1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12"

Transkript

1 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av /314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan Arkivref: 2008/ /1719/314/148 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om oppføring av grillhytte på boligeiendom gbnr. 314/148 som omsøkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltingslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Melding om tiltak med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel, fra gbnr. 314/147 mottatt Saksopplysninger: Søknaden gjelder melding om godkjenning for oppført grillhytte på 9,9 m2 på boligeiendommen Blåklokkeveien 12 i Levanger. 117 av 166

2 Eier av boligeiendommen gbnr. 314/148 satt opp grillhytte med et bruksareal på under 10 kvm i Grillhytta ble satt opp uten søknad og godkjenning fra kommunen. Tiltakshaver opplyser at tiltaket ble satt opp i god tro om at dette var tiltak som kunne oppføres uten søknad eller melding, jf. SAK 5. Tiltaket ble oppført, etter tiltakshavers vurdering, med en avstand til nabogrense på 1m. Ved oppføring av grillhytta var naboeiendommen bebygd. Etter at det i sommer ble kjent at det ikke forelå godkjenning for grillhytte oppført i 2002, er det sendt melding i henhold til plan- og bygningsloven 86 a. Tiltaket meldes med en redusert avstand til nabogrense. Da det etter oppmåling i 2007 er konstatert at avstand til nabogrense er 0,81m. Ved nabovarsel til tiltaket er det innkommet protest fra nabo mot grillhyttas plassering fra nabo i Blåklokkevegen 10; Unni Grande Tellefsen. I henhold til brev av 28.juni 2008 står følgende: Det vedlagte situasjonskart er ikke målsatt og tidligere målinger viser at denne hytta er plassert ca 40 cm fra nabogrense. Vanlig byggeskikk tilsier minst 1 meter fra nabogrense. Det representerer en potensiell brannfare da gnister fra dens skorstein. Dette ved fyring av ved. Skorsteinen ligger lavere i terrenget enn verandaen i nr. 10 og følgelig vil røykos, ved fyring, bli ført hit. Vi har to soverom vender mot denne Grillkåta og det er lite ønskelig at røyk fra denne skal sive inn gjennom vinduene ved lufting. Den allerede oppført Grillkåta medfører en forringelse i vår bruk av veranda, og tilstøtende uteområder, dette på grunn av røykos, plassering og eventuell brannfare. På bakgrunn av disse argumentene ønsker vi at Grillkåta flyttes. 118 av 166

3 Reguleringsplan har ikke innlagt byggegrense mot nabo. Når planen ikke regulerer dette, kommer bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder forskrifter, til anvendelse. I forhold til oppføring av grillhytte på 10 kvm, er dette å anse som et mindre tiltak på bebygd eiendom. En forutsetning for at tiltaket kan unntas fra kravet om melding eller søknad er at tiltaket må følge hovedregel om avstand til nabogrense ette plan- og bygningslovens 70. Da det her foreligger nabomerknad til tiltaket må tiltaket behandles etter plan- og bygningslovens 93. Vurdering: I henhold til plan- og bygningslovens 70 gir denne krav til bygningens plassering, høyde og avstand til nabogrense. Formålet med paragrafen er opprinnelig bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom byggene og en viss avstand mellom nabobebyggelsen. I henhold til pbl`s 70 pkt. 2 er hovedregelen at avstand fra nabogrensa skal være minst lik bygningens halve høyde og ikke under 4m, dersom ikke annet er fastsatt i plan. Bygningsrådet kan etter annet ledd gjøre unntak fra hovedregelen i to tilfeller; nemlig ved nabosamtykke (jf. litra a) og for visse mindre bygninger (litra b). For slike spesielle saker er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter pbl`s nr. 2 annet ledd bokstav b lyder slik: Bygningsrådet kan fastsette at garasjer, uthus, naust ol oppføres i eller nærmere nabogrense enn det som følger av hovedregelen. Bygningen må ikke ha større grunnflate enn 50 kvm. Departementet mener at prinsippet om at byggherrens ønsker skal følges der ikke avgjørende grunner taler i mot. Viktig her vil være hensyn til utsikt, naboer og brannsikring (rundskriv H-18/90). Kommunal praktisering i saker hvor tiltaket tilfredsstiller kravet til mindre bygninger i teknisk forskrift 4-4, hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 er en godkjenning for plassering av bygninger med en anbefalt minsteavstand på 1m. I en kommentar til plan- og bygningslovens 70 pkt. 2 litra b heter det: Kommunen kan godkjenne at slike bygninger, iht. teknisk forskrift 4-4, plasseres nærmere nabogrense enn 4 m eller i nabogrense. Mange kommuner praktiserer en minsteavstand til nabogrense på 1 m av hensyn til bygningens vedlikehold. Andre hensyn: Når det gjelder naboens sjenanse av tiltaket, vil det ikke være vesentlig i forhold til utsikt og lys. Den øvrige sjenansen vil i vesentlig grad kunne sammenlignes med sjenansen fra vanlig grill. Tiltakshaver opplyser at grillkåtan brukes i den kalde årstid. Da en innebygd grillplass og varmen gjør det slik at den ikke er spesielt egnet for bruk sommerstid. Tiltaket strider ikke mot avstandsbestemmelsen i plan- og bygningslovens 70 nr.2. Kommunen kan heller ikke se at tiltaket er i strid med andre bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller gjeldende plan. 119 av 166

4 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - pålegg om fjerning av mur - fastsetting av tvangsmulkt - Sagtun i Åsenfjord Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2007/ /1719/232/24 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd gis pålegg om fjerning av ulovlig oppsatt mur på eiendommen gnr.232 bnr.7, Sagtun i Åsenfjord. Frist for å etterkomme pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningslovens 116a, 2. pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr ,- ved fristens utløp og kr. 500,- i løpende dagsmulkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1 Brev til Lilleøkdal vedr. oppføring av naust og mur 2 Brev til Lilleøkdal 3 Redegjørelse for oppføring av naust og mur - Åsenfjord 4 Søknad om utsettelse av frist for innlevering av supplerende materiale - Åsenfjord 5 Varsel om pålegg - endring av naust 6 Varsel om pålegg - fjerning av mur Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 120 av 166

5 Den foretok vi befaring flere steder i Åsenfjord for å sjekke saker der vi har fått opplysninger om at det kunne være foretatt ulovlige byggearbeider. Det ble konstatert at det var oppført en mur som ikke var omsøkt delvis på eiendommen gnr.232 bnr.24 og delvis på eiendommen gnr.232 bnr.7. Oppmålingsavdelingen har målt inn muren, og som kartet ovenfor viser ligger denne også delvis på naboens grunn. Tiltakshaver ble første gang tilskrevet vedrørende dette den Der det ble opplyst at enten må muren rives eller så kan det søkes om å få ha muren stående. Det ble gjort oppmerksom på at en komplett byggesøknad blant annet måtte inneholde en godkjenning/ erklæring fra nabo på at muren kan stå på hans eiendom. 121 av 166

6 Saken har tatt lang tid. I tillegg til muren er det på eiendommen oppført et naust som ikke i samsvar med gitte byggetillatelse i sak 163/07. Dette vil bli behandlet i egen sak. Søknad om reguleringsendring (økning av utnyttelsesgrad) ble avvist i PUK sak 75/08. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplan for Sagtun. Området hvor muren ligger er regulert til jord-, skog- og naturområde. Kommunen har den oversendt varsel om pålegg. Det ble gitt en frist til for å komme med en fullstendig byggesøknad på muren. Vi har ved fristens utløp ikke mottatt noen byggesøknad. Vi mener likevel at saken er tilstrekkelig opplyst til at kommunen kan treffe et realitetsvedtak, jf. forvaltningsloven 17, 1. ledd. Kommunen kan avstå fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner dersom den er av bagatellmessig betydning (PBL 116b). Det er viktig at man følger opp ulovlige byggesaker. Denne saken omfatter en mur som det er ikke søkt om tillatelse for, og som delvis ligger inne på naboens grunn. Avstanden til sjøen er ca meter. Vi mener at ulovligheten ikke er av bagatellmessig betydning. Tiltakshaver er gitt god tid til å fremme en byggesøknad. Ved utferdigelsen av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen (PBL 116b). Ut i fra en helhetsvurdering hvor blant annet overtredelsens omfang og grovhet er vurdert har vi fastsatt tvangsmulkten til et engangsbeløp på kr ,- og kr. 500,- i løpende dagmulkt. 122 av 166

7 123 av 166

8 124 av 166

9 125 av 166

10 126 av 166

11 127 av 166

12 128 av 166

13 129 av 166

14 130 av 166

15 131 av 166

16 132 av 166

17 133 av 166

18 134 av 166

19 135 av 166

20 136 av 166

21 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 925/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 925/08. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - innvilget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om veg og parkeringsplass med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel fra Børøya hytteforening mottatt Kommentarer til nabomerknad fra ansvarlig søker mottatt Spørsmål til saken fra Børøya hytteforening mottatt Svar på spørsmål til saken fra Børøya hytteforening datert Klage på vedtak i sak 925/08 mottatt Brev til Fossum vedr. klage og saksbehandlingstid datert Saksopplysninger: 137 av 166

22 Søknaden gjelder oppføring av veg og parkeringsplass på Børøya. Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 925/08 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om veg og parkeringsplass under følgende forutsetninger: Tiltaket skal bygges i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Veg og parkeringsplass skal bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Børøya. Halvorsen pukk- og transport AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har Børøya hytteforening påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE PÅ INNVILGET BYGGESAK 1719/267/14 - JOHANNES FOSSUM - ANLEGG AV VEI OG PARKERINGSPLASS - VÅGEN, BØRØYA Det vises til innvilget byggesøknad datert (HMR 2008/11244). Dessuten vises til Deres brev datert , hvor samkommunen besvarer noen spørsmål. Børøya hytteforening oversendte pr. e-post den av 166

23 Hytteforeningen har klaget på anlegg av parkeringsplass så tidlig som i mai Etter vår oppfatning burde og skulle vi i det minste på en forskriftsmessig måte ha mottatt en bekreftelse på at klagen var mottatt. Vi registrerer at kommunen sier at de har registrert hytteforeningens klage, men at den ganske sikkert vil bli avvist, og at arbeidet med parkeringsplassen like godt kan starte. Kommunen vedtar en reguleringsplan som omfatter bygging av en stor parkeringsplass like inntil to eksisterende hytter. Kommunen gir berørte parter en klagemulighet og en klagefrist. Børøya hytteforening klager i henhold til de rettigheter man har. Denne byggesaken berører minst to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Vi registrerer videre at vår klage ligger ubehandlet i kommunen/ samkommunen i mer enn et halvt år. I mellomtiden gis tiltakshaver lov til å anlegge parkeringsplassen mot de nærmeste berørte parters vilje. Vi ber nok en gang om at de rette instanser behandler vår klage ut fra hva som er og var intensjonen med publikums klageadgang. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt veg og parkeringsplass er i samsvar med vedtatte reguleringsplan. Klagen går i hovedsak ut på at hytteforeningen ennå ikke har fått svar på sin klage på reguleringsplanen som var innsendt i mai 2008, samt at parkeringsplassen berører to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Det medfører riktighet at reguleringsplanen er påklaget og at klage ennå ikke er behandlet. Plan- og byggesakssjefen tar sikte på å få behandlet klagesaken på reguleringsplanen for Børøya på møte i plan- og utviklingskomiteen i mai. En reguleringsplan er imidlertid straks bindende for alle tiltak som nevnt i 81, 86a, 86b og 93 innenfor planens område (PBL 31). Byggesaken må behandles innenfor tidsfristene i plan- og bygningsloven. Som nevnt i sak 925/08 er Børøya hytteforening sitt forslag til parkeringsplasser og veg er vurdert i plansaken, men ble ikke innarbeidet i ferdig plan. Parkeringsplassen blir liggende ca. 20 meter fra hytta til Torbjørn Bentzen og ca. 25 meter fra hytta til Leiv Ramfjord, omtrent på samme plass som hytteforenigen selv har foreslått en noe mindre parkeringsplass. Det er foretatt befaring på stedet, vegen og parkeringsplassen er under bygging. Vi kan ikke se at parkeringsplassen vil medføre noen betydelig ulempe for de omkringliggende hytteeierne. 139 av 166

24 140 av 166

25 141 av 166

26 142 av 166

27 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark Arkivref: 2008/ /1719/232/56 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget har vurdert klagen, men kan ikke se at det framkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig behandling. Hjemmel/bakgrunn for saken: Saken gjelder klage på vedtak om nektelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelse angående maksimal utnytting av fritidstomt på Sagtun i Åsenfjorden. Dispensasjon kan hjemles i plan- og bygningslovens 7, avslaget er hjemlet i reguleringsplanen for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Vedlegg: 1 Klage på avslag : 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 2 FOTOS /232/56 - Berit og Sverre Oppheim - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - avslag /232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 5 Situasjonskart 6 Vedlegg til søknad om å beholde tilbygg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skjema for gjenpart av nabovarsling E-post med klage mottatt Saksopplysninger: Nordbohus Byggservice A/S søkte om tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltakshavere er Berit og Sverre Oppheim. Søknad og tillatelse skjedde i to omganger, første tillatelse er datert og siste tillatelse er datert Siste tillatelse omfattet blant annet endring av første tillatelse angående en økning av størrelsen på ny hytte. Bruksarealet ble, i siste søknad, oppgitt til 85 m 2 bruksareal og 97 m 2 bebygd areal. I tillatelsen datert ble det opplyst om at 143 av 166

28 reguleringsplanen for området har bestemmelser om maksimalt bebygd areal. Vedtak med tillatelse til tiltaket/endringen forutsatte blant annet at eventuelle uthus eller andre bygg større enn 3 m 2 må rives/fjernes. Vedtaket med forutsetninger ble ikke påklaget. Reguleringsplan for Sagtun ble sist endret av kommunens planutvalg i møte den , sak PS 91/07. Endringen omfattet blant annet maksimal utnytting. Utnytting ble vedtatt slik: - 2, to siste setninger endres til: For hver tomt eller tomtefeste skal verken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter. Nordbohus Byggservice har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Sagtun vedrørende bestemmelse om maksimal utnytting av fritidseiendommen gnr. 232, bnr. 56. Søknaden er fremmet på vegne av tiltakshaverne Berit og Sverre Oppheim. Innherred samkommune mottok søknaden Søknad om dispensasjon ble avslått i vedtak datert Hjemmel for avslaget var reguleringsplan for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Som begrunnelsen for avslaget ble det anført at særlige grunner for dispensasjon ikke fantes og at en dispensasjon kan skape presedens for andre saker i planområdet. Klagen er fremmet av advokatkontoret Nordenfjelske på vegne av Berit og Sverre Oppheim. Klagen er mottatt pr e-post den og begrunnelse for klagen er mottatt Som begrunnelse for klagen anføres det I søknad ble annekset oppgitt med feil areal, annekset er på ca 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 slik som tidligere sagt. Det vi si at totalt bebygd areal på eiendommen blir hytte med 97 m 2 pluss anneks med 18 m 2. Totalt bebygd areal 115 m 2. Slik advokaten forstår det har de fleste hytteeiere lov til å sette opp et anneks på 15 m 2 på tomten sin uten å søke. Dette forutsetter to ting; tiltaket må ikke føre til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser og tiltakshaver må påse at det ikke strider mot plan- og bygningsloven. Disse vilkårene anser advokaten er oppfylt i dette tilfellet. Maks utnyttelse av tomten vil med andre ord være hytte på 100 m 2 og anneks på 15 m 2. Problemet her er at hytten er ca 3 m 2 for liten og annekset er ca 3 m 2 for stort, selv om det totale areal er innenfor regelverket. Klager mener at avviket fra regelverket i dette tilfellet er så lite at vedtaket må gjøres om. Det minnes om at samtlige naboer er varslet om tiltaket og ingen har lagt inn protest. Berit Opheim har i brev datert gitt ytterligere kommentarer til klagen. I brevet presiseres det at omtalte areal på annekset i brev fra advokaten er det totale arealet når wc-tilbygg og veranda mot sjøen er revet (skal uansett bort). Videre anføres det at de var godt i gang med planleggingen av hytta, samt bearbeiding av tomt, når de ble gjort kjent med reguleringsplanens bestemmelser om maksimalt bebygget areal. De hadde dessuten underskrevet kontrakt med byggefirma om bygging av konkret hytte. Det ville medført store kostnaden for dem hvis de hadde trukket seg fra kontrakten. De hadde ikke villet bygge en hytte som ville medført riving av tilbygget dersom de hadde kjennskap til om dette ved kontraktsinngåelse. De hadde på forhånd revet hytta som allerede stod oppført på eiendommen. Denne hadde et boareal på 100 kvm. 144 av 166

29 Vurdering: Vurdering av klageadgang, klagefrist og rettidighet: Klageadgangen er hjemlet i plan- og bygningslovens 15, samt forvaltningslovens bestemmelser og klage. Vedtak med nektelse av dispensasjon anses som et enkeltvedtak som kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens 28. Klagefristen, framsettelse av klage og eventuell oversittelse av klagefrist reguleres av forvaltningslovens 29, 30 og 31. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet, til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen eller er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av elektroniske klager. Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller - om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde som denne. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. Påklaget vedtak er datert og klagen ble mottatt I klagen anføres det at vedtaket ble mottatt den Med hensyn på tid med postgang og at ingen kan bli skadelidende om saken tas opp til behandling, anses det som forsvarlig å ta klagen til behandling. Virkninger av reguleringsplan, også i forhold til små tiltak (inntil 15 m 2 ): En reguleringsplan er bindende straks den er vedtatt. I dette tilfellet var endringen av reguleringsplan vedtatt lenge før endret byggesøknad og ble mottatt. På det tidspunktet hadde tiltakshaver et valg mellom å øke størrelsen på hytta og samtidig rive eksisterende anneks, eller å ikke øke størrelsen på hytta til fordel for et areal med anneks. Dette ble det klart opplyst om i byggetillatelsen, jfr også vilkår for tillatelsen. Det er riktig som det hevdes i klagen at mange hytteeiere kan bygge uthus inntil 15 m 2 uten søknad til kommunen. Det er også riktig som det anføres at et av vilkårene er at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven. I dette tilfellet er det akkurat det som skjer. All bygging som medfører bebygd areal over 100 m 2 er i strid med planog bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Andre myndigheter: Saken er ikke sendt på høring til andre myndigheter. Dispensasjon kan ikke innvilges uten at søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Dersom 145 av 166

30 planutvalget finner det rett å gi klager medhold, og dermed innvilge dispensasjon, må saken først sendes på høring. Vurdering av klagen: Det anføres nye opplysninger i klagen i forhold til det som var kjent da avslag på dispensasjonssøknad ble vedtatt. Det hevdes at annekset er målt feil og at bebygd areal skal være 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 som tidligere opplyst. Det betyr at samlet bebygd areal blir 115 m 2. Det over betyr at det fortsatt vil kreves dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalt areal. Begrunnelsen med at overskridelsen er liten anses ikke som særlig grunn for dispensasjon. En slik begrunnelse kan alle som ønsker å bygge noe større enn det som reguleringsplanen tillatelser hevde. Begrunnelsen må derfor anses som generell og ikke særlig. Kommunens praktisering av arealbegrensningene i nye reguleringsplaner der maksimal utnytting er satt til 100 m 2 har vært streng. Vi har hatt mange henvendelser og noen søknader som gjelder areal utover 100 m 2. Vi kan ikke se at det er gitt noen dispensasjoner i slike tilfeller, selv om overskridelsene har vært enda mindre enn i dette tilfellet. Dispensasjoner med generelle begrunnelser kan skape presedens som er med på å ødelegge planen som orienterings- og beslutningsgrunnlag. Kommentarer til brev fra Berit Opheim datert : Reguleringsendringen skjedde etter forespørsel Berit og Sverre Opheim selv. De ønsket reguleringsendring med hensyn på rafthøyde, mønehøyde og takvinkel. Ønsket ble framsatt i brev til planavdelingen i breve datert 14. mai Søknad om endring av reguleringsplanen ble sendt på høring til diverse instanser. I høringsbrevet ble det også varslet at det ville bli vurdert å ta inn bestemmelser om maksimal utnytting av tomt slik endringen faktisk ble vedtatt. Orientering om planutvalgets vedtak vedrørende reguleringsendringen ble sendt blant andre til Berit og Sverre Opheim i brev datert Planutvalgets vedtak ble ikke påklaget. Siste søknad med utvidelse av hytta ble mottatt og søknad om dispensasjon fra krav om utnytting ble mottatt Tidspunkt for kontraktsinngåelse og eventuelle vilkår i kontrakter anser vi som privatrettslige forhold som vi ikke har kommentarer til. Vi mener med henvisning til det over at tiltakshaverne har fått bra orientering om reguleringsprosessen og har hatt rimelig tid til å forholde seg til den. Konklusjon: Vi kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som er av en slik art at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. 146 av 166

31 147 av 166

32 148 av 166

33 149 av 166

34 150 av 166

35 151 av 166

36 152 av 166

37 153 av 166

38 154 av 166

39 155 av 166

40 156 av 166

41 157 av 166

42 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14/4 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 949/08. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Rammetillatelse for riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - innvilget - sak 949/08 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg datert Merknad til nabovarsel fra Johannes Fossum datert Kommentar til merknad fra ansvarlig søker datert Kommentarer til merknad fra ansvarlig søker datert Klage på vedtak i sak 949/08 fra Johannes Fossum datert Orienteringsbrev til Hans M. Andersen vedr. klage datert Saksopplysninger: 158 av 166

43 Fasadetegninger av hytte situasjonskart Rammesøknaden gjelder riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på Børøya. 159 av 166

44 Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 949/08 følgende vedtak: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse under følgende forutsetninger: Bygget skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Byggearbeidene må ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt. Fasting arkitekter as gis ansvarsrett som ansvarlig søker. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har grunneier og nabo Johannes Fossum påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK, saksnr: 949/08 BYGGEGRENSE V.V.TOMTEGRENSE. Under avsnittet " Merknaden til nabovarslet " side 3, siste stykket, som begynner med "Omsøkt fritidsbolig--- " framstilles fritidsboligen som om den grenser til "gartneri i nord " hvilket er helt feilaktig. Avstanden til gartneriet er mer enn 1 kilometer. Derimot grenser boligen til 267/14/3 uten at dette nevnes. Videre angis at bygget er plassert " lengst mulig unna friluftsområdet." Dette er jo også helt feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen, som ligger ytterst ute på spissen av øya, nære naturvernområdet. Friluftsområdets grense kommer i så fall å sammen med husets ene vegg, hvilket i sin tur innebærer at besøkende kan sette seg helt inntil husveggen til Anderssen. Dessuten kommer området rundt, i likhet med tidligere år, å benyttes som beiteområde. Er det meningen med loven? Fritidsboligen, med sin dominerende bredde 9,94 m og lengde 19,65 m, kommer dessuten i konflikt med den regulerte tomtegrensen, ettersom boligens ytterkant går fra tomtegrense til tomtegrense. Den i hovedregelen satte minsteavstand har ikke blitt tatt hensyn til, hvilket jeg anser er særdeles viktig i et så følsomt område. Avvik fra hovedregelen bør ikke aksepteres. Loven som skal ta sikte på å skape ryddige naboforhold, er ikke overholdt. At saksbehandleren forutser at området rundt ikke kan bebygges, er i denne sammenheng helt uinteressant, ettersom området har den karakter at det lett kan bebygges, om så skulle være aktuelt en gang i framtiden, hvilket ingen av oss per i dag kan vite. Stjør- og Verdal tingrett har i dom fastslått at reguleringsplanen også skal gjelde som tomtegrense ved innløsning /oppmåling. Søknad om oppmåling er oversendt oppmålingsenheten. Uansett om det er punktfeste i dag så må en regne med at Andersen kommer å kreve innløsning. Det er helt ulogisk at boligen kan inntegnes med tomtegrensen som ytterste punkt, uten at jeg som grunneier har gitt mitt samtykke. Jeg krever at boligens plassering endres så at avstanden til nærmeste tomtegrense betraktes i samsvar med hovedregelen (PBL 70 ). Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt hytte ligger innenfor byggeområde i reguleringsplanen og er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Hytta er tegnet av arkitekt. Arkitekten har lagt vekt på at hytta skal underordne seg topografien på stedet. Hytta er stor, men innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder areal og høyde. Vi mener at bygget tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene (PBL 74.2). 160 av 166

45 Klagen går i hovedsak ut på følgende: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste 1. Hytta fremstilles i saksfremlegget (sak 949/08) som om den grenser til gartneri i nord, avstanden til gartneriet er mer enn 1 km. 2. Det angis i saksfremstillingen (sak 949/08) at bygget er plassert lengst mulig unna friluftsområde, det er feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen. 3. Hytta ligger nærmere enn 4 meter fra regulert eiendomsgrense. 4. Grunneier har sendt inn søknad om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Reguleringsplanen for Børøya Kommentarer til pkt.1: Med dette menes at omsøkt hytte grenser til område som er regulert til jordbruk/ skogbruk/ gartneri i nord og øst i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt.2: Med dette menes at bygget er plassert lengst mulig unna det som er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt. 3: Det medfører riktighet at omsøkt hytte er plassert nærmere enn 4 meter fra regulert tomtegrense. Reguleringsplanen angir både punktfeste og tomtegrenser for eiendommen. I Plan- og bygningslovens 70.2 står blant annet følgende: Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter... Pr. i dag har Andersen et punktfeste, og dermed disponerer han ca. 1 daa (lov om tomtefeste 16). Det er ikke etablert noen tomtegrenser. Vi forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense bare gjelder der hvor en har etablert tomtegrenser mot nabo. Det er imidlertid noe usikkerhet omkring det juridiske her. Kommentarer til pkt.4: Det medfører riktighet at grunneier har søkt om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Saken er under behandling. Vi 161 av 166

46 forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense mot nabo vil gjelde først når evt. Anderssen kjøper tomta. Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 anbefaler vi at vedtaket i sak 949/08 opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 162 av 166

47 163 av 166

48 164 av 166

49 165 av 166

50 166 av 166

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten NK-Prosjektering v/ Njål Kolsvik Merkurvegen 6 7650 VERDAL Deres ref: Vår ref: HMR 2007/4111 Dato: 22.01.2008 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 - klage på arealbegrensning i PUK sak 17/11 Saksbehandler:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/5192-22 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 17/116 - Bod - ileggelse av tvangsmulkt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Trude Sverkmo Elgvegen 25 7620 SKOGN Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/8962 Dato: 23.02.2010 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom

gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/6471-6 Saksbehandler: Tove Fossland Saksframlegg 1725 - gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201211632/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad Arkivsak. Nr.: 2013/1614-15 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Gøril og Kjell Gisetstad Mellomriksvegen 855 7520 HEGRA Deres ref: Vår ref: INGENG 2013/1279 Dato: 13.01.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.20089 69183/2008 2007/4820 30/150 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

6 I Tilbakemelding på forhåndsvarsel Randi Huseby 7 S Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5)

6 I Tilbakemelding på forhåndsvarsel Randi Huseby 7 S Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5) Saksframlegg Arkivnr. 266/30 Saksnr. 2014/3638-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - Oppføring av barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm - ny behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/597-18 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/2016 03.11.2016 Klage på kommunens vedtak

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/305 OPPFØRING AV UTHUS GNR 19/68 Saksbehandler: Nils Christian Raastad Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/16 Formannskapet 05.10.2016 Side 2 av

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Senderud Arkiv: HEIGB 202/1/242 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Senderud Arkiv: HEIGB 202/1/242 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Senderud Arkiv: HEIGB 202/1/242 09/6075-14 Dato: 15.04.2013 KLAGE PÅ PÅLEGG OM RIVING AV TERRASSE/PLATTINGER/TAK OVER TERRASSE PÅ HYTTE-EIENDOM GNR. 202/1/242

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/8131 Dato: 13.01.2015 Søknad om oppføring av

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/1723-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/2256-30 ULOVLIG OPPFØRT SJØBOD - KJERRINGHOLMEN G/BNR. 23/185, 269 SALVESEN KLAGE PÅ BYGNINGSRÅDETS VEDTAK Rådmannens

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sotra

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer