200 Samm 6 e n d r a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200 Samm 6 e n d r a g"

Transkript

1 006 Sammendrag

2 Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har nesten 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,6 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål Dette er et sammendrag av Nordeas årsberetning. Årsberetningen er den formelle rapporten som er revidert av Nordeas revisorer og inkluderer alle regnskapstall og noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse. Sammendraget er tilgjengelig på engelsk og på de fire nordiske språkene og finnes på Internett og i avdelingsbankene. Kvartalsrapporter 2007 Nordea offentliggjør følgende kvartalsrapporter i 2007: Rapport for første kvartal: 3. mai Rapport for andre kvartal: 19. juli Rapport for tredje kvartal: 31. oktober Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Hjemmeside Alle rapporter og pressemeldinger er tilgjengelige på Internett på Rapporter utgitt av Nordea-konsernet kan bestilles via Investor Relations. Lay-out: Marketing Produksjon: Marketing Foto: Brummer Photography, Magnus Selander, Hans Bjurling og Egon Gade Trykk: Hermann & Fischer Året i korthet Januar Magasinet Euromoney ga Nordea prisen for "Best Private Banking" i Norden for andre året på rad. Februar Årsresultatet i 2005 var det beste så langt i Nordeas historie med rekordresultater i alle forretningsområdene. Året viser sterk vekst i salget og understreker Nordeas betydelige potensial for å gjøre flere forretninger med nåværende kunder. Mars Det internasjonale shippingmagasinet Marine Money ga Nordea prisen "Best Bank Debt Deal of the year 2005". Nordea offentliggjør for første gang verdien på sin livvirksomhet og rapporterer en Market Consistent Embedded Value (MCEV) på EUR 2 068m. Verdien dekker livvirksomheten i Danmark, Finland og Norge. I løpet av vil rapporteringen også omfatte Sverige, der det gjensidige selskapet ble omdannet til aksjeselskap per 1. januar, og Polen. April Den ordinære generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta tilbakekjøp av aksjer på en børs der aksjen er notert eller ved et tilbud rettet til alle aksjonærene. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling. Tilbakekjøpene skal ikke overstige 5 % av alle aksjene i selskapet. Mai Rapporten for første kvartal viste sterk vekst på alle forretningsområdene. Forskjellen mellom veksten i inntekter og kostnader økte til tross for fortsatt sterk konkurranse og moderat kostnadsøkning. Juni Nordea inngikk en avtale med den italienske banken UniCredit, via datterselskapet Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, om å selge Nordeas 23,42 % eierandel i International Moscow Bank (IMB). Aksjene tilsvarer 26,44 % av stemmerettene i IMB. Salget ga en skattefri gevinst på EUR 199m. Juli Til tross for uro på kapitalmarkedet rapporterte Nordea en avkastning på egenkapitalen på 21,2 % i første halvår - godt over det finansielle målet. Inntektsveksten på 8 % er spredt på produkter og markeder og gjenspeiler et økende antall kjernekunder og sterkere fokus på hendelsesbaserte og rådgivningsrelaterte produkter og tjenester. September Nordea besluttet å starte prosessen med å søke om banklisens i Kina for å åpne kontor i Shanghai. Nordea har hatt et representasjonskontor i Beijing siden Oktober Aksjekapitalen ble redusert med EUR ,34 som tilsvarer de tidligere tilbakekjøpte aksjene som nå er annullert. Nordea Hypotek i Sverige la ut sin første særskilt sikre obligasjon på EUR 1,25mrd rettet mot internasjonale investorer. Dette er den første obligasjonen av sitt slag i euro som er utstedt i henhold til svensk lov om særskilt sikre obligasjoner. Nordea hadde også sterke resultater i tredje kvartal med lønnsom vekst i alle forretningsområdene. Den varierte sammensetningen av produkter og tjenester og fokus på fortsatt forbedringer samt forsiktig kostnadsog risikostyring ga resultater som oversteg målene. November Nordea undertegnet en avtale om kjøp av 75,01 % av JSB Orgresbank i Russland for USD 313,7m. Med forbehold om den endelige dokumentasjonen vil den resterende eierandelen på 24,99 % bli fordelt mellom aksjonærene i den nåværende ledelsen i Orgresbank og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Kjøpet ventes gjennomført innen utgangen av første kvartal 2007 avhengig av de nødvendige godkjenningene fra myndighetene. Det ble offentliggjort at Nordeas konsernsjef Lars G Nordström fratrer sin stilling i forbindelse med Nordeas neste ordinære generalforsamling 13. april Styret har utnevnt Christian Clausen til å etterfølge Lars G Nordström. Desember På kapitalmarkedsdagen i Stockholm som ble godt besøkt, presenterte konsernet sin organiske vekststrategi og oppdaterte finansielle mål. 2 Nordea-konsernet 3

3 Den ledende banken i regionen Vi har et godt utgangspunkt for å nå de nye finansielle målene Lars G Nordström konsernsjef ble et nytt rekordår for Nordea, og vi styrket vår posisjon som den ledende banken i regionen. Med en avkastning på egenkapitalen på 22,9 % og en forskjell mellom vekst i inntekter og kostnader på 5,4 prosentpoeng, justert for større engangsposter, ble resultatet i godt over de finansielle målene som ble fastsatt i 2004 og de siste utsiktene for. Med en samlet avkastning til aksjonærene på 32,3 % i ble vi nummer tre blant våre sammenlignbare banker i Europa, godt innenfor målet om å være blant de fem beste. De fire siste årene har samlet avkastning til aksjonærene også vært i det øverste kvartil, og dette viser at resultatet er bærekraftig. Siden 1. januar 2003 har den samlede avkastningen til aksjonærene vært på 227 %. Vår markedsverdi i passerte EUR 30mrd, og Nordeas pris/bokverdi og P/E er nå mer på linje med sammenlignbare banker i Europa. Resultatet bekrefter at Nordea med sin integrerte forretningsmodell og varierte forretningssammensetning har utviklet seg til en solid virksomhet som når sine mål. Sammenlignet med 2002 da analytikere og aksjonærer satte spørsmålstegn ved hvor sterk virksomheten var, er Nordea i dag et endret selskap. Fra fire til én I 2002 var Nordea i gang med å omdanne fire store banker i fire forskjellige markeder til én godt fungerende og effektiv enhet etter den største bankfusjonen på tvers av landegrensene i Europa. Fusjonen ga oss et unikt utgangspunkt for inntektsvekst i hele Norden, men den var også forbundet med høye kostnader. De generelle markedsforholdene var vanskelige på grunn av konjunkturnedgang, uro på aksjemarkedene og geopolitisk usikkerhet. Sammen med høye kostnader bidro dette til et svakt resultat som skuffet aksjonærer, investorer og analytikere og gjorde at aksjekursen falt. En snuoperasjon var nødvendig for å gjenopprette tilliten til Nordea som en vellykket og lønnsom virksomhet og til vår visjon om å bli anerkjent som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Prioriteringene ble endret. Vi fokuserte på økt kvalitet og stabilitet i resultatene. Dette skulle skje ved å redusere volatiliteten i inntjeningen, mer effektiv bruk av kapital og bedre kredittkvalitet og kostnadsstyring. Fokus, hurtighet og resultat For å understreke behovet for forbedringer og endringer i hele organisasjonen innførte vi tre interne nøkkelord: fokus, hurtighet og resultat. Fokus betyr at vi konsentrerer oss om det vi er gode til, men at vi har mot til å avvikle eller selge virksom- heter og aktiviteter som ikke hører til kjerneaktivitetene våre, som ikke oppfyller målene eller som er ulønnsomme. Hurtighet betyr at vi er hurtige og fleksible, både internt og til å tilpasse oss markedsforholdene. Resultat betyr at vi skal bli mer resultatorientert og alltid strebe etter å gjøre tingene bedre, gjøre det bedre i dag enn i går og være bedre enn konkurrentene. Dette begynte snart å vise resultater. I 2003 klarte vi å holde kostnadene uendret i forhold til Vi reduserte også volatiliteten i inntjeningen vår, økte den effektive bruken av kapitalen og styrket kredittkvaliteten. Økt lønnsomhet Etter å ha stabilisert resultatet begynte vi arbeidet med å redusere kompleksiteten i virksomheten og forenkle rutinene for å øke lønnsomheten. Vi innførte en kultur med streng kostnadsstyring. Skritt for skritt ble vi en virkelig nordisk virksomhet, og i 2004 gikk vi inn i en vekstfase der vi gradvis begynte å utnytte Nordeas stordriftsfordeler fullt ut og mulighetene for lønnsom inntektsvekst. Vi bedret posisjonen innenfor langsiktig sparing, forbrukslån og innenfor liv og pensjon samt private banking. Samtidig med dette styrket vi posisjonen vår på bedriftskundemarkedet, og Nordea er i dag en ledende bedriftsbank i Norden. Vi har også utvidet virksomheten i nærmarkedene ved oppkjøp i Polen og Russland. Dette har gitt oss nye vekstmuligheter i to raskt voksende markeder. Nådd de finansielle målene I 2002 satte vi oss som mål å ha en avkastning på egenkapitalen på over 15 % fra 2004, ha samme kostnadsnivå frem til 2004 og ha et forhold mellom kostnader og inntekter på 55 % innen Vi nådde alle målene, og i 2004 økte vi våre ambisjoner. Blant de nye målene var en avkastning på egenkapitalen på nivå med de beste sammenlignbare banker i Norden. De to siste årene har vi hatt resultater som har vært godt over målene fra I satte vi opp ambisjonsnivået enda mer. På kapitalmarkedsdagen vår i desember presenterte vi et nytt finansielt mål: en dobling av risikojustert resultat i løpet av syv år. I tillegg har vi fortsatt målet om en avkastning på egenkapitalen på linje med de beste sammenlignbare banker i Norden. Vi har et meget godt utgangspunkt for å nå de nye finansielle målene. Først og fremst har vi en unik kundebase, som utgjør 25 % av befolkningen i de nordiske landene, et unikt distribusjonsnett på mer enn salgskontorer og en integrert forretningsmodell på tvers av landene. For det andre har vi et godt grunnlag for lønnsom vekst. Fra 2004 har vi økt rådgivningskapasiteten og investert i nye salgsstøttesystemer som nå er i ferd med å bli implementert. Dessuten har vi en ledende posisjon på mange viktige områder, for eksempel utlånskapasitet og sparing. Med en forvaltningskapital på nær EUR 350mrd har Nordea den finansielle styrken til å gi en service i europeisk toppklasse til våre største bedriftskunder. For det tredje har vi nå etter den vellykkete omdanningen av fire banker til én felles driftsmodell en unik kompetanse i konsolideringer og en uvurderlig kunnskap om hvordan effektivisere. Vi har dessuten stordriftsfordelene. Organisk vekststrategi På kapitalmarkedsdagen i desember presenterte vi vår strategi for lønnsom organisk vekst. Strategien går ut på å øke forretningsvolumet med nåværende kunder og tiltrekke oss nye kunder. Tenkemåten er ikke ny, men vi går nå mer offensivt til verk i markedet og øker innsatsen for å utnytte det betydelige potensialet som ligger i forretningsområdene. I Retail Banking, for eksempel, er bare 30 % av de aktive kundene Fordel Pluss-kunder. Vi kan øke dette antallet betydelig ved å øke vår andel Den ledende banken i regionen 4

4 Christian Clausen (til høyre) vil etterfølge Lars G Nordström som konsernsjef i Nordea i forbindelse med generalforsamlingen 13. april Nordea-aksjen Christian Clausen er 51 år og er nå leder av Asset Management & Life og medlem av Group Executive Management i Nordea siden av kundenes forretninger. Vi kan vokse mer ved å ta større markedsandeler på områder som liv og pensjon, forbrukslån og utlån til bedrifter. Med bedre rådgivningskapasitet forventer vi betydelig vekst i Sverige i årene som kommer. Vi vil fortsette vår strenge kostnadsstyring, men vil også investere på viktige vekstområder, i nye produkter og i tiltak for å oppnå ytterligere effektivitet og kvalitet i driften. Vi skal også bidra til den organiske vekststrategien med en trinnvis harmonisering av produkter, rutiner og IT-plattformer. Vi skal også bestrebe oss på å bli bedre i kundenes øyne. Jeg er sikker på at de investeringene vi gjør nå, vil bidra til en fortløpende forbedring av kundetilfredsheten. Nærmarkeder I tillegg til å fokusere på vekst i Norden, inkluderer vår organiske vekststrategi også flere investeringer i våre nærmarkeder. Virksomheten vår i Polen og de baltiske landene har vokst sterkt de siste årene, og avdelingsbankene nærmer seg maksimal kapasitet. Vi planlegger nå å åpne opptil 200 nye kontorer de neste to til tre årene for å utnytte potensialet på disse raskt voksende bankmarkedene. Det nylige kjøpet av en majoritetsandel i den russiske banken, Orgresbank, gir oss en attraktiv posisjon for organisk vekst også på det russiske markedet. Til slutt: Vi skal utnytte vekstpotensialet på enkelte globale og europeiske markeder med basis i vår store kompetanse innfor områder som private banking, fond og shipping. Det riktige tidspunktet å gå av på Vår strategi om lønnsom organisk vekst ble godt mottatt av analytikere og investorer på kapitalmarkedsdagen i desember. Det er en attraktiv strategi ut fra et kostnads-, risiko- og Strategien for organisk vekst går ut på å øke forretningsvolumet med nåværende kunder og tiltrekke nye kunder kapitalmessig perspektiv og vil gjøre det mulig for Nordea å vokse ytterligere og samtidig ha streng kostnads- og risikostyring. Med denne strategien går Nordea inn i en ny og spennende fase. Jeg synes dette er det riktige tidspunktet å trekke meg tilbake på og overlate roret til Christian Clausen. Det gjør jeg på Nordeas generalforsamling i april. Jeg slutter i selskapet på et tidspunkt da alt ligger til rette for fortsatt vekst. Mye er oppnådd, men mer kan gjøres. Jeg ønsker Christian og hele Nordea-teamet alt godt i fremtiden. Med vennlig hilsen Lars G Nordström Nordeas markedsverdi var EUR 30,3mrd ved utgangen av. Avkastningen til aksjonærene var 32,3 % i, som tilsvarer utbytte og høyere aksjekurs. Foreslått utbytte er EUR 0,49 per aksje. Aksjonær- og utbyttepolitikk Nordeas overordnede finansielle mål er å gi verdi til aksjonærene og være blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa. Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Verdien skal økes gjennom bærekraftig inntektsvekst og fortsatt streng kostnadsstyring. Overskuddskapital tilbakeføres til aksjonærene. Nordea har en policy med høyt utbytte. Den går ut på at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Nordea skal sikre konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Det foreslåtte utbyttet tilsvarer en utbytteutbetaling på 40 % for. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene i var 32,3 % (27,5 % i 2005). I var Nordea rangert som nummer tre blant sammenlignbare banker i Europa målt på samlet avkastning til aksjonærene (nummer 10 i 2005). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 23,9 %. Aksjekursen i Nordeas markedsverdi ved utgangen av var rundt EUR 30,3mrd sammenlignet med EUR 23,7mrd ved utgangen av Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet og det største finanskonsernet i Norden. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 27,9 % på børsen i Stockholm, fra SEK 82,5 per 30. desember 2005 til SEK 105,5 per 29. desember. De daglige noterte kursene for Nordeaaksjen lå mellom SEK 77,25 og SEK 107,0 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i. SX40 Financialsindeksen på børsen i Stockholm steg med 25,4 %, og Dow Jones STOXXindeksen over europeiske banker steg med 18,5 %. Siden 6. mars 2000 da MeritaNordbanken og Unibank fusjonerte, har Nordea-aksjen gått opp 135,0 % og gjort det bedre enn Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker (+51,4 %). Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Én handelsenhet tilsvarer 200 aksjer i Stockholm og København og én aksje i Helsinki. Aksjekursen kan følges på Der er det også mulig å sammenligne kursutviklingen med konkurrentenes og de generelle indeksene samt å se aksjens historiske kurser. Inntjening og egenkapital per aksje Resultatet for året var på EUR 3 153m som tilsvarer EUR 1,21 per aksje. Ved utgangen av tilsvarte egenkapitalen EUR 5,89 per aksje. Forslag til utbytte Styret i Nordea Bank AB (publ) foreslår et utbytte på EUR 0,49 per aksje. Samlet utbytteutbetaling for vil da bli EUR 1 271m tilsvarende 40 % av resultat etter skatt. Avkastningen beregnet etter aksjekursen per 29. desember er 4,2 %. Utbyttet er i euro, men utbetalingene skjer i valutasorten til det landet aksjene er notert. Utbetaling av utbytte kan også skje i euro dersom aksjonæren har konto i euro med angjeldende verdipapirsentral. Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av har Nordea et av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer i Nordea er i Danmark rundt , i Finland , og i Sverige økte antall aksjonærer med til i. Den største gruppen av aksjonærer er internasjonale investorer som har 28,9 % av aksjene sammenlignet med 25,8 % ved utgangen av Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. 6 Nordea-konsernet 7

5 Vi har en avkastning til aksjonærene som er i det beste kvartil blant sammenlignbare banker i Europa Visjon og strategi Nordea er den ledende banken i Norden og Østersjøområdet. Nordea vokser og skaper verdier gjennom lønnsom organisk vekst. Kjennetegn Det som kjennetegner Nordea er: Unikt kundegrunnlag og distribusjonsnett Integrert forretningsmodell over landegrensene og attraktive kundeprogrammer Stabile kostnader med streng kostnadsstyring Variert forretningssammensetning med lav risiko Ledende posisjon på mange markeder og produktområder Effektiv kapitalbruk Stordriftsfordeler Oppgave - Gjør det mulig Ved å tilby lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger, hjelper Nordea kundene til å nå sine mål. med stor vekst, som forbrukslån, kort, sparing og investering, samt innenfor boliglån og betalingstjenester som ofte er avgjørende faktorer i et kundeforhold. På bedriftsmarkedssiden skal Nordea utnytte den store kundebasen ved skreddersydd salg av Marketsprodukter til store og mellomstore bedriftskunder og ved å videreutvikle Markets spesialkompetanse på strukturerte produkter. Kryss-salg av kunnskapsbasert rådgivning skal økes. Investeringer i de voksende nærmarkedene Nordea har opparbeidet seg en god posisjon og en sterk merkevare i de fem raskt voksende landene i Øst- Europa, inkludert Russland. Virksomheten i Polen og de baltiske landene skal utvides til et konkurransedyktig avdelingsbanknett de to til tre neste årene. 200 nye avdelingsbanker skal åpnes i Polen og de baltiske landene. Kjøpet av 75,01 % av den russiske banken, Orgresbank, med 35 avdelingsbanker i Moskva og St. Petersburg-områdene, gir tilgang til et raskt voksende marked. Orgresbank skal betjene Nordeas bedriftskunder som har forretninger i Russland og skal gradvis utvikles til en sterk lokal bank i byer med mer enn innbyggere. Utnytte vekstpotensialet på enkelte områder internasjonalt og i Europa Utenfor hjemmemarkedene har Nordea lyktes i nisjer der konsernet har sterk kompetanse. Den verdensledende posisjonen innenfor shipping, offshore og oljerelaterte tjenester skal opprettholdes og fokuset på kapitalmarkedsprodukter økes. Nordea skal utvide virksomheten innenfor internasjonal institusjonell kapitalforvaltning og øke sin sterke posisjon innenfor European Private Banking. Tillatelsen til å selge fond i 16 land i Europa vil bli utviklet ytterligere, og salget fokusert på spesifikke segmenter. Forbedre effektiviteten og kvaliteten i driften Nordeas kostnader i forhold til inntekter har gått ned med mer enn 10 prosentpoeng siden 2002, blant annet som følge av økt produktivitet på sentrale produksjonsområder og generelt streng kostnadsstyring. Flere aktiviteter er satt i gang for å bedre effektiviteten og kvaliteten i driften, blant annet en rekke Lean Banking-prosjekter og tiltak for å frigjøre mer tid til rådgivning i avdelingsbankene. Nordea skal fortsette utviklingen mot én kunderettet bank og mot harmonisering av produkter, prosesser og IT-plattformer. Dette skal bidra til vekst og til å bedre effektiviteten og kvaliteten i hele verdikjeden. Aktiviteter i avdelingsbanker vil bli fjernet, flyttet eller forenklet for å frigjøre ressurser til kundeaktiviteter. Nordea skal fortsette arbeidet med å redusere eksterne kostnader til innkjøp og kontorlokaler og bruke sourcing for å oppnå flere konkurransefordeler. Retningslinjer Nordea har en rekke policyer og instrukser som styrer og regulerer virksomheten. I tillegg har Nordea vedtatt prinsipper for samfunnsansvar, som understøttes av etiske retningslinjer, retningslinjer for etiske korrekte forretningsrelasjoner, policy for miljøvern, for investment management om sosialt ansvarlige investeringer. Nordea har tilsluttet seg noen viktige internasjonale erklæringer, som FN-pakten, bankprinsippene i FNs miljøprogram, Ekvator-prinsippene og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Overordnet Nordeas overordnede er å vokse og skape verdier for aksjonærene gjennom lønnsom organisk vekst i Norden og Østersjøområdet. Veksten skal oppnås ved å øke volumet med nåværende kunder i alle segmenter. Vi skal også arbeide for å tiltrekke oss nye kunder og flytte Visjon og strategi Visjon Vi skal verdsettes som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Overordnet finansielt mål Vi skal gi avkastning til aksjonærene som er i det øverste kvartil av sammenlignbare banker i Europa. Verdier og nøkkelord Fokus Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene. Vi konsentrerer oss om det vi er gode til og om våre kjerneaktiviteter, og vi avvikler aktiviteter når det er nødvendig. Hurtighet Vi er hurtige, tilpasser oss markedsforholdene og nøler ikke med å gjennomføre beslutninger. Vi tilbyr et bredt spekter av lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger. Resultat Vi tar sikte på å levere bedre løsninger og resultater enn våre konkurrenter. Vi blir stadig bedre i alt vi gjør, og vi leverer det vi lover. Vi forsøker alltid å redusere kompleksiteten der det er mulig Vi går fra "for mange" til "bare én". nåværende kunder til de mest lønnsomme segmentene. Nordea har utviklet en unik og integrert forretningsmodell og kundeprogrammer for å utnytte vekstpotensialet i Norden. I tillegg til vekststrategien i Norden skal det investeres i nærmarkedene, og Nordea vil fortsatt utnytte vekstpotensialet internasjonalt og i Europa på områder hvor vi har sterk kompetanse. Gradvis harmonisering av produkter, rutiner og IT-plattformer skal også bidra til den organiske veksten. Strategien er attraktiv ut fra et kostnads-, risiko- og kapitalmessig perspektiv, og ambisjonen er å gjøre det bedre enn markedet ellers i Norden og Østersjøområdet. Flere forretninger med nåværende kunder Nordea har gode forutsetninger for å øke forretningsvolumet med både person- og bedriftskunder, ikke minst i Sverige som er det største markedet i Norden. For å utnytte potensialet i kundebasen bruker rådgivere og kundeansvarlige nå mer og mer tid på kundene. Dette skal gi flere Private Banking- og Fordel Plusskunder og bidra til at bedriftskunder skal samle forretningene sine hos oss og bli lojale kunder. Det er blitt gjennomført og planlagt en rekke tiltak overfor personmarkedet innenfor store produktområder 8 Nordea Group

6 Resultatsammendrag Nordeas høye fokus på lønnsom organisk vekst og kryss-salg fortsetter å gi gode resultater i samtlige forretningsområder. Den sterke fremgangen ble stadig tydeligere gjennom året og er en solid plattform for videre vekst Resultatsammendrag Nordeas høye fokus på lønnsom organisk vekst og kryss-salg fortsetter å gi gode resultater i samtlige forretningsområder. Den sterke fremgangen ble stadig tydeligere gjennom året og er en solid plattform for videre vekst. Nordeas driftsresultat for økte med 25 % til EUR 3 820m og resultatet med 39 % til EUR 3 153m. Samlede inntekter økte med 12 % og samlede kostnader med 4 %. Dette resulterte i en avkastning på egenkapitalen på 22,9 % og kostnader på 52 % av inntekter. Samlede inntekter inkluderer EUR 199m fra salget av aksjene i International Moscow Bank (IMB) rapportert i tredje kvartal. Eksklusiv gevinsten fra salget av IMB økte samlede inntekter med 9 % og avkastningen på egenkapitalen ble 21,5 %. Det var netto tilbakeføringer av tap på utlån for ellevte kvartal på rad. Netto tilbakeføringer for året var EUR 257m. Inntekter Resultatene i alle forretningsområdene var sterke i med tosifret volumvekst i de fleste segmentene. Samlede inntekter økte med 12 % til EUR 7 377m. Netto renteinntekter gikk opp med 6 % til EUR 3 869m. Samlede utlån til kunder økte med 14 % til EUR 214mrd. Volumveksten kompenserte for presset på marginene. Innskuddene steg med 9 % til EUR 126mrd, og innskuddsmarginene bedret seg som følge av høyere markedsrenter. Det betyr at innskuddsmarginene nå er stigende etter en lang periode med marginpress på grunn av synkende renter. Netto renteinntekter i Retail Banking økte med 5 % som følge av vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter, vekst i forbrukslån og høyere inntekter på innskudd på grunn av bedre marginer og høyere volumer. I Corporate and Institutional Banking økte netto renteinntekter med 15 % som følge av mer stabile marginer og utlånsvekst i Shipping, Offshore and Oil Services Division, samt i Polen og de baltiske landene der utlånene steg med 40 %. Netto renteinntekter økte med 25 % i Polen og de baltiske landene. Innskudd fra bedriftskunder økte med 9 % og bidro positivt til økningen i netto renteinntekter. Midler til forvaltning økte med 9 % til EUR 161mrd i forhold til i fjor. Inngangen var spesielt sterk i Private Banking. Inntekter i Asset Management steg med 18 % som følge av økte midler til forvaltning, bedre produktsammensetning, høye transaksjons- og resultatrelaterte gebyrer som har gitt bedre inntekstmarginer. Netto provisjonsinntekter steg med 7 % til EUR 2 074m. Sparerelaterte provisjoner økte med 9 %, hvorav kapitalforvaltningsrelaterte provisjoner økte med 9 % etter vekst i midler til forvaltning og høye transaksjons- og resultatrelaterte gebyrer, spesielt i fjerde kvartal. Betalingsrelaterte provisjoner økte med 7 % til EUR 738m, hvorav økning i kortrelaterte provisjoner på 12 % til EUR 296m som følge av vekst i antall transaksjoner og økt gjennomslag hos Fordel Plusskundene. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 35 % til EUR 1 036m. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i forretningsområdene økte med 23 % til EUR 967m på grunn av en dobling av inntektene fra strukturerte produkter og kundedrevede valuta- og rentebærende verdipapirtransaksjoner. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i Group Treasury var EUR 99m sammenlignet med EUR 1m i fjor etter et sterkt investeringsresultat og et solid resultat i Group Funding. Resultatet i livvirksomheten bedret seg også. Andre inntekter økte med 122 % til EUR 318m, inkludert EUR 199m fra salget av International Moscow Bank (IMB). Eksklusiv IMB var andre inntekter stabile. Kostnader Samlede kostnader steg med 4 % til EUR 3 822m. Økningen skyldes Nordeas beslutning om å fokusere på vekst og prioriterte investeringer innen visse områder med betydelig potensial, samt en økning i variable lønninger og overskuddsdeling i lys av det gode resultatet. Eksklusiv økningen i variable lønninger og overskuddsdeling økte de samlede kostnadene med rundt 3 %. Personalkostnadene økte med 8 % til EUR 2 251m. Rundt en tredjedel av økningen skyldes høyere variable lønninger og større avsetninger til overskuddsdeling på grunn av de gode resultatene i alle forretningsområdene i. Nordea har dessuten besluttet å øke antall årsverk for å møte etterspørselen etter Nordeas produkter og tjenester. Gjennomsnittlig antall årsverk økte med rundt 340, eller 1,2 % fra i fjor. Den generelle lønnsoppgangen var rundt 3,5 %. Eksklusiv ekspansjonen i vekstområder som Polen og de baltiske landene, Life og Sverige, var antall medarbeidere uendret i. Endringen i personalstrukturen i konsernet fortsatte med flere salgs- og rådgivningsmedarbeidere i forretningsområdene og færre årsverk innenfor produksjons- og stabsfunksjonene. I fjerde kvartal ble antall årsverk redusert med omlag 150. Andre kostnader var EUR 1 485m, opp 2 % i forhold til i fjor. Høyere volum har ført til økte transaksjonsog salgsrelaterte kostnader. Avskrivninger ble redusert med 34 % til EUR 86m som følge av Nordeas sourcingstrategi og lavere leasingaktivitet. Kostnader i forhold til inntekter fortsatte å gå ned og ble redusert til 52 % sammenlignet med 56 % i Justert for salget av aksjene i IMB var kostnadene 53 % av inntektene. Siden 2002 har Nordea redusert sine kostnader med rundt 2 %. Dette er enestående i europeisk sammenheng. I samme periode har forretningsvolumet, målt etter forvaltningskapital, økt med rundt 40 %. Forskjellen mellom den rapporterte veksten i inntekter og kostnader var 8 %-poeng i. Justert for effekten av salget av aksjene i IMB, dvs. gevinst samt lavere bidrag fra tilknyttede selskaper, var forskjellen 5,4 %-poeng. Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 257m som gjenspeiler rekordlave nye nedskrivninger og fortsatt høye tilbakeføringer. Kredittkvaliteten var sterk i alle markedene. Skatt Effektiv skattesats i var rundt 19 % etter revurdering av utsatt skattefordel i Finland, eksklusiv skattefri gevinst fra IMB. I 2005 var den effektive skattesatsen 26 %. Revurderingen av skattefordelen i Finland reduserte skattekostnaden med rundt EUR 340m for. Gjenværende, ikke regnskapsført skattefordel beløper seg til rundt EUR 370m. Resultat Resultatet økte med 39 % til EUR 3 153m, som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 22,9 % sammenlignet med 18,0 % i fjor. Resultat per aksje økte med 41 % til EUR 1,21. Eksklusiv gevinsten fra IMB var egenkapitalavkastningen 21,5 % og resultat per aksje EUR 1, Nordea-konsernet 11

7 Resultatregnskap Balanse Resultatregnskap EURm Jan-des Jan-des 2005 Endring % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler 8 6 Driftsresultat Skattekostnad Resultat Løpende avkastning på investeringseiendommer i Nordea Liv-selskapene er flyttet fra "Andre inntekter" til " Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi". Volum, hovedposter Balanse EURm 31. des. 31. des Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler mm Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Materielle eiendeler Investeringseiendommer Utsatt skattefordel Betalbar skatt Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler hvorav finansielle eiendeler hvor kunden bærer risiko EUR mrd 31. des. 31. des Endring % Utlån til og fordringer på kunder 214,0 188,5 14 Innskudd og lån fra kunder 126,5 115,6 9 Midler til forvaltning 161,0 147,6 9 Tekniske avsetninger, livsforsikring 30,8 28,5 8 Egenkapital 15,3 13,0 18 Sum eiendeler 346,9 325,5 7 Nøkkeltall Jan-des Jan-des 2005 Resultat per aksje, EUR 1,21 0,86 Aksjekurs 1, EUR 11,67 8,79 Samlet avkastning til aksjonærene, % 32,3 27,5 Foreslått/faktisk utbytte per aksje, EUR 0,49 0,35 Egenkapital per aksje 2,3, EUR 5,89 4,98 Utestående aksjer 1, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 22,9 18,0 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 1,% 7,1 6,8 Kapitaldekning 1,% 9,8 9,2 Kjernekapital 1, EURm Risikovektede eiendeler 1, EUR mrd Antall årsverk Risikojustert resultat, EURm Økonomisk resultat, EURm Økonomisk kapital, EURmrd 1 9,3 8,7 Resultat per aksje, risikojustert, EUR 0,81 0,67 Avkastning på økonomisk kapital, % 22,7 20,6 Forventet tap, basispunkt MCEV, EURm Ved utgangen av perioden 2 Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser og fond for urealiserte gevinster. 3 Årlig gjennomsnitt Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Gjeld til forsikringstakere Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlige lån Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Andre pantsatte eiendeler Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea-konsernet 13

8 Nordeas markeder Nordea har den største kundebasen av noe finanskonsern i Norden og Nordeas markeder Østersjøområdet Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Nordea tilbyr alle typer banktjenester i Danmark, Finland, Norge og Sverige gjennom sine landsdekkende avdelingsbanker, kontaktsentre og internett-tjenester. Nordeas inntekter er godt fordelt, med 30 % av inntektene fra Sverige, 27 % fra Finland, 25 % fra Danmark, 15 % fra Norge og 2 % fra Polen og de baltiske landene. Nordea har virksomhet i markeder i sterk økonomisk vekst. Veksten i brutto nasjonalproduktet i alle de nordiske landene var høyere enn gjennomsnittet for euro-området i. På alle de nordiske markedene fokuserer Nordea på å utnytte mulighetene for vekst ved å øke volumet med nåværende kunder i alle segmenter. Sverige er det største markedet i Norden, hvor Nordea har identifisert betydelig vekstmuligheter. Nordea har derfor økt antall medarbeidere i Sverige for å utnytte potensialet i markedet. Områdene som utvides er rådgivning til personmarkedet når det gjelder lån og sparing, og livsforsikring og pensjonssparing. Her ser Nordea betydelige muligheter for å øke forretningene med nåværende kunder i tråd med strategien om lønnsom organisk vekst. I økte Nordea antall salgsmedarbeidere med 200 rådgivere, sparespesialister og forsikringsspesialister som arbeider med person- og bedriftskunder. I tillegg ble det åpnet ni nye avdelingsbanker og salgskontorer i og omkring Stockholm og Gøteborg i. Nordea skal også forbedre markedsposisjonen i Danmark og Norge, som også er markeder med sterk vekst. Spesielt i Norge er det Nordeas mål å øke markedsandelen på personmarkedet. Nordea har en sterk markedsposisjon i Finland og skal opprettholde denne posisjonen. De baltiske landene er Nordeas nye hjemmemarked. Nordea har i dag virksomhet i alle de baltiske landene, Polen og Russland. I Polen og Baltikum opererer kontorene under Nordeas merkevare og eies fullt ut av Nordea. Nordeas virksomhet i Polen og de baltiske landene omfatter i dag 90 avdelingsbanker. Resultatene har bedret seg sterkt de siste årene, og Nordea har i dag en voksende og lønnsom virksomhet. Polen er det største markedet i regionen, både når det gjelder midler og befolkning. Nordea har undersøkt og vurdert flere alternativer for å utnytte vekstmulighetene i dette viktige markedet. Resultatet er en ambisiøs plan for organisk vekst de neste årene. Denne ble lansert ved utgangen av. Målet er å øke salgskapasiteten ved å åpne opptil 150 nye avdelingsbanker i løpet av to til tre år. Avdelingsbankene vil variere i størrelse med fokus på mindre salgskontorer med fem til seks medarbeidere. Nordea satser på økt antall kunder i alle segmentene, men hovedtyngden skal være personkunder og små og mellomstore bedrifter. Avdelingsbankene vil hovedsakelig ligge i de større byene i områder med sterk økonomisk vekst. Ved siden av vekstplanene i Polen fortsetter utvidelsen av avdelingsnettverket i de baltiske landene. Dette vil til sammen gi et konkurransedyktig nettverk med inntil 300 salgskontorer i hele regionen mot slutten av Vekststrategien fører til ytterligere investeringer på rundt EUR 60m i Dette omfatter også vekstplanene for de nordiske markedene, spesielt i Sverige, private banking og høyere ambisjoner i Polen og Baltikum. Kjøpet av 75,01 % av den russiske banken, Orgresbank, med 35 avdelingsbanker i Moskva og St. Petersburg-områdene vil gi tilgang til et raskt voksende marked. Ytterligere investeringer i Orgresbank er ikke med i investeringene på EUR 60m. Utenfor Norden og Østersjøområdet har banken egne enheter eller samarbeidspartnere for å hjelpe de viktigste kundene. Nordea er en ledende internasjonal shippingbank. Nordea tilbyr produkter og tjenester innen private banking fra kontorene i Luxembourg og Sveits. Dessuten selges fond og kapitalforvaltningstjenester til de europeiske og nordamerikanske markedene. Nordeas kundebase Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsernene i Norden og Østersjøområdet med nærmere 10 millioner personkunder, hvorav 7,4 millioner er aktive kunder i Norden. Nordea har også rundt 1,8 millioner passive bedrifts- og personkunder som potensielt kan bli aktive. Nordeas livvirksomhet har totalt 2,9 millioner kunder, de fleste er også kunder av banken. Over kunder ble tilført da Nordea kjøpte to livsforsikringsselskap i Polen i begynnelsen av. Nordeas strategi er gjennom kryss-salg å få disse kundene til også å bli kunder av banken. Rundt 50 % av husholdningene i Norden er kunder i Nordea, og Nordea er en ledende bedriftsbank i Norden. Nordeas kunder har et klart verditilbud. Bredt spekter av produkter og kundeløsninger som gir merverdi Kundeorientert virksomhet med sterke kunderelasjoner God og enkel tilgjengelighet gjennom forskjellige kanaler; ledende nettbank Gunstige og oversiktlige markedspriser som gir lojale kunder og bedre kundeforhold Effektiv, pålitelig og ansvarlig måte å drive virksomheten på 14 Nordea-konsernet 15

9 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Retail Banking har ansvaret for person- og bedriftskunder uten ekstern rating. Retail Banking leverer produkter til disse kundene og til kunder som betjenes av Corporate and Institutional Banking innenfor bedriftslån, kort, forbrukslån, boliglån og cash management. Kundene betjenes gjennom 12 regionbanker i de fire nordiske landene. Regionbankene er delt opp i totalt 72 regioner som alle har den samme driftsmodellen. Dette sikrer lokal tilstedeværelse. Produkter og tjenester leveres av enheter i Segments & Products. Strategisk utvikling I bekreftet Retail Banking at det er et område i vekst med sterke resultater på både person- og bedriftsmarkedet. Grunnlaget for den sterke utviklingen var omdanningen av Retail Banking, som startet i 2005, med innføring av en driftsmodell og kundefokuserte rådgivningstjenester. Utviklingen i skjedde gjennom organisk vekst ved at potensialet i kundebasen, som er dobbelt så stor som den nærmeste sammenlignbare banken i Norden, ble utnyttet. Økt inntjening fra personmarkedet Nøkkeltall i Retail Banking per kvartal skyldes fokus på Fordel Plusskunder og private banking. På bedriftssiden er fokuset å styrke kunderelasjonene og øke salget av produkter. Retail Bankings inntekter kommer fra alle områdene. Strategisk fokuserer Retail Banking på å øke inntektene fra alle produktområder, segmenter og markeder. Kryss-salget har vært vellykket. Dette har ført til at inntektene fra tradisjonelle boliglån nå står for bare 11 % av den samlede inntekten. Men boliglån er fortsatt et viktig område, ikke minst fordi boliglån danner grunnlaget for hele kundeforholdet. For å øke inntektene fra spareområdet har Nordea satset på å øke antall sparespesialister i kontornettet og mer fokus på private banking. Dette har resultert i at inntektene fra sparing og trading nå utgjør 20 % av inntektene i Retail Banking. Resultat i I økte inntektene i Retail Banking med 7 % til EUR 5 012m. Netto renteinntekter steg med 5 % til EUR 3 185m. Stor volumvekst kompenserte for presset på utlånsmarginene. Utlånsmarginene gikk ned på årsbasis, og dette gjenspeiler I bekreftet Retail Banking at det er et område i vekst med sterke resultater på både person- og bedriftsmarkedet fortsatt konkurranse i alle segmenter. Det største presset var på pantelånsmarginene til personkunder i Finland, Norge og Sverige. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 6 % til EUR 1 372m etter sterk vekst i provisjonsinntekter fra investeringsprodukter. Dette skyldes delvis en sterk nettoinngang til Private Banking som resultat av et fellestiltak mellom Retail Banking og Asset Management & Life. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 52 % til EUR 361m som gjenspeiler det vellykkede salget av Marketsprodukter til små og mellomstore bedrifter. Samlede kostnader steg med 2 % til EUR 2 667m. Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 220m. Driftsresultatet økte med 18 % til EUR 2 565m. Avkastningen på økonomisk kapital var 26 % (24 %). Kostnadene utgjorde 53 % (56 %) av inntektene. Hele året 4. kv 3.kv. 2.kv 1.kv 4.kv EURm 2005 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Kundebase 1 : personkunder, millioner bedriftskunder, millioner Antall medarbeidere (årsverk) Kundebase definert som aktive kunder. I den samlede kundebasen har Nordea også rundt 1,8 millioner passive bedrifts- og personkunder som potensielt kan bli aktive. Corporate and Institutional Banking leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til store bedrifter, institusjonelle kunder og bedriftskunder i Retail Banking. Forretningsområdet har ansvaret for store børsnoterte kunder og andre kunder med ekstern kredittrating, samt shipping, offshore og oljerelaterte selskaper og finansinstitusjoner. Nordeas bankvirksomhet i Polen og de baltiske land, som omfatter komplette banktjenester til alle kundegrupper, er også en del av Corporate and Institutional Banking. Strategisk utvikling i Det viktigste for Corporate and Institutional Banking i var å sikre sterk inntektsvekst og holde kostnadene under kontroll. Dette skulle oppnås ved tilretteleggelse av de store transaksjonene på markedet og samtidig øke de daglige bankforretningene med kundene. Med denne strategien hadde Corporate and Institutional et rekordår i. Resultatet var sterkt i alle enhetene og grunnlaget for videre styrking av Corporate and Institutional Bankings markedsposisjon er solid. Nøkkeltall i CIB per kvartal Resultat i Corporate and Institutional Banking hadde en solid utvikling i. Samlede inntekter var EUR 1 429m, hvorav gevinsten fra salget av aksjene i International Moscow Bank (IMB) utgjorde EUR 199m. Justert for dette salget økte inntektene med 12 % i forhold til året før. Alle divisjonene bidro til den positive utviklingen. Netto renteinntekter steg med EUR 15 %. Utviklingen gjenspeiler solid utlånsvekst med en volumøkning på 12 %, og i innskuddsvolumer. Veksten var høyest i Polen og de baltiske landene, men den var også solid innen Corporate Banking Division og Shipping, Offshore and Oil Services Division. Andre inntekter økte med 11 %. Dette skyldes i stor grad flere store oppdrag i Corporate Banking Division og solide trading-inntekter. De samlede kostnadene økte med 5 % på grunn av betydelig volumvekst, høye resultatbaserte lønninger og en økning i antall årsverk. Samlet antall årsverk ved utgangen av året var 3 605, som er 12 % høyere enn året før. Økningen har hovedsakelig vært i Polen og de baltiske landene. Driftsresultatet for var EUR 865m. Selv uten gevinsten fra salget av IMB-aksjene er dette en økning på 18 %. Resultatveksten skyldes sterk vekst i inntekter, moderat kostnads-utvikling og netto tilbakeføringer av tap på utlån. Avkastningen på økonomisk kapital var 29 %. Kostnadene utgjorde 42 % av inntektene. Bedringen viser Corporate and Institutional Bankings evne til å oppnå inntektsvekst og øke markedsaktivitetene betydelig uten at kostnadene øker tilsvarende. Hele året 4. kv 3.kv. 2.kv 1.kv 4.kv EURm 2005 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Antall medarbeidere (årsverk) Nordea-konsernet 17

10 Asset Management & Life Nordea skal fortsette å utvikle nye produkter som tilfredsstiller kundenes behov og ha et målrettet og fleksibelt produktspekter som gir merverdi til kundene I fokuserte Asset Management & Life på å fortsette gjennomføringen av produktstrategien "nytt og mer fleksibelt" og samtidig opprettholde den gode økningen i forretningene fra institusjonelle kunder, private banking og livvirksomheten. Disse aktivitetene bidro til et rekordresultat for Asset Management & Life. Midler til forvaltning økte til EUR 161 mrd. Asset Management & Life har ansvaret for konsernets aktiviteter innen institusjonell forvaltning, livsog pensjonsforsikring, investeringsfond, private banking og markedet for spareprodukter generelt. Strategisk utvikling i Nye produkter Nordeas produktstrategi ble fornyet i 2005 og ble kalt "nytt og mer fleksibelt". Målet var å lansere nye aktivt administrerte produkter og investeringsprosesser, inkludert forbedringer av gamle produkter som ikke var tilfredsstillende. Resultatet ble et vidt spekter av produkter som dekker alle markeder og kunder. Lanseringen av de nye produktene har vært vellykket, spesielt produktene absolutt avkastning og fond-ifond. Salg av nye produkter utgjorde 90 % av totalsalget i. Nordeas Invest Stable Equity ble det mestselgende aksjefondet i Danmark noensinne. Siden lanseringen av flere nye fleksible produkter i 2005 ble det overført EUR 11mrd fra tradisjonelle produkter til de nye produktene fond-i-fond og absolutt avkastning (alle aksjefond, Nordea Xtra Rente og Nordeas Stabil Avkastning), og inntektsveksten ble høyere grunn av høyere marginer enn på tradisjonelle produkter. Resultatet for de nye produktene har generelt vært sterkt i, også sammenlignet med tradisjonelle produkter. Produktene har vist seg å oppfylle sin hensikt og har gitt sterke og stabile resultater, selv under uroen på aksjemarkedene i mai. Nordea skal fortsette å utvikle nye produkter som tilfredsstiller kundenes behov og ha et målrettet og fleksibelt produktspekter som gir merverdi til kundene. Resultat Produktresultatet i Asset Management økte med 23 % til EUR 375m, støttet av et godt salg av nye produkter med høyere marginer og høye resultat- og transaksjonsinntekter. Samlede kostnader var EUR 234m, som er en økning på 11 % fra Det blir fortsatt lagt vekt på streng kostnadsstyring, og grunnen til økningen er investeringer i nye produkter og styrking av salgsstaben. Life & Pensions fortsetter å gi solide resultater. Produktresultatet for var EUR 243m, som er en økning på 10 % fra året før, og skyldes ikke minst et sterkt fjerde kvartal i. Nøkkeltall Life Nøkkeltall Asset Management Hele året 4. kv 3. kv. 2. kv 1. kv Hele året 4. kv EURm Asset Management & Life Hele året 4. kv 3. kv. 2. kv 1. kv Hele året 4. kv EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, osv Driftskostnader Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Produktresultat herav inntekter i Retail Banking Bidragsytere Tradisjonell forsikring: Gebyrbidrag/resultatdeling Bidrag fra kostnadsstyring Bidrag fra risikostyring Avkastning på egenkapitalen Andre resultater Sum tradisjonelle resultater Sum resultater Unit Link Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Sum produktresultat herav inntekter i Retail Banking Nordea-konsernet 19

11 Gå inn på for mer informasjon om den ordinære generalforsamlingen i 2007 Ordinær generalforsamling i 2007 Nordeas ordinære generalforsamling avholdes fredag 13. april kl CET i Aula Magna på Stockholms universitet, Frescetiavägen 6, Stockholm Melding om deltakelse, osv Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, må være registrert i aksjonærregisteret i den svenske Verdipapirsentralen (VPC AB) innen 5. april 2007 og må gi melding til Nordea. Aksjonærer som har aksjer i forvaltning må derfor midlertidig omregistrere aksjene i eget navn i VPC AB for å kunne delta. Dette gjelder for eksempel aksjonærer med innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts i Finland og aksjonærer som har registrert aksjer i Værdipapircentralen i Danmark. Slik omregistrering må registreres av VPC AB i Sverige innen 5. april Dette betyr at aksjonærer må informere sin forvalter om dette i god tid før denne datoen. Aksjer registrert i VPC AB i Sverige Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gis til Nordea Bank AB (publ) innen 5. april 2007 kl svensk tid til følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, A 204, SE Stockholm, eller via telefon , til faksnummer , eller på internettadressen Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts (FDR) i Finland Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen og omregistrering av aksjene til VPC AB må gjøres innen 4. april 2007 kl finsk tid til Nordea Bank Finland Plc, 2698 Corporate Actions, Nordea, via telefon eller , til faksnummer , eller på internettadressen Aksjer registrert i Værdipapircentralen i Danmark Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen og omregistrering av aksjene til VPC AB må gjøres innen 4. april 2007 kl dansk tid til Nordea Bank AB (publ), c/o VP Investor Services, Helgeshøj Allé 61, Postboks 20, DK-2630 Taastrup, eller via telefon , til faksnummer , eller på internettadressen Ordinær generalforsamling 20 MSI 433

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen Sammendrag 2005 Dette er Nordea Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Økte ambisjoner Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2004

Rapport 3. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2004 Rapport 3. kvartal 2004 Bedre resultat i årets første ni måneder Driftsresultatet opp 15 % til EUR 1 648m (EUR 1 429m i de ni første månedene av 2003)

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Pro forma årsrapport 2010

Pro forma årsrapport 2010 Historisk resultat og fortsatt vekst Skandiabanken kan vise til fortsatt vekst i sparemarkedet, gjennom 2010 med 3,2 MRD NOK i økt innskudd og 44 % vekst i brutto fondssalg. Driftsresultat før skatt ble

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

BNbank Rapport 1. kvartal 2001

BNbank Rapport 1. kvartal 2001 Morbank Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 1. kv. 1. kv. 4. kv. 1. kv. 2000 2000 2000 2001 Millioner kroner 2001 2000 2000 2000 1 294 304 353 357 Renteinntekter og lignende inntekter 575 540 461 1 991 1 229

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer