Fosen Kommunerevisjon IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Kommunerevisjon IKS"

Transkript

1 Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG BAKGRUNN OG INNLEDNING METODE OG AVGRENSNINGER INNHENTEDE OPPLYSNINGER OG VURDERINGER Inntekter og utgifter Netto driftsresultat Kommunens fond Kommunens gjeld ØKONOMISTYRING I FORHOLD TIL VEDTATT BUDSJETT Driftsregnskapet Investeringsregnskapet OPPSUMMERING KONKLUSJON OG ANBEFALING RADMANNENS HØRINGSUTTALELSE SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR 21 Rissa Monica Larsen Torvik Revisjonssjef Tore Solli Forvaltningsrevisor

3 1.0 Sammendrag Fosen kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet en rapport som omhandler økonomisk utvikling og status i Ørland kommune. Som grunnlag for rapporten er det tatt utgangspunkt i årsregnskapene til kommunen i perioden , samt tall fra sammenlignbare kommuner hentet fra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Økonomiske handlingsregler og måltall hentet fra kommunens styringsdokumenter står også sentralt i prosjektet. Innhentede opplysninger viser at Ørland kommune har både høyere inntekter og større utgifter enn sammenlignbare kommuner. I flere år har brutto inntektsnivå vært lavere enn brutto utgiftsnivå. Kommunen har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn sammenlignbare kommuner. I seks av sju år har kommunen hatt et netto driftsresultat under målsettingen på 3 prosent. Kommunen har hatt en aktiv bruk av driftsfondene siden 2005, og fondene er pr. dags dato små. Det er en målsetting om oppbygging av driftsfondene fram mot Ørland kommune har også brukt investeringsfondene aktivt siden Kostratallene viser at kommunen har høy netto lånegjeld per innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette har som konsekvens at en større andel av brutto driftsinntekter går til renter og avdrag i Ørland kommune enn i sammenlignbare kommuner. I perioden tyder det samlede avviket i driftsregnskapet og investeringsregnskapet i forhold til budsjett på at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til overholdelse av vedtatt budsjett. På bakgrunn av de opplysningene som er sammenstilt i rapporten konkluderer revisjonene med følgende: I perioden har Ørland kommune hatt en utvikling hvor man har gått fra å ha stor økonomisk handlefrihet til mindre økonomisk handlefrihet. Kommunen har iverksatt tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten, bl.a. ØKOM Handlingsregler og målsettinger som allerede finnes i kommunens styringsdokumenter vil ved en videreføring og tydeliggjøring være et godt hjelpemiddel for økonomiplanlegging og økonomistyring på overordnet nivå. Kommunen har et forbedringspotensial knyttet til overholdelse av vedtatt budsjett.

4 2.0 Bakgrunn og innledning Kontrollutvalget har bestilt en rapport som skal belyse den økonomiske utviklingen og statusen i Ørland kommune. Revisjonene har i sine undersøkelser tatt utgangspunkt i tidsrommet når vi framstiller de økonomiske nøkkeltallene. Samtidig er økonomiske opplysninger fra Ørland kommune sammenholdt med tall fra andre kommuner som det er relevant å sammenligne med. Revisjonen har gjort et utplukk av nøkkeltall og analyser som vi mener gir sentrale hovedtrekk i den økonomiske situasjonen. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I KOSTRA blir det gjort en gruppering av kommunene. Denne grupperingen er laget for å gjøre det mulig å sammenligne seg med "like" kommuner. Det er inntekts- og kostnadsnivået i kommunen som bestemmer hvilken kommunegruppe en havner i, det er ikke plassering i kommunegrupper som avgjør inntekts- og kostnadsnivået. Foruten inntekts- og kostnadsnivå, bestemmes plasseringen i kommunegrupper av folkemengden i kommunen. Statistisk sentralbyrå har foretatt en gruppering av kommunene i 29 kategorier. Ørland kommune er i kommunegruppe 7. Kommunen har selv i sine styringsdokumenter beskrevet mål eller handlingsregler for den økonomiske utviklingen. Revisjonen finner det naturlig å sammenstille utvikling og status med disse målene. Det er flere kommuner som i dag eksplisitt vedtar slike handlingsregler som et grunnlag for utarbeiding av for eksempel økonomi- og handlingsplan. 3.0 Metode og avgrensninger Revisjonen har bygd rapporten på Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001, jf forskrift om revisjon 7). Prosjektet følger allikevel ikke standarden fullt ut. Det er ikke utledet revisjonskriterier i prosjektet, noe som står sentralt i kommunerevisorforbundets standard. Årsaken til dette er at revisjonen mener at slike vurderinger først og fremst må gjøres av den enkelte kommune. Et kriterium hvor det måles opp mot begrepet "bærekraftig økonomisk utvikling" vil innebære en betydelig grad av skjønn og politiske vurderinger, og dette er forhold som revisjonen ikke skal gå inn Revisjonen har i stedet valgt en form på prosj ektet som vi mener er hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets bestilling. Vi har bl.a. prøvd å vektlegge ønsket fra kontrollutvalget om å gjøre stoffet mest mulig tilgjengelig for de folkevalgte. Revisjonene har gjort et utvalg av data fra årsregnskapene i perioden som er presentert i rapporten. Sammenstilling av andre og flere data vil kunne nyansere bildet av den økonomiske utviklingen og statusen i kommunen. Vi vil også påpeke at når revisjonen bruker begrepet "økonomisk handlefrihet" omfatter dette en vurdering ut fra både driftsresultat, fondsbeholdning og gj eldssituasj on.

5 4.0 Innhentede opplysninger og vurderinger Revisjonen har innhentet opplysninger fra Ørland kommunes årsregnskap i perioden og statistikk fra Statistisk sentralbyrås KOmmune-STat-RApportering. I tillegg er målsettinger og handlingsregler hentet fra Ørland kommunes styringsdokumenter. 4.1 Inntekter og utgifter Målsettinger Ørland kommune (Utfordringsdokument og styringsdokument 2008): Hovedutfordringen er å oppnå balanse mellom kommunens inntekter og kostnader. Netto drifisutgifier. pr. innbygger bør være lavere i Ørland enn for sammenligningsgruppen vår i Kostra. Kommunesektorens inntekter kommer fra skatteinntekter, statlige overføringer (rammetilskudd og øremerkede tilskudd), samt fra gebyrinntekter og brukerbetaling. Skatteinntekter og statlige rammetilskudd benevnes som frie inntekter og utgjør hoveddelen av kommunesektorens inntekter. Med frie inntekter menes at kommunene ikke er forpliktet til å bruke inntektene på bestemte tjenester og tiltak, men selv kan avgjøre hvordan inntektene skal anvendes. Kommunene er likevel bundet av de krav til tilbud, innhold og kvalitet på tjenester som følger av vedtatte lover. Brutto driftsinntekter 1 kroner per innbygger ørland kommune Gj.snitt kommunegruppe År Ørland kommune har høyere brutto driftsinntekter per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Brutto driftsinntekter er altså de samlede kommunale driftsinntektene, og inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle slags salgs- og leieinntekter.

6 Brutto driftsutgifter er utgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon, og omfatter de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp m.v. På landsbasis (alle kommuner utenom Oslo) er det følgende prosentvise fordeling av utgiftene på tjenesteområder (kilde: KS 2009): Fordelingen viser at de to store områdene for kommunene er skole og pleie- og omsorg.

7 Følgende figur viser en sammenligning mellom brutto driftsutgifter per innbygger i Ørland kommune og gjennomsnittlig brutto driftsutgifter i kommunegruppe 7. Brutto driftsutgifter 1 kroner per innbygger ørland kommune Gj.snitt kommunegruppe Ar Ørland kommune har høyere brutto driftsutgifter per innbygger enn sammenlignbare kommuner.

8 - En sentral forutsetning for at en kommunes økonomi skal utvikle seg tilfredsstillende er balanse mellom utgiftsvekst og inntektsvekst samt at en klarer å opprettholde et netto driftsresultat som gir økonomisk handlefrihet av en viss størrelse. I Ørland kommune har utviklingen vært som følger: Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter e Brutto driftsutgifter = Ar I årene har kommunens brutto driftsutgifter vært høyere enn kommunens brutto driftsinntekter. I 2008 var inntektene høyere enn utgiftene. Kommunens årsrapport for 2008 poengterer allikevel bl.a. at 9,8 mill, av mva. kompensasjonen fra investeringer er tilført driftsregnskapet ut over det som var budsjettert. Uten denne muligheten til å få saldert årets resultat hadde driftsresultatet vært negativt. "Det gjenstår derfor betydelige utfordringer med å få tilpasset driftsnivået til fremtidig inntektsnivå." Ordningen med at merverdiavgift fra investeringer kan brukes til dekning av kommunens driftsutgifter endres med virkning fra 2010 slik at ordningen er avviklet innen 2014.

9 Følgende figur viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger i Ørland kommune og gjennomsnittlig netto driftsutgifter i kroner per innbygger i kommunegruppe 7. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Ørland kommune a Gj.snitt kommunegruppe År I fra 2004 har netto driftsutgifter per innbygger vært større i Ørland kommune enn i sammenlignbare kommuner. Forskjellen har vært økende, og i 2008 utgjør differansen ca kr. per innbygger. Revisjonens vurderinger: Kommunen må fremdeles ha trykk på omstillingsarbeidet fbr å nå sin målsetting om å balansere utgifier og inntekter. På samme måte vil det måtte brukes ressurser og tid for å nå en målsetting om å redusere netto driftsutgifier per innbygger til et nivå lavere enn sammenlignbare kommuner.

10 4.2 Netto driftsresultat Målsettinger Ørland kommune (Utfordringsdokument ): Positivt netto driftsresultat på 3 % av brutto inntekter. Netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet. Et forum for å få fram data om kommunesektorens økonomi er Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Utvalget som ble opprettet i 1979, består nå av representanter fra staten (Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet), KS, kommuner, fylkeskommuner og Statistisk sentralbyrå og blir ledet av en uavhengig forsker. To ganger årlig presenteres rapporter som gir en oversikt over utviklingen i kommunesektorens økonomi og drøfter en del forhold som påvirker kommunenes rammevilkår. TBU anser netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Et positivt netto driftsresultat viser at kommunen klarer å finansiere kapitalutgifter over drifta eller setter av til framtidig drift. Et negativt netto driftsresultat viser at kommunen bruker tidligere avsatte reserver eller går med underskudd. For at kommuner og fylkeskommuner ikke skal tære på formuen, har de som hovedregel ikke anledning til å budsjettere med et negativt netto driftsresultat («formuesbevaringsprinsippet»). Vurdert i forhold til dette prinsippet er det etter TBUs oppfatning en svakhet at netto driftsresultat baseres på netto avdrag i stedet for avskrivninger. TBU har derfor foretatt beregninger som indikerer at netto driftsresultat bør ligge på om lag en til tre prosent av inntektene for at formuesbevaringsprinsippet skal være oppfylt. Netto driftsresultat på i størrelsesorden 3 prosent av driftsinntektene, vil kunne gi rom for avsetninger til framtidig bruk og egenfinansiering av kommunale investeringer. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over en lengre tidsperiode er derfor ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi.

11 Følgende figur viser Ørland kommunes netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i perioden : Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Ar Ørland kommune hadde i 2005 et netto driftsresultat på 4,21 prosent av brutto driftsinntekter. I de øvrige årene i perioden har netto driftsresultat ligget under målsettingen på 3 prosent.

12 I samme periode hadde sammenlignbare kommuner i KOSTRA følgende driftsresultat: Gj. snittlig netto driftsresultat i kommunegruppe ø 2 a Ar Sammenlignbare kommuner hadde 0 i gjennomsnittlig netto driftsresultat i De andre årene i perioden var det positivt netto driftsresultat. Det er kun to år i perioden sammenlignbare kommuner har et netto driftsresultat som er på 3 % eller bedre. Revisjonens vurderinger: Ørland kommune har i den aktuelle perioden hatt kun ett år hvor netto drifisresultat er på 3 % eller bedre. Netto driftsresultat i sammenlignbare kommuner har også variert i perioden. 15 av årene har netto drifisresultat vært under 3 % også i disse kommunene. Revisjonen mener at det er riktig å fremdeles ha fokus på et netto driftsresultat på minimum 3 % ut i fra ønsket om å opparbeide større økonomisk handlefrihet.

13 4.3 Kommunens fond Målsettinger ørland kommune (Utfordringsdokument ): Disposisjonsfondet skal ved utgangen av 2011 være på 10 % av kommunens netto driftsutgifter. Ørland kommune solgte i 2005 sine B-aksjer i Trønderenergi AS. Salget ga kommunen ca. 91 millioner kroner i inntekter hvorav ca. 12 millioner ble brukt til påfyll av kommunens driftsfond og ca. 79 millioner ble avsatt til investeringsfond. Frie driftsfond (disposisjonsfond) vil være et resultat av tidligere overskudd eller merinntekter. Frie driftsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Til bundne fond avsettes midler der andre enn kommunen selv har bestemt hva midlene skal benyttes til. Grafisk får vi dette bildet av driftsfondenes utvikling i Ørland kommune i perioden (både frie og bundne fond): Utvikling av fond til driftsformål kr År

14 Kommunen har en målsetting om at disposisjonsfondet ved utgangen av 2011 skal være på 10 % av kommunens netto driftsutgifter. Den følgende figuren viser størrelse på disposisjonsforholdet i forhold til 10 % av kommunens netto driftsutgifter i perioden : Disposisjonsfond i forhold til andel av netto driftsutgifter , Tusen kr Målsetting (10% av netto driftsutgifter) Størrelse på disposisjonsfond Ar I økonomiplan beskrives det at et realistisk mål bør være at kommunen skal ha et disposisjonsfond på 5 % av netto driftsramme ved utgangen av planperioden, men at nivået på lang sikt bør være på 10 %. I økonomiplan videreføres målet om oppbygging av driftsfond.

15 Frie investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Bruk av bundne investeringsfond er bundet til bestemte investeringsformål. Slik ser den samlede utviklingen av investeringsfond ut i Ørland kommune i perioden : Utvikling fond til investeringsformål kr Ar Revisjonens vurderinger: En aktiv bruk av både drifisfond og investeringsfond fra 2005 og fram til i dag gjør at fondene er på sitt laveste i 7-års perioden. Kommunen har en målsetting om størrelsen på disposisjonsfondet i Kommunen er i dag et godt stykke unna denne målsettingen.

16 4.4 Kommunens gjeld Netto lånegjeld gir uttrykk for hvor mye av kommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Netto lånegjeld er deflnert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket formidlingslån, utlån av egne midler og ubrukte lånemidler. Kommunens pensjonsforpliktelser er holdt utenom. Netto lånegjeld et resultat av den økonomiske utviklingen i kommunen gjennom flere år. Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak som kommunen tar opp til egne investeringer og avdrag på tidligere opptatte lån. Utvikling i lånegjeld pr. innbygger i Ørland kommune og i sammenlignbare kommuner i perioden : Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kr Dlørland kommune 111 Gj.snitt kommunegruppe Ar

17 Rente- og avdragsutgifter netto i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av bl.a. nedbetalingstid. Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter co Ørland kommune Gj.snitt kommunegruppe År I 2005 hadde Ørland kommune en betydelig aksjesalgsgevinst som gir utslag i en netto rente- og avdragsinntekt dette året. For øvrig ser vi at andelen av driftsinntektene som er bundet opp til betjening av lån er økende. Bortsett fra i 2005 bruker kommunen i perioden en større andel av driftsinntektene til å betjene lån enn sammenlignbare kommuner. Revisjonens vurderinger: Ørland kommune har forholdsvis høy lånegjeld. Andelen drifisinntekter som er bundet opp til betjening av lån er økende og større enn andelen i sammenlignbare kommuner. I økonomiplan er det satt et mål om netto reduksjon av lånevolum i planperioden. Kommunen har ikke generelle handlingsregler når det gjelder størrelse på gjelden.

18 5.0 Økonomistyring i forhold til vedtatt budsjett Oversikt over kommunens økonomiske utvikling og status er av avgjørende betydning for økonomistyringen på overordnet nivå. Når så kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett basert på bl.a. disse forutsetningene, er det viktig at budsjettene følges. Spesielt når kommuner har et begrenset økonomisk handlingsrom vil budsjettoppfølging og overholdelse av budsjett være viktig. I kommunal sektor er det et skille mellom drift og investering i regnskapssammenheng. Skillet mellom drift og investering er nærmere angitt i forskrift av om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, og utdypet i foreløpig standard til god kommunal regnskapsskikk KRS nr. 4 (om avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet) 5.1 Driftsregnskapet Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser differansen mellom regnskapsmessig merforbruk og regnskapsmessig mindreforbruk i prosent av driftsinntektene. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet og består av årets løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat) samt avsetninger til fond og bruk av tidligere oppsparte midler. Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Et regnskapsmessig merforbruk vil si at kommunen har overskredet det vedtatte, balanserte budsjettet. Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ørland kommune --9 Gj.snitt kommunegruppe År Figuren viser at Ørland kommune har hatt små avvik i forhold til budsjett fra og med Dette kan tyde på tilfredsstillende oppfølging og styring i forhold til vedtatt budsjett når det gjelder

19 driftssiden i årsbudsjettet. Det er allikevel viktig å merke seg at strykningsregler knyttet til årsavslutningen kan være med på å utjevne utslagene på driftssiden (se også revisjonens vurderinger) Sammenlignbare kommuner har hatt betydelig større avvik i resultatet på driftssiden i budsjettet i samme perioden. 5.2 Investeringsregnskapet Kontrollutvalget i Ørland kommune har de siste årene hatt spesiell fokus på investeringer og gjennomføring av investeringsprosjekter. Akkumulert regnskapsmessig resultat i investeringsregnskapet viser differansen mellom udekket regnskapsmessige merforbruk og udisponerte regnskapsmessige mindreforbruk. Et mindreforbruk innebærer at resultatet i investeringsregnskapet ikke er disponert fullt ut. Et regnskapsmessig merforbruk vil si at kommunen har overskredet det vedtatte budsjettet. Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter a> - 1 ørland kommune 0 Gj.snitt kommunegruppe Ar Figuren viser at det er til dels store avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til investeringer i Ørland kommune i perioden. I 2007 og 2008 er avviket (merforbruket) på henholdsvis 4,8 og 5,3 prosent av brutto driftsinntekter. I to av årene (2004 og 2006) er avviket på under 1 prosent i forhold til brutto driftsinntekter. I sammenlignbare kommuner er det et merforbruk på under 1 prosent i perioden. Revisjonens vurderinger: De to figurene knyttet til overholdelse av vedtatt budsjett må til en viss grad sees i sammenheng. Strykningsbestemmelser knyttet til årsregnskapet gjør at avvik i drifisdelen kan gi utslag i investeringsdelen. Avvik mellom vedtatt budsjett og årsregnskap i Ørland kommune er påpekt av revisjonen i andre sammenhenger. Revisjonen mener det er

20 grunnlag for å si at ørland kommune har et forbedringspotensial når det gjelder økonomistyring i forhold til vedtatt budsjett.

21 6.0 Oppsummering Revisjonen velger å summere opp resultatene på følgende måte: Ørland kommune har både høyere inntekter og større utgifter enn sammenlignbare kommuner. I flere år har brutto inntektsnivå vært lavere enn brutto utgiftsnivå. Kommunen har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn sammenlignbare kommuner. I seks av sju år har kommunen hatt et netto driftsresultat under målsettingen på 3 prosent. Aktiv bruk av driftsfond siden 2005, liten buffer pr. dags dato målsetting om oppbygging av driftsfond fram mot Aktiv bruk av investeringsfond siden Høy netto lånegjeld per innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner. Større andel av brutto driftsinntekter går til renter og avdrag enn i sammenlignbare kommuner. Kommunen har de senere år hatt avvik mellom vedtatt budsjett og avlagt regnskap. I tillegg mener revisjonen at det i denne sammenhengen er relevant å peke på ØKOM 2010 (Ørland kommune i omstilling til 2010). ØKOM 2010 er et prosjekt igangsatt av Ørland kommune med målsetting om å gjenopprette nødvendig økonomisk handlefrihet og legge grunnlaget for en framtidig sunn kommuneøkonomi. ØKOM 2010 er en videreføring av "Produktivitetsprosessen" som i løpet av 2007 og 2008 skulle senke driftskostnadene med 10 mill. kroner. Arbeidet i ØKOM 2010 skal føre til at det blir fokus på kommunale kjerneoppgaver, og det skal resultere i tydelige politiske føringer for hva som skal være omfang og kvalitet på tjenestene. 7.0 KONKLUSJON OG ANBEFALING På bakgrunn av de opplysningene som er sammenstilt i rapporten konkluderer revisjonene med følgende: I perioden har Ørland kommune hatt en utvikling hvor man har gått fra å ha stor økonomisk handlefrihet til mindre økonomisk handlefrihet. Kommunen har iverksatt tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten, bl.a. ØKOM Handlingsregler og målsettinger som allerede finnes i kommunens styringsdokumenter vil ved en videreføring og tydeliggjøring være et godt hjelpemiddel for økonomiplanlegging og økonomistyring på overordnet nivå. Kommunen har et forbedringspotensial knyttet til overholdelse av vedtatt budsjett.

22 8.0 RADMANNENS HØRINGSUTTALELSE 9.0 SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Årsregnskapene til Ørland kommune Utfordringsdokument , Ørland kommune Styringsdokument 2008, Ørland kommune ØKOM 2010, prosjektbeskrivelse, Ørland kommune Økonomiplan , Ørland kommune Statistisk sentralbyrå, KOmmune-STat-RApportering, opprettede tall per

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2016 Foreløpige tall per 15. mars 2017 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2017 Foreløpige tall per 15. mars 2018 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER

SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER NORD-FRON KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER KOMMUNESTYRET KONTROLLUTVALGET 12/19 29.04.19

Detaljer

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2018 for formannskapet 18. mars 2019

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2018 for formannskapet 18. mars 2019 Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2018 for formannskapet 18. mars 2019 Hva presenteres? Hovedtall Resultater Driftsinntekter Driftsutgifter Fordeling av netto driftsutgifter etter resultatområder Avviksforklaringer

Detaljer

Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom

Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom 26.06.2019 Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2018 viser at korrigert netto lånegjeld 2 økte med nesten 30 mrd. kroner til 366

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018 Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018 Hva presenteres? Hovedtall Resultater Driftsinntekter Driftsutgifter Fordeling av netto driftsutgifter etter resultatområder Avviksforklaringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2018 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2017 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 75,1 pst av brutto, en økning

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Konsolidering av budsjettrammer

Konsolidering av budsjettrammer Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Dato: 26.2.2018 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Kart kommuner med svar Svar fra 221 kommuner (utenom Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2017 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte. mars 09 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 00 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Bærekraft i økonomisk utvikling og status i Alvdal kommune

Bærekraft i økonomisk utvikling og status i Alvdal kommune Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 27-2015 Forvaltningsrevisjon i Alvdal kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Bærekraft i økonomisk utvikling og status i Alvdal kommune Formålet med prosjektet

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Årsrapport og årsregnskap Sarpsborg kommune

Årsrapport og årsregnskap Sarpsborg kommune Arkivsak-dok. 17/01240-6 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Eldrerådet 2015-2019 08.05.2017 Arbeidsmiljøutvalg 2016 2020 08.05.2017 Flerkulturelt råd 2015-2019 08.05.2017 Kommunalt råd

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

50% mindreforbruk tjenesteområde. 50% mindreforbruk tjenesteområde felles

50% mindreforbruk tjenesteområde. 50% mindreforbruk tjenesteområde felles Arkivsaksnr.: 15/2075 Lnr.: 6674/16 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2015 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer