Sørreisa kommune. Seminar med Sørreisa kommunestyre Fylkesmann Svein Ludvigsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa kommune. Seminar med Sørreisa kommunestyre 26.05.2011 Fylkesmann Svein Ludvigsen"

Transkript

1 Sørreisa kommune Seminar med Sørreisa kommunestyre Fylkesmann Svein Ludvigsen

2

3 Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen skal ved tilsyn, kontroll, veiledning og mekling bidra til løsninger som ivaretar rettsikkerheten. Fylkesmannen skal bidra til samordning av regional stat.

4 Regjeringens forlengede arm og øre Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket. Fylkesmannen setjer i verk statleg sektorpolitikk lokalt og regionalt,- rettsleg korrekt, heilskapleg og samordna. For å nå dette målet har Fylkesmannen myndigheit på fleire sentrale politikkområder som skal sjåast i samanheng. Sitat fra statsbudsjettprp. nr 1 for 2008

5 Informasjonsknutepunkt Mellom lokale og sentrale myndigheter Fylkesmannens oppgaver FYLKESMANNEN I TROMS Rettssikkerhetsinstans Tilsyn og klagesaker Samordning og mekling SEKTORMYNDIGHET Justis, sosial, helse, samf.sikkerhet, kommume-økonomi utdanning, miljø og landbruk

6

7 Oppsummering (Dette sa jeg til kommunestyret ) Det blir flere eldre og færre barn og unge i årene framover, selv om folketallet er stabilt konsekvenser for prioritering av ressurstildelingen Utviklingen viser at kommunen har problem med å tilpasse driftsnivået til inntektene. Her må man se på om man på enkelte tjenester har en standard som matcher nivået på inntektene Kommunestyret har det suverene ansvaret for å vedta et forsvarlig budsjett Kommunens evne til å utnytte eget inntektspotensial vurderes nøye ved skjønnsutmålingen

8 På hvilke grunnlag meldes en kommune inn i Robek? KL 60: nr 1: a. Dersom kommunestyret vedtar et årsbudsjett uten at alle utgiftene er dekket inn i årsbudsjettet (underskuddsbudsjett) b. Dersom kommunestyret vedtar en økonomiplan uten at alle utgiftene er dekket inn i økonomiplanen c. Dersom kommunestyret har vedtatt å dekke inn et underskudd ut over to år etter det året hvor underskuddet oppsto. d. Dersom kommunen ikke følger vedtatt plan for underskuddsdekning (i dette ligger det at kommunestyret har vedtatt underskuddsdekning over to år, men regnskapet viser at dette ikke er tilfelle) Nr 2: Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet (i praksis fylkesmannen) føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak

9 Hva innebærer det å være ROBEK kommune Fylkesmannen skal foreta lovlighetskontroll (KL 60, nr 2) av budsjett- og økonomiplanvedtak (etter KL 59, nr 4a-c): er vedtaket innholdsmessig lovlig (jfr. KL bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan 44, 45 og 46) realistiske inntektsanslag formell balanse er vedtaket truffet av kommunestyret er vedtaket blitt til på lovlig måte skal godkjenne alle låneopptak og langsiktige avtaler med økonomiske konsekvenser (eks. leasingavtaler)

10 Realismekravet til budsjett KL 46 nr 3 Utdypet i brev fra KRD av og : Uspesifiserte innsparinger i budsjettet gir grunn for innmelding i Robek Krav om at utgiftsreduksjoner skal tallfestes og fordeles på konkrete poster i budsjettet (i praksis er det nok å splitte opp på rammeområder)

11 Agenda på dagens seminar Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 Mål med kommunal virksomhet og økonomiforvaltning Sørreisa kommunes økonomiske situasjon sett med fylkesmannens øyne

12 Lovlighetskontroll av Sørreisa kommunestyre sitt vedtak om årsbudsjett 2011 Fylkesmannen har ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves Etter en helhetsvurdering anmoder Fylkesmannen kommunen om å gjøre grep som forbedrer den underliggende økonomiske balansen Låneopptak godkjennes p.g.a.: Kun helt nødvendige tiltak Lavere låneopptak til ordinære investeringer enn budsjetterte avdragsutgifter VAR og videreformidlingslån

13 Om lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett Primært kontrollere at kommunen har realistiske inntektsanslag (spesielt de frie inntektene: skatt og rammetilskudd) Kontroll av budsjettets utgiftsside er begrenset Ved åpenbart utilstrekkelige bevilgninger Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret har vurdert bevilgningsnivået på enkeltområder og realismen i dette.

14 Lovlighetskontroll Kommunen skal ha en forpliktende plan for inndekning av underskudd Underskudd må dekkes innen maks 4 år Unntaksbestemmelse: Inntil 10 års inndekningstid Restriksjoner mht. tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak til kommuner som ikke overholder forpliktende plan

15 Kontroll av økonomiplanen Skal være i formell balanse Innsparinger skal være fordelt på områder Inndekning av underskudd, jf. forpliktende plan I tillegg: Vurdere realismen i inntektsrammene i planperioden Konsekvenser av låneopptak må være innarbeidet (rente- og avdragsutgifter samt driftskonsekvenser) Råd og veiledning

16 Mål for kommunal virksomhet og økonomiforvaltning Størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene Bærekraftig utvikling Formuebevaringsprinsippet Lokalt selvstyre: lokalpolitisk skjønn vs. regnskapsfaglige prinsipper

17 Hovedtrekk ved Sørreisa kommunes økonomi Svake driftsresultat sett under ett de siste 5 årene 2006 og 2010 er på 3 % + Svak likviditet Svært høy lånegjeld og rente-/avdragsutgifter Ingen gjenstående buffere i form av disposisjonsfond Tilsynelatende nøktern drift av tjenestene iht. KOSTRA Gjennomført store nedskjæringer Ikke innført eiendomsskatt

18 Ressursbruk på ulike tjenester, 2010 KOSTRA-tall for 2010 Sørreisa Gj.snitt landet u/ Oslo Gj.snitt Troms Gj.snitt k.gr. 02 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage

19 Lånegjeld Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Sørreisa Gj.snitt landet u/ Oslo Gj.snitt Troms Gj.snitt Troms u/ Tromsø KG02 Gj.snitt kommunegruppe 02

20 Renter og avdrag Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Sørreisa Gj.snitt landet u/ Oslo Gj.snitt Troms Gj.snitt Troms u/ Tromsø Gj.snitt kommunegruppe 02

21 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (regnskap og øk.plan % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % % -3 % -4 % Regnskapstall Tall i budsjett/øk.plan

22 Elementer som har holdt resultatene oppe de siste årene Avdragsutsettelser Bruk av disposisjonsfond (ingenting på fond pr ) Inntektsføring av momskompensasjon i driftsregnskapet Inntektsføring av premieavvik pensjon Lav rente de siste årene (ikke i 2008) Ekstraordinært rammetilskudd (2010) Strammere økonomistyring av tjenestene

23 Budsjett 2011 og økonomiplan Budsjetterte resultat er ikke alarmerende svake Men langsiktig underliggende økonomisk balanse synes å være svært vanskelig på grunn av måten budsjett/øk.plan er saldert på Sårbart opplegg Renteøkninger Uforutsette utgiftsøkninger/inntektsreduksjoner

24 Budsjett 2011 og økonomiplan Budsjett/øk.plan bl.a. saldert med: Avdragsutsettelser (5 millioner årlig) Forutsetning om økte inntekter som følge av befolkningsvekst: optimistisk? Redusert avsetning for å håndtere akkumulert premieavvik pensjon Kutt i administrasjonen Budsjettert med avsetning til fond (1 million , 0,74 mill i 2014): Positivt

25 Eiendomsskatt Foreslått av rådmannen, vedtatt av formannskapet , men kommunestyret vedtok å ikke innføre dette Ville gitt merinntekt på 2,1 millioner i 2011 og 14,8 millioner for

26 Avdragsutsettelser 5 millioner årlig K-styret vedtok ekstra avdragsutsettelse på 3,8 millioner også i 2010 (til sammen 5 millioner) ifm. behandlingen av budsjett 2011/øk.plan Et prognostisert merforbruk i 2010 (jf. økonomirapporter gjennom året) ble til et mindreforbruk.

27 Kommunelovens regler om avdrag av lånegjeld Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde (dvs. ikke det enkelte lån) kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte Reglene gir rom for lokal frihet/fleksibilitet Sørreisa kommune holder seg innenfor reglene om minimumsavdrag i kommuneloven Handlingsrom for ytterligere avdragsutsettelser er lite fremover: Budsjetterte avdragsutgifter i 2011 : 8,2 mill Minimumsavdrag iht. regnskap 2010: 7,6 mill.

28 Avdragsutsettelser gir økte renteutgifter Ekstra renteutgifter på 56,3 millioner kroner iht. vedtatt øk.plan Tilsvarer 3 årsverk per år i 40 år Store avdragsutsettelser kan gå på bekostning av tjenesteproduksjonen, jf. mål med kommunal virksomhet om mest mulig velferdsproduksjon innenfor fastsatte rammer Huske på at renten er lav nå, men ikke for alltid

29 Avdragsutsettelser Årlige avskrivninger er høyere enn avdragene Kommunens formue vil reduseres i øk.planperioden Avdragsutsettelser alene vil ikke skape reell balanse på sikt, bare en midlertidig løsning som utsetter de økonomiske problemene

30 Sørreisa og ROBEK Innmeldt etter kommuneloven 60 nr. 1 c ved gjennomgang av budsjett 2010 og økonomiplan Vedtok å dekke inn underskudd fra 2007 og 2008 over 4 år Underskudd pr er på 3,442 millioner Mindreforbruk i 2010 på 4,6 millioner (avlagt, ikke revidert regnskap) som følge av bl.a. vedtak om økt avdragsutsettelse Kommunestyret må vedta disponering av mindreforbruk ved behandling av årsregnskapet. Dersom det vedtas disponert til å dekke inn resterende underskudd vil kommunen kunne meldes ut av ROBEK når Fylkesmannen går gjennom vedtak om årsregnskap 2010

31 Forpliktende plan for inndekning av underskudd År Mer-/mindreforbruk Planlagt inndekning av Virkelig inndekning til nå merforbruk (vedtatt øk.plan ) 2007 Merforbruk: Kr , ,- i ,- i : , avhenger av kommunestyrets vedtak ved beh. av årsregnskap 2008 Merforbruk: Kr , ,- i i : , avhenger av kommunestyrets vedtak ved beh. av årsregnskap 2009 Mer-/mindreforbruk: Mindreforbruk: Kr ,-. (prognose pr. aug var kr i merforbruk) Sum Kr ,- Kr , ,- +, avhenger av kommunestyrets vedtak ved beh. av årsregnskap Underskudd pr. Kr , (iht. avlagt regnskap)

32 Fylkesmannens budskap Kommunestyret har det endelige ansvaret for den økonomiske situasjonen Overordnet budsjettkompetanse kan ikke delegeres Vedtatt budsjett/øk.plan er ikke lovstridig, men gir ikke svar på kommunens langsiktig økonomiske utfordring Konkrete tiltak for å skape reell og langsiktig balanse må iverksettes, uavhengig av om kommunen er i ROBEK eller ikke etter sommeren. Lånegjelden må reduseres Viktig å styrke reservene i budsjettopplegget i årene fremover Møte uforutsette utgiftsøkninger/inntektsreduksjoner Øke egenfinansiering av nødvendige investeringer

33 5 ubehagelige? spørsmål 1. Nyter dere fremfor å tenke generasjonsregnskap, og hva vil barnebarna si om dagens kommunestyre? 2. Gjør dere som strutsen? 3. Leder dere folket i Sørreisa, eller blir dere forledet? 4. Er det tid for å henge sammen, istedenfor å bli hengt hver for seg? 5. Føler dere at dere har tatt ansvar for langtidsutviklingen, eller har dere tatt mest kortsiktige hensyn og lever på kreditt?

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG (offentligjort 3. november 2014) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013 RANA KOMMUNE Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag 5.11.2013 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Årsbudsjett 2014 for Rana kommune vedtas med en inntektsramme på 1 806 971 000 kr. 1. Rammen

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Veileder i. økonomistyring. for folkevalgte

Veileder i. økonomistyring. for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning Denne veilederen skal gi kommunalt folkevalgte en grunnleggende, lettfattelig og oversiktelig innføring

Detaljer

økonomistyring for folkevalgte

økonomistyring for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte Revidert 2014 Innholdsfortegnelse: Del 1 - God økonomistyring gir handlingsrom til å realisere ambisjoner... 3 Del 2 - Kommuneøkonomi i fugleperspektiv... 7 Del

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE. Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Ta kontroll over økonomien.

MERÅKER KOMMUNE. Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Ta kontroll over økonomien. MERÅKER KOMMUNE Økonomiplan 2015-2018 2015 Ta kontroll over økonomien. Rådmannens forslag av 15.11.2014 Innholdsfortegnelse Generelt om økonomiplanen 0.1 Hensikten med økonomiplanlegging... 1 0.2 Økonomiplanens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer