Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den , ble det vedtatt at:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at:"

Transkript

1 Saksframlegg Økt bassengkapasitet i Trondheim kommune Arkivsak.: 13/14449 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at: A. Det utredes kostnader og muligheter for realisering av nytt bydelsbasseng med Brøset, Lade, Kruskajordet og Moholt som alternative lokasjoner. B. Rådmannen vil komme tilbake til formannskapet med et forslag om utfasing av ett kostnadskrevende og ikke-funksjonelt skolebasseng i Trondheim øst når fremtidig skoleutbygging i Trondheim øst er avklart. C. Rådmannen skal arbeide for å sikre leieavtale om nytt opplæringsbasseng som kan øke bassengkapasiteten betydelig, selv om et av skolebassengene i Trondheim øst utfases. Leieprisen en slik avtale innebærer, med den andel som ikke kan dekkes innenfor gjeldende driftsramme, innarbeides i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for , budsjett D. Det utarbeides en plan med behovsvurdering for rehabilitering av bygningskropp og flytting av sklie i Husebybadet. Planen legges fram for bystyret i løpet av våren Formannskapet tar forøvrig sak om økt bassengkapasitet i Trondheim kommune til orientering. Saksutredning: 1. Innledning Denne saken er en oppfølging av følgende politiske vedtak: I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den , ble det vedtatt at: Formannskapet ber om videre utredning om hvordan langsiktig bassengkapasitet kan løses. I forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, , budsjett 2012 i bystyresak 167/11, , ble det gitt følgende føring: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling som inneholder en plan for oppgradering av kommunens basseng. I saken skal det også gjøres ei vurdering av om det noe fram i tid vil være behov for å etablere nye kommunale basseng og hvor slike eventuelt bør lokaliseres I skolebruksplan øst, bystyresak 163/12, , vedtok bystyret at: ( ) rådmannen [bes] komme tilbake til formannskapet med en sak der behov og plassering av svømmehall og flerbrukshaller i Trondheim øst blir vurdert. Bortfall av bassengkapasitet erstattes med tilsvarende eller økt kapasitet i Saksfremlegg - arkivsak 13/

2 Trondheim øst. Dette sees i sammenheng med det totale behovet for svømmehall og flerbrukshaller i Trondheim. I saksforberedelsen er det arbeidet for å sikre innspill og en sammensatt forståelse av bassengkapasiteten i Trondheim ved at rådmannen har hatt en prosess med både brukere og eiere av bassenganleggene i Trondheim kommune. I forbindelsen med saksforberedelsen er det også arbeidet for å etablere en bred intern forankring. 2. Bassengdekning i Trondheim Av vedlegg 1 til denne saken følger en vurdering av nåværende bassengdekning i Trondheim sammenlignet med bassengdekning i andre storbykommuner, og sett opp i mot utviklingen i befolkningsveksten. Med bakgrunn i vurderingen ser rådmannen utfordringer med økt befolkningsvekst og dagens bassengkapasitet: det har ikke vært vesentlig vekst i kapasiteten de senere år, bruksfrekvensen kan se ut til å øke mer enn befolkningsveksten, rekrutteringen til bassengidrettene øker og elevveksten i grunnskolen er stor. I Trondheim finnes det 11 bassenganlegg. Seks av bassenganleggene er eid av Trondheim kommune. Disse bassengene er: Skolebassengene på Byåsen, Charlottenlund, Dalgård og Lade 12,5m basseng Havstein helse og velferdssenter 12,5m terapibasseng Husebybadet 25m idrettsbasseng, terapibasseng og plaskebasseng. Trondheim har også 5 bassenganlegg som ikke er kommunalt eide. Disse er: Pirbadet 50m idrettsbasseng, basseng til vannleik og to terapibasseng. Eier er Stiftelsen Trondheim Pirbad. 3T Rosten 25m idrettsbasseng. Eier er 3T Eiendom AS. Trondsletten rehabiliteringssenter 12,5m terapibasseng. Eier er Statsbygg. Elixia Teglgården 12,5m terapibasseng. Eier Elixia. Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital terapibasseng. Eier St. Olavs Hospital. I alt finnes det ti basseng som er 12,5m eller mindre, to 25m basseng og ett 50m basseng i Trondheim. I Pirbadet og Husebybadet har man også bassengtyper som dekker behov innenfor rekreasjon og vanntilvenning for barn. 3.1 Fakta Eksisterende basseng Rådmannen har sett på muligheten for økt kapasitet i eksisterende bassenger som eies av Trondheim kommune og som benyttes av skolen, idretten, til rehabilitering og behandling, og av mosjonister / rekreasjonsbrukere. Rådmannen har også sett på mulighet for leie i ikkekommunale bassenger. Skolebassengene For skolene er det uttrykt ønske om bedre kapasitet for å bedre kunne tilfredsstille målet om svømmedyktighet i læreplanen. Kapasiteten er mindre god på grunn av bassengenes begrensede størrelse. Også renseanleggene har betydning for kapasiteten i skolebassengene. Med unntak av Byåsen skolebasseng har skolebassengene eldre renseanlegg som bruker en del tid på å rense bassengene til ny bruk. Skolebassenget ved Byåsen skole er i god stand. Bassenget ble rehabilitert i Det er behov for omfattende rehabiliteringer i skolebassengene på Dalgård, Lade og Saksfremlegg - arkivsak 13/

3 Charlottenlund. Ved skolebassenget ved Dalgård skole rehabiliteres renseanlegg, teknisk infrastruktur og tilgrensende fasiliteter for ca 10,0 millioner kroner. Denne rehabiliteringen foregår i skoleåret Arbeidene er såpass omfattende at bassenget er stengt et helt skoleår fra sommeren Rehabiliteringen vil gi mulighet for flere badende pr time (fra til 30). For Lade og Charlottenlund skolebasseng er samlet behov for rehabilitering estimert til ca. 32,5 millioner kroner. Lade skolebasseng har et behov på minimum 2,5 millioner kroner. Charlottenlund skolebasseng har et behov på 30,0 millioner kroner. For Lade skolebasseng er det knyttet usikkerhet til kostnadsestimatet, da dette baserer seg på en begrenset tilstandsanalyse av anlegget. Faktiske kostnader for full rehabilitering er med stor sannsynlighet høyere for Lade skolebasseng. Rehabilitering av bassengene vil gi en teknisk oppgradering, men vil ikke gi noen betydelig kapasitetsøkning. Det er ikke foretatt en grundig vurdering av investeringsbehovet for eventuell kapasitetsøkning i ett eller flere av de eksisterende skolebassengene. I formannskapssak 273/11, ble bygging av nytt skolebasseng på Lade eller Charlottenlund beregnet å koste mellom millioner kroner avhengig av funksjonalitet og størrelse. Rivekostnader var ikke medberegnet i dette estimatet. Ønsker man økt bassengkapasitet, er ett alternativ til å rehabilitere skolebassengene på Charlottenlund og Lade, å legge ned ett eller begge bassengene og erstatte tapt kapasitet med høyere kapasitet andre steder. Ut i fra nåværende driftskostnader og kapitalkostnaden på investeringslån for ev. rehabilitering, kan årlig kostnad for ulike alternativer estimeres som det framgår av tabell 1 nedenfor: Tabell 1: Ulike kostnadsestimater for alternativer til videre drift av skolebassengene på Lade og Charlottenlund Alternative driftsløsninger Årlige drift- og kapitalkostnader på lån Kapasitet elever pr time Lade rives Rivekostnader** -20 Lade uendret Lade rehab* Charlottenlund rives Rivekostnader** -20 Charlottenlund uendret Charlottenlund rehab* Nytt opplæringsbasseng Pirbadet* * I tillegg til årlige driftskostnader inkluderes kapitalkostnaden for investeringslån med 20 års løpetid og 5 % rente. ** Ikke kostnadsberegnet. Tabell 1 viser årlige kostnader for ulike alternativer for videre drift av skolebassengene i østbyen, Lade og Charlottenlund. De årlige kostnadene for de ulike alternativene representerer driftskostnader og lånekostnader (renter og avdrag) for et investeringslån der det kreves investeringer for å realisere alternativet. Nederst i tabellen vises årlig estimert driftskostnad og lånekostnad for et investeringslån for nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Her er også estimert årlig skysskostnad for én skole tatt med som en del av driftsutgiftene. Nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet er et kapasitetsøkende alternativ for skolesvømming som rådmannen har drøftet med Pirbadet. Alternativet er synliggjort over og beskrives nærmere i pkt 4.1 og 4.2. Saksfremlegg - arkivsak 13/

4 Husebybadet Kapasiteten i Husebybadet utnyttes godt. Tilbakemeldinger fra driftspersonell og idretten tyder på at bassenget har kapasitetsutfordringer, spesielt i de mest bruksintensive tidene fra kl fram til kl Rådmannen har sett på muligheter for kapasitetsøkning i Husebybadet. Vestbyen IL har tatt initiativ til å innhente et uforpliktende kostnadsoverslag for ny sklie i Husebybadet fra leverandøren Klubben AS. Kostnadsoverslaget var på ca. 1,3 millioner kroner. Det knyttes noe usikkerhet til dette anslaget da rivekostnader eller annet forberedende arbeid ikke er inkludert i prisoverslaget. En ev. anskaffelse vil uansett måtte ut på anbud ihht lov om offentlige anskaffelser. Flytting av eksisterende sklie vil imidlertid frigjøre to av seks baner i bassenget, da skliens utløp i dag går ut i bassenget. Ved montering av ny sklie vil det benyttes et eget landingsbasseng for sklien. Dette kan føre til en kapasitetsøkning på ca 30 % i idrettsbassenget i Husebybadet. Vestbyen IL og Sør-Trøndelag svømmekrets har ved flere anledninger fremmet ønske om ny sklie i Husebybadet. I perioden 2009 til 2011 ble det gjennomført omfattende rehabilitering av renseanlegg, arbeider i tekniske rom og branntiltak for ca. 21 millioner kroner. Rådmannen har i 2011 estimert kostnadene for gjenstående konstruksjonsmessige rehabiliteringsbehov i Husebybadet. Kostnadene ble estimert til 12,5 millioner kroner og omfatter betongrehabilitering, rehabilitering av bassengkonstruksjon, rehabilitering av yttervegger og vinduer. Det er antydet at nødvendig rehabiliteringsarbeid bør iverksettes snarest mulig. Det er behov for å foreta en ny kostnadsvurdering, og prioritering, av gjenstående rehabiliteringsarbeider. Helse- og terapibasseng Kartlegging av hvordan brukerne opplever tilgang på helse- og terapibassenger viser at opplevelsene er ulike. Fysioterapitjenesten rapporterer at det er liten kapasitet på helse- og terapibassenger. Opptreningsinstitusjonene opplever også at etterspørselen etter slike tilbud er blitt større. Muligheten for å tilby et aktivitetstilbud i helse- og terapibasseng, begrenses imidlertid også av tilbydernes kapasitet og ikke bare av bassengkapasiteten. I direkte henvendelse til to store brukerorganisasjoner er tilbakemeldingene ulike: Revmatikerforbundets lokallag i Sør-Trøndelag har sine varmtvannstreninger i Pirbadet og opplever at kapasiteten er god, men at det er kostbart. Landsforeningen for hjerte- og lungesykes lokallag benytter bassenget i bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital. I bassenget er det rom for 10 deltakere og foreningen beskriver kapasiteten som liten. Det har tidligere blitt vurdert om terapibassenget på Havstein har kapasitet til ytterligere utleie (jf. formannskapssak 196/11). Etter at bassenget ble rehabilitert med oppgradering av renseanlegget i 2011, beskrives kapasiteten som godt utnyttet, med få ledige tidspunkter. Leie av bassenget gjøres ved direkte henvendelse til Havstein helse- og velferdssenter. Trondsletten habiliteringssenter er eid av St. Olavs hospital og har et terapibasseng som primært leies av helsetjenestene i Trondheim kommune. Bassenget er godt utnyttet og det er liten ledig kapasitet. Bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital har et terapibasseng. Bassenget brukes til behandling. Saksfremlegg - arkivsak 13/

5 Kapasiteten i bassenget antas av rådmannen å være godt utnyttet under administrering av St. Olavs hospital. Det er to terapibasseng i Pirbadet. Utnyttelsesgraden av disse bassengene er i ukedagene relativt høy, med beskrevet utnyttelse på ca %. I helger står bassengene stort sett ledige. Husebybadet inneholder ett terapibasseng. I Husebybadet beskrives kapasiteten i terapibassenget som god, med en god del ledig tid spesielt på dagtid. En utfordring for kapasiteten i bassenget er kapasiteten i handikappgarderobene i Husebybadet. I enkelte tidsrom med høy pågang er kapasiteten i handikappgarderobene noe begrensende. Ikke-kommunale basseng Pirbadet benyttes i stor utstrekning til både skolesvømming, rehabilitering / behandling, babysvømming, av idretten og til uorganisert aktivitet og rekreasjon. Svømmeopplæring foregår i Pirbadets bølgebasseng. Trondheim kommune leier tid til bassengidrettene i Pirbadets idrettsbasseng. Pr i dag er det begrensede muligheter for kapasitetsøkning i Pirbadet innenfor de mest aktuelle tidspunktene for idrettsaktivitet og skolesvømming. 3T Rosten har et 25m idrettsbasseng. 3T Rosten ønsker ikke utleie til eksterne, da de har stor pågang fra egne medlemmer. Elixia Teglgården har et velværebasseng som benyttes av treningssenterets medlemmer, Frisk fysioterapi og til treningssenterets egne svømmeopplæringskurs for barn. Bassenget beskrives som godt utnyttet og det er ikke kapasitet for eksternt utleie. 3.2 Vurdering - Eksisterende basseng Skolebassengene Skolebassenget ved Byåsen skole vurderes av rådmannen som i god stand og anses i dag som det beste og mest funksjonelle skolebassenget i Trondheim. Rådmannen mener at rehabiliteringen av Dalgård er et positivt tiltak, da bassenget vil framstå som kvalitetsmessig bedre og kapasiteten vil være økt når arbeidene er ferdigstilt. Stenging av bassenget vil imidlertid føre til noe dårligere kapasitet i skoleåret Skolebassengene ved Charlottenlund og Lade har snarlig behov for større rehabiliteringer og er aldrende bassengbygg. Rådmannen mener dette gjør det nødvendig å vurdere hvordan man bør prioritere framtidige investeringer i rehabilitering eller i nye bassengbygg. Rådmannen mener at det er lite hensiktsmessig å vurdere rehabilitering av bassengene. Rehabilitering vil føre til store utgifter, men vil ikke gi vesentlig gevinst i form av økt kapasitet eller andre større strukturelle endringer som gir bedre funksjonalitet for brukerne. Rådmannen mener at rehabilitering av eksisterende eller et nytt skolebasseng på Lade eller Charlottenlund heller ikke kan anbefales når man sammenligner kostnaden for dette med estimert kostnad for etablering av et nytt opplæringsbasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur ved Pirbadet. Kostnadsberegningene i tabell 1 viser at det vil være dyrere å opprettholde vanlig drift, samt betjene et investeringslån for rehabilitering av Charlottenlund skolebasseng, enn å gå inn i en avtale om leie av nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Av de to alternativene vil et nytt basseng ved Pirbadet, sammenlignet med et rehabilitert skolebasseng ved Charlottenlund skole, øke kapasiteten med 40 elever pr time. Saksfremlegg - arkivsak 13/

6 Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen å vurdere nedlegging av ett skolebasseng i østbyen. Rådmannen mener det er hensiktsmessig å se nærmere på mulighet for avtale om leie av nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, eller andre steder, foran å rehabilitere allerede utdaterte bassenganlegg med høye driftskostnader. En nærmere vurdering av hvilket bassenganlegg som bør avvikles og når det bør avvikles, må ses i sammenheng med prioritering av planer for skoleutbygging i østbyen. Rådmannen vil avvente bystyrets behandling av Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan , med budsjett for På lengre sikt anser rådmannen at et nytt bydelsbasseng i østbyen ytterligere kan øke kapasiteten for skolesvømming. Rådmannen utreder nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet mer i detalj i saksframleggets punkt 4.2. Husebybadet I Husebybadet kan kapasiteten økes ved å foreta en endring av skliekonstruksjonen i bassenget. Et alternativ til å erstatte eksisterende sklie med ny, er å rive den eksisterende sklien uten å oppføre en ny. Dette vil imidlertid føre til et dårligere bassengtilbud for rekreasjonsbrukerne. Spesielt barna vil få et dårligere tilbud enn det de har i dag. I et folkehelseperspektiv er dette et mindre gunstig alternativ. For barn og unge er det gjerne gjennom lek at de stimuleres til fysisk aktivitet. Eksisterende sklie vurderes som en potensiell fare for sikkerheten da det kan oppstå kollisjoner. Riving av eksisterende og etablering av ny sklie vil vurderes som positivt for kapasiteten i bassenget, da dette vil frigjøre to baner. Rådmannen anbefaler med bakgrunn i dette at det vurderes å rive og erstatte eksisterende sklie med ny sklie med eget landingsbasseng. Behovet for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse vurderes som stort. Dårlig teknisk standard på bygningskroppen kan ha betydning for bassengkapasiteten. Nedetid eller stenging av bassenget grunnet manglende rehabilitering vil føre til dårligere bassengkapasitet. Rådmannen vil utarbeide en sak til bystyret våren 2014 som omhandler mulighet for riving av eksisterende sklie og etablering av ny, samt en vurdering av behovet for rehabilitering av bassenget Helse- og terapibasseng Rådmannen har vurdert helse- og terapibassengene i Trondheim kommune som relativt godt utnyttet. Det er mulig å utnytte kapasiteten noe bedre, spesielt i helger. Brukergruppenes begrensninger i forhold til aktuelle tidspunkt for gjennomføring av sin aktivitet, har også betydning for hvordan kapasiteten oppleves. For brukerne av terapibassengene kunne det kanskje vært enklere å organisere sin bassengaktivitet og fått utnyttet kapasiteten bedre om det hadde vært et koordinerende organ som fordelte basseng blant de ulike gruppene. Det finnes allerede et slikt organ for kommunale idrettshaller, for skolebassengene og Husebybadet, samt kommunale gymsaler. Rådmannen anser det imidlertid som vanskelig å skulle opprette et organ for koordinering av bruk av terapibassenger i Trondheim: terapibassengene er fordelt blant ulike eiere med ulike behov og prioriteringer. Tilbakemeldinger fra drift, forvaltning og brukere antyder at eksisterende kapasitet er godt utnyttet og at kapasiteten enkelte steder er knapp, spesielt enkelte tider av døgnet. Ved eventuell etablering av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst, bør behovet for terapibasseng utredes i forbindelse med utarbeidelse av romprogram for et nytt bassenganlegg. Saksfremlegg - arkivsak 13/

7 Rådmannen ønsker å inkludere det kommunale bassenget på Havstein helse og velferdssenter i eksisterende fordelingsordning for kommunale svømmebasseng. Dette kan ytterligere øke effektiv utnyttelse av bassenget. Rådmannen ønsker å se på mulighet for dette innen hallfordelingen for Ikke- kommunale basseng Etter rådmannens gjennomgang av de eksterne bassengene i Trondheim framgår det at det er liten mulighet for kapasitetsøkning ved leie av eksisterende bassenger hos eksterne aktører. Pirbadet er den eneste aktøren som kan ha mulighet for å tilby noe mer bassengtid. 4.1 Fakta nye basseng Opplæringsbasseng ved Pirbadet Stiftelsen Trondheim Pirbad (Pirbadet) og rådmannen har drøftet muligheten for et samarbeid om nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Pirbadet har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som beskriver et slikt basseng, drift- og investeringskostnad og mulig finansiering av et prosjekt (vedlegg 2). Et nytt basseng ved Pirbadet vil ha kapasitet til å betjene 60 skoleelever i timen. Bassenget forutsettes oppført på eiendom som allerede festes av Pirbadet fra Trondheim havn. Trondheim havn har ikke kommet med innsigelser mot eventuell realisering av et opplæringsbasseng på eiendommen. Investeringsutgiftene for et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, er anslått til ca 23 millioner kroner. Årlige driftskostnader for et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet er anslått til ca 0,6 millioner kroner. Pirbadet har satt som forutsetning for gjennomføring av et ev. prosjekt at de ikke skal bidra med egne investeringsmidler. Investeringskostnaden og driftskostnadene må i sin helhet dekkes via avtale med Trondheim kommune. Stiftelsen Trondheim Pirbad har foreslått følgende finansieringsalternativer: 1. Pirbadet tar opp et lån på 23 millioner kroner, og inngår en langsiktig avtale med Trondheim kommune som sikrer at alle utgifter til finansiering av lånet blir dekket 2. Trondheim kommune yter et investeringstilskudd til Pirbadet som dekker investeringskostnaden for et nytt basseng. Leieutgiftene til Trondheim kommune vil da bare inneholde Pirbadets driftsutgifter. Et opplæringsbasseng ved Pirbadet er berettiget ordinære spillemidler på 2,7 millioner kroner. Kulturdepartementet har i en pressemelding nylig utlyst at det vil bli tildelt 5,0 millioner kroner i spillemidler til tre kostnadseffektive svømmeanlegg i Norge. Et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet kan være et aktuelt prosjekt for en slik søknad. Det er tidligere diskutert om et opplæringsbasseng ved Pirbadet, kan erstatte skolebassengene på Charlottenlund og Lade i formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen. Om et opplæringsbasseng ved Pirbadet skal erstatte tapt kapasitet ved nedleggelse av ett av skolebassengene i Trondheim øst, må transportkostnader tas med i beregningen. Kostnad for leie av buss til Pirbadet er ca kroner, tur /retur. Skyss kan kostnadsberegnes til ca. 0,2 millioner kroner 1 for hvert skoleår. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, ble det beskrevet at et nytt basseng ved Pirbadet vil kunne effektivisere nåværende skysskostnader ved at bussene kan utnyttes bedre enn tilfellet er i dag. 1 Kostnadsberegningen forutsetter at den aktuelle skolen har to årstrinn med 4 klasser i hvert trinn som skal skysses 20 ganger i skoleåret. Beregningen tar utgangspunkt i at hver klasse skysses separat. Saksfremlegg - arkivsak 13/

8 Rådmannen har bedt om en ekstern juridisk vurdering av om de ulike finansieringsalternativene kan komme i konflikt med EØS-avtalens regelverk om offentlig anskaffelser og fri konkurranse (vedlegg 3). Vurderingen konkluderer med at prosjektet, slik det er skissert, vil omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser, og må lyses ut som en konkurranse om leie av basseng. Dette betyr at Trondheim kommune må ut på anbud for å kjøpe bassengtid i private bassenganlegg om det anses som aktuelt med en slik løsning. Med Pirbadets prosjektbeskrivelse som utgangspunkt vil dette si at om Pirbadet vinner en slik anbudskonkurranse vil drift og investeringskostnad gjenspeiles i Pirbadets leiepris til Trondheim kommune. Denne leieprisen er tidligere beregnet i tabell 1, med utgangspunkt i Pirbadets prosjektbeskrivelse overlevert til rådmannen. En slik avtale vil måtte gjenspeile at leieprisen skal reduseres når leverandørens investeringslån for etablering av et slikt anlegg er nedbetalt. I tabell 1 er bygger leieprisestimatet på forutsetningen om at investeringslånet Stiftelsen Trondheim Pirbad vil måtte ta opp har en nedbetalingstid på 20 år, med 5 % rente. 4.2 Vurdering nye basseng nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet Rådmannen ser skolebassengenes framtid og forslaget om nytt opplæringsbasseng i sammenheng. For å øke bassengkapasiteten innenfor skolesvømmingen anser rådmannen muligheten for å bygge et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, som et kostnadsmessig og kvalitetsmessig godt alternativ til å rehabilitere eksisterende, eller bygge nye, skolebasseng. Et nytt opplæringsbasseng vil bygges etter dagens standard for slike anlegg, og vil være et kvalitetsmessig bedre tilbud for skoleelevene enn de eksisterende skolebassengene i østbyen. I sakens pkt 3.1 sammenlignes kostnadene for forskjellige framtidsmuligheter. Pirbadetalternativet er mindre kostnadskrevende enn å bygge nytt skolebasseng eller å rehabilitere skolebassengene ved Charlottenlund og Lade. På bakgrunn av dette, og i lys av den eksterne juridiske vurderingen, anbefaler rådmannen at det utlyses en konkurranse om leie av opplæringsbasseng, tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur, som vil øke dagens kapasitet selv om ett eller begge av skolebassengene i østbyen utfases. Rådmannen mener at en utlysning av konkurranse om leie av opplæringsbasseng må ses i sammenheng med avvikling av kostnadskrevende og kvalitetsmessig utdaterte skolebasseng i østbyen, jmf vurdering av skolebassengene i saksframleggets pkt Nåværende driftskostnader og kommende utgifter til rehabilitering av skolebassengene ved Lade og Charlottenlund bør veies opp i mot kostnaden for leie av et nytt opplæringsbasseng med bedre kapasitet. Rådmannen mener at nåværende driftskostnader for skolebassengene ved Lade eller Charlottenlund, samt de estimerte kommende rehabiliteringskostnadene, taler for at kostnaden for leie av et nytt opplæringsbasseng: 1. bør delvis dekkes innenfor eksisterende driftsramme ved at ett av skolebassengene ses i sammenheng med, og utfases i tråd med, kommende budsjettvedtak med prioritering av et ev. nytt skoleanlegg i perioden og at neste skoleutbygningsprosjekt ved enten Lade eller Charlottenlund hensyntar besparelsen det vil være å ikke reetablere eller rehabilitere et skolebasseng og at deler av denne besparelsen omprioriteres til drift og dekning av leieutgifter til nytt opplæringsbasseng. Saksfremlegg - arkivsak 13/

9 5.1 Fakta nye basseng nytt bydelsbasseng i Trondheim øst Rådmannen har engasjert Rambøll AS til å utføre en mulighetsstudie for mulig lokalisering av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst. Rapporten er vedlagt saksframlegget (vedlegg 4 og 5). I mulighetsstudien ble fem alternativer med i siste vurderingsrunde og rangert ift. to hovedkriterier: muligheter for gjennomføring og plasseringens potensial for tilfredsstillelse av behov. I prioritert rekkefølge er de endelige alternativene rangert slik: 1. Brøset 2. Lade idrettsanlegg 3. Moholt studentby 4. Kruskajordet, Ranheim 5. Charlottenlund VGS Et nytt bydelsbasseng, i samme størrelsesorden som Husebybadet, vil øke nåværende bassengkapasitet med 20,3 %, målt i antall bassenglengdemeter 2. Målt i ren kapasitetsutvidelse kan økningen være større, avhengig av antall baner som etableres. Tall fra bassengprosjektene i Stavanger på Kvernevik og Hundvåg, viser en estimert ca. kostnad på 130 millioner kroner pr bassengbygg. Totalkostnaden avhenger mye av pris for tomt og romprogram. Bassengprosjektene i Stavanger inneholder for eksempel ingen andre bassengtyper enn 25 meters basseng. 5.2 Vurdering nye basseng Nytt bydelsbasseng Trondheim øst På bakgrunn av mulighetsstudien vil rådmannen anbefale at det arbeides videre med utredning av noen av alternativene. Det anbefales at alternativet Charlottenlund videregående, ikke følges opp videre. Charlottenlund er rangert som minst egnet av de fem hovedalternativene og har utfordringer relatert til nærhet, tilgjengelighet, areal og planstatus. Rådmannen anser at alternativene Brøset, Lade, Kruskajordet og Moholt følges opp videre. Alternativene er spilt inn i eksisterende mulighetsstudier for områdene og vil bli fulgt opp i disse. De aktuelle alternativene har ulik tidshorisont for mulig realisering. 6.1 Fakta nye basseng 50 metersbasseng tilknyttet Husebybadet Vestbyen IL har bedt rådmannen vurdere et forslag til utbygningsprosjekt ved Husebybadet. Vestbyen IL foreslår å etablere et 50-metersbasseng med tre baner på nordsiden av Husebybadet, tilknyttet den eksisterende bassengkroppen. Prosjektet foreslås finansiert med spillemidler, en andel som dekkes av idrettslaget og en andel som dekkes av kommunen. Vestbyen IL har fått beregnet en kostnad for realisering på 15 millioner kroner. Det er beskrevet at et slikt anlegg vil kunne dra nytte av eksisterende bassengteknisk infrastruktur og kunne være mindre kostnadskrevende enn å etablere ett frittstående anlegg av samme størrelse. Rådmannen har ikke utredet dette. 6.2 Vurdering nye basseng 50 metersbasseng tilknyttet Husebybadet Rådmannen mener at den potensielle kostnadsbesparelsen ved å realisere et bassenganlegg tilknyttet eksisterende infrastruktur, er interessant. Rådmannen mener imidlertid det knytter seg 2 Utregnet med skolebassengene, Havstein helse- og terapibasseng, samt idrettsbassengene i Husebybadet og Pirbadet som grunnlag. De mer utilgjengelige bassengene ved 3T Rosten, Elixia Teglgården, St. Olavs hospital og Trondsletten rehabiliteringssenter er ikke tatt med i utregningen. Saksfremlegg - arkivsak 13/

10 mye usikkerhet til kostnadsestimatet da det ikke er utredet av rådmannen om dette kan la seg gjennomføre med eksisterende teknisk infrastruktur ved Husebybadet eller hvilke konstruksjonsmessige tilpasninger som må gjennomføres. Rådmannen har heller ikke kontrollsjekket kostnaden for etablering av et slikt anlegg. I lys av tidligere politiske føringer og vurderinger av framtidig befolkningsvekst i østbyen, anbefaler rådmannen at et nytt bydelsbasseng på østsiden av byen prioriteres foran et nytt 50-metersanlegg ved Husebybadet. 7. Konklusjon Utredningen av økt bassengkapasitet i Trondheim kan sammenstilles i følgende hovedkonklusjoner: 1. Som det framkommer av saksframleggets vedlegg 1, finner rådmannen at det er en underdekning i bassengkapasitet i Trondheim, spesielt i forhold til den forventede befolkningsveksten, samt den tilsynelatende økende bruksfrekvens og rekruttering innenfor bassengidrettene og relativt i forhold til andre sammenlignbare storbykommuner i Norge. 2. Rådmannen finner det nødvendig å utarbeide en plan for flytting av sklie og rehabilitering av tekniske konstruksjoner i Husebybadet. Rådmannen ønsker å fremme en egen sak om dette til bystyret i løpet av våren Saken bør inneholde en oppdatert kostnadsberegning og prioritering av tiltak for både rehabiliteringsarbeider og flytting av eksisterende sklie. 3. Rådmannen ser det som hensiktsmessig å vurdere mulighet for etablering av nytt opplæringsbasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur foran å bygge nye, eller rehabilitere, de kostnadskrevende skolebassengene ved Lade og Charlottenlund. Rådmannen mener at utlysning av avtale om leie av nytt skolebasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur bør ses i sammenheng med planer for skoleutbygning i Trondheim øst. Rådmannen foreslår at leiekostnader for et ev. nytt opplæringsbasseng dekkes innenfor eksisterende driftsramme samt at overskytende driftsutgifter innarbeides i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , med budsjett for Rådmannen mener videre at en økt driftskostnad for leie av nytt opplæringsbasseng må nyanseres av at kapasiteten og funksjonaliteten økes betydelig, samt at man vil ha anledning til å unngå de nært forestående investeringskostnadene knyttet til rehabiliteringsbehovene ved skolebassengene på Lade og Charlottenlund. 4. Mulighetsstudien for nytt bydelsbasseng i østbyen bør følges opp videre for områdene Lade, Kruskajordet, Brøset og Moholt. Rådmannen mener at behovet for ulike bassengtyper som kan øke dagens kapasitet ytterligere, må vurderes grundig i arbeidet med videre utredning av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst. Rådmannen i Trondheim, Morten Wolden kommunaldirektør Ellen-Birgitte Strømø Enhetsleder Marius Winge Austeen Rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg: 1. Bassengkapasitet Dekningsgrad og behov Saksfremlegg - arkivsak 13/

11 2. Prosjektbeskrivelse Opplæringsbasseng ved Pirbadet 3. Notat Vurdering av om prosjekt om nytt opplæringsbasseng på Pirbadet omfattes av anskaffelsesregelverket 4. Mulighetsstudie nytt bydelsbassen Trondheim øst Mulighetsstudie architectural considerations Saksfremlegg - arkivsak 13/

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb rettet mot KVU-arbeidet og de politiske prosessene knyttet til rehabilitering og oppgradering av Frognerbadet

Detaljer

Skolebehovsplan 2016-2026

Skolebehovsplan 2016-2026 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2016-2026 Høringsutkast mai Høringsutkast 20 mai 2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLD SAMMENDRAG... 2 INNLEDNING... 4 Elevtallsvekst...

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: 22. og 23.04.2008 kl. 9:00 Møtested: Fylkeshuset Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 17/2008 Seksualisert trakassering blant elever og ansatte

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6

1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6 Innholdsfortegnelse C:\data\Skoleplan\Prosjekt10.doc 1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6 2.0 FAKTISKE OPPLYSNINGER...9

Detaljer