1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12"

Transkript

1 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av /314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan Arkivref: 2008/ /1719/314/148 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om oppføring av grillhytte på boligeiendom gbnr. 314/148 som omsøkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltingslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Melding om tiltak med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel, fra gbnr. 314/147 mottatt Saksopplysninger: Søknaden gjelder melding om godkjenning for oppført grillhytte på 9,9 m2 på boligeiendommen Blåklokkeveien 12 i Levanger. 117 av 166

2 Eier av boligeiendommen gbnr. 314/148 satt opp grillhytte med et bruksareal på under 10 kvm i Grillhytta ble satt opp uten søknad og godkjenning fra kommunen. Tiltakshaver opplyser at tiltaket ble satt opp i god tro om at dette var tiltak som kunne oppføres uten søknad eller melding, jf. SAK 5. Tiltaket ble oppført, etter tiltakshavers vurdering, med en avstand til nabogrense på 1m. Ved oppføring av grillhytta var naboeiendommen bebygd. Etter at det i sommer ble kjent at det ikke forelå godkjenning for grillhytte oppført i 2002, er det sendt melding i henhold til plan- og bygningsloven 86 a. Tiltaket meldes med en redusert avstand til nabogrense. Da det etter oppmåling i 2007 er konstatert at avstand til nabogrense er 0,81m. Ved nabovarsel til tiltaket er det innkommet protest fra nabo mot grillhyttas plassering fra nabo i Blåklokkevegen 10; Unni Grande Tellefsen. I henhold til brev av 28.juni 2008 står følgende: Det vedlagte situasjonskart er ikke målsatt og tidligere målinger viser at denne hytta er plassert ca 40 cm fra nabogrense. Vanlig byggeskikk tilsier minst 1 meter fra nabogrense. Det representerer en potensiell brannfare da gnister fra dens skorstein. Dette ved fyring av ved. Skorsteinen ligger lavere i terrenget enn verandaen i nr. 10 og følgelig vil røykos, ved fyring, bli ført hit. Vi har to soverom vender mot denne Grillkåta og det er lite ønskelig at røyk fra denne skal sive inn gjennom vinduene ved lufting. Den allerede oppført Grillkåta medfører en forringelse i vår bruk av veranda, og tilstøtende uteområder, dette på grunn av røykos, plassering og eventuell brannfare. På bakgrunn av disse argumentene ønsker vi at Grillkåta flyttes. 118 av 166

3 Reguleringsplan har ikke innlagt byggegrense mot nabo. Når planen ikke regulerer dette, kommer bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder forskrifter, til anvendelse. I forhold til oppføring av grillhytte på 10 kvm, er dette å anse som et mindre tiltak på bebygd eiendom. En forutsetning for at tiltaket kan unntas fra kravet om melding eller søknad er at tiltaket må følge hovedregel om avstand til nabogrense ette plan- og bygningslovens 70. Da det her foreligger nabomerknad til tiltaket må tiltaket behandles etter plan- og bygningslovens 93. Vurdering: I henhold til plan- og bygningslovens 70 gir denne krav til bygningens plassering, høyde og avstand til nabogrense. Formålet med paragrafen er opprinnelig bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom byggene og en viss avstand mellom nabobebyggelsen. I henhold til pbl`s 70 pkt. 2 er hovedregelen at avstand fra nabogrensa skal være minst lik bygningens halve høyde og ikke under 4m, dersom ikke annet er fastsatt i plan. Bygningsrådet kan etter annet ledd gjøre unntak fra hovedregelen i to tilfeller; nemlig ved nabosamtykke (jf. litra a) og for visse mindre bygninger (litra b). For slike spesielle saker er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter pbl`s nr. 2 annet ledd bokstav b lyder slik: Bygningsrådet kan fastsette at garasjer, uthus, naust ol oppføres i eller nærmere nabogrense enn det som følger av hovedregelen. Bygningen må ikke ha større grunnflate enn 50 kvm. Departementet mener at prinsippet om at byggherrens ønsker skal følges der ikke avgjørende grunner taler i mot. Viktig her vil være hensyn til utsikt, naboer og brannsikring (rundskriv H-18/90). Kommunal praktisering i saker hvor tiltaket tilfredsstiller kravet til mindre bygninger i teknisk forskrift 4-4, hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 er en godkjenning for plassering av bygninger med en anbefalt minsteavstand på 1m. I en kommentar til plan- og bygningslovens 70 pkt. 2 litra b heter det: Kommunen kan godkjenne at slike bygninger, iht. teknisk forskrift 4-4, plasseres nærmere nabogrense enn 4 m eller i nabogrense. Mange kommuner praktiserer en minsteavstand til nabogrense på 1 m av hensyn til bygningens vedlikehold. Andre hensyn: Når det gjelder naboens sjenanse av tiltaket, vil det ikke være vesentlig i forhold til utsikt og lys. Den øvrige sjenansen vil i vesentlig grad kunne sammenlignes med sjenansen fra vanlig grill. Tiltakshaver opplyser at grillkåtan brukes i den kalde årstid. Da en innebygd grillplass og varmen gjør det slik at den ikke er spesielt egnet for bruk sommerstid. Tiltaket strider ikke mot avstandsbestemmelsen i plan- og bygningslovens 70 nr.2. Kommunen kan heller ikke se at tiltaket er i strid med andre bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter eller gjeldende plan. 119 av 166

4 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - pålegg om fjerning av mur - fastsetting av tvangsmulkt - Sagtun i Åsenfjord Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2007/ /1719/232/24 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd gis pålegg om fjerning av ulovlig oppsatt mur på eiendommen gnr.232 bnr.7, Sagtun i Åsenfjord. Frist for å etterkomme pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningslovens 116a, 2. pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr ,- ved fristens utløp og kr. 500,- i løpende dagsmulkt. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1 Brev til Lilleøkdal vedr. oppføring av naust og mur 2 Brev til Lilleøkdal 3 Redegjørelse for oppføring av naust og mur - Åsenfjord 4 Søknad om utsettelse av frist for innlevering av supplerende materiale - Åsenfjord 5 Varsel om pålegg - endring av naust 6 Varsel om pålegg - fjerning av mur Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 120 av 166

5 Den foretok vi befaring flere steder i Åsenfjord for å sjekke saker der vi har fått opplysninger om at det kunne være foretatt ulovlige byggearbeider. Det ble konstatert at det var oppført en mur som ikke var omsøkt delvis på eiendommen gnr.232 bnr.24 og delvis på eiendommen gnr.232 bnr.7. Oppmålingsavdelingen har målt inn muren, og som kartet ovenfor viser ligger denne også delvis på naboens grunn. Tiltakshaver ble første gang tilskrevet vedrørende dette den Der det ble opplyst at enten må muren rives eller så kan det søkes om å få ha muren stående. Det ble gjort oppmerksom på at en komplett byggesøknad blant annet måtte inneholde en godkjenning/ erklæring fra nabo på at muren kan stå på hans eiendom. 121 av 166

6 Saken har tatt lang tid. I tillegg til muren er det på eiendommen oppført et naust som ikke i samsvar med gitte byggetillatelse i sak 163/07. Dette vil bli behandlet i egen sak. Søknad om reguleringsendring (økning av utnyttelsesgrad) ble avvist i PUK sak 75/08. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplan for Sagtun. Området hvor muren ligger er regulert til jord-, skog- og naturområde. Kommunen har den oversendt varsel om pålegg. Det ble gitt en frist til for å komme med en fullstendig byggesøknad på muren. Vi har ved fristens utløp ikke mottatt noen byggesøknad. Vi mener likevel at saken er tilstrekkelig opplyst til at kommunen kan treffe et realitetsvedtak, jf. forvaltningsloven 17, 1. ledd. Kommunen kan avstå fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner dersom den er av bagatellmessig betydning (PBL 116b). Det er viktig at man følger opp ulovlige byggesaker. Denne saken omfatter en mur som det er ikke søkt om tillatelse for, og som delvis ligger inne på naboens grunn. Avstanden til sjøen er ca meter. Vi mener at ulovligheten ikke er av bagatellmessig betydning. Tiltakshaver er gitt god tid til å fremme en byggesøknad. Ved utferdigelsen av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen (PBL 116b). Ut i fra en helhetsvurdering hvor blant annet overtredelsens omfang og grovhet er vurdert har vi fastsatt tvangsmulkten til et engangsbeløp på kr ,- og kr. 500,- i løpende dagmulkt. 122 av 166

7 123 av 166

8 124 av 166

9 125 av 166

10 126 av 166

11 127 av 166

12 128 av 166

13 129 av 166

14 130 av 166

15 131 av 166

16 132 av 166

17 133 av 166

18 134 av 166

19 135 av 166

20 136 av 166

21 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 925/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 925/08. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - innvilget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om veg og parkeringsplass med vedlegg mottatt Merknad til nabovarsel fra Børøya hytteforening mottatt Kommentarer til nabomerknad fra ansvarlig søker mottatt Spørsmål til saken fra Børøya hytteforening mottatt Svar på spørsmål til saken fra Børøya hytteforening datert Klage på vedtak i sak 925/08 mottatt Brev til Fossum vedr. klage og saksbehandlingstid datert Saksopplysninger: 137 av 166

22 Søknaden gjelder oppføring av veg og parkeringsplass på Børøya. Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 925/08 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om veg og parkeringsplass under følgende forutsetninger: Tiltaket skal bygges i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Veg og parkeringsplass skal bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Børøya. Halvorsen pukk- og transport AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har Børøya hytteforening påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE PÅ INNVILGET BYGGESAK 1719/267/14 - JOHANNES FOSSUM - ANLEGG AV VEI OG PARKERINGSPLASS - VÅGEN, BØRØYA Det vises til innvilget byggesøknad datert (HMR 2008/11244). Dessuten vises til Deres brev datert , hvor samkommunen besvarer noen spørsmål. Børøya hytteforening oversendte pr. e-post den av 166

23 Hytteforeningen har klaget på anlegg av parkeringsplass så tidlig som i mai Etter vår oppfatning burde og skulle vi i det minste på en forskriftsmessig måte ha mottatt en bekreftelse på at klagen var mottatt. Vi registrerer at kommunen sier at de har registrert hytteforeningens klage, men at den ganske sikkert vil bli avvist, og at arbeidet med parkeringsplassen like godt kan starte. Kommunen vedtar en reguleringsplan som omfatter bygging av en stor parkeringsplass like inntil to eksisterende hytter. Kommunen gir berørte parter en klagemulighet og en klagefrist. Børøya hytteforening klager i henhold til de rettigheter man har. Denne byggesaken berører minst to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Vi registrerer videre at vår klage ligger ubehandlet i kommunen/ samkommunen i mer enn et halvt år. I mellomtiden gis tiltakshaver lov til å anlegge parkeringsplassen mot de nærmeste berørte parters vilje. Vi ber nok en gang om at de rette instanser behandler vår klage ut fra hva som er og var intensjonen med publikums klageadgang. Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt veg og parkeringsplass er i samsvar med vedtatte reguleringsplan. Klagen går i hovedsak ut på at hytteforeningen ennå ikke har fått svar på sin klage på reguleringsplanen som var innsendt i mai 2008, samt at parkeringsplassen berører to nærliggende hytteeiendommer som får sin tilværelse sterkt forringet ved bygging av en så stor parkeringsplass. Det medfører riktighet at reguleringsplanen er påklaget og at klage ennå ikke er behandlet. Plan- og byggesakssjefen tar sikte på å få behandlet klagesaken på reguleringsplanen for Børøya på møte i plan- og utviklingskomiteen i mai. En reguleringsplan er imidlertid straks bindende for alle tiltak som nevnt i 81, 86a, 86b og 93 innenfor planens område (PBL 31). Byggesaken må behandles innenfor tidsfristene i plan- og bygningsloven. Som nevnt i sak 925/08 er Børøya hytteforening sitt forslag til parkeringsplasser og veg er vurdert i plansaken, men ble ikke innarbeidet i ferdig plan. Parkeringsplassen blir liggende ca. 20 meter fra hytta til Torbjørn Bentzen og ca. 25 meter fra hytta til Leiv Ramfjord, omtrent på samme plass som hytteforenigen selv har foreslått en noe mindre parkeringsplass. Det er foretatt befaring på stedet, vegen og parkeringsplassen er under bygging. Vi kan ikke se at parkeringsplassen vil medføre noen betydelig ulempe for de omkringliggende hytteeierne. 139 av 166

24 140 av 166

25 141 av 166

26 142 av 166

27 Levanger kommune Sakspapir 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark Arkivref: 2008/ /1719/232/56 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget har vurdert klagen, men kan ikke se at det framkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig behandling. Hjemmel/bakgrunn for saken: Saken gjelder klage på vedtak om nektelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelse angående maksimal utnytting av fritidstomt på Sagtun i Åsenfjorden. Dispensasjon kan hjemles i plan- og bygningslovens 7, avslaget er hjemlet i reguleringsplanen for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Vedlegg: 1 Klage på avslag : 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 2 FOTOS /232/56 - Berit og Sverre Oppheim - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - avslag /232/56 - Berit og Sverre Opheim - Anneks - Strandstua 5 Situasjonskart 6 Vedlegg til søknad om å beholde tilbygg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skjema for gjenpart av nabovarsling E-post med klage mottatt Saksopplysninger: Nordbohus Byggservice A/S søkte om tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltakshavere er Berit og Sverre Oppheim. Søknad og tillatelse skjedde i to omganger, første tillatelse er datert og siste tillatelse er datert Siste tillatelse omfattet blant annet endring av første tillatelse angående en økning av størrelsen på ny hytte. Bruksarealet ble, i siste søknad, oppgitt til 85 m 2 bruksareal og 97 m 2 bebygd areal. I tillatelsen datert ble det opplyst om at 143 av 166

28 reguleringsplanen for området har bestemmelser om maksimalt bebygd areal. Vedtak med tillatelse til tiltaket/endringen forutsatte blant annet at eventuelle uthus eller andre bygg større enn 3 m 2 må rives/fjernes. Vedtaket med forutsetninger ble ikke påklaget. Reguleringsplan for Sagtun ble sist endret av kommunens planutvalg i møte den , sak PS 91/07. Endringen omfattet blant annet maksimal utnytting. Utnytting ble vedtatt slik: - 2, to siste setninger endres til: For hver tomt eller tomtefeste skal verken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter. Nordbohus Byggservice har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Sagtun vedrørende bestemmelse om maksimal utnytting av fritidseiendommen gnr. 232, bnr. 56. Søknaden er fremmet på vegne av tiltakshaverne Berit og Sverre Oppheim. Innherred samkommune mottok søknaden Søknad om dispensasjon ble avslått i vedtak datert Hjemmel for avslaget var reguleringsplan for Sagtun samt plan- og bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Som begrunnelsen for avslaget ble det anført at særlige grunner for dispensasjon ikke fantes og at en dispensasjon kan skape presedens for andre saker i planområdet. Klagen er fremmet av advokatkontoret Nordenfjelske på vegne av Berit og Sverre Oppheim. Klagen er mottatt pr e-post den og begrunnelse for klagen er mottatt Som begrunnelse for klagen anføres det I søknad ble annekset oppgitt med feil areal, annekset er på ca 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 slik som tidligere sagt. Det vi si at totalt bebygd areal på eiendommen blir hytte med 97 m 2 pluss anneks med 18 m 2. Totalt bebygd areal 115 m 2. Slik advokaten forstår det har de fleste hytteeiere lov til å sette opp et anneks på 15 m 2 på tomten sin uten å søke. Dette forutsetter to ting; tiltaket må ikke føre til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser og tiltakshaver må påse at det ikke strider mot plan- og bygningsloven. Disse vilkårene anser advokaten er oppfylt i dette tilfellet. Maks utnyttelse av tomten vil med andre ord være hytte på 100 m 2 og anneks på 15 m 2. Problemet her er at hytten er ca 3 m 2 for liten og annekset er ca 3 m 2 for stort, selv om det totale areal er innenfor regelverket. Klager mener at avviket fra regelverket i dette tilfellet er så lite at vedtaket må gjøres om. Det minnes om at samtlige naboer er varslet om tiltaket og ingen har lagt inn protest. Berit Opheim har i brev datert gitt ytterligere kommentarer til klagen. I brevet presiseres det at omtalte areal på annekset i brev fra advokaten er det totale arealet når wc-tilbygg og veranda mot sjøen er revet (skal uansett bort). Videre anføres det at de var godt i gang med planleggingen av hytta, samt bearbeiding av tomt, når de ble gjort kjent med reguleringsplanens bestemmelser om maksimalt bebygget areal. De hadde dessuten underskrevet kontrakt med byggefirma om bygging av konkret hytte. Det ville medført store kostnaden for dem hvis de hadde trukket seg fra kontrakten. De hadde ikke villet bygge en hytte som ville medført riving av tilbygget dersom de hadde kjennskap til om dette ved kontraktsinngåelse. De hadde på forhånd revet hytta som allerede stod oppført på eiendommen. Denne hadde et boareal på 100 kvm. 144 av 166

29 Vurdering: Vurdering av klageadgang, klagefrist og rettidighet: Klageadgangen er hjemlet i plan- og bygningslovens 15, samt forvaltningslovens bestemmelser og klage. Vedtak med nektelse av dispensasjon anses som et enkeltvedtak som kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens 28. Klagefristen, framsettelse av klage og eventuell oversittelse av klagefrist reguleres av forvaltningslovens 29, 30 og 31. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet, til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen eller er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av elektroniske klager. Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller - om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde som denne. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. Påklaget vedtak er datert og klagen ble mottatt I klagen anføres det at vedtaket ble mottatt den Med hensyn på tid med postgang og at ingen kan bli skadelidende om saken tas opp til behandling, anses det som forsvarlig å ta klagen til behandling. Virkninger av reguleringsplan, også i forhold til små tiltak (inntil 15 m 2 ): En reguleringsplan er bindende straks den er vedtatt. I dette tilfellet var endringen av reguleringsplan vedtatt lenge før endret byggesøknad og ble mottatt. På det tidspunktet hadde tiltakshaver et valg mellom å øke størrelsen på hytta og samtidig rive eksisterende anneks, eller å ikke øke størrelsen på hytta til fordel for et areal med anneks. Dette ble det klart opplyst om i byggetillatelsen, jfr også vilkår for tillatelsen. Det er riktig som det hevdes i klagen at mange hytteeiere kan bygge uthus inntil 15 m 2 uten søknad til kommunen. Det er også riktig som det anføres at et av vilkårene er at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven. I dette tilfellet er det akkurat det som skjer. All bygging som medfører bebygd areal over 100 m 2 er i strid med planog bygningslovens 31 (virkninger av reguleringsplan). Andre myndigheter: Saken er ikke sendt på høring til andre myndigheter. Dispensasjon kan ikke innvilges uten at søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Dersom 145 av 166

30 planutvalget finner det rett å gi klager medhold, og dermed innvilge dispensasjon, må saken først sendes på høring. Vurdering av klagen: Det anføres nye opplysninger i klagen i forhold til det som var kjent da avslag på dispensasjonssøknad ble vedtatt. Det hevdes at annekset er målt feil og at bebygd areal skal være 18 m 2 og ikke 28,6 m 2 som tidligere opplyst. Det betyr at samlet bebygd areal blir 115 m 2. Det over betyr at det fortsatt vil kreves dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalt areal. Begrunnelsen med at overskridelsen er liten anses ikke som særlig grunn for dispensasjon. En slik begrunnelse kan alle som ønsker å bygge noe større enn det som reguleringsplanen tillatelser hevde. Begrunnelsen må derfor anses som generell og ikke særlig. Kommunens praktisering av arealbegrensningene i nye reguleringsplaner der maksimal utnytting er satt til 100 m 2 har vært streng. Vi har hatt mange henvendelser og noen søknader som gjelder areal utover 100 m 2. Vi kan ikke se at det er gitt noen dispensasjoner i slike tilfeller, selv om overskridelsene har vært enda mindre enn i dette tilfellet. Dispensasjoner med generelle begrunnelser kan skape presedens som er med på å ødelegge planen som orienterings- og beslutningsgrunnlag. Kommentarer til brev fra Berit Opheim datert : Reguleringsendringen skjedde etter forespørsel Berit og Sverre Opheim selv. De ønsket reguleringsendring med hensyn på rafthøyde, mønehøyde og takvinkel. Ønsket ble framsatt i brev til planavdelingen i breve datert 14. mai Søknad om endring av reguleringsplanen ble sendt på høring til diverse instanser. I høringsbrevet ble det også varslet at det ville bli vurdert å ta inn bestemmelser om maksimal utnytting av tomt slik endringen faktisk ble vedtatt. Orientering om planutvalgets vedtak vedrørende reguleringsendringen ble sendt blant andre til Berit og Sverre Opheim i brev datert Planutvalgets vedtak ble ikke påklaget. Siste søknad med utvidelse av hytta ble mottatt og søknad om dispensasjon fra krav om utnytting ble mottatt Tidspunkt for kontraktsinngåelse og eventuelle vilkår i kontrakter anser vi som privatrettslige forhold som vi ikke har kommentarer til. Vi mener med henvisning til det over at tiltakshaverne har fått bra orientering om reguleringsprosessen og har hatt rimelig tid til å forholde seg til den. Konklusjon: Vi kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som er av en slik art at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves. 146 av 166

31 147 av 166

32 148 av 166

33 149 av 166

34 150 av 166

35 151 av 166

36 152 av 166

37 153 av 166

38 154 av 166

39 155 av 166

40 156 av 166

41 157 av 166

42 Levanger kommune Sakspapir 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2008/ /1719/267/14/4 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /09 Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 949/08. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Vedlegg: /267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Rammetillatelse for riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - innvilget - sak 949/08 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg datert Merknad til nabovarsel fra Johannes Fossum datert Kommentar til merknad fra ansvarlig søker datert Kommentarer til merknad fra ansvarlig søker datert Klage på vedtak i sak 949/08 fra Johannes Fossum datert Orienteringsbrev til Hans M. Andersen vedr. klage datert Saksopplysninger: 158 av 166

43 Fasadetegninger av hytte situasjonskart Rammesøknaden gjelder riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på Børøya. 159 av 166

44 Plan- og byggesakssjefen fattet i sak 949/08 følgende vedtak: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse under følgende forutsetninger: Bygget skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Byggearbeidene må ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt. Fasting arkitekter as gis ansvarsrett som ansvarlig søker. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. I brev mottatt her den har grunneier og nabo Johannes Fossum påklaget vedtaket. Klagen begrunnes med følgende: KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK, saksnr: 949/08 BYGGEGRENSE V.V.TOMTEGRENSE. Under avsnittet " Merknaden til nabovarslet " side 3, siste stykket, som begynner med "Omsøkt fritidsbolig--- " framstilles fritidsboligen som om den grenser til "gartneri i nord " hvilket er helt feilaktig. Avstanden til gartneriet er mer enn 1 kilometer. Derimot grenser boligen til 267/14/3 uten at dette nevnes. Videre angis at bygget er plassert " lengst mulig unna friluftsområdet." Dette er jo også helt feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen, som ligger ytterst ute på spissen av øya, nære naturvernområdet. Friluftsområdets grense kommer i så fall å sammen med husets ene vegg, hvilket i sin tur innebærer at besøkende kan sette seg helt inntil husveggen til Anderssen. Dessuten kommer området rundt, i likhet med tidligere år, å benyttes som beiteområde. Er det meningen med loven? Fritidsboligen, med sin dominerende bredde 9,94 m og lengde 19,65 m, kommer dessuten i konflikt med den regulerte tomtegrensen, ettersom boligens ytterkant går fra tomtegrense til tomtegrense. Den i hovedregelen satte minsteavstand har ikke blitt tatt hensyn til, hvilket jeg anser er særdeles viktig i et så følsomt område. Avvik fra hovedregelen bør ikke aksepteres. Loven som skal ta sikte på å skape ryddige naboforhold, er ikke overholdt. At saksbehandleren forutser at området rundt ikke kan bebygges, er i denne sammenheng helt uinteressant, ettersom området har den karakter at det lett kan bebygges, om så skulle være aktuelt en gang i framtiden, hvilket ingen av oss per i dag kan vite. Stjør- og Verdal tingrett har i dom fastslått at reguleringsplanen også skal gjelde som tomtegrense ved innløsning /oppmåling. Søknad om oppmåling er oversendt oppmålingsenheten. Uansett om det er punktfeste i dag så må en regne med at Andersen kommer å kreve innløsning. Det er helt ulogisk at boligen kan inntegnes med tomtegrensen som ytterste punkt, uten at jeg som grunneier har gitt mitt samtykke. Jeg krever at boligens plassering endres så at avstanden til nærmeste tomtegrense betraktes i samsvar med hovedregelen (PBL 70 ). Vurdering: Området omfattes av reguleringsplanen for Børøya, godkjent av kommunestyret den Omsøkt hytte ligger innenfor byggeområde i reguleringsplanen og er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Hytta er tegnet av arkitekt. Arkitekten har lagt vekt på at hytta skal underordne seg topografien på stedet. Hytta er stor, men innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder areal og høyde. Vi mener at bygget tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene (PBL 74.2). 160 av 166

45 Klagen går i hovedsak ut på følgende: Levanger kommune Plan- og utviklingskomiteen Sakliste 1. Hytta fremstilles i saksfremlegget (sak 949/08) som om den grenser til gartneri i nord, avstanden til gartneriet er mer enn 1 km. 2. Det angis i saksfremstillingen (sak 949/08) at bygget er plassert lengst mulig unna friluftsområde, det er feilaktig ettersom friluftsområdet så og si omslutter eiendommen. 3. Hytta ligger nærmere enn 4 meter fra regulert eiendomsgrense. 4. Grunneier har sendt inn søknad om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Reguleringsplanen for Børøya Kommentarer til pkt.1: Med dette menes at omsøkt hytte grenser til område som er regulert til jordbruk/ skogbruk/ gartneri i nord og øst i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt.2: Med dette menes at bygget er plassert lengst mulig unna det som er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Børøya. Se reguleringskart ovenfor. Kommentarer til pkt. 3: Det medfører riktighet at omsøkt hytte er plassert nærmere enn 4 meter fra regulert tomtegrense. Reguleringsplanen angir både punktfeste og tomtegrenser for eiendommen. I Plan- og bygningslovens 70.2 står blant annet følgende: Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter... Pr. i dag har Andersen et punktfeste, og dermed disponerer han ca. 1 daa (lov om tomtefeste 16). Det er ikke etablert noen tomtegrenser. Vi forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense bare gjelder der hvor en har etablert tomtegrenser mot nabo. Det er imidlertid noe usikkerhet omkring det juridiske her. Kommentarer til pkt.4: Det medfører riktighet at grunneier har søkt om deling av grunneiendom i henhold til plan for denne eiendommen. Saken er under behandling. Vi 161 av 166

46 forstår plan- og bygningslovens 70.2 slik at 4-meters grense mot nabo vil gjelde først når evt. Anderssen kjøper tomta. Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 anbefaler vi at vedtaket i sak 949/08 opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 162 av 166

47 163 av 166

48 164 av 166

49 165 av 166

50 166 av 166

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 - klage på arealbegrensning i PUK sak 17/11 Saksbehandler:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.20089 69183/2008 2007/4820 30/150 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/8131 Dato: 13.01.2015 Søknad om oppføring av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

: 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08

: 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200703045 : O: : 83-14 : Odd Reidar Gausel Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 09.04.08 PÅLEGG OM RETTING OG VARSEL OM TVANGSMULKT,

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - rammetillatelse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423.

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423. Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423.1 Nina Garcia P. W. Nilsensveg 11 7600 LEVANGER Vedtak etter klage

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref: 2009/2840 Vår dato: 20.03.2014 Tlf: 38 17 62 82 Vår ref: 2013/5987 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL.

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL. Torill Eide Tunheim Myklabergveien 18 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 11.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200705171-4 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: : 81-111 D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES Dok. nr. 200701779-17 Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES KLAGE PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE PÅ GNR. 15 BNR. 1533, SAMMENBYGD MED BOLIG PLASSERT

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer