Hvor mange bruker BM aktivt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor mange bruker BM aktivt?"

Transkript

1 ygg Utleie Forsvarsby FM-Konferansen 2009 Balansert målstyring for mer effektiv FM v/ Stig Dybwik Balansert målstyring, hva er det? Hvor mange bruker BM aktivt?

2 Hvem er jeg? Navn: Stig Dybwik Arbeidssted: Forsvarsbygg Utleie 26 år som offiser i Forsvaret (landet rundt) 7 år i Forsvarsbygg (sivil) Nåværende stilling: Stabssjef i FB Utleie Gift, 2 barn, bosatt i Drøbak Forsvarsbygg Norges største t eiendomsforvalter Sum utleid areal kvm Sum forvaltet areal kvm Totalt areal kvm

3 Etatsstyring i Forsvarssektoren ygg Utleie Forsvarsby Forsvarsdepartementet Forsvaret FFI Forsvarsbygg Nasjonal sikkerhets- myndighet

4 Organisasjon Styrett Administrerende direktør Forsvarsbygg Stab Forsvarsbygg Utvikling Forsvarsbygg Utleie Nasjonale Festningsverk Skifte Eiendom Forsvarsbygg Futura Forsvarsbygg Fellestjenester Forsvarsbygg Utleie FB Utleie Fellesstab HMS & IK Landsdekkende 10 Landsdekkende Utleietjenester Markedsområder Eiendomstjenester

5 Markedsområder ygg Utleie Forsvarsby Balansert Målstyring (BM)

6 Hva er balansert målstyring? Balansert målstyring er en metode som benyttes til å styre virksomheten langsiktig og målrettet t mot virksomhetens strategisk mål. Gjennomføres ved aktiv bruk av måle- parametere (KPI), månedlig rapportering og oppfølging. g Mål/krav/måling (1 3 12) Målfoto sluttresultat: Mål: Beskrivelse av ønsket sluttsituasjon Rundeskjema - rundetid: Krav: En forhåndsbestemt beskrivelse av den/de målbare hendelser som synliggjør tilfredsstillende måloppnåelse Sekundering passeringstid: Måling: Systematisk, tilbakevendende registreringer av de målbare hendelser som gjør det mulig å styre mot ønsket sluttsituasjon Alle mål skal kravformuleres ved fastsettelse av tre målbare hendelser, som systematisk registreres og synliggjøres månedlig

7 ygg Utleie Forsvarsby Målstyring i Forsvarsbygg Målstyringsstruktur Målstyringshierarkiet IVB/Budsjett/pålegg Strategisk Oppdrag til nivå FB Utleie (Årlig/tertialvis) L1 (FST) Forretningsplan Taktisk Oppdrag til nivå (Tertialvis/månedlig) Utleie- og L12 eiendomstjenester Operativt Virksomhetsplan(er) nivå Oppdrag til Markedsområdene (Månedlig/Ukentlig) L123 Utførende nivå (Ukentlig/daglig) L1234 (1) xxxxx (2) xxxxx (3) Xxxxx (4) xxxxx Forvaltningsplaner (FDVUS) Oppdrag til Serviceavdelingene Arbeidsordre Retning (1) xxxxx (2) xxxxx (3) xxxxx Program (1) xxxxx (2) xxxxx (3) xxxxx Tiltak Oppgaver (1) xxxxx (2) xxxxx (3) xxxxx

8 Strategisk retning for FB Utleie 1. Konsolidere oppnådd effektivisering 2. Verdibevarende fokus i fremste ledd 3. Fortsette tt med kunde- og serviceorientering 4. Utvikle lønnsomme kontrakter og etterspurte tjenester 5. Virksomheten tilpasset bransjeorientert samarbeid og konkurranse Strategisk kart Utviklingsperspektiv; Kostnadseffektiv forvalter Kunderettet leverandør Konkurransedyktig aktør Fokusområder; Leveranser/kunde og samfunn Økonomi Interne prosesser Medarbeidere Disse gjenspeiles i det strategiske målbildet.

9 Målefrekvens balansert målstyring Strategisk årlig Taktisk - tertial Operativt - månedlig Utførende ukentlig anser/kunder/ ed/samfunn / Levera marke Økonomi/ Finans Kostnadseffektiv forvalter Verdibevarende og L2 miljøriktig ivaretakelse av Forsvarssektorens EBA Ø1 Oppnå godt økonomisk resultat for virksomheten Leietagers behov skal løses i første ledd Kunderettet leverandør Være en kundetilpasset tjenesteyter L1 Ø2 God totaleøkonomi ved investeringer L4 Godt omdømme Konkurransedyktig aktør Ø3 L3 Leveranser til nye kunder Lønnsomme kontrakter og tjenester Pro osesser Forbedret evne til forsvarlig forvaltning I1 Færrest mulig mellomledd I4 I2 Effektive verdiskapningsprosesser Bransjerettet samarbeid og allianser I3 Men nnesket, læring og utvikling M1 Ha tilgang til kompetanse tilpasset Forsvarsbyggs behov Fra kostnadsstyrt utvikling Kunderettet service forståelse M3 Være en utfordrende og attraktiv arbeidsplass Til konkurransedrevet utvikling M2

10 Program og tiltak Delmål fordeles til Fellesstab, Utleietjenester og Eiendomstjenester Hvert delmål skal ha tre målbare krav og en programansvarlig - programkort Programansvarlig har ansvar for planlegging og oppfølging av målinnfrielse Resultat og fremdrift rapporteres månedlig Prosess for utfylling av programkort (v. PAH 28.10) Styrin ngskrav Utgangs spunkt for progra ammene FB Utleie strategisk målbilde og styrings- krav Strategiske mål Styringsparametre Strategiske initiativ Ambisjoner & målkrav Programmene tar utgangspunkt i områder som anses viktigst å aktivt utøve konkrete innsatser på med et høyt ledelsesfokus for at FB Utleie skal nå sine strategiske mål frem mot Områdene er identifisert med bakgrunn i strategiske mål og/ eller styringsparametre i Utleies målbilde og kan anses som et delmål eller operasjonelt initiativ iti som den programansvarlige skal planlegge og gjennomføre. Styringskravene er tydeliggjort for hvert programområde i programkortet. PROGRAMKORT Side 3 Side 4 ng Gjen nnomføri ing av rt s for utfyll rogramkor Prosess pr 2. Planlegg tiltak. Hva gjør vi for å innfri målet? Hva innebærer de strategiske initiativene? Utarbeid tiltaksplan for at delmålet skal nås. 1. Fastsett operasjonelle krav /målbare hendelser. Basert på analyse av styringskravene ovenfor (side 2 i programkortet) definer tre målbare hendelser, (operasjonelle styringsparametre) som systematisk kan måles og følges opp. 3. Hvordan gjennomfører vi tiltakene? Hvilke hovedaktiviteter må til når? Hvem er ansvarlig? Tisdfrister? Risiko. Hvilke kritiske suksessfaktor-er er det for dette programmet? Hvor stor er risikoen for disse? Risikoreduserende tiltak som må iverksettes for de med høy risiko føres inn nederst på side Hvilke ressurser krever programmet? Personellmessige? Økonomiske? Er disse tatt med i budsjett?

11 3. Fremdriftsplan for programmets aktiviteter i planperioden Nr Milepæler Hvem Når Frist 1 Materiellkontroll MO-sj Januar Risikovurdering Stabssjef Oktober Kontroll av kjørebok MO-sj Månedlig Kontroll av Ad hoc Økonomisjef ijf Månedlig Opplæring i innkjøp Etj leie Program for Unngå riksrevisjonsbemerkninger (SP: I1.1) 4. Ressurser programmet krever g Økonomiske rammer Samling av ledergruppe kr Ressurspersoner - Audun Brestrup - Risikovurdering - Knut Grinderud - Programkort rsbygg Ut Forsva 5. Risiko Risikoanalyse med risikoreduserende tiltak Påføres etter at risikovurderingen er gjort Nr Tiltak Hvem Når Frist 1 2 Styringskrav Strategisk mål: I1 Forbedret evne til forsvarlig forvaltning Delmål: I1.1 Riksrevisjonsbemerkninger Fastsatt av: Konsernstab Internkontroll Strategiske initiativ: Oppfølging av handlingsplan for etikk Oppfølging av handlingsplan for å unngå riksrevisjonsanmerkninge Definisjon/formel Rr-bemerkninger, definert som summen av vesentlige merknader i DOK 1 og kritikk i DOK 3. Ambisjon Målkrav Grønn Gul Rød 0 0 >0 Målefrekvens balansert målstyring: Åli Årlig Gjennomføring Hovedansvarlig enhet: Fellesstab Programansvarlig: Stig Dybwik 1. Målforankring: Fastsett operasjonelle krav/målbare hendelser Definer tre målbare hendelser (operasjonelle krav/-styringsparametre) som systematisk kan måles for å kunne se at vi er på riktig vei i forhold til programmets mål. Nr Målbare hendelser Frekvennådd Opp- Målkrav Målkrav (operasjonelle krav/-styringsparametre) Kontroll/telling av materiell - KV gjennomførings-% 2 Gjennomgang av FBs etiske Å retnings-linjer med alle ansatte - gjennomførings-% 3 Kvalitet på dokumentasjonen M Stikkprøver frekvens/kvalitet Utarbeid metode og systematikk for månedlige målinger og avviksrapporteringer 2. Plan for målinnfrielse - tiltak Utarbeid plan for at delmålet skal nås (hovedtiltak felles for FB Utleie (tiltaksmatrise), tiltak knyttet til strategiske initiativ, videreførte tiltak, tiltak knyttet til pålegg/revisjonsmerknader, tiltak fastsatt ved utførende enheter) Kontroll av kjøretøybok Ad hoc kjøp ikke tillatt, oppfølging på Force Majeure kjøp Rendyrke innkjøps- og bestillerfunksjonen Dokumentasjon av materiellkontroll Egenkontroll av utvalgte områder, kontrolliste settes opp av MO Opplæring av innkjøps- og bestilleransvarlig Gjennomføre risikoanalyse sette opp tiltak

12 ygg Utleie Forsvarsby

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016 ANSKAFFELSES- STRATEGI For perioden 2013-2016 Dokumentansvarlig: Ragnar Bjørgaas Utarbeidet av: Ingar F. Asper med flere Dato opprettet: 31. mai 2013 Dato sist endret: 13. desember 2013 Versjon: 11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3:9 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Forsvarsbygg en nøkkelaktør

Forsvarsbygg en nøkkelaktør Årsrapport 2002 dum Sessvollmoen Akershus festning Huseby Linderud ena leir Jørstadmoen Hovemoen Heistadmoen Hvalsmoen adlaleiren Bergenhus Sverresborg Haakonsvern Ørland amsund Evenes Sortland Andøya

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Forsvarsbygg årsrapport 2005

Forsvarsbygg årsrapport 2005 Forsvarsbygg årsrapport 2005 www.forsvarsbygg.no/arsrapport Dette er en utskrift av Forsvarsbyggs webbaserte årsrapport Dette er Forsvarsbygg Hovedtall Konsernledelsen Organisasjonen Forsvarsbygg er eit

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer