ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORME fagskole-kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 -vedtatt av styret for ORME fagskole ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet... Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet... Årshjul... skjematisk oversikt... 5 Prosedyre for innhenting av informasjon... 5 Studentundersøking... 5 Undervisningspersonellets vurdering... 6 Sensorenes vurdering... 6 Medarbeiderundersøking... 6 Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans... 6 Kvantitativ informasjon... 6 Etterbehandling av informasjon... 6 Årsrapport... 7 Vedlegg... 8 Resultat fra undersøkinger / vurderinger... 8 Studentundersøking tilpasset styringskortet... 8 Sensorenes vurdering - prosedyre... 1 Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking... 1 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune... 1 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune... 8 Vurdering av yrkesrelevans metoder... 1

2 Overordna målsetting og struktur Kvalitetssikringssystemet er bygget opp rundt et styringskort som grunnlag for utforming av dokumenter og prosedyrer og for innhenting av dokumentasjon. Styringskort med måleindikatorer Styringsperspektiv Kritisk suksessfaktor Måleindikator Resultat Mål Studenter Interne prosesser Økonomi Kvantitative Eksterne Godt læringsmiljø Tilpasset opplæring Læringsutbytte Nedre grense Motivasjon 1-5,8,5 Trivsel 1-5,,8 Mobbing Arbeidsro 1-5,6 Fysisk læringsmiljø 1-5,,6 Avbrutt skolegang % 5% 10% Veiledning og vurdering 1-5,,1 Opplæring tilpasset forkunnskaper 1-5,5 Opplæring tilpasset fagskolens nivå? 1-5,5 Undervisning 1-5,5 Totalkarakter ved avsluttet utdanning A-F B C Arbeidsmetoder 1-5,6 Studentråd Aktivitet (antall møter?) Gode tydelige og helhetlige Systemer 1-5,, Klare ansvarsforhold og optimal delegering Lærer/ student relasjon Ansvar og deligering 1-5,, Leder- og medarbeidersamtaler % Motivasjon 1-5,, Mobbing Studentmedvirkning 1-5,6 Veiledning og vurdering 1-5,, Samsvar mellom mål og ressurs Over/ underskudd Fagskole Kr 0 0 Studentenes nivå ved Gjennomsnittlig poeng ved oppstart oppstart Poeng Søkere heltid Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Søkere deltid/ nettbasert Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Studentenes bakgrunn Gjennomstrømming Fagbrev innen fordypning antall % Andre relevante fagbrev Antall % 0 0 Lang praksis Antall % 10 0 Antall som fullfører på normert tid Antall % Klagesaker eksamen Antall klagesaker % ev eks (grad Yrkesrelevans Arbeidsgivere av r),5 1-5 (grad Tidligere studenter av r),5

3 Medarbeider Sensorer Godt og aktivt lederskap på alle nivåer Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Figur 1: Styringskort for ORME fagskole Fagforeninger og/ eller org Gjennomført opplæring 1-5 (grad av r),5 Antall ja i % Lederskapet 1-5,, Tydelig ledelse 1-5,,8 Sykefravær % 5, 6 Psykososialt arbeidsmiljø 1-5,,8 Fysisk arbeidsmiljø 1-5,,8 HMS opplæring Antall % Medbestemmelse 1-5,, Kollegialt samarbeid 1-5,,8 Faglig utfordring 1-5,, Læring og faglig utvikling 1-5,, Digital kompetanse 1-5,,8 Metodisk kompetanse (lærere) 1-5,,8 Det er lang og god erfaring med å bruke tilsvarende styringskort for den videregående skolen i Sør Trøndelag, og styringskortet er tilpassa fagskolens behov og struktur. For tilpassing til fagskolens behov er det blant annet lagt vekt på indikatorer for samhandling med eksterne aktører, studentenes bakgrunn og aktivitet i studentråd. Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet Fylkeskommunens kvalitetsstyringssystem er teknisk sett bygget opp rundt datasystemet ESK, med tilgang til reglement, forskrifter, skjema, prosedyrer, sjekklister m.m. tilgjengelig for alle tilsatte. ESK datasystem er under utbygging for fagskolen. Andre offentlige godkjente kvalitetssystemer blir brukt der det er spesifikke eksterne krav til slike system. Figur : Kvalitetsstyringssystem Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet Studentadministrativt system (Extens) o Karakterer, gjennomstrømming, fravær, avbrutt skolegang etc Personaladministrativt system (Agresso) o Kompetanse, sjukefråvær Regnskapssystem for fylkeskommunen (Agresso) o Økonomiske indikatorer Arkivsystem (Elark)

4 o o Søknadsdokumentasjon, klagesaker, styredokumenter etc. Avviksrapporter, evalueringer, møtereferat etc.. Kvalitetssystem (ESK) o Rutiner og prosedyrer for innhenting av tall til styringskortet Årshjul Årshjul ORME fagskole

5 skjematisk oversikt Kvalitetssystem Styringskort Lærerund. Mars Medarbeider und. Des Studentund. Feb Yrkesrelev. und. April Sensorund. Mai/ juni Kvantitative tall Tilstandsrapport m/forslag til forbedrende tiltak Nye/ endrede mål i styringskort Styret behandler tilstandsrapport Juni Er mål i styringskort nådd? Ja Nei OK Forbedrende tiltak til skolene. Igangsettes senest til skolestart Figur : Årshjul /skjematisk oversikt for kvalitetssystemet for ORME fagskole Prosedyre for innhenting av informasjon Studentundersøking Undersøkingene blir gjennomført anonymt ved hjelp av internettbasert hjelpemiddel etter en tidsplan bestemt av årshjulet, med lokal tilpasning etter behov. Studentene skal få anledning til å vurdere utdanningstilbudene med hensyn til innhold, undervisning, arbeidsmetoder, utstyr, annen infrastruktur, trivsel og det totale læringstilbudet. Sentrale punkt av undersøkinga skal være lik for alle fagskolene i Sør Trøndelag, for å gjøre det enklere å vurdere 5

6 resultatet av undersøkinga og gi styret bedre mulighet til aktivt å bidra til kvalitetsarbeidet ved skolen. Undervisningspersonellets vurdering Som en del av kvalitetssikringen av utdanningstilbudet skal faglærere gi vurdering av sterke og svake sider ved undervisningstilbudet. Dette skal skje etter at studentundersøkinga er gjennomført (se årshjul). Funn i studentundersøkinga skal være ett av flere utgangspunkt for undervisningspersonellets vurdering av utdanningstilbudet og som kan forenkle arbeidet for styret i arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Sensorenes vurdering Som en del av sensorenes oppgaver ved sensurer av en eksamen inngår å skrive ei kort vurdering av oppgavens relevans og nivå i forhold til målsettinga for utdanninga og til læreplanmåla, og ei vurdering av eksamen totalt sett. Sensorhonorar blir ikke utbetalt uten at det er sendt inn sensorvurdering. Medarbeiderundersøking Undersøking på arbeidsmiljø og arbeidssituasjon, tidsmessig bestemt av årshjulet. Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans ORME fagskole har samarbeid med mange eksterne aktører, som arbeidsgivere, næringsorganisasjoner, fagforeninger, kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, andre utdanningsinstitusjoner, praksisbedrifter, sertifiseringsorgan m.m. Den enkelte studieretning etablerer sine egne rutiner for samarbeid med eksterne aktører og metoder for å innhente vurderinger fra disse og tidligere studenter, tidsmessig bestemt av årshjulet. Forslag til metode for å gjennomføre vurderinga er omtalt i vedlegg. Kvantitativ informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir hentet inn pålitelig kvantitativ informasjon fra studentadministrativt system, personaladministrativt system og regnskapssystem i følge behov ut i fra indikatorer i styringskortet. Etterbehandling av informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir vurdert positive og negative avvik fra styringskortet som følge av undersøkinger, og iverksetter tiltak for å følge opp dette. Daglig leder for ORME fagskole er totalt sett ansvarlig for at det blir innhentet og utviklet dokumentasjon for styringskortet ved den enkelte avdelinga ved Sør Trøndelag fagskole, og at slik dokumentasjon blir rapportert videre til fagskolestyret. Fagskolestyret har det overordna ansvaret for å følge opp eventuelle avvik under nedre grense, og for å utvikle styringskortet og kvalitetsstyringssystemet videre. 6

7 Årsrapport Daglig leder for ORME fagskole har ansvaret for at det utarbeides årsrapport om kvaliteten, basert på årets undersøkinger og kvantitative og kvalitative indikatorer som følger av styringskortet. Årsrapporten skal lages i følge fylkeskommunens retningslinjer og legges den fram for styret. Ved avvik under nedre grense for indikatorer på styringskortet, skal det gis forklaring på avviket og forslag til tiltak for å lukke avviket. 7

8 Vedlegg Resultat fra undersøkinger / vurderinger Styringssystemet for ORME fagskole er nytt (010). Det er derfor ikke mulig å legge fram resultat fra undersøkinger/vurderinger direkte basert på dette styringssystemet. Det har for eksempel vært utført mange studentundersøkinger tidligere, men ikke etter den nye malen som er knyttet konkret til styringskortet. Tilsvarende gjelder kontakt med eksterne aktører, medarbeiderundersøkinger etc. Vi velger derfor ikke å legge fram resultat fra tidligere undersøkinger, basert på til dels avvikende problemstillinger. Studentundersøking tilpasset styringskortet Motivasjon 1 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (skole/ hjemme) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Jeg gleder meg til å gå på skolen Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Hvor mange timer bruker du på skolearbeid utenom undervisningstiden? 0 under 10 timer pr uke eller mer pr uke Trivsel 5 Trives du godt sammen studentene i klassen din? svært godt godt litt ikke noe særlig ikke i det hele tatt 6 Trives du godt sammen lærerne dine I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 7 Ville du anbefalt skolen for andre? Ja Nei 8 Er lærerne hyggelige mot deg? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Mobbing 9 Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 8

9 10 Blir du mobbet av: studenter i gruppen/ klassen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 11 Har du vært med på å mobbe en eller flere studenter de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Har du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering på skolen på grunn av: kjønn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere funksjonshemning Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere nasjonalitet Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere religion/ livssyn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere seksuell orientering Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering av studenter i egen klasse Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre personer på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere Arbeidsro 1 Forstyrrer du andre studenter når de arbeider? 9

10 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 15 Kommer studentene i din klasse/ gruppe for sent til timene? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 16 Det er god arbeidsro i timene Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Fysisk læringsmiljø 17 Er du fornøyd med følgende forhold på skolen luften i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. temperaturen i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. klasserommene ellers Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. lærebøker og utstyr Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Laboratorier/ simulatorer Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebibliotek Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. toaletter Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebygget Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. renhold/ vasking Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Veiledning og vurdering 18 Får du være med på bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 19 Har læreren/ foreleseren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 0 Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? 10

11 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 1 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/ opplæringen at du blir bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det fra læreren? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Opplæring tilpasset forkunnskaper I hvilken grad synes du undervisningen har vært tilpasset dine forkunnskaper? Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Opplæring tilpasset fagskolens nivå 5 I hvilken grad synes du undervisningen er tilpasset fagskolens nivå? (skal ligge over vgs) Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Undervisning 6 Under er det satt opp ulike undervisningsformer. I hvilken grad mener du disse gir undervisningsutbytte for deg? Tavleundervisning i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Samtale/ diskusjon i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Studenten jobber alene i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad To og to jobber sammen i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Gruppearbeid/ case i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad 11

12 Prosjektarbeid i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Praktisk arbeid (lab/ simulator) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Arbeidsmetoder 7 Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmetoder Tavleundervisning Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Samtale/ diskusjon Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Studentene jobber alene Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere To og to studenter jobber sammen Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Gruppearbeid/ case Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Prosjektarbeid Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Praktisk arbeid (lab/ simulator) Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere 8 Bruker du Fronter i arbeid med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 9 Opplever du at Fronter hjelper deg til å arbeide bedre med skolearbeidet? Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Alltid Følgende spørsmål skal ha åpne kommentarfelt: 0 Har du noen konkrete forslag til hva som kan/ vil øke kvaliteten på den fordypningen du går på? 1 Har du noen kommentarer til denne undersøkelsen? 1

13 Sensorenes vurdering - prosedyre Etter hver eksamen skal det gjennomføres en sensorundersøkelse med mål å få svar på i hvilken grad sensorene mener at eksamensoppgaven er tilpasset de faglige målene i studieplanen. I tillegg ønsker vi en uttalelse fra sensorene om i hvilken grad de mener undervisningen har vært tilpasset de faglige krav i planen. Undersøkelsen vil bli gjennomført etter eksamensperioden rundt jul og i mai/ juni. Alle sensorer vil bli pålagt å besvare spørsmålene, og svarene skal leveres inn sammen honorarskjema. Spørsmålsstillingen vil bli: 1. I hvilken grad mener du eksamensoppgaven er i overensstemmelse med de mål som finnes i fagets studieplan?. I hvilken grad har du inntrykk av at undervisningen har vært tilpasset de mål som finnes i studieplanen?. I hvilken grad mener du innholdet i studieplanen er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning? I de tilfeller sensor ikke mener at eksamensoppgaver eller undervisning er tilpasset krav i studieplan, eller sensor ikke mener faget er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet, vil det bli aktuelt å gjennomføre personlige intervju med sensor for bedre å kunne fastslå hvilke mangler sensor mener at studiet har. Resultatet av sensorundersøkelsen vil inngå i arbeidet med neste års eksamensoppgaver samt i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse studieplanene til næringslivets behov for kompetanse. Resultatene vil også inngå i tilstandsrapporten til styret. Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking Undersøkelsen blant skolens undervisningspersonalet er valgt delt opp i to. Medarbeiderundersøkelsen går i hovedsak på fysiologiske, psykososiale og ledelsesspørsmål. Denne er felles for alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For også å få vurdert spørsmål knyttet opp mot undervisning og faglig nivå, vil det bli utarbeidet en egen lærerundersøkelse. Denne vil ta tak i funn i studentundersøkelsen og eventuelt funn i medarbeiderundersøkelsen som kan påvirke læringsmiljø. Lærerundersøkelsen vil derfor variere fra år til år i tillegg til at den også vil kunne variere fra fordypning til fordypning. Undersøkelsen vil bli utarbeidet etter at studentundersøkelsen er gjennomført i februar, og planlegges gjennomført i mars. Da dette er det første året en slik undersøkelse blir gjennomført, har vi ikke noen tidligere eksempler å vise til. Resultatene fra lærerundersøkelsene vil inngå i tilstandsrapporten til styret 1

14 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune Bedre arbeidsmiljø 009 i skoleverket - medarbeiderundersøkelsen for ansatte i i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Undersøkelsen er anonym - dvs at det ikke rapporteres resultater der 5 eller færre har besvart. Medarbeiderundersøkelsen spør om forhold i arbeidsmiljøet de 1 siste måneder - hvis det benyttes annen periode er det spesifisert i teksten. Systemet sender deg automatisk en kopi av din besvarelse som du eventuelt kan bruke ved en senere anledning. Resultatene foreligger i slutten av januar 010. Rektor har ansvar for å presentere og følge opp resultatene gjennom konkrete tiltak og medarbeidersamtaler. Tidsestimatet er 15-0 minutter. Jeg håper du tar deg tid til komme med dine svar og innspill. Svarfristen er Blant de som svarer blir det trukket et reisegavekort på kr 000. Lykke til! Vennlig hilsen rektor Din identitet vil holdes skjult Les om skjult identitet her... BAKGRUNNSDATA Spørsmålet er obligatorisk og må besvares for å komme videre ) På hvilken skole er du ansatt? * Adolf Øiens skole Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole 1

15 Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole Åfjord vg skole (Sør Trøndelag fagskole, med avdelingene Gauldal, ORME, Byåsen og Trondheim, vil inngå i ny undersøking) Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Byåsen vg skole ) På hvilken avdeling er du ansatt ST MK RM HS TIP STO Servicepersonell; kontor+andre Servicepersonell; drift+renhold Ledelsen Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Heimdal vg skole ) Hvor jobber du? Ansatt på hovedskolen Ansatt på filial Ansatt som døvetolk 5) Vennligst angi kjønn? Kvinne Mann 6) Vennligst angi alder? Under 0 år 0-9 år 0-9 år år 15

16 60 år eller eldre 7) Hvor lenge har du vært ansatt i fylkeskommunen? Under år - 8 år 9-1 år Over 1 år Pedagogisk personale defineres i denne sammenheng som - en som underviser 50% eller mer av sin arbeidstid. 8) Hvilken personalgruppe tilhører du? * Pedagogisk personale Annet personale Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Hovedtyngden betyr 50% eller mer. 9) Hvor har du hovedtyngden av din undervisning? Allmennefag Yrkesfag Annet 10) Har du en lederfunksjon? * Nei Rektor Inngår i skolens lederteam HELHETLIGE SYSTEMER Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 11) Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg får nok informasjon til å gjøre en god jobb Jeg er selv aktiv for å skaffe meg informasjon Jeg er fornøyd med de administrative rutinene på min skole Jeg er fornøyd med min tilgang på datautstyr på skolen 16

17 ANSVARSFORHOLD OG DELEGERING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 1) Besvar påstanden ut fra din arbeidsfunksjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg vet hva som er mitt ansvarsområde Jeg vet hva som forventes av meg i mitt arbeid Jeg vet hvem som har ansvar for hva på min enhet LEDERSKAP Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Begrepet "nærmeste ledelse" brukes i noen av påstandene. Vennligst besvar i forhold til DIN nærmeste leder/ledelse med personalansvar. 1) Besvar ut fra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid Jeg synes nærmeste ledelse er lydhør for ulike meninger Jeg blir sett av nærmeste ledelse Jeg får hjelp og støtte fra nærmeste ledelse Kommunikasjonen mellom meg og nærmeste ledelse er god Nærmeste ledelse evner å ta tak i problemer som oppstår Nærmeste ledelse evner å motivere meg 1) Jeg har hatt tilbud om medarbeidersamtale de siste 1 månedene Ja Nei Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 15) Jeg synes medarbeidersamtaler er nyttige 17

18 MELLOMMENNESKELIG MILJØ Angi på en skala fra 1=helt uenig til 5=helt enig. er for deg som ikke kan svare. 16) Alt i alt trives jeg tilfredstillende på min arbeidsplass 17) Jeg opplever det sosiale miljøet på min arbeidsplass som tilfredstillende 18) Jeg får støtte/hjelp i arbeidet fra mine kollegaer når jeg trenger det MOBBING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon av mobbing: Med mobbing mener vi en gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere personer som det er vanskelig å forsvare seg mot. Gjentatt erting på ubehagelig eller sårende måte er også mobbing. 19) Besvar påstandene utfra din opplevelse Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg har IKKE blitt mobbet av nærmeste ledelse de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av kollegaer de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av elevene de siste 6 månedene 18

19 SAMHANDLING, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare 0) Jeg mener samarbeidet på min skole er tilfredstillende 1) Jeg mener samarbeidet mellom skolene er tilfredstillende Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare ) Hvordan er din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke kvaliteten på arbeidet mitt Jeg mestrer arbeidsmengden jeg har Jeg mestrer stort sett arbeidsoppgavene Jeg synes arbeidet mitt er meningsfullt Jeg får passende faglige utfordringer Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg har mulighet for innflytelse i arbeidsmiljøspørsmål ) Jeg mener de tillitsvalgte ivaretar ansattes interesser på en god måte 19

20 5) Bedriftsdemokratiet på min skole fungerer tilfredstillende 6) Jeg opplever at jeg har en trygg og sikker arbeidsplass Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) Jeg omtaler min skole som en god arbeidsplass 8) Jeg vil anbefale Sør-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsplass til andre. OVERFØRING OG DELING AV KUNNSKAP OG INFORMASJON Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon samarbeidspartnere er her - andre enn kollegaer 0

21 9) Besvar utfra din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med kollegaer Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med samarbeidspartnere Jeg lærer noe nytt av kollegaer Jeg lærer noe nytt av samarbeidskollegaer Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 0) På min skole har vi diskutert hva en god nok opplæring er Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale 1) Jeg opplever at elevenes behov blir kommunisert og gjort noe med UTVIKLING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar ut fra ditt arbeidssted Helt uenig 1 Helt enig 5 Det verdsettes at vi kommer med nye ideer Jeg bidrar selv med ideer Det forventes at jeg prøver ut nye arbeidsmåter 1

22 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg er enig i at enhetsleder styrer utviklingsarbeidet i tråd med klare mål ANSATTES KOMPETANSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar påstanden utfra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Mitt arbeid krever at jeg regelmessig må tilegne meg nye kunnskaper og ferdigheter Jeg har tilfredstillende digital kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Jeg har annen tilfredstillende kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 5) Jeg har tilfredstillende kompetanse til å variere metoder i undervisninga Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon: At andre kan utføre mine arbeidsoppgaver (ikke om andre har tid til å utføre dem). 6) Andre personer kan overta mine arbeidsoppgaver hvis jeg blir syk

23 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - eller På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - Du kan krysse av for flere alternativ. 8) Hvilke forhold vanskeliggjør kompetanseutviklinga Manglende tilbud Arbeidspress Skolens økonomi Ledelsens holdninger Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Tiller vg skole Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 9) Opplever du organiseringa av arbeidet som god nok med hensyn til følgende Helt uenig 1 Helt enig 5 Teamstruktur Parallellegging Tolærersystem Gruppestørrelse

24 FYSISK MILJØ Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet 0) Jeg opplever Helt uenig 1 Helt enig 5 fysisk arbeidsmiljø som tilfredstillende støyforholdene som gode nok lysforholdene som gode nok luftkvaliteten som god nok tempraturforholdene som bra nok renholdet som bra nok plassforholdene som bra nok bygningene som velholdt INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært IA-virksomhet siden november 00. Disse spørsmålene stilles for å kartlegge hvordan noen IA-virkemidler oppleves av de ansatte 1) Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja ) Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hva skyldes sykefraværet? Forhold til kollegaer Forhold til ledelse Forhold til brukere

25 Forhold til elever Fysiske forhold Arbeidsbelastning Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hvilken type sykmelding hadde/har du? Egenmelding Gradert sykemeldt Aktivt sykemeldt Fullt sykemeldt Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 5) Tok ledelsen kontakt med deg under sykefraværet? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 6) Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? * Ja Nei 5

26 Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja 7) Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? - Ja 8) Samarbeidet du og din leder om oppfølgingsplanen? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja Arbeidsgiver innkaller til dialogmøte etter 1 uker, ansatt og Bedriftshelsetjenesten deltar. Nav innkaller til dialogmøte etter 6 mnd, ansatt og arbeidsgiver deltar. 9) Har du deltatt Ja Nei Ikke sykmeldt så lenge på dialogmøte etter 1 ukers sykemelding på dialogmøte etter 6 mnds sykmelding Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 50) Jeg opplever at det legges tilrette for at arbeidstakere kan jobbe fram til ordinær pensjonsalder hvis de selv ønsker det 6

27 EFFEKT For å kartlegge virkningen av arbeidsmiljøtiltakene som er iverksatt siste år ber vi deg besvare denne påstanden. 51) Jeg opplever at arbeidsmiljøet totalt sett det siste året er forbedret uendret blitt dårligere vet ikke Annet, spesifiser MOTIVASJON Kryss av de tre viktigste 5) Hva mener du er viktigst for å forbedre din arbeidsmotivasjon Bedre fysisk arbeidsmiljø Klarere ansvarsforhold Mer personlig ansvar Bedre kvalitet på informasjon Lettere tilgjengelig informasjon Mindre arbeidspress Bedre kommunikasjon med leder Bedre ledelse Større mulighet for faglig og personlig utvikling Oftere konstruktiv tilbakemelding på arbeidsoppgavene Mer faglig veilledning Klarere definerte arbeidsoppgaver Mer samarbeid om oppgaver Større mulighet til å påvirke beslutninger Mer fleksibel arbeidstid Bedre belønningssystemer Bedre karrieremuligheter Mer annerkjennelse Mer inspirasjon Mer glede og humor på jobben Annet, spesifiser "Tekniske forhold" som feil i undersøkelsen,mangler, tvetydigheter, oppbygging o.l. sendes Tilbakemeldingene forbeholdes kommentarer og ideer om arbeidsmiljøforhold - og de videresendes enhetsleder sammen med resten av resultatene. 5) Er det noe vi har glemt som du gjerne vil fortelle oss? Copyright All Rights Reserved. 7

28 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune 8

29 9

30 0

31 1

32

33 Vurdering av yrkesrelevans metoder Det må være rom for tilpasning til hvordan man innhenter vurdering av yrkesrelevans fra eksterne aktører og tidligere studenter. I noen fagområde er det naturlig å ha faglige rådgivende organ for fagskolen, som vil ha ei sentral rolle i arbeidet med å sikre god yrkesrelevans, og som vil være støttespillere i å innhente nødvendig informasjon. På andre fagområde er det naturlig å gjennomføre undersøkelse basert på telefonintervju eller spørreskjema. Felles for alle fagområde er at det skal innhentes pålitelig tilbakemelding på yrkesrelevans i følge årshjulet. Mulig framgangsmåte: Undersøkelsen blir gjennomført blant arbeidsgivere som har arbeidstakere som nylig har studert ved skolen, eventuelle bransjeorganisasjoner og andre eksterne aktører. For å sikre størst mulig svarprosent på en slik undersøkelse bør den gjennomføres som et personlig intervju. Da dette er en svært tidkrevende form for undersøkelse, vil det være umulig å få undersøkt hele årskull hvert år. Vi har derfor satt oss som mål at undersøkelsen skal gjennomføres slik at hver fordypning blir kontrollert minst for hvert tredje årskull. Undersøkelsen skal gjennomføres i følge årshjulet. Da det kan være vanskelig å til enhver tid å vite hvilken arbeidsgiver de tidligere studentene har, vil skolen opprette et register over e-post til tidligere studenter (Dette vil bli av praktiske grunner bli begrenset til de studenter som er uteksaminert de tre siste år). Undersøkelsen av yrkesrelevans vil starte med at studenten først blir kontaktet vi epost. Her vil skolen be om å få gjennomføre et intervju med studenten samtidig som vi også ber om å få oppgitt første arbeidsgiver etter skoleslutt. Intervju med student og arbeidsgiver vil så bli gjennomført pr tlf. Samtidig som en fordypning bli undersøkt, vil også de tilhørende bransjeforeninger (helst lokale foreninger, men hvis dette ikke er mulig, nasjonale) bli intervjuet. Tilsvarende vil man intervjue andre interessenter i fagområdet. Eksempel på dette kan være offentlige organ, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. Da vi enda ikke har gjennomført en slik undersøkelse på systematisk vis, kan vi ikke legge ved eksakte spørsmål. Selve spørsmålsstillingen vil til en stor grad gi seg selv. Vi ser likevel for oss noen problemer i forhold til det å skille mellom utdanningens relevans, og kvaliteten på selve studenten. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i tilstandsrapporten til styret.

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Godkjent av styret for Chr. Thams fagskole i møte 03.02.2015 Tidligere revisjoner/ vedtak Revidert av styret for Chr. Thams fagskole 08.09.2014, med grunnlag

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer