Årsrapport Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Fredrikstad kommune

2

3 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISERING Politisk organisering Administrativ organisering BALANSERT MÅLSTYRING GJENNOMGÅENDE OPPGAVER Samfunn Medarbeidere Informasjon og brukermedvirkning SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING SEKSJON FOR KULTUR SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Omsorgsetaten Sosial- og helsetjenester SEKSJON FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING PERSONALRESSURSER Årsverk Overtid Sykefravær Arbeidsmiljøutvikling ÅRSBERETNING Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Finans FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD VEDLEGG 1. Revisors beretning 2. Likestillingsrapport

4

5 RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR Det årnær sæ! Men ikke a sæ sjæl! Det har vært dugnad. Det ble balanse! Bak en resultatforbedring på 110 millioner kroner og et overskudd på 61,5 millioner kroner, ligger det mye godt arbeid. Både politikere, administrativ ledelse, og ikke minst alle de ansatte, står bak dette resultatet. Det nødvendige samspillet ble kanskje tydeligst for de fleste gjennom deltagelsen i Dugnad for balanse, hvor alle, fra hvert sitt utgangspunkt, samarbeidet om å finne løsninger. En positiv utvikling er det også i folketallet. Befolkningsveksten er for første gang siden 2006 høyere enn landsgjennomsnittet. 1. januar 2012 var folketallet kommet opp i , vel 1,3 prosent høyere enn året før. Fødselsoverskuddet er positivt for tredje året på rad, men størst er innflyttingen hvorav 25 prosent kommer fra utlandet. Fredrikstad synes attraktiv for mange! Vi har dermed framgang i økonomi, folketall og, som vi skal se, i kommunens tjenesteproduksjon. Men Fredrikstadsamfunnet sakker akterut på én svært viktig indikator; skatteevnen. I 2011 er vi helt nede på 81,9 prosent av landsgjennomsnittet. Bak dette tallet skjuler det seg utfordringer knyttet til både velferdsog økonomisk utvikling i Fredrikstad. Dette er en utfordring for bærekraften til hele nedre Glomma-regionen. Det totale økonomibildet for kommunen er positivt, men seksjonene strever med å holde driftsrammene. Etter første tertial ble det gitt en årsprognose på minus 6,4 millioner kroner. 1. september ble det varslet om en minus på 11,2 millioner kroner. Senere ble tallet enda høyere på grunn av usikkerhet knyttet til iverksatte tiltak. Det endelige resultatet ble minus 15,8 millioner kroner. En uhyggelig skygge 22. juli kaster lange skygger. Også Fredrikstadsamfunnet er rammet. Den ufattelige hendelsen viser hvor sårbare vi er, men også hvilke kvaliteter som bor i oss mennesker når det gjelder. Som rådmann har det vært godt å registrere alle de gode tilbakemeldingene vårt beredskaps- og hjelpeapparat har fått, og får, fra de berørte og deres familier og organisasjoner. En takk til alle våre medarbeidere som stiller opp langt utover det som kan forventes når det gjelder som mest! Strategisk fornying I 2011 fornyet bystyret sine viktigste strategiske styringsdokumenter. Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt. Det ble vedtatt ny kystsoneplan, landbruksplan og ikke minst byområdeplan. I sum utgjør disse dokumentene nye og fremtidsrettede styringssignaler i forhold til næringsutvikling, byutvikling, boligbygging, Side 1

6 infrastruktur og ikke minst tjenester til barn, unge og eldre i ulike livssituasjoner. Kunnskap, kultur og klima er uthevet som våre viktigste drivere i utviklingen av framtidas Fredrikstad. Det ble også inngått en avtale med Sarpsborg om areal- og transportplanlegging som ga grunnlaget for å søke om belønningsmidler. Dermed er arbeidet med en helt nødvendig fornying av regionens vei og transportsystem et viktig skritt videre. Barn og ungdom i utvikling Bystyret har vedtatt økt fokus på kunnskap, og både eksamensresultater og nasjonale prøver viser en positiv utvikling. Dette gjelder både barne- og ungdomstrinnet. I tillegg viser elevundersøkelser god trivsel i skolene våre. Fredrikstad kommune har betydelige utfordringer knyttet til å tilpasse og fornye vår bygningsmasse til behovene. Dette gjelder ikke minst innen utdanning og oppvekst. I handlingsplanen er det vedtatt betydelige investeringer. I oktober flyttet endelig barn og personell fra Jernbanegata inn i Kiæråsen barnehage, som også inkluderer en avdeling for barn med spesielle behov. Omstillingsvinnere innen omsorg og sosiale tjenester? Behovene vokser innen omsorg og sosiale tjenester og er krevende å håndtere. Innen disse tjenestene har vi lenge levert gode tjenester innenfor stramme rammer, men økonomien har vært en utfordring. Etter omfattende prosesser og mye steinvending, går disse tjenestene ikke lenger i minus, men pluss. Dette har skjedd samtidig som vi har inngått avtaler om å realisere et helsehus og har forberedt iverksetting av samhandlingsreformen. Ledelse og ansatte har i denne situasjonen valgt å utnytte momentet i disse prosessene til også å se på større deler av tjenesteproduksjonen og organiseringen av denne. En viktig satsing er en innovasjonsstrategi for velferdsteknologi. Våre egne fagfolk innen omsorg og IT har knyttet kontakter med relevante forsknings- og utviklingsmiljøer for å utnytte ny teknologi til beste for brukere, arbeidsmiljø og effektivitet. I 2011 har vi også etablert dagtilbud for yngre med demens (Inn på tunet), åpnet en lindrende/palliativ enhet ved Smedbakken sykehjem, knyttet alle hjemmetjenestene til et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Østfold om BEON-prinsippet (beste og mest effektive omsorgsnivå) og opprettet en pårørendeskole. Videre er det opprettet kommunale tiltaksplasser i NAV for arbeidsledige med behov for språk- og arbeidstrening og etablert brukerutvalg i NAV og virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. For å nevne noe. Hjulene holdes i gang De siste årenes stramme økonomi, har medført at drift- og vedlikeholdsoppgavene på flere områder har vært holdt på et svært lavt nivå. Dette har medført at for eksempel antall klager på hull i veiene våre har havnet tre ganger så høyt som målet. Vedlikeholdet av bygninger og veier ligger dessverre fortsatt langt under et verdibevarende nivå for disse store kapitalene. Likevel ytes det gode tjenester og gjøres forbedringer. Domkirkeparken er oppgradert med steinbelegning og en utvidelse av lekeparken (med hjelp fra Sparebank 1), nye avløpsanlegg er utbygd over til og på Kråkerøy, og kinoen er ferdig digitalisert. I landsmålestokk er særlig vår satsing på vannog avløpsanlegg betydelig, en satsing som er viktig for innbyggerne i forhold til både helse (drikkevann) og miljø og klima (kloakk i kjellere og bekker). Mindre deltid. Mer kvalitet og service. Fredrikstad kommune ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med serviceholdninger. I 2011 er vårt omfattende HMSarbeid videreført og det er lagt økt vekt på lederutvikling. En viktig satsing er nytt kvalitetssystem. Alle ledere har fått opplæring og systemet er tilgjengelig for alle ansatte. Å øke andelen heltidsansatte har lenge blitt sett på som et viktig HMS-tiltak og i 2011 ser vi en liten, men positiv utvikling. Andel menn som arbeider heltid har økt fra 72 prosent i 2010 til 75 prosent i Av kvinnene jobber 48 prosent heltid i 2011 mot 44 prosent i Vårt servicetorg ligger i første linje i dobbelt forstand. I 2011 har de tatt på seg ytterligere oppgaver for å bedre kommunens totaltilbud. Enklere byggesaker blir nå behandlet i servicetorget. Dette er et tiltak som har blitt godt mottatt fra de som får denne tjenesten. Side 2

7 ØKONOMISK RESULTAT Positivt regnskapsresultat Regnskapet for 2011 legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Brutto driftsresultat viser forholdet mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter. Sammenliknet med 2010 er brutto driftsresultat forbedret med 101,3 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at veksten i samlede inntekter er større enn veksten i driftsutgiftene. Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til egenfinansiering av investeringer eller sparing etter at det er tatt hensyn til netto finansposter. Resultatmålet viser en bedring på 110,1 millioner kroner i forhold til Netto driftsresultat er på 90,7 millioner kroner (2,0 prosent). Fredrikstad kommune har fortsatt ingen disponible driftsreserver, men 2011-resultatet gir muligheter for en disponering som på kort sikt styrker den økonomiske handlefriheten. Resultatforbedringen i forhold til de siste årene, gir et bedre grunnlag for å kunne møte utfordringene i forhold til blant annet demografiutfordringer, økt etterspørsel etter tjenester og behov for vedlikehold av kommunens anleggskapital. Situasjonen krever likevel stram økonomistyring og omstilling/effektivisering i den løpende driften for å møte utfordringene. Kort om 2011 De største avvikene i forhold til budsjett med positiv effekt på resultatet, kan oppsummeres i følgende punkter: Frie inntekter skatt og rammetilskudd (inntektsutjevning): Skatteinngangen resulterte i en merinntekt på 7,3 millioner kroner, men på tross av dette ligger vi så lavt som 81,9 prosent av gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i landet. Dette utløser relativt betydelige beløp gjennom inntektsutjevningen. I forhold til budsjettet endte merinntekten for inntektsutjevningen på 29,7 millioner kroner. Disse inntektspostene ble først bekreftet i begynnelsen av Økt eiendomsskatt - regnskapet viser en økning på drøye 76 millioner kroner i forhold til Inntektsposten viser en merinntekt på 3,1 millioner kroner i forhold til budsjettet. Merinntekter på 13,3 millioner kroner fra ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for investeringer henger sammen med investeringsvolum og framdrift. 60 prosent av merinntekten disponeres i driftsregnskapet, mens det resterende er en pliktig overføring til finansiering av investeringsregnskapet. Merverdiavgiftskompensasjonen skal gradvis overføres til investeringsregnskapet, og fra 2014 skal alt disponeres til finansiering av investeringer. Den vedtatte handlingsplanen tar høyde for dette. Avsetning til utbetaling av erstatninger for tidligere barnehjemsbarn var basert på prognoser fra det fylkeskommunale sekretariatet. I forhold til budsjett ble det en innsparing på nesten 16 millioner kroner som følge av færre saker/utbetalinger. Fristen for å søke om erstatning løper ut februar Sekretariatet vil behandle søknader utover i Samlede pensjonsutgifter har gitt et positivt resultat med 12,0 millioner kroner. Inntektsført positivt premieavvik på (netto) 17,3 millioner kroner er en del av resultatet, men skal utgiftsføres over 10 år. Samlet premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift er på 189,5 millioner kroner og skal nedbetales innenfor en periode på 10/15 år. Økt utgifter til ressurskrevende tjenester har gitt økte inntekter gjennom ordningen med toppfinansiering av ressurskrevende tjenester. Det er inntektsført drøye 23 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette dekker deler av økte utgifter innenfor de tjenesteområdene som omfattes av ordningen. Generelt kostnadsfokus i den løpende driften har i stor grad holdt utgiftene innenfor budsjettrammene selv om regnskapet viser merforbruk i forhold til budsjett. Side 3

8 Økonomiske nøkkeltall Brutto driftsresultat i millioner kroner 175,0 154,1 150,0 125,0 100,0 80,2 75,0 52,8 50,0 25,0 24,4 0, Brutto driftsresultat viser forholdet mellom løpende driftsinntekter og -utgifter og skal være tilstrekkelig til å dekke netto finansposter, egenkapitalbehov og sparing. Siden regnskapet avsluttes med mindreforbruk er brutto driftsresultat mer enn tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene. Samlet lønns- og prisvekst i kommunesektoren (deflator) i 2011 er foreløpig anslått til 3,4 prosent. I forhold til 2010 er det en reell vekst i inntektene på over 5 prosent, mens utgiftene tilsvarende har økt med 2,7 prosent. Bedring i dette nøkkeltallet forutsetter enten økning av inntekter, reduksjon av utgiftene eller en kombinasjon. Det er kombinasjonen av dette som gir den positive resultatutviklingen i ,0 80,0 60,0 Netto driftsresultat i millioner kroner 90,7 Netto driftsresultat viser en relativt kraftig resultatforbedring fra 2010 med 110,1 millioner kroner. I prosent har nøkkeltallet endret seg fra -0,8 i 2008, til -0,6 i 2009, til - 0,5 i 2010 og til 2,0 i ,0 20,0 0,0-20,0-40, , ,6-24,2 5,7-19,4 Netto renter og avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter 6,3 6, Netto driftsresultat bør være på rundt 3 prosent for at økonomien skal være god. Et positivt netto driftsresultat gir muligheter for egenkapitalfinansiering av investeringer og/eller bygge opp fond for framtidig handlefrihet. I forhold til regnskapet vårt vil det innebære et netto driftsresultat på over 135 millioner kroner. Forholdet mellom netto finansposter og brutto driftsinntekter er et annet viktig nøkkeltall. En økonomisk bærekraftig utvikling er avhengig av balanse mellom utviklingen i inntekter og netto finansposter. Dette er utgangspunktet for handlingsregelen for investeringer. Nøkkeltallet for netto renter og avdrag viser en marginal bedring fra Økningen i samlede driftsinntekter er større enn økningen i netto finansposter. Fordeling av utgifter i prosent av totale utgifter Lønn 61,5 61,7 Ordinære driftsutgifter 12,4 11,9 Overføringer 7,2 11,5 Renter og avdrag 8,1 8,1 Kjøp av tjenester 10,8 6,8 Tabellene viser sammensetningen av kommunens utgifts- og inntektsarter. I et normalt driftsår, vil det ikke være den store endringen i sammensetningen. Lønn og sosiale kostnader vil alltid utgjøre den største andelen av utgiftene. De største endringene gjelder overføring til ikke-kommunale barnehager. Dette forklarer i hovedsak endringene mellom overføringer og kjøp av tjenester. Side 4

9 Fordeling av inntekter i prosent av totale inntekter Skatteinntekter 34,4 38,1 Rammetilskudd 34,6 22,3 Salgs- og leieinntekter 14,3 15,0 Refusjoner og overføringer 14,8 22,6 Renter, utbytte og mottatte avdrag 1,9 2,0 På inntektssiden er skatteandelen redusert, mens andelen rammetilskudd er økt. Dette er i samsvar med regjeringens opplegg når det gjelder frie inntekter. Rammetilskuddet inkluderer inntektsutjevning og de tidligere øremerkede tilskuddene til barnehager, kvalifiseringsprogram og krisesenter. Innlemming av øremerkede tilskudd øker andelen rammetilskudd og reduserer posten refusjoner og overføringer. Intern hovedoversikt Den interne hovedoversikten viser tilnærmet den samme strukturen som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak. Regnskapsoversikten viser bruttotallene og blir mer detaljert enn budsjettvedtaket siden bystyret vedtar budsjettet på nettonivå. Når det gjelder avvik, kommentarer, analyser og måloppnåelse, viser vi til Årsberetningen bak i årsrapporten. Tall i 1000 kroner Regnskap Justert årsbudsjett Avvik 1) Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto i kroner Frie inntekter Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Mva-kompensasjon investeringer Mva-kompensasjon til investeringsregnskapet Sum frie inntekter Finansposter Utbytte Renter Avdrag Tap/gevinst finansielle omløpsmidl Overføring fra FREVAR KF Kompensasjonstilskudd Kalkulatoriske inntektsposter Netto kapitalkostnader Til disposisjon drift Fellestjenester inkl. avskrivninger 2) Kirken inklusiv andre trossamfunn Politisk og administrativ ledelse Økonomi og organisasjonsutvikling Østfold kontrollutvalgssekretariat Miljø og samfunnsutvikling Kultur Regulering og teknisk drift Omsorg og sosiale tjenester Utdanning og oppvekst Sum seksjoner Årets resultat Noter: 1) Positivt avvik = + og negativt avvik = - 2) Inkluderer blant annet avskrivninger og mindreutgifter til pensjon og erstatningsutbetalinger til tidligere Barnehjemsbarn. Avskrivninger er kun ført i regnskapet, men gir ingen resultateffekt Side 5

10 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER Statistisk Sentralbyrå (SSB) utgir en rekke nøkkeltall basert på kommunenes regnskapsog tjenesterapportering (KOSTRA). I tråd med bruken av balansert målstyring (BMS) er sammenligning med andre kommuner vektlagt i Fredrikstad kommunens styringsdokumenter. Aggregerte styringsdata for sammenlignbare storkommuner (ASSS) er et samarbeid mellom de ti største kommunene i landet. ASSS- arbeidet er forankret i en styringsgruppe bestående av rådmenn. Denne gruppen har oppnevnt en programkomité, som leder det løpende arbeidet. Kommunenes sentralforbund (KS) har ansvaret for å gjennomføre nettverksarbeid på 9 tjenesteområder: grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjeneste, barnevern, barnehage, byggesak, kommunehelse, kultur og eiendom. I nettverkene fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. KOSTRA-tallene brukes i dialogen med de andre kommunene for å vurdere og analysere kommunens produktivitet, effektivitet og kvalitet og er grunnlag for læring og utvikling innenfor tjenesteområdene. Det er en målsetning at dette arbeidet skal kunne brukes i kommunenes forbedringsarbeid. I seksjonenes kapitler i årsrapporten for 2011 er det benyttet ureviderte konserntall som grunnlag for sammenligning, det vil si at tallmateriale fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) er tatt med i beregningen. Tallene for Oslo kommune er utelatt fra ASSS-gjennomsnittet på grunn av et fylkeskommunalt ansvar. Den grafiske fremstillingen i dette kapittelet er basert på kommunekasse-tall. Kvalitetssikrede og reviderte tall vil bli innarbeidet i Handlingsplan og i ASSS- rapporter høsten ,2 0,4 1,2 1,4 1,5 Note: Kommunene som er tatt med i sammenligningen er Drammen (DRA), Sarpsborg (SAR), Kristiansand (KRS), Bergen (BER), Tromsø (TRØ). Sandnes (SAN), Fredrikstad (FRE), Oslo (OSL), Trondheim (TRH) Stavanger (STA) og Bærum (BÆR). I ASSS-gjennomsnittet er Fredrikstad, Oslo og Sarpsborg ikke tatt med i beregningen. Sarpsborg er ikke med ASSS-samarbeidet. Resultatet viser at Fredrikstad kommune ligger under ASSS-gjennomsnittet. For detaljer om netto resultatgrad vises det til økonomikommentarer andre steder i årsrapporten. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Netto resultatgrad (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter) 1,7 Grafen viser endringer i kommunenes handlefrihet det vil si endring i netto resultatgrad. Utviklingen i ASSS-kommunenes handlefrihet har samlet sett vært bedre fra 2010 til Fredrikstad har en på vesentlig endring fra 2010 med en positiv økning på 2,9 prosent i forhold til ASSS-gjennomsnittet. 2,0 2,6 3,1 3,2 3,3 DRA SAR KRS BER TRØ SAN FRE ASSS OSL TRH STA BÆR DRA TRØ SAR TRH BER KRS ASSS SAN OSL STA BÆR FRE -0,2-3,6-3,0-2,5 Endring i netto resultatgrad -1,2 0,1 0,3 0,7 2,0 2,8 5,3 3,2 3,2 Side 6

11 Ressursbruken i 2009, 2010 og Fredrikstad - ASSS 100 = Gjennomsnittet i ASSS Sett i sammenheng med et høyt antall sosialhjelpsmottakere har dette gitt oss en ressursbruk over ASSS-snittet. For barnevernet er det en nedgang barnevern som skyldes bevissthet rundt kostnader og tiltak. Fredrikstad og ASSS-snittet har tilnærmet lik ressursbruk til skole målt i netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år Note: Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. ASSSsnittet er beregnet med uvektede tall. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen. Grunnskole: 6-15 år, Pleie og omsorg: 80 år og over, Sosialtjenesten år og Barnevern: 0-17 år. Øvrig søyler er beregnet ut i fra totalt antall innbyggere. Grafen viser netto driftsutgifter per innbygger til ulike tjenesteområder for 2009, 2010 og 2011 i forhold til aktuell aldersgruppe. Fredrikstads tall er beregnet i forhold til ASSS gjennomsnittet og må leses på følgende måte: Ressursbruken i Fredrikstad til eksempelvis pleie og omsorg ligger på 94 prosent av ASSS gjennomsnittet i Som tidligere år er ressursbruken i Fredrikstad høy innenfor sosial. I tråd med rundskriv om økonomisk sosialhjelp har Fredrikstad hevet normen for økonomisk sosialhjelp per måned. Vi bruker mindre ressurser enn ASSS-snittet til pleie og omsorg for eldre 80 år og over. Dette skyldes blant annet at institusjonsplassene i Fredrikstad er rimelige å drifte. Pleieutgiftene øker fordi denne aldersgruppens andel av befolkningen øker og er høy sammenlignet med ASSS-snittet. Spesielt øker aldersgruppen over 90 år som har større pleiebehov enn andre aldersgrupper. Fredrikstad bruker omtrent det samme som ASSS- gjennomsnittet til administrasjon. Utviklingen viser en nedgang i forhold til Dette henger sammen fokus på kostnader, salg av tjenester, befolkningsvekst og nedgang i avskrivningsutgiftene. Til vei og kultur bruker vi mindre ressurser enn ASSSsnittet målt per innbygger. For mer detaljerte nøkkeltall, vises det til seksjonenes kapitler. Side 7

12 BEFOLKNINGSUTVIKLING For første gang var tilveksten av nye Fredrikstadborgere på over personer. Summen av fødselsoverskudd og flytteoverskudd var i 2011 på personer, hvilket gir et folketall per 1. januar 2012 på personer. Dette tilsvarer en vekst på vel 1,3 prosent og er like over veksten på landsbasis. Antall innbyggere På landsbasis har befolkningsveksten aldri vært sterkere. Innvandringsoverskuddet sto for 71 prosent av veksten. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert en svak nedgang i fruktbarheten. Samlet fruktbarhetstall (antall barn en kvinne i gjennomsnitt får) var på 1,88 i I Europeisk målestokk er dette fortsatt høyt, selv om det er en nedgang fra 1,95 i Den forventede levealder fortsetter å øke. Fødselsoverskudd og nettoflytting Fødselsoverskudd Nettoinnflytting I Fredrikstad som for flere sentrale kommuner i Østlandsområdet, tilskrives den store folketilveksten tilflytting. I alt flyttet det om lag personer inn i Fredrikstad i 2011 (hvorav personer kom fra utlandet). Litt over personer flyttet ut i samme periode. Fødselsoverskuddet (differansen mellom antall fødte og døde) var på 63. Det lave fødselsoverskuddet skyldes hovedsakelig alderssammensetningen i befolkningen. Innflytting kan på sikt bidra til en yngre befolkning, da flyttetilbøyeligheten er høyere for de yngre aldersgruppene. Den sterke folketilveksten slår ulikt ut internt i kommunen. Det er ennå for tidlig å si hvor flyttingen i 2011 var sterkest, men de siste årene har tilflyttingen vært sterkest i sentrumsområdene noe som bidrar til økt press på skolekapasitet, boligstruktur og tjenestebehov. Innvandrerbefolkningen Per 1. januar 2012 var det innvandrere og barn med to innvandrerforeldre i Fredrikstad. Det er 885 personer, eller 9,5 prosent, flere enn året før. Til sammen utgjør innvandrerbefolkningen 13,5 prosent av befolkningen i Fredrikstad. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt om innvandrergrupperingen fra det gamle skillet vestlig og ikke-vestlig. SSB anbefaler nå at følgende todeling brukes (dersom man ikke heller ser på enkeltland/verdensdeler): Gruppe 1: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, Gruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Følges denne todelingen for Fredrikstad vil personer, eller 8,8 prosent, av befolkningen klassifiseres i gruppe 2, mens 4,6 prosent er i gruppe 1. For Fredrikstad kan imidlertid en alternativ gruppering være interessant, da Fredrikstad har relativt store innvandrergrupper fra land i Europa, utenom EU/EØS. Setter man sammen Europa (utenom Tyrkia), Nord- Amerika og Oseania vil denne gruppen ha en andel på 7 prosent av samlet folketall, mens innvandrere (og barn med to innvandrerforeldre) fra Asia, Afrika og Latin- Amerika har en andel på 6,5 prosent. Det er svært mange ulike nasjonaliteter i kommunen, og sammensetningen varierer noe. Fortsatt er irakere den største enkeltgruppen (1 705), men den sterkeste veksten har de siste årene kommet fra Polen (1 066). Blant andre grupper har vi den sammensatte gruppen av eks-jugoslavere fra Bosnia og Kosovo (1 239), somaliere (831), og svensker (634). Side 8

13 Innvandrerbefolkningen som andel av total befolkning 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 3,8 % 4,4 % 4,8 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % 4,4 % Statistisk sentralbyrå har for første gang laget framskrivninger av innvandrerbefolkningen, fordelt på 31 regioner i landet, hvorav Fredrikstad og Sarpsborg er slått sammen til en region. Per 1. januar 2012 var det nær (eller 13,8 prosent av samlet befolkning) innvandrere og barn med to innvandrerforeldre i Fredrikstad og Sarpsborg. Med dagens innvandringsnivå anslår SSB at veksten i antall med innvandrerbakgrunn vil være svært høy i alle regioner, men spesielt for regionene omkring Oslo. Fredrikstad og andre kommuner Fredrikstad er ikke alene om å ha en sterk befolkningsvekst. Ser vi på utviklingen i et litt lengre tidsperspektiv ser vi at andre kommuner vokser raskere for eksempel Drammen og Kristiansand. Figuren under viser veksten sett fra 2005 (folketallet i 2005 er satt lik 100, slik at sammenligningene blir enklere). Vi ser også at Fredrikstad og Sarpsborg har hatt en nokså lik utvikling, med noen mindre variasjoner. 5,2 % 4,8 % 5,5 % 6,0 % 5,3 % 5,7 % Europa unntatt Tyrkia, Nord-Amerika, Oseania 6,3 % 6,1 % 6,5 % 7,0 % Asia med Tyrkia, Latin-Amerika, Afrika Kartlegging og tiltak i forhold til levekår i Fredrikstad Fredrikstad har tradisjonelt sett kommet dårlig ut når det gjelder sammenligninger av levekår i landet, noe som blant annet gir seg utslag i en noe lavere forventet levealder, en høyere arbeidsledighet, høyere andel av drop-out fra videregående skole, høyere andel fattige og høyere andel uføretrygdede. Nye data fra folkehelseinstituttet bekrefter dette bildet, og bidrar til å understreke den utvetydige sammenhengen mellom levekår, folkehelse og utdanningsnivå. For Fredrikstad kan mange av levekårsutfordringene tilskrives at vi er en postindustriell kommune som har vært gjennom en stor omstilling. Det tar tid å endre etablerte strukturer for eksempel når det gjelder utdanning og næringssammensetning. Fredrikstad kommune har tatt tak i levekårsutfordringene og har som målsetting å bedre levekårene og å utjevne de sosiale ulikhetene i helse. For å målrette tiltakene best mulig er kommunen i gang med å kartlegge levekårene i hele kommunen, fordelt på 40 delområder. På sikt vil dette kunne medvirke til at levekårene heves og sosiale ulikheter i helse kan utjevnes. Her er det store utfordringer, men også store muligheter til å løfte levekårene i Fredrikstad, gjennom tverrfaglig og samordnet innsats. Folketilvekst, indeks: 2005= Fredrikstad Hele landet Sarpsborg Kristiansand Drammen Side 9

14 ORGANISERING Politisk organisering Figuren nedenfor viser den politiske organiseringen. Tallene viser antall medlemmer i de ulike utvalgene. BYSTYRET 53 Kontrollutvalget 5 Formannskapet 13 Partsammensatte utvalg: Seksjons- og etatsutvalgene: Andre utvalg: Administrasjonsutvalget 7+3 Kulturutvalget 9 Plan- og byggekomitéen 3+2 FREVAR KF Styret 5+2 Arbeidsmiljøutvalget 5+5 Teknisk utvalg 9 Klageutvalget 5 Planutvalget 11 Kontrollutvalget for alkohol 5 Skattetakstnemda 3 Sosial- og omsorgsutvalget 9 Overskattetakstnemda 6 Oppvekstutvalget 9 Eldrerådet 3+5 Overformynderiet 2+1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2+5 Primærnæringsutvalget 5 Side 10

15 Administrativ organisering Figuren nedenfor viser den administrative organiseringen med antall virksomheter fordelt på de ulike seksjonene. Rådmann Økonomi og organisasjonsutvikling 13 avdelinger Kultur Omsorg og sosiale tjenester Miljø og samfunnsutvikling Utdanning og oppvekst Regulering og teknisk drift 6 virksomheter + stab 4 virksomheter + stab 4 virksomheter + stab 3 virksomheter + stab 7 virksomheter + stab og prosjektadministrasjon Fagetat omsorg 21 virksomheter Fagetat barnehage 19 virksomheter Fagetat skole 32 virksomheter Tjenesteyting organisert gjennom kommunale foretak og interkommunale selskaper Eierandeler i kommunale foretak og interkommunale selskaper er en del av Fredrikstad kommune som konsern. Dette inngår i analyser av kommunens tjenesteproduksjon sammenliknet med andre kommuner. FREVAR KF Hovedformålet med foretaket er vannproduksjon, avløpsrensing og avfallshåndtering. Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Sekretariatet er organisert etter kommunelovens paragraf 27 som ett interkommunalt samarbeid. Borg Havn IKS Interkommunalt selskap som er eid av Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune med lik eierandel. Formålet med selskapet er offentlig havnevirksomhet. Østfold kommunerevisjon IKS Interkommunal revisjonsordning som utfører revisjonstjenester. Oppdragsgiver er kontrollutvalgene i kommunene. Driftsassistansen i Østfold IKS Bistår eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innenfor vannog avløpsfagfeltet. Side 11

16 BALANSERT MÅLSTYRING Balansert målstyring betyr at organisasjonen skal ha flere fokusområder som er viktige i forhold til styring, prioritering og ressursbruk. Fredrikstad kommune har valgt fire fokusområder; økonomi, medarbeidere, brukere/kvalitet og samfunn. Prosessen med å videreutvikle balansert målstyring, spesielt på samfunnsområdet, stoppet opp i 2010, men ble startet opp igjen og prioritert fra andre halvår i Målsettingen er å få på plass et sett med gode og robuste måleindikatorer samt å utvikle balansert målstyring til et bedre verktøy i ledelsesarbeidet og skape en helhetlig presentasjon av vital styringsinformasjon. Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål Brukere/kvalitet Rapporteres ikke samlet i 2011 Rapporteres ikke samlet i 2011 Skala Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet 4,07.. 4, Økt tilstedeværelse Nærvær i % 90,70 90,3 91,39 % Medarbeidere 1) Opplevelse av hjelp og støtte 4,29.. 4, Medarbeidere vet hva som forventes av dem Opplevelse av forventinger 4,59.. 4, Medarbeidere lærer og Opplevelse av læring og 4,13.. 4, utvikler seg utvikling God økonomistyring Netto resultatgrad -0,5 2,0 0,0 % Økonomi Avvik i drift fht. budsjett i % (Seksjoner) -3,3-0,5 0,0 % Effektiv ressursbruk Kostnad per enhet Kun på Kun på.... tjenestene tjenestene Note: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2011 og er rapportert som resultat for Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten Målekartet viser fastsatte resultatmål og resultater innenfor de valgte strategiske fokusområdene. Resultatmålene fastsettes årlig i budsjettet. Grønn markering viser at vi har nådd resultatmålet. Gul markering betyr at ønsket resultat ikke er nådd og at det er behov for å vurdere tiltak. Rød markering betyr at målet ikke er nådd og at tiltak må iverksettes for å forbedre resultatet. Ulik fargesetting fra 2010 til 2011 kan skyldes at målene er endret. Fokusområde brukere/kvalitet Det ble ikke satt resultatmål på kommunenivå i budsjettet for Det er gjennomført noen brukerundersøkelser innenfor enkelte tjenesteområder. Disse resultatene fremkommer under tjenestekapitlene. Fokusområde medarbeidere Fredrikstad kommune har tatt i bruk to enkle verktøy som bidrar til gode handlingsfokuserte prosesser. Først måles medarbeidertilfredshet med en indeks som kalles operativ ledelsesindeks (OLI). Så følges resultatene opp i interne prosesser med bruk av en løsningsfokusert tilnærmingsmåte. God prosess og gjennomføring av tiltak man enes om i fellesskap, er langt viktigere enn resultatene fra den aktuelle målingen og er den beste garanti for å lykkes i dette utviklingsarbeidet. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang på nyåret Resultatene fra målingen i 2011 ble tatt med i årsrapporten for 2010 for å vise resultatet av arbeidet gjennom året. Neste medarbeiderundersøkelse er planlagt gjennomført høsten Evaluering av OLI startet opp høsten I evalueringen inngikk en spørreundersøkelse i november til alle ledere, tillitsvalgte og verneombud om OLI som hensiktsmessig verktøy. Evalueringsrapport ferdigstilles våren Resultatmålet for nærvær i prosent er ikke nådd i Resultatet er forverret med 0,4 prosentpoeng. Side 12

17 Fokusområde økonomi Netto resultatgrad viser en positiv retning i forhold til Underskudd er snudd til overskudd. Det vises til kapitlet Økonomisk resultat for detaljer om netto driftsresultat. Seksjonene har samlet et negativt budsjettavvik på 0,5 prosent i driftsåret Dette tilsvarer et merforbruk på om lag 15,8 millioner kroner som er 63,3 millioner kroner bedre enn i Samlet sett er seksjonenes resultat utenfor målet om balanse. Fokusområde Kritisk suksess- Indikator Resultat Mål Skala faktor Generell Skattenivå 2) % verdiskapning Inntekt 3) % Samfunn 1) Effektiv ressursvennlig arealbruk Ivaretakelse av biologisk mangfold Andel boligbygging - innen transportsonen ) 90 % - innen lokalsentraene % Forbruk av jordbruksarealer 4) daa Antall daa omdisp fra LNF til daa vei/byggeformål 5) Antall godkjente nybygg i stk LNF-område Antall godkjente nybygg i stk m beltet Antall vernede områder (land ) 25 stk og vann) Areal vernede områder (land og vann) m 2 Aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv Befolkningens opplevelse av kunst og kulturliv Ikke målt Ikke målt Ikke utarb Ikke utarb Valgdeltakelse Befolkningens helse Valgdeltakelse, i % av landsgj.sn. Uføretrygdede i % 7) av landet % ) % Note: Kompetansekapital Utdanningsnivå % 1) Samfunnsindikatorene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 2) Indikatoren må ikke forveksles med kommunens skatteinntekter. Utvalgte indikator gjelder befolkningens (over 17 år) personlige skatteinntekter fra likningsåret ) Brutto inntekt per innbygger over 17 år for likningsåret ) Areal omregulert fra jordbruksareal. 5) Kun vedtatte omdisponerte arealer som er tatt i bruk er medregnet. Ubehandlet LNF daa i omdisponerte arealer er ikke medregnet (for eksempel ubehandlet plen i lekeplasser og mellom kjørebaner i vei). 6) Ferdigstilte bygg innenfor fylkesplanens tettstedsone. 7) Grunnet tilgjengelig grunnlagsdata fra SSB er aldersintervallet endret fra år til år. Mål er ikke utarbeidet for denne aldersgruppen. 8) Verneområder etter naturvernloven og områder på land og sjø vernet etter reguleringsplanene. Fokusområde samfunn Fokusområdet skal i hovedsak speile de viktigste utfordringene i kommuneplanen. Utfordringen er imidlertid å kunne bruke balansert målstyring som styringsverktøy innenfor samfunnsområdet og videre kunne vurdere resultatene. Resultatene er avhengig av partnerskap mellom kommunen, innbyggere og næringslivet. Resultatene i tabellen er uten fargesetting da de er ment å spore utvikling. Side 13

18 GJENNOMGÅENDE OPPGAVER Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for henholdsvis bærekraftsarbeidet (samfunn) og ledelsesoppgavene (medarbeidere) i kommunen. Seksjonenes mål og tiltak for disse to områdene er sammenfallende med de mål og tiltak som også er omtalt under. For å gi et samlet bilde av bærekraftsarbeidet og ledelsesoppgavene i kommunen er alle mål og tiltak fra samtlige seksjoner på disse områdene samlet nedenfor. Samfunn Fredrikstad er et attraktivt samfunn hvor det er godt å bo for alle, hvor innbyggerne føler tilhørighet og har rike muligheter for utfoldelse og opplevelse. I Fredrikstad er det omstillingsevne, høy verdiskapning, et varig næringsliv og utviklingen går mot et bærekraftig samfunn. Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Redusere utslippet av klimagasser. - Følge opp tiltak nevnt i Klima- og energiplanen. - Diverse tiltak utført i seksjonene og gjennom deltagelse i programmet Framtidens byer. Eksempler på dette er: - fokus på ENØK-tiltak og bruk av fornybar energi - påse tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde for fjernvarme - ført tilsyn på energikrav på bygg - stimulert til miljøvennlige arrangementer gjennom bl.a. miljøprofil som et kriterie i retningslinjer for kulturtilskudd. - Starte rullering av Klima- og energiplanen. - Formidle kunnskap om miljøvennlig og fornybar energi. - Øke andelen av miljøvennlig transport. Alle virksomheter skal: - Vurdere reduksjon i reiser - Vurdere alternative reiseformer - Maksimere miljøeffekten ved valgt reise, for eksempel ved felleskjøring. - Effektivisere energibruken gjennom miljøvernsertifisering av minimum 50 prosent av alle kommunale virksomheter innen Bidra til økt fokus blant andre aktører. - Deltakelse i samarbeidet Framtidens byer - byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. - Gjennomført. - Kunnskap formidles primært gjennom kommunens hjemmesider med blant annet henvisning til ENOVA sine sider. - Det er i størst mulig grad benyttet sykkel, moped, offentlige transportmidler og samkjøring til tjenesteoppdrag, møter, kurs og konferanser for å redusere bilbruk. - Skype er benyttet som alternativ til reiser. Flere møter og kurs gjennomføres via internett og telefon. - Kursholdere er invitert til Fredrikstad for å redusere reisevirksomheten samtidig som flere kan delta. - Målet på 50 prosent er ikke nådd i Gjennomført. Side 14

19 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse - Følge opp fritidsboliger angående - Oppfølging av handlingsplan ulovlige utslipp. avløp er igangsatt. Øke kunnskapen om klimaendringene og konsekvenser av disse både i kommunen som organisasjon og i Fredrikstadsamfunnet. - Produsere og formidle informasjon. - Informasjon er formidlet gjennom media og via web-sider. - Eksisterende klimaendringsanalyse og klimascenariene er formidlet. - Interreg.prosjektet Møteplass medborgere (MSM) har hatt miljø og trygghet som tema, og klimaendringer har vært innbakt i aktivitetene. - Veiledning og informasjon er gitt i forbindelse med reguleringsplaner og byggesaksbehandling. - Mange barnehager var med på miljødagen og arbeidet med temaer som omhandler dette i sine pedagogiske opplegg. - Kulturskolen hadde et bevisstgjørende musikk- og formingsprosjekt rettet mot 3 ungdomsskoler i forbindelse med Miljødagen. Samarbeide med næringslivet og det sivile samfunn på en måte som styrker en bærekraftig samfunnsutvikling. - Følge opp sak om NORADAPTprosjektet (Lokal klimatilpasning og klimasårbarhet i Norge) om risiko og sårbarhet knyttet til klimaendringene for Fredrikstadsamfunnet (legges fram politisk høsten 2010). - Benytte Geografisk Informasjonssystemer (GIS)- verktøy for å visualisere konsekvensene. - Ulike typer samarbeid og medvirkningsprosesser blant annet knyttet til større utviklingsprosjekter. - Ha en rolle som aktiv part i samarbeid og samhandling med ulike aktører. - Er lagt inn i nytt handlingsprogram for Framtidens byer som vedtas i Det er utarbeidet kart som viser havnivåstigning og overflatevannsavrenning - Gjennomført i arbeidet med kommuneplanen og kommunedelplanene. - Det er samarbeidet med ulike aktører i forbindelse med planprosessene, blant annet i tilknytning til FMV-området, Framtidens byer, Sykkelforumet, lokalsamfunnsarbeidet, internasjonalt arbeid (vennskapsgruppene Guatemala, vennskapsarbeid med Slupsk og Kotka, Nordisk Seilas). - Det er samarbeidet med næringslivet gjennom NTW, Norwegian travel Workshop i 2012 og Tall Ships races Videreført MAKS, interkommunalt samarbeidsforum mellom Hvaler, Fredrikstad kommune, politiet, Securitas og utelivsbransjen for å redusere rus, vold, overskjenking og skjenking til mindreårige. - Gjennomførte arrangementer: - Earth-hour - Miljødagen 5. juni Side 15

20 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse - Mobilitetsuka - Kjøpefri dag. Redusere bruken og utslippet av miljøskadelige stoffer i handlingsplanperioden for på sikt å stanse bruken. Redusere avfallsmengden og øke andelen som går til gjenvinning. Flere kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårnsertifisert. - Videreutvikle og bruke lokalsamfunnsmodellen som verktøy. - Delta i prosjektet Møteplass medborgere - MSM ut prosjektperioden ( ), ta i bruk metoder som utvikles og formidle resultatet av prosjektet. - Informere om kommunens ulike roller som tjenesteleverandør, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. - Gjøre miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn kjent i næringslivet og tilby bedrifter revisjon. - Tilby analysetjenester ut fra kartog registerdata. - Løpende vurderinger i seksjonene/virksomhetene. - Redusere bruken av stoffer som inneholder skadelige miljøgifter og velge alternative miljøvennlige løsninger. - Forvaltning gjennom lovverket knyttet til landbruk og forurensning. - Påvirkning gjennom miljøfyrtårnsertifisering. - Løpende vurdering ved alle virksomheter. - Fokus på reduksjon i papirbruk. - Fortsette med kildesortering av elektronisk avfall, papir, plast og matavfall. - Gjennomføre tiltak i miljøfyrtårnshandlingsplan for rådhuset for Videreføre miljøfyrtårn i kommunale virksomheter. - Lokalsamfunnsutvalgene, som er en viktig arena for samarbeid, er videreført. Lokalsamfunnsmodellen er videreutviklet. Endelig rapport ferdigstilles i Gjennomført. Det er utarbeidet en metodebok fra prosjektet. Prosjektet ble avsluttet Gjennomført i møter, veiledning og saksbehandling. - 7 nye miljøfyrtårn er sertifisert. Kommunen tilbyr konsulenthjelp og revisjon. - GIS-analyser har vært brukt i overordnet planlegging. - Deltakelse i Framtidens byer. - Fokus i arealplanleggingen. - Behandling av avfallsplaner. - Det er skapt bevissthet rundt dette i miljøfyrtårnsprosesser. - Gjennomført tilsyn med gjødsellagre og gjødselplaner ved gårdsbruk. - Gjennomført tilsyn av nedgravde oljetanker. - Det er brukt biogass som drivstoff på kommunalt kjøretøy. - Gjennomført rådgivning om bruk av plantevernmidler. - Er utført der det er aktuelt. - Kontinuerlig arbeid som hovedsakelig er gjort gjennom Framtidens byer og Miljøfyrtårnsertifiseringer. - Gjennomført. - Innsamling av plastemballasje fra husholdninger innføres fra Kildesortering av elektronisk avfall, plast og matavfall er videreført internt i kommunen som organisasjon. - Gjennomført. - To nye kommunale virksomheter ble miljøfyrtårnsertifisert i Side 16

21 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Bedret folkehelse i Fredrikstad. - Motvirke sosial ulikhet. I handlingsplanperioden er dette først og fremst planlagt gjennomført ved å øke kunnskapen på området, utarbeide statistikk, analysere eksisterende tiltak og vurdere nye. - Levekårsstatistikk på sonenivå er utarbeidet. - Fremme fysisk aktivitet med fokus på barn og ungdom. - Samordne trygghetsfremmende arbeid gjennom å opprette arbeidsgruppe for trygge lokalsamfunn som skal analysere statistikk og utarbeide og foreslå tiltak i samarbeid med tjenestene og andre. - Utarbeide kommunehelseprofil i samarbeid med Østfoldhelsa og Østfold Analyse. - Fokus på forebygging i samhandlingsreformen. - Fremme arealbruk som legger til rette for fysisk aktivitet, trygghet og levende lokalsamfunn. - Øke fokus på fysisk aktivitet og ernæring/kosthold. - Samarbeide med arbeidslivet og befolkningen om konkrete tiltak. - Det er gitt økonomisk støtte til tiltaket Barn og unge i bevegelse. - Ikke gjennomført i Tiltaket vil bli vurdert i det videre arbeidet med kommunedelplan for folkehelse. - Gjennomført. - Utarbeidelse av en kommunedelplan for folkehelse er startet. - Utarbeidet samlet oversikt over radonnivået i skoler og barnehager. Tiltak er fulgt opp. - Arbeidet med prosjektet Strategisk støykartlegging. - Gjennomført tilsyn etter spesifikk tilsynsplan innenfor miljørettet helsevern. - Gjennomført luftovervåking og beregninger av luftforurensning for vurdering av tiltak. - Tilrettelegging for sykkel-, gangog turstier i grøntområder og idrettsanlegg i overordnet planlegging. - I arbeidet med områdeprogram for aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad er det fokus på fysisk aktivitet. - Prosjektet Flere freske eldre er igangsatt i regi av Fylkeskommunen. - Det blir lagt vekt på ernæringsmessige og sosiale aspekter ved mat og måltider i sykehjem. - Barna er utfordret til aktivitet og mange barnehager og SFO rapporter om turdager, riktig kosthold og fokus på håndhygiene. - Planlegging av lærings- og mestringssenter og frisklivssentral relatert til samhandlingsreformen ble startet opp i Fredrikstad kommune har støttet tiltaket Aktiv på dagtid (et Side 17

22 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse lavterskeltilbud med tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år). - Rekruttering av unge og pensjonister til Tall Ships Races Bruke prinsippene om universell utforming 1) ved utforming av informasjon, produkter, byggverk og uteområder. Bærekraftig arealbruk. - Prinsippene om universell utforming skal brukes og tiltak skal innarbeides der det er relevant. - Gjennom produktdesign, arkitektur, samfunnsplanlegging og service skal forholdene legges til rette for en utvikling som er best mulig tilpasset alle brukergrupper, slik at behovet for spesialtilpassede løsninger i ettertid reduseres. - Involvere brukere. - Tilrettelegge for en bærekraftig arealbruk, i tråd med fylkesplanens intensjoner, gjennom å: 1) Fastlegge utbyggingsmønsteret slik at det støtter opp om eksisterende sentra og infrastruktur. 2) Styrke bysentrum som kommunens naturlige senter og tyngdepunkt. 3) Ha fokus på fortetting, transformasjon og arealøkonomisering framfor bruk av urørte naturområder og dyrka mark. 4) Fastsette en arealbruk som bygger opp under miljøvennlige transportløsninger og reduserer bilbruk. 5) Samle og minimalisere naturinngrep, blant annet med fokus på samlokalisering av funksjoner. - Kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner er regelmessig og systematisk gjennomgått med universell utforming og folkehelse i fokus. - Det er et krav for å oppnå spillemiddeltilskudd at alle nye idrettsanlegg skal tilpasses kravet om universell utforming. - Følges opp i planleggingen av Nytt helsehus på Værste, Nytt sykehjem på Østsiden og boligutbygging. - I kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Fredrikstad byområdet er det lagt opp til en utbygging hvor 50 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet, 40 prosent i tettstedsonen mellom Fredrikstad og Sarpsborg og 10 prosent vedlikeholdende utbygging i lokalsentra. - Arealstrategien og arealregnskapet som Fylkesplanen legger opp til er fulgt opp gjennom kommunens planer. - Det er lagt opp til en arealbruk i våre planer som baseres på fortetting av bysentrum og langs kollektivaksene. - Fulgt opp i saksbehandlingen av planer og utbyggingstiltak. - Behandlet planer og fulgt opp lovverk med vekt på å verne dyrket mark, redusere forurensning. - Deltagelse i Framtidens byer hvor et av satsingsområdene er bærekraftig arealbruk. - Nedfelle prinsippene i den overordnede planleggingen, som kommuneplanens arealdel med boligprogram, kommunedelplan for Fredrikstad byområde, kystsoneplanen, bypakke Fredrikstad, sykkelhovedplanen og arealstrategi for Nedre Glomma. - Utvikle et datasett for en bærekraftig arealbruk knyttet til de fem hovedprinsippene for bærekraftig arealbruk. - Fulgt opp i overordnede kommunale planer. - Ikke utført i Tiltaket vil vurderes i det videre arbeidet med balansert målstyring i Side 18

23 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Økt internasjonalt engasjement innenfor kommunens ulike fagfelt med spesiell vekt på økt Europasamarbeid. - Initiere og følge opp internasjonale prosjekter i alle seksjoner i kommunen. - Fulgt opp gjennom blant annet: - Interreg.prosjektet Møteplass medborgere MSM er videreført i Prosjektet samarbeidet med Uddevalla kommun, svenske kommuner og Landsting. - Sluttført KIA-prosjektet (Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet) i samarbeid med partnere fra Danmark og Sverige. - Planlagt og gjennomført felles markedsføringstiltak av alle i vertsbyer Økt etablering og verdiskapning i næringslivet. - Delta i eksterne nettverk og opprette interne nettverk. - Utvikle og overføre kompetanse om internasjonalt arbeid med spesiell vekt på tilgjengelige økonomiske støtteordninger. - Vurdere muligheten av en samarbeidsavtale med den polske byen Slupsk. - Delta i Safe Communitykonseptet. 2) - Følge opp vennskapsrelasjoner. - Aktiv deltakelse i EØS- og Interreg.prosjekter som kan komme Fredrikstadsamfunnet til gode. - Initiere og gjennomføre Interregog andre prosjekter i alle seksjoner i kommunen innenfor de strategiske satsingsområdene opplevelsesøkonomi, teknologisk innovasjon og design. - Delta i og utvikle samarbeid med næringsnettverk. - Støtte opp under satsingen på reiseliv og medieproduksjoner. - Fremme samarbeid med høgskolens avdelinger innen områder som har interesse for næringslivet. - Gjennomført. - Intern sykkelgruppe er etablert. - Er formidlet til relevante virksomheter gjennom . - Det er vedtatt å inngå en samarbeidsavtale. - Gjennomført. Kommunen går over i en tilsvarende nasjonal ordning fra Følges opp gjennom og besøk. - Kommunen har deltatt i blant annet Interreg.prosjektet Møteplass medborgere MSM og Elvelangsprosjektet. - Prosjektet Engasjer Mer, et samarbeid med partnere i Sverige om utvikling av fremtidens fritidstilbud for unge, er igangsatt. - Interreg.prosjektet IKON er videreført med mål om å øke attraksjonen ved Kongsten fort, Isegran og Eilngaard herregård. - Kommunen har deltatt i ulike næringsnettverk, og har styrket bemanningen i forhold til næringsutviklingsarbeid. - Kommunen støtter Opplev Fredrikstad økonomisk. Ut over dette er det ikke iverksatt spesielle tiltak. - Geodata har hatt gjesteforelesninger på HiØ-realfag. - Det er initiert samarbeid med høgskolen gjennom en partnerskapsavtale. Side 19

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Årsrapport 2010. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2010. Fredrikstad kommune Årsrapport 2010 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 5 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 7 BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsrapport 2012. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2012. Fredrikstad kommune Årsrapport 2012 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 7 BALANSERT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2009. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2009. Fredrikstad kommune Årsrapport 2009 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 7 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 10 ORGANISERING...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Årsrapport 2013. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2013. Fredrikstad kommune Årsrapport 2013 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR. 1 ØKONOMISK RESULTAT 3 Økonomiske nøkkeltall. 4 Intern hovedoversikt. 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER 6 BALANSERT MÅLSTYRING

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi?

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2014 Rakkestad kulturhus 17. oktober 2013 Del 1 UTFORDRINGENE 2 Prognoser for kommuneøkonomien Kombinasjonen av

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS Utdyping av ansvar og roller, og av hvordan rapportene skal utformes og utarbeides Programkomiteen har ansvaret for: 1. ANSVAR PROGRAMKOMITEEN

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo Hovedrapport ASSS-NETTVERKET 213 Rapporteringsåret 212 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer