RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011"

Transkript

1 RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011

2 Disposisjon Hvorfor gjennomføre risikoanalyser? Sentrale begreper i risikoanalyser Gjennomgang av hovedtyper risikoanalyser Risikostyring som ledd i målstyring gjennomgang Risikoanalyse uønskede hendelser Erfaringer forutsetninger for å lykkes

3 Hvorfor utføre risikoanalyser? Helselovgivningen og HMS-lovgivningen krever det. Tilsynsmyndighetene (Helsetilsynet, DSB, Arbeidstilsynet, Statens strålevern, Mattilsynet) krever det. Helse- og omsorgsdepartementet har i Oppdragsdokumentet pålagt vår eier Helse Vest RHF å innføre risikostyring. Gjennom Styringsdokumentet har Helse Vest RHF pålagt helseforetakene å gjennomføre risikovurderinger. Helse Vest RHF har utarbeidet Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest i 2008.

4 Risikovurderinger anvendes som Et verktøy i styringen for å oppnå definerte mål: strategisk risikostyring Et verktøy for å forebygge uønskede hendelser og begrense skadene ved uønskede hendelser: risikovurderinger/ros-analyser

5 Gjennomgang her Retningslinjene for risikostyring i Helse Vest Dernest andre verktøy som brukes i risikovurderinger/- analyser

6 Jan Jan./a pril 2009 Feb 2010 Lovkrav om IKsystem Forskriftskrav til innhold i/ dokumentasjon av IK HoD-krav: Årlig styregj.gang av IK, Internrevi-sjon Revisjonskomité HoD-krav: Risikostyring Oppstart systematisk arb. med ris.- styring i H. Vest Oppstart systematisk arb. med ris.- styring i H. Nord Styrevedtak: Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og Helse Nord Arbeidsgr. for kursutvikling HN + HV etablert

7 Sentrale begreper Risiko: Det at forhold kan inntreffe og påvirke måloppnåelsen negativt Risiko for manglende måloppnåelse Risiko gir utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av manglende måloppnåelse eller en uønsket hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Sårbarhet: Sårbarhet gir utrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av manglende måloppnåelse eller en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand.

8 Strategisk risikostyring En delprosess i mål- og resultatstyring Gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte for fastsettelse av strategi og tiltak for å nå mål For å identifisere potensielle forhold eller hendelser som kan påvirke sykehuset negativt For at risiko skal bli håndtert Sikre stor grad av måloppnåelse i sykehuset

9 Risikovurderinger Helse Vest RHF Helse Vest RHF fastsetter i januar hvilke overordnede styringsmål og delmål i styringsdokumentet helseforetakene skal risikovurdere pr. 1. og 2. tertial og oppsummere ved årets slutt. Verktøy: Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest (utviklet av Senter for økonomistyring i staten).

10 Risikovurderingen trinn for trinn Styringsmål/ delmål Kritisk suksessfaktor (KSF) Risikoelement Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontrollaktivitet

11 Utgangspunktet for disse risikovurderingene er mål Mål er en beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat eller en ønsket endring. Godt formulerte mål er av avgjørende betydning for risikovurderingen og risikovurderingens kvalitet.

12 Målhierarki Styringsmål: Hovedmål for hva som skal produseres/hva virksomheten skal resultere i for brukerne/pasienter/ samfunnet - gjerne på lenger sikt. Delmål: En konkretisering av styringsmålet. Kan ses på som fokusområder som velges ut særskilt for oppfølging gjennom året.

13 Kilder til formulering av styringsmål Virksomhetsplan, langtidsplaner Strategidokument Oppdragsdokument og foretaksprotokoll (RHF-nivå) Styringsdokument (HF-nivå) Lover, forskrifter og regler Føringer fra departement Føringer fra styret Eget opplevd utfordringsnivå Tidligere risikovurderinger

14 Styringsmål og delmål Eksempel fra Helse Vest RHF 2011: Styringsmål 2: Pasientene skal få tilgang til spesialisthelsetjenester ihht lov og forskrift. Delmål 2 a: Det skal ikke være fristbrudd.

15 Delmål-formuleringer kan med fordel: Tilfredsstille kriteriene i SMART-regelen: Spesifikke (veldefinert) Målbare Aksepterte (enighet om målet) Realistiske (mulig å nå) Tidsavgrensede (definert når målet skal være nådd)

16 Kritisk suksessfaktorer (KSF) De forhold som er viktigst å lykkes med for å nå delmålet. Tilstand, kvalitativ beskrivelse av hva som skal til for å nå delmålet. Bør være: Realsitiske Konkrete Enkle Kontrollspørsmål: Når vi delmålet dersom vi lykkes med disse faktorene?

17 Delmål, kritisk suksessfaktor og risikoelement Eksempel: Delmål 2 a: Det skal ikke være fristbrudd. Kritisk suksessfaktor 2A: At alle godkjente legespesialiststillinger er besatt. Risikoelement 2A: At alle godkjente legespesialiststillinger IKKE er besatt.

18 Nå-situasjonen Beskriver situasjonen på vurderingstidspunktet. Eksempel: ØNH-avdelingen har pr. d.d. 100 fristbrudd. Avdelingen har 2 ubesatte stillinger for legespesialist. En av disse stillingene vil bli besatt

19 Sannsynlighet og konsekvens Risiko= Sannsynlighet x konsekvens Sannsynlighet for at risikoelementet alle legestillinger IKKE er besatt innen 6 12 mndr. Konsekvensen dette får for delmålet at det ikke skal være fristbrudd. Sannsynligheten vurderes som stor og konsekvensen som alvorlig/svært alvorlig/kritisk.

20 Sannsynligheit Risikomatrise Svært stor Stor Moderat Liten Svært liten Konsekvens Ubetydeleg Lav Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk

21 Risikoeier Leder med overordnet ansvar for det området vi bør konsentrere innsatsen for å nå målet Vanligvis en leder høyt oppe i systemet Eks: Fagdirektør

22 Tiltak og tiltaksansvarlig Tiltak: Hva som konkret skal til for å håndtere risikoen (unngå, redusere, dele, godta). Eksempler: Innføring av kveldspoliklinikk f.o.m. april juni mnd. I samråd med og gjennom opplæring av primærlegene overføre kontroller fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Kjøp av tjenester hos private aktører. Tiltaksansvarlig: Fagdirektør i samråd med avd. overlege

23 Kontrollaktivitet Ukentlig rapportering på utviklingen i fristbrudd ved ØNH-avdelingen Ukentlig rapportering på gjennomføring av tiltak

24 Dokumentasjon på risikovurderingen Tabell på rapportering av risiko Risikomatrise

25 Arbeid i Helse Stavanger Hf Etablert prosedyre for strategisk risikostyring i dokumentstyringssystemet EQS Etablert kobling til HMS-håndboken og Omstillingsprogrammet Etablert risikokoordinatorer i sentral stab Gjennomført opplæring i metoden for mange ledere og kvalitetskoordinatorer Gjennomført risikovurdering av overordnede styringsmål fastsatt av Helse Vest og selvvalgt styringsmål

26 Erfaringer og læring Ledelsesforankring Egner seg for strategisk risikostyring/målstyring Viktig med sammensetning av grupper (toppledelse, operativ ledelse, tillitsvalgte/hvo) Koblingen til HMS og omstillingsprogrammet uheldig! Behov for prosedyre for forenklet risikovurdering Involvere medarbeidere God opplæring i risikostyring/ros-analyser (metoder og verktøy) Kommunisere hensikt, følge opp tiltak, måle effekt

27 Videre arbeid i Helse Stavanger HF Gjøre oss erfaringer med risikostyringsprosessen i løpet av 2011 det er etablert ny prosedyre Etablere gode rutiner for enkel risikovurdering - samkjøre med bygg - gjøre retningslinjer kjent og forstått i sykehuset Tilpasse nye/ reviderte retningslinjer til andre styrende dokumenter som for eksempel omstillingsprogrammet Veilednings- og opplæringsbehov?

28 Risikovurderinger for å forebygge uønskede hendelser og begrense skadene ved uønskede hendelser Arbeidstilsynets, DSB s, Helsedirektoratetes veiledninger: Tilnærmet samme begrepsapparat fokus på uønskede hendelser. Ulike verktøy i bruk Enkle verktøy Eksempler (jobbanalyse/sjekklister, DagROS).

29 Hovedutfordring Valg av riktig verktøy/metode i forhold til problemstilling Opplæring

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest. Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.no 1 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 4. februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer