200 Samm 6 e n d r a g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200 Samm 6 e n d r a g"

Transkript

1 006 Sammendrag

2 Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har nesten 10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,6 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål Dette er et sammendrag av Nordeas årsberetning. Årsberetningen er den formelle rapporten som er revidert av Nordeas revisorer og inkluderer alle regnskapstall og noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse. Sammendraget er tilgjengelig på engelsk og på de fire nordiske språkene og finnes på Internett og i avdelingsbankene. Kvartalsrapporter 2007 Nordea offentliggjør følgende kvartalsrapporter i 2007: Rapport for første kvartal: 3. mai Rapport for andre kvartal: 19. juli Rapport for tredje kvartal: 31. oktober Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Hjemmeside Alle rapporter og pressemeldinger er tilgjengelige på Internett på Rapporter utgitt av Nordea-konsernet kan bestilles via Investor Relations. Lay-out: Marketing Produksjon: Marketing Foto: Brummer Photography, Magnus Selander, Hans Bjurling og Egon Gade Trykk: Hermann & Fischer Året i korthet Januar Magasinet Euromoney ga Nordea prisen for "Best Private Banking" i Norden for andre året på rad. Februar Årsresultatet i 2005 var det beste så langt i Nordeas historie med rekordresultater i alle forretningsområdene. Året viser sterk vekst i salget og understreker Nordeas betydelige potensial for å gjøre flere forretninger med nåværende kunder. Mars Det internasjonale shippingmagasinet Marine Money ga Nordea prisen "Best Bank Debt Deal of the year 2005". Nordea offentliggjør for første gang verdien på sin livvirksomhet og rapporterer en Market Consistent Embedded Value (MCEV) på EUR 2 068m. Verdien dekker livvirksomheten i Danmark, Finland og Norge. I løpet av vil rapporteringen også omfatte Sverige, der det gjensidige selskapet ble omdannet til aksjeselskap per 1. januar, og Polen. April Den ordinære generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta tilbakekjøp av aksjer på en børs der aksjen er notert eller ved et tilbud rettet til alle aksjonærene. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling. Tilbakekjøpene skal ikke overstige 5 % av alle aksjene i selskapet. Mai Rapporten for første kvartal viste sterk vekst på alle forretningsområdene. Forskjellen mellom veksten i inntekter og kostnader økte til tross for fortsatt sterk konkurranse og moderat kostnadsøkning. Juni Nordea inngikk en avtale med den italienske banken UniCredit, via datterselskapet Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, om å selge Nordeas 23,42 % eierandel i International Moscow Bank (IMB). Aksjene tilsvarer 26,44 % av stemmerettene i IMB. Salget ga en skattefri gevinst på EUR 199m. Juli Til tross for uro på kapitalmarkedet rapporterte Nordea en avkastning på egenkapitalen på 21,2 % i første halvår - godt over det finansielle målet. Inntektsveksten på 8 % er spredt på produkter og markeder og gjenspeiler et økende antall kjernekunder og sterkere fokus på hendelsesbaserte og rådgivningsrelaterte produkter og tjenester. September Nordea besluttet å starte prosessen med å søke om banklisens i Kina for å åpne kontor i Shanghai. Nordea har hatt et representasjonskontor i Beijing siden Oktober Aksjekapitalen ble redusert med EUR ,34 som tilsvarer de tidligere tilbakekjøpte aksjene som nå er annullert. Nordea Hypotek i Sverige la ut sin første særskilt sikre obligasjon på EUR 1,25mrd rettet mot internasjonale investorer. Dette er den første obligasjonen av sitt slag i euro som er utstedt i henhold til svensk lov om særskilt sikre obligasjoner. Nordea hadde også sterke resultater i tredje kvartal med lønnsom vekst i alle forretningsområdene. Den varierte sammensetningen av produkter og tjenester og fokus på fortsatt forbedringer samt forsiktig kostnadsog risikostyring ga resultater som oversteg målene. November Nordea undertegnet en avtale om kjøp av 75,01 % av JSB Orgresbank i Russland for USD 313,7m. Med forbehold om den endelige dokumentasjonen vil den resterende eierandelen på 24,99 % bli fordelt mellom aksjonærene i den nåværende ledelsen i Orgresbank og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Kjøpet ventes gjennomført innen utgangen av første kvartal 2007 avhengig av de nødvendige godkjenningene fra myndighetene. Det ble offentliggjort at Nordeas konsernsjef Lars G Nordström fratrer sin stilling i forbindelse med Nordeas neste ordinære generalforsamling 13. april Styret har utnevnt Christian Clausen til å etterfølge Lars G Nordström. Desember På kapitalmarkedsdagen i Stockholm som ble godt besøkt, presenterte konsernet sin organiske vekststrategi og oppdaterte finansielle mål. 2 Nordea-konsernet 3

3 Den ledende banken i regionen Vi har et godt utgangspunkt for å nå de nye finansielle målene Lars G Nordström konsernsjef ble et nytt rekordår for Nordea, og vi styrket vår posisjon som den ledende banken i regionen. Med en avkastning på egenkapitalen på 22,9 % og en forskjell mellom vekst i inntekter og kostnader på 5,4 prosentpoeng, justert for større engangsposter, ble resultatet i godt over de finansielle målene som ble fastsatt i 2004 og de siste utsiktene for. Med en samlet avkastning til aksjonærene på 32,3 % i ble vi nummer tre blant våre sammenlignbare banker i Europa, godt innenfor målet om å være blant de fem beste. De fire siste årene har samlet avkastning til aksjonærene også vært i det øverste kvartil, og dette viser at resultatet er bærekraftig. Siden 1. januar 2003 har den samlede avkastningen til aksjonærene vært på 227 %. Vår markedsverdi i passerte EUR 30mrd, og Nordeas pris/bokverdi og P/E er nå mer på linje med sammenlignbare banker i Europa. Resultatet bekrefter at Nordea med sin integrerte forretningsmodell og varierte forretningssammensetning har utviklet seg til en solid virksomhet som når sine mål. Sammenlignet med 2002 da analytikere og aksjonærer satte spørsmålstegn ved hvor sterk virksomheten var, er Nordea i dag et endret selskap. Fra fire til én I 2002 var Nordea i gang med å omdanne fire store banker i fire forskjellige markeder til én godt fungerende og effektiv enhet etter den største bankfusjonen på tvers av landegrensene i Europa. Fusjonen ga oss et unikt utgangspunkt for inntektsvekst i hele Norden, men den var også forbundet med høye kostnader. De generelle markedsforholdene var vanskelige på grunn av konjunkturnedgang, uro på aksjemarkedene og geopolitisk usikkerhet. Sammen med høye kostnader bidro dette til et svakt resultat som skuffet aksjonærer, investorer og analytikere og gjorde at aksjekursen falt. En snuoperasjon var nødvendig for å gjenopprette tilliten til Nordea som en vellykket og lønnsom virksomhet og til vår visjon om å bli anerkjent som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Prioriteringene ble endret. Vi fokuserte på økt kvalitet og stabilitet i resultatene. Dette skulle skje ved å redusere volatiliteten i inntjeningen, mer effektiv bruk av kapital og bedre kredittkvalitet og kostnadsstyring. Fokus, hurtighet og resultat For å understreke behovet for forbedringer og endringer i hele organisasjonen innførte vi tre interne nøkkelord: fokus, hurtighet og resultat. Fokus betyr at vi konsentrerer oss om det vi er gode til, men at vi har mot til å avvikle eller selge virksom- heter og aktiviteter som ikke hører til kjerneaktivitetene våre, som ikke oppfyller målene eller som er ulønnsomme. Hurtighet betyr at vi er hurtige og fleksible, både internt og til å tilpasse oss markedsforholdene. Resultat betyr at vi skal bli mer resultatorientert og alltid strebe etter å gjøre tingene bedre, gjøre det bedre i dag enn i går og være bedre enn konkurrentene. Dette begynte snart å vise resultater. I 2003 klarte vi å holde kostnadene uendret i forhold til Vi reduserte også volatiliteten i inntjeningen vår, økte den effektive bruken av kapitalen og styrket kredittkvaliteten. Økt lønnsomhet Etter å ha stabilisert resultatet begynte vi arbeidet med å redusere kompleksiteten i virksomheten og forenkle rutinene for å øke lønnsomheten. Vi innførte en kultur med streng kostnadsstyring. Skritt for skritt ble vi en virkelig nordisk virksomhet, og i 2004 gikk vi inn i en vekstfase der vi gradvis begynte å utnytte Nordeas stordriftsfordeler fullt ut og mulighetene for lønnsom inntektsvekst. Vi bedret posisjonen innenfor langsiktig sparing, forbrukslån og innenfor liv og pensjon samt private banking. Samtidig med dette styrket vi posisjonen vår på bedriftskundemarkedet, og Nordea er i dag en ledende bedriftsbank i Norden. Vi har også utvidet virksomheten i nærmarkedene ved oppkjøp i Polen og Russland. Dette har gitt oss nye vekstmuligheter i to raskt voksende markeder. Nådd de finansielle målene I 2002 satte vi oss som mål å ha en avkastning på egenkapitalen på over 15 % fra 2004, ha samme kostnadsnivå frem til 2004 og ha et forhold mellom kostnader og inntekter på 55 % innen Vi nådde alle målene, og i 2004 økte vi våre ambisjoner. Blant de nye målene var en avkastning på egenkapitalen på nivå med de beste sammenlignbare banker i Norden. De to siste årene har vi hatt resultater som har vært godt over målene fra I satte vi opp ambisjonsnivået enda mer. På kapitalmarkedsdagen vår i desember presenterte vi et nytt finansielt mål: en dobling av risikojustert resultat i løpet av syv år. I tillegg har vi fortsatt målet om en avkastning på egenkapitalen på linje med de beste sammenlignbare banker i Norden. Vi har et meget godt utgangspunkt for å nå de nye finansielle målene. Først og fremst har vi en unik kundebase, som utgjør 25 % av befolkningen i de nordiske landene, et unikt distribusjonsnett på mer enn salgskontorer og en integrert forretningsmodell på tvers av landene. For det andre har vi et godt grunnlag for lønnsom vekst. Fra 2004 har vi økt rådgivningskapasiteten og investert i nye salgsstøttesystemer som nå er i ferd med å bli implementert. Dessuten har vi en ledende posisjon på mange viktige områder, for eksempel utlånskapasitet og sparing. Med en forvaltningskapital på nær EUR 350mrd har Nordea den finansielle styrken til å gi en service i europeisk toppklasse til våre største bedriftskunder. For det tredje har vi nå etter den vellykkete omdanningen av fire banker til én felles driftsmodell en unik kompetanse i konsolideringer og en uvurderlig kunnskap om hvordan effektivisere. Vi har dessuten stordriftsfordelene. Organisk vekststrategi På kapitalmarkedsdagen i desember presenterte vi vår strategi for lønnsom organisk vekst. Strategien går ut på å øke forretningsvolumet med nåværende kunder og tiltrekke oss nye kunder. Tenkemåten er ikke ny, men vi går nå mer offensivt til verk i markedet og øker innsatsen for å utnytte det betydelige potensialet som ligger i forretningsområdene. I Retail Banking, for eksempel, er bare 30 % av de aktive kundene Fordel Pluss-kunder. Vi kan øke dette antallet betydelig ved å øke vår andel Den ledende banken i regionen 4

4 Christian Clausen (til høyre) vil etterfølge Lars G Nordström som konsernsjef i Nordea i forbindelse med generalforsamlingen 13. april Nordea-aksjen Christian Clausen er 51 år og er nå leder av Asset Management & Life og medlem av Group Executive Management i Nordea siden av kundenes forretninger. Vi kan vokse mer ved å ta større markedsandeler på områder som liv og pensjon, forbrukslån og utlån til bedrifter. Med bedre rådgivningskapasitet forventer vi betydelig vekst i Sverige i årene som kommer. Vi vil fortsette vår strenge kostnadsstyring, men vil også investere på viktige vekstområder, i nye produkter og i tiltak for å oppnå ytterligere effektivitet og kvalitet i driften. Vi skal også bidra til den organiske vekststrategien med en trinnvis harmonisering av produkter, rutiner og IT-plattformer. Vi skal også bestrebe oss på å bli bedre i kundenes øyne. Jeg er sikker på at de investeringene vi gjør nå, vil bidra til en fortløpende forbedring av kundetilfredsheten. Nærmarkeder I tillegg til å fokusere på vekst i Norden, inkluderer vår organiske vekststrategi også flere investeringer i våre nærmarkeder. Virksomheten vår i Polen og de baltiske landene har vokst sterkt de siste årene, og avdelingsbankene nærmer seg maksimal kapasitet. Vi planlegger nå å åpne opptil 200 nye kontorer de neste to til tre årene for å utnytte potensialet på disse raskt voksende bankmarkedene. Det nylige kjøpet av en majoritetsandel i den russiske banken, Orgresbank, gir oss en attraktiv posisjon for organisk vekst også på det russiske markedet. Til slutt: Vi skal utnytte vekstpotensialet på enkelte globale og europeiske markeder med basis i vår store kompetanse innfor områder som private banking, fond og shipping. Det riktige tidspunktet å gå av på Vår strategi om lønnsom organisk vekst ble godt mottatt av analytikere og investorer på kapitalmarkedsdagen i desember. Det er en attraktiv strategi ut fra et kostnads-, risiko- og Strategien for organisk vekst går ut på å øke forretningsvolumet med nåværende kunder og tiltrekke nye kunder kapitalmessig perspektiv og vil gjøre det mulig for Nordea å vokse ytterligere og samtidig ha streng kostnads- og risikostyring. Med denne strategien går Nordea inn i en ny og spennende fase. Jeg synes dette er det riktige tidspunktet å trekke meg tilbake på og overlate roret til Christian Clausen. Det gjør jeg på Nordeas generalforsamling i april. Jeg slutter i selskapet på et tidspunkt da alt ligger til rette for fortsatt vekst. Mye er oppnådd, men mer kan gjøres. Jeg ønsker Christian og hele Nordea-teamet alt godt i fremtiden. Med vennlig hilsen Lars G Nordström Nordeas markedsverdi var EUR 30,3mrd ved utgangen av. Avkastningen til aksjonærene var 32,3 % i, som tilsvarer utbytte og høyere aksjekurs. Foreslått utbytte er EUR 0,49 per aksje. Aksjonær- og utbyttepolitikk Nordeas overordnede finansielle mål er å gi verdi til aksjonærene og være blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa. Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Verdien skal økes gjennom bærekraftig inntektsvekst og fortsatt streng kostnadsstyring. Overskuddskapital tilbakeføres til aksjonærene. Nordea har en policy med høyt utbytte. Den går ut på at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Nordea skal sikre konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Det foreslåtte utbyttet tilsvarer en utbytteutbetaling på 40 % for. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene i var 32,3 % (27,5 % i 2005). I var Nordea rangert som nummer tre blant sammenlignbare banker i Europa målt på samlet avkastning til aksjonærene (nummer 10 i 2005). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 23,9 %. Aksjekursen i Nordeas markedsverdi ved utgangen av var rundt EUR 30,3mrd sammenlignet med EUR 23,7mrd ved utgangen av Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet og det største finanskonsernet i Norden. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 27,9 % på børsen i Stockholm, fra SEK 82,5 per 30. desember 2005 til SEK 105,5 per 29. desember. De daglige noterte kursene for Nordeaaksjen lå mellom SEK 77,25 og SEK 107,0 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i. SX40 Financialsindeksen på børsen i Stockholm steg med 25,4 %, og Dow Jones STOXXindeksen over europeiske banker steg med 18,5 %. Siden 6. mars 2000 da MeritaNordbanken og Unibank fusjonerte, har Nordea-aksjen gått opp 135,0 % og gjort det bedre enn Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker (+51,4 %). Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Én handelsenhet tilsvarer 200 aksjer i Stockholm og København og én aksje i Helsinki. Aksjekursen kan følges på Der er det også mulig å sammenligne kursutviklingen med konkurrentenes og de generelle indeksene samt å se aksjens historiske kurser. Inntjening og egenkapital per aksje Resultatet for året var på EUR 3 153m som tilsvarer EUR 1,21 per aksje. Ved utgangen av tilsvarte egenkapitalen EUR 5,89 per aksje. Forslag til utbytte Styret i Nordea Bank AB (publ) foreslår et utbytte på EUR 0,49 per aksje. Samlet utbytteutbetaling for vil da bli EUR 1 271m tilsvarende 40 % av resultat etter skatt. Avkastningen beregnet etter aksjekursen per 29. desember er 4,2 %. Utbyttet er i euro, men utbetalingene skjer i valutasorten til det landet aksjene er notert. Utbetaling av utbytte kan også skje i euro dersom aksjonæren har konto i euro med angjeldende verdipapirsentral. Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av har Nordea et av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer i Nordea er i Danmark rundt , i Finland , og i Sverige økte antall aksjonærer med til i. Den største gruppen av aksjonærer er internasjonale investorer som har 28,9 % av aksjene sammenlignet med 25,8 % ved utgangen av Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. 6 Nordea-konsernet 7

5 Vi har en avkastning til aksjonærene som er i det beste kvartil blant sammenlignbare banker i Europa Visjon og strategi Nordea er den ledende banken i Norden og Østersjøområdet. Nordea vokser og skaper verdier gjennom lønnsom organisk vekst. Kjennetegn Det som kjennetegner Nordea er: Unikt kundegrunnlag og distribusjonsnett Integrert forretningsmodell over landegrensene og attraktive kundeprogrammer Stabile kostnader med streng kostnadsstyring Variert forretningssammensetning med lav risiko Ledende posisjon på mange markeder og produktområder Effektiv kapitalbruk Stordriftsfordeler Oppgave - Gjør det mulig Ved å tilby lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger, hjelper Nordea kundene til å nå sine mål. med stor vekst, som forbrukslån, kort, sparing og investering, samt innenfor boliglån og betalingstjenester som ofte er avgjørende faktorer i et kundeforhold. På bedriftsmarkedssiden skal Nordea utnytte den store kundebasen ved skreddersydd salg av Marketsprodukter til store og mellomstore bedriftskunder og ved å videreutvikle Markets spesialkompetanse på strukturerte produkter. Kryss-salg av kunnskapsbasert rådgivning skal økes. Investeringer i de voksende nærmarkedene Nordea har opparbeidet seg en god posisjon og en sterk merkevare i de fem raskt voksende landene i Øst- Europa, inkludert Russland. Virksomheten i Polen og de baltiske landene skal utvides til et konkurransedyktig avdelingsbanknett de to til tre neste årene. 200 nye avdelingsbanker skal åpnes i Polen og de baltiske landene. Kjøpet av 75,01 % av den russiske banken, Orgresbank, med 35 avdelingsbanker i Moskva og St. Petersburg-områdene, gir tilgang til et raskt voksende marked. Orgresbank skal betjene Nordeas bedriftskunder som har forretninger i Russland og skal gradvis utvikles til en sterk lokal bank i byer med mer enn innbyggere. Utnytte vekstpotensialet på enkelte områder internasjonalt og i Europa Utenfor hjemmemarkedene har Nordea lyktes i nisjer der konsernet har sterk kompetanse. Den verdensledende posisjonen innenfor shipping, offshore og oljerelaterte tjenester skal opprettholdes og fokuset på kapitalmarkedsprodukter økes. Nordea skal utvide virksomheten innenfor internasjonal institusjonell kapitalforvaltning og øke sin sterke posisjon innenfor European Private Banking. Tillatelsen til å selge fond i 16 land i Europa vil bli utviklet ytterligere, og salget fokusert på spesifikke segmenter. Forbedre effektiviteten og kvaliteten i driften Nordeas kostnader i forhold til inntekter har gått ned med mer enn 10 prosentpoeng siden 2002, blant annet som følge av økt produktivitet på sentrale produksjonsområder og generelt streng kostnadsstyring. Flere aktiviteter er satt i gang for å bedre effektiviteten og kvaliteten i driften, blant annet en rekke Lean Banking-prosjekter og tiltak for å frigjøre mer tid til rådgivning i avdelingsbankene. Nordea skal fortsette utviklingen mot én kunderettet bank og mot harmonisering av produkter, prosesser og IT-plattformer. Dette skal bidra til vekst og til å bedre effektiviteten og kvaliteten i hele verdikjeden. Aktiviteter i avdelingsbanker vil bli fjernet, flyttet eller forenklet for å frigjøre ressurser til kundeaktiviteter. Nordea skal fortsette arbeidet med å redusere eksterne kostnader til innkjøp og kontorlokaler og bruke sourcing for å oppnå flere konkurransefordeler. Retningslinjer Nordea har en rekke policyer og instrukser som styrer og regulerer virksomheten. I tillegg har Nordea vedtatt prinsipper for samfunnsansvar, som understøttes av etiske retningslinjer, retningslinjer for etiske korrekte forretningsrelasjoner, policy for miljøvern, for investment management om sosialt ansvarlige investeringer. Nordea har tilsluttet seg noen viktige internasjonale erklæringer, som FN-pakten, bankprinsippene i FNs miljøprogram, Ekvator-prinsippene og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Overordnet Nordeas overordnede er å vokse og skape verdier for aksjonærene gjennom lønnsom organisk vekst i Norden og Østersjøområdet. Veksten skal oppnås ved å øke volumet med nåværende kunder i alle segmenter. Vi skal også arbeide for å tiltrekke oss nye kunder og flytte Visjon og strategi Visjon Vi skal verdsettes som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Overordnet finansielt mål Vi skal gi avkastning til aksjonærene som er i det øverste kvartil av sammenlignbare banker i Europa. Verdier og nøkkelord Fokus Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene. Vi konsentrerer oss om det vi er gode til og om våre kjerneaktiviteter, og vi avvikler aktiviteter når det er nødvendig. Hurtighet Vi er hurtige, tilpasser oss markedsforholdene og nøler ikke med å gjennomføre beslutninger. Vi tilbyr et bredt spekter av lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger. Resultat Vi tar sikte på å levere bedre løsninger og resultater enn våre konkurrenter. Vi blir stadig bedre i alt vi gjør, og vi leverer det vi lover. Vi forsøker alltid å redusere kompleksiteten der det er mulig Vi går fra "for mange" til "bare én". nåværende kunder til de mest lønnsomme segmentene. Nordea har utviklet en unik og integrert forretningsmodell og kundeprogrammer for å utnytte vekstpotensialet i Norden. I tillegg til vekststrategien i Norden skal det investeres i nærmarkedene, og Nordea vil fortsatt utnytte vekstpotensialet internasjonalt og i Europa på områder hvor vi har sterk kompetanse. Gradvis harmonisering av produkter, rutiner og IT-plattformer skal også bidra til den organiske veksten. Strategien er attraktiv ut fra et kostnads-, risiko- og kapitalmessig perspektiv, og ambisjonen er å gjøre det bedre enn markedet ellers i Norden og Østersjøområdet. Flere forretninger med nåværende kunder Nordea har gode forutsetninger for å øke forretningsvolumet med både person- og bedriftskunder, ikke minst i Sverige som er det største markedet i Norden. For å utnytte potensialet i kundebasen bruker rådgivere og kundeansvarlige nå mer og mer tid på kundene. Dette skal gi flere Private Banking- og Fordel Plusskunder og bidra til at bedriftskunder skal samle forretningene sine hos oss og bli lojale kunder. Det er blitt gjennomført og planlagt en rekke tiltak overfor personmarkedet innenfor store produktområder 8 Nordea Group

6 Resultatsammendrag Nordeas høye fokus på lønnsom organisk vekst og kryss-salg fortsetter å gi gode resultater i samtlige forretningsområder. Den sterke fremgangen ble stadig tydeligere gjennom året og er en solid plattform for videre vekst Resultatsammendrag Nordeas høye fokus på lønnsom organisk vekst og kryss-salg fortsetter å gi gode resultater i samtlige forretningsområder. Den sterke fremgangen ble stadig tydeligere gjennom året og er en solid plattform for videre vekst. Nordeas driftsresultat for økte med 25 % til EUR 3 820m og resultatet med 39 % til EUR 3 153m. Samlede inntekter økte med 12 % og samlede kostnader med 4 %. Dette resulterte i en avkastning på egenkapitalen på 22,9 % og kostnader på 52 % av inntekter. Samlede inntekter inkluderer EUR 199m fra salget av aksjene i International Moscow Bank (IMB) rapportert i tredje kvartal. Eksklusiv gevinsten fra salget av IMB økte samlede inntekter med 9 % og avkastningen på egenkapitalen ble 21,5 %. Det var netto tilbakeføringer av tap på utlån for ellevte kvartal på rad. Netto tilbakeføringer for året var EUR 257m. Inntekter Resultatene i alle forretningsområdene var sterke i med tosifret volumvekst i de fleste segmentene. Samlede inntekter økte med 12 % til EUR 7 377m. Netto renteinntekter gikk opp med 6 % til EUR 3 869m. Samlede utlån til kunder økte med 14 % til EUR 214mrd. Volumveksten kompenserte for presset på marginene. Innskuddene steg med 9 % til EUR 126mrd, og innskuddsmarginene bedret seg som følge av høyere markedsrenter. Det betyr at innskuddsmarginene nå er stigende etter en lang periode med marginpress på grunn av synkende renter. Netto renteinntekter i Retail Banking økte med 5 % som følge av vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter, vekst i forbrukslån og høyere inntekter på innskudd på grunn av bedre marginer og høyere volumer. I Corporate and Institutional Banking økte netto renteinntekter med 15 % som følge av mer stabile marginer og utlånsvekst i Shipping, Offshore and Oil Services Division, samt i Polen og de baltiske landene der utlånene steg med 40 %. Netto renteinntekter økte med 25 % i Polen og de baltiske landene. Innskudd fra bedriftskunder økte med 9 % og bidro positivt til økningen i netto renteinntekter. Midler til forvaltning økte med 9 % til EUR 161mrd i forhold til i fjor. Inngangen var spesielt sterk i Private Banking. Inntekter i Asset Management steg med 18 % som følge av økte midler til forvaltning, bedre produktsammensetning, høye transaksjons- og resultatrelaterte gebyrer som har gitt bedre inntekstmarginer. Netto provisjonsinntekter steg med 7 % til EUR 2 074m. Sparerelaterte provisjoner økte med 9 %, hvorav kapitalforvaltningsrelaterte provisjoner økte med 9 % etter vekst i midler til forvaltning og høye transaksjons- og resultatrelaterte gebyrer, spesielt i fjerde kvartal. Betalingsrelaterte provisjoner økte med 7 % til EUR 738m, hvorav økning i kortrelaterte provisjoner på 12 % til EUR 296m som følge av vekst i antall transaksjoner og økt gjennomslag hos Fordel Plusskundene. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 35 % til EUR 1 036m. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i forretningsområdene økte med 23 % til EUR 967m på grunn av en dobling av inntektene fra strukturerte produkter og kundedrevede valuta- og rentebærende verdipapirtransaksjoner. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i Group Treasury var EUR 99m sammenlignet med EUR 1m i fjor etter et sterkt investeringsresultat og et solid resultat i Group Funding. Resultatet i livvirksomheten bedret seg også. Andre inntekter økte med 122 % til EUR 318m, inkludert EUR 199m fra salget av International Moscow Bank (IMB). Eksklusiv IMB var andre inntekter stabile. Kostnader Samlede kostnader steg med 4 % til EUR 3 822m. Økningen skyldes Nordeas beslutning om å fokusere på vekst og prioriterte investeringer innen visse områder med betydelig potensial, samt en økning i variable lønninger og overskuddsdeling i lys av det gode resultatet. Eksklusiv økningen i variable lønninger og overskuddsdeling økte de samlede kostnadene med rundt 3 %. Personalkostnadene økte med 8 % til EUR 2 251m. Rundt en tredjedel av økningen skyldes høyere variable lønninger og større avsetninger til overskuddsdeling på grunn av de gode resultatene i alle forretningsområdene i. Nordea har dessuten besluttet å øke antall årsverk for å møte etterspørselen etter Nordeas produkter og tjenester. Gjennomsnittlig antall årsverk økte med rundt 340, eller 1,2 % fra i fjor. Den generelle lønnsoppgangen var rundt 3,5 %. Eksklusiv ekspansjonen i vekstområder som Polen og de baltiske landene, Life og Sverige, var antall medarbeidere uendret i. Endringen i personalstrukturen i konsernet fortsatte med flere salgs- og rådgivningsmedarbeidere i forretningsområdene og færre årsverk innenfor produksjons- og stabsfunksjonene. I fjerde kvartal ble antall årsverk redusert med omlag 150. Andre kostnader var EUR 1 485m, opp 2 % i forhold til i fjor. Høyere volum har ført til økte transaksjonsog salgsrelaterte kostnader. Avskrivninger ble redusert med 34 % til EUR 86m som følge av Nordeas sourcingstrategi og lavere leasingaktivitet. Kostnader i forhold til inntekter fortsatte å gå ned og ble redusert til 52 % sammenlignet med 56 % i Justert for salget av aksjene i IMB var kostnadene 53 % av inntektene. Siden 2002 har Nordea redusert sine kostnader med rundt 2 %. Dette er enestående i europeisk sammenheng. I samme periode har forretningsvolumet, målt etter forvaltningskapital, økt med rundt 40 %. Forskjellen mellom den rapporterte veksten i inntekter og kostnader var 8 %-poeng i. Justert for effekten av salget av aksjene i IMB, dvs. gevinst samt lavere bidrag fra tilknyttede selskaper, var forskjellen 5,4 %-poeng. Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 257m som gjenspeiler rekordlave nye nedskrivninger og fortsatt høye tilbakeføringer. Kredittkvaliteten var sterk i alle markedene. Skatt Effektiv skattesats i var rundt 19 % etter revurdering av utsatt skattefordel i Finland, eksklusiv skattefri gevinst fra IMB. I 2005 var den effektive skattesatsen 26 %. Revurderingen av skattefordelen i Finland reduserte skattekostnaden med rundt EUR 340m for. Gjenværende, ikke regnskapsført skattefordel beløper seg til rundt EUR 370m. Resultat Resultatet økte med 39 % til EUR 3 153m, som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 22,9 % sammenlignet med 18,0 % i fjor. Resultat per aksje økte med 41 % til EUR 1,21. Eksklusiv gevinsten fra IMB var egenkapitalavkastningen 21,5 % og resultat per aksje EUR 1, Nordea-konsernet 11

7 Resultatregnskap Balanse Resultatregnskap EURm Jan-des Jan-des 2005 Endring % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle og immaterielle eiendeler 8 6 Driftsresultat Skattekostnad Resultat Løpende avkastning på investeringseiendommer i Nordea Liv-selskapene er flyttet fra "Andre inntekter" til " Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi". Volum, hovedposter Balanse EURm 31. des. 31. des Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler mm Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Materielle eiendeler Investeringseiendommer Utsatt skattefordel Betalbar skatt Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler hvorav finansielle eiendeler hvor kunden bærer risiko EUR mrd 31. des. 31. des Endring % Utlån til og fordringer på kunder 214,0 188,5 14 Innskudd og lån fra kunder 126,5 115,6 9 Midler til forvaltning 161,0 147,6 9 Tekniske avsetninger, livsforsikring 30,8 28,5 8 Egenkapital 15,3 13,0 18 Sum eiendeler 346,9 325,5 7 Nøkkeltall Jan-des Jan-des 2005 Resultat per aksje, EUR 1,21 0,86 Aksjekurs 1, EUR 11,67 8,79 Samlet avkastning til aksjonærene, % 32,3 27,5 Foreslått/faktisk utbytte per aksje, EUR 0,49 0,35 Egenkapital per aksje 2,3, EUR 5,89 4,98 Utestående aksjer 1, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 22,9 18,0 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning 1,% 7,1 6,8 Kapitaldekning 1,% 9,8 9,2 Kjernekapital 1, EURm Risikovektede eiendeler 1, EUR mrd Antall årsverk Risikojustert resultat, EURm Økonomisk resultat, EURm Økonomisk kapital, EURmrd 1 9,3 8,7 Resultat per aksje, risikojustert, EUR 0,81 0,67 Avkastning på økonomisk kapital, % 22,7 20,6 Forventet tap, basispunkt MCEV, EURm Ved utgangen av perioden 2 Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser og fond for urealiserte gevinster. 3 Årlig gjennomsnitt Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Gjeld til forsikringstakere Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlige lån Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Andre pantsatte eiendeler Betingede forpliktelser Andre forpliktelser Nordea-konsernet 13

8 Nordeas markeder Nordea har den største kundebasen av noe finanskonsern i Norden og Nordeas markeder Østersjøområdet Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Nordea tilbyr alle typer banktjenester i Danmark, Finland, Norge og Sverige gjennom sine landsdekkende avdelingsbanker, kontaktsentre og internett-tjenester. Nordeas inntekter er godt fordelt, med 30 % av inntektene fra Sverige, 27 % fra Finland, 25 % fra Danmark, 15 % fra Norge og 2 % fra Polen og de baltiske landene. Nordea har virksomhet i markeder i sterk økonomisk vekst. Veksten i brutto nasjonalproduktet i alle de nordiske landene var høyere enn gjennomsnittet for euro-området i. På alle de nordiske markedene fokuserer Nordea på å utnytte mulighetene for vekst ved å øke volumet med nåværende kunder i alle segmenter. Sverige er det største markedet i Norden, hvor Nordea har identifisert betydelig vekstmuligheter. Nordea har derfor økt antall medarbeidere i Sverige for å utnytte potensialet i markedet. Områdene som utvides er rådgivning til personmarkedet når det gjelder lån og sparing, og livsforsikring og pensjonssparing. Her ser Nordea betydelige muligheter for å øke forretningene med nåværende kunder i tråd med strategien om lønnsom organisk vekst. I økte Nordea antall salgsmedarbeidere med 200 rådgivere, sparespesialister og forsikringsspesialister som arbeider med person- og bedriftskunder. I tillegg ble det åpnet ni nye avdelingsbanker og salgskontorer i og omkring Stockholm og Gøteborg i. Nordea skal også forbedre markedsposisjonen i Danmark og Norge, som også er markeder med sterk vekst. Spesielt i Norge er det Nordeas mål å øke markedsandelen på personmarkedet. Nordea har en sterk markedsposisjon i Finland og skal opprettholde denne posisjonen. De baltiske landene er Nordeas nye hjemmemarked. Nordea har i dag virksomhet i alle de baltiske landene, Polen og Russland. I Polen og Baltikum opererer kontorene under Nordeas merkevare og eies fullt ut av Nordea. Nordeas virksomhet i Polen og de baltiske landene omfatter i dag 90 avdelingsbanker. Resultatene har bedret seg sterkt de siste årene, og Nordea har i dag en voksende og lønnsom virksomhet. Polen er det største markedet i regionen, både når det gjelder midler og befolkning. Nordea har undersøkt og vurdert flere alternativer for å utnytte vekstmulighetene i dette viktige markedet. Resultatet er en ambisiøs plan for organisk vekst de neste årene. Denne ble lansert ved utgangen av. Målet er å øke salgskapasiteten ved å åpne opptil 150 nye avdelingsbanker i løpet av to til tre år. Avdelingsbankene vil variere i størrelse med fokus på mindre salgskontorer med fem til seks medarbeidere. Nordea satser på økt antall kunder i alle segmentene, men hovedtyngden skal være personkunder og små og mellomstore bedrifter. Avdelingsbankene vil hovedsakelig ligge i de større byene i områder med sterk økonomisk vekst. Ved siden av vekstplanene i Polen fortsetter utvidelsen av avdelingsnettverket i de baltiske landene. Dette vil til sammen gi et konkurransedyktig nettverk med inntil 300 salgskontorer i hele regionen mot slutten av Vekststrategien fører til ytterligere investeringer på rundt EUR 60m i Dette omfatter også vekstplanene for de nordiske markedene, spesielt i Sverige, private banking og høyere ambisjoner i Polen og Baltikum. Kjøpet av 75,01 % av den russiske banken, Orgresbank, med 35 avdelingsbanker i Moskva og St. Petersburg-områdene vil gi tilgang til et raskt voksende marked. Ytterligere investeringer i Orgresbank er ikke med i investeringene på EUR 60m. Utenfor Norden og Østersjøområdet har banken egne enheter eller samarbeidspartnere for å hjelpe de viktigste kundene. Nordea er en ledende internasjonal shippingbank. Nordea tilbyr produkter og tjenester innen private banking fra kontorene i Luxembourg og Sveits. Dessuten selges fond og kapitalforvaltningstjenester til de europeiske og nordamerikanske markedene. Nordeas kundebase Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsernene i Norden og Østersjøområdet med nærmere 10 millioner personkunder, hvorav 7,4 millioner er aktive kunder i Norden. Nordea har også rundt 1,8 millioner passive bedrifts- og personkunder som potensielt kan bli aktive. Nordeas livvirksomhet har totalt 2,9 millioner kunder, de fleste er også kunder av banken. Over kunder ble tilført da Nordea kjøpte to livsforsikringsselskap i Polen i begynnelsen av. Nordeas strategi er gjennom kryss-salg å få disse kundene til også å bli kunder av banken. Rundt 50 % av husholdningene i Norden er kunder i Nordea, og Nordea er en ledende bedriftsbank i Norden. Nordeas kunder har et klart verditilbud. Bredt spekter av produkter og kundeløsninger som gir merverdi Kundeorientert virksomhet med sterke kunderelasjoner God og enkel tilgjengelighet gjennom forskjellige kanaler; ledende nettbank Gunstige og oversiktlige markedspriser som gir lojale kunder og bedre kundeforhold Effektiv, pålitelig og ansvarlig måte å drive virksomheten på 14 Nordea-konsernet 15

9 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Retail Banking har ansvaret for person- og bedriftskunder uten ekstern rating. Retail Banking leverer produkter til disse kundene og til kunder som betjenes av Corporate and Institutional Banking innenfor bedriftslån, kort, forbrukslån, boliglån og cash management. Kundene betjenes gjennom 12 regionbanker i de fire nordiske landene. Regionbankene er delt opp i totalt 72 regioner som alle har den samme driftsmodellen. Dette sikrer lokal tilstedeværelse. Produkter og tjenester leveres av enheter i Segments & Products. Strategisk utvikling I bekreftet Retail Banking at det er et område i vekst med sterke resultater på både person- og bedriftsmarkedet. Grunnlaget for den sterke utviklingen var omdanningen av Retail Banking, som startet i 2005, med innføring av en driftsmodell og kundefokuserte rådgivningstjenester. Utviklingen i skjedde gjennom organisk vekst ved at potensialet i kundebasen, som er dobbelt så stor som den nærmeste sammenlignbare banken i Norden, ble utnyttet. Økt inntjening fra personmarkedet Nøkkeltall i Retail Banking per kvartal skyldes fokus på Fordel Plusskunder og private banking. På bedriftssiden er fokuset å styrke kunderelasjonene og øke salget av produkter. Retail Bankings inntekter kommer fra alle områdene. Strategisk fokuserer Retail Banking på å øke inntektene fra alle produktområder, segmenter og markeder. Kryss-salget har vært vellykket. Dette har ført til at inntektene fra tradisjonelle boliglån nå står for bare 11 % av den samlede inntekten. Men boliglån er fortsatt et viktig område, ikke minst fordi boliglån danner grunnlaget for hele kundeforholdet. For å øke inntektene fra spareområdet har Nordea satset på å øke antall sparespesialister i kontornettet og mer fokus på private banking. Dette har resultert i at inntektene fra sparing og trading nå utgjør 20 % av inntektene i Retail Banking. Resultat i I økte inntektene i Retail Banking med 7 % til EUR 5 012m. Netto renteinntekter steg med 5 % til EUR 3 185m. Stor volumvekst kompenserte for presset på utlånsmarginene. Utlånsmarginene gikk ned på årsbasis, og dette gjenspeiler I bekreftet Retail Banking at det er et område i vekst med sterke resultater på både person- og bedriftsmarkedet fortsatt konkurranse i alle segmenter. Det største presset var på pantelånsmarginene til personkunder i Finland, Norge og Sverige. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 6 % til EUR 1 372m etter sterk vekst i provisjonsinntekter fra investeringsprodukter. Dette skyldes delvis en sterk nettoinngang til Private Banking som resultat av et fellestiltak mellom Retail Banking og Asset Management & Life. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 52 % til EUR 361m som gjenspeiler det vellykkede salget av Marketsprodukter til små og mellomstore bedrifter. Samlede kostnader steg med 2 % til EUR 2 667m. Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 220m. Driftsresultatet økte med 18 % til EUR 2 565m. Avkastningen på økonomisk kapital var 26 % (24 %). Kostnadene utgjorde 53 % (56 %) av inntektene. Hele året 4. kv 3.kv. 2.kv 1.kv 4.kv EURm 2005 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Kundebase 1 : personkunder, millioner bedriftskunder, millioner Antall medarbeidere (årsverk) Kundebase definert som aktive kunder. I den samlede kundebasen har Nordea også rundt 1,8 millioner passive bedrifts- og personkunder som potensielt kan bli aktive. Corporate and Institutional Banking leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til store bedrifter, institusjonelle kunder og bedriftskunder i Retail Banking. Forretningsområdet har ansvaret for store børsnoterte kunder og andre kunder med ekstern kredittrating, samt shipping, offshore og oljerelaterte selskaper og finansinstitusjoner. Nordeas bankvirksomhet i Polen og de baltiske land, som omfatter komplette banktjenester til alle kundegrupper, er også en del av Corporate and Institutional Banking. Strategisk utvikling i Det viktigste for Corporate and Institutional Banking i var å sikre sterk inntektsvekst og holde kostnadene under kontroll. Dette skulle oppnås ved tilretteleggelse av de store transaksjonene på markedet og samtidig øke de daglige bankforretningene med kundene. Med denne strategien hadde Corporate and Institutional et rekordår i. Resultatet var sterkt i alle enhetene og grunnlaget for videre styrking av Corporate and Institutional Bankings markedsposisjon er solid. Nøkkeltall i CIB per kvartal Resultat i Corporate and Institutional Banking hadde en solid utvikling i. Samlede inntekter var EUR 1 429m, hvorav gevinsten fra salget av aksjene i International Moscow Bank (IMB) utgjorde EUR 199m. Justert for dette salget økte inntektene med 12 % i forhold til året før. Alle divisjonene bidro til den positive utviklingen. Netto renteinntekter steg med EUR 15 %. Utviklingen gjenspeiler solid utlånsvekst med en volumøkning på 12 %, og i innskuddsvolumer. Veksten var høyest i Polen og de baltiske landene, men den var også solid innen Corporate Banking Division og Shipping, Offshore and Oil Services Division. Andre inntekter økte med 11 %. Dette skyldes i stor grad flere store oppdrag i Corporate Banking Division og solide trading-inntekter. De samlede kostnadene økte med 5 % på grunn av betydelig volumvekst, høye resultatbaserte lønninger og en økning i antall årsverk. Samlet antall årsverk ved utgangen av året var 3 605, som er 12 % høyere enn året før. Økningen har hovedsakelig vært i Polen og de baltiske landene. Driftsresultatet for var EUR 865m. Selv uten gevinsten fra salget av IMB-aksjene er dette en økning på 18 %. Resultatveksten skyldes sterk vekst i inntekter, moderat kostnads-utvikling og netto tilbakeføringer av tap på utlån. Avkastningen på økonomisk kapital var 29 %. Kostnadene utgjorde 42 % av inntektene. Bedringen viser Corporate and Institutional Bankings evne til å oppnå inntektsvekst og øke markedsaktivitetene betydelig uten at kostnadene øker tilsvarende. Hele året 4. kv 3.kv. 2.kv 1.kv 4.kv EURm 2005 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Avkastning på økonomisk kapital, % Kostnader i % av inntekter Antall medarbeidere (årsverk) Nordea-konsernet 17

10 Asset Management & Life Nordea skal fortsette å utvikle nye produkter som tilfredsstiller kundenes behov og ha et målrettet og fleksibelt produktspekter som gir merverdi til kundene I fokuserte Asset Management & Life på å fortsette gjennomføringen av produktstrategien "nytt og mer fleksibelt" og samtidig opprettholde den gode økningen i forretningene fra institusjonelle kunder, private banking og livvirksomheten. Disse aktivitetene bidro til et rekordresultat for Asset Management & Life. Midler til forvaltning økte til EUR 161 mrd. Asset Management & Life har ansvaret for konsernets aktiviteter innen institusjonell forvaltning, livsog pensjonsforsikring, investeringsfond, private banking og markedet for spareprodukter generelt. Strategisk utvikling i Nye produkter Nordeas produktstrategi ble fornyet i 2005 og ble kalt "nytt og mer fleksibelt". Målet var å lansere nye aktivt administrerte produkter og investeringsprosesser, inkludert forbedringer av gamle produkter som ikke var tilfredsstillende. Resultatet ble et vidt spekter av produkter som dekker alle markeder og kunder. Lanseringen av de nye produktene har vært vellykket, spesielt produktene absolutt avkastning og fond-ifond. Salg av nye produkter utgjorde 90 % av totalsalget i. Nordeas Invest Stable Equity ble det mestselgende aksjefondet i Danmark noensinne. Siden lanseringen av flere nye fleksible produkter i 2005 ble det overført EUR 11mrd fra tradisjonelle produkter til de nye produktene fond-i-fond og absolutt avkastning (alle aksjefond, Nordea Xtra Rente og Nordeas Stabil Avkastning), og inntektsveksten ble høyere grunn av høyere marginer enn på tradisjonelle produkter. Resultatet for de nye produktene har generelt vært sterkt i, også sammenlignet med tradisjonelle produkter. Produktene har vist seg å oppfylle sin hensikt og har gitt sterke og stabile resultater, selv under uroen på aksjemarkedene i mai. Nordea skal fortsette å utvikle nye produkter som tilfredsstiller kundenes behov og ha et målrettet og fleksibelt produktspekter som gir merverdi til kundene. Resultat Produktresultatet i Asset Management økte med 23 % til EUR 375m, støttet av et godt salg av nye produkter med høyere marginer og høye resultat- og transaksjonsinntekter. Samlede kostnader var EUR 234m, som er en økning på 11 % fra Det blir fortsatt lagt vekt på streng kostnadsstyring, og grunnen til økningen er investeringer i nye produkter og styrking av salgsstaben. Life & Pensions fortsetter å gi solide resultater. Produktresultatet for var EUR 243m, som er en økning på 10 % fra året før, og skyldes ikke minst et sterkt fjerde kvartal i. Nøkkeltall Life Nøkkeltall Asset Management Hele året 4. kv 3. kv. 2. kv 1. kv Hele året 4. kv EURm Asset Management & Life Hele året 4. kv 3. kv. 2. kv 1. kv Hele året 4. kv EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, osv Driftskostnader Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Produktresultat herav inntekter i Retail Banking Bidragsytere Tradisjonell forsikring: Gebyrbidrag/resultatdeling Bidrag fra kostnadsstyring Bidrag fra risikostyring Avkastning på egenkapitalen Andre resultater Sum tradisjonelle resultater Sum resultater Unit Link Beregnede distribusjonskostnader i Retail Banking Sum produktresultat herav inntekter i Retail Banking Nordea-konsernet 19

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Sammendrag 2008 0081 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR

Detaljer

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2011 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

DNB-konsernet. (urevidert)

DNB-konsernet. (urevidert) 1 Rapport for 1. kvartal 2012 (urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Året Året Netto renteinntekter 6 653 6 018 25 252 23 436 Netto provisjonsinntekter, kjerneaktiviteter 1) 1 750

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer