NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling sak 74/10 vedlegg 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse Bjerved VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN INNHOLD 1 Innledning Situasjonsbeskrivelse og plansituasjon Analyse Arealbehov og lokalisering Egnethetsanalyse Konklusjon og anbefaling INNLEDNING Det vises til møte hos byplansjefen i Sandnes Asplan Viak er bedt om å gi en vurdering og anbefaling om egnet, fremtidig arealbruk på Priortomten Hoveveien 19 (gnr. 39/529) samt eiendommen Hovebakken 3 (Gnr. 39/89) i Sandnes. Vurderingen skal basere seg på foreliggende materiale, overordnede planer for eiendommen og sentrum generelt og notater fra møtet. I tillegg skal støysituasjonen søkes kartlagt og skyggekast fra Kvelluren bru utredes. Spørsmålsstillingen om fremtidig arealbruk er i og for seg generell og skal utføres på uavhengig grunnlag. Spørsmålet er imidlertid aktualisert av at det foreligger et reguleringsforslag med et boligprosjekt på eiendommen Priortomten. Dette planforslaget ble lagt frem for Utvalg for byutvikling , hvor det etter forslag fra Anders Mjelde (Frp) ble fattet følgende vedtak: Utvalg for byutvikling utsetter saken og ber administrasjonen ta initiativ til et dialogmøte mellom tiltakshaver og utvalget. Utvalg for byutvikling ber administrasjonen vurdere mulighet for utarbeidelse av en byplananalyse for området Brueland Kvelluren. Grunneierne bør bringes inn i en slik prosess. Herværende notat er en arealbruksanalyse som del av et beslutningsgrunnlag for fremtidig arealbruk for området. 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON Situasjonsbeskrivelse Hoveveien 19 / Hovebakken 3 ligger i bunnen av en dalsenkning, mellom Brueland og Kvelluren, og grenser til Hoveveien i øst og jernbanen i vest. Jfr. Fig. 1 og 2. På østsiden av Hoveveien stiger terrenget og skråningen er utbygd med eneboliger på relativt store tomter. På vestsiden av jernbanen er det en stripe med eneboliger før Sandvedparken vider seg ut Asplan Viak AS - Østervåg Stavanger - Tlf Faks asplanviak.no

2 langs Storånå. I sør er Kvelluren bru (E 39) et svært dominerende landskapselement. Kart og snitt nedenfor viser situasjonen. NOTAT Figur 1 Aktuelle eiendommer Figur 2 Situasjonskart med høydekoter Vurdering av arealbruk - Kvelluren 2

3 Figur 3 Snitt 1-3 Figur 4 Snitt 1 Figur 5 Snitt 2 Figur 6 Snitt 3 Vurdering av arealbruk - Kvelluren 3

4 Figur 7 Sitiasjonplan eiendommer Hele området preges av tidligere industriområder som delvis er under transformasjon. Sør for Hovebakken 3 ligger et etablert nærings- og industriområde (Kvelluren). Hoveveien 11 grenser opp til Hoveveien 19 på nordsiden. På eiendommen er det et verneverdig bolighus. Hoveveien 9 det tidligere Sandnes E-verk er i dag i bruk som næringsbygg. Hoveveien 7 er en boligblokk og i nord ligger den tidligere godsterminalen med åpne, ledige tomtearealer. Her foreligger forslag til reguleringsplan med kontor og næring som arealbruk. Hele strekningen mellom Høylandsgata til boligområdet på høydedraget et stykke sør for Kvelluren bru er derfor preget av næring og industriformål, med unntak av boligblokken og ev. det verneverdige huset i Hoveveien 11. Det er lagt industrispor fra jernbanen inn på eiendommen Hoveveien 19, men dette er ikke i bruk. På eiendommen er det ett bolighus (bygget som vaktmesterbolig). På eiendommen Hovebakken 3 er det også ett bolighus i det nordøstre hjørnet. Bygningene til Prior sitt tidligere produksjonsanlegg står inntakt, men er bare delvis i bruk, trolig som lager el.l. (Visuell observasjon som ikke er bekreftet.) Bygget omkranses av trafikkområder og opparbeidet grøntareal i randsonen. Tidligere analyser av bygningsmassen har konkludert med at det ikke vil være hensiktsmessig å bygge videre på denne. Bygget ble spesialtilpasset Prior sin produksjon, og kan vanskelig bygges om verken for annen næring eller til boligformål. Det ligger derfor ingen bindinger for fremtidig arealbruk i den eksisterende bygningsmassen. Bortsett fra det ene bolighuset med uthus/garasje er det ingen bygninger på eiendommen Hovebakken 3. Eiendommen deles av Kvelluren bru (E 39) og søylefundamentene for denne. Bruen skal utvides med ny bru på sørsiden av dagens bru. Plansituasjon I kommuneplanen ( ) er eiendommen Hoveveien 19 vist som byggeområde, men Vurdering av arealbruk - Kvelluren 4

5 uten nærmere spesifisering av formål. Utsnitt av arealplankart er vist i Figur 3. Bestemmelsene eller retningslinjene som er vedtatt til kommuneplanen, har heller ingen konkrete bestemmelser for området, bortsett fra retningslinje om effektiv arealbruk, med henvisning til Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Det er imidlertid krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. NOTAT I kommuneplanen er eiendommen Hovebakken 3 vist som erverv. Hoveveien 19 Hovebakken 3 Nytt boligområde Figur 8 Utdrag av kommuneplan Området ligger utenfor området som i kommuneplanen er definert som sentrum. Vi vil imidlertid i analysen nedenfor skjele til de generelle analysene som ble gjort i 2007 i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for sentrum. Figur 9 viser en sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner. Gjeldende reguleringsplan for Hoveveien 19 (plan ) viser at eiendommen er regulert til næringsformål / industri med tillat % BYA på 60%. Gjeldende reguleringsplan for Hovebakken 3 er av eldre dato. Reguleringsplan for E 39 med utvidelse til 4 felt og nye av- og påkjøringsramper tas opp til sluttbehandling i nær fremtid. Utvidelsen vil gjennomføres med bygging av en ny bro på sørsiden av eksisterende. Tiltaket er tatt inn i andre periode av NTP (del av Jærenpakke II). Plangrensen fremgår på Figur 9 (rød stiplet strek). Det fremgår videre av Figur 9 og Figur 10 at det krysser en IVAR-ledning over eiendommen. Dette er den gamle hovedvannledningen. Den er rehabilitert og er i bruk. Den har en sikringssone på 7 m på sørvestsiden og 5 m på nordøstsiden. Det fremgår av kommuneplanen, jfr. Figur 8, at det forutsettes at eksisterende boligområde øst for Hoveveien utvides mot øst i retning Austrått. Videre er det forutsatt en stor utbygging av området Sørbø Hove (utenfor kartet, sør for E 39). I konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren, som nylig ble lagt frem, er det i alle alternativene forutsatt at Hoveveien etableres som Bussway mellom sentrum og retning mot sør (Sørbø Ganddal). Dette betyr betjening med 8 passeringer pr. time. Det er allerede startet arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Hoveveien for å legge til rette for egne Vurdering av arealbruk - Kvelluren 5

6 kollektivfelt. Plangrensen fremgår på kartet (rød stiplet strek. IVAR-ledning Figur 9 Gjeldende reguleringsplaner i området Figur 10 Hovedledningsnett (IVAR). Kommunal ledningsnett er ikke vist. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 6

7 3 ANALYSE NOTAT Vi har valgt å dele arealbruksanalysen i to forskjellige innfallsvinkler: Et overordnet perspektiv der en ser på antatt behov for arealer for boligformål / hhv næringsformål i denne delen av kommunen, og et lokalt perspektiv der en ser på tomtens egnethet som boligområde / hhv næringsområde, hvor en også vurderer elementer som tilgjengelighet, evt. miljøbelastning, mv. 3.1 Arealbehov og lokalisering Sandnes har i dag et variert tilbud med boliger, næring, kultur, offentlig og privat tjenesteyting og service. I følge kommunedelplan for sentrum , bor ca eller ca 1/3 av kommunens ca i nærområdene til sentrum (2006). På dette tidspunktet forelå det videre planer for ca nye boliger i dette området. Det er ca 5300 arbeidsplasser innenfor området som er definert som sentrum. Av disse var ca 30% knyttet til varehandel og like mange til privat og offentlig tjenesteyting og forvaltning. Det er altså et underskudd av sentrale arbeidsplasser i forhold til befolkningen i samme område. Til sammenligning er det ca arbeidsplasser i Stavanger sentrum og ca til sammen på Forus Lura. I planen konkluderes det med at: Sandnes sin regionale rolle må derfor være å satse på å utvikle Sandnes sentrum som nærings-, kultur- og handelssenter med kommunale og regionale funksjoner, i samsvar med overordnet plan for langsiktig byutvikling på Jæren. En satsing på arealer til disse formål får som følge at arealer til sentrumsboliger må bli mindre. Videre er hovedmål for sentrum beskrevet slik: Sandnes sentrum skal være et levende og attraktivt regionalt senter, med kompetansekrevende virksomheter, undervisning, handel, boliger og kultur og med gode rammer for menneskelig fellesskap og innovasjon. For å redusere transportbehovet mest mulig, er det et overordnet mål å samordne arealbruk og transportsystemet. Det betyr i praksis at det innenfor et naturlig geografisk område bør være en rimelig balanse mellom boliger og tilbud på arbeidsplasser. Selv om målformuleringene ovenfor tar utgangspunkt i situasjonen i området som er definert som sentrum, kan de likevel ha en viss gyldighet også for områdene ved Kvelluren. Det kan bl.a. konkluderes med at det i et utvidet sentrumsområde i dag er få arealer som både har god tilknytning til overordnet veinett og som har relativt god kollektivdekning. Slike arealer vil være godt egnet for bedrifter som har et visst besøksbehov eller relativt høyt antall arbeidsplasser, og samtidig håndterer plasskrevende varer og/eller stor gjennomstrømning av varer. De aktuelle eiendommene vil egne seg godt for en slik arealbruk. Under arbeidet med revisjon av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren han man også vurdert arealbruken i området. Også her er det lagt vekt på områdets gode tilgjengelighet med både bil og kollektiv, og det er forslag om å åpne for lokalisering av plasskrevende varer (med mulig unntak av tepper) og/eller nærbutikk/dagligvarer. 3.2 Egnethetsanalyse Denne delen av analysen tar utgangspunkt i de to eiendommenes spesifikke egnethet for arealbruk til boligformål og næring. Dette er knyttet til både fysisk egnethet og lokalisering i forhold til andre funksjoner. Følgende tema er lagt til grunn: - til overordnet veinett - til kollektivtrafikk (holdeplass) - til skole - til friluftsområder - Støysituasjon Vurdering av arealbruk - Kvelluren 7

8 - Sol og skygge - Topografi / Klima - Grunnforhold - Naboskap og marked Egnethet som boligområde Tema til overordnet veinett til kollektivtrafikk til skole Vurdering Ved vurdering av arealbruk i et område er det spesielt viktig å se denne i forhold til transportsystemet. Samordnet areal- og transportplanlegging er viktig for å få til gode løsninger. Forenklet, kan følgende være en rettesnor: - I områder med spesielt god kollektivdekning bør man legge til rette for forholdsvis tett boligbygging samt service og næringsvirksomhet med høy andel besøkende og/eller stort antall arbeidsplasser. - I områder har spesielt god biltilgjengelighet og dårlig kollektivdekning, bør man legge virksomheter som er bilavhengige og arealkrevende. Begge eiendommene har i dag akseptabel tilknytning til overordnet veinett. Hoveveien går rett inn til sentrum og gir god forbindelse mot sør via Ganddal sentrum. Forbindelse mot øst og vest er forutsetter i dag omkjøringer, blant annet for å krysse jernbanen. I forbindelse med planene for utbygging av Sørbø Hove og planene for utvidelse av E 39 til 4 felt, er det vedtatt at Hoveveien skal få fullverdig krysstilknytning til E 39. Dette vil bety en vesentlig forbedring. Sett i lys av disse planene vurderes tilknytning til overordnet veinett som svært god. Jernbanen grenser opp til de aktuelle eiendommene, men nærmeste holdeplass er Sandnes holdeplass (på Brueland). Gangavstand fra holdeplassen til Hoveveien 19 er 1,2 km langs dagens veinett, og til Hovebakken 3 noe lengre. Dersom man anlegger en ny forbindelse langs jernbanen kan denne også bli i overkant av 1 km. Dette ansees som relativt dårlig dekning. Det går flere bussruter i Hoveveien i dag. Det er vedtatt å styrke Hoveveien som kollektivakse som busway med 8 passeringer i timen i hver retning, og det pågår planarbeide for å utvide veien med egne kollektivfelt. Dette er bl.a. begrunnet ut fra de store utbyggingsområdene mot sør og sør-øst. Samlet vurdering vil derfor være at området i fremtiden vil få en meget god kollektivdekning (med buss). Området ligger innenfor skolekretsen til Austrått skole, og det er kort vei til skolen. Imidlertid viser befolkningsprognosene at antall barn i aldersgruppen 6-12 år vil stige fra dagens ca 700 elever til over 1000 i løpet av 15 år i denne skolekretsen. Tilsvarende økning vil man også få på ungdomstrinnet dog noe forskjøvet år. Austrått skole har i dag ikke kapasitet til å ta imot denne veksten, og Vurdering av arealbruk - Kvelluren 8

9 skolen må enten bygges ut, eller elever overføres til andre skoler som har ledig kapasitet. Utbyggingen på de aktuelle eiendommene har imidlertid marginal effekt i forhold til denne prognosen de største utslagene kommer på grunn av andre utbyggingsprosjekter, og kommunens beslutninger vedr. skolebruk må fattes uavhengig av om man bygger boliger eller ikke på de aktuelle eiendommene. Forutsatt at Austrått skole vil ha/få kapasitet, vil eiendommene være godt egnet for boligbygging i forhold til avstand til skole. til friluftsområder Støysituasjon Det er kort avstand til friområdene langs Storånå via Kvelluren (veien) som krysser jernbanen planskilt. På østsiden av Hoveveien er et mindre friområde med balløkke, og det er forutsatt å anlegge planskilt krysning av Hoveveien i dette området. Samlet vurdering er at området har god tilknytning til friområder. Området er klemt inne mellom jernbanen og Hoveveien. Det er ikke foretatt spesifikke beregninger for jernbanen eller Hoveveien i forhold til de aktuelle eiendommene, men beregninger som er gjennomført for godsterminalområdet på Brueland for en fremtidig trafikksituasjon, kan illustrere situasjonen på overordnet nivå. Både jernbanestøy og vegtrafikkstøy vil samlet medføre at hele arealet på eiendommene kommer inn i gul sone (55-60 db) uten skjermingstiltak. Det er derfor nødvendig å foreta skjerming for både vei og jernbane. Høyde på skjermer må avklares gjennom nye og mer detaljert beregninger, men det antas å ligge relativt godt til rette for å kunne oppnå tilstrekkelig skjerming fra disse lokalveiene. I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av E39 er det også gjennomført støyberegninger. Figur 11 viser utsnitt av støysonekart. Her har en summert støybidrag fra både E39 og bl.a. Hoveveien. Figur 11 Støyberegning 2020, summert alle veier. 4,0 m beregningshøyde. (Kilde: COWI: E39 Hove-Sandved) Her fremgår det at hele Hovebakken 3 og en stor del av Hoveveien 19 vil ligge inne i gul sone og vil ha utendørs støynivå Lden på Vurdering av arealbruk - Kvelluren 9

10 mellom 55 og 60 db selv etter de støyskjermingstiltakene som er forutsatt i planen. Beregningen gjelder for 4 m over bakken. I gul sone må det gjennomføres fasadetiltak og/eller lokale skjermingstiltak for å oppnå tilstrekkelig skjerming innendørs og på utendørs oppholdsarealer. I støyrapporten (COWI: ) er det andre beregninger som viser sumstøy ved de enkelte bolighusene. Denne viser at Hovebakken 3 vil få utendørs støynivå på grensen 55 db målt 2 m over bakken. Støyrapporten peker på at disse sumstøyberegningene kan være komplekse og at problemområdet må sees nærmere på ved byggeplanleggingen. Konklusjonen man kan trekke er at området vil ligge i grenseland. For å være på den sikre siden bør en derfor være forberedt på at lokale skjermingstiltak vil være påkrevd for i hvert fall deler av området. Skjerming av utearealer kan være utfordrende i forhold til støy fra broen. Næringsområdet sør for broen består i det vesentlige av lettere industri og lager. Støy fra disse virksomhetene antas ikke å berøre eiendommene i vesentlig grad. Med forbehold om at det kan oppnås tilstrekkelig skjerming er støysituasjonen ikke til hinder for at områdene kan bygges ut til boligformål. I praksis kan dette imidlertid representere en utfordring i forhold til utearealer. Sol / skygge Eiendommene har i utgangspunktet svært gode solforhold spesielt mot sør og vest. Kvelluren bru gir imidlertid skygge over deler av området. Diagrammene nedenfor viser skyggekast 21/3 (og 21/9), og 21/12 de to første dager kl 1500, mens siste dag er kl (21.12 kl 1500 er solen i ferd med å gå ned, slik at hele dalbunnen da er i skygge.) Dominerende skygge er fra broen, men beregningsmodellen viser også skygge fra andre elementer som ligger i kartgrunnlaget. Som det fremgår, så vil skyggen fra broen i relativt liten grad berøre eiendommen Hoveveien 19, mens Hovebakken 3 i større grad blir berørt. Utvidelse av broen til 4 felt vil ikke endre dette bildet vesentlig, siden utvidelsen vil skje på sørsiden. For eiendommen Hoveveien 19 vil det være gode muligheter for å etablere utearealer med gode lys- og solforhold. For Hoveveien 3 vil dette være noe mer utfordrende. Topografi / klima Figur 12 Skygge: (kl.1500) (kl.1200) De aktuelle eiendommene ligger på relativt flatt terreng i dalbunnen. Det vil være relativt enkelt å bygge ut. Det er ikke foretatt klimaanalyser, men erfaringsmessig ha legg for å danne seg kuldehull med kaldt og rått lokalklima i denne type Vurdering av arealbruk - Kvelluren 10

11 dalbunner med åpne elveløp spesielt på vinterstid. NOTAT Området vil være enkelt å bygge ut. Det kan være fare for kaldt og rått klima vinterstid. Grunnforhold Naboskap og marked Det er ikke kjent hvorvidt det er forurensning i grunnen som gjør det nødvendig med spesielle tiltak. Dette gjelder også Radonstråling. Det forutsettes at det må gjennomføres nærmere kartlegging av forurensningssituasjonen, men at eventuell forurensning kan håndteres på akseptabel måte. Dette vil evt. fremstå som en kostnad, men påvirker ikke ellers eiendommenes egnethet for boliger. Naboskapet er blandet. Det er etablerte boligområder umiddelbart på østsiden av Hoveveien og på vestsiden av jernbanen. Det er imidlertid tvilsomt om de aktuelle eiendommene vil oppfattes / inngå som en integrert del av et større boligområde. Hoveveien vil bli utvidet til 4 felt og vil således fremstå som en relativt sterk barriere. Det er få krysningsmuligheter over jernbanen, men én av disse er Kvelluren som grenser opp til området. Jernbanen oppleves også i mindre grad som en barriere fordi man ikke ferdes langs denne på samme måte som langs veien. Kvelluren bru vil være et massivt landskapselement som vil dominere området selv om det ikke kaster vesentlig skygge eller medfører støyproblemer. Sør for området er det et rent nærings- og industriområde. Dette vil sette sitt preg på og representere en utfordring i forhold til de to aktuelle eiendommenes naboskap, men dog uten at dette er ekskluderende. I dagens situasjon er markedet vesentlig bedre for boliger enn for næringsvirksomhet. Men også for boliger er markedet i dag utfordrende. Området vil og bør fremstå som et selvstendig boligområde måtte selges under sin egen identitet. Det vurderes som fullt ut mulig å etablere boliger på eiendommen Hoveveien 19 og at dette vil fungere bra i forhold til naboskap. Dette er noe mer utfordrende, spesielt for søndre del av Hovebakken 3. Egnethet som næringsområde Tema til overordnet veinett Vurdering Utviklingen av veinettet er beskrevet ovenfor. Området vil i fremtiden få god tilknytning til overordnet veinett. Dette vil også gjelde for tungtrafikk. Kort vei frem til E 39 betyr også relativt liten sjenanse fra tungtrafikk / næringstrafikk overfor annen bebyggelse langs lokalveinettet. Området er derfor svært godt egnet som næringsområde med behov for god tilgjengelighet med bil. Tilgjengelighet med kollektivtrafikk er beskrevet ovenfor. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 11

12 til kollektivtrafikk til skole til friluftsområder Støysituasjon Sol / skygge Topografi / Klima Grunnforhold Naboskap og marked Relativt god tilgjengelighet med buss, gjør området godt egnet for næring eller service med høy andel arbeidsplasser og/eller publikumsrettet virksomhet. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Service og næringsvirksomhet er i seg selv ikke ømfintlig i forhold til støy fra omkringliggende veinett eller virksomheter. Imidlertid må det påses at ikke ny næringsvirksomhet på eiendommene påfører tilgrensende boligområder uakseptabelt støybelastning. Dette ansees imidlertid som en lite relevant problemstilling. Både området øst for Hoveveien og vest for jernbanen må / bør skjermes i forhold til veien / banen, og dette antas å være tilstrekkelig skjerming også for aktuell næringsvirksomhet. Alternativt må det stilles krev til aktuell virksomhet. Støysituasjonen ansees ikke å representere spesielle problemer hverken for etablering av service / næringsvirksomhet på eiendommene, eller for nærliggende boligområder ved slik etablering. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Se for øvrig skyggediagram, Figur 12. Lite relevant tema for service- og næringsvirksomhet. Som nevnt ovenfor, er det ikke foretatt kartlegging av forurenset grunn, eller på annen måte foretatt undersøkelser av grunnens egnethet for utbygging. Krav til tiltak i forhold til evt. forurensing er enklere for næringsvirksomhet enn for bolig. Grunnforholdene medfører ingen spesielle hensyn for etablering av næring på området. Næring og service er i noen sammenhenger mindre avhengig av naboskap enn boliger. I et regionalt perspektiv er det likevel viktig for noen typer virksomheter som vil etablere seg, at området er kjent, at området har et image som samsvarer med ens eget, at det er et naboskap som ikke er svært ulikt ens eget (næringsklynge) og at området er eksponert. Dette gjelder spesielt for virksomheter som er rettet mot publikum. Næringsetablering på de to aktuelle eiendommene vil således supplere og forsterke eksisterende næringsområde ved Kvelluren. Tidligere virksomhet på eiendommene har også vært næring. Dette betyr at man ikke innfører ny næringsvirksomhet i forhold til boligområdene rundt. Det må derfor antas at dette vil være lite konfliktfylt. Det er en viktig planpremiss å etterstrebe korte arbeidsreiser. Dette reduserer reisebehov og øker andel gående og syklende. For reiseavstander under 3 km viser reisevaneundersøkelser at man i dag har opp mot 20 % sykkelandel. (RVU 2005) De aktuelle Vurdering av arealbruk - Kvelluren 12

13 eiendommene ligger svært sentralt i forhold til store boligområder, og det kan forventes at arbeidsreiser til området vil være vesentlig kortere enn alternativ næringsetablering i nyere næringsområder som etableres mer perifert. Markedet for næringsvirksomhet er i dag svært dårlig, men det kan være kortsiktig å basere arealbruken på slike konjunkturer. Det er også vesentlig vanskeligere å planlegge og bygge ut for næringsformål uten å ha avtale med vedkommende virksomhet på forhånd. Området vurderes å være godt egnet for etablering av service og næringsvirksomhet. Det vil i liten grad ha negativ effekt i forhold til boligområder i nærheten, og området vil være godt eksponert i fremtiden. 4 KONKLUSJON OG ANBEFALING Ut fra ovenstående vurderinger er det vanskelig å trekke en entydig konklusjon. - Tilgjengeligheten er god både for bil til overordnet veinett (etter at Hoveveien er knyttet til E 39) og i forhold til kollektivtrafikk (buss). - Som boligområde må spesielt uteområdene skjermes både for veitrafikkstøy og jernbanestøy. Dette ansees gjennomførbart om enn utfordrende i forhold til E 39. For øvrig er det ingen spesielle miljømessige forhold som gjør det vanskelig som boligområde, men det er heller ingen spesielle kvaliteter som gjør området spesielt egnet for boligformål. - Området er godt egnet for næring og service. Det vil supplere og forsterke tilgrensende næringsområde i Kvelluren. Det antas at lettere industri, lager og evt. handel med plasskrevende varer vil være egnet virksomhet. - I et utvidet sentrumsområde er det i dag en viss overvekt av boliger i forhold til arbeidsplasser. Lokalisering av flere arbeidsplasser i området vil derfor bidra til å redusere reiseavstander. Det er derfor ingen forhold som er utslagsgivende for beslutningen om fremtidig arealbruk. Overordnede vurderinger om lokaliseringen tilsier likevel at næring vil gi den beste byplanmessige arealbruken i et langsiktig perspektiv. Boligområder vil kunne etableres med like gode, eller bedre kvaliteter andre steder i kommunen. Vurdering av arealbruk - Kvelluren 13

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane.

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 6/10 vedlegg 5 NOTAT Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Asplan Viak AS Østervåg 7-4006 Stavanger - Tlf 51204500 - Faks 51204501 asplanviak.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Ellen Njøs Slinde

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall.

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall. NOTAT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2011-07-05 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING RANDABERG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3 Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 525733 Støyvurdering for Bråtabakken Del: Dato: 2011-05-22 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Øyvind Knag TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Gamleveien 3C gnr. 103 bnr. 24 Lørenskog kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5088/2016 Dok. nr. Gamleveien 3C- Lørenskog Rev.: Dato: 7.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen Støyrapport for

Detaljer

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato:

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 611603-01 Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: 28.11.2016 Skrevet av: Trond Norén Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam SOLSTAD I SKODJE KOMMUNE,

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30:

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30: Vedlegg 3 Støyberegningsdetaljer Røyneberg Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Beregningsområde: 21.mars kl. 15:30 21.juni

Detaljer

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2 NOTAT Nr.: 1 Side : 1 av 5 Dato : 02.11.2016 Vår ref. : Vedlegg : 2 PROSJEKT: HESTHAMMEREN 3, HOMMERSÅK OPPDRAGSGIVER: Fjogstad-Hus Sandnes AS v/ Ronny Hellestø SAK: Nye boliger - konsekvenser for trafikkstøy

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Åsatua Egersund DOKUMENTKODE 313299 RIA NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Seglem & Åse AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON SAKSBEH Kim Ervik KOPI ANSVARLIG ENHET

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231.

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Oslo 23.12.2014 Deres ref.: 2013 40242 På vegne av forslagsstiller

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen. Støyrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen. Støyrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen Støyrapport Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for

Detaljer

1 INNLEDNING AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER MÅLSETTING OM BEREGNINGENE STØYNIVÅ FRA INDUSTRI... 7

1 INNLEDNING AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER MÅLSETTING OM BEREGNINGENE STØYNIVÅ FRA INDUSTRI... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 4 2.2 PLANBESTEMMELSER, RISAVIKA... 4 2.3 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 4 3 MÅLSETTING...

Detaljer

NOTAT STØYBEREGNING GAUPEVEIEN. Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: Skrevet av: Trond Norén INNHOLD

NOTAT STØYBEREGNING GAUPEVEIEN. Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: Skrevet av: Trond Norén INNHOLD Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: 2009-03-31 Skrevet av: Trond Norén STØYBEREGNING GAUPEVEIEN INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 2 3 REGELVERK... 3

Detaljer

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Regulerings- og byggeplan SVV prosj.nr: Utarbeidet av: 404169 Prosj.nr: TEKNISK NOTAT Dok.nr: Tittel: Vurdering av støyskjerming av framtidig boligområde ved Tempe Dato:

Detaljer

NOTAT STØYBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT STØYBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 003 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Monica Buran, Rambøll Norge AS Elin Øvren, Rambøll

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet:

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Trykk her for å lese hele dokumentet. 95 3.3.1.8 Bidra til at Stavanger

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler : 200800251 : L 12-52 : Tone Kvålsgard Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SØKNAD OM REGULERING

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 201101320 : E: N20 : Eleanor Clark : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.03.11

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Gjeldende plansituasjon før endring:

Gjeldende plansituasjon før endring: Planbeskrivelse Endring E18 Årdalen Tvedestrand kommune Kart ikke i målestokk Gjeldende plansituasjon før endring: I gjeldende reguleringsplan krysser E18 Årdalen i en 165 meter lang bru. Brua krysser

Detaljer

INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING... 3

INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 3 2 FORSKRIFTER / RETNINGSLINJER... 4 2.1 Generelt T-14... 4 2.2 Grenseverdier for utendørs støy... 4 2.3 Virkeområde... 5 2.4 Etablering av støyende virksomhet

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Dobbeltsporet skal bedre

Dobbeltsporet skal bedre Dobbeltsporet skal bedre tilbudet i kollektivtrafikken på Nord - Jæren. Regionen opplever en meget sterk befolkningsvekst, noe som stiller store krav til el godt transporttilbud. Kapasiteten på jernbanen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 776/2012 Til: Fra: Terje Grønmo Arkitekter AS Kilenveien 20 1366 Lysaker Att.: Siv.ark. Jonas Bringager Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo job@gronmo.no

Detaljer

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato:

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato: Støyberegning Harestadvika Utgave: 1 Dato: 2012-09-14 Støyberegning Harestadvika 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning Harestadvika Utgave/dato: 1 / 2012-09-14 Arkivreferanse:

Detaljer

C-rap-001 Støyutredning--- Kommunedelplan Radøy Sør

C-rap-001 Støyutredning--- Kommunedelplan Radøy Sør Rambøll Norge AS C-rap-001 Støyutredning--- Rambøll Bergen AS Kommunedelplan Radøy Sør (Rev. 0) 2008-01-21 Kommunedelplan Radøy Sør C-rap-001 Støyutredning Oppdragsnr.: 5070144 Oppdragsgiver: Rambøll Bergen

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Frei kommune Oppdrag: 515702 Reguleringsplan Rensvika Del: Dato: 2009-11-09 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: NOTAT - STØY INNHOLD 1 Støyutredning... 2 2 Grenseverdier

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning. Informasjon om prosjektet og planforslaget

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning. Informasjon om prosjektet og planforslaget Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning Informasjon om prosjektet og planforslaget Eddie Westad / Bjørn Åmdal 22. august 2011 Innhold Hvorfor sykkelstamveg hva

Detaljer

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN.

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN. Til: Hurum Kommune Oppdragsgiver: Ki Eiendom AS Oppdrag: 610548 Klokkarstua. Omregulering av deler av Nedre Ugstad og regulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg i retning Verket. Del: Bestilling

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536176-01 BAP 2014056 Brattåsen masseuttak BAP 2014056 Brattåsen masseuttak Ann Kristin Sæther Alf Idar SMåge VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M

Detaljer

INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING... 3

INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 3 2 FORSKRIFTER / RETNINGSLINJER... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Utendørs støy Miljøverndepartementets retningslinje T-12... 4 2.3 Virkeområde... 5 2.4 Etablering av

Detaljer

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest E39 Stord Kartlegging av støy fra vegtrafikk Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune 2013-03-04 Oppdragsnr.: 2 Oppdragsnr.: 2 A 2013-03-04 Oppdatert beregninger fra oppdrag

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen 17.01.2017 L12 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1840 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering Strategisk støykartlegging i Trondheim 2012 - Oppsummering 1. Bakgrunn Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy stiller blant annet krav til kartlegging av utendørs støy for større byområder (større

Detaljer

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY Nygård Kirkegård For Bergen Kirkelige Fellesråd Desember 2012 Dato for første utgivelse: Rapport vedrørende: 23.08.2012 Trafikkstøy Nygård gravplass Prosjektnr. Prosjekt:

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10811100-0-R01 Dato : 23.02.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Kristiansen

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Støy i arealplanlegging

Støy i arealplanlegging Støy i arealplanlegging Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 /2012 Svein Klausen, seniorrådgiver Hvem og hva er Miljødirektoratet? forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse

PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse RAPPORT : 708901-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 03.06.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 1 PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse Oppdragsgiver: Dimensjon rådgivning AS v/

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer