ROBEK-nettverk IV. Oppstartssamling Gardermoen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROBEK-nettverk IV. Oppstartssamling Gardermoen 10.-11.03.2015. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROBEK-nettverk IV Oppstartssamling Gardermoen

2 Fylkesmannen sine refleksjoner om ROBEK, og forventninger til kommunene Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Marit Lunde Martin Kulild Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Anne Gråberg Stule Lund Rammer for ROBEK-nettverket Fylkesmannens lovlighetskontroll Årsbudsjett og økonomiplan Lån og langsiktige avtaler Forpliktende plan og skjønnsmidler Fylkesmannens forventninger 2

3 3

4 Rammer for ROBEK-nettverket Skjønnsmidler i 2015 og 2016 Kommunen må fullføre nettverksprogrammet i samsvar med oppsatte program og med tilhørende målsetninger og tiltak Deltakelse og forpliktelse Prosjektledelse Politisk forankring Tilstrekkelig med ressurser Sammenheng med øvrig omstillingsarbeid Bygge situasjonsforståelse Involvere de tillitsvalgte Forpliktende plan Iverksette tiltak Det blir ikke stilt krav til en kommunal egenandel utover den egeninnsatsen kommunene legger inn ved å delta i nettverket.

5 Lovlighetskontroll av budsjett Fra obligatorisk kontroll til betinget kontroll (kl 60) Budsjett og økonomiplan i ubalanse (uspesifiserte innsparinger) Inndekning av merforbruk Plan for inndekning Lovlighetskontroll av budsjett (kl 45-47) Innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse) Riktig myndighet (personell kompetanse) Lovlig måte (prosessuell kompetanse) Tertial-/kvartalsrapportering til Fylkesmannen

6 Årsbudsjett Kommuneloven med tilhørende forskrift Vedtas årlig innen Innstilling og vedtak Ikke delegering av myndighet Detaljeringsgrad Alminnelig ettersyn Krav til innhold og inndeling (også innstillingen) Bindende plan Hele kommunen Realistisk Oversiktlig oppstilt med prioriteringer, målsettinger og premisser Driftsdel og investeringsdel (vedlikehold/påkostning) Balanse Avsetninger og inndekning Obligatoriske oppstillinger med noter KF og IKS Bindende virkning Underordnede organ Administrasjonssjefens og kommunestyrets plikt Sendes Fylkesmannen til orientering innen 15.01

7 Inntrykk frå vår gjennomgang, så langt Alle kommunane leverte budsjett og ØP innan fristen Situasjon etter gjennomgang av Robek-kommunane i Sogn og Fjordane: Lærdal kommune - utmeldt av Robek! Innmeldt etter 60 nr. 1, bokstav b økonomiplan i ubalanse. Budsjett og ØP er no i balanse. Gjennomført effektiviseringstiltak i 2014 som er videreført i planperioden. Mindreforbruk i heile perioden. Låneopptak i hovudsak til sjølvkostområdet. Større investeringar i planperioden. Høyanger og Askvoll vert utmeldt etter at vedtak om årsrekneskap 2014 er gjort og innsendt FM Begge kommunane har vedteke budsjett og ØP i balanse, og har mindreforbruk i heile planperioden. Høyanger har gjennomført store strukturendringar. Resultat tilseier at begge kjem ut av Robek i l a våren. Vik kommune Budsjett og ØP i balanse og kommunen følgjer vedteken nedbetalingsplanen. Som Terra-kommune har kommunen gjennomført store utgiftsreduserande tiltak og tiltak for å auka inntektene. Søker no KMD om eitt år forlenga nedbetaling - til Inntektspotensialet er utnytta og ein slepp unødvendige dramatiske konsekvensar. - Bremanger kommune Budsjett og ØP er i balanse. Terra-kommune. FM har varsla om lovligkontroll på ei større inntektsføring. Selje kommune Budsjett og ØP er i balanse. Gjennomført salderingstiltak, og gjort vedtak om å auke inntektssida (eigedomsskatt). Kommunen har fått innvilga eitt års ekstra nedbetaling av underskot (2012 og 2013 innan 2018) Nytt underskot i 2014 på 1,1 mill. kr. er utfordrande. Kun låneopptak til VAR formål. - Årdal kommune Budsjett og økonomiplan i balanse. Vedteken nedbetalingsplan vert følgt. Låneopptak kun til sjølvkostområdet. Strukturendringar og nedtak med 18 årsverk er gjennomført for Plan for ytterligare nedtak på ca. 22 årsverk skal dokumenterast. Generellt er det knytt usikkerheit til utvikling av premieavvik skatteinngang (nokre ligg høgt sett i samanheng med folketalsutvikling) auka lånegjeld

8 Inntrykk fra vår gjennomgang, så langt Mottatt 3 av 4 budsjetter innen fristen Budsjettdokumentene varierer i utforming og innhold Røros: Gjennomført lovlighetskontroll på personell- og prosessuell kompetanse etter kl 59 Usikkerhet om realisme og innhold Merforbruk på 14,7 mill. kr i 2014 Rådmannens spesifiserte forslag til innsparing forkastet i kommunestyrets vedtak Formannskapets innstilling God og grundig dialog vedrørende øvrig kontroll av budsjettet Avventer tilbakemelding fra kommunen på noen områder Holtålen: Balanserer budsjett og økonomiplan ved salg av kraftaksjer Vedtatt økonomiplan som sin forpliktende plan Usikkerhet om realisme og innhold Utfyllende informasjon om salg av aksjer Formannskapets innstilling Bjugn: Ryddig og oversiktlig budsjettdokument Usikkerhet om realismen Merforbruk på 3,5 mill. kr i 2014 Forholdet til forpliktende plan Setter selv spørsmål til om de makter å følge inndekningsplan Roan: Avklaring på grønne konsesjoner Nytt kommunestyrevedtak i mars Følg med den nasjonale skatteinngangen og korriger tidlig!

9 Økonomiplan Kommunelovens 44 Rulleres årlig 4 års perspektiv Sammenheng med øvrig planverk Krav til balanse og realisme Grunnlag og analyse Langsiktighet Være i forkant Fleksible krav til innhold Krav til oversiktlighet Forhold av vesentlig betydning (økonomiske oversikter) Lesbarhet Tilgjengelighet Prosess Samtidig eller før årsbudsjettet Samarbeid politikerne og administrasjon Sendes Fylkesmannen til orientering

10 Opptak av lån og langsiktige avtaler om leie Vedtak skal godkjennes av Fylkesmannen før de er gyldige Lån knyttet til investeringer vurderes når: Innarbeidet i budsjett Budsjett vedtatt i balanse Fylkesmannen har tatt lovlighetskontroll av budsjettet Vurderes opp mot kommunens grad av økonomisk ubalanse, samt evne og vilje til å iverksette tiltak for å oppnå økonomisk balanse: Fylkesmannen godkjenner alle vedtak om lån, men fraråder opptak av lån som øker driftsutgiftene Fylkesmannen godkjenner en begrenset ramme av kommunenes vedtak om lån: Pålegg Lån til videre utlån (Startlån) Selvkostområdene Påbegynte investeringer Kompensasjonsordninger (Effektivisering). Fylkesmannen godkjenner kun vedtak om lån knyttet til pålegg

11 Forpliktende plan og skjønnsmidler Forpliktende plan for omstilling Angi hvordan kommunen skal oppnå økonomisk balanse Del av vedtatt budsjett Vedtatt plan for inndekning av underskudd (etter regnskapsavslutning) Eget vedtak - MÅ gjenspeiles i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan Konkret og realistisk (tid og omfang) Helhetlig Godt forankret Ingen grunn til å utsette jobben til neste budsjett/økonomiplan Skjønnsmidler Knyttes opp mot forpliktende plan Holde tilbake midler om kommunen ikke følger vedtatt plan Egne retningslinjer

12 Fylkesmannens forventninger til sluttresultatet At kommunen utformer plan- og styringsdokument som gir: Felles situasjonsforståelse hos administrasjon, folkevalgte og innbyggerne (media) Grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger Styring på kort og lang sikt. Dette skal føre til: At kommunen kan meldes ut av ROBEK (jf. KMD sine retningslinjer) At kommunen oppnår økonomisk handlingsrom over tid Prosesser som tydeliggjør fordelingen av oppgaver og ansvar mellom administrasjonen og folkevalgte (årshjul).

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 11.03.04 K-sak 10/04 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 2 1.1 BAKGRUNN 2 1.2 FORMÅL 2 1.3 GRUNNLAG 2 2 UTARBEIDELSE BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Innst. 295 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:5 (2014 2015)

Innst. 295 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:5 (2014 2015) Innst. 295 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:5 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer