Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK

2 ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske oversikter / Regnskapsoversikter - Investeringsregnskapet 3 - Driftsregnskapet 4 - Balanseregnskapet 5 - Anskaffelse og anvendelse av midler 6 - Regnskapsskjema 1A drift 6 - Regnskapsskjema 1B drift 7 - Regnskapsskjema 2A investering 8 - Regnskapsskjema 2B investering 9 Noter - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 10 - Note 1: Endring av arbeidskapital 11 - Note 2: Pensjon 12 - Note 3: Kommunens garantiansvar 14 - Note 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og Samarbeid jf. kommuneloven 11 og Note 5: Aksjer og andeler i varig eie 15 - Note 6: Bruk og avsetning til fond 16 - Note 7: Kapitalkonto 17 - Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler 17 - Note 9: Interkommunalt samarbeid 17 - Note 10: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 18 - Note 11: Vesentlige transaksjoner 18 - Note 12: Anleggsmidler 18 - Note 13 Investeringsoversikt 18 - Note 14: Markedsbaserte finansielleomløpsmidler 19 - Note 15. Obligasjoner som holdes til forfall 19 - Note 16: Langsiktig gjeld og avdrag 19 - Note 17: Endringer i regnskapsprinsipp Avvikling av likviditetsreserven 20 - Note 18. Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 - Note 19: Vesentlige forpliktelser 21 - Note 20: Selvkostområder 21 - Note 21: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 21 - Note 22: Betingede forhold og hendelser etter balansedagen 21 - Note 23: Samlet ekstern gjeldsforpliktelse 21 - Note 24: Utgår - Note 25: Netto driftsresultat 22 Side

3 Side 3 av 124 Økonomisk oversikt - investering Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0, , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0, ,23 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,09 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,62 Overføringer ,11 0,00 0, ,44 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,39 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0, ,27 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,44 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,71 Finansieringsbehov , , , ,10 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000, ,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

4 Side 4 av 124 Økonomisk oversikt - drift Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,39 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,60 Overføringer med krav til motytelse , , , ,64 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,88 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,47 Sosiale utgifter , , , ,85 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,21 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,32 Overføringer , , , ,91 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,86 Brutto driftsresultat , , , ,02 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,31 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,31 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,19 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,09 Bruk av bundne fond , , , ,25 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,34 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,62 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,37 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

5 Side 5 av 124 Økonomisk oversikt - balansen Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 EIENDELER Anleggsmidler , ,49 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,34 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,51 Utlån , ,64 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,81 Herav: Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,95 SUM EIENDELER , ,30 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,51 Herav: Disposisjonsfond , ,64 Bundne driftsfond , ,50 Ubundne investeringsfond , ,32 Bundne investeringsfond , ,52 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift ,92 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,11 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , ,23 Likviditetsreserve 0, ,12 Kapitalkonto , ,53 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,79 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,79 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,30 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,84 Herav: Ubrukte lånemidler , ,39 Andre memoriakonti , ,45 Motkonto til memoriakontiene , ,84

6 Side 6 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,88 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,00 0, , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,43 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,86 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,39 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,19 Sum anvendelse av midler , , , ,44 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,87 Endring i ubrukte lånemidler ,82 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,25 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,44 Bruk av avsetninger , , , ,34 Til avsetning senere år ,03 0,00 0, ,23 Netto avsetninger , , , ,87 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,03 Interne utgifter mv , , , ,03 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,25 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,88 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Til bundne avsetninger , , , ,62 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,09 Bruk av bundne avsetninger , , , ,25 Netto avsetninger , , , ,72 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Til fordeling drift , , , ,34 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,23 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

7 Fosnes kommune Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Side 7 av 124 Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Sum fordelt til drift fra skjema 1A , , ,34 Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , , ,92 Inntekter , , ,23 Nettoutgift før korrigering , , ,92 Korrigert netto * , , ,69 12 Oppvekst og kultur Utgifter , , ,94 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,57 Korrigert netto * , , ,50 13 Helse- og sosial Utgifter , , ,76 Inntekter , , ,74 Nettoutgift før korrigering , , ,42 Korrigert netto * , , ,02 14 Plan- og utvikling Utgifter , , ,38 Inntekter , , ,06 Nettoutgift før korrigering , , ,32 Korrigert netto * , , ,32 15 Kirker og kirkegårder Utgifter , , ,47 Inntekter 0,00 0,00 0,00 Nettoutgift før korrigering , , ,47 Korrigert netto * , , ,47 16 VAR Utgifter , , ,67 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,23 Korrigert netto * , , ,23 18 Skatt, rammetilskudd mv. Utgifter 0, ,00 0,00 Inntekter , , ,00 Netto , , ,00 Korrigert netto * , , ,00 Sum fordelt til drift , , ,23 Til fordeling drift (skjema 1A) , , ,34 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0, ,11 * Korrigert for utgifter og inntekter som er en del av skjema 1A

8 Side 8 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,39 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,71 Årets finansieringsbehov , , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,12 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

9 Side 9 av 124 Fosnes kommune Regnskapsskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , ,10 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 0, ,85 Finansutgifter , ,30 Brutto investeringsutgifter , ,15 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 2 000, ,00 Brutto investeringsutgifter 2 000, ,00 13 Helse og sosial Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter , ,06 Brutto investeringsutgifter , ,06 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter , ,59 Finansutgifter , ,00 Brutto investeringsutgifter , ,59 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0 0,00 16 VAR Investeringsutgifter , ,95 Finansutgifter , ,35 Brutto investeringsutgifter , ,30 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter ,55 0 0,00 Brutto investeringsutgifter ,55 0 0,00 Samlet alle områder Investeringsutgifter ,39 Finansutgifter ,71 Brutto investeringsutgifter ,10

10 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Videre skal likviditetsreserven avvikles. Kommunen har valgt å gjennomføre disse endringene i Det vises til note 17 for nærmere opplysninger. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Det er derfor ingen omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. Anskaffelseskost Side 10 av 124 Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er korrigert og oppskrevet i forhold til tidligere aktivert verdi. Anleggsmidlene er nå aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at eventuelle tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av følgende tjenester som er organisert som interkommunale virksomheter i MNR området (Midtre- Namdal): - Skatteoppkrever - Næringsutvikling - Landbruk og miljø - Legevakt - Kommuneoverlege - Barnevern - PPT - Sentral datadrift (IT) - Revisjon og sekretariat for kontrollutvalg - Skjenkekontrollen - Renovasjonsordning (MNA) Namsos kommune er vertskommune for alle virksomheter med unntak av Revisjon og MNA (Midtre-Namdal Avfallsselskap) som er organisert som egne IKS. Disse avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

11 Side 11 av 124 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr ( ) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr kr ( ) Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : Endring av regnskapsprinsipp, tilskudd til ressurskrevende brukere Udisponert v/refinansiering av lån kr ( ) kr ( ) kr kr 24 kr - kr kr

12 Side 12 av 124 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonspremien, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar - Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Andre Sum Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: KLP SPK Andre Sum Pensj.- midler KLP SPK Sum Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn. full amort) Iht. regnskap pr = Gjenstående amortisering/ estimatavvik pr Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl ) Estimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl. år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenstående estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo iht. forskrift.

13 Side 13 av 124 FORUTSETNINGER Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år år år år år år over 50 år AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. KLP 7,0 6,0 4,23 % 4,23 % Som forsikr.tekn. forutsetn. 2 8 % 6 % 6% -0,4% p.a >25 4% -0,2% p.a >30 1% -0,1% p.a > SPK 6,35 % 6,0 4,23 % 4,23 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Side 14 av 124 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Adresse dato Retura (MNA) Overhalla kr kr Namdal rehabilitering Høylandet kr kr Fosnes kirkelige fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr. 4) Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld *) Fordringer Gjeld Kortsiktige poster (Jfr. balansekonto) ( ) ( ) ( ) ( ) Flatanger komm. (oppdrettskons.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (int.komm. samarb.) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (regionråd) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (LINA/legevakt) kr - kr (1 604) kr kr - Namsos kommune (barnevern) kr - kr kr kr - Namsos kommune (skatteoppkrever) kr - kr (11 765) kr (2 518) kr - Namsos kommune (kommuneoverlege) kr - kr kr kr - Namsos kommune (utviklingskontoret) kr - kr kr kr - Namsos kommune (økonomisystem) kr - kr (2 443) kr kr - Namsos kommune (pl.&oms. IPLOS) kr - kr (13 595) kr (21 318) kr - Namsos kommune (pl.&oms. NOTUS) kr - kr - kr - Namsos kommune (sak/arkiv, ephorte) kr - kr kr (98 841) kr - Namsos kommune (Kartsamarbeid) kr - kr (3 852) kr (26 724) kr - Namsos kommune (skjenkekontrollen) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (folkehelseprosjekt) kr - kr 688 kr - kr Namsos kommune (brukerktr. h&s tj.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (turistkontor) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (IT-tjenester) kr kr (22 114) Overhalla kommune (veterinærvakt) kr - kr Overhalla kommune (MNR landbruk) kr - kr kr - kr Sum kortsiktige poster kr kr kr kr Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - *) Tall i parantes er tall med motsatt fortegn. I kolonnen for gjeld betyr det tilgodebeløp.

15 Side 15 av 124 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eventuell Balanseført Balanseført Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn selskapet verdi KommRev Trøndelag IKS 0,98 % kr kr KommSek Trøndelag IKS kr kr Namdal Rehab. Høylandet drift 1,0 kr kr Namdal Rehab. Høylandet eiendom 1,0 kr kr Dun Vassverk kr kr Namsos Trafikkselskap as 0,18 % kr kr 575 kr 575 N-T industriselskap as kr kr Salsnes industribygg as 16,667 % kr kr Kvernviksmolt as 0,76 % kr kr Seierstad Servicebygg as 7,69 % kr kr Fiskeri og havbrukssenteret kr kr Namdalsfembøringen kr kr Norsk Revyfaglig senter kr kr Jøa Samfunnshus kr kr Strandstua Salsnes as 85,0 kr kr Offshore Union Management as kr kr Offshore Union as 0,3 % kr kr Grønt Miljø Namdalen kr 500 kr 500 Namdal Fylkesmuseum kr - kr Namdalshagen as 1,1 kr kr Nam..Namdalen as 2,778 % kr kr Sum kr kr kr

16 Side 16 av 124 Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr ( ) kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr kr - Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr - kr - Beholdning kr kr Likviditetsreserve drift Beholdning kr kr Avsetninger til likviditetsreserve drift kr - kr - Bruk av likviditetsreserve drift kr kr - Beholdning kr - kr Likviditetsreserve investering Beholdning kr kr ( ) Avsetninger til likviditetsreserve investering kr - kr Bruk av av likviditetsreserve investering kr kr - Beholdning kr - kr Negative avsetninger vises i parantes () Balansekontiene for likviditetsreserve drift og investering er som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning gjort opp som en del av regnskapsavslutningen for Virkning av endring i regnskapsprinsipp er ført mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Restsaldo er ført mot henholdsvis ubundne investeringsfond og disposisjonsfond. Det vises til note 17 for nærmere opplysninger.

17 Note 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) Side 17 av 124 DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner 0 og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - driftsregnskapet Utlån - driftsregnskapet Avdrag på utlån - investeringsregnskapet Utlån - investeringsregnskapet 0 Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Fosnes kommune har ikke aksjer klassifisert som finanielle anleggsmidler. Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr - Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet skal omfatte regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3. Fosnes komnmune er ikke vertskommune for noen interkommunale samarbeidsløsninger pr

18 Side 18 av 124 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Vesentlige poster i regnskapet som er viktige for å vurdere og analysere regnskapet. Dette kan være poster som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Note 11 Vesentlige transaksjoner Vesentlige transaksjoner som er viktige for å vurdere og analysere drifts- eller investeringsregnskapet som for eksempel inntektsføringer av tilskudd i driftsregnskapet som avsettes til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. Note 12 Anleggsmidler (beløp i 1000 kr) EDB-utstyr, kontormaskiner Inv./utstyr, anl.maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg mv. Boliger, skoler, veier, ledn.nett vannfors. mv. Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringsoversikt Vedtatt kostnads- Medgått pr. Medgått Medgått pr. Gjenstår av Prosjekt ramme bevilgning 0408 Vent.anlegg Jøa skole Utbedring "Helsehuset" Redn.utstyr brann/ulykke Gjestehavn Seierstad Gjestehavn Salsnes Utbedr. Salsnes vannverk Utvidelse vannkilde Dun Budsjettert utvidelse av vannforsyning Dun er ikke gjennomført i løpet av Påregnes gjennomført i løpet av Det vises også til note 13b) "Oversikt over nybygg og nyanlegg mv. 2008

19 Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Anskaffelsesk ost Side 19 av 124 Fosnes kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Markeds-verdi Durasjon Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Gjenstående løpetid Anskaffelsesk ost Balanseført pålydende Balanseført over-/ underkurs Resultatført over- / underkurs Markedsverdi Debitorkategori Stat 0 år Kommuner 0 år Norske banker 0 år Fosnes kommune har ikke plassert omløpsmidler i obligasjoner. Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler Avvik (*1) kr kr kr , , ,71 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 1 ) 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 2 ) Kommunens totalte langsiktige gjeld 2 ) ) Lar seg ikke tallfeste 2 ) Inkl. pensjonsforpliktelser Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,66 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,31 % Fordelingen ovenfor er eksklusive lån til videreutlån tatt opp i Husbanken.

20 Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende er virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp. År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeholdning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Omlegging tilskudd ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 Sum Avvikling av likviditetsreserven Side 20 av 124 Kommunen har ført følgende beløp mot konto for endring i regnskapsprinsipp i 2008: Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til henholdsvis disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Drift Investering Sum Likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Udekket Udisponert

21 Note 19 Vesentlige forpliktelser Note 20 Selvkostområder Side 21 av 124 Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr , som skyldes overskridelser i forhold til budsjett. Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2010 ved økte låneopptak. Fosnes kommune har ingen andre vesentlige forpliktelser ut over det som fremgår av øvrige noter og økonomiske oversikter pr Resultat 2008 Balansen 2007 Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Avsetn(+)/ bruk Dekningsgradsfond underskudd (- deknings-grad av (-) dekningsgradsfond ) i % 1) pr ) Renovasjon ,32 % 0 0 Vann ,54 % 0 0 Avløp ,98 % 0 0 Feiing ,53 % 0 0 Slamtømming ,34 % 0 0 Oppmåling/ 0 0 Byggesak/ 0 0 Arealplanlegging ,98 % SFO ) 0 0 Hjemmehjelp 3) ,81 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. 4) For SFO ordningen er det ikke mulig å trekke ut utgiftsandelen da den er en del av utgiftene til barnehagene. Kommunen har ikke ekstra utgifter som følge av skolefritidsordningen da den er en del av kommunens ordinære barnehagedrift. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i bruk i kommunen var i 2008 ca. 66. De siste 3 år er antall årsverk redusert med ca 6 årsverk. Endringen skyldes i hovedsak konsekvenser som følger av krav til økt effektivisering og omstilling (nedbemanning) og som en del av kommunens behov for økonomiske innsparinger. Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr kr Ordfører kr kr Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er KomRev Trøndelag IKS. Det er betalt en samlet godtgjørelse for revisortjenester i 2008 på tilsammen kr ,-. Dette beløpet dekker all revisjonstjeneste til kommunen. Dvs. regnskapsrevisjon, særattestasjoner, forvaltningsrevisjon, revisjon av overformynderi og legater, samt deltakelse i møter i kontrollutvalg mv. Det er ikke utført rådgivning som er fakturert særskilt. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Ingen særskilte forhold. Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet. Det foreligger ingen andre gjeldsforpliktelser enn det som framgår av note 3 Garantiansvar. Foretak/samarbeid Namdal rehabilitering IKS Retura (MNA) IKS

22 Side 22 av 124 Fosnes kommunes eierandel i Namdal Rehabilitering IKS utgjør 3,7%. Kommunens eierandel (andel av garantgiansvar) i MNA utgjør ca 10%. For disse eierandelene hefter kommunen iht lov om interkommunale selskaper for en tilsvarende andel av selskapets forpliktelser. Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende overfor selskapet. Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapenes forpliktelser vurderes til å være svært liten. Note 25 Netto driftsresultat Netto driftsresultat iht. årsregnskapet For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: - Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond /+ Uvanlige gevinster eller tap fra salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter 0 0 Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011 Regnskap 2010 15. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse Regnskap 2010 Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Driftsregnskap... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer