1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12"

Transkript

1 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av /314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan Arkivref: 2008/ /1719/314/148 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om oppføring av grillhytte på boligeiendom gbnr. 314/148 som omsøkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltingslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Melding om tiltak med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel, fra gbnr. 314/147 mottatt Saksopplysninger: Søknaden gjelder melding om godkjenning for oppført grillhytte på 9,9 m2 på boligeiendommen Blåklokkeveien 12 i Levanger. 117 av 166

2 Eier av boligeiendommen gbnr. 314/148 satt opp grillhytte med et bruksareal på under 10 kvm i Grillhytta ble satt opp uten søknad og godkjenning fra kommunen. Tiltakshaver opplyser at tiltaket ble satt opp i god tro om at dette var tiltak som kunne oppføres uten søknad eller melding, jf. SAK 5. Tiltaket ble oppført, etter tiltakshavers vurdering, med en avstand til nabogrense på 1m. Ved oppføring av grillhytta var naboeiendommen bebygd. Etter at det i sommer ble kjent at det ikke forelå godkjenning for grillhytte oppført i 2002, er det sendt melding i henhold til plan- og bygningsloven 86 a. Tiltaket meldes med en redusert avstand til nabogrense. Da det etter oppmåling i 2007 er konstatert at avstand til nabogrense er 0,81m. Ved nabovarsel til tiltaket er det innkommet protest fra nabo mot grillhyttas plassering fra nabo i Blåklokkevegen 10; Unni Grande Tellefsen. I henhold til brev av 28.juni 2008 står følgende: Det vedlagte situasjonskart er ikke målsatt og tidligere målinger viser at denne hytta er plassert ca 40 cm fra nabogrense. Vanlig byggeskikk tilsier minst 1 meter fra nabogrense. Det representerer en potensiell brannfare da gnister fra dens skorstein. Dette ved fyring av ved. Skorsteinen ligger lavere i terrenget enn verandaen i nr. 10 og følgelig vil røykos, ved fyring, bli ført hit. Vi har to soverom vender mot denne Grillkåta og det er lite ønskelig at røyk fra denne skal sive inn gjennom vinduene ved lufting. Den allerede oppført Grillkåta medfører en forringelse i vår bruk av veranda, og tilstøtende uteområder, dette på grunn av røykos, plassering og eventuell brannfare. På bakgrunn av disse argumentene ønsker vi at Grillkåta flyttes. 118 av 166

3 Reguleringsplan har ikke innlagt byggegrense mot nabo. Når planen ikke regulerer dette, kommer bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder forskrifter, til anvendelse. I forhold til oppføring av grillhytte på 10 kvm, er dette å anse som et mindre tiltak på bebygd eiendom. En forutsetning for at tiltaket kan unntas fra kravet om melding eller søknad er at tiltaket må følge hovedregel om avstand til nabogrense ette plan- og bygningslovens 70. Da det her foreligger nabomerknad til tiltaket må tiltaket behandles etter plan- og bygningslovens 93. Vurdering: I henhold til plan- og bygningslovens 70 gir denne krav til bygningens plassering, høyde og avstand til nabogrense. Formålet med paragrafen er opprinnelig bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom byggene og en viss avstand mellom nabobebyggelsen. I henhold til pbl`s 70 pkt. 2 er hovedregelen at avstand fra nabogrensa skal være minst lik bygningens halve høyde og ikke under 4m, dersom ikke annet er fastsatt i plan. Bygningsrådet kan etter annet ledd gjøre unntak fra hovedregelen i to tilfeller; nemlig ved nabosamtykke (jf. litra a) og for visse mindre bygninger (litra b). For slike spesielle saker er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter pbl`s nr. 2 annet ledd bokstav b lyder slik: Bygningsrådet kan fastsette at garasjer, uthus, naust ol oppføres i eller nærmere nabogrense enn det som følger av hovedregelen. Bygningen må ikke ha større grunnflate enn 50 kvm. Departementet mener at prinsippet om at byggherrens ønsker skal følges der ikke avgjørende grunner taler i mot. Viktig her vil være hensyn til utsikt, naboer og brannsikring (rundskriv H-18/90). Kommunal praktisering i saker hvor tiltaket tilfredsstiller kravet til mindre bygninger i teknisk forskrift 4-4, hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 er en godkjenning for plassering av bygninger med en anbefalt minsteavstand på 1m. I en kommentar til plan- og bygningslovens 70 pkt. 2 litra b heter det: Kommunen kan godkjenne at slike bygninger, iht. teknisk forskrift 4-4, plasseres nærmere nabogrense enn 4 m eller i nabogrense. Mange kommuner praktiserer en minsteavstand til nabogrense på 1 m av hensyn til bygningens vedlikehold. Andre hensyn: Når det gjelder naboens sjenanse av tiltaket, vil det ikke være vesentlig i forhold til utsikt og lys. Den øvrige sjenansen vil i vesentlig grad kunne sammenlignes med sjenansen fra vanlig grill. Tiltakshaver opplyser at grillkåtan brukes i den kalde årstid. Da en innebygd grillplass og varmen gjør det slik at den ikke er spesielt egnet for bruk sommerstid. Tiltaket strider ikke mot avstandsbestemmelsen i plan- og bygningslovens 70 nr.2. Kommunen kan heller ikke se at tiltaket er i strid med andre bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller gjeldende plan. 119 av 166

4 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - pålegg om fjerning av mur - fastsetting av tvangsmulkt - Sagtun i Åsenfjord Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2007/ /1719/232/24 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd gis pålegg om fjerning av ulovlig oppsatt mur på eiendommen gnr.232 bnr.7, Sagtun i Åsenfjord. Frist for å etterkomme pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningslovens 116a, 2. pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr ,- ved fristens utløp og kr. 500,- i løpende dagsmulkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1 Brev til Lilleøkdal vedr. oppføring av naust og mur 2 Brev til Lilleøkdal 3 Redegjørelse for oppføring av naust og mur - Åsenfjord 4 Søknad om utsettelse av frist for innlevering av supplerende materiale - Åsenfjord 5 Varsel om pålegg - endring av naust 6 Varsel om pålegg - fjerning av mur Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 120 av 166

5 Den foretok vi befaring flere steder i Åsenfjord for å sjekke saker der vi har fått opplysninger om at det kunne være foretatt ulovlige byggearbeider. Det ble konstatert at det var oppført en mur som ikke var omsøkt delvis på eiendommen gnr.232 bnr.24 og delvis på eiendommen gnr.232 bnr.7. Oppmålingsavdelingen har målt inn muren, og som kartet ovenfor viser ligger denne også delvis på naboens grunn. Tiltakshaver ble første gang tilskrevet vedrørende dette den Der det ble opplyst at enten må muren rives eller så kan det søkes om å få ha muren stående. Det ble gjort oppmerksom på at en komplett byggesøknad blant annet måtte inneholde en godkjenning/ erklæring fra nabo på at muren kan stå på hans eiendom. 121 av 166

6 Saken har tatt lang tid. I tillegg til muren er det på eiendommen oppført et naust som ikke i samsvar med gitte byggetillatelse i sak 163/07. Dette vil bli behandlet i egen sak. Søknad om reguleringsendring (økning av utnyttelsesgrad) ble avvist i PUK sak 75/08. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplan for Sagtun. Området hvor muren ligger er regulert til jord-, skog- og naturområde. Kommunen har den oversendt varsel om pålegg. Det ble gitt en frist til for å komme med en fullstendig byggesøknad på muren. Vi har ved fristens utløp ikke mottatt noen byggesøknad. Vi mener likevel at saken er tilstrekkelig opplyst til at kommunen kan treffe et realitetsvedtak, jf. forvaltningsloven 17, 1. ledd. Kommunen kan avstå fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner dersom den er av bagatellmessig betydning (PBL 116b). Det er viktig at man følger opp ulovlige byggesaker. Denne saken omfatter en mur som det er ikke søkt om tillatelse for, og som delvis ligger inne på naboens grunn. Avstanden til sjøen er ca meter. Vi mener at ulovligheten ikke er av bagatellmessig betydning. Tiltakshaver er gitt god tid til å fremme en byggesøknad. Ved utferdigelsen av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen (PBL 116b). Ut i fra en helhetsvurdering hvor blant annet overtredelsens omfang og grovhet er vurdert har vi fastsatt tvangsmulkten til et engangsbeløp på kr ,- og kr. 500,- i løpende dagmulkt. 122 av 166

7 123 av 166

8 124 av 166

9 125 av 166

10 126 av 166

11 127 av 166

12 128 av 166

13 129 av 166

14 130 av 166

15 131 av 166

16 132 av 166

17 133 av 166

18 134 av 166

19 135 av 166

20 136 av 166

21 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 925/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 925/08. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - innvilget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om veg og parkeringsplass med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel fra Børøya hytteforening mottatt Kommentarer til nabomerknad fra ansvarlig søker mottatt Spørsmål til saken fra Børøya hytteforening mottatt Svar på spørsmål til saken fra Børøya hytteforening datert Klage på vedtak i sak 925/08 mottatt Brev til Fossum vedr. klage og saksbehandlingstid datert Saksopplysninger: 137 av 166

22 Søknaden gjelder oppføring av veg og parkeringsplass på Børøya. Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 925/08 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om veg og parkeringsplass under følgende forutsetninger: Tiltaket skal bygges i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Veg og parkeringsplass skal bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Børøya. Halvorsen pukk- og transport AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har Børøya hytteforening påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE PÅ INNVILGET BYGGESAK 1719/267/14 - JOHANNES FOSSUM - ANLEGG AV VEI OG PARKERINGSPLASS - VÅGEN, BØRØYA Det vises til innvilget byggesøknad datert (HMR 2008/11244). Dessuten vises til Deres brev datert , hvor samkommunen besvarer noen spørsmål. Børøya hytteforening oversendte pr. e-post den av 166

23 Hytteforeningen har klaget på anlegg av parkeringsplass så tidlig som i mai Etter vår oppfatning burde og skulle vi i det minste på en forskriftsmessig måte ha mottatt en bekreftelse på at klagen var mottatt. Vi registrerer at kommunen sier at de har registrert hytteforeningens klage, men at den ganske sikkert vil bli avvist, og at arbeidet med parkeringsplassen like godt kan starte. Kommunen vedtar en reguleringsplan som omfatter bygging av en stor parkeringsplass like inntil to eksisterende hytter. Kommunen gir berørte parter en klagemulighet og en klagefrist. Børøya hytteforening klager i henhold til de rettigheter man har. Denne byggesaken berører minst to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Vi registrerer videre at vår klage ligger ubehandlet i kommunen/ samkommunen i mer enn et halvt år. I mellomtiden gis tiltakshaver lov til å anlegge parkeringsplassen mot de nærmeste berørte parters vilje. Vi ber nok en gang om at de rette instanser behandler vår klage ut fra hva som er og var intensjonen med publikums klageadgang. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt veg og parkeringsplass er i samsvar med vedtatte reguleringsplan. Klagen går i hovedsak ut på at hytteforeningen ennå ikke har fått svar på sin klage på reguleringsplanen som var innsendt i mai 2008, samt at parkeringsplassen berører to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Det medfører riktighet at reguleringsplanen er påklaget og at klage ennå ikke er behandlet. Plan- og byggesakssjefen tar sikte på å få behandlet klagesaken på reguleringsplanen for Børøya på møte i plan- og utviklingskomiteen i mai. En reguleringsplan er imidlertid straks bindende for alle tiltak som nevnt i 81, 86a, 86b og 93 innenfor planens område (PBL 31). Byggesaken må behandles innenfor tidsfristene i plan- og bygningsloven. Som nevnt i sak 925/08 er Børøya hytteforening sitt forslag til parkeringsplasser og veg er vurdert i plansaken, men ble ikke innarbeidet i ferdig plan. Parkeringsplassen blir liggende ca. 20 meter fra hytta til Torbjørn Bentzen og ca. 25 meter fra hytta til Leiv Ramfjord, omtrent på samme plass som hytteforenigen selv har foreslått en noe mindre parkeringsplass. Det er foretatt befaring på stedet, vegen og parkeringsplassen er under bygging. Vi kan ikke se at parkeringsplassen vil medføre noen betydelig ulempe for de omkringliggende hytteeierne. 139 av 166

24 140 av 166

25 141 av 166

26 142 av 166

27 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark Arkivref: 2008/ /1719/232/56 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget har vurdert klagen, men kan ikke se at det framkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig behandling. Hjemmel/bakgrunn for saken: Saken gjelder klage på vedtak om nektelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelse angående maksimal utnytting av fritidstomt på Sagtun i Åsenfjorden. Dispensasjon kan hjemles i plan- og bygningslovens 7, avslaget er hjemlet i reguleringsplanen for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Vedlegg: 1 Klage på avslag : 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 2 FOTOS /232/56 - Berit og Sverre Oppheim - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - avslag /232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 5 Situasjonskart 6 Vedlegg til søknad om å beholde tilbygg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skjema for gjenpart av nabovarsling E-post med klage mottatt Saksopplysninger: Nordbohus Byggservice A/S søkte om tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltakshavere er Berit og Sverre Oppheim. Søknad og tillatelse skjedde i to omganger, første tillatelse er datert og siste tillatelse er datert Siste tillatelse omfattet blant annet endring av første tillatelse angående en økning av størrelsen på ny hytte. Bruksarealet ble, i siste søknad, oppgitt til 85 m 2 bruksareal og 97 m 2 bebygd areal. I tillatelsen datert ble det opplyst om at 143 av 166

28 reguleringsplanen for området har bestemmelser om maksimalt bebygd areal. Vedtak med tillatelse til tiltaket/endringen forutsatte blant annet at eventuelle uthus eller andre bygg større enn 3 m 2 må rives/fjernes. Vedtaket med forutsetninger ble ikke påklaget. Reguleringsplan for Sagtun ble sist endret av kommunens planutvalg i møte den , sak PS 91/07. Endringen omfattet blant annet maksimal utnytting. Utnytting ble vedtatt slik: - 2, to siste setninger endres til: For hver tomt eller tomtefeste skal verken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter. Nordbohus Byggservice har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Sagtun vedrørende bestemmelse om maksimal utnytting av fritidseiendommen gnr. 232, bnr. 56. Søknaden er fremmet på vegne av tiltakshaverne Berit og Sverre Oppheim. Innherred samkommune mottok søknaden Søknad om dispensasjon ble avslått i vedtak datert Hjemmel for avslaget var reguleringsplan for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Som begrunnelsen for avslaget ble det anført at særlige grunner for dispensasjon ikke fantes og at en dispensasjon kan skape presedens for andre saker i planområdet. Klagen er fremmet av advokatkontoret Nordenfjelske på vegne av Berit og Sverre Oppheim. Klagen er mottatt pr e-post den og begrunnelse for klagen er mottatt Som begrunnelse for klagen anføres det I søknad ble annekset oppgitt med feil areal, annekset er på ca 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 slik som tidligere sagt. Det vi si at totalt bebygd areal på eiendommen blir hytte med 97 m 2 pluss anneks med 18 m 2. Totalt bebygd areal 115 m 2. Slik advokaten forstår det har de fleste hytteeiere lov til å sette opp et anneks på 15 m 2 på tomten sin uten å søke. Dette forutsetter to ting; tiltaket må ikke føre til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser og tiltakshaver må påse at det ikke strider mot plan- og bygningsloven. Disse vilkårene anser advokaten er oppfylt i dette tilfellet. Maks utnyttelse av tomten vil med andre ord være hytte på 100 m 2 og anneks på 15 m 2. Problemet her er at hytten er ca 3 m 2 for liten og annekset er ca 3 m 2 for stort, selv om det totale areal er innenfor regelverket. Klager mener at avviket fra regelverket i dette tilfellet er så lite at vedtaket må gjøres om. Det minnes om at samtlige naboer er varslet om tiltaket og ingen har lagt inn protest. Berit Opheim har i brev datert gitt ytterligere kommentarer til klagen. I brevet presiseres det at omtalte areal på annekset i brev fra advokaten er det totale arealet når wc-tilbygg og veranda mot sjøen er revet (skal uansett bort). Videre anføres det at de var godt i gang med planleggingen av hytta, samt bearbeiding av tomt, når de ble gjort kjent med reguleringsplanens bestemmelser om maksimalt bebygget areal. De hadde dessuten underskrevet kontrakt med byggefirma om bygging av konkret hytte. Det ville medført store kostnaden for dem hvis de hadde trukket seg fra kontrakten. De hadde ikke villet bygge en hytte som ville medført riving av tilbygget dersom de hadde kjennskap til om dette ved kontraktsinngåelse. De hadde på forhånd revet hytta som allerede stod oppført på eiendommen. Denne hadde et boareal på 100 kvm. 144 av 166

29 Vurdering: Vurdering av klageadgang, klagefrist og rettidighet: Klageadgangen er hjemlet i plan- og bygningslovens 15, samt forvaltningslovens bestemmelser og klage. Vedtak med nektelse av dispensasjon anses som et enkeltvedtak som kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens 28. Klagefristen, framsettelse av klage og eventuell oversittelse av klagefrist reguleres av forvaltningslovens 29, 30 og 31. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet, til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen eller er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av elektroniske klager. Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller - om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde som denne. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. Påklaget vedtak er datert og klagen ble mottatt I klagen anføres det at vedtaket ble mottatt den Med hensyn på tid med postgang og at ingen kan bli skadelidende om saken tas opp til behandling, anses det som forsvarlig å ta klagen til behandling. Virkninger av reguleringsplan, også i forhold til små tiltak (inntil 15 m 2 ): En reguleringsplan er bindende straks den er vedtatt. I dette tilfellet var endringen av reguleringsplan vedtatt lenge før endret byggesøknad og ble mottatt. På det tidspunktet hadde tiltakshaver et valg mellom å øke størrelsen på hytta og samtidig rive eksisterende anneks, eller å ikke øke størrelsen på hytta til fordel for et areal med anneks. Dette ble det klart opplyst om i byggetillatelsen, jfr også vilkår for tillatelsen. Det er riktig som det hevdes i klagen at mange hytteeiere kan bygge uthus inntil 15 m 2 uten søknad til kommunen. Det er også riktig som det anføres at et av vilkårene er at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven. I dette tilfellet er det akkurat det som skjer. All bygging som medfører bebygd areal over 100 m 2 er i strid med planog bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Andre myndigheter: Saken er ikke sendt på høring til andre myndigheter. Dispensasjon kan ikke innvilges uten at søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Dersom 145 av 166

30 planutvalget finner det rett å gi klager medhold, og dermed innvilge dispensasjon, må saken først sendes på høring. Vurdering av klagen: Det anføres nye opplysninger i klagen i forhold til det som var kjent da avslag på dispensasjonssøknad ble vedtatt. Det hevdes at annekset er målt feil og at bebygd areal skal være 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 som tidligere opplyst. Det betyr at samlet bebygd areal blir 115 m 2. Det over betyr at det fortsatt vil kreves dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalt areal. Begrunnelsen med at overskridelsen er liten anses ikke som særlig grunn for dispensasjon. En slik begrunnelse kan alle som ønsker å bygge noe større enn det som reguleringsplanen tillatelser hevde. Begrunnelsen må derfor anses som generell og ikke særlig. Kommunens praktisering av arealbegrensningene i nye reguleringsplaner der maksimal utnytting er satt til 100 m 2 har vært streng. Vi har hatt mange henvendelser og noen søknader som gjelder areal utover 100 m 2. Vi kan ikke se at det er gitt noen dispensasjoner i slike tilfeller, selv om overskridelsene har vært enda mindre enn i dette tilfellet. Dispensasjoner med generelle begrunnelser kan skape presedens som er med på å ødelegge planen som orienterings- og beslutningsgrunnlag. Kommentarer til brev fra Berit Opheim datert : Reguleringsendringen skjedde etter forespørsel Berit og Sverre Opheim selv. De ønsket reguleringsendring med hensyn på rafthøyde, mønehøyde og takvinkel. Ønsket ble framsatt i brev til planavdelingen i breve datert 14. mai Søknad om endring av reguleringsplanen ble sendt på høring til diverse instanser. I høringsbrevet ble det også varslet at det ville bli vurdert å ta inn bestemmelser om maksimal utnytting av tomt slik endringen faktisk ble vedtatt. Orientering om planutvalgets vedtak vedrørende reguleringsendringen ble sendt blant andre til Berit og Sverre Opheim i brev datert Planutvalgets vedtak ble ikke påklaget. Siste søknad med utvidelse av hytta ble mottatt og søknad om dispensasjon fra krav om utnytting ble mottatt Tidspunkt for kontraktsinngåelse og eventuelle vilkår i kontrakter anser vi som privatrettslige forhold som vi ikke har kommentarer til. Vi mener med henvisning til det over at tiltakshaverne har fått bra orientering om reguleringsprosessen og har hatt rimelig tid til å forholde seg til den. Konklusjon: Vi kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som er av en slik art at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. 146 av 166

31 147 av 166

32 148 av 166

33 149 av 166

34 150 av 166

35 151 av 166

36 152 av 166

37 153 av 166

38 154 av 166

39 155 av 166

40 156 av 166

41 157 av 166

42 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14/4 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 949/08. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Rammetillatelse for riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - innvilget - sak 949/08 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg datert Merknad til nabovarsel fra Johannes Fossum datert Kommentar til merknad fra ansvarlig søker datert Kommentarer til merknad fra ansvarlig søker datert Klage på vedtak i sak 949/08 fra Johannes Fossum datert Orienteringsbrev til Hans M. Andersen vedr. klage datert Saksopplysninger: 158 av 166

43 Fasadetegninger av hytte situasjonskart Rammesøknaden gjelder riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på Børøya. 159 av 166

44 Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 949/08 følgende vedtak: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse under følgende forutsetninger: Bygget skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Byggearbeidene må ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt. Fasting arkitekter as gis ansvarsrett som ansvarlig søker. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har grunneier og nabo Johannes Fossum påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK, saksnr: 949/08 BYGGEGRENSE V.V.TOMTEGRENSE. Under avsnittet " Merknaden til nabovarslet " side 3, siste stykket, som begynner med "Omsøkt fritidsbolig--- " framstilles fritidsboligen som om den grenser til "gartneri i nord " hvilket er helt feilaktig. Avstanden til gartneriet er mer enn 1 kilometer. Derimot grenser boligen til 267/14/3 uten at dette nevnes. Videre angis at bygget er plassert " lengst mulig unna friluftsområdet." Dette er jo også helt feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen, som ligger ytterst ute på spissen av øya, nære naturvernområdet. Friluftsområdets grense kommer i så fall å sammen med husets ene vegg, hvilket i sin tur innebærer at besøkende kan sette seg helt inntil husveggen til Anderssen. Dessuten kommer området rundt, i likhet med tidligere år, å benyttes som beiteområde. Er det meningen med loven? Fritidsboligen, med sin dominerende bredde 9,94 m og lengde 19,65 m, kommer dessuten i konflikt med den regulerte tomtegrensen, ettersom boligens ytterkant går fra tomtegrense til tomtegrense. Den i hovedregelen satte minsteavstand har ikke blitt tatt hensyn til, hvilket jeg anser er særdeles viktig i et så følsomt område. Avvik fra hovedregelen bør ikke aksepteres. Loven som skal ta sikte på å skape ryddige naboforhold, er ikke overholdt. At saksbehandleren forutser at området rundt ikke kan bebygges, er i denne sammenheng helt uinteressant, ettersom området har den karakter at det lett kan bebygges, om så skulle være aktuelt en gang i framtiden, hvilket ingen av oss per i dag kan vite. Stjør- og Verdal tingrett har i dom fastslått at reguleringsplanen også skal gjelde som tomtegrense ved innløsning /oppmåling. Søknad om oppmåling er oversendt oppmålingsenheten. Uansett om det er punktfeste i dag så må en regne med at Andersen kommer å kreve innløsning. Det er helt ulogisk at boligen kan inntegnes med tomtegrensen som ytterste punkt, uten at jeg som grunneier har gitt mitt samtykke. Jeg krever at boligens plassering endres så at avstanden til nærmeste tomtegrense betraktes i samsvar med hovedregelen (PBL 70 ). Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt hytte ligger innenfor byggeområde i reguleringsplanen og er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Hytta er tegnet av arkitekt. Arkitekten har lagt vekt på at hytta skal underordne seg topografien på stedet. Hytta er stor, men innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder areal og høyde. Vi mener at bygget tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene (PBL 74.2). 160 av 166

45 Klagen går i hovedsak ut på følgende: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste 1. Hytta fremstilles i saksfremlegget (sak 949/08) som om den grenser til gartneri i nord, avstanden til gartneriet er mer enn 1 km. 2. Det angis i saksfremstillingen (sak 949/08) at bygget er plassert lengst mulig unna friluftsområde, det er feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen. 3. Hytta ligger nærmere enn 4 meter fra regulert eiendomsgrense. 4. Grunneier har sendt inn søknad om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Reguleringsplanen for Børøya Kommentarer til pkt.1: Med dette menes at omsøkt hytte grenser til område som er regulert til jordbruk/ skogbruk/ gartneri i nord og øst i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt.2: Med dette menes at bygget er plassert lengst mulig unna det som er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt. 3: Det medfører riktighet at omsøkt hytte er plassert nærmere enn 4 meter fra regulert tomtegrense. Reguleringsplanen angir både punktfeste og tomtegrenser for eiendommen. I Plan- og bygningslovens 70.2 står blant annet følgende: Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter... Pr. i dag har Andersen et punktfeste, og dermed disponerer han ca. 1 daa (lov om tomtefeste 16). Det er ikke etablert noen tomtegrenser. Vi forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense bare gjelder der hvor en har etablert tomtegrenser mot nabo. Det er imidlertid noe usikkerhet omkring det juridiske her. Kommentarer til pkt.4: Det medfører riktighet at grunneier har søkt om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Saken er under behandling. Vi 161 av 166

46 forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense mot nabo vil gjelde først når evt. Anderssen kjøper tomta. Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 anbefaler vi at vedtaket i sak 949/08 opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 162 av 166

47 163 av 166

48 164 av 166

49 165 av 166

50 166 av 166

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer