MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring"

Transkript

1 HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte. TILLEGGSSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 04/01146 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0820/ /05 04/01691 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0679/ /05 04/02217 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG 0025/05 04/02478 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0822/ /05 04/02574 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER- BETTIKON AS KLAGE PÅ VEDTAK Varhaug, Mons Skrettingland leiar i utval for tekniske saker og næring

2 HÅ KOMMUNE Sak 0022/05 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0820/04 Saksbehandlar: Kjetil Pedersen Arkivkode: GNR 20/35 Arkivsaksnr.: 04/01146 Utvalsak Utval Møtedato 0820/04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /05 Utval for tekniske saker og næring Rådmannen si innstilling: Utvalg for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Bettikon as datert på vedtak i sak 0820/04 til følge. Utvalget kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Vedtaket i delegasjonssak 0820/04 om ikke å godkjenne Bettikon AS som ansvarlig søker for tiltak på gnr 20 bnr 35, opprettholdes. Vedlegg: Delegasjonssak 0820/04 Klage fra Bettikon AS datert Skriv fra kommunen, datert Brev fra Bettikon AS, datert Skriv fra kommunen, datert Uttale fra advokat Svein Ueland, datert (Unntatt offentlighet) Bakgrunn for saka: I delegasjonssak 0820/04, datert , ble det fattet følgende vedtak: Foretaket Bettikon AS godkjennes ikke som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, for tiltak som omfatter riving av eksisterende enebolig og oppføring av leilighetsbygg med 6 boligenheter på gnr 20 bnr 35. Dette fordi foretaket ikke tilfredstiller de krav til pålitelighet og dugelighet som må stilles etter 93b. i plan- og bygningsloven. Kommunen kan ikke se at naboer er blitt tilstrekkelig varslet ihht. plan- og bygningslovens 94, og vil be om en redegjørelse for dette forholdet før en eventuelle søknad kan behandles. Vedtaket er påklaget av Bettikon AS i brev av Side 2 av 22

3 HÅ KOMMUNE Sak 0022/05 Utdrag fra plan- og bygningslov og GOF I følge forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) tilhørende veiledning 3 skal ansvarlig søker blant annet sørge for: Utforming av søknad med underlag Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere Å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.. Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.. At tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse Å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen Å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot Å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige Plan- og bygningsloven, 93 b punkt 3: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort. Vurdering: Klagen er mottatt innen klagefristen og vil således bli behandlet, jf. forvaltningslovens 29. Det ligger en lang historie bak kommunens avslag på søknaden om godkjenning som ansvarlig søker for dette tiltaket. Over lenger tid har det vært uregelmessigheter ved søknadene fra Bettikon AS, og med den videre oppfølging av sakene. Bettikon AS har fått mange purringer på disse forhold, både skriftlig og muntlig. Foretaket har i noen av sakene ordnet opp, mens de i flere saker ikke har svart på kommunens henvendelser. Dette har ført til at vi har sendt ut varsel til foretaket om at nye godkjenninger ikke må påregnes gitt, før det er ordnet opp i de eksisterende sakene. Kopi av disse advarslene er også sendt til Statens bygningstekniske etat, som er myndighet innen den sentrale godkjenningsordningen. Kommunen er, etter GOF 20 nr 3, pliktig til å rapportere advarsler som er gitt til foretak, inn for Statens bygningstekniske etat. Foretaket Bettikon AS har sentral godkjenning som søker, prosjekterende m.m. i tiltaksklasse 2. Selv om et foretak har sentral godkjenning, skal foretaket godkjennes for ansvarsrett for det aktuelle tiltaket av kommunen. Det er i den enkelte sak opp til kommunen å vurdere om godkjenning skal gis. I denne forbindelse må kommunen vurdere foretakets kompetanse i forhold til tiltaket, og kommunens tidligere erfaring med foretaket i andre eller lignende saker. Side 3 av 22

4 HÅ KOMMUNE Sak 0022/05 I klagen framstilles det som om det er et konfliktforhold mellom foretaket og enkelte saksbehandlere i kommunen. Saksbehandlerne i kommunen oppfatter det ikke slik. Vi konstaterer bare at foretaket Bettikon AS ikke skjøtter de oppgavene foretaket har etter saksbehandlingsforskriften. Rådmannen er også kjent med at foretaket Bettikon AS er rapportert inn til Statens bygningstekniske etat (BE) for lignende forhold i kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes. Dette har ført til at BE har bedt om tilbakemeldinger fra Bettikon angående deres rutiner som ansvarlig søker. Kommunen har ikke fattet vedtak om å frata Bettikon AS godkjenningen i pågående saker som det hevdes i klagen, men kommunen har ikke funnet grunnlag å godkjenne Bettikon i nye saker, da foretaket ikke har ryddet opp i pågående saker. Kommunen har prøvd å unngå å trekke tilbake godkjenningen i eksisterende saker for ikke å skape problem for tiltak som allerede var i gang. Vi har i stedet varslet Bettikon AS om at nye godkjenninger ikke måtte forventes gitt uten at foretaket foretok seg noe for å ordne opp i de pågående sakene. Vi regnet med at dette ville være reaksjon nok til at foretaket gikk gjennom sine rutiner og ordnet opp i de pågående sakene. På denne måten ville vi unngå å skade tredje part som er tiltakshaver. Bettikon har i brev, datert , til kommunen også lovet at de ville foreta en gjennomgang av alle saker de har hatt i kommunen etter at den nye saksbehandlingsforskriften ble vedtatt i Denne tilbakemeldingen ble lovet innen , men er ikke kommet. I stedet for å svare konkret på våre henvendelser, stiller Bettikon AS spørsmål om rådmannens praktisering av delegasjonsreglementet. Det nevnes også andre saker (fra andre foretak) hvor Bettikon AS hevder at saksbehandlingen har vært feil. Rådmannen kan ikke se at Bettikon AS griper fatt i det som egentlig er problemstillingene, som er at foretaket ikke følger opp saker som ansvarlig søker ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget fant i sak 0043/03, i møte , å trekke tilbake ansvarsrett for foretaket Bilstad Bygg ANS fordi de hadde utført og kontrollert arbeidet for så å anmode om ferdigattest for et tiltak som ikke var i samsvar med den gitte tillatelsen. Dette til orientering. Rådmannen anser saken som omhandler foretaket Bettikon som mer alvorlig og mer kompleks, og anbefaler derfor utvalget å opprettholde vedtak i sak 0820/04. Nedenfor er det nevnt noen saker som har oppstått i løpet av det siste året hvor Bettikon har vært ansvarlig søker. Det gjøres oppmerksom på at disse sakene er fra det siste året, og at det også er flere andre saker som ikke har vært fulgt opp på en tilfredsstillende måte de siste årene. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 108 bnr 236. Her har kommunen bedt om en tilbakemelding i to brev, hvor vi i det siste skrivet ba om en tilbakemelding innen Side 4 av 22

5 HÅ KOMMUNE Sak 0022/05 Kommunen har fremdeles ikke mottatt noen tilbakemelding fra ansvarlig søker. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 20 bnr 48. Søknaden var svært mangelfull hvor bl.a. naboer ikke var varslet mm. Søknaden ble returnert. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 71 bnr 23 Det er foretatt endringer på tiltaket i forhold til det som er godkjent. Kommunen har i skriv bedt om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding. Bettikon AS har heller ikke i foreliggende klageskriv gitt noe svar på de konkrete manglende som tidligere er etterlyst av kommunen. Bettikon AS stiller spørsmål i forhold tildelegasjonsreglementet, og siterer fra dette: Avgjørelsesmyndigheten følger direkte av loven. Hovedregelen er at enkeltvedtak avgjøres av administrasjonen. Forutsetningen er at sakene er kurante. Hovedutvalg for teknisk sektor avgjør prinsipielle og ukurante saker. Vedtaket i denne saken er et enkeltvedtak. Rådmannen kan ikke se at dette er et prinsippvedtak som danner presedens i andre saker. Spørsmålet blir således om saken er kurant eller ikke. Det å gi et avslag, trenger ikke bety at saken er ukurant. Dersom et tiltak ikke oppfyller gjeldende krav gitt i lovverket eller reguleringsplan, er det et kurant vedtak å ikke godkjenne tiltaket. Det samme gjelder for godkjenning av foretak. Det er satt krav til utdannelse og praksis, og til pålitelighet og dugelighet. Når disse, eller noen av disse vilkårene ikke er til stede, anser rådmannen det kurant å avslå søknad om godkjenning. Rådmannen kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Side 5 av 22

6 HÅ KOMMUNE Sak 0023/05 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0679/04 Saksbehandlar: Kjetil Pedersen Arkivkode: GNR 23/10 Arkivsaksnr.: 04/01691 Utvalsak Utval Møtedato 0472/04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /05 Utval for tekniske saker og næring Rådmannen si innstilling: Utvalg for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Bettikon as datert på vedtak i sak 0679/04 til følge. Utvalget kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Vedtaket i delegasjonssak 0679/04 om ikke å godkjenne Bettikon AS som ansvarlig søker for tiltak på gnr 23 bnr 10, opprettholdes. Vedlegg: Delegasjonssak 0679/04 Klage fra Bettikon AS datert Skriv fra kommunen, datert Brev fra Bettikon AS, datert Skriv fra kommunen, datert Uttale fra advokat Svein Ueland, datert (Unntatt offentlighet) Bakgrunn for saka: I delegasjonssak 0679/04, datert , ble det fattet følgende vedtak: Hå kommune finner ikke å godkjenne foretaket Bettikon AS som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 for lagerbygg på gnr 23 bnr 10. Dette fordi søknaden ikke tilfredsstiller krav fastsatt i forskrift til plan- og bygningslovens om saksbehandling og kontroll (SAK) 19. Vedtaket er påklaget av Bettikon AS i brev av Ihht. forvaltningslovens 29 er fristen for å klage på ett vedtak 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klage fra Bettikon AS er datert , og vedtaket er datert Dette er ca 7 uker over klagefristen. Rådmannen vil derfor måtte vurdere om det er grunnlag for å behandle klagen og påpeker derfor følgende forhold: 1. Det foreligger ikke protester fra naboer eller andre, slik at en kan ikke se at det vil være til ulempe for andre parter at klagen er kommet ca 10 uker for sent til kommunen. Side 6 av 22

7 HÅ KOMMUNE Sak 0023/05 2. Det har innvirkning for kommunens saksforbredelse på at klagen er kommet kommunen i hende ca 7 uker enn hva som fremgår i forvaltningslovens 29 med tanke på at dette blir en ekstra sak til utvalget. Det er også flere andre ekstra saker til dette møte i utvalget og rådmannen finner derfor å kunne vurdere denne saken. 3. De forhold som påpekes er omtrent det samme som i 4 andre saker. På grunnlag av ovennevnte punkter finner rådmannen at klagen i sak 0679/04 kan behandles. Utdrag fra plan- og bygningslov og GOF I følge forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) tilhørende veiledning 3 skal ansvarlig søker blant annet sørge for: Utforming av søknad med underlag Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere Å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.. Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.. At tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse Å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen Å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot Å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige Plan- og bygningsloven, 93 b punkt 3: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort. Vurdering: Det ligger en lang historie bak kommunens avslag på søknaden om godkjenning som ansvarlig søker for dette tiltaket. Over lenger tid har det vært uregelmessigheter ved søknadene fra Bettikon AS, og med den videre oppfølging av sakene. Bettikon AS har fått mange purringer på disse forhold, både skriftlig og muntlig. Foretaket har i noen av sakene ordnet opp, mens de i flere saker ikke har svart på kommunens henvendelser. Dette har ført til at vi har sendt ut varsel til foretaket om at nye godkjenninger ikke må påregnes gitt, før det er ordnet opp i de eksisterende sakene. Kopi av disse advarslene er også sendt til Statens bygningstekniske etat, som er myndighet innen den sentrale godkjenningsordningen. Side 7 av 22

8 HÅ KOMMUNE Sak 0023/05 Kommunen er, etter GOF 20 nr 3, pliktig til å rapportere advarsler som er gitt til foretak, inn for Statens bygningstekniske etat. Foretaket Bettikon AS har sentral godkjenning som søker, prosjekterende m.m. i tiltaksklasse 2. Selv om et foretak har sentral godkjenning, skal foretaket godkjennes for ansvarsrett for det aktuelle tiltaket av kommunen. Det er i den enkelte sak opp til kommunen å vurdere om godkjenning skal gis. I denne forbindelse må kommunen vurdere foretakets kompetanse i forhold til tiltaket, og kommunens tidligere erfaring med foretaket i andre eller lignende saker. I klagen framstilles det som om det er et konfliktforhold mellom foretaket og enkelte saksbehandlere i kommunen. Saksbehandlerne i kommunen oppfatter det ikke slik. Vi konstaterer bare at foretaket Bettikon AS ikke skjøtter de oppgavene foretaket har etter saksbehandlingsforskriften. Rådmannen er også kjent med at foretaket Bettikon AS er rapportert inn til Statens bygningstekniske etat (BE) for lignende forhold i kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes. Dette har ført til at BE har bedt om tilbakemeldinger fra Bettikon angående deres rutiner som ansvarlig søker. Kommunen har ikke fattet vedtak om å frata Bettikon AS godkjenningen i pågående saker som det hevdes i klagen, men kommunen har ikke funnet grunnlag å godkjenne Bettikon i nye saker, da foretaket ikke har ryddet opp i pågående saker. Kommunen har prøvd å unngå å trekke tilbake godkjenningen i eksisterende saker for ikke å skape problem for tiltak som allerede var i gang. Vi har i stedet varslet Bettikon AS om at nye godkjenninger ikke måtte forventes gitt uten at foretaket foretok seg noe for å ordne opp i de pågående sakene. Vi regnet med at dette ville være reaksjon nok til at foretaket gikk gjennom sine rutiner og ordnet opp i de pågående sakene. På denne måten ville vi unngå å skade tredje part som er tiltakshaver. Bettikon har i brev, datert , til kommunen også lovet at de ville foreta en gjennomgang av alle saker de har hatt i kommunen etter at den nye saksbehandlingsforskriften ble vedtatt i Denne tilbakemeldingen ble lovet innen , men er ikke kommet. I stedet for å svare konkret på våre henvendelser, stiller Bettikon AS spørsmål om rådmannens praktisering av delegasjonsreglementet. Det nevnes også andre saker (fra andre foretak) hvor Bettikon AS hevder at saksbehandlingen har vært feil. Rådmannen kan ikke se at Bettikon AS griper fatt i det som egentlig er problemstillingene, som er at foretaket ikke følger opp saker som ansvarlig søker ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget fant i sak 0043/03, i møte , å trekke tilbake ansvarsrett for foretaket Bilstad Bygg ANS fordi de hadde utført og kontrollert arbeidet for så å anmode om ferdigattest for et tiltak som ikke var i samsvar med den gitte tillatelsen. Dette til orientering. Rådmannen anser saken som omhandler foretaket Bettikon som mer alvorlig og mer kompleks, og anbefaler derfor utvalget å opprettholde vedtak i sak 0679/04. Side 8 av 22

9 HÅ KOMMUNE Sak 0023/05 Nedenfor er det nevnt noen saker som har oppstått i løpet av det siste året hvor Bettikon har vært ansvarlig søker. Det gjøres oppmerksom på at disse sakene er fra det siste året, og at det også er flere andre saker som ikke har vært fulgt opp på en tilfredsstillende måte de siste årene. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 108 bnr 236. Her har kommunen bedt om en tilbakemelding i to brev, hvor vi i det siste skrivet ba om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt noen tilbakemelding fra ansvarlig søker. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 20 bnr 48. Søknaden var svært mangelfull hvor bl.a. naboer ikke var varslet mm. Søknaden ble returnert. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 71 bnr 23 Det er foretatt endringer på tiltaket i forhold til det som er godkjent. Kommunen har i skriv bedt om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding. Bettikon AS har heller ikke i foreliggende klageskriv gitt noe svar på de konkrete manglende som tidligere er etterlyst av kommunen. Bettikon AS stiller spørsmål i forhold tildelegasjonsreglementet, og siterer fra dette: Avgjørelsesmyndigheten følger direkte av loven. Hovedregelen er at enkeltvedtak avgjøres av administrasjonen. Forutsetningen er at sakene er kurante. Hovedutvalg for teknisk sektor avgjør prinsipielle og ukurante saker. Vedtaket i denne saken er et enkeltvedtak. Rådmannen kan ikke se at dette er et prinsippvedtak som danner presedens i andre saker. Spørsmålet blir således om saken er kurant eller ikke. Det å gi et avslag, trenger ikke bety at saken er ukurant. Dersom et tiltak ikke oppfyller gjeldende krav gitt i lovverket eller reguleringsplan, er det et kurant vedtak å ikke godkjenne tiltaket. Det samme gjelder for godkjenning av foretak. Det er satt krav til utdannelse og praksis, og til pålitelighet og dugelighet. Når disse, eller noen av disse vilkårene ikke er til stede, anser rådmannen det kurant å avslå søknad om godkjenning. Rådmannen kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Side 9 av 22

10 HÅ KOMMUNE Sak 0024/05 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG Saksbehandlar: Asbjørn Netland Arkivkode: GNR 26/240 Arkivsaksnr.: 04/02217 Utvalsak Utval Møtedato 0725/04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /05 Utval for tekniske saker og næring Rådmannen si innstilling: Utvalg for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Bettikon as datert på vedtak i sak 0728/04 til følge. Utvalget kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Vedtaket i delegasjonssak 0728/04 om ikke å godkjenne Bettikon AS som ansvarlig søker for tiltak på gnr 26 bnr 240, opprettholdes. Vedlegg: Delegasjonssak 0728/04 Klage fra Bettikon AS datert Skriv fra kommunen, datert Brev fra Bettikon AS, datert Skriv fra kommunen, datert Uttale fra advokat Svein Ueland, datert (Unntatt offentlighet) Bakgrunn for saka: I delegasjonssak 0728/04, datert , ble det fattet følgende vedtak: Foretaket Bettikon AS godkjennes ikke som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, for tiltak som omfatter rekkehus med 5 boenheter på gnr. 26, bnr Dette fordi foretaket ikke tilfredstiller de krav til pålitelighet og dugelighet som må stilles etter 93b. i plan- og bygningsloven. Vedtaket er påklaget av Bettikon AS i brev av Utdrag fra plan- og bygningslov og GOF I følge forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) tilhørende veiledning 3 skal ansvarlig søker blant annet sørge for: Utforming av søknad med underlag Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere Å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.. Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.. At tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse Side 10 av 22

11 HÅ KOMMUNE Sak 0024/05 Å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen Å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot Å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige Plan- og bygningsloven, 93 b punkt 3: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort. Vurdering: Klagen er mottatt innen klagefristen og vil således bli behandlet, jf. forvaltningslovens 29. Det ligger en lang historie bak kommunens avslag på søknaden om godkjenning som ansvarlig søker for dette tiltaket. Over lenger tid har det vært uregelmessigheter ved søknadene fra Bettikon AS, og med den videre oppfølging av sakene. Bettikon AS har fått mange purringer på disse forhold, både skriftlig og muntlig. Foretaket har i noen av sakene ordnet opp, mens de i flere saker ikke har svart på kommunens henvendelser. Dette har ført til at vi har sendt ut varsel til foretaket om at nye godkjenninger ikke må påregnes gitt, før det er ordnet opp i de eksisterende sakene. Kopi av disse advarslene er også sendt til Statens bygningstekniske etat, som er myndighet innen den sentrale godkjenningsordningen. Kommunen er, etter GOF 20 nr 3, pliktig til å rapportere advarsler som er gitt til foretak, inn for Statens bygningstekniske etat. Foretaket Bettikon AS har sentral godkjenning som søker, prosjekterende m.m. i tiltaksklasse 2. Selv om et foretak har sentral godkjenning, skal foretaket godkjennes for ansvarsrett for det aktuelle tiltaket av kommunen. Det er i den enkelte sak opp til kommunen å vurdere om godkjenning skal gis. I denne forbindelse må kommunen vurdere foretakets kompetanse i forhold til tiltaket, og kommunens tidligere erfaring med foretaket i andre eller lignende saker. I klagen framstilles det som om det er et konfliktforhold mellom foretaket og enkelte saksbehandlere i kommunen. Saksbehandlerne i kommunen oppfatter det ikke slik. Vi konstaterer bare at foretaket Bettikon AS ikke skjøtter de oppgavene foretaket har etter saksbehandlingsforskriften. Rådmannen er også kjent med at foretaket Bettikon AS er rapportert inn til Statens bygningstekniske etat (BE) for lignende forhold i kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes. Dette har ført til at BE har bedt om tilbakemeldinger fra Bettikon angående deres rutiner som ansvarlig søker. Kommunen har ikke fattet vedtak om å frata Bettikon AS godkjenningen i pågående saker som det hevdes i klagen, men kommunen har ikke funnet grunnlag å godkjenne Bettikon i nye saker, da foretaket ikke har ryddet opp i pågående saker. Side 11 av 22

12 HÅ KOMMUNE Sak 0024/05 Kommunen har prøvd å unngå å trekke tilbake godkjenningen i eksisterende saker for ikke å skape problem for tiltak som allerede var i gang. Vi har i stedet varslet Bettikon AS om at nye godkjenninger ikke måtte forventes gitt uten at foretaket foretok seg noe for å ordne opp i de pågående sakene. Vi regnet med at dette ville være reaksjon nok til at foretaket gikk gjennom sine rutiner og ordnet opp i de pågående sakene. På denne måten ville vi unngå å skade tredje part som er tiltakshaver. Bettikon har i brev, datert , til kommunen også lovet at de ville foreta en gjennomgang av alle saker de har hatt i kommunen etter at den nye saksbehandlingsforskriften ble vedtatt i Denne tilbakemeldingen ble lovet innen , men er ikke kommet. I stedet for å svare konkret på våre henvendelser, stiller Bettikon AS spørsmål om rådmannens praktisering av delegasjonsreglementet. Det nevnes også andre saker (fra andre foretak) hvor Bettikon AS hevder at saksbehandlingen har vært feil. Rådmannen kan ikke se at Bettikon AS griper fatt i det som egentlig er problemstillingene, som er at foretaket ikke følger opp saker som ansvarlig søker ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget fant i sak 0043/03, i møte , å trekke tilbake ansvarsrett for foretaket Bilstad Bygg ANS fordi de hadde utført og kontrollert arbeidet for så å anmode om ferdigattest for et tiltak som ikke var i samsvar med den gitte tillatelsen. Dette til orientering. Rådmannen anser saken som omhandler foretaket Bettikon som mer alvorlig og mer kompleks, og anbefaler derfor utvalget å opprettholde vedtak i sak 0728/04. Nedenfor er det nevnt noen saker som har oppstått i løpet av det siste året hvor Bettikon har vært ansvarlig søker. Det gjøres oppmerksom på at disse sakene er fra det siste året, og at det også er flere andre saker som ikke har vært fulgt opp på en tilfredsstillende måte de siste årene. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 108 bnr 236. Her har kommunen bedt om en tilbakemelding i to brev, hvor vi i det siste skrivet ba om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt noen tilbakemelding fra ansvarlig søker. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 20 bnr 48. Søknaden var svært mangelfull hvor bl.a. naboer ikke var varslet mm. Søknaden ble returnert. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 71 bnr 23 Det er foretatt endringer på tiltaket i forhold til det som er godkjent. Kommunen har i skriv bedt om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding. Side 12 av 22

13 HÅ KOMMUNE Sak 0024/05 Bettikon AS har heller ikke i foreliggende klageskriv gitt noe svar på de konkrete manglende som tidligere er etterlyst av kommunen. Bettikon AS stiller spørsmål i forhold tildelegasjonsreglementet, og siterer fra dette: Avgjørelsesmyndigheten følger direkte av loven. Hovedregelen er at enkeltvedtak avgjøres av administrasjonen. Forutsetningen er at sakene er kurante. Hovedutvalg for teknisk sektor avgjør prinsipielle og ukurante saker. Vedtaket i denne saken er et enkeltvedtak. Rådmannen kan ikke se at dette er et prinsippvedtak som danner presedens i andre saker. Spørsmålet blir således om saken er kurant eller ikke. Det å gi et avslag, trenger ikke bety at saken er ukurant. Dersom et tiltak ikke oppfyller gjeldende krav gitt i lovverket eller reguleringsplan, er det et kurant vedtak å ikke godkjenne tiltaket. Det samme gjelder for godkjenning av foretak. Det er satt krav til utdannelse og praksis, og til pålitelighet og dugelighet. Når disse, eller noen av disse vilkårene ikke er til stede, anser rådmannen det kurant å avslå søknad om godkjenning. Rådmannen kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Side 13 av 22

14 HÅ KOMMUNE Sak 0025/05 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER BETTIKON AS - KLAGE PÅ AVSLAG I SAK 0822/04 Saksbehandlar: Kjetil Pedersen Arkivkode: GNR 86/7 Arkivsaksnr.: 04/02478 Utvalsak Utval Møtedato 0822/04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /05 Utval for tekniske saker og næring Rådmannen si innstilling: Utvalg for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Bettikon as datert på vedtak i sak 0822/04 til følge. Utvalget kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Vedtaket i delegasjonssak 0822/04 om ikke å godkjenne Bettikon AS som ansvarlig søker for tiltak på gnr 86 bnr 7, opprettholdes. Vedlegg: Delegasjonssak 0822/04 Klage fra Bettikon AS datert Skriv fra kommunen, datert Brev fra Bettikon AS, datert Skriv fra kommunen, datert Uttale fra advokat Svein Ueland, datert (Unntatt offentlighet) Bakgrunn for saka: I delegasjonssak 0822/04, datert , ble det fattet følgende vedtak: Foretaket Bettikon AS godkjennes ikke som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, for tiltak som omfatter riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig på gnr 86 bnr 7. Dette fordi foretaket ikke tilfredstiller de krav til pålitelighet og dugelighet som må stilles etter 93b. i plan- og bygningsloven. Vedtaket er påklaget av Bettikon AS i brev av Utdrag fra plan- og bygningslov og GOF I følge forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) tilhørende veiledning 3 skal ansvarlig søker blant annet sørge for: Utforming av søknad med underlag Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere Å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.. Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.. At tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse Side 14 av 22

15 HÅ KOMMUNE Sak 0025/05 Å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen Å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot Å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige Plan- og bygningsloven, 93 b punkt 3: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort. Vurdering: Klagen er mottatt innen klagefristen og vil således bli behandlet, jf. forvaltningslovens 29. Det ligger en lang historie bak kommunens avslag på søknaden om godkjenning som ansvarlig søker for dette tiltaket. Over lenger tid har det vært uregelmessigheter ved søknadene fra Bettikon AS, og med den videre oppfølging av sakene. Bettikon AS har fått mange purringer på disse forhold, både skriftlig og muntlig. Foretaket har i noen av sakene ordnet opp, mens de i flere saker ikke har svart på kommunens henvendelser. Dette har ført til at vi har sendt ut varsel til foretaket om at nye godkjenninger ikke må påregnes gitt, før det er ordnet opp i de eksisterende sakene. Kopi av disse advarslene er også sendt til Statens bygningstekniske etat, som er myndighet innen den sentrale godkjenningsordningen. Kommunen er, etter GOF 20 nr 3, pliktig til å rapportere advarsler som er gitt til foretak, inn for Statens bygningstekniske etat. Foretaket Bettikon AS har sentral godkjenning som søker, prosjekterende m.m. i tiltaksklasse 2. Selv om et foretak har sentral godkjenning, skal foretaket godkjennes for ansvarsrett for det aktuelle tiltaket av kommunen. Det er i den enkelte sak opp til kommunen å vurdere om godkjenning skal gis. I denne forbindelse må kommunen vurdere foretakets kompetanse i forhold til tiltaket, og kommunens tidligere erfaring med foretaket i andre eller lignende saker. I klagen framstilles det som om det er et konfliktforhold mellom foretaket og enkelte saksbehandlere i kommunen. Saksbehandlerne i kommunen oppfatter det ikke slik. Vi konstaterer bare at foretaket Bettikon AS ikke skjøtter de oppgavene foretaket har etter saksbehandlingsforskriften. Rådmannen er også kjent med at foretaket Bettikon AS er rapportert inn til Statens bygningstekniske etat (BE) for lignende forhold i kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes. Dette har ført til at BE har bedt om tilbakemeldinger fra Bettikon angående deres rutiner som ansvarlig søker. Kommunen har ikke fattet vedtak om å frata Bettikon AS godkjenningen i pågående saker som det hevdes i klagen, men kommunen har ikke funnet grunnlag å godkjenne Bettikon i nye saker, da foretaket ikke har ryddet opp i pågående saker. Side 15 av 22

16 HÅ KOMMUNE Sak 0025/05 Kommunen har prøvd å unngå å trekke tilbake godkjenningen i eksisterende saker for ikke å skape problem for tiltak som allerede var i gang. Vi har i stedet varslet Bettikon AS om at nye godkjenninger ikke måtte forventes gitt uten at foretaket foretok seg noe for å ordne opp i de pågående sakene. Vi regnet med at dette ville være reaksjon nok til at foretaket gikk gjennom sine rutiner og ordnet opp i de pågående sakene. På denne måten ville vi unngå å skade tredje part som er tiltakshaver. Bettikon har i brev, datert , til kommunen også lovet at de ville foreta en gjennomgang av alle saker de har hatt i kommunen etter at den nye saksbehandlingsforskriften ble vedtatt i Denne tilbakemeldingen ble lovet innen , men er ikke kommet. I stedet for å svare konkret på våre henvendelser, stiller Bettikon AS spørsmål om rådmannens praktisering av delegasjonsreglementet. Det nevnes også andre saker (fra andre foretak) hvor Bettikon AS hevder at saksbehandlingen har vært feil. Rådmannen kan ikke se at Bettikon AS griper fatt i det som egentlig er problemstillingene, som er at foretaket ikke følger opp saker som ansvarlig søker ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget fant i sak 0043/03, i møte , å trekke tilbake ansvarsrett for foretaket Bilstad Bygg ANS fordi de hadde utført og kontrollert arbeidet for så å anmode om ferdigattest for et tiltak som ikke var i samsvar med den gitte tillatelsen. Dette til orientering. Rådmannen anser saken som omhandler foretaket Bettikon som mer alvorlig og mer kompleks, og anbefaler derfor utvalget å opprettholde vedtak i sak 0822/04. Nedenfor er det nevnt noen saker som har oppstått i løpet av det siste året hvor Bettikon har vært ansvarlig søker. Det gjøres oppmerksom på at disse sakene er fra det siste året, og at det også er flere andre saker som ikke har vært fulgt opp på en tilfredsstillende måte de siste årene. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 108 bnr 236. Her har kommunen bedt om en tilbakemelding i to brev, hvor vi i det siste skrivet ba om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt noen tilbakemelding fra ansvarlig søker. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 20 bnr 48. Søknaden var svært mangelfull hvor bl.a. naboer ikke var varslet mm. Søknaden ble returnert. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 71 bnr 23 Det er foretatt endringer på tiltaket i forhold til det som er godkjent. Kommunen har i skriv bedt om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding. Side 16 av 22

17 HÅ KOMMUNE Sak 0025/05 Bettikon AS har heller ikke i foreliggende klageskriv gitt noe svar på de konkrete manglende som tidligere er etterlyst av kommunen. Bettikon AS stiller spørsmål i forhold tildelegasjonsreglementet, og siterer fra dette: Avgjørelsesmyndigheten følger direkte av loven. Hovedregelen er at enkeltvedtak avgjøres av administrasjonen. Forutsetningen er at sakene er kurante. Hovedutvalg for teknisk sektor avgjør prinsipielle og ukurante saker. Vedtaket i denne saken er et enkeltvedtak. Rådmannen kan ikke se at dette er et prinsippvedtak som danner presedens i andre saker. Spørsmålet blir således om saken er kurant eller ikke. Det å gi et avslag, trenger ikke bety at saken er ukurant. Dersom et tiltak ikke oppfyller gjeldende krav gitt i lovverket eller reguleringsplan, er det et kurant vedtak å ikke godkjenne tiltaket. Det samme gjelder for godkjenning av foretak. Det er satt krav til utdannelse og praksis, og til pålitelighet og dugelighet. Når disse, eller noen av disse vilkårene ikke er til stede, anser rådmannen det kurant å avslå søknad om godkjenning. Rådmannen kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Side 17 av 22

18 HÅ KOMMUNE Sak 0026/05 LOKAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER- BETTIKON AS KLAGE PÅ VEDTAK Saksbehandlar: Unni Petra Vassbø Arkivkode: GNR 42/656 Arkivsaksnr.: 04/02574 Utvalsak Utval Møtedato 0823/04 Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring /05 Utval for tekniske saker og næring Rådmannen si innstilling: Utval for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Bettikon as datert på vedtak i sak 0823/04 til følge. Utval for tekniske saker og næring tar ikke klage fra Børge Hognestad datert på vedtak i sak 0823/04 til følge. Utvalet kan ikke se at det i klagesaken er kommet fram nye momenter som gir grunnlag for å gjøre om tidligere vedtak. Vedtaket i sak 0823/04 blir opprettholdt. Vedlegg: Delegasjonssak 0823/04 Klage fra Bettikon AS datert Skriv fra kommunen, datert Brev fra Bettikon AS, datert Skriv fra kommunen, datert Uttale fra advokat Svein Ueland, datert (Unntatt offentlighet) Klage fra Børge Hognestad, datert Bakgrunn for saka: Rådmannen fattet i sak 0823/04 følgende vedtak: Foretaket Bettikon AS godkjennes ikke som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, for tiltak som omfatter tilbygg til bolig på gnr 42 bnr 656. Dette fordi foretaket ikke tilfredstiller de krav til pålitelighet og dugelighet som må stilles etter 93b. i plan- og bygningsloven. Bettikon as har i brev datert klaget på vedtaket. Børge Hognestad, som er tiltakshaver, har i brev datert klaget på det samme vedtaket. Utdrag fra plan- og bygningslov og GOF I følge forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) tilhørende veiledning 3 skal ansvarlig søker blant annet sørge for: Utforming av søknad med underlag Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere Side 18 av 22

19 HÅ KOMMUNE Sak 0026/05 Å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.. Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.. At tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse Å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen Å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot Å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige Plan- og bygningsloven, 93 b punkt 3: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort. Vurdering: Begge klagene er kommet inn i rett tid jfr forvaltningsloven 29. Børge Hognestad skriver blant annet i klagen: Vil med dette påklage tidligere nevnte saksnummer, og be om at videre saksbehandling fortsettes. Dette begrunnes med følgende: En kan ikke se at videre behandling av denne søknaden kommer i konflikt med deres vedtak og straffereaksjoner ovenfor Bettikon as. Denne søknaden er en rammetillatelse og ikke en igangsettelsessøknad. Det er forespeilet en estimert saksgang på inntil 12 uker for denne type søknader. Ved planlegging og fremdrift for et eventuelt påbygg, valgte eg å bruke et anerkjent og dyktig firma for denne typen påbygg. En av grunnene for å bruke et godkjent firma var nettopp, at de som foretak kunne hjelpe oss med offentlige søknader og lignende, som frem til i dag er ukjent for oss. At eg som søker og tredjepart har havnet inn i en konflikt mellom to parter og blir involvert i tidligere uoppgjorte saker, er for undertegnede urimelig. Kommunen kan ikke behandle søknad om rammetillatelse før ansvarlig søker er godkjent. Dette går fram av veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Manglende godkjenning av Bettikon as som ansvarlig søker hindrer videre behandling av søknaden. Både søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse krever ansvarlig søker. Det er kommunens oppgave å se til at ansvarlig søker ( og prosjekterende og utførende) har nødvendig kompetanse og tilfredstiller de krav som lover og forskrifter krever. Hensikten er å sikre at oppgavene blir ivaretatt av kompetente foretak slik at det ferdige produktet får en god kvalitet. Tiltakshaver skal føle seg trygg på at godkjente foretak har den nødvendige kompetanse. Dersom kommunen godkjenner foretak som ikke tilfredstiller lovens krav gjør vi ikke jobben vår. Dette kan i neste omgang få konsekvenser for tiltakshaver. Vi beklager at Børge Hognestad som tredjepart er blitt rammet i denne saken. Side 19 av 22

20 HÅ KOMMUNE Sak 0026/05 Bettikon as ble allerede i brev datert varslet om at kommunen vurderte å nekte foretaket videre godkjenning som ansvarlig søker. På tross av det har Bettikon den søkt om rammetillatelse for tilbygget til Børge Hognestad. Etter vår vurdering har Bettikon as, med sin manglende vilje til å rydde opp i tidligere saker, selv satt foretaket og berørte tiltakshavere i denne situasjonen. Vi har vanskelig for å se at kommunen kan klandres for måten Bettikon as utfører jobben som ansvarlig søker. Det ligger en lang historie bak kommunens avslag på søknaden om godkjenning som ansvarlig søker for dette tiltaket. Over lenger tid har det vært uregelmessigheter ved søknadene fra Bettikon AS, og med den videre oppfølging av sakene. Bettikon AS har fått mange purringer på disse forhold, både skriftlig og muntlig. Foretaket har i noen av sakene ordnet opp, mens de i flere saker ikke har svart på kommunens henvendelser. Dette har ført til at vi har sendt ut varsel til foretaket om at nye godkjenninger ikke må påregnes gitt, før det er ordnet opp i de eksisterende sakene. Kopi av disse advarslene er også sendt til Statens bygningstekniske etat, som er myndighet innen den sentrale godkjenningsordningen. Kommunen er, etter GOF 20 nr 3, pliktig til å rapportere advarsler som er gitt til foretak, inn for Statens bygningstekniske etat. Foretaket Bettikon AS har sentral godkjenning som søker, prosjekterende m.m. i tiltaksklasse 2. Selv om et foretak har sentral godkjenning, skal foretaket godkjennes for ansvarsrett for det aktuelle tiltaket av kommunen. Det er i den enkelte sak opp til kommunen å vurdere om godkjenning skal gis. I denne forbindelse må kommunen vurdere foretakets kompetanse i forhold til tiltaket, og kommunens tidligere erfaring med foretaket i andre eller lignende saker. I klagen framstilles det som om det er et konfliktforhold mellom foretaket og enkelte saksbehandlere i kommunen. Saksbehandlerne i kommunen oppfatter det ikke slik. Vi konstaterer bare at foretaket Bettikon AS ikke skjøtter de oppgavene foretaket har etter saksbehandlingsforskriften. Rådmannen er også kjent med at foretaket Bettikon AS er rapportert inn til Statens bygningstekniske etat (BE) for lignende forhold i kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes. Dette har ført til at BE har bedt om tilbakemeldinger fra Bettikon angående deres rutiner som ansvarlig søker. Kommunen har ikke fattet vedtak om å frata Bettikon AS godkjenningen i pågående saker som det hevdes i klagen, men kommunen har ikke funnet grunnlag å godkjenne Bettikon i nye saker, da foretaket ikke har ryddet opp i pågående saker. Kommunen har prøvd å unngå å trekke tilbake godkjenningen i eksisterende saker for ikke å skape problem for tiltak som allerede var i gang. Vi har i stedet varslet Bettikon AS om at nye godkjenninger ikke måtte forventes gitt uten at foretaket foretok seg noe for å ordne opp i de pågående sakene. Vi regnet med at dette ville være reaksjon nok til at foretaket gikk gjennom sine rutiner og ordnet opp i de pågående sakene. På denne måten ville vi unngå å skade tredje part som er tiltakshaver. Bettikon har i brev, datert , til kommunen også lovet at de ville foreta en gjennomgang av alle saker de har hatt i kommunen etter at den nye saksbehandlingsforskriften ble vedtatt i Denne tilbakemeldingen ble lovet innen , men er ikke kommet. Side 20 av 22

21 HÅ KOMMUNE Sak 0026/05 I stedet for å svare konkret på våre henvendelser, stiller Bettikon AS spørsmål om rådmannens praktisering av delegasjonsreglementet. Det nevnes også andre saker (fra andre foretak) hvor Bettikon AS hevder at saksbehandlingen har vært feil. Rådmannen kan ikke se at Bettikon AS griper fatt i det som egentlig er problemstillingene, som er at foretaket ikke følger opp saker som ansvarlig søker ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget fant i sak 0043/03, i møte , å trekke tilbake ansvarsrett for foretaket Bilstad Bygg ANS fordi de hadde utført og kontrollert arbeidet for så å anmode om ferdigattest for et tiltak som ikke var i samsvar med den gitte tillatelsen. Dette til orientering. Rådmannen anser saken som omhandler foretaket Bettikon som mer alvorlig og mer kompleks, og anbefaler derfor utvalget å opprettholde vedtak i sak 0823/04. Nedenfor er det nevnt noen saker som har oppstått i løpet av det siste året hvor Bettikon har vært ansvarlig søker. Det gjøres oppmerksom på at disse sakene er fra det siste året, og at det også er flere andre saker som ikke har vært fulgt opp på en tilfredsstillende måte de siste årene. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 108 bnr 236. Her har kommunen bedt om en tilbakemelding i to brev, hvor vi i det siste skrivet ba om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt noen tilbakemelding fra ansvarlig søker. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 20 bnr 48. Søknaden var svært mangelfull hvor bl.a. naboer ikke var varslet mm. Søknaden ble returnert. Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr 71 bnr 23 Det er foretatt endringer på tiltaket i forhold til det som er godkjent. Kommunen har i skriv bedt om en tilbakemelding innen Kommunen har fremdeles ikke mottatt tilbakemelding. Bettikon AS har heller ikke i foreliggende klageskriv gitt noe svar på de konkrete manglende som tidligere er etterlyst av kommunen. Bettikon AS stiller spørsmål i forhold til delegasjonsreglementet, og siterer fra dette: Avgjørelsesmyndigheten følger direkte av loven. Hovedregelen er at enkeltvedtak avgjøres av administrasjonen. Forutsetningen er at sakene er kurante. Hovedutvalg for teknisk sektor avgjør prinsipielle og ukurante saker. Side 21 av 22

22 HÅ KOMMUNE Sak 0026/05 Vedtaket i denne saken er et enkeltvedtak. Rådmannen kan ikke se at dette er et prinsippvedtak som danner presedens i andre saker. Spørsmålet blir således om saken er kurant eller ikke. Det å gi et avslag, trenger ikke bety at saken er ukurant. Dersom et tiltak ikke oppfyller gjeldende krav gitt i lovverket eller reguleringsplan, er det et kurant vedtak å ikke godkjenne tiltaket. Det samme gjelder for godkjenning av foretak. Det er satt krav til utdannelse og praksis, og til pålitelighet og dugelighet. Når disse, eller noen av disse vilkårene ikke er til stede, anser rådmannen det kurant å avslå søknad om godkjenning. Rådmannen kan ikke se at det i klagen framkommer nye opplysninger som skulle tilsi at klagen tas til følge. Side 22 av 22

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 15.02.2005 Tid: Kl. 08.00 OBS! Merk tida. I framhald av møtet blir det seminar. Møte med byggebransjen kl 17.00

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Murmesteme Kammen 8.4Sneve AS Leirfossvegen 5 N-7037 TRONDHEIM IG OPPDALKOMMUNE Doknr. 2 1JES, 2015 Ark.kode P 7/ Ark.kodeS _ Sa seh r fitår41111,1

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken.

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken. Byggesaksutvalget 01.09.10 sak 26/10 vedlegg 6 Kirsten Welschemeyer Rossalandstunet 7b 4313 SANDNES Byggesak Sandnes, 22.04.2010 Deres ref.: Vår ref : 200908463-12 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /30 NYBY TSGU

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /30 NYBY TSGU Charlotte Graff Bekkjarvikvegen 98 5114 Tertnes Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200716056/30 NYBY 5210 16.02.2009 TSGU FORHÅNDSVARSEL OM OPPHØR AV VIDERE DRIFT AV KATTEMOTTAK / OMPLASSERINGSSENTER

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.09.08 sak 104/08 vedlegg 8

Utvalg for byutvikling 17.09.08 sak 104/08 vedlegg 8 Utvalg for byutvikling 17.09.08 sak 104/08 vedlegg 8 Thor Raugstad Heigreveien 360 4312 SANDNES Byggesak Sandnes, 16.05.2008 Deres ref.: Vår ref : 200800860-6 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS Arkivsaknr: 2015/866 Arkivkode: 72/163 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016 Klage fra Sandhornøy Gård AS Rådmannens forslag til vedtak: Plan og eiendomsutvalget

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sotra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Origo Arkitektgruppe AS Nicolaikirkealmenningen 2b. 5003 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200804958/29 NYBY-5210 2.7.2009 ASSF RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS Arkivsaksnr.: 10/2027-13 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for opplæring og kultur. * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset kl 15.00.

MØTEINNKALLING. Utval for opplæring og kultur. * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset kl 15.00. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for opplæring og kultur Møtestad: Hå rådhus : 18.06.2008 Tid: Kl. 09.00 NB! Merk tid * * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NEDSETTELSE AV TVANGSMULKT

NEDSETTELSE AV TVANGSMULKT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Block Watne AS Christian Michelsensgate 6 5012 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200717500/12 NYBY-5210 17.3.2009 JOFO RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/3666-66 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Utvalg Utvalgssak

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : 21.06.2005 Tid: Ca. 09.10 (Etter møtet i formannskapet som hamnestyre som begynner kl 09.00.) Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Pålegg om innsendelse av komplett søknad med krav om bruk av nye ansvarlige foretak. Ilegging av tvangsmulkt.

Pålegg om innsendelse av komplett søknad med krav om bruk av nye ansvarlige foretak. Ilegging av tvangsmulkt. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Delegasjonssak nr: FBR RAM 3769/16 Systembygg AS, Trondheim Falkenborgvegen 9 N-7044 TRONDHEIM GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Saksbehandler Marianne Laanke Losen Saksnummer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

TEGNINGSLISTE SØKNAD 16/01447 ENGER ØSTRE GNR 193 BNR 2 LIER KOMMUNE Tidligere oversendt 9.9.2016: Vedlegg E-3 Vedlegg E-4 Planskisse etappe 1 avslutning Profiler etappe 1 avslutning Nye kart og tegninger

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro mellom 2 sjøboder.

Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro mellom 2 sjøboder. Bergen Kommune Etat for Byggesak og private planer PB 7700 5020 Bergen Vår ref.: KB Deres ref.: 201430189 Dato: 24.12.2015 Vedr.: Sandviksbodene 77 ab + 78 a, Gnr 168/ Bnr 372, sak nr. 2014 30 189 bro

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 101/16 2016/94 Anne Karen Røysland, 371 99521 22.04.2016

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/828-17 Arkivnr.: GNR 115/94 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT OMGJØRING AV VEDTAK Vedrørende UTVIDELSE AV VERANDA Adresse: Ekromskogen 5 D, Gnr./Bnr.

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT OMGJØRING AV VEDTAK Vedrørende UTVIDELSE AV VERANDA Adresse: Ekromskogen 5 D, Gnr./Bnr. Synne Arnesen og Ola Klashaugen Ekromskogen 5D Dato:28.03.2017 Vår ref.: SUNLANGM 17/2560-1 Arkivkode: FEIGB 41/417 Løpenum: 17/6146 Deres ref: 2624 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT OMGJØRING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

RAMMETILLATELSE - delvis godkjenning

RAMMETILLATELSE - delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR RAM 1477/16 ROJO arkitekter AS Kongensg 89 N-7012 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE - delvis godkjenning Saksbehandler Marianne Laanke Losen Saksnummer oppgis ved alle henvendelser Kontaktperson

Detaljer