Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole"

Transkript

1 Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Godkjent av styret for Chr. Thams fagskole i møte Tidligere revisjoner/ vedtak Revidert av styret for Chr. Thams fagskole , med grunnlag i systemet som ble godkjent av NOKUT for ORME fagskole ORME fagskole skiftet navn til Christian Thams fagskole Innhold Fagskolens struktur og ansvarsforhold... 3 Organisasjonskart... 3 Ansvarsforhold... 3 Drift og vedlikehold av kvalitetssikringssystemet... 3 Vedlikehold av studieplaner... 3 Søknader til NOKUT... 4 Studenttillitsvalgtordninga... 4 Innhenting og behandling av tilbakemeldinger... 4 Kvantitativ informasjon om fagskolen... 4 Kvalitetssikringssystemets målsettinger og grunnlag... 4 Revisjon av styringskortet... 5 Styringskort med måleindikatorer... 5 Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet... 6 Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet... 6 Årshjul skjematisk oversikt... 7 Prosedyre for innhenting av informasjon... 8 Studentundersøkelse... 8 Undervisningspersonellets vurdering... 8 Sensorenes vurdering... 8 Medarbeiderundersøkelse... 8 Undersøkelse med eksterne aktører... 8 Etterbehandling av informasjon... 8

2 Årsrapport... 9 Vedlegg Studentundersøkelse tilpasset styringskortet Sensorenes vurdering - prosedyre Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking Årsrapport Eksterne aktører eksempel på gjennomføring av undersøkelse Sensorar døme på tilbakemelding

3 Fagskolens struktur og ansvarsforhold Organisasjonskart Figur 1 Organisasjonskart Ansvarsforhold Drift og vedlikehold av kvalitetssikringssystemet Daglig leder er ansvarlig for drift og vedlikehold av kvalitetssikringssystemet og eventuelle søknader til NOKUT ved vesentlige endringer. Vedlikehold av studieplaner Daglig leder, i samarbeid med styret, er ansvarlig for at alle studieplanene til enhver tid er utformet og følger de overordnede kravene som NOKUT stiller, og at det blir gjennomført nødvendige revisjoner i tråd med vurderingene i skolens fagmiljø på grunnlag av innhentede tilbakemeldinger om kvaliteten og faglig relevans, fra studenter, undervisningspersonale, sensorer og aktører i yrkesfeltet. 3

4 Daglig leder vil normalt delegere det konkrete faglige arbeidet med vedlikehold av studieplanene til hovedlærer, som i samråd med daglig leder vurderer om revisjonene er innenfor ramma av mindre endringer, eller om det er nødvendig med søknad til NOKUT før endringene blir gjennomført. Søknader til NOKUT Daglig leder, i samarbeid med styret, er ansvarlig for søknader om nye utdanninger eller søknader om vesentlige endringer i eksisterende utdanninger. Søknadene blir utarbeidet i samarbeid med aktuelt fagmiljø. Studenttillitsvalgtordninga Daglig leder, eller den hun/han delegerer til, er ansvarlig for arbeidet med studenttillitsvalgtordninga. Innhenting og behandling av tilbakemeldinger Daglig leder, eller den hun/han delegerer til, er ansvarlig for at det blir hentet inn tilbakemeldinger fra studentene og sensorene Hovedlærer i aktuelt fagområde er ansvarlig for å initiere og hente inn tilbakemeldinger for sitt fagområde når det gjelder lærerpersonalet og andre aktører i yrkesfeltet, og melde tilbake til daglig leder. Daglig leder er ansvarlig for at tilbakemeldingene blir behandlet videre i ledelsen/ lærerkollegiet for å effektuere eventuelle tiltak, og for tilbakemelding til styret. Kvantitativ informasjon om fagskolen Daglig leder for Christian Thams fagskole som er ansvarlig for at det blir hentet inn pålitelig kvantitativ informasjon fra studentadministrativt system, personaladministrativt system og regnskapssystem i følge behov som følger av indikatorer i styringskortet. Kvalitetssikringssystemets målsettinger og grunnlag Kvalitetssikringssystemet er bygget opp rundt et styringskort som grunnlag for utforming av dokumenter og prosedyrer og for innhenting av dokumentasjon. Det er lang og god erfaring med å bruke tilsvarende styringskort for den videregående skolen i Sør Trøndelag, og styringskortet er tilpassa fagskolens behov og struktur. For tilpassing til fagskolens behov er det blant annet lagt vekt på indikatorer for samhandling med eksterne aktører, studentenes bakgrunn og aktivitet i studentråd. Indikatorene og grenseverdiene ble etablert gjennom et felles prosjekt for de fylkeskommunale fagskolene i Sør Trøndelag i 2010, og erfaringene har vist at dette har fungert godt som et styringsverktøy. Det har også vist seg å være nyttig at skolene har felles styringskort, for enklere å kunne sammenligne resultater og drift, og dermed gi fylkeskommunen bedre grunnlag for overordnede prioriteringer. Skolens årlige gjennomgang av drifta, inkludert tilbakemeldinger fra studenter, lærere, eksterne aktører og sensorer, vil bli vurdert opp mot styringskortet som et viktig styringsverktøy for skolen. 4

5 Revisjon av styringskortet Blir de rette tingene vurdert og målt, og med korrekte måleparametere? Fungerer styringskortet, slik det er, som et godt verktøy for skolens drift? Har endringer i studietilbud, finansiering, undervisningsmetoder etc, ført til nødvendige endringer i styringskortet? I den årlige gjennomgangen av skolens drift, målt opp mot styringskortet, vil skolens ledelse, i samarbeid med lærerstaben, vurdere om det er behov for en revisjon av styringskortet. Dersom det blir avdekket behov for revisjon, vil det bli vurdert om det er behov for umiddelbar endring, eller om man kan vente til neste felles revisjon på fylkesplan, i et samarbeid mellom alle de fylkeskommunale fagskolene i Sør Trøndelag. Det er uansett et ønske om mest mulig likt styringskort på tvers av skolene. Det er planlagt en felles gjennomgang av suksessfaktorer, indikatorer og grenseverdier i 2015 for alle fagskolene i Sør Trøndelag for felles revisjon av styringskortet. Endringer i styringskortet er gjenstand for vedtak i fagskolens styre. Styringskort med måleindikatorer Styringsperspektiv Kritisk suksessfaktor Måleindikator Resultat Mål Studenter Interne prosesser Økonomi Godt læringsmiljø Tilpasset opplæring Læringsutbytte Nedre grense Motivasjon 1-5 3,8 3,5 Trivsel 1-5 4,2 3,8 Mobbing Arbeidsro 1-5 3,6 3 Fysisk læringsmiljø 1-5 3,3 2,6 Avbrutt skolegang % 5% 10% Veiledning og vurdering 1-5 3,4 3,1 Opplæring tilpasset forkunnskaper ,5 Opplæring tilpasset fagskolens nivå? 1-5 4,5 4 Undervisning ,5 Totalkarakter ved avsluttet utdanning A-F B C Arbeidsmetoder ,6 Studentråd Aktivitet (antall møter?) 4 2 Gode tydelige og helhetlige Systemer 1-5 4,2 3,3 Klare ansvarsforhold og optimal delegering Lærer/ student relasjon Ansvar og deligering 1-5 4,2 3,3 Leder- og medarbeidersamtaler % Motivasjon 1-5 4,2 3,3 Mobbing Studentmedvirkning 1-5 3,6 3 Veiledning og vurdering 1-5 4,2 3,3 Samsvar mellom mål og ressurs Over/ underskudd Fagskole Kr 0 0 5

6 Kvantitative Eksterne Medarbeider Studentenes nivå ved oppstart Gjennomsnittlig poeng ved oppstart Poeng Søkere heltid Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Søkere deltid/ nettbasert Antall søkere/ oppfyllingsgrad Antall/% Studentenes bakgrunn Gjennomstrømming Fagbrev innen fordypning antall % Andre relevante fagbrev Antall % Lang praksis Antall % Antall som fullfører på normert tid Antall % Klagesaker eksamen Antall klagesaker % ev eks (grad Arbeidsgivere av r) 4,5 4 Yrkesrelevans 1-5 (grad Tidligere studenter av r) 4, (grad Fagforeninger og/ eller org av r) 4,5 4 Sensorer Antall ja i Gjennomført opplæring % Godt og aktivt lederskap på alle nivåer Godt fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø Samhandling, medvirkning og medbestemmelse Ansattes kompetanse Lederskapet 1-5 4,2 3,3 Tydelig ledelse 1-5 4,2 3,8 Sykefravær % 5,2 6 Psykososialt arbeidsmiljø 1-5 4,2 3,8 Fysisk arbeidsmiljø 1-5 4,2 3,8 HMS opplæring Antall % Medbestemmelse 1-5 4,2 3,3 Kollegialt samarbeid 1-5 4,2 3,8 Faglig utfordring 1-5 4,2 3,3 Læring og faglig utvikling 1-5 4,2 3,3 Digital kompetanse 1-5 4,2 3,8 Metodisk kompetanse (lærere) 1-5 4,2 3,8 Figur 2: Styringskort for Christian Thams fagskole Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet Fylkeskommunens kvalitetsstyringssystem er teknisk sett bygget opp rundt datasystemet ESK, med tilgang til reglement, forskrifter, skjema, prosedyrer, sjekklister m.m. tilgjengelig for alle tilsatte. Datateknisk tilgang til indikatorer for styringskortet Studentadministrativt system (Extens) o Karakterer, gjennomstrømming, fravær, avbrutt skolegang etc Personaladministrativt system (Agresso) o Kompetanse, sjukefråvær Figur 3: Kvalitetsstyringssystem 6

7 Regnskapssystem for fylkeskommunen (Agresso) o Økonomiske indikatorer Arkivsystem (Elark) o Søknadsdokumentasjon, klagesaker, styredokumenter etc. o Avviksrapporter, evalueringer, møtereferat etc.. Kvalitetssystem (ESK) o Rutiner og prosedyrer for innhenting av tall til styringskortet Årshjul skjematisk oversikt Kvalitetssystem Styringskort Lærerund. Mars Medarbeider und. Des Studentund. Feb Yrkesrelev. und. April Sensorund. Mai/ juni Kvantitative tall Tilstandsrapport m/forslag til forbedrende tiltak Nye/ endrede mål i styringskort Styret behandler tilstandsrapport Juni Er mål i styringskort nådd? Ja Nei OK Forbedrende tiltak til skolene. Igangsettes senest til skolestart Figur 4: Årshjul /skjematisk oversikt for kvalitetssystemet for Christian Thams fagskole 7

8 Prosedyre for innhenting av informasjon Studentundersøkelse Undersøkingene blir gjennomført anonymt ved hjelp av internettbasert hjelpemiddel, etter en tidsplan bestemt av årshjulet, med lokal tilpasning etter behov. Studentene skal få anledning til å vurdere utdanningstilbudene med hensyn til innhold, undervisning, arbeidsmetoder, utstyr, annen infrastruktur, trivsel og det totale læringstilbudet. Undervisningspersonellets vurdering Som en del av kvalitetssikringen av utdanningstilbudet skal faglærerne gi vurdering av sterke og svake sider ved undervisningstilbudet. Dette skal fortrinnsvis skje etter at studentundersøkinga er gjennomført (se årshjul). Funn i studentundersøkinga skal være ett av flere utgangspunkt for undervisningspersonellets vurdering av utdanningstilbudet. Undervisningspersonalets vurdering vil normalt skje gjennom refererte møter i kollegiet, samla og i faggrupper. Sensorenes vurdering Som en del av sensorenes oppgaver ved sensur av en eksamen inngår å skrive ei kort vurdering av oppgavens relevans og nivå i forhold til målsettinga for utdanninga og til læreplanmåla, og ei vurdering av eksamen totalt sett. Medarbeiderundersøkelse Undersøkelse på arbeidsmiljø og arbeidssituasjon for personalet blir gjennomført av Sør Trøndelag fylkeskommune som del av ei samla undersøking for personalet ved alle videregående skoler og fagskoler. Chr. Thams fagskole får aktuell informasjon fra denne undersøkelsen. Undersøkelse med eksterne aktører Undersøkelsen blir gjennomført blant arbeidsgivere som har arbeidstakere som nylig har studert ved skolen, eventuelle bransjeorganisasjoner og andre eksterne aktører. For å sikre størst mulig svarprosent på en slik undersøkelse bør den gjennomføres som et personlig intervju/undersøkelse. Da dette er en svært tidkrevende form for undersøkelse, vil det være umulig å få undersøkt hele årskull hvert år. Vi har derfor satt oss som mål at undersøkelsen skal gjennomføres slik at hver fordypning blir kontrollert minst for hvert tredje årskull. Etterbehandling av informasjon Daglig leder for Christian Thams fagskole er ansvarlig for at ledergruppa ved den enkelte avdeling av fagskolen vurderer positive og negative avvik fra styringskortet som følge av undersøkinger, og iverksetter tiltak/ fremmer forslag for å følge opp dette. Daglig leder for Christian Thams fagskole er totalt sett ansvarlig for at det blir innhentet og utviklet dokumentasjon for styringskortet og at slik dokumentasjon blir rapportert videre til fagskolestyret. 8

9 Fagskolestyret har det overordna ansvaret for å følge opp eventuelle avvik under nedre grense, og for å utvikle styringskortet og kvalitetsstyringssystemet videre. Årsrapport Daglig leder for Christian Thams fagskole har ansvaret for å utarbeide årsrapporter om kvaliteten, basert på årets undersøkinger og kvantitative og kvalitative indikatorer som følger av styringskortet, og legger den fram for styret. Ved avvik under nedre grense for indikatorer på styringskortet, skal det gis forklaring på avviket og forslag til tiltak for å lukke avviket. 9

10 Vedlegg Studentundersøkelse tilpasset styringskortet Motivasjon 1 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (skole/ hjemme) 2 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? 3 Jeg gleder meg til å gå på skolen Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig 4 Hvor mange timer bruker du på skolearbeid utenom undervisningstiden? 0 under 10 timer pr uke eller mer pr uke Trivsel 5 Trives du godt sammen studentene i klassen din? svært godt godt litt ikke noe særlig ikke i det hele tatt 6 Trives du godt sammen lærerne dine 7 Ville du anbefalt skolen for andre? Ja Nei Vet ikke 8 Er lærerne hyggelige mot deg? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Mobbing 9 Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 10

11 10 Blir du mobbet av: studenter i gruppen/ klassen andre studenter på skolen en eller flere lærere 11 Har du vært med på å mobbe en eller flere studenter de siste månedene? 12 Har du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering på skolen på grunn av: kjønn funksjonshemning nasjonalitet religion/ livssyn seksuell orientering 13 Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/ diskriminering av studenter i egen klasse andre studenter på skolen en eller flere lærere andre personer på skolen Arbeidsro 14 Forstyrrer du andre studenter når de arbeider? 11

12 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 15 Kommer studentene i din klasse/ gruppe for sent til timene? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 16 Det er god arbeidsro i timene Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Fysisk læringsmiljø 17 Er du fornøyd med følgende forhold på skolen luften i klasserommene temperaturen i klasserommene klasserommene ellers lærebøker og utstyr Laboratorier/ simulatorer skolebibliotek toaletter skolebygget renhold/ vasking Veiledning og vurdering 18 Får du være med på bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 19 Har læreren/ foreleseren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? 20 Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? 12

13 21 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 22 Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/ opplæringen at du blir bedre i fagene? 23 Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det fra læreren? Opplæring tilpasset forkunnskaper 24 I hvilken grad synes du undervisningen har vært tilpasset dine forkunnskaper? Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) Fordypningsfag Opplæring tilpasset fagskolens nivå 25 I hvilken grad synes du undervisningen er tilpasset fagskolens nivå? (skal ligge over vgs) Redskapsfag (for eksempel norsk, matematikk, fysikk osv) Fordypningsfag Undervisning 26 Under er det satt opp ulike undervisningsformer. I hvilken grad mener du disse gir undervisningsutbytte for deg? Tavleundervisning Samtale/ diskusjon Studenten jobber alene To og to jobber sammen Gruppearbeid/ case 13

14 Prosjektarbeid Praktisk arbeid (lab/ simulator) Arbeidsmetoder 27 Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmetoder Tavleundervisning Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Samtale/ diskusjon Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Studentene jobber alene Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere To og to studenter jobber sammen Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Gruppearbeid/ case Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Prosjektarbeid Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Praktisk arbeid (lab/ simulator) Flere ganger i uka1 gang i uka1-3 ganger i mnd2-4 ganger i halvåret Sjeldnere 28 Bruker du Fronter i arbeid med fagene? 29 Opplever du at Fronter hjelper deg til å arbeide bedre med skolearbeidet? Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Alltid Følgende spørsmål skal ha åpne kommentarfelt: 30 Har du noen konkrete forslag til hva som kan/ vil øke kvaliteten på den fordypningen du går på? 31 Har du noen kommentarer til denne undersøkelsen? 14

15 Sensorenes vurdering - prosedyre Etter hver eksamen skal det gjennomføres en sensorundersøkelse med mål å få svar på i hvilken grad sensorene mener at eksamensoppgaven er tilpasset de faglige målene i studieplanen. I tillegg ønsker vi en uttalelse fra sensorene om i hvilken grad de mener undervisningen har vært tilpasset de faglige krav i planen. Undersøkelsen blir gjennomført etter eksamensperioden rundt jul og i mai/ juni. Alle sensorer vil bli pålagt å besvare spørsmålene, og svarene skal leveres inn sammen honorarskjema. Sensorene blir bedt om å gi vurderinger rundt følgende problemstillinger 1. I hvilken grad mener du eksamensoppgaven er i overensstemmelse med de mål som finnes i fagets studieplan? 2. I hvilken grad har du inntrykk av at undervisningen har vært tilpasset de mål som finnes i studieplanen? 3. I hvilken grad mener du innholdet i studieplanen er tilpasset de krav studenten vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning? Resultatet av sensorundersøkelsen vil inngå i arbeidet med neste års eksamensoppgaver samt i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse studieplanene til næringslivets behov for kompetanse. Resultatene vil også inngå i tilstandsrapporten til styret. Undervisningspersonalets vurdering og medarbeiderundersøking Undersøkelsen blant skolens undervisningspersonalet er valgt delt opp i to. Medarbeiderundersøkelsen går i hovedsak på fysiologiske, psykososiale og ledelsesspørsmål. Denne er felles for alle ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette er en generell og omfattende undersøkelse som blir gjennomført anonymt på nett, og er for omfattende til å egne seg som vedlegg i dette dokumentet. Faglærerne skal gi vurdering av sterke og svake sider ved undervisningstilbudet og ved arbeidsforma. Dette skjer gjennom hele året i møter for kollegiet, men hovedvurderinga skal fortrinnsvis skje etter at studentundersøkinga er gjennomført. Funn i studentundersøkinga skal være ett av flere utgangspunkt for undervisningspersonellets vurdering av utdanningstilbudet. Undervisningspersonalets vurdering vil normalt skje gjennom refererte møter i kollegiet, samla og i faggrupper. Årsrapport Christian Thams fagskole skal ha en årsrapport som skal tjene to formål: 1. Funksjonell styringsrapport om fagskoledrifta til fagskolestyret, som med grunnlag i styringskortet og andre forhold som er regulert av det spesifikke kvalitetssystemet for Chr. Thams fagskole. Rapporten skal sette styret i stand til å lede fagskolen i følge lov- og regelverk, vedtak hos NOKUT og sikre god kvalitetsmessig utdanning for studentene. 2. Årsrapport til Sør Trøndelag fylkeskommunes ledelse, som stiller en del andre spesifikke krav til utforming. 15

16 Til sammen skal rapporten dekke både kravene som følger av kvalitetssystemet for fagskolen og i tillegg andre spesifikke krav som blir stilt av Sør Trøndelag fylkeskommune. I stor grad er dette sammenfallende. Eksterne aktører eksempel på gjennomføring av undersøkelse 16

17 Sensorar døme på tilbakemelding Tilbakemelding , frå sensor for hovudprosjekta i prosessteknikk: Under er en kort vurdering av hovedprosjektene. Etter min oppfatning var samtlige hovedoppgaver godt forankret i organisasjonen de enkelte kandidatene var ansatt i. Det var relevante problemstillinger som ble behandlet og som hadde nytteverdi for organisasjonene. Dersom dette går på tvers av målsetting for utdanninga og læreplanmåla, er det etter min mening et problem for skolen i større grad enn kandidatenes valg av oppgaver. Det faglige nivået varierte fra oppgave til oppgave. Noen hadde faglig tyngde godt innen fagområdet Kjemi og Prosess, mens andre var mer praktisk orientert slik at det faglige kom mer i bakgrunnen. Her kan man kanskje gi råd under valg av oppgave slik at fagene kommer tydeligere fram. Gjennomføringen av eksamen var lagt opp som en samtale heller enn en eksaminering i tradisjonell forstand. Den var todelt ved at Bjørnar tok for seg prosessen i et prosjekt, mens undertegnede fokuserte mer på det faglige. Dette syns jeg fungerte bra. Med vennlig hilsen PER RØNNING Rådgiver Industri, Olje & Gass 17

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem -vedtatt av styret for ORME fagskole 15.5.011 ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet...

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT Kvalitet og læringsutbytte i fagskoleutdanning Vinkling av

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Tilsyn og kvalitet MUF-konferansen 2014 Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Hva skal jeg snakke om? Hva er kvalitet? NOKUTs perspektiv KS-systemer Innføring av LUB

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar 2016 - Sak nr. 5/16 Innhold 1. Generelt 1.1. Målsetting med og begrunnelse for kvalitetssystemet

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner er en prioritert arbeidsoppgave for Steinkjer fagskole. Kvalitetssikringssystemet som Steinkjer fagskole

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Vedtatt av fagskolestyret den 23. mai 2017 - Sak nr. 18/17 Innhold 1. Generelt 1.1. Kvalitetssystemets virkeområde 1.2.

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Generell informasjon om tiltaket

Generell informasjon om tiltaket Generell informasjon om tiltaket Institusjon som nominerer: Kontaktperson for nominasjonen: Stjørdal fagskole/nord-trøndelag fylkeskommune Asgeir Finserås/asgeir.finseras@ntfk.no Navn på tiltaket: HMS-prosjektet

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer