ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORME fagskole-kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 -vedtatt av styret for ORME fagskole ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet... Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet... Årshjul... skjematisk oversikt... 5 Prosedyre for innhenting av informasjon... 5 Studentundersøking... 5 Undervisningspersonellets vurdering... 6 Sensorenes vurdering... 6 Medarbeiderundersøking... 6 Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans... 6 Kvantitativ informasjon... 6 Etterbehandling av informasjon... 6 Årsrapport... 7 Vedlegg... 8 Resultat fra undersøkinger / vurderinger... 8 Studentundersøking tilpasset styringskortet... 8 Sensorenes vurdering - prosedyre... 1 Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking... 1 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune... 1 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune... 8 Vurdering av yrkesrelevans metoder... 1

2 Overordna målsetting og struktur Kvalitetssikringssystemet er bygget opp rundt et styringskort som grunnlag for utforming av dokumenter og prosedyrer og for innhenting av dokumentasjon. Styringskort med måleindikatorer Styringsperspektiv Kritisk suksessfaktor Måleindikator Resultat Mål Studenter Interne prosesser Økonomi Kvantitative Eksterne Godt læringsmiljø Tilpasset opplæring Læringsutbytte Nedre grense Motivasjon 1-5,8,5 Trivsel 1-5,,8 Mobbing Arbeidsro 1-5,6 Fysisk læringsmiljø 1-5,,6 Avbrutt skolegang % 5% 10% Veiledning og vurdering 1-5,,1 Opplæring tilpasset forkunnskaper 1-5,5 Opplæring tilpasset fagskolens nivå? 1-5,5 Undervisning 1-5,5 Totalkarakter ved avsluttet utdanning A-F B C Arbeidsmetoder 1-5,6 Studentråd Aktivitet (antall møter?) Gode tydelige og helhetlige Systemer 1-5,, Klare ansvarsforhold og optimal delegering Lærer/ student relasjon Ansvar og deligering 1-5,, Leder- og medarbeidersamtaler % Motivasjon 1-5,, Mobbing Studentmedvirkning 1-5,6 Veiledning og vurdering 1-5,, Samsvar mellom mål og ressurs Over/ underskudd Fagskole Kr 0 0 Studentenes nivå ved Gjennomsnittlig poeng ved oppstart oppstart Poeng Søkere heltid Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Søkere deltid/ nettbasert Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Studentenes bakgrunn Gjennomstrømming Fagbrev innen fordypning antall % Andre relevante fagbrev Antall % 0 0 Lang praksis Antall % 10 0 Antall som fullfører på normert tid Antall % Klagesaker eksamen Antall klagesaker % ev eks (grad Yrkesrelevans Arbeidsgivere av r),5 1-5 (grad Tidligere studenter av r),5

3 Medarbeider Sensorer Godt og aktivt lederskap på alle nivåer Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Figur 1: Styringskort for ORME fagskole Fagforeninger og/ eller org Gjennomført opplæring 1-5 (grad av r),5 Antall ja i % Lederskapet 1-5,, Tydelig ledelse 1-5,,8 Sykefravær % 5, 6 Psykososialt arbeidsmiljø 1-5,,8 Fysisk arbeidsmiljø 1-5,,8 HMS opplæring Antall % Medbestemmelse 1-5,, Kollegialt samarbeid 1-5,,8 Faglig utfordring 1-5,, Læring og faglig utvikling 1-5,, Digital kompetanse 1-5,,8 Metodisk kompetanse (lærere) 1-5,,8 Det er lang og god erfaring med å bruke tilsvarende styringskort for den videregående skolen i Sør Trøndelag, og styringskortet er tilpassa fagskolens behov og struktur. For tilpassing til fagskolens behov er det blant annet lagt vekt på indikatorer for samhandling med eksterne aktører, studentenes bakgrunn og aktivitet i studentråd. Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet Fylkeskommunens kvalitetsstyringssystem er teknisk sett bygget opp rundt datasystemet ESK, med tilgang til reglement, forskrifter, skjema, prosedyrer, sjekklister m.m. tilgjengelig for alle tilsatte. ESK datasystem er under utbygging for fagskolen. Andre offentlige godkjente kvalitetssystemer blir brukt der det er spesifikke eksterne krav til slike system. Figur : Kvalitetsstyringssystem Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet Studentadministrativt system (Extens) o Karakterer, gjennomstrømming, fravær, avbrutt skolegang etc Personaladministrativt system (Agresso) o Kompetanse, sjukefråvær Regnskapssystem for fylkeskommunen (Agresso) o Økonomiske indikatorer Arkivsystem (Elark)

4 o o Søknadsdokumentasjon, klagesaker, styredokumenter etc. Avviksrapporter, evalueringer, møtereferat etc.. Kvalitetssystem (ESK) o Rutiner og prosedyrer for innhenting av tall til styringskortet Årshjul Årshjul ORME fagskole

5 skjematisk oversikt Kvalitetssystem Styringskort Lærerund. Mars Medarbeider und. Des Studentund. Feb Yrkesrelev. und. April Sensorund. Mai/ juni Kvantitative tall Tilstandsrapport m/forslag til forbedrende tiltak Nye/ endrede mål i styringskort Styret behandler tilstandsrapport Juni Er mål i styringskort nådd? Ja Nei OK Forbedrende tiltak til skolene. Igangsettes senest til skolestart Figur : Årshjul /skjematisk oversikt for kvalitetssystemet for ORME fagskole Prosedyre for innhenting av informasjon Studentundersøking Undersøkingene blir gjennomført anonymt ved hjelp av internettbasert hjelpemiddel etter en tidsplan bestemt av årshjulet, med lokal tilpasning etter behov. Studentene skal få anledning til å vurdere utdanningstilbudene med hensyn til innhold, undervisning, arbeidsmetoder, utstyr, annen infrastruktur, trivsel og det totale læringstilbudet. Sentrale punkt av undersøkinga skal være lik for alle fagskolene i Sør Trøndelag, for å gjøre det enklere å vurdere 5

6 resultatet av undersøkinga og gi styret bedre mulighet til aktivt å bidra til kvalitetsarbeidet ved skolen. Undervisningspersonellets vurdering Som en del av kvalitetssikringen av utdanningstilbudet skal faglærere gi vurdering av sterke og svake sider ved undervisningstilbudet. Dette skal skje etter at studentundersøkinga er gjennomført (se årshjul). Funn i studentundersøkinga skal være ett av flere utgangspunkt for undervisningspersonellets vurdering av utdanningstilbudet og som kan forenkle arbeidet for styret i arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Sensorenes vurdering Som en del av sensorenes oppgaver ved sensurer av en eksamen inngår å skrive ei kort vurdering av oppgavens relevans og nivå i forhold til målsettinga for utdanninga og til læreplanmåla, og ei vurdering av eksamen totalt sett. Sensorhonorar blir ikke utbetalt uten at det er sendt inn sensorvurdering. Medarbeiderundersøking Undersøking på arbeidsmiljø og arbeidssituasjon, tidsmessig bestemt av årshjulet. Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans ORME fagskole har samarbeid med mange eksterne aktører, som arbeidsgivere, næringsorganisasjoner, fagforeninger, kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, andre utdanningsinstitusjoner, praksisbedrifter, sertifiseringsorgan m.m. Den enkelte studieretning etablerer sine egne rutiner for samarbeid med eksterne aktører og metoder for å innhente vurderinger fra disse og tidligere studenter, tidsmessig bestemt av årshjulet. Forslag til metode for å gjennomføre vurderinga er omtalt i vedlegg. Kvantitativ informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir hentet inn pålitelig kvantitativ informasjon fra studentadministrativt system, personaladministrativt system og regnskapssystem i følge behov ut i fra indikatorer i styringskortet. Etterbehandling av informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir vurdert positive og negative avvik fra styringskortet som følge av undersøkinger, og iverksetter tiltak for å følge opp dette. Daglig leder for ORME fagskole er totalt sett ansvarlig for at det blir innhentet og utviklet dokumentasjon for styringskortet ved den enkelte avdelinga ved Sør Trøndelag fagskole, og at slik dokumentasjon blir rapportert videre til fagskolestyret. Fagskolestyret har det overordna ansvaret for å følge opp eventuelle avvik under nedre grense, og for å utvikle styringskortet og kvalitetsstyringssystemet videre. 6

7 Årsrapport Daglig leder for ORME fagskole har ansvaret for at det utarbeides årsrapport om kvaliteten, basert på årets undersøkinger og kvantitative og kvalitative indikatorer som følger av styringskortet. Årsrapporten skal lages i følge fylkeskommunens retningslinjer og legges den fram for styret. Ved avvik under nedre grense for indikatorer på styringskortet, skal det gis forklaring på avviket og forslag til tiltak for å lukke avviket. 7

8 Vedlegg Resultat fra undersøkinger / vurderinger Styringssystemet for ORME fagskole er nytt (010). Det er derfor ikke mulig å legge fram resultat fra undersøkinger/vurderinger direkte basert på dette styringssystemet. Det har for eksempel vært utført mange studentundersøkinger tidligere, men ikke etter den nye malen som er knyttet konkret til styringskortet. Tilsvarende gjelder kontakt med eksterne aktører, medarbeiderundersøkinger etc. Vi velger derfor ikke å legge fram resultat fra tidligere undersøkinger, basert på til dels avvikende problemstillinger. Studentundersøking tilpasset styringskortet Motivasjon 1 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (skole/ hjemme) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Jeg gleder meg til å gå på skolen Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Hvor mange timer bruker du på skolearbeid utenom undervisningstiden? 0 under 10 timer pr uke eller mer pr uke Trivsel 5 Trives du godt sammen studentene i klassen din? svært godt godt litt ikke noe særlig ikke i det hele tatt 6 Trives du godt sammen lærerne dine I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 7 Ville du anbefalt skolen for andre? Ja Nei 8 Er lærerne hyggelige mot deg? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Mobbing 9 Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 8

9 10 Blir du mobbet av: studenter i gruppen/ klassen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 11 Har du vært med på å mobbe en eller flere studenter de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Har du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering på skolen på grunn av: kjønn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere funksjonshemning Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere nasjonalitet Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere religion/ livssyn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere seksuell orientering Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering av studenter i egen klasse Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre personer på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere Arbeidsro 1 Forstyrrer du andre studenter når de arbeider? 9

10 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 15 Kommer studentene i din klasse/ gruppe for sent til timene? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 16 Det er god arbeidsro i timene Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Fysisk læringsmiljø 17 Er du fornøyd med følgende forhold på skolen luften i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. temperaturen i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. klasserommene ellers Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. lærebøker og utstyr Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Laboratorier/ simulatorer Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebibliotek Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. toaletter Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebygget Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. renhold/ vasking Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Veiledning og vurdering 18 Får du være med på bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 19 Har læreren/ foreleseren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 0 Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? 10

11 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 1 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/ opplæringen at du blir bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det fra læreren? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Opplæring tilpasset forkunnskaper I hvilken grad synes du undervisningen har vært tilpasset dine forkunnskaper? Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Opplæring tilpasset fagskolens nivå 5 I hvilken grad synes du undervisningen er tilpasset fagskolens nivå? (skal ligge over vgs) Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Undervisning 6 Under er det satt opp ulike undervisningsformer. I hvilken grad mener du disse gir undervisningsutbytte for deg? Tavleundervisning i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Samtale/ diskusjon i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Studenten jobber alene i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad To og to jobber sammen i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Gruppearbeid/ case i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad 11

12 Prosjektarbeid i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Praktisk arbeid (lab/ simulator) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Arbeidsmetoder 7 Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmetoder Tavleundervisning Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Samtale/ diskusjon Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Studentene jobber alene Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere To og to studenter jobber sammen Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Gruppearbeid/ case Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Prosjektarbeid Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Praktisk arbeid (lab/ simulator) Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere 8 Bruker du Fronter i arbeid med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 9 Opplever du at Fronter hjelper deg til å arbeide bedre med skolearbeidet? Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Alltid Følgende spørsmål skal ha åpne kommentarfelt: 0 Har du noen konkrete forslag til hva som kan/ vil øke kvaliteten på den fordypningen du går på? 1 Har du noen kommentarer til denne undersøkelsen? 1

13 Sensorenes vurdering - prosedyre Etter hver eksamen skal det gjennomføres en sensorundersøkelse med mål å få svar på i hvilken grad sensorene mener at eksamensoppgaven er tilpasset de faglige målene i studieplanen. I tillegg ønsker vi en uttalelse fra sensorene om i hvilken grad de mener undervisningen har vært tilpasset de faglige krav i planen. Undersøkelsen vil bli gjennomført etter eksamensperioden rundt jul og i mai/ juni. Alle sensorer vil bli pålagt å besvare spørsmålene, og svarene skal leveres inn sammen honorarskjema. Spørsmålsstillingen vil bli: 1. I hvilken grad mener du eksamensoppgaven er i overensstemmelse med de mål som finnes i fagets studieplan?. I hvilken grad har du inntrykk av at undervisningen har vært tilpasset de mål som finnes i studieplanen?. I hvilken grad mener du innholdet i studieplanen er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning? I de tilfeller sensor ikke mener at eksamensoppgaver eller undervisning er tilpasset krav i studieplan, eller sensor ikke mener faget er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet, vil det bli aktuelt å gjennomføre personlige intervju med sensor for bedre å kunne fastslå hvilke mangler sensor mener at studiet har. Resultatet av sensorundersøkelsen vil inngå i arbeidet med neste års eksamensoppgaver samt i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse studieplanene til næringslivets behov for kompetanse. Resultatene vil også inngå i tilstandsrapporten til styret. Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking Undersøkelsen blant skolens undervisningspersonalet er valgt delt opp i to. Medarbeiderundersøkelsen går i hovedsak på fysiologiske, psykososiale og ledelsesspørsmål. Denne er felles for alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For også å få vurdert spørsmål knyttet opp mot undervisning og faglig nivå, vil det bli utarbeidet en egen lærerundersøkelse. Denne vil ta tak i funn i studentundersøkelsen og eventuelt funn i medarbeiderundersøkelsen som kan påvirke læringsmiljø. Lærerundersøkelsen vil derfor variere fra år til år i tillegg til at den også vil kunne variere fra fordypning til fordypning. Undersøkelsen vil bli utarbeidet etter at studentundersøkelsen er gjennomført i februar, og planlegges gjennomført i mars. Da dette er det første året en slik undersøkelse blir gjennomført, har vi ikke noen tidligere eksempler å vise til. Resultatene fra lærerundersøkelsene vil inngå i tilstandsrapporten til styret 1

14 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune Bedre arbeidsmiljø 009 i skoleverket - medarbeiderundersøkelsen for ansatte i i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Undersøkelsen er anonym - dvs at det ikke rapporteres resultater der 5 eller færre har besvart. Medarbeiderundersøkelsen spør om forhold i arbeidsmiljøet de 1 siste måneder - hvis det benyttes annen periode er det spesifisert i teksten. Systemet sender deg automatisk en kopi av din besvarelse som du eventuelt kan bruke ved en senere anledning. Resultatene foreligger i slutten av januar 010. Rektor har ansvar for å presentere og følge opp resultatene gjennom konkrete tiltak og medarbeidersamtaler. Tidsestimatet er 15-0 minutter. Jeg håper du tar deg tid til komme med dine svar og innspill. Svarfristen er Blant de som svarer blir det trukket et reisegavekort på kr 000. Lykke til! Vennlig hilsen rektor Din identitet vil holdes skjult Les om skjult identitet her... BAKGRUNNSDATA Spørsmålet er obligatorisk og må besvares for å komme videre ) På hvilken skole er du ansatt? * Adolf Øiens skole Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole 1

15 Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole Åfjord vg skole (Sør Trøndelag fagskole, med avdelingene Gauldal, ORME, Byåsen og Trondheim, vil inngå i ny undersøking) Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Byåsen vg skole ) På hvilken avdeling er du ansatt ST MK RM HS TIP STO Servicepersonell; kontor+andre Servicepersonell; drift+renhold Ledelsen Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Heimdal vg skole ) Hvor jobber du? Ansatt på hovedskolen Ansatt på filial Ansatt som døvetolk 5) Vennligst angi kjønn? Kvinne Mann 6) Vennligst angi alder? Under 0 år 0-9 år 0-9 år år 15

16 60 år eller eldre 7) Hvor lenge har du vært ansatt i fylkeskommunen? Under år - 8 år 9-1 år Over 1 år Pedagogisk personale defineres i denne sammenheng som - en som underviser 50% eller mer av sin arbeidstid. 8) Hvilken personalgruppe tilhører du? * Pedagogisk personale Annet personale Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Hovedtyngden betyr 50% eller mer. 9) Hvor har du hovedtyngden av din undervisning? Allmennefag Yrkesfag Annet 10) Har du en lederfunksjon? * Nei Rektor Inngår i skolens lederteam HELHETLIGE SYSTEMER Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 11) Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg får nok informasjon til å gjøre en god jobb Jeg er selv aktiv for å skaffe meg informasjon Jeg er fornøyd med de administrative rutinene på min skole Jeg er fornøyd med min tilgang på datautstyr på skolen 16

17 ANSVARSFORHOLD OG DELEGERING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 1) Besvar påstanden ut fra din arbeidsfunksjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg vet hva som er mitt ansvarsområde Jeg vet hva som forventes av meg i mitt arbeid Jeg vet hvem som har ansvar for hva på min enhet LEDERSKAP Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Begrepet "nærmeste ledelse" brukes i noen av påstandene. Vennligst besvar i forhold til DIN nærmeste leder/ledelse med personalansvar. 1) Besvar ut fra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid Jeg synes nærmeste ledelse er lydhør for ulike meninger Jeg blir sett av nærmeste ledelse Jeg får hjelp og støtte fra nærmeste ledelse Kommunikasjonen mellom meg og nærmeste ledelse er god Nærmeste ledelse evner å ta tak i problemer som oppstår Nærmeste ledelse evner å motivere meg 1) Jeg har hatt tilbud om medarbeidersamtale de siste 1 månedene Ja Nei Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 15) Jeg synes medarbeidersamtaler er nyttige 17

18 MELLOMMENNESKELIG MILJØ Angi på en skala fra 1=helt uenig til 5=helt enig. er for deg som ikke kan svare. 16) Alt i alt trives jeg tilfredstillende på min arbeidsplass 17) Jeg opplever det sosiale miljøet på min arbeidsplass som tilfredstillende 18) Jeg får støtte/hjelp i arbeidet fra mine kollegaer når jeg trenger det MOBBING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon av mobbing: Med mobbing mener vi en gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere personer som det er vanskelig å forsvare seg mot. Gjentatt erting på ubehagelig eller sårende måte er også mobbing. 19) Besvar påstandene utfra din opplevelse Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg har IKKE blitt mobbet av nærmeste ledelse de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av kollegaer de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av elevene de siste 6 månedene 18

19 SAMHANDLING, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare 0) Jeg mener samarbeidet på min skole er tilfredstillende 1) Jeg mener samarbeidet mellom skolene er tilfredstillende Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare ) Hvordan er din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke kvaliteten på arbeidet mitt Jeg mestrer arbeidsmengden jeg har Jeg mestrer stort sett arbeidsoppgavene Jeg synes arbeidet mitt er meningsfullt Jeg får passende faglige utfordringer Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg har mulighet for innflytelse i arbeidsmiljøspørsmål ) Jeg mener de tillitsvalgte ivaretar ansattes interesser på en god måte 19

20 5) Bedriftsdemokratiet på min skole fungerer tilfredstillende 6) Jeg opplever at jeg har en trygg og sikker arbeidsplass Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) Jeg omtaler min skole som en god arbeidsplass 8) Jeg vil anbefale Sør-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsplass til andre. OVERFØRING OG DELING AV KUNNSKAP OG INFORMASJON Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon samarbeidspartnere er her - andre enn kollegaer 0

21 9) Besvar utfra din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med kollegaer Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med samarbeidspartnere Jeg lærer noe nytt av kollegaer Jeg lærer noe nytt av samarbeidskollegaer Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 0) På min skole har vi diskutert hva en god nok opplæring er Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale 1) Jeg opplever at elevenes behov blir kommunisert og gjort noe med UTVIKLING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar ut fra ditt arbeidssted Helt uenig 1 Helt enig 5 Det verdsettes at vi kommer med nye ideer Jeg bidrar selv med ideer Det forventes at jeg prøver ut nye arbeidsmåter 1

22 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg er enig i at enhetsleder styrer utviklingsarbeidet i tråd med klare mål ANSATTES KOMPETANSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar påstanden utfra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Mitt arbeid krever at jeg regelmessig må tilegne meg nye kunnskaper og ferdigheter Jeg har tilfredstillende digital kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Jeg har annen tilfredstillende kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 5) Jeg har tilfredstillende kompetanse til å variere metoder i undervisninga Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon: At andre kan utføre mine arbeidsoppgaver (ikke om andre har tid til å utføre dem). 6) Andre personer kan overta mine arbeidsoppgaver hvis jeg blir syk

23 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - eller På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - Du kan krysse av for flere alternativ. 8) Hvilke forhold vanskeliggjør kompetanseutviklinga Manglende tilbud Arbeidspress Skolens økonomi Ledelsens holdninger Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Tiller vg skole Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 9) Opplever du organiseringa av arbeidet som god nok med hensyn til følgende Helt uenig 1 Helt enig 5 Teamstruktur Parallellegging Tolærersystem Gruppestørrelse

24 FYSISK MILJØ Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet 0) Jeg opplever Helt uenig 1 Helt enig 5 fysisk arbeidsmiljø som tilfredstillende støyforholdene som gode nok lysforholdene som gode nok luftkvaliteten som god nok tempraturforholdene som bra nok renholdet som bra nok plassforholdene som bra nok bygningene som velholdt INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært IA-virksomhet siden november 00. Disse spørsmålene stilles for å kartlegge hvordan noen IA-virkemidler oppleves av de ansatte 1) Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja ) Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hva skyldes sykefraværet? Forhold til kollegaer Forhold til ledelse Forhold til brukere

25 Forhold til elever Fysiske forhold Arbeidsbelastning Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hvilken type sykmelding hadde/har du? Egenmelding Gradert sykemeldt Aktivt sykemeldt Fullt sykemeldt Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 5) Tok ledelsen kontakt med deg under sykefraværet? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 6) Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? * Ja Nei 5

26 Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja 7) Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? - Ja 8) Samarbeidet du og din leder om oppfølgingsplanen? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja Arbeidsgiver innkaller til dialogmøte etter 1 uker, ansatt og Bedriftshelsetjenesten deltar. Nav innkaller til dialogmøte etter 6 mnd, ansatt og arbeidsgiver deltar. 9) Har du deltatt Ja Nei Ikke sykmeldt så lenge på dialogmøte etter 1 ukers sykemelding på dialogmøte etter 6 mnds sykmelding Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 50) Jeg opplever at det legges tilrette for at arbeidstakere kan jobbe fram til ordinær pensjonsalder hvis de selv ønsker det 6

27 EFFEKT For å kartlegge virkningen av arbeidsmiljøtiltakene som er iverksatt siste år ber vi deg besvare denne påstanden. 51) Jeg opplever at arbeidsmiljøet totalt sett det siste året er forbedret uendret blitt dårligere vet ikke Annet, spesifiser MOTIVASJON Kryss av de tre viktigste 5) Hva mener du er viktigst for å forbedre din arbeidsmotivasjon Bedre fysisk arbeidsmiljø Klarere ansvarsforhold Mer personlig ansvar Bedre kvalitet på informasjon Lettere tilgjengelig informasjon Mindre arbeidspress Bedre kommunikasjon med leder Bedre ledelse Større mulighet for faglig og personlig utvikling Oftere konstruktiv tilbakemelding på arbeidsoppgavene Mer faglig veilledning Klarere definerte arbeidsoppgaver Mer samarbeid om oppgaver Større mulighet til å påvirke beslutninger Mer fleksibel arbeidstid Bedre belønningssystemer Bedre karrieremuligheter Mer annerkjennelse Mer inspirasjon Mer glede og humor på jobben Annet, spesifiser "Tekniske forhold" som feil i undersøkelsen,mangler, tvetydigheter, oppbygging o.l. sendes Tilbakemeldingene forbeholdes kommentarer og ideer om arbeidsmiljøforhold - og de videresendes enhetsleder sammen med resten av resultatene. 5) Er det noe vi har glemt som du gjerne vil fortelle oss? Copyright All Rights Reserved. 7

28 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune 8

29 9

30 0

31 1

32

33 Vurdering av yrkesrelevans metoder Det må være rom for tilpasning til hvordan man innhenter vurdering av yrkesrelevans fra eksterne aktører og tidligere studenter. I noen fagområde er det naturlig å ha faglige rådgivende organ for fagskolen, som vil ha ei sentral rolle i arbeidet med å sikre god yrkesrelevans, og som vil være støttespillere i å innhente nødvendig informasjon. På andre fagområde er det naturlig å gjennomføre undersøkelse basert på telefonintervju eller spørreskjema. Felles for alle fagområde er at det skal innhentes pålitelig tilbakemelding på yrkesrelevans i følge årshjulet. Mulig framgangsmåte: Undersøkelsen blir gjennomført blant arbeidsgivere som har arbeidstakere som nylig har studert ved skolen, eventuelle bransjeorganisasjoner og andre eksterne aktører. For å sikre størst mulig svarprosent på en slik undersøkelse bør den gjennomføres som et personlig intervju. Da dette er en svært tidkrevende form for undersøkelse, vil det være umulig å få undersøkt hele årskull hvert år. Vi har derfor satt oss som mål at undersøkelsen skal gjennomføres slik at hver fordypning blir kontrollert minst for hvert tredje årskull. Undersøkelsen skal gjennomføres i følge årshjulet. Da det kan være vanskelig å til enhver tid å vite hvilken arbeidsgiver de tidligere studentene har, vil skolen opprette et register over e-post til tidligere studenter (Dette vil bli av praktiske grunner bli begrenset til de studenter som er uteksaminert de tre siste år). Undersøkelsen av yrkesrelevans vil starte med at studenten først blir kontaktet vi epost. Her vil skolen be om å få gjennomføre et intervju med studenten samtidig som vi også ber om å få oppgitt første arbeidsgiver etter skoleslutt. Intervju med student og arbeidsgiver vil så bli gjennomført pr tlf. Samtidig som en fordypning bli undersøkt, vil også de tilhørende bransjeforeninger (helst lokale foreninger, men hvis dette ikke er mulig, nasjonale) bli intervjuet. Tilsvarende vil man intervjue andre interessenter i fagområdet. Eksempel på dette kan være offentlige organ, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. Da vi enda ikke har gjennomført en slik undersøkelse på systematisk vis, kan vi ikke legge ved eksakte spørsmål. Selve spørsmålsstillingen vil til en stor grad gi seg selv. Vi ser likevel for oss noen problemer i forhold til det å skille mellom utdanningens relevans, og kvaliteten på selve studenten. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i tilstandsrapporten til styret.

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Godkjent av styret for Chr. Thams fagskole i møte 03.02.2015 Tidligere revisjoner/ vedtak Revidert av styret for Chr. Thams fagskole 08.09.2014, med grunnlag

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar 2016 - Sak nr. 5/16 Innhold 1. Generelt 1.1. Målsetting med og begrunnelse for kvalitetssystemet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET:

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET: Temaene i Lærerundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer