Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den , ble det vedtatt at:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at:"

Transkript

1 Saksframlegg Økt bassengkapasitet i Trondheim kommune Arkivsak.: 13/14449 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at: A. Det utredes kostnader og muligheter for realisering av nytt bydelsbasseng med Brøset, Lade, Kruskajordet og Moholt som alternative lokasjoner. B. Rådmannen vil komme tilbake til formannskapet med et forslag om utfasing av ett kostnadskrevende og ikke-funksjonelt skolebasseng i Trondheim øst når fremtidig skoleutbygging i Trondheim øst er avklart. C. Rådmannen skal arbeide for å sikre leieavtale om nytt opplæringsbasseng som kan øke bassengkapasiteten betydelig, selv om et av skolebassengene i Trondheim øst utfases. Leieprisen en slik avtale innebærer, med den andel som ikke kan dekkes innenfor gjeldende driftsramme, innarbeides i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for , budsjett D. Det utarbeides en plan med behovsvurdering for rehabilitering av bygningskropp og flytting av sklie i Husebybadet. Planen legges fram for bystyret i løpet av våren Formannskapet tar forøvrig sak om økt bassengkapasitet i Trondheim kommune til orientering. Saksutredning: 1. Innledning Denne saken er en oppfølging av følgende politiske vedtak: I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den , ble det vedtatt at: Formannskapet ber om videre utredning om hvordan langsiktig bassengkapasitet kan løses. I forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, , budsjett 2012 i bystyresak 167/11, , ble det gitt følgende føring: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling som inneholder en plan for oppgradering av kommunens basseng. I saken skal det også gjøres ei vurdering av om det noe fram i tid vil være behov for å etablere nye kommunale basseng og hvor slike eventuelt bør lokaliseres I skolebruksplan øst, bystyresak 163/12, , vedtok bystyret at: ( ) rådmannen [bes] komme tilbake til formannskapet med en sak der behov og plassering av svømmehall og flerbrukshaller i Trondheim øst blir vurdert. Bortfall av bassengkapasitet erstattes med tilsvarende eller økt kapasitet i Saksfremlegg - arkivsak 13/

2 Trondheim øst. Dette sees i sammenheng med det totale behovet for svømmehall og flerbrukshaller i Trondheim. I saksforberedelsen er det arbeidet for å sikre innspill og en sammensatt forståelse av bassengkapasiteten i Trondheim ved at rådmannen har hatt en prosess med både brukere og eiere av bassenganleggene i Trondheim kommune. I forbindelsen med saksforberedelsen er det også arbeidet for å etablere en bred intern forankring. 2. Bassengdekning i Trondheim Av vedlegg 1 til denne saken følger en vurdering av nåværende bassengdekning i Trondheim sammenlignet med bassengdekning i andre storbykommuner, og sett opp i mot utviklingen i befolkningsveksten. Med bakgrunn i vurderingen ser rådmannen utfordringer med økt befolkningsvekst og dagens bassengkapasitet: det har ikke vært vesentlig vekst i kapasiteten de senere år, bruksfrekvensen kan se ut til å øke mer enn befolkningsveksten, rekrutteringen til bassengidrettene øker og elevveksten i grunnskolen er stor. I Trondheim finnes det 11 bassenganlegg. Seks av bassenganleggene er eid av Trondheim kommune. Disse bassengene er: Skolebassengene på Byåsen, Charlottenlund, Dalgård og Lade 12,5m basseng Havstein helse og velferdssenter 12,5m terapibasseng Husebybadet 25m idrettsbasseng, terapibasseng og plaskebasseng. Trondheim har også 5 bassenganlegg som ikke er kommunalt eide. Disse er: Pirbadet 50m idrettsbasseng, basseng til vannleik og to terapibasseng. Eier er Stiftelsen Trondheim Pirbad. 3T Rosten 25m idrettsbasseng. Eier er 3T Eiendom AS. Trondsletten rehabiliteringssenter 12,5m terapibasseng. Eier er Statsbygg. Elixia Teglgården 12,5m terapibasseng. Eier Elixia. Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital terapibasseng. Eier St. Olavs Hospital. I alt finnes det ti basseng som er 12,5m eller mindre, to 25m basseng og ett 50m basseng i Trondheim. I Pirbadet og Husebybadet har man også bassengtyper som dekker behov innenfor rekreasjon og vanntilvenning for barn. 3.1 Fakta Eksisterende basseng Rådmannen har sett på muligheten for økt kapasitet i eksisterende bassenger som eies av Trondheim kommune og som benyttes av skolen, idretten, til rehabilitering og behandling, og av mosjonister / rekreasjonsbrukere. Rådmannen har også sett på mulighet for leie i ikkekommunale bassenger. Skolebassengene For skolene er det uttrykt ønske om bedre kapasitet for å bedre kunne tilfredsstille målet om svømmedyktighet i læreplanen. Kapasiteten er mindre god på grunn av bassengenes begrensede størrelse. Også renseanleggene har betydning for kapasiteten i skolebassengene. Med unntak av Byåsen skolebasseng har skolebassengene eldre renseanlegg som bruker en del tid på å rense bassengene til ny bruk. Skolebassenget ved Byåsen skole er i god stand. Bassenget ble rehabilitert i Det er behov for omfattende rehabiliteringer i skolebassengene på Dalgård, Lade og Saksfremlegg - arkivsak 13/

3 Charlottenlund. Ved skolebassenget ved Dalgård skole rehabiliteres renseanlegg, teknisk infrastruktur og tilgrensende fasiliteter for ca 10,0 millioner kroner. Denne rehabiliteringen foregår i skoleåret Arbeidene er såpass omfattende at bassenget er stengt et helt skoleår fra sommeren Rehabiliteringen vil gi mulighet for flere badende pr time (fra til 30). For Lade og Charlottenlund skolebasseng er samlet behov for rehabilitering estimert til ca. 32,5 millioner kroner. Lade skolebasseng har et behov på minimum 2,5 millioner kroner. Charlottenlund skolebasseng har et behov på 30,0 millioner kroner. For Lade skolebasseng er det knyttet usikkerhet til kostnadsestimatet, da dette baserer seg på en begrenset tilstandsanalyse av anlegget. Faktiske kostnader for full rehabilitering er med stor sannsynlighet høyere for Lade skolebasseng. Rehabilitering av bassengene vil gi en teknisk oppgradering, men vil ikke gi noen betydelig kapasitetsøkning. Det er ikke foretatt en grundig vurdering av investeringsbehovet for eventuell kapasitetsøkning i ett eller flere av de eksisterende skolebassengene. I formannskapssak 273/11, ble bygging av nytt skolebasseng på Lade eller Charlottenlund beregnet å koste mellom millioner kroner avhengig av funksjonalitet og størrelse. Rivekostnader var ikke medberegnet i dette estimatet. Ønsker man økt bassengkapasitet, er ett alternativ til å rehabilitere skolebassengene på Charlottenlund og Lade, å legge ned ett eller begge bassengene og erstatte tapt kapasitet med høyere kapasitet andre steder. Ut i fra nåværende driftskostnader og kapitalkostnaden på investeringslån for ev. rehabilitering, kan årlig kostnad for ulike alternativer estimeres som det framgår av tabell 1 nedenfor: Tabell 1: Ulike kostnadsestimater for alternativer til videre drift av skolebassengene på Lade og Charlottenlund Alternative driftsløsninger Årlige drift- og kapitalkostnader på lån Kapasitet elever pr time Lade rives Rivekostnader** -20 Lade uendret Lade rehab* Charlottenlund rives Rivekostnader** -20 Charlottenlund uendret Charlottenlund rehab* Nytt opplæringsbasseng Pirbadet* * I tillegg til årlige driftskostnader inkluderes kapitalkostnaden for investeringslån med 20 års løpetid og 5 % rente. ** Ikke kostnadsberegnet. Tabell 1 viser årlige kostnader for ulike alternativer for videre drift av skolebassengene i østbyen, Lade og Charlottenlund. De årlige kostnadene for de ulike alternativene representerer driftskostnader og lånekostnader (renter og avdrag) for et investeringslån der det kreves investeringer for å realisere alternativet. Nederst i tabellen vises årlig estimert driftskostnad og lånekostnad for et investeringslån for nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Her er også estimert årlig skysskostnad for én skole tatt med som en del av driftsutgiftene. Nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet er et kapasitetsøkende alternativ for skolesvømming som rådmannen har drøftet med Pirbadet. Alternativet er synliggjort over og beskrives nærmere i pkt 4.1 og 4.2. Saksfremlegg - arkivsak 13/

4 Husebybadet Kapasiteten i Husebybadet utnyttes godt. Tilbakemeldinger fra driftspersonell og idretten tyder på at bassenget har kapasitetsutfordringer, spesielt i de mest bruksintensive tidene fra kl fram til kl Rådmannen har sett på muligheter for kapasitetsøkning i Husebybadet. Vestbyen IL har tatt initiativ til å innhente et uforpliktende kostnadsoverslag for ny sklie i Husebybadet fra leverandøren Klubben AS. Kostnadsoverslaget var på ca. 1,3 millioner kroner. Det knyttes noe usikkerhet til dette anslaget da rivekostnader eller annet forberedende arbeid ikke er inkludert i prisoverslaget. En ev. anskaffelse vil uansett måtte ut på anbud ihht lov om offentlige anskaffelser. Flytting av eksisterende sklie vil imidlertid frigjøre to av seks baner i bassenget, da skliens utløp i dag går ut i bassenget. Ved montering av ny sklie vil det benyttes et eget landingsbasseng for sklien. Dette kan føre til en kapasitetsøkning på ca 30 % i idrettsbassenget i Husebybadet. Vestbyen IL og Sør-Trøndelag svømmekrets har ved flere anledninger fremmet ønske om ny sklie i Husebybadet. I perioden 2009 til 2011 ble det gjennomført omfattende rehabilitering av renseanlegg, arbeider i tekniske rom og branntiltak for ca. 21 millioner kroner. Rådmannen har i 2011 estimert kostnadene for gjenstående konstruksjonsmessige rehabiliteringsbehov i Husebybadet. Kostnadene ble estimert til 12,5 millioner kroner og omfatter betongrehabilitering, rehabilitering av bassengkonstruksjon, rehabilitering av yttervegger og vinduer. Det er antydet at nødvendig rehabiliteringsarbeid bør iverksettes snarest mulig. Det er behov for å foreta en ny kostnadsvurdering, og prioritering, av gjenstående rehabiliteringsarbeider. Helse- og terapibasseng Kartlegging av hvordan brukerne opplever tilgang på helse- og terapibassenger viser at opplevelsene er ulike. Fysioterapitjenesten rapporterer at det er liten kapasitet på helse- og terapibassenger. Opptreningsinstitusjonene opplever også at etterspørselen etter slike tilbud er blitt større. Muligheten for å tilby et aktivitetstilbud i helse- og terapibasseng, begrenses imidlertid også av tilbydernes kapasitet og ikke bare av bassengkapasiteten. I direkte henvendelse til to store brukerorganisasjoner er tilbakemeldingene ulike: Revmatikerforbundets lokallag i Sør-Trøndelag har sine varmtvannstreninger i Pirbadet og opplever at kapasiteten er god, men at det er kostbart. Landsforeningen for hjerte- og lungesykes lokallag benytter bassenget i bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital. I bassenget er det rom for 10 deltakere og foreningen beskriver kapasiteten som liten. Det har tidligere blitt vurdert om terapibassenget på Havstein har kapasitet til ytterligere utleie (jf. formannskapssak 196/11). Etter at bassenget ble rehabilitert med oppgradering av renseanlegget i 2011, beskrives kapasiteten som godt utnyttet, med få ledige tidspunkter. Leie av bassenget gjøres ved direkte henvendelse til Havstein helse- og velferdssenter. Trondsletten habiliteringssenter er eid av St. Olavs hospital og har et terapibasseng som primært leies av helsetjenestene i Trondheim kommune. Bassenget er godt utnyttet og det er liten ledig kapasitet. Bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital har et terapibasseng. Bassenget brukes til behandling. Saksfremlegg - arkivsak 13/

5 Kapasiteten i bassenget antas av rådmannen å være godt utnyttet under administrering av St. Olavs hospital. Det er to terapibasseng i Pirbadet. Utnyttelsesgraden av disse bassengene er i ukedagene relativt høy, med beskrevet utnyttelse på ca %. I helger står bassengene stort sett ledige. Husebybadet inneholder ett terapibasseng. I Husebybadet beskrives kapasiteten i terapibassenget som god, med en god del ledig tid spesielt på dagtid. En utfordring for kapasiteten i bassenget er kapasiteten i handikappgarderobene i Husebybadet. I enkelte tidsrom med høy pågang er kapasiteten i handikappgarderobene noe begrensende. Ikke-kommunale basseng Pirbadet benyttes i stor utstrekning til både skolesvømming, rehabilitering / behandling, babysvømming, av idretten og til uorganisert aktivitet og rekreasjon. Svømmeopplæring foregår i Pirbadets bølgebasseng. Trondheim kommune leier tid til bassengidrettene i Pirbadets idrettsbasseng. Pr i dag er det begrensede muligheter for kapasitetsøkning i Pirbadet innenfor de mest aktuelle tidspunktene for idrettsaktivitet og skolesvømming. 3T Rosten har et 25m idrettsbasseng. 3T Rosten ønsker ikke utleie til eksterne, da de har stor pågang fra egne medlemmer. Elixia Teglgården har et velværebasseng som benyttes av treningssenterets medlemmer, Frisk fysioterapi og til treningssenterets egne svømmeopplæringskurs for barn. Bassenget beskrives som godt utnyttet og det er ikke kapasitet for eksternt utleie. 3.2 Vurdering - Eksisterende basseng Skolebassengene Skolebassenget ved Byåsen skole vurderes av rådmannen som i god stand og anses i dag som det beste og mest funksjonelle skolebassenget i Trondheim. Rådmannen mener at rehabiliteringen av Dalgård er et positivt tiltak, da bassenget vil framstå som kvalitetsmessig bedre og kapasiteten vil være økt når arbeidene er ferdigstilt. Stenging av bassenget vil imidlertid føre til noe dårligere kapasitet i skoleåret Skolebassengene ved Charlottenlund og Lade har snarlig behov for større rehabiliteringer og er aldrende bassengbygg. Rådmannen mener dette gjør det nødvendig å vurdere hvordan man bør prioritere framtidige investeringer i rehabilitering eller i nye bassengbygg. Rådmannen mener at det er lite hensiktsmessig å vurdere rehabilitering av bassengene. Rehabilitering vil føre til store utgifter, men vil ikke gi vesentlig gevinst i form av økt kapasitet eller andre større strukturelle endringer som gir bedre funksjonalitet for brukerne. Rådmannen mener at rehabilitering av eksisterende eller et nytt skolebasseng på Lade eller Charlottenlund heller ikke kan anbefales når man sammenligner kostnaden for dette med estimert kostnad for etablering av et nytt opplæringsbasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur ved Pirbadet. Kostnadsberegningene i tabell 1 viser at det vil være dyrere å opprettholde vanlig drift, samt betjene et investeringslån for rehabilitering av Charlottenlund skolebasseng, enn å gå inn i en avtale om leie av nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Av de to alternativene vil et nytt basseng ved Pirbadet, sammenlignet med et rehabilitert skolebasseng ved Charlottenlund skole, øke kapasiteten med 40 elever pr time. Saksfremlegg - arkivsak 13/

6 Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen å vurdere nedlegging av ett skolebasseng i østbyen. Rådmannen mener det er hensiktsmessig å se nærmere på mulighet for avtale om leie av nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, eller andre steder, foran å rehabilitere allerede utdaterte bassenganlegg med høye driftskostnader. En nærmere vurdering av hvilket bassenganlegg som bør avvikles og når det bør avvikles, må ses i sammenheng med prioritering av planer for skoleutbygging i østbyen. Rådmannen vil avvente bystyrets behandling av Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan , med budsjett for På lengre sikt anser rådmannen at et nytt bydelsbasseng i østbyen ytterligere kan øke kapasiteten for skolesvømming. Rådmannen utreder nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet mer i detalj i saksframleggets punkt 4.2. Husebybadet I Husebybadet kan kapasiteten økes ved å foreta en endring av skliekonstruksjonen i bassenget. Et alternativ til å erstatte eksisterende sklie med ny, er å rive den eksisterende sklien uten å oppføre en ny. Dette vil imidlertid føre til et dårligere bassengtilbud for rekreasjonsbrukerne. Spesielt barna vil få et dårligere tilbud enn det de har i dag. I et folkehelseperspektiv er dette et mindre gunstig alternativ. For barn og unge er det gjerne gjennom lek at de stimuleres til fysisk aktivitet. Eksisterende sklie vurderes som en potensiell fare for sikkerheten da det kan oppstå kollisjoner. Riving av eksisterende og etablering av ny sklie vil vurderes som positivt for kapasiteten i bassenget, da dette vil frigjøre to baner. Rådmannen anbefaler med bakgrunn i dette at det vurderes å rive og erstatte eksisterende sklie med ny sklie med eget landingsbasseng. Behovet for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse vurderes som stort. Dårlig teknisk standard på bygningskroppen kan ha betydning for bassengkapasiteten. Nedetid eller stenging av bassenget grunnet manglende rehabilitering vil føre til dårligere bassengkapasitet. Rådmannen vil utarbeide en sak til bystyret våren 2014 som omhandler mulighet for riving av eksisterende sklie og etablering av ny, samt en vurdering av behovet for rehabilitering av bassenget Helse- og terapibasseng Rådmannen har vurdert helse- og terapibassengene i Trondheim kommune som relativt godt utnyttet. Det er mulig å utnytte kapasiteten noe bedre, spesielt i helger. Brukergruppenes begrensninger i forhold til aktuelle tidspunkt for gjennomføring av sin aktivitet, har også betydning for hvordan kapasiteten oppleves. For brukerne av terapibassengene kunne det kanskje vært enklere å organisere sin bassengaktivitet og fått utnyttet kapasiteten bedre om det hadde vært et koordinerende organ som fordelte basseng blant de ulike gruppene. Det finnes allerede et slikt organ for kommunale idrettshaller, for skolebassengene og Husebybadet, samt kommunale gymsaler. Rådmannen anser det imidlertid som vanskelig å skulle opprette et organ for koordinering av bruk av terapibassenger i Trondheim: terapibassengene er fordelt blant ulike eiere med ulike behov og prioriteringer. Tilbakemeldinger fra drift, forvaltning og brukere antyder at eksisterende kapasitet er godt utnyttet og at kapasiteten enkelte steder er knapp, spesielt enkelte tider av døgnet. Ved eventuell etablering av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst, bør behovet for terapibasseng utredes i forbindelse med utarbeidelse av romprogram for et nytt bassenganlegg. Saksfremlegg - arkivsak 13/

7 Rådmannen ønsker å inkludere det kommunale bassenget på Havstein helse og velferdssenter i eksisterende fordelingsordning for kommunale svømmebasseng. Dette kan ytterligere øke effektiv utnyttelse av bassenget. Rådmannen ønsker å se på mulighet for dette innen hallfordelingen for Ikke- kommunale basseng Etter rådmannens gjennomgang av de eksterne bassengene i Trondheim framgår det at det er liten mulighet for kapasitetsøkning ved leie av eksisterende bassenger hos eksterne aktører. Pirbadet er den eneste aktøren som kan ha mulighet for å tilby noe mer bassengtid. 4.1 Fakta nye basseng Opplæringsbasseng ved Pirbadet Stiftelsen Trondheim Pirbad (Pirbadet) og rådmannen har drøftet muligheten for et samarbeid om nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet. Pirbadet har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som beskriver et slikt basseng, drift- og investeringskostnad og mulig finansiering av et prosjekt (vedlegg 2). Et nytt basseng ved Pirbadet vil ha kapasitet til å betjene 60 skoleelever i timen. Bassenget forutsettes oppført på eiendom som allerede festes av Pirbadet fra Trondheim havn. Trondheim havn har ikke kommet med innsigelser mot eventuell realisering av et opplæringsbasseng på eiendommen. Investeringsutgiftene for et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, er anslått til ca 23 millioner kroner. Årlige driftskostnader for et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet er anslått til ca 0,6 millioner kroner. Pirbadet har satt som forutsetning for gjennomføring av et ev. prosjekt at de ikke skal bidra med egne investeringsmidler. Investeringskostnaden og driftskostnadene må i sin helhet dekkes via avtale med Trondheim kommune. Stiftelsen Trondheim Pirbad har foreslått følgende finansieringsalternativer: 1. Pirbadet tar opp et lån på 23 millioner kroner, og inngår en langsiktig avtale med Trondheim kommune som sikrer at alle utgifter til finansiering av lånet blir dekket 2. Trondheim kommune yter et investeringstilskudd til Pirbadet som dekker investeringskostnaden for et nytt basseng. Leieutgiftene til Trondheim kommune vil da bare inneholde Pirbadets driftsutgifter. Et opplæringsbasseng ved Pirbadet er berettiget ordinære spillemidler på 2,7 millioner kroner. Kulturdepartementet har i en pressemelding nylig utlyst at det vil bli tildelt 5,0 millioner kroner i spillemidler til tre kostnadseffektive svømmeanlegg i Norge. Et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet kan være et aktuelt prosjekt for en slik søknad. Det er tidligere diskutert om et opplæringsbasseng ved Pirbadet, kan erstatte skolebassengene på Charlottenlund og Lade i formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen. Om et opplæringsbasseng ved Pirbadet skal erstatte tapt kapasitet ved nedleggelse av ett av skolebassengene i Trondheim øst, må transportkostnader tas med i beregningen. Kostnad for leie av buss til Pirbadet er ca kroner, tur /retur. Skyss kan kostnadsberegnes til ca. 0,2 millioner kroner 1 for hvert skoleår. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, ble det beskrevet at et nytt basseng ved Pirbadet vil kunne effektivisere nåværende skysskostnader ved at bussene kan utnyttes bedre enn tilfellet er i dag. 1 Kostnadsberegningen forutsetter at den aktuelle skolen har to årstrinn med 4 klasser i hvert trinn som skal skysses 20 ganger i skoleåret. Beregningen tar utgangspunkt i at hver klasse skysses separat. Saksfremlegg - arkivsak 13/

8 Rådmannen har bedt om en ekstern juridisk vurdering av om de ulike finansieringsalternativene kan komme i konflikt med EØS-avtalens regelverk om offentlig anskaffelser og fri konkurranse (vedlegg 3). Vurderingen konkluderer med at prosjektet, slik det er skissert, vil omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser, og må lyses ut som en konkurranse om leie av basseng. Dette betyr at Trondheim kommune må ut på anbud for å kjøpe bassengtid i private bassenganlegg om det anses som aktuelt med en slik løsning. Med Pirbadets prosjektbeskrivelse som utgangspunkt vil dette si at om Pirbadet vinner en slik anbudskonkurranse vil drift og investeringskostnad gjenspeiles i Pirbadets leiepris til Trondheim kommune. Denne leieprisen er tidligere beregnet i tabell 1, med utgangspunkt i Pirbadets prosjektbeskrivelse overlevert til rådmannen. En slik avtale vil måtte gjenspeile at leieprisen skal reduseres når leverandørens investeringslån for etablering av et slikt anlegg er nedbetalt. I tabell 1 er bygger leieprisestimatet på forutsetningen om at investeringslånet Stiftelsen Trondheim Pirbad vil måtte ta opp har en nedbetalingstid på 20 år, med 5 % rente. 4.2 Vurdering nye basseng nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet Rådmannen ser skolebassengenes framtid og forslaget om nytt opplæringsbasseng i sammenheng. For å øke bassengkapasiteten innenfor skolesvømmingen anser rådmannen muligheten for å bygge et nytt opplæringsbasseng ved Pirbadet, som et kostnadsmessig og kvalitetsmessig godt alternativ til å rehabilitere eksisterende, eller bygge nye, skolebasseng. Et nytt opplæringsbasseng vil bygges etter dagens standard for slike anlegg, og vil være et kvalitetsmessig bedre tilbud for skoleelevene enn de eksisterende skolebassengene i østbyen. I sakens pkt 3.1 sammenlignes kostnadene for forskjellige framtidsmuligheter. Pirbadetalternativet er mindre kostnadskrevende enn å bygge nytt skolebasseng eller å rehabilitere skolebassengene ved Charlottenlund og Lade. På bakgrunn av dette, og i lys av den eksterne juridiske vurderingen, anbefaler rådmannen at det utlyses en konkurranse om leie av opplæringsbasseng, tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur, som vil øke dagens kapasitet selv om ett eller begge av skolebassengene i østbyen utfases. Rådmannen mener at en utlysning av konkurranse om leie av opplæringsbasseng må ses i sammenheng med avvikling av kostnadskrevende og kvalitetsmessig utdaterte skolebasseng i østbyen, jmf vurdering av skolebassengene i saksframleggets pkt Nåværende driftskostnader og kommende utgifter til rehabilitering av skolebassengene ved Lade og Charlottenlund bør veies opp i mot kostnaden for leie av et nytt opplæringsbasseng med bedre kapasitet. Rådmannen mener at nåværende driftskostnader for skolebassengene ved Lade eller Charlottenlund, samt de estimerte kommende rehabiliteringskostnadene, taler for at kostnaden for leie av et nytt opplæringsbasseng: 1. bør delvis dekkes innenfor eksisterende driftsramme ved at ett av skolebassengene ses i sammenheng med, og utfases i tråd med, kommende budsjettvedtak med prioritering av et ev. nytt skoleanlegg i perioden og at neste skoleutbygningsprosjekt ved enten Lade eller Charlottenlund hensyntar besparelsen det vil være å ikke reetablere eller rehabilitere et skolebasseng og at deler av denne besparelsen omprioriteres til drift og dekning av leieutgifter til nytt opplæringsbasseng. Saksfremlegg - arkivsak 13/

9 5.1 Fakta nye basseng nytt bydelsbasseng i Trondheim øst Rådmannen har engasjert Rambøll AS til å utføre en mulighetsstudie for mulig lokalisering av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst. Rapporten er vedlagt saksframlegget (vedlegg 4 og 5). I mulighetsstudien ble fem alternativer med i siste vurderingsrunde og rangert ift. to hovedkriterier: muligheter for gjennomføring og plasseringens potensial for tilfredsstillelse av behov. I prioritert rekkefølge er de endelige alternativene rangert slik: 1. Brøset 2. Lade idrettsanlegg 3. Moholt studentby 4. Kruskajordet, Ranheim 5. Charlottenlund VGS Et nytt bydelsbasseng, i samme størrelsesorden som Husebybadet, vil øke nåværende bassengkapasitet med 20,3 %, målt i antall bassenglengdemeter 2. Målt i ren kapasitetsutvidelse kan økningen være større, avhengig av antall baner som etableres. Tall fra bassengprosjektene i Stavanger på Kvernevik og Hundvåg, viser en estimert ca. kostnad på 130 millioner kroner pr bassengbygg. Totalkostnaden avhenger mye av pris for tomt og romprogram. Bassengprosjektene i Stavanger inneholder for eksempel ingen andre bassengtyper enn 25 meters basseng. 5.2 Vurdering nye basseng Nytt bydelsbasseng Trondheim øst På bakgrunn av mulighetsstudien vil rådmannen anbefale at det arbeides videre med utredning av noen av alternativene. Det anbefales at alternativet Charlottenlund videregående, ikke følges opp videre. Charlottenlund er rangert som minst egnet av de fem hovedalternativene og har utfordringer relatert til nærhet, tilgjengelighet, areal og planstatus. Rådmannen anser at alternativene Brøset, Lade, Kruskajordet og Moholt følges opp videre. Alternativene er spilt inn i eksisterende mulighetsstudier for områdene og vil bli fulgt opp i disse. De aktuelle alternativene har ulik tidshorisont for mulig realisering. 6.1 Fakta nye basseng 50 metersbasseng tilknyttet Husebybadet Vestbyen IL har bedt rådmannen vurdere et forslag til utbygningsprosjekt ved Husebybadet. Vestbyen IL foreslår å etablere et 50-metersbasseng med tre baner på nordsiden av Husebybadet, tilknyttet den eksisterende bassengkroppen. Prosjektet foreslås finansiert med spillemidler, en andel som dekkes av idrettslaget og en andel som dekkes av kommunen. Vestbyen IL har fått beregnet en kostnad for realisering på 15 millioner kroner. Det er beskrevet at et slikt anlegg vil kunne dra nytte av eksisterende bassengteknisk infrastruktur og kunne være mindre kostnadskrevende enn å etablere ett frittstående anlegg av samme størrelse. Rådmannen har ikke utredet dette. 6.2 Vurdering nye basseng 50 metersbasseng tilknyttet Husebybadet Rådmannen mener at den potensielle kostnadsbesparelsen ved å realisere et bassenganlegg tilknyttet eksisterende infrastruktur, er interessant. Rådmannen mener imidlertid det knytter seg 2 Utregnet med skolebassengene, Havstein helse- og terapibasseng, samt idrettsbassengene i Husebybadet og Pirbadet som grunnlag. De mer utilgjengelige bassengene ved 3T Rosten, Elixia Teglgården, St. Olavs hospital og Trondsletten rehabiliteringssenter er ikke tatt med i utregningen. Saksfremlegg - arkivsak 13/

10 mye usikkerhet til kostnadsestimatet da det ikke er utredet av rådmannen om dette kan la seg gjennomføre med eksisterende teknisk infrastruktur ved Husebybadet eller hvilke konstruksjonsmessige tilpasninger som må gjennomføres. Rådmannen har heller ikke kontrollsjekket kostnaden for etablering av et slikt anlegg. I lys av tidligere politiske føringer og vurderinger av framtidig befolkningsvekst i østbyen, anbefaler rådmannen at et nytt bydelsbasseng på østsiden av byen prioriteres foran et nytt 50-metersanlegg ved Husebybadet. 7. Konklusjon Utredningen av økt bassengkapasitet i Trondheim kan sammenstilles i følgende hovedkonklusjoner: 1. Som det framkommer av saksframleggets vedlegg 1, finner rådmannen at det er en underdekning i bassengkapasitet i Trondheim, spesielt i forhold til den forventede befolkningsveksten, samt den tilsynelatende økende bruksfrekvens og rekruttering innenfor bassengidrettene og relativt i forhold til andre sammenlignbare storbykommuner i Norge. 2. Rådmannen finner det nødvendig å utarbeide en plan for flytting av sklie og rehabilitering av tekniske konstruksjoner i Husebybadet. Rådmannen ønsker å fremme en egen sak om dette til bystyret i løpet av våren Saken bør inneholde en oppdatert kostnadsberegning og prioritering av tiltak for både rehabiliteringsarbeider og flytting av eksisterende sklie. 3. Rådmannen ser det som hensiktsmessig å vurdere mulighet for etablering av nytt opplæringsbasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur foran å bygge nye, eller rehabilitere, de kostnadskrevende skolebassengene ved Lade og Charlottenlund. Rådmannen mener at utlysning av avtale om leie av nytt skolebasseng tilknyttet eksisterende bassenginfrastruktur bør ses i sammenheng med planer for skoleutbygning i Trondheim øst. Rådmannen foreslår at leiekostnader for et ev. nytt opplæringsbasseng dekkes innenfor eksisterende driftsramme samt at overskytende driftsutgifter innarbeides i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , med budsjett for Rådmannen mener videre at en økt driftskostnad for leie av nytt opplæringsbasseng må nyanseres av at kapasiteten og funksjonaliteten økes betydelig, samt at man vil ha anledning til å unngå de nært forestående investeringskostnadene knyttet til rehabiliteringsbehovene ved skolebassengene på Lade og Charlottenlund. 4. Mulighetsstudien for nytt bydelsbasseng i østbyen bør følges opp videre for områdene Lade, Kruskajordet, Brøset og Moholt. Rådmannen mener at behovet for ulike bassengtyper som kan øke dagens kapasitet ytterligere, må vurderes grundig i arbeidet med videre utredning av nytt bydelsbasseng i Trondheim øst. Rådmannen i Trondheim, Morten Wolden kommunaldirektør Ellen-Birgitte Strømø Enhetsleder Marius Winge Austeen Rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg: 1. Bassengkapasitet Dekningsgrad og behov Saksfremlegg - arkivsak 13/

11 2. Prosjektbeskrivelse Opplæringsbasseng ved Pirbadet 3. Notat Vurdering av om prosjekt om nytt opplæringsbasseng på Pirbadet omfattes av anskaffelsesregelverket 4. Mulighetsstudie nytt bydelsbassen Trondheim øst Mulighetsstudie architectural considerations Saksfremlegg - arkivsak 13/

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning»

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Bakgrunn ADO arena åpner for ny vurdering av kommunens totale bassenginfrastruktur, måten bassengene brukes på, samt fordelingen av brukstid i bassengene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2010 38437/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/106 Formannskapet 25.08.2010 10/87 Bystyret 16.09.2010 Nordlandsbadet - tilgjengeligheten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling: Saksframlegg Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664 Forslag til innstilling: 1. Rådmannen foreslår at Bystyret opprettholder leieavtalen med stiftelsen Peder Morset Eiendom A.S 2. 12 helsehusplasser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre. postmottak@oslobystyre.no. Kopi: partigruppene i bystyret. Oslo, 10.

Oslo Idrettskrets. Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre. postmottak@oslobystyre.no. Kopi: partigruppene i bystyret. Oslo, 10. Oslo Idrettskrets Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre postmottak@oslobystyre.no Kopi: partigruppene i bystyret Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 Telefax 22 57 97 01 Oslo.ik@nif.idrett.no

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Byrådsavdelingen har bedt Bymiljøetaten utarbeide et «meldingsunderlag» som inneholder følgende: En beskrivelse av dagens innendørs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken 02.2015 - Side 1 av 6 HB 7.B.8 02.2015 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 27.11.14 KL.18:00, RUSTAD KAFE SAKSDOKUMENTER SOKNEDALEN IDRETTSLAG 2014 INNHOLD Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte i Soknedalen Idrettslag 27. november 2014 AGENDA

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Svømmebassengundersøkelsen 2010

Svømmebassengundersøkelsen 2010 Svømmebassengundersøkelsen 2010 Seniorrådgiver Frode Langø SvømmehallKompetanse 2012 6. Mars 2012 1 Svømmebassengundersøkelsen 2010 Formål med undersøkelsen På oppdrag fra gjennomførte TNS Gallup en landsomfattende

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Hovedanlegget for svømming og stup Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832

Saksframlegg. OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832 Saksframlegg OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832 Forslag til vedtak: 1. Det vedtas nye oppholdstilbud og betalingssatser i skolefritidsordningen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon:

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallene Møteplass nr 1. Møteplass som tilbyr aktiviteter som øker trivsel, trening, rehabilitering og sosialt samvær for både hitterværinger,

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng 50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng I Bergen Svømmeidrettens hovedanlegg Idrettsrådet i Bergen 13. november 2003 - MP Historikk Idrettsmeldingen 1992 Her er 50 meter svømmebasseng og storhall satt

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur. Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen

Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur. Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen Videre arbeid med skole- og tilbudsstruktur Fylkesutvalget 14/3 Fylkesdirektør Egil F. Olsen 1 Operative mål for arbeidet Sikre elevplasser til forventet elevtallsvekst Gjennom fordeling av elevtallsveksten

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer