoyeste tallet anglr den beste ektheten.

6 For forbrukeren e:. disse de viktigstei Lysekthet 1-8 Vat- og vaskeekt.het 1-5 c:rrekthet 1-5 Svet.teekthet 1-5 Temperalurekthet. 1-5 De pakjenninger det kan vere tafe on medforer dels en endrrng av fargenyansen, defs en overb.iodning pa andre plagg. Det finnes derfor ekthetsbedomrnlng bade for nyanseendring og overbfsdning. Dreier det se9 for eksempel om ektheter pa en farget ullvare, er tre kontloller: aktuelle: Nyanseendrlng, overblodning pa ull og ovenblodning pa bomuil. AfIe dj-sse ekthetene bedznmes e1'!er den sakafte gra-skafaen, VATEKTHET. Det er viktig at det tas hensyn tit gjeldende krav pe vatekthei ved konstruksjon av ptagg. FU ]gende tre kiav md vurderes: i. Nyanseendr ing 2. Overblsdning pa lignende materlal 3. Overblsdning pa annel material En t::eningsdress kan aksepteres med en 5 for nyanseendrrng og 3 for overblodning sa lenge det dreier seg om et ensfargea plagg. Har treningsdressen innfelt kontrast_ fare,ede deler/ kreves LYSEKTHET. Lysekthetsskalaen er attegradert 09. angir en endring i fargestyrke. Denne ektheten testes ved at en prove utsee!es for befysning med en Xenon-fampe. Hvis det merkes en tydelig nyanseforandring alferede etrer 2.5 timer klassifiseres et 1-tal1, mens om en forandring observeres erter 5 timer, klassifiseres et 2-talI. BeLysningstiden fo!.dobies hefe tiden.

7 3. O. EARGESTOFIWATG. ALle innser at det ideelle ville vaere A kunne farge erl hvllken som he]se fiber i onsket dybde og farge og med de ektneter sluttprodukret krever. Dette er ikke alli:-d mulig. Vrsst finnes det i dag flere tusen ulrke falgestoffer/ ()9 vrsst kan vi oke antallet nyanser ved e blande flere fargestofier i samme bad. Men fordi vt ikke kan bruke sarune fargestoffer t!l forskleltige fibertyper, sa star vi over:for en sterk begrensning. Strlles det dessuten hoye krav til ektheter, sa redtrseres antall nulrgheter ytterliqere. J.1. B!GRENSNINGER. :a. vl et eksempel pa aa krav ri] det bare 409 av alle fargestoffene det en 7er reclusel:es antal.iet ti.l ba:e 1e. brukes. lysekthe: skal- vere 6, er. som kan brukes. Kreves i0g, og er klavet B, kan 3.2. SAI.fiNNHENG MELLOM DYBDE OG EKTHET Lysektheten oker med tiltagende dybde. De uvrige ekthetene mj-nker med tlltagende dybde KRITERIER VED VALG AV FARGESTOFF TIL EN GITT VARE. retningslinjer vif en erfaren farger alltid ha tor oye r forbindefse med valg av farg.estoffer til. en resepc. Ekthetskrav tif farqinqen. Disse vurderes og settes i samr0enheng med varens bruksfolmaf; bruksektheter og fabrikis j onsektheter. Farqestoffets pris. prlsen er meget viktig, og her me man ofte vurdere pris mo! kvalit.el. Kvalitet i denne sammenheng kan vere konfornl:-rec Jsanne konsentrasjon fra gram ti1 gram og fla tevering til leverrng), Ieveringsdyktighet og teknisk service. Fargetone oq stvrke. Hvis det stilles serl j-ge krav t.il. brilfians og fargedybde blir valgfriheten sterkt redusert. Brilliante farger vif som regel uke prisen pe faroe! ma!ej iale ganske vesenclig. largedybden vtl influe re pa ekthetene.

8 'l 1,1a1 :nari -do.< r:-a. :,1ed dette menes fargens utseende r henholdsvis dagslys og lampelys. Dea ma v&re klart pa forhand om det er vikala eller. hvcr viktig det er at for:.laget og resultatet skai ha sanme rnetameri. k.hl- I norl.]r rlof Vei kombinaslonsfarger ma undersgkes om fargestoffene har.ilnerme:.like ektheber og opptrekksegenskaper. Rcsarlrari ndaod6.cr-.^-- Det:e glelder spesielt ved farging av fiberbfandinger? fordl mange fargestoffer anfarger lrekte fibre de iike er bestemt for. Opptrekkseoenskaper. Disse egenskapene bestetn$er valg av fargemetode. Eqa 1i serinqs - (ut ievn ings - ) eqenskaper. Avhengig av varetype er ogsa dette egenskaper som ma tas hensyn tif ved valget. Losninoseqenskaper. Dette er serli-g viktiq ved kontj-nuefarging. og ved trykking, nvor en ir.instelosefighet i g/l kan veere av bttydningi F:r^acf^ff6^oc f^-- Det er delte rneninger om flytende form eller pulverforrrl er a foretrekke. I torr form foretrekkes "oa.aglf granuiat, oa denne stzver :rindre.

9 4.0. KVAIITETSMERKING Fargeektheter er eksempef pa kvalttetsegenskape! som kunoen rkke kan forsikre seg on pe torhand. Derfor er kvalitees_ merking pa dette omradet spesl-elt viktig. Av denne grunn angis ofte fargeekthtene i varedeklarasjonen, men verdien av cisse er avhengig av at forbrukeren kienner til e{:heisskafaen. Crde! "Indanthren,, er i forbindelse med en speslell etrkee.c ei regfstrerc varemerke for en sammens.iutnlnq av t'vske :c oeslo:r- produsonle:. F o r Lr s e L n.r n g e n tor 5 "Indanthren"-etiketten brut e er: at varene er farget med '-.. farqe_ r re som er godklenl av sannenslutnrnqen sl ik at -<. e:ej - olir de besl rul-qe. 1 fagkretser er det urder:forslett a: Indanthren tilhzrer gruppen "kypefar:ger.,'. Dette ut.elukker imidlertid rkke br\rk av andre fargestoffer som er spesielt utvalgte til A qi qrode ekthetsverdier. En rekke ikke-tyske fargestoffprodusenter, som fremskaffer :ar:ses:offe: med like hoye ektheter som de tyske, har gatl sammen cn ee inotsvarende garantj.merke, "EeliSOI". Dette er i no;setnlng t11 I ndant hren -me rket internasjonalt. RegLene for: a bruke Felisol-nerket er til.svarende de for Tndanthren-merket. Drsse etiket.tene har ikke vert j. bruk pa mange Ar. Grunnen trl at de likevel nevnes her/ er at de fremdeles e! mve nevnt i fagfitteraturen og at de gjennom tjdene er btitt et -nntsroeioe! kval j!.ecssymboi. Delte er noen reglstrerte varenerker son det e! heftet s-oes. eiie kva.iieelskrav Li.L: fndonthren

10 REN NY ULL 5. O. E.]ELPEMIDLER ]red FASGING. riec blekt.g, fat:gijlg og aadle former for vatbehandlt-nq -,eks1,ile. av kreves det som :.egei hjelpemtdler av ulrke ilaq som : i lset.tes bellandfingsbadet AVHERDN INGSMMI DLER Kalk og andre vannherdnere kan vj-rke odeleggende pi mange :argeprosesser. Med hjelp av avherdningsmidle! ka; disse uskadeligglores. Disse midlene holder de aktuelle jorcmetaflionene i et vannloselig konpleks, sa de ikke fer anledning til A pavirke andre for prosessen nodvendige tilsetninser FUKTEM]DLER ELLER NETZMIDLER. Disse har tii hensikt a minske glenseffatespenningen, slik at kontakten mellom ftber og fargebad forbedres. Netzmidlene er grenseflate-aktive produkter hvor samnen_ setningen retter seg etter bruksonradet (f.eks. farging, mercerisering, karbonl-sering el.l-er andre behandlinger hvor Lqr r vafe er utgangspunkrel DISPERGERINGSMIDLER Dispergering betyr finfordeting, og. disse midlene har ti.i hensrkt e holde vannuluselige, finpulverrserte partikler fo.delt cg svevende i badet :r d.ispersjon er alt.sa en veske-biand_ing hvor faste par:tlkler hofdes svevende i en veske. Det faste stoffee er rkke opplsst i vesken, og vti derfor feiie ut etter en t1d

11 10 Drsperge:ingsmrdlet er e! h lelpeniddel som bistar vesken ::.ec a nolcle det faste stoffet svevende (f, eks. slan i vann e-le. drspersjonsfargescoff i fargebad) 5.4, EMULGERINGSI.IIDLER En emufslol) e: ei-t blanding av to eller flere vesker som rkke er lzseltg i hverandre/ men som kan blandes mekanrsk (visp) eller klemisk (emulgerrngsmiddel), slik at en oanska stabrt fcrm oppnes (a.eks. oi3e/vann, ^vt "lnq"^rao.izil;ij'l :,1a:rge hlellemidler Ieveres som emufsjoner, og er da al lerede L i lsatt enulgeringsmldle:, Selv med emufger.:r-lgsr.:dier er en ernulsjon begrenset hcldbar. De kan skllte seg f.eks. ved irost,-hoy varme eller: lengr.e trds lagrrng EGAL I SERINGSMIDLER Egaliserrng betyr utjevning, og orsse midlene skal styre fargestoffenes opptak pa varen slik at den bli! jevn. De kan vaere - fargestoffaffrne elle! - ftbera ffi-ne, og,<an r nange ti.lfe_ifer blukes til A trekke fargesloffer ut av fibrene sllk at fargrestyrken minsker (ved overooserrng). Midlene kan ha forskjellig ionogeoitet/ og dette ma selvfulgelig tas hensyn til nar de velges. De fargestoffaffine mj.dlene virker pa den maten at de tif en vlss grad okkuperer den delen av fargesloffmolekylene som bevirker bindj.ng tii fiberen. Det motsatte er tilfellet for de fiberaffine. Denne okkupasjonen avtar med fargetiden RETARDERELLER RETARDERINGSMI DLER. Drsse midlene er ogsa eg.alrserrngsmidler, Uttrykket blir spesielt br:ukt ved fargi.ng av polyakrylnitrrl.'tter bruxes katlonaktive produkcer som under fargeprosessen opptrer som fa.gestoffets konkurrent og tegger Uesiag pa,ibe;;;saktlve grupper. I topel av fargingen bl-ir disse gruppene :rrgitt tii fargest.offet. Noe av retarderen blir atltio rglen pa flberent og derfor me doseringen her vere ekslra naya{ttg. AIIe avvik i doseringsmengden vif i alte tilfelle innvirke pa fargedybden, men ogsa pa fargenyansen i de rilfeller der fargestoffene i en resept ixx. nu. uu^." a:finitetsegenskaper. Disse mrdlene er aits6 i hayeste grao

12 11.. ]. RE SERVERINGSMIDLER Som navne! sier er det tilsetninger som gju! at visse fibre rkke opptar fargestoffer. Dette har betydning. ved fargrng av varer som bestar av forskjeflige frbertyper. samtrdrg (enbadig) farging betyr at forskjellj-ge frbre farges med forskletlige fargestoffgrupper samtldig r samme fargebade!. llange fargestoffer vif anfarge fibre som de slett ikke er beseemt for. Denne anfargingen gir darligere ektheter der oen er uanskett og ma derfor forhindres el.ier mest mulio J. ilse-es. le Droduktene som tllbys har svert varierende vjrkning sa.n:rdig som de lett feller ut og blir uvirksomme under spes iel le elektrolytiske forhoid.. 5. A. CARI{]ER De:ae er et hjetpemiddel som brukes ved farging av polyes!er roed Ctspersjonsfargestoffer ved atmosfertsk trvkk..r-r'00 ). l-:telpemidlet btir overflodig ner det farges ved 125_I30 C. Er carrier virker pa den maten at den far polyesterfj-brene trl e sve]le og apne tilgangen for fargestoffmolekylene. Bruken av Carrier har flere negative sider: 'S-eik oo uoendgfltg _ukl. -DarIig blologisk nedbrytbarhet. -Refativt dyre produkter, -Fare for kondensflekker i haspefkufer. Dec er i dag vanlig at fargetier som farger en del polyester investerer i HT-maskiner for A unnga dj-sse ulempene REDUKSJONSMIDLER. Reduksjonsmldlet inngar i forskjellige bleke_ og fargeprosesser hvor en klemisk reduksjonstil-sta;d er unskelig. Spest-eIt nevnes her reduksjonsmiddel soro er nodvendrg for e qjore et kypefargestoff LaseLiq,

13 r OKSYDASJONSMIDl,ER. liisyliaston er. clet motsatle av reduksjon. Oksydaslonsmidler: rnngdr i de fleste blekeprosesser. De ogsa et kype_ fargestoff iglen, noe som er med pa A forklare de lzye ekthe:ene. q _ 3eskyttelseskolloider er en type midfer med evne t1t a c:s-utte de enkelte frbrene, slik at fibrene kommer minst :r'jlrg r kcntakt med andre kjemikalier som kan skade dem/ :ea scm ltkevef er nudvendige for fargeprosessen. Alle disse hlelpenl-dlene best.ar tildels av meget kcmpliser.te crgaiiske kjemrske forbindelser, dels av enklere og mer kjente uouganiske syrer, baser/ reduksjons_ cg cksydaslonsnid-ier FARGESTOFFER: Eistorisk tilbakeblikk. De fargestoffer som brukes i industrien i dag er sa godt som alle synretiske. Tidligere ble det brukt mineral-ske, vegetabrlske og animalske fargestoffer som bl-e utvultnet fra renholdsvis bergarter, planter og dyr. Son eksempel pa mineralske fargestoffer kan nevnes nanoanbrunt, som llestar av brunsten, og iernrudt/ som har t.ilnermel sarnme kjeniske sarnmensetninq som rust. Fra forskjellrge planter fikk man de gule-kurkuili-oq safran, det ble indiqo og det rsde krap. Av animafske farqestoffer ion nevr.es purpur 09 \3g1q!_g som ulvinnes av henhoidsvis en snegle og en skjoldlus. De naturlige fargestoffene brukes l vare dager praktisk talt bare av kunsthandverkere. Do9 bruker man enkefte steder slike fargestoffer i store mengder, f.eks. mineralske tif fargtng av engelsk millit.erstoff, natu!1i9 Lndrgo tii amer.ikansk marinestoff og bfatreekstrakt til farcing av natursilke 1 Frankrike og ttafia, Den sistnevnce e. ogsa blltt brukt tit svartfarging av nyton. Som en kuriositet kan nevnes at safget av blue denim innfargei med ',natu!.lig rndigo" Iangt har overstegel den sanlede verdensproduksjon av naturlig indrgofargestoff. G:unnen er nok ac den enorme ettersporselen har gitt stotet til en stor. produksjon av indigo pa syntetisk vis.

14 13 Omkfrng mrdten av forrige erhundre Iykkes det e fremstille fargestoffer syntetisk. Utgangspunktet var anilin, som er e: biproouki ved utvinningen av tjere. r cag er utgangspunktet sa forskjellrg at det _rkke fj.nnes lakgrunn for a kalfe fargestoffene for r,tjerefarger,' "anilinfarger". eiler I disse dager fj.nnes det over k_remrske forbindelser som kan brukes tii A gt- tekstrler ku1gr. Borasett fra et par. unntak er det felies for alle farqestotfer at de er oppfzselige, at de kan trekke opp pa tekstilfibre og at de kan bindes tjl dem. Noen fargestoffel ea opploselrge j. vann, mens andre forst kan lsses nar vannet er tt-isatt visse kjemikalier og ]] I e ]pe!..:-dle r INNDELING AV FARGESTOFFENE I KI,ASSER. De syntet i ske fargestoffene kan v1 grovt gruppere etter neten fargestoffene fester seg til fiblene (Fargeforteffe fagmannen hvi Lke f rberbrndingsprinsippet). Pa denne maten kan klassenavner kjemikal ietyper som kreves tif fargingene. EfrqestolforuoDe Farqe - fiberbindinqsprins ipp D r rekt fargestoffer Kype fargest offer Kype Leukoester Svove L fargest offe r N-a f to I f argest of f er Reakt ivfargestoffer Syre fs rgest offer (saltbinding) Kromfargestoffer Met af lkompleks fargesto ffer D r, spers j ons f argesto f f er Katlonaktrve (Basiske) fst. P i gment fargest offer Mixfargestoffer Anlagring (vann l-ose lig) Anlagring (vannulaselig) Anlagring (vannuloselig) Anlagring (vannulzsel.ig) Lakkbinding Kjemisk binding Elektrisk binding Lakkbinding (kromlakk) Del. s elbinding, defs kromlakk, dels innsme 1t ing, Innsmeft rng Elbinding (saltbinding) Limbinding (fasrklebing) Drv. bindingsprinsipper Av cl-sse er d:-spersjons- og pigrnentfargestoffene ikke isse_ir9e I vann/ resten er Igsel-.ige, men kype_ og svove.lfaagene trenger spesielle klemikafietrlsetninger for a bli vannlsselige.

15 74 I. ]. ) IITEKTFARGE S TOFFER. Drrektfarges:o::ene er nok de enkleste fargest.offer vr Jrdr. l,lavnet kcmmer av at de kan "t::ekke,, direkte pe fiberen ueen r,ilsetninqss:offer. Denne evnen kalles ogsa et fargestoffs sulscan:tvraei. Fordi aiie direktfargene har ganske god evne til a "1,rekke pa", kalles de ogsa ofte for subs!antlvf arqestof fer. Direktfarges!offene brukes s&rlig pa bomufl og viskose. De har fra gode tii frernragende lysektheter, men derimot svert Degrensede vet- og vaskeektoerer. Ved etterbehandling med kobber-, kromsalter eiler spesrelle kationaktive ettelbehandlingsmidler kan vat_ oq vaskeekthetene forbedres med ett tii to trinn Da ekthetsskalaen. Eksempfer pa handelsnavn: Clba-ceigy Sofophenyl-, Cup!ophenyt - Sandoz Solar-/ Pyraz of - Rohner D.i rekt - Bayer Sirius-, Siriuslicht-, Benzo -, BASF Luran! inl i chl - TCI Duraz o KYPEFARGESTOFFER (ypefargestoffene er i den form de b1.ir fevert uoppluseltge i varn, Nar det trlsettes et reduksjonsmidaet + aiiafi, leduseres drsse fargestoffene og orndannes til en loseitq form. Denne Iosel-tge formen, fargekypen/ trkker pa tekstilmaterralet (mest bomuii og viskose). ettei at fargingen har funnet sted, underkastes fargestoffet en cksydaslcn enten ved skyllrng i vann, ved 1uftens oksygen elier ved hjelp av et oksydasjonsrniddel. Redr.rksionen som b.e forerall roj falging olir derned opphe,rer, og fargestoffet gar tilbake tii sin uloselrge form, men na altse for:delt pa fibrene. Det at fargest;ffet, anbragt pa fibrene, er uluse]ig I vann, taler i seg selv for seideles gocie vet- og vaskeektheter. Videre er ogsa ]ysektheten pa topp. Urvalgte fargestoffer i denne gruppen kan gis den hzy: hengende be:egnelsen "v&rekte'r. E{sempler pa handelsnavn: Crba-cergy Sando z Bayer, BASF, Hoechst FMC Cibanon - Sandothren- Indanthren- Solanthrene -

16 A'NNA ICI -. qlra-if'f.a.fcf^fffd Syo.reljargestoffene er, 1tk kype fargene / :ren trlnges r Lgse_ig form ved hjelp av isvcvelnar,riur.) Svcvelfargestoffene er e.n kypefa:gei:e/ men har da heller ikke Stor:st betydning har disse falgestoffene ay bcnull og viskose. ulosel ige i vann / natriumsulfici vesen.iig billlgere de samne ektheeene. for svart farging E{sempler: p: arba-ceigy Sandoz Hcechst ICI handelsnavn: Pernrthren- Romanthrene- Caledon- Ecl.ips- Thiona.I- Thinonaf- ]. 4. LEUKOKYPEESTERJ'ARGESTOFFER De:!e er videreutviklede kypefalgestoffer som :argefabrikkene Ieverer i vannloselig form. Etter gjsres de ulosell-ge med en sakalt slokkoksydasjon begrensning for bruken av denne fargstoffgiuppen bare kan brukes til lyse farger. Eksempler pa handelsnavn : Hoe chs t ICI Durand & Huguenin Anthrasol - Soledon- ]. 5. NAFTOLFARGESTOFFER, Drsse bestar av to komponenter som begge er ]ose]ige. Fzrst behandles arlaterj,alet med den ene komponenten. naft;_l {prosessen kalies grundeling). Deretter fremkaffes fargen med den andre konponenten, som syeblikkelig forbinder seg me.l naftolen og danner det ferdlge naftolfarqestoffet.. -e.- e! rtose_19, og har derror noy vaskeexihec. DArlig gnrdekthet pa grunn av lustsitt.ende farqestoff kan -vr relpe- med en grrnoig eer:e:vask. Eksempler. pe handel snavn i icechst Naphtol ASic, BrenLho l- _

17 -. b. REAI{ T IVFARGES TOFFER. Eksempler pa C:ba-Gergy S a:idc z :ayer 3_qs a i-oec.tst I'I handelsnavn: litr:kr i vf:r^acr^ffana 6r ^o _- nyeste av de syn!erjske iargestoffene. De representerer en avansert videreutviklinq -v d! e k c f a r 9 e s! o t f e n e. Ad k jemisk vei er fargesloftrnolekylene utstyrt med molekyl-grupper som har evne tj.i a rnnga kjenisk fot:br-ndelse med reaksjonsvj.llige grupper i bcnull- ei]er uflfibre. Vr har he! a glore med stabile kjeniske bindinger soin gir meget gode vat- og vaskeekl_neler. Trdligere b1e disse far.gestoffene mest bruke pa bomuli, men c:tersom utvikfingen av filtfrr (og dermed bedre maskr0- \'3skoar) ULL skred frer,, kan ogsa her h6yere ekthetskrav lmotekomrnes.!essuaen rla nevnes at reaktivfargestoffene muliggjor nreger klare og rene farger. Cibacron- Drimaren- Pr rma z in- Remaz o L - Procron- ;..?. SYREFARGESTOiE SR. Scm navne.. sier/ k::ever syrefargestoffene en syretilsetning fcr a oppna en substantlvitet til fibrene. De brukes tif ull og polyamid. Syren har til hensrkt a aktivisere spesrelle positive grupper i fiberen/ sfik at disse kan forbinde seg med tifsvarende negative grupper j- fargestoffet. Vr skiller meliom 3 glupper syrefargestoffer: 1. De sterkt sure, 2. de mellom-sure, og 3. de svakt sure. En hovedregel sier at lo sterkere surt man farqe!. deseo bedre egalisering, mens vatekthetene som regei avtar. Ne! cet gjelder lysekthet er det stor variasjon innom alfe gruppene. Masklnpark og varenes bruksomrade e! bestemmende fci: gruppevalget.

18 !1.:..!J. KR':'I'ARGE S T OFFE F.. Kroi:,fa:gestcffene tilhorer de mest ekte u_llfargestoffene vl nar. De er spesielt ut.va_igle syrefarger som har den ege:rskap at de reagerer rned kromsalter. Ettersom kromsaltei cgsa binder seg til uilfibrene, dannes det en slaqs?.-.lg :aroelalk. DerLe resulterer i eksrreml hive vl r o,< n-t er Krcmsa]tene kan pafores ullfibrene fsr, under eller eteer selve fargeprosessen. Fordi tungmetallet kron anses sonl en betydelig miljsforurenser, har denne farge st o ffgruppen mistet mye av sin betydning. I de siste 6rene har lmidfertid fargefabrikkene funnet frem tii de mest optrma-le kro.ntlfstningene og oppgir en "kromfaktor,, for hvert enkeft fargestoff. Blir denne nuye fu1gt, sa redr.rseres krom_ utslippet vesentlig. En ufempe med dl-sse fargene er ogsa at en ujevo fargirrg neppe lar seg reparere. Eksempler pa handelsnavn: Ci ba -Ge r oy BASF -.n.j)z!ksenple: pa handelsnavn : Anthralan-, Supracen-/ AciIan- Crba-cergy NeoIan- 2. Baye: I"nidoecht-, Supr:anin-, Suprano l - Crba Ce rgy Eric-, triosin-, polar- :. Bayer. A-lphanolecht-/ Suprano l - Crba-Gergy Irganol- unrofiiogen_ Eriochrom- Basolanchrom- Omaor^, METALLKOMPLEKSFARGESTOFFER I netallkompleksfargestoffene har man forsokt A forene k::cinfargestoffenes eklhetsniva med enklere fargemetoder og i:rndre forurensning av vassdragene. Dette er oppnadd ved at tungmetallet (mest krom, men ogsa kobolt og mangan) a:ie:ede er kompieks bundet tif fargestoffmolekylen (formetallisert) / og attsa ikke foreligger son fritl saft. Vl skiller nellom to typer: 1:1 Meta 1I konp leks farge st o f fer, sur!. I :2 MeLal. komple,<sfarges!oiier, som farges ste rkt som farges svakt surt.

19 A. I : i lletallkonpleksfages--o:fene ef bygget opp slil{ aa eat melaflatom er bunde! i hver iarsestcffmolekyl. Na. dtsse farges sterkt surt (ph med svovelsy!e) cpp:ras en fremragende e9a1itet, og egner seg altsa sirtig fc: tyngre vare! og karboniserte varer. Ved trlse:tlng av spesiefle hjelpemidle! kan surhetsgraden fo:skyves oppover. En viss fiberskade ma tas i betraitninq. I dette sure fargebadet/ men den kan betraktelig reduseres v-d L.LlseLning av utlbeskyllende hjelpemiddel (ofee pa D:s.Ls av kondenserle eggehvrlederival-erl. Rene og kiare fargenyanser oppnes ikke med d)-sse :argestcffene. : : 2 lle!ail kompt ekslargescof fene er av de son har storst betydning i et ullfargeri, seiv om cie rkke er av de bitligste. Her bygger: ett metaflatom et konpleks med to fargestoff_ molekyfer. De!rekker pa fibrene noytralt eller surt. Noytraf farging gir den beste egaliteten, men skader fiberen irest. Jo surere farging, desto raskere opptlekk. Derfor farges det svakt surt med best mulig temperaturstyring og helit meo trlsetnrng av et egnet egaliseringsmiddel. FargemeEoden er enkel og hurtiq. Ekthetene varierer, men er jevnt over gode bade ner det gjelder fabrikas lons- og bruksekthete!. De helt klare fargenyansene finnes helfer ikke I denne grudpen. Sulfonerte 1:2 Me!allkompleksfargestoffer. I jupet av de siste Arene er oe! Kommet enda en variane av l:2 MK fargestoffene. De benevnes ofte med,,s,,, som star :or sulfonert. Dette betyr at fargestoifmolekylene er.11:ur. en eiier to lusliggjorende sulfogrupper. Dlsse variantene vi,ser seg brlligere i bruk pa nsrkere farger, og gir lrke gode ektheter. Ulempen ei at de bare gir. "dunkle" nyanser og egafiserer darlig, selv ned god te:iperatu:styring og tilsetting av egaliseringsmidlei. I. 10. BASISKE FARGESTOFFER. Basiske fargestoffer er katj-onaktive, d.v.s. at den fargende ionen i fargestoffnolekylet er positlvt Iadet. D:sse ionene har stor tiltrekningskraft tii de negativt

20 JA laalede pclare gruppene I fibermolekylene. Disse negativ! lacede c:.rppene frnnes 1 d.en syntetiske polyakrytnttrtlf:berer. (rec handelsnavn som Orfon, Dra_ior. og Acrilai).!a gruni'. av den store affinitecen mellon fargestcff o9 fiber b?r. vt he. bruke Retarder. le rasiske fargestoffene er k jen-- for sine meget klare oq rene iargen\ralsei/ og ekthetene er utmerkede. DiSSe fargescoffene tr.ekke: ogsa i varierende grad pa andre trbertyper (mest pr:oteinfibre), men disse har etterhve!l :irrstet be.ydning pd grunn av rnangelfulle ektheter og dariig :ksex,.pl e r pa handelsnavn: Ciba-ceigy BASF Hoechst. Maxilon- Basacryl- AStra-, Ast raz on- Remacry L - 7.1i. D ] SPERSJONSEARGESTOEEER. Dispersjonsfargestoffene er rkke ]oselige i vann, men foreligger i fargebadet i dispergert (finfordelt) form. De ble utviklet forst for farglng av acetatfibre, men brul<es na rnest pa syntetfibre, og da i serl.ig grad pa polyester (eks. Trevira, TeryIene, Dacron). Ved farglng med dispersjonsfarger utnyttes syntetfibrenes evne til a bli plastiske ved hzyere lemperatur. Nar fldlene pa denne maten defvis,,opptoses,,, tjener den som et "opplosningsnlddel,, siags for fargestoffet. Vi snakker de!for om en slags innsmefting av fargestoffet i fibelen, Denne innsmeltingen i fiberen kan skje pa 3 mater: 1. ved oC + et opplgsningsmiddel {carlier) 2. ved C I lukket syslem rrnder trykk 3. ved ca. 210"C i Lutr varme (termosoffarging). Nar polyescerliberen bfe innfort p:r sluiten av 40-taliet ole de farget nesten bare ved C under tilsetning av carrier. )e senere ars str.engere ml-ijsbestemme.iser har ur-elllkket en lang :.ekke av disse carrierploduktenef og deraned frem.nec utviklingen av fargeapparater tii fargrrlq..rnder t.rykk, ca. 3-4 atm., som mufiggjor farging ved 'C. Llkeledes farges i dag store mengder. etter tornosolm-loder,, der vti sl en mecooe der rargeslo!re!. pafores i foufard/ torkes og,,bakes" i turr varme (:ermosoleres) og dermed Iases inn j- polyesterfiberen

21 20 F. <. m.l o nr 3ayer aoechs: Crba Ge igy Sa:doz BAS' Resolin- Samaron - Foron- Palanil- I. ]2. P I GMENTFARGE S T OFFER Farging med pigmentfargestoffer avviker helt fra vanllge :ekstrlfargemetoder. Her brukes fargestoffer som er ulsselrge i vann, og som er oppslanmet i. en bindeniddelopplgsnrng. Metoden, son bare er brukbar pa stykkvarer, gar ue pa at fibrene blir omgitt av et belegg av falgestoffpigment som sa holdes pa plass av bindemiddelet. Her er qe!' rkke snakk om noen gjennomfarging av fiblene, og ofte heller. ikke av hele garnet. De fargede varenes ]ysekthe! er kun avhengig av fargepigmemtene som blir brukt/ og er som regel serdeles god. Likesa er vat- og gniekthetene kun avhengig av bindemidlets att og kvalitet. Som bindemidler brukes plastiske kunststoffer av ulike slag. Disse muliggj"r farging av tekstiler ned prgmentfarger med tiffredsstillende vat- og gniektheter. l.lotstand mot klemlsk lens kunne man derimot ofie Onske seq bedre. Prqnenrfargesr_offer brukes hovedsakelig til trykking, men kar ogse :orekonne i ensfargede varer i ]yse nvanser. )er, er: ofte umr.rllg a skiiie pigmentfargede varer fra varer :argel pa konvensjonell rnate. Dette kan vare uheldig fordi prgnent.farger ofte brukes pa varer som forbrukeren gjerne / :enar.dle mpd to!srke.gner, o9 o-rrred Iat r.ense i!ceoeu ior a vaske, Denne forsiktrgheten er ofte tite veflykkec, da slike moclerne varer meget godt lar seg vaske, men ofte blor ut eller mister farge ved rensing, Eksempler pe handelsnavn: Bayer Acramin - Hoechst Impe roo- BASF He] i zarin- Ci Da-Ceigy Oremas j n -

22 27 ]. ]3. 3LANDINGSFARGESTCFFER : fo:blndelse med gjennomgangen av de forskjetliq.e fangestoffgruppene bor ogsa nevnes 'ode sakalie olindrnos- -slol rer e. som r avne! si-r e: de!le :arqestofrer 6vor fargeslcffleverancioren har blandet sammen uilke fargestoff grupper: for farging av tekstile ned forskjellig fibe.- ri..lcfd. Pa denne naten finnes det altsa pa markedet tor eksempel en blanding av kypefarget:/dispersjonsfarger som er beregnet p: ariikler av bomull/polvester. ].14. ANDRE FARGESTOFFER. Utover de fargestofftypene som er nevnt her/ finnes det' en lang rekke me! elle! mindre spesj-elie fargestoffer som i on [.ng \ar mtndre belydning. Llkevel bor nevnes hvdronblafarger. Dette er en mellorntinq mellom kype- og svovelfargestofferr og brukes hovedsaketj; p:. roeidstoy og lignende. 8,0. EARGESTOFFI,AGERET De forsle bud i omgangen med fargestoff er orden, rens Lighet og nu yakt rghet. Det er svert vlktig at fargestoffene oppbevares turt og frostfritt. Mange fargestoffer er serlig hygroskopj.ske (vannsugende), og vi_l derfor ved fuktig Iagring oppta fuktrghet fra ]uftent med derpa folgende enaring iv Konsentraslonen. Det kan ogsa oppste klumper som vanskeltggjor bade veiing og losning. Av samme grunn bgr fargestoffdunkene lukkes best mulig el,te: bruk. BIir flytende fargestoffdunker staende leirgre tid uten tett ]okk, kan de tsrke inn og pa den maten danne snerk pa overffaten. Her ma da forventes en konsentras j onsokning, Foruten kravet om et tort og frostfritt rom, bgr det ikke kunne oppsta sterk trekk i er Iar aescoff lager. Fargescov pe avveier vii kunne avstedkomineuanede konsekvenser hvis der skuiie trenge inn i fargeriet eller L i l slocende avdelinger. AngAende pl-assering av fargestoffene pa Iageret finnes det selvfolgelig flere systemer for dette. Det mest ]ogiske vi1 r-nrdlertrd vagre a plassere den samlet i fargestofftrupper og slik at fargestoffer som ofte befinner seq j. sammer esepr, ogsa ber rnner seg samlel.

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Puter KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Dun og fjær. Cellulosefiber. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Puter KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Dun og fjær. Cellulosefiber. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Puter Syntetisk fiber Dun og fjær Cellulosefiber Varmeregulerende fôr Kan vaskes i maskin på 60 C Kan tørkes i tørketrommel Hvordan sover du? Visste du at måten du sover på er med på å bestemme

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Dyner Syntetisk fiber Cellulosefiber Dun og fjær Varmeregulerende fôr Velg den rette temperaturen i sengen! En god og varm dyne sørger for at du både sover bedre og våkner mer uthvilt. Riktig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KARLSTAD Sofaserie KJØPEHJELP. DESIGN Tord Björklund

KARLSTAD Sofaserie KJØPEHJELP. DESIGN Tord Björklund KJØPEHJELP KARLSTAD Sofaserie DESIGN Tord Björklund MODELLER Fotskammel Lenestol 91 x 93 x 80 cm Sjeselong, påbyggingsdel 2-seters sofa 3-seters sofa 3-seters sovesofa Hjørnesofa 2+3 / 3+2 Avtagbart trekk

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets

KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets Prod usent: EIVA-SAFEX AS Utgave: 1 Godkjent av:,, :-i +r-1"*, Dato: 30.05.2013

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås. informerer Nr 2-1999 Alkalireaksjoner på keramiske fliser. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være

Detaljer

Slim atomer og molekyler

Slim atomer og molekyler Fasit for- og etterarbeid Slim atomer og molekyler Her finner du for- og etterarbeid: Fasit og enkle praktiske øvelser. Eget elevark finner du på www.vilvite.no. Forslag til utfyllende eksperimenter. Angis

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING Internkode: 23670-2 Revisjonsdato: 02.04.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 02.04.2007 Produsent, importør Internkode 23670-2 Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0286.irja OJ L 95/2012, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 286/2012 of 27 January 2012 amending, in order to include a new textile fibre name, Annex I, and, for the purposes of their

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 25/04/2006

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 25/04/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac Kjemikalier AS Adresse Postboks

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

KARLSTAD Sofaserie KJØPEHJELP. DESIGN Tord Björklund: sofaer Henrik Preutz: lenestol 71 x 80 x 80 cm

KARLSTAD Sofaserie KJØPEHJELP. DESIGN Tord Björklund: sofaer Henrik Preutz: lenestol 71 x 80 x 80 cm KJØPEHJELP KARLSTAD Sofaserie DESIGN Tord Björklund: sofaer Henrik Preutz: lenestol 71 x 80 x 80 cm MODELLER Fotskammel Lenestol 91 x 93 x 80 cm Lenestol 71 x 80 x 80 cm Sjeselong, påbyggingsdel 2-seters

Detaljer

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - -

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Salme 8 Johann Stan, 1579-164 Soprano 1 # (1628) Soprano 2 Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - # # b b. b lto Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Her - re, vor

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling?

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling? Nanopartikler kan bli spist av oss - Adresseavisen - 1 - Nyhetsklipp 05.07.2010 - Retri... Page 1 of 2 Søkeord markert Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00 Sida 1 av 5 HMS-DATABLAD Car & Truckwash Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Geveko

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven Sammendrag, forelesning onsdag 17/10 01 Kjemisk likevekt og minimumspunkt for G Reaksjonsligningen for en kjemisk reaksjon kan generelt skrives: ν 1 X 1 + ν X +... ν 3 X 3 + ν 4 X 4 +... 1) Utgangsstoffer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topmaxx 310 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

INNLEDENDE ANMERKNINGER

INNLEDENDE ANMERKNINGER INNLEDENDE ANMERKNINGER Anmerkning 1 Generell innledning: 1.1 Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er

Detaljer

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 Periode Kap /Tema/Tid Kompetansemål Aktiviteter/ innh Kilder Vurdering 1 Kap.1 Å løse mysterier Repetisjon fra 8.kl Forskerspiren

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

KIVIK Sofaserie KJØPEHJELP

KIVIK Sofaserie KJØPEHJELP KJØPEHJELP KIVIK Sofaserie MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sove med oppbevaringsrom Avtagbart trekk Fast trekk Velg trekk Vaskbart trekk Vaskbart trekk Komfortabel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 Handelsnavn: BRUX TurboSpray 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn BRUX TurboSpray (artikkelnummer 90000) Bruk av stoffet / tilberedningen Smøremiddel / smørefett i påføringsforstøver

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

FORSKJELLIGE TYPER TAU

FORSKJELLIGE TYPER TAU FORSKJELLIGE TYPER TAU Forskjellige typer tau Vi bruker tau hele tiden; når vi skal fortøye båten, når vi skal taue en bil, når vi knyter lissene på skoene våre, og ikke minst når vi er på leir. Men hva

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer