NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling sak 74/10 vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse Bjerved VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN INNHOLD 1 Innledning Situasjonsbeskrivelse og plansituasjon Analyse Arealbehov og lokalisering Egnethetsanalyse Konklusjon og anbefaling INNLEDNING Det vises til møte hos byplansjefen i Sandnes Asplan Viak er bedt om å gi en vurdering og anbefaling om egnet, fremtidig arealbruk på Priortomten Hoveveien 19 (gnr. 39/529) samt eiendommen Hovebakken 3 (Gnr. 39/89) i Sandnes. Vurderingen skal basere seg på foreliggende materiale, overordnede planer for eiendommen og sentrum generelt og notater fra møtet. I tillegg skal støysituasjonen søkes kartlagt og skyggekast fra Kvelluren bru utredes. Spørsmålsstillingen om fremtidig arealbruk er i og for seg generell og skal utføres på uavhengig grunnlag. Spørsmålet er imidlertid aktualisert av at det foreligger et reguleringsforslag med et boligprosjekt på eiendommen Priortomten. Dette planforslaget ble lagt frem for Utvalg for byutvikling , hvor det etter forslag fra Anders Mjelde (Frp) ble fattet følgende vedtak: Utvalg for byutvikling utsetter saken og ber administrasjonen ta initiativ til et dialogmøte mellom tiltakshaver og utvalget. Utvalg for byutvikling ber administrasjonen vurdere mulighet for utarbeidelse av en byplananalyse for området Brueland Kvelluren. Grunneierne bør bringes inn i en slik prosess. Herværende notat er en arealbruksanalyse som del av et beslutningsgrunnlag for fremtidig arealbruk for området. 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON Situasjonsbeskrivelse Hoveveien 19 / Hovebakken 3 ligger i bunnen av en dalsenkning, mellom Brueland og Kvelluren, og grenser til Hoveveien i øst og jernbanen i vest. Jfr. Fig. 1 og 2. På østsiden av Hoveveien stiger terrenget og skråningen er utbygd med eneboliger på relativt store tomter. På vestsiden av jernbanen er det en stripe med eneboliger før Sandvedparken vider seg ut Asplan Viak AS - Østervåg Stavanger - Tlf Faks asplanviak.no

2 langs Storånå. I sør er Kvelluren bru (E 39) et svært dominerende landskapselement. Kart og snitt nedenfor viser situasjonen. NOTAT Figur 1 Aktuelle eiendommer Figur 2 Situasjonskart med høydekoter Vurdering av arealbruk - Kvelluren 2

3 Figur 3 Snitt 1-3 Figur 4 Snitt 1 Figur 5 Snitt 2 Figur 6 Snitt 3 Vurdering av arealbruk - Kvelluren 3

4 Figur 7 Sitiasjonplan eiendommer Hele området preges av tidligere industriområder som delvis er under transformasjon. Sør for Hovebakken 3 ligger et etablert nærings- og industriområde (Kvelluren). Hoveveien 11 grenser opp til Hoveveien 19 på nordsiden. På eiendommen er det et verneverdig bolighus. Hoveveien 9 det tidligere Sandnes E-verk er i dag i bruk som næringsbygg. Hoveveien 7 er en boligblokk og i nord ligger den tidligere godsterminalen med åpne, ledige tomtearealer. Her foreligger forslag til reguleringsplan med kontor og næring som arealbruk. Hele strekningen mellom Høylandsgata til boligområdet på høydedraget et stykke sør for Kvelluren bru er derfor preget av næring og industriformål, med unntak av boligblokken og ev. det verneverdige huset i Hoveveien 11. Det er lagt industrispor fra jernbanen inn på eiendommen Hoveveien 19, men dette er ikke i bruk. På eiendommen er det ett bolighus (bygget som vaktmesterbolig). På eiendommen Hovebakken 3 er det også ett bolighus i det nordøstre hjørnet. Bygningene til Prior sitt tidligere produksjonsanlegg står inntakt, men er bare delvis i bruk, trolig som lager el.l. (Visuell observasjon som ikke er bekreftet.) Bygget omkranses av trafikkområder og opparbeidet grøntareal i randsonen. Tidligere analyser av bygningsmassen har konkludert med at det ikke vil være hensiktsmessig å bygge videre på denne. Bygget ble spesialtilpasset Prior sin produksjon, og kan vanskelig bygges om verken for annen næring eller til boligformål. Det ligger derfor ingen bindinger for fremtidig arealbruk i den eksisterende bygningsmassen. Bortsett fra det ene bolighuset med uthus/garasje er det ingen bygninger på eiendommen Hovebakken 3. Eiendommen deles av Kvelluren bru (E 39) og søylefundamentene for denne. Bruen skal utvides med ny bru på sørsiden av dagens bru. Plansituasjon I kommuneplanen ( ) er eiendommen Hoveveien 19 vist som byggeområde, men Vurdering av arealbruk - Kvelluren 4

5 uten nærmere spesifisering av formål. Utsnitt av arealplankart er vist i Figur 3. Bestemmelsene eller retningslinjene som er vedtatt til kommuneplanen, har heller ingen konkrete bestemmelser for området, bortsett fra retningslinje om effektiv arealbruk, med henvisning til Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Det er imidlertid krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. NOTAT I kommuneplanen er eiendommen Hovebakken 3 vist som erverv. Hoveveien 19 Hovebakken 3 Nytt boligområde Figur 8 Utdrag av kommuneplan Området ligger utenfor området som i kommuneplanen er definert som sentrum. Vi vil imidlertid i analysen nedenfor skjele til de generelle analysene som ble gjort i 2007 i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for sentrum. Figur 9 viser en sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner. Gjeldende reguleringsplan for Hoveveien 19 (plan ) viser at eiendommen er regulert til næringsformål / industri med tillat % BYA på 60%. Gjeldende reguleringsplan for Hovebakken 3 er av eldre dato. Reguleringsplan for E 39 med utvidelse til 4 felt og nye av- og påkjøringsramper tas opp til sluttbehandling i nær fremtid. Utvidelsen vil gjennomføres med bygging av en ny bro på sørsiden av eksisterende. Tiltaket er tatt inn i andre periode av NTP (del av Jærenpakke II). Plangrensen fremgår på Figur 9 (rød stiplet strek). Det fremgår videre av Figur 9 og Figur 10 at det krysser en IVAR-ledning over eiendommen. Dette er den gamle hovedvannledningen. Den er rehabilitert og er i bruk. Den har en sikringssone på 7 m på sørvestsiden og 5 m på nordøstsiden. Det fremgår av kommuneplanen, jfr. Figur 8, at det forutsettes at eksisterende boligområde øst for Hoveveien utvides mot øst i retning Austrått. Videre er det forutsatt en stor utbygging av området Sørbø Hove (utenfor kartet, sør for E 39). I konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren, som nylig ble lagt frem, er det i alle alternativene forutsatt at Hoveveien etableres som Bussway mellom sentrum og retning mot sør (Sørbø Ganddal). Dette betyr betjening med 8 passeringer pr. time. Det er allerede startet arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Hoveveien for å legge til rette for egne Vurdering av arealbruk - Kvelluren 5

6 kollektivfelt. Plangrensen fremgår på kartet (rød stiplet strek. IVAR-ledning Figur 9 Gjeldende reguleringsplaner i området Figur 10 Hovedledningsnett (IVAR). Kommunal ledningsnett er ikke vist. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 6

7 3 ANALYSE NOTAT Vi har valgt å dele arealbruksanalysen i to forskjellige innfallsvinkler: Et overordnet perspektiv der en ser på antatt behov for arealer for boligformål / hhv næringsformål i denne delen av kommunen, og et lokalt perspektiv der en ser på tomtens egnethet som boligområde / hhv næringsområde, hvor en også vurderer elementer som tilgjengelighet, evt. miljøbelastning, mv. 3.1 Arealbehov og lokalisering Sandnes har i dag et variert tilbud med boliger, næring, kultur, offentlig og privat tjenesteyting og service. I følge kommunedelplan for sentrum , bor ca eller ca 1/3 av kommunens ca i nærområdene til sentrum (2006). På dette tidspunktet forelå det videre planer for ca nye boliger i dette området. Det er ca 5300 arbeidsplasser innenfor området som er definert som sentrum. Av disse var ca 30% knyttet til varehandel og like mange til privat og offentlig tjenesteyting og forvaltning. Det er altså et underskudd av sentrale arbeidsplasser i forhold til befolkningen i samme område. Til sammenligning er det ca arbeidsplasser i Stavanger sentrum og ca til sammen på Forus Lura. I planen konkluderes det med at: Sandnes sin regionale rolle må derfor være å satse på å utvikle Sandnes sentrum som nærings-, kultur- og handelssenter med kommunale og regionale funksjoner, i samsvar med overordnet plan for langsiktig byutvikling på Jæren. En satsing på arealer til disse formål får som følge at arealer til sentrumsboliger må bli mindre. Videre er hovedmål for sentrum beskrevet slik: Sandnes sentrum skal være et levende og attraktivt regionalt senter, med kompetansekrevende virksomheter, undervisning, handel, boliger og kultur og med gode rammer for menneskelig fellesskap og innovasjon. For å redusere transportbehovet mest mulig, er det et overordnet mål å samordne arealbruk og transportsystemet. Det betyr i praksis at det innenfor et naturlig geografisk område bør være en rimelig balanse mellom boliger og tilbud på arbeidsplasser. Selv om målformuleringene ovenfor tar utgangspunkt i situasjonen i området som er definert som sentrum, kan de likevel ha en viss gyldighet også for områdene ved Kvelluren. Det kan bl.a. konkluderes med at det i et utvidet sentrumsområde i dag er få arealer som både har god tilknytning til overordnet veinett og som har relativt god kollektivdekning. Slike arealer vil være godt egnet for bedrifter som har et visst besøksbehov eller relativt høyt antall arbeidsplasser, og samtidig håndterer plasskrevende varer og/eller stor gjennomstrømning av varer. De aktuelle eiendommene vil egne seg godt for en slik arealbruk. Under arbeidet med revisjon av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren han man også vurdert arealbruken i området. Også her er det lagt vekt på områdets gode tilgjengelighet med både bil og kollektiv, og det er forslag om å åpne for lokalisering av plasskrevende varer (med mulig unntak av tepper) og/eller nærbutikk/dagligvarer. 3.2 Egnethetsanalyse Denne delen av analysen tar utgangspunkt i de to eiendommenes spesifikke egnethet for arealbruk til boligformål og næring. Dette er knyttet til både fysisk egnethet og lokalisering i forhold til andre funksjoner. Følgende tema er lagt til grunn: - til overordnet veinett - til kollektivtrafikk (holdeplass) - til skole - til friluftsområder - Støysituasjon Vurdering av arealbruk - Kvelluren 7

8 - Sol og skygge - Topografi / Klima - Grunnforhold - Naboskap og marked Egnethet som boligområde Tema til overordnet veinett til kollektivtrafikk til skole Vurdering Ved vurdering av arealbruk i et område er det spesielt viktig å se denne i forhold til transportsystemet. Samordnet areal- og transportplanlegging er viktig for å få til gode løsninger. Forenklet, kan følgende være en rettesnor: - I områder med spesielt god kollektivdekning bør man legge til rette for forholdsvis tett boligbygging samt service og næringsvirksomhet med høy andel besøkende og/eller stort antall arbeidsplasser. - I områder har spesielt god biltilgjengelighet og dårlig kollektivdekning, bør man legge virksomheter som er bilavhengige og arealkrevende. Begge eiendommene har i dag akseptabel tilknytning til overordnet veinett. Hoveveien går rett inn til sentrum og gir god forbindelse mot sør via Ganddal sentrum. Forbindelse mot øst og vest er forutsetter i dag omkjøringer, blant annet for å krysse jernbanen. I forbindelse med planene for utbygging av Sørbø Hove og planene for utvidelse av E 39 til 4 felt, er det vedtatt at Hoveveien skal få fullverdig krysstilknytning til E 39. Dette vil bety en vesentlig forbedring. Sett i lys av disse planene vurderes tilknytning til overordnet veinett som svært god. Jernbanen grenser opp til de aktuelle eiendommene, men nærmeste holdeplass er Sandnes holdeplass (på Brueland). Gangavstand fra holdeplassen til Hoveveien 19 er 1,2 km langs dagens veinett, og til Hovebakken 3 noe lengre. Dersom man anlegger en ny forbindelse langs jernbanen kan denne også bli i overkant av 1 km. Dette ansees som relativt dårlig dekning. Det går flere bussruter i Hoveveien i dag. Det er vedtatt å styrke Hoveveien som kollektivakse som busway med 8 passeringer i timen i hver retning, og det pågår planarbeide for å utvide veien med egne kollektivfelt. Dette er bl.a. begrunnet ut fra de store utbyggingsområdene mot sør og sør-øst. Samlet vurdering vil derfor være at området i fremtiden vil få en meget god kollektivdekning (med buss). Området ligger innenfor skolekretsen til Austrått skole, og det er kort vei til skolen. Imidlertid viser befolkningsprognosene at antall barn i aldersgruppen 6-12 år vil stige fra dagens ca 700 elever til over 1000 i løpet av 15 år i denne skolekretsen. Tilsvarende økning vil man også få på ungdomstrinnet dog noe forskjøvet år. Austrått skole har i dag ikke kapasitet til å ta imot denne veksten, og Vurdering av arealbruk - Kvelluren 8

9 skolen må enten bygges ut, eller elever overføres til andre skoler som har ledig kapasitet. Utbyggingen på de aktuelle eiendommene har imidlertid marginal effekt i forhold til denne prognosen de største utslagene kommer på grunn av andre utbyggingsprosjekter, og kommunens beslutninger vedr. skolebruk må fattes uavhengig av om man bygger boliger eller ikke på de aktuelle eiendommene. Forutsatt at Austrått skole vil ha/få kapasitet, vil eiendommene være godt egnet for boligbygging i forhold til avstand til skole. til friluftsområder Støysituasjon Det er kort avstand til friområdene langs Storånå via Kvelluren (veien) som krysser jernbanen planskilt. På østsiden av Hoveveien er et mindre friområde med balløkke, og det er forutsatt å anlegge planskilt krysning av Hoveveien i dette området. Samlet vurdering er at området har god tilknytning til friområder. Området er klemt inne mellom jernbanen og Hoveveien. Det er ikke foretatt spesifikke beregninger for jernbanen eller Hoveveien i forhold til de aktuelle eiendommene, men beregninger som er gjennomført for godsterminalområdet på Brueland for en fremtidig trafikksituasjon, kan illustrere situasjonen på overordnet nivå. Både jernbanestøy og vegtrafikkstøy vil samlet medføre at hele arealet på eiendommene kommer inn i gul sone (55-60 db) uten skjermingstiltak. Det er derfor nødvendig å foreta skjerming for både vei og jernbane. Høyde på skjermer må avklares gjennom nye og mer detaljert beregninger, men det antas å ligge relativt godt til rette for å kunne oppnå tilstrekkelig skjerming fra disse lokalveiene. I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av E39 er det også gjennomført støyberegninger. Figur 11 viser utsnitt av støysonekart. Her har en summert støybidrag fra både E39 og bl.a. Hoveveien. Figur 11 Støyberegning 2020, summert alle veier. 4,0 m beregningshøyde. (Kilde: COWI: E39 Hove-Sandved) Her fremgår det at hele Hovebakken 3 og en stor del av Hoveveien 19 vil ligge inne i gul sone og vil ha utendørs støynivå Lden på Vurdering av arealbruk - Kvelluren 9

10 mellom 55 og 60 db selv etter de støyskjermingstiltakene som er forutsatt i planen. Beregningen gjelder for 4 m over bakken. I gul sone må det gjennomføres fasadetiltak og/eller lokale skjermingstiltak for å oppnå tilstrekkelig skjerming innendørs og på utendørs oppholdsarealer. I støyrapporten (COWI: ) er det andre beregninger som viser sumstøy ved de enkelte bolighusene. Denne viser at Hovebakken 3 vil få utendørs støynivå på grensen 55 db målt 2 m over bakken. Støyrapporten peker på at disse sumstøyberegningene kan være komplekse og at problemområdet må sees nærmere på ved byggeplanleggingen. Konklusjonen man kan trekke er at området vil ligge i grenseland. For å være på den sikre siden bør en derfor være forberedt på at lokale skjermingstiltak vil være påkrevd for i hvert fall deler av området. Skjerming av utearealer kan være utfordrende i forhold til støy fra broen. Næringsområdet sør for broen består i det vesentlige av lettere industri og lager. Støy fra disse virksomhetene antas ikke å berøre eiendommene i vesentlig grad. Med forbehold om at det kan oppnås tilstrekkelig skjerming er støysituasjonen ikke til hinder for at områdene kan bygges ut til boligformål. I praksis kan dette imidlertid representere en utfordring i forhold til utearealer. Sol / skygge Eiendommene har i utgangspunktet svært gode solforhold spesielt mot sør og vest. Kvelluren bru gir imidlertid skygge over deler av området. Diagrammene nedenfor viser skyggekast 21/3 (og 21/9), og 21/12 de to første dager kl 1500, mens siste dag er kl (21.12 kl 1500 er solen i ferd med å gå ned, slik at hele dalbunnen da er i skygge.) Dominerende skygge er fra broen, men beregningsmodellen viser også skygge fra andre elementer som ligger i kartgrunnlaget. Som det fremgår, så vil skyggen fra broen i relativt liten grad berøre eiendommen Hoveveien 19, mens Hovebakken 3 i større grad blir berørt. Utvidelse av broen til 4 felt vil ikke endre dette bildet vesentlig, siden utvidelsen vil skje på sørsiden. For eiendommen Hoveveien 19 vil det være gode muligheter for å etablere utearealer med gode lys- og solforhold. For Hoveveien 3 vil dette være noe mer utfordrende. Topografi / klima Figur 12 Skygge: (kl.1500) (kl.1200) De aktuelle eiendommene ligger på relativt flatt terreng i dalbunnen. Det vil være relativt enkelt å bygge ut. Det er ikke foretatt klimaanalyser, men erfaringsmessig ha legg for å danne seg kuldehull med kaldt og rått lokalklima i denne type Vurdering av arealbruk - Kvelluren 10

11 dalbunner med åpne elveløp spesielt på vinterstid. NOTAT Området vil være enkelt å bygge ut. Det kan være fare for kaldt og rått klima vinterstid. Grunnforhold Naboskap og marked Det er ikke kjent hvorvidt det er forurensning i grunnen som gjør det nødvendig med spesielle tiltak. Dette gjelder også Radonstråling. Det forutsettes at det må gjennomføres nærmere kartlegging av forurensningssituasjonen, men at eventuell forurensning kan håndteres på akseptabel måte. Dette vil evt. fremstå som en kostnad, men påvirker ikke ellers eiendommenes egnethet for boliger. Naboskapet er blandet. Det er etablerte boligområder umiddelbart på østsiden av Hoveveien og på vestsiden av jernbanen. Det er imidlertid tvilsomt om de aktuelle eiendommene vil oppfattes / inngå som en integrert del av et større boligområde. Hoveveien vil bli utvidet til 4 felt og vil således fremstå som en relativt sterk barriere. Det er få krysningsmuligheter over jernbanen, men én av disse er Kvelluren som grenser opp til området. Jernbanen oppleves også i mindre grad som en barriere fordi man ikke ferdes langs denne på samme måte som langs veien. Kvelluren bru vil være et massivt landskapselement som vil dominere området selv om det ikke kaster vesentlig skygge eller medfører støyproblemer. Sør for området er det et rent nærings- og industriområde. Dette vil sette sitt preg på og representere en utfordring i forhold til de to aktuelle eiendommenes naboskap, men dog uten at dette er ekskluderende. I dagens situasjon er markedet vesentlig bedre for boliger enn for næringsvirksomhet. Men også for boliger er markedet i dag utfordrende. Området vil og bør fremstå som et selvstendig boligområde måtte selges under sin egen identitet. Det vurderes som fullt ut mulig å etablere boliger på eiendommen Hoveveien 19 og at dette vil fungere bra i forhold til naboskap. Dette er noe mer utfordrende, spesielt for søndre del av Hovebakken 3. Egnethet som næringsområde Tema til overordnet veinett Vurdering Utviklingen av veinettet er beskrevet ovenfor. Området vil i fremtiden få god tilknytning til overordnet veinett. Dette vil også gjelde for tungtrafikk. Kort vei frem til E 39 betyr også relativt liten sjenanse fra tungtrafikk / næringstrafikk overfor annen bebyggelse langs lokalveinettet. Området er derfor svært godt egnet som næringsområde med behov for god tilgjengelighet med bil. Tilgjengelighet med kollektivtrafikk er beskrevet ovenfor. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 11

12 til kollektivtrafikk til skole til friluftsområder Støysituasjon Sol / skygge Topografi / Klima Grunnforhold Naboskap og marked Relativt god tilgjengelighet med buss, gjør området godt egnet for næring eller service med høy andel arbeidsplasser og/eller publikumsrettet virksomhet. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Service og næringsvirksomhet er i seg selv ikke ømfintlig i forhold til støy fra omkringliggende veinett eller virksomheter. Imidlertid må det påses at ikke ny næringsvirksomhet på eiendommene påfører tilgrensende boligområder uakseptabelt støybelastning. Dette ansees imidlertid som en lite relevant problemstilling. Både området øst for Hoveveien og vest for jernbanen må / bør skjermes i forhold til veien / banen, og dette antas å være tilstrekkelig skjerming også for aktuell næringsvirksomhet. Alternativt må det stilles krev til aktuell virksomhet. Støysituasjonen ansees ikke å representere spesielle problemer hverken for etablering av service / næringsvirksomhet på eiendommene, eller for nærliggende boligområder ved slik etablering. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Se for øvrig skyggediagram, Figur 12. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Som nevnt ovenfor, er det ikke foretatt kartlegging av forurenset grunn, eller på annen måte foretatt undersøkelser av grunnens egnethet for utbygging. Krav til tiltak i forhold til evt. forurensing er enklere for næringsvirksomhet enn for bolig. Grunnforholdene medfører ingen spesielle hensyn for etablering av næring på området. Næring og service er i noen sammenhenger mindre avhengig av naboskap enn boliger. I et regionalt perspektiv er det likevel viktig for noen typer virksomheter som vil etablere seg, at området er kjent, at området har et image som samsvarer med ens eget, at det er et naboskap som ikke er svært ulikt ens eget (næringsklynge) og at området er eksponert. Dette gjelder spesielt for virksomheter som er rettet mot publikum. Næringsetablering på de to aktuelle eiendommene vil således supplere og forsterke eksisterende næringsområde ved Kvelluren. Tidligere virksomhet på eiendommene har også vært næring. Dette betyr at man ikke innfører ny næringsvirksomhet i forhold til boligområdene rundt. Det må derfor antas at dette vil være lite konfliktfylt. Det er en viktig planpremiss å etterstrebe korte arbeidsreiser. Dette reduserer reisebehov og øker andel gående og syklende. For reiseavstander under 3 km viser reisevaneundersøkelser at man i dag har opp mot 20 % sykkelandel. (RVU 2005) De aktuelle Vurdering av arealbruk - Kvelluren 12

13 eiendommene ligger svært sentralt i forhold til store boligområder, og det kan forventes at arbeidsreiser til området vil være vesentlig kortere enn alternativ næringsetablering i nyere næringsområder som etableres mer perifert. Markedet for næringsvirksomhet er i dag svært dårlig, men det kan være kortsiktig å basere arealbruken på slike konjunkturer. Det er også vesentlig vanskeligere å planlegge og bygge ut for næringsformål uten å ha avtale med vedkommende virksomhet på forhånd. Området vurderes å være godt egnet for etablering av service og næringsvirksomhet. Det vil i liten grad ha negativ effekt i forhold til boligområder i nærheten, og området vil være godt eksponert i fremtiden. 4 KONKLUSJON OG ANBEFALING Ut fra ovenstående vurderinger er det vanskelig å trekke en entydig konklusjon. - Tilgjengeligheten er god både for bil til overordnet veinett (etter at Hoveveien er knyttet til E 39) og i forhold til kollektivtrafikk (buss). - Som boligområde må spesielt uteområdene skjermes både for veitrafikkstøy og jernbanestøy. Dette ansees gjennomførbart om enn utfordrende i forhold til E 39. For øvrig er det ingen spesielle miljømessige forhold som gjør det vanskelig som boligområde, men det er heller ingen spesielle kvaliteter som gjør området spesielt egnet for boligformål. - Området er godt egnet for næring og service. Det vil supplere og forsterke tilgrensende næringsområde i Kvelluren. Det antas at lettere industri, lager og evt. handel med plasskrevende varer vil være egnet virksomhet. - I et utvidet sentrumsområde er det i dag en viss overvekt av boliger i forhold til arbeidsplasser. Lokalisering av flere arbeidsplasser i området vil derfor bidra til å redusere reiseavstander. Det er derfor ingen forhold som er utslagsgivende for beslutningen om fremtidig arealbruk. Overordnede vurderinger om lokaliseringen tilsier likevel at næring vil gi den beste byplanmessige arealbruken i et langsiktig perspektiv. Boligområder vil kunne etableres med like gode, eller bedre kvaliteter andre steder i kommunen. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 13

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3 Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 525733 Støyvurdering for Bråtabakken Del: Dato: 2011-05-22 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Øyvind Knag TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Åsatua Egersund DOKUMENTKODE 313299 RIA NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Seglem & Åse AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON SAKSBEH Kim Ervik KOPI ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Støy i arealplanlegging

Støy i arealplanlegging Støy i arealplanlegging Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 /2012 Svein Klausen, seniorrådgiver Hvem og hva er Miljødirektoratet? forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler : 200800251 : L 12-52 : Tone Kvålsgard Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SØKNAD OM REGULERING

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser. STEINKJER KOMMUNE Avdeling for plan og natur Dato: 01.03.04 Saksnr/Løpenr: 2003/412-14073/2005 (jfr lnr. 15256/03). Klassering: L12 Revisjoner: Behandling: Det faste utvalg for plansaker 22.04.04 Offentlig

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverd ier 2 2.1 Støynivå utendørs 2 2.2 Støynivå innendørs 3

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverd ier 2 2.1 Støynivå utendørs 2 2.2 Støynivå innendørs 3 LØNNHEIM ENTREPRENØR AS STØYVURDERING FORUS NÆRINGSPARK FELT D ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført av:

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 1. Bakgrunn Multiconsult har fått i oppdrag av Profier AS ved Nils Gunnestad og Hobbelstad & Rønning AS ved Arne Indrelid å utføre beregninger av støy fra jernbane i planlagte boligfelt i Thorstadbakken

Detaljer

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014 RAPPORT Rådhusvegen-Ringvegen, Jessheim Kunde: Bolig Jessheim AS Sammendrag: I forbindelse med omregulering av tomter ved Rådhusvegen 7-9 /Ringvegen 12-16 på Jessheim er det beregnet støybelastning fra

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Forebygging av støy i plan- og byggesak

Forebygging av støy i plan- og byggesak sigurd.solberg@kilde.no Forebygging av støy i plan- og byggesak Støysonekart til kommuneplan / -delplan Kommuneplanbestemmelser Prosess for plan/byggesaksbehandling Forebygging av støy i plan/byggesak

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging RAPPORT : 619800-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 30.03.2012 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 7 STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging Oppdragsgiver : Stavangerregionen havn IKS v/ Odd Bjørn Bekkeheien

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

GRESSVIK BRUK: STØYUTREDNING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Planområdet 2

GRESSVIK BRUK: STØYUTREDNING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Planområdet 2 KLEMSDAL EIENDOM AS GRESSVIK BRUK: STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 412 Etterstad Oslo TLF +47 294 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Planområdet 2 2 Forskrifter

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Støyberegninger. Svartmoegga grustak i Rendalen kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Johan Grindflek. Vedlegg nr 3

Støyberegninger. Svartmoegga grustak i Rendalen kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Johan Grindflek. Vedlegg nr 3 Vedlegg nr 3 Støyberegninger Svartmoegga grustak i Rendalen kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Johan Grindflek Fonnaas gård 2485 Rendalen Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer VEDLEGG 6.1 Notat Prosjektnummer / -navn 13056 Kommuneplan Skaun kommune Oppdragsgiver Skaun kommune PMU 06.05.2014 Saksbehandler Tittel Boligområder og egnethet Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer