ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORME fagskole-kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 -vedtatt av styret for ORME fagskole ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet... Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet... Årshjul... skjematisk oversikt... 5 Prosedyre for innhenting av informasjon... 5 Studentundersøking... 5 Undervisningspersonellets vurdering... 6 Sensorenes vurdering... 6 Medarbeiderundersøking... 6 Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans... 6 Kvantitativ informasjon... 6 Etterbehandling av informasjon... 6 Årsrapport... 7 Vedlegg... 8 Resultat fra undersøkinger / vurderinger... 8 Studentundersøking tilpasset styringskortet... 8 Sensorenes vurdering - prosedyre... 1 Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking... 1 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune... 1 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune... 8 Vurdering av yrkesrelevans metoder... 1

2 Overordna målsetting og struktur Kvalitetssikringssystemet er bygget opp rundt et styringskort som grunnlag for utforming av dokumenter og prosedyrer og for innhenting av dokumentasjon. Styringskort med måleindikatorer Styringsperspektiv Kritisk suksessfaktor Måleindikator Resultat Mål Studenter Interne prosesser Økonomi Kvantitative Eksterne Godt læringsmiljø Tilpasset opplæring Læringsutbytte Nedre grense Motivasjon 1-5,8,5 Trivsel 1-5,,8 Mobbing Arbeidsro 1-5,6 Fysisk læringsmiljø 1-5,,6 Avbrutt skolegang % 5% 10% Veiledning og vurdering 1-5,,1 Opplæring tilpasset forkunnskaper 1-5,5 Opplæring tilpasset fagskolens nivå? 1-5,5 Undervisning 1-5,5 Totalkarakter ved avsluttet utdanning A-F B C Arbeidsmetoder 1-5,6 Studentråd Aktivitet (antall møter?) Gode tydelige og helhetlige Systemer 1-5,, Klare ansvarsforhold og optimal delegering Lærer/ student relasjon Ansvar og deligering 1-5,, Leder- og medarbeidersamtaler % Motivasjon 1-5,, Mobbing Studentmedvirkning 1-5,6 Veiledning og vurdering 1-5,, Samsvar mellom mål og ressurs Over/ underskudd Fagskole Kr 0 0 Studentenes nivå ved Gjennomsnittlig poeng ved oppstart oppstart Poeng Søkere heltid Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Søkere deltid/ nettbasert Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Studentenes bakgrunn Gjennomstrømming Fagbrev innen fordypning antall % Andre relevante fagbrev Antall % 0 0 Lang praksis Antall % 10 0 Antall som fullfører på normert tid Antall % Klagesaker eksamen Antall klagesaker % ev eks (grad Yrkesrelevans Arbeidsgivere av r),5 1-5 (grad Tidligere studenter av r),5

3 Medarbeider Sensorer Godt og aktivt lederskap på alle nivåer Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Figur 1: Styringskort for ORME fagskole Fagforeninger og/ eller org Gjennomført opplæring 1-5 (grad av r),5 Antall ja i % Lederskapet 1-5,, Tydelig ledelse 1-5,,8 Sykefravær % 5, 6 Psykososialt arbeidsmiljø 1-5,,8 Fysisk arbeidsmiljø 1-5,,8 HMS opplæring Antall % Medbestemmelse 1-5,, Kollegialt samarbeid 1-5,,8 Faglig utfordring 1-5,, Læring og faglig utvikling 1-5,, Digital kompetanse 1-5,,8 Metodisk kompetanse (lærere) 1-5,,8 Det er lang og god erfaring med å bruke tilsvarende styringskort for den videregående skolen i Sør Trøndelag, og styringskortet er tilpassa fagskolens behov og struktur. For tilpassing til fagskolens behov er det blant annet lagt vekt på indikatorer for samhandling med eksterne aktører, studentenes bakgrunn og aktivitet i studentråd. Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet Fylkeskommunens kvalitetsstyringssystem er teknisk sett bygget opp rundt datasystemet ESK, med tilgang til reglement, forskrifter, skjema, prosedyrer, sjekklister m.m. tilgjengelig for alle tilsatte. ESK datasystem er under utbygging for fagskolen. Andre offentlige godkjente kvalitetssystemer blir brukt der det er spesifikke eksterne krav til slike system. Figur : Kvalitetsstyringssystem Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet Studentadministrativt system (Extens) o Karakterer, gjennomstrømming, fravær, avbrutt skolegang etc Personaladministrativt system (Agresso) o Kompetanse, sjukefråvær Regnskapssystem for fylkeskommunen (Agresso) o Økonomiske indikatorer Arkivsystem (Elark)

4 o o Søknadsdokumentasjon, klagesaker, styredokumenter etc. Avviksrapporter, evalueringer, møtereferat etc.. Kvalitetssystem (ESK) o Rutiner og prosedyrer for innhenting av tall til styringskortet Årshjul Årshjul ORME fagskole

5 skjematisk oversikt Kvalitetssystem Styringskort Lærerund. Mars Medarbeider und. Des Studentund. Feb Yrkesrelev. und. April Sensorund. Mai/ juni Kvantitative tall Tilstandsrapport m/forslag til forbedrende tiltak Nye/ endrede mål i styringskort Styret behandler tilstandsrapport Juni Er mål i styringskort nådd? Ja Nei OK Forbedrende tiltak til skolene. Igangsettes senest til skolestart Figur : Årshjul /skjematisk oversikt for kvalitetssystemet for ORME fagskole Prosedyre for innhenting av informasjon Studentundersøking Undersøkingene blir gjennomført anonymt ved hjelp av internettbasert hjelpemiddel etter en tidsplan bestemt av årshjulet, med lokal tilpasning etter behov. Studentene skal få anledning til å vurdere utdanningstilbudene med hensyn til innhold, undervisning, arbeidsmetoder, utstyr, annen infrastruktur, trivsel og det totale læringstilbudet. Sentrale punkt av undersøkinga skal være lik for alle fagskolene i Sør Trøndelag, for å gjøre det enklere å vurdere 5

6 resultatet av undersøkinga og gi styret bedre mulighet til aktivt å bidra til kvalitetsarbeidet ved skolen. Undervisningspersonellets vurdering Som en del av kvalitetssikringen av utdanningstilbudet skal faglærere gi vurdering av sterke og svake sider ved undervisningstilbudet. Dette skal skje etter at studentundersøkinga er gjennomført (se årshjul). Funn i studentundersøkinga skal være ett av flere utgangspunkt for undervisningspersonellets vurdering av utdanningstilbudet og som kan forenkle arbeidet for styret i arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Sensorenes vurdering Som en del av sensorenes oppgaver ved sensurer av en eksamen inngår å skrive ei kort vurdering av oppgavens relevans og nivå i forhold til målsettinga for utdanninga og til læreplanmåla, og ei vurdering av eksamen totalt sett. Sensorhonorar blir ikke utbetalt uten at det er sendt inn sensorvurdering. Medarbeiderundersøking Undersøking på arbeidsmiljø og arbeidssituasjon, tidsmessig bestemt av årshjulet. Eksterne aktørers vurdering og yrkesrelevans ORME fagskole har samarbeid med mange eksterne aktører, som arbeidsgivere, næringsorganisasjoner, fagforeninger, kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, andre utdanningsinstitusjoner, praksisbedrifter, sertifiseringsorgan m.m. Den enkelte studieretning etablerer sine egne rutiner for samarbeid med eksterne aktører og metoder for å innhente vurderinger fra disse og tidligere studenter, tidsmessig bestemt av årshjulet. Forslag til metode for å gjennomføre vurderinga er omtalt i vedlegg. Kvantitativ informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir hentet inn pålitelig kvantitativ informasjon fra studentadministrativt system, personaladministrativt system og regnskapssystem i følge behov ut i fra indikatorer i styringskortet. Etterbehandling av informasjon Daglig leder for ORME fagskole er ansvarlig for at det blir vurdert positive og negative avvik fra styringskortet som følge av undersøkinger, og iverksetter tiltak for å følge opp dette. Daglig leder for ORME fagskole er totalt sett ansvarlig for at det blir innhentet og utviklet dokumentasjon for styringskortet ved den enkelte avdelinga ved Sør Trøndelag fagskole, og at slik dokumentasjon blir rapportert videre til fagskolestyret. Fagskolestyret har det overordna ansvaret for å følge opp eventuelle avvik under nedre grense, og for å utvikle styringskortet og kvalitetsstyringssystemet videre. 6

7 Årsrapport Daglig leder for ORME fagskole har ansvaret for at det utarbeides årsrapport om kvaliteten, basert på årets undersøkinger og kvantitative og kvalitative indikatorer som følger av styringskortet. Årsrapporten skal lages i følge fylkeskommunens retningslinjer og legges den fram for styret. Ved avvik under nedre grense for indikatorer på styringskortet, skal det gis forklaring på avviket og forslag til tiltak for å lukke avviket. 7

8 Vedlegg Resultat fra undersøkinger / vurderinger Styringssystemet for ORME fagskole er nytt (010). Det er derfor ikke mulig å legge fram resultat fra undersøkinger/vurderinger direkte basert på dette styringssystemet. Det har for eksempel vært utført mange studentundersøkinger tidligere, men ikke etter den nye malen som er knyttet konkret til styringskortet. Tilsvarende gjelder kontakt med eksterne aktører, medarbeiderundersøkinger etc. Vi velger derfor ikke å legge fram resultat fra tidligere undersøkinger, basert på til dels avvikende problemstillinger. Studentundersøking tilpasset styringskortet Motivasjon 1 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (skole/ hjemme) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Jeg gleder meg til å gå på skolen Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Hvor mange timer bruker du på skolearbeid utenom undervisningstiden? 0 under 10 timer pr uke eller mer pr uke Trivsel 5 Trives du godt sammen studentene i klassen din? svært godt godt litt ikke noe særlig ikke i det hele tatt 6 Trives du godt sammen lærerne dine I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 7 Ville du anbefalt skolen for andre? Ja Nei 8 Er lærerne hyggelige mot deg? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Mobbing 9 Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 8

9 10 Blir du mobbet av: studenter i gruppen/ klassen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 11 Har du vært med på å mobbe en eller flere studenter de siste månedene? Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Har du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering på skolen på grunn av: kjønn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere funksjonshemning Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere nasjonalitet Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere religion/ livssyn Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere seksuell orientering Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere 1 Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering av studenter i egen klasse Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre studenter på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere en eller flere lærere Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere andre personer på skolen Nei En sjelden gang eller ganger i mnd Omtrent 1 gang i uka Oftere Arbeidsro 1 Forstyrrer du andre studenter når de arbeider? 9

10 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 15 Kommer studentene i din klasse/ gruppe for sent til timene? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 16 Det er god arbeidsro i timene Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Fysisk læringsmiljø 17 Er du fornøyd med følgende forhold på skolen luften i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. temperaturen i klasserommene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. klasserommene ellers Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. lærebøker og utstyr Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Laboratorier/ simulatorer Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebibliotek Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. toaletter Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. skolebygget Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. renhold/ vasking Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig F. Veiledning og vurdering 18 Får du være med på bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 19 Har læreren/ foreleseren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 0 Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? 10

11 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 1 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/ opplæringen at du blir bedre i fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det fra læreren? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Opplæring tilpasset forkunnskaper I hvilken grad synes du undervisningen har vært tilpasset dine forkunnskaper? Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Opplæring tilpasset fagskolens nivå 5 I hvilken grad synes du undervisningen er tilpasset fagskolens nivå? (skal ligge over vgs) Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Fordypningsfag i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Undervisning 6 Under er det satt opp ulike undervisningsformer. I hvilken grad mener du disse gir undervisningsutbytte for deg? Tavleundervisning i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Samtale/ diskusjon i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Studenten jobber alene i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad To og to jobber sammen i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Gruppearbeid/ case i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad 11

12 Prosjektarbeid i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Praktisk arbeid (lab/ simulator) i svært stor grad stor grad passe liten grad svært liten grad Arbeidsmetoder 7 Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmetoder Tavleundervisning Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Samtale/ diskusjon Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Studentene jobber alene Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere To og to studenter jobber sammen Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Gruppearbeid/ case Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Prosjektarbeid Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere Praktisk arbeid (lab/ simulator) Flere ganger i uka1 gang i uka1- ganger i mnd- ganger i halvåret Sjeldnere 8 Bruker du Fronter i arbeid med fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 9 Opplever du at Fronter hjelper deg til å arbeide bedre med skolearbeidet? Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Alltid Følgende spørsmål skal ha åpne kommentarfelt: 0 Har du noen konkrete forslag til hva som kan/ vil øke kvaliteten på den fordypningen du går på? 1 Har du noen kommentarer til denne undersøkelsen? 1

13 Sensorenes vurdering - prosedyre Etter hver eksamen skal det gjennomføres en sensorundersøkelse med mål å få svar på i hvilken grad sensorene mener at eksamensoppgaven er tilpasset de faglige målene i studieplanen. I tillegg ønsker vi en uttalelse fra sensorene om i hvilken grad de mener undervisningen har vært tilpasset de faglige krav i planen. Undersøkelsen vil bli gjennomført etter eksamensperioden rundt jul og i mai/ juni. Alle sensorer vil bli pålagt å besvare spørsmålene, og svarene skal leveres inn sammen honorarskjema. Spørsmålsstillingen vil bli: 1. I hvilken grad mener du eksamensoppgaven er i overensstemmelse med de mål som finnes i fagets studieplan?. I hvilken grad har du inntrykk av at undervisningen har vært tilpasset de mål som finnes i studieplanen?. I hvilken grad mener du innholdet i studieplanen er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning? I de tilfeller sensor ikke mener at eksamensoppgaver eller undervisning er tilpasset krav i studieplan, eller sensor ikke mener faget er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet, vil det bli aktuelt å gjennomføre personlige intervju med sensor for bedre å kunne fastslå hvilke mangler sensor mener at studiet har. Resultatet av sensorundersøkelsen vil inngå i arbeidet med neste års eksamensoppgaver samt i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse studieplanene til næringslivets behov for kompetanse. Resultatene vil også inngå i tilstandsrapporten til styret. Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking Undersøkelsen blant skolens undervisningspersonalet er valgt delt opp i to. Medarbeiderundersøkelsen går i hovedsak på fysiologiske, psykososiale og ledelsesspørsmål. Denne er felles for alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For også å få vurdert spørsmål knyttet opp mot undervisning og faglig nivå, vil det bli utarbeidet en egen lærerundersøkelse. Denne vil ta tak i funn i studentundersøkelsen og eventuelt funn i medarbeiderundersøkelsen som kan påvirke læringsmiljø. Lærerundersøkelsen vil derfor variere fra år til år i tillegg til at den også vil kunne variere fra fordypning til fordypning. Undersøkelsen vil bli utarbeidet etter at studentundersøkelsen er gjennomført i februar, og planlegges gjennomført i mars. Da dette er det første året en slik undersøkelse blir gjennomført, har vi ikke noen tidligere eksempler å vise til. Resultatene fra lærerundersøkelsene vil inngå i tilstandsrapporten til styret 1

14 Medarbeiderundersøking i Sør Trøndelag fylkeskommune Bedre arbeidsmiljø 009 i skoleverket - medarbeiderundersøkelsen for ansatte i i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Undersøkelsen er anonym - dvs at det ikke rapporteres resultater der 5 eller færre har besvart. Medarbeiderundersøkelsen spør om forhold i arbeidsmiljøet de 1 siste måneder - hvis det benyttes annen periode er det spesifisert i teksten. Systemet sender deg automatisk en kopi av din besvarelse som du eventuelt kan bruke ved en senere anledning. Resultatene foreligger i slutten av januar 010. Rektor har ansvar for å presentere og følge opp resultatene gjennom konkrete tiltak og medarbeidersamtaler. Tidsestimatet er 15-0 minutter. Jeg håper du tar deg tid til komme med dine svar og innspill. Svarfristen er Blant de som svarer blir det trukket et reisegavekort på kr 000. Lykke til! Vennlig hilsen rektor Din identitet vil holdes skjult Les om skjult identitet her... BAKGRUNNSDATA Spørsmålet er obligatorisk og må besvares for å komme videre ) På hvilken skole er du ansatt? * Adolf Øiens skole Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole 1

15 Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole Åfjord vg skole (Sør Trøndelag fagskole, med avdelingene Gauldal, ORME, Byåsen og Trondheim, vil inngå i ny undersøking) Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Byåsen vg skole ) På hvilken avdeling er du ansatt ST MK RM HS TIP STO Servicepersonell; kontor+andre Servicepersonell; drift+renhold Ledelsen Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Heimdal vg skole ) Hvor jobber du? Ansatt på hovedskolen Ansatt på filial Ansatt som døvetolk 5) Vennligst angi kjønn? Kvinne Mann 6) Vennligst angi alder? Under 0 år 0-9 år 0-9 år år 15

16 60 år eller eldre 7) Hvor lenge har du vært ansatt i fylkeskommunen? Under år - 8 år 9-1 år Over 1 år Pedagogisk personale defineres i denne sammenheng som - en som underviser 50% eller mer av sin arbeidstid. 8) Hvilken personalgruppe tilhører du? * Pedagogisk personale Annet personale Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Hovedtyngden betyr 50% eller mer. 9) Hvor har du hovedtyngden av din undervisning? Allmennefag Yrkesfag Annet 10) Har du en lederfunksjon? * Nei Rektor Inngår i skolens lederteam HELHETLIGE SYSTEMER Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 11) Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg får nok informasjon til å gjøre en god jobb Jeg er selv aktiv for å skaffe meg informasjon Jeg er fornøyd med de administrative rutinene på min skole Jeg er fornøyd med min tilgang på datautstyr på skolen 16

17 ANSVARSFORHOLD OG DELEGERING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 1) Besvar påstanden ut fra din arbeidsfunksjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg vet hva som er mitt ansvarsområde Jeg vet hva som forventes av meg i mitt arbeid Jeg vet hvem som har ansvar for hva på min enhet LEDERSKAP Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Begrepet "nærmeste ledelse" brukes i noen av påstandene. Vennligst besvar i forhold til DIN nærmeste leder/ledelse med personalansvar. 1) Besvar ut fra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke beslutninger som er viktige for mitt arbeid Jeg synes nærmeste ledelse er lydhør for ulike meninger Jeg blir sett av nærmeste ledelse Jeg får hjelp og støtte fra nærmeste ledelse Kommunikasjonen mellom meg og nærmeste ledelse er god Nærmeste ledelse evner å ta tak i problemer som oppstår Nærmeste ledelse evner å motivere meg 1) Jeg har hatt tilbud om medarbeidersamtale de siste 1 månedene Ja Nei Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 15) Jeg synes medarbeidersamtaler er nyttige 17

18 MELLOMMENNESKELIG MILJØ Angi på en skala fra 1=helt uenig til 5=helt enig. er for deg som ikke kan svare. 16) Alt i alt trives jeg tilfredstillende på min arbeidsplass 17) Jeg opplever det sosiale miljøet på min arbeidsplass som tilfredstillende 18) Jeg får støtte/hjelp i arbeidet fra mine kollegaer når jeg trenger det MOBBING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon av mobbing: Med mobbing mener vi en gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere personer som det er vanskelig å forsvare seg mot. Gjentatt erting på ubehagelig eller sårende måte er også mobbing. 19) Besvar påstandene utfra din opplevelse Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg har IKKE blitt mobbet av nærmeste ledelse de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av kollegaer de siste 6 månedene Jeg har IKKE blitt mobbet av elevene de siste 6 månedene 18

19 SAMHANDLING, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare 0) Jeg mener samarbeidet på min skole er tilfredstillende 1) Jeg mener samarbeidet mellom skolene er tilfredstillende Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare ) Hvordan er din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg kan påvirke kvaliteten på arbeidet mitt Jeg mestrer arbeidsmengden jeg har Jeg mestrer stort sett arbeidsoppgavene Jeg synes arbeidet mitt er meningsfullt Jeg får passende faglige utfordringer Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg har mulighet for innflytelse i arbeidsmiljøspørsmål ) Jeg mener de tillitsvalgte ivaretar ansattes interesser på en god måte 19

20 5) Bedriftsdemokratiet på min skole fungerer tilfredstillende 6) Jeg opplever at jeg har en trygg og sikker arbeidsplass Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) Jeg omtaler min skole som en god arbeidsplass 8) Jeg vil anbefale Sør-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsplass til andre. OVERFØRING OG DELING AV KUNNSKAP OG INFORMASJON Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon samarbeidspartnere er her - andre enn kollegaer 0

21 9) Besvar utfra din arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med kollegaer Jeg deler ofte min kunnskap og erfaring med samarbeidspartnere Jeg lærer noe nytt av kollegaer Jeg lærer noe nytt av samarbeidskollegaer Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 0) På min skole har vi diskutert hva en god nok opplæring er Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale 1) Jeg opplever at elevenes behov blir kommunisert og gjort noe med UTVIKLING Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar ut fra ditt arbeidssted Helt uenig 1 Helt enig 5 Det verdsettes at vi kommer med nye ideer Jeg bidrar selv med ideer Det forventes at jeg prøver ut nye arbeidsmåter 1

22 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Jeg er enig i at enhetsleder styrer utviklingsarbeidet i tråd med klare mål ANSATTES KOMPETANSE Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. ) Besvar påstanden utfra egen arbeidssituasjon Helt uenig 1 Helt enig 5 Mitt arbeid krever at jeg regelmessig må tilegne meg nye kunnskaper og ferdigheter Jeg har tilfredstillende digital kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Jeg har annen tilfredstillende kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken personalgruppe tilhører du? - Pedagogisk personale Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 5) Jeg har tilfredstillende kompetanse til å variere metoder i undervisninga Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. Definisjon: At andre kan utføre mine arbeidsoppgaver (ikke om andre har tid til å utføre dem). 6) Andre personer kan overta mine arbeidsoppgaver hvis jeg blir syk

23 Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 7) På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - eller På min skole ligger forholdene tilrette for kompetanseutvikling - Du kan krysse av for flere alternativ. 8) Hvilke forhold vanskeliggjør kompetanseutviklinga Manglende tilbud Arbeidspress Skolens økonomi Ledelsens holdninger Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: På hvilken skole er du ansatt? - Tiller vg skole Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig. er for deg som ikke kan svare. 9) Opplever du organiseringa av arbeidet som god nok med hensyn til følgende Helt uenig 1 Helt enig 5 Teamstruktur Parallellegging Tolærersystem Gruppestørrelse

24 FYSISK MILJØ Angi på en skala fra 1= helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. Besvar påstanden utfra egen arbeidsplass hvis annet ikke er beskrevet 0) Jeg opplever Helt uenig 1 Helt enig 5 fysisk arbeidsmiljø som tilfredstillende støyforholdene som gode nok lysforholdene som gode nok luftkvaliteten som god nok tempraturforholdene som bra nok renholdet som bra nok plassforholdene som bra nok bygningene som velholdt INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært IA-virksomhet siden november 00. Disse spørsmålene stilles for å kartlegge hvordan noen IA-virkemidler oppleves av de ansatte 1) Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja ) Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din * Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen din - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hva skyldes sykefraværet? Forhold til kollegaer Forhold til ledelse Forhold til brukere

25 Forhold til elever Fysiske forhold Arbeidsbelastning Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Har du iløpet av de 1 siste månedene brukt egenmelding eller vært sykmeldt av lege - Ja Du kan krysse av for flere alternativ ) Hvilken type sykmelding hadde/har du? Egenmelding Gradert sykemeldt Aktivt sykemeldt Fullt sykemeldt Annet, spesifiser Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 5) Tok ledelsen kontakt med deg under sykefraværet? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Gradert sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Fullt sykemeldt eller Hvilken type sykmelding hadde/har du? - Aktivt sykemeldt 6) Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? * Ja Nei 5

26 Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja 7) Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Ble det skrevet oppfølgingsplan av deg og arbeidsgiver? - Ja 8) Samarbeidet du og din leder om oppfølgingsplanen? Ja Nei Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen. Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: Var du sykmeldt i mer enn 6 uker? - Ja Arbeidsgiver innkaller til dialogmøte etter 1 uker, ansatt og Bedriftshelsetjenesten deltar. Nav innkaller til dialogmøte etter 6 mnd, ansatt og arbeidsgiver deltar. 9) Har du deltatt Ja Nei Ikke sykmeldt så lenge på dialogmøte etter 1 ukers sykemelding på dialogmøte etter 6 mnds sykmelding Angi på en skala fra 1 = helt uenig til 5= helt enig. er for deg som ikke kan svare. 50) Jeg opplever at det legges tilrette for at arbeidstakere kan jobbe fram til ordinær pensjonsalder hvis de selv ønsker det 6

27 EFFEKT For å kartlegge virkningen av arbeidsmiljøtiltakene som er iverksatt siste år ber vi deg besvare denne påstanden. 51) Jeg opplever at arbeidsmiljøet totalt sett det siste året er forbedret uendret blitt dårligere vet ikke Annet, spesifiser MOTIVASJON Kryss av de tre viktigste 5) Hva mener du er viktigst for å forbedre din arbeidsmotivasjon Bedre fysisk arbeidsmiljø Klarere ansvarsforhold Mer personlig ansvar Bedre kvalitet på informasjon Lettere tilgjengelig informasjon Mindre arbeidspress Bedre kommunikasjon med leder Bedre ledelse Større mulighet for faglig og personlig utvikling Oftere konstruktiv tilbakemelding på arbeidsoppgavene Mer faglig veilledning Klarere definerte arbeidsoppgaver Mer samarbeid om oppgaver Større mulighet til å påvirke beslutninger Mer fleksibel arbeidstid Bedre belønningssystemer Bedre karrieremuligheter Mer annerkjennelse Mer inspirasjon Mer glede og humor på jobben Annet, spesifiser "Tekniske forhold" som feil i undersøkelsen,mangler, tvetydigheter, oppbygging o.l. sendes Tilbakemeldingene forbeholdes kommentarer og ideer om arbeidsmiljøforhold - og de videresendes enhetsleder sammen med resten av resultatene. 5) Er det noe vi har glemt som du gjerne vil fortelle oss? Copyright All Rights Reserved. 7

28 Mal for årsrapport for enheter i Sør Trøndelag fylkeskommune 8

29 9

30 0

31 1

32

33 Vurdering av yrkesrelevans metoder Det må være rom for tilpasning til hvordan man innhenter vurdering av yrkesrelevans fra eksterne aktører og tidligere studenter. I noen fagområde er det naturlig å ha faglige rådgivende organ for fagskolen, som vil ha ei sentral rolle i arbeidet med å sikre god yrkesrelevans, og som vil være støttespillere i å innhente nødvendig informasjon. På andre fagområde er det naturlig å gjennomføre undersøkelse basert på telefonintervju eller spørreskjema. Felles for alle fagområde er at det skal innhentes pålitelig tilbakemelding på yrkesrelevans i følge årshjulet. Mulig framgangsmåte: Undersøkelsen blir gjennomført blant arbeidsgivere som har arbeidstakere som nylig har studert ved skolen, eventuelle bransjeorganisasjoner og andre eksterne aktører. For å sikre størst mulig svarprosent på en slik undersøkelse bør den gjennomføres som et personlig intervju. Da dette er en svært tidkrevende form for undersøkelse, vil det være umulig å få undersøkt hele årskull hvert år. Vi har derfor satt oss som mål at undersøkelsen skal gjennomføres slik at hver fordypning blir kontrollert minst for hvert tredje årskull. Undersøkelsen skal gjennomføres i følge årshjulet. Da det kan være vanskelig å til enhver tid å vite hvilken arbeidsgiver de tidligere studentene har, vil skolen opprette et register over e-post til tidligere studenter (Dette vil bli av praktiske grunner bli begrenset til de studenter som er uteksaminert de tre siste år). Undersøkelsen av yrkesrelevans vil starte med at studenten først blir kontaktet vi epost. Her vil skolen be om å få gjennomføre et intervju med studenten samtidig som vi også ber om å få oppgitt første arbeidsgiver etter skoleslutt. Intervju med student og arbeidsgiver vil så bli gjennomført pr tlf. Samtidig som en fordypning bli undersøkt, vil også de tilhørende bransjeforeninger (helst lokale foreninger, men hvis dette ikke er mulig, nasjonale) bli intervjuet. Tilsvarende vil man intervjue andre interessenter i fagområdet. Eksempel på dette kan være offentlige organ, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. Da vi enda ikke har gjennomført en slik undersøkelse på systematisk vis, kan vi ikke legge ved eksakte spørsmål. Selve spørsmålsstillingen vil til en stor grad gi seg selv. Vi ser likevel for oss noen problemer i forhold til det å skille mellom utdanningens relevans, og kvaliteten på selve studenten. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i tilstandsrapporten til styret.

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kvalitetsmelding for utdanningssektoren 2013 1 KVALITETSMELDING 2013 Innhold A Innledning... 4 A 1 Bakgrunn... 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet... 5 A - 3 System og metoder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer