Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK

2 ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske oversikter / Regnskapsoversikter - Investeringsregnskapet 3 - Driftsregnskapet 4 - Balanseregnskapet 5 - Anskaffelse og anvendelse av midler 6 - Regnskapsskjema 1A drift 6 - Regnskapsskjema 1B drift 7 - Regnskapsskjema 2A investering 8 - Regnskapsskjema 2B investering 9 Noter - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 10 - Note 1: Endring av arbeidskapital 11 - Note 2: Pensjon 12 - Note 3: Kommunens garantiansvar 14 - Note 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og Samarbeid jf. kommuneloven 11 og Note 5: Aksjer og andeler i varig eie 15 - Note 6: Bruk og avsetning til fond 16 - Note 7: Kapitalkonto 17 - Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler 17 - Note 9: Interkommunalt samarbeid 17 - Note 10: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 18 - Note 11: Vesentlige transaksjoner 18 - Note 12: Anleggsmidler 18 - Note 13 Investeringsoversikt 18 - Note 14: Markedsbaserte finansielleomløpsmidler 19 - Note 15. Obligasjoner som holdes til forfall 19 - Note 16: Langsiktig gjeld og avdrag 19 - Note 17: Endringer i regnskapsprinsipp Avvikling av likviditetsreserven 20 - Note 18. Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 - Note 19: Vesentlige forpliktelser 21 - Note 20: Selvkostområder 21 - Note 21: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 21 - Note 22: Betingede forhold og hendelser etter balansedagen 21 - Note 23: Samlet ekstern gjeldsforpliktelse 21 - Note 24: Utgår - Note 25: Netto driftsresultat 22 Side

3 Side 3 av 124 Økonomisk oversikt - investering Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0, , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0, ,23 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,09 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,62 Overføringer ,11 0,00 0, ,44 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,39 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0, ,27 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,44 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,71 Finansieringsbehov , , , ,10 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000, ,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

4 Side 4 av 124 Økonomisk oversikt - drift Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,39 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,60 Overføringer med krav til motytelse , , , ,64 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,88 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,47 Sosiale utgifter , , , ,85 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,21 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,32 Overføringer , , , ,91 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,86 Brutto driftsresultat , , , ,02 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,31 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,31 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,19 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,09 Bruk av bundne fond , , , ,25 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,34 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,62 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,37 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

5 Side 5 av 124 Økonomisk oversikt - balansen Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 EIENDELER Anleggsmidler , ,49 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,34 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,51 Utlån , ,64 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,81 Herav: Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,95 SUM EIENDELER , ,30 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,51 Herav: Disposisjonsfond , ,64 Bundne driftsfond , ,50 Ubundne investeringsfond , ,32 Bundne investeringsfond , ,52 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift ,92 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,11 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , ,23 Likviditetsreserve 0, ,12 Kapitalkonto , ,53 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,79 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,79 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,30 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,84 Herav: Ubrukte lånemidler , ,39 Andre memoriakonti , ,45 Motkonto til memoriakontiene , ,84

6 Side 6 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,88 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,00 0, , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,43 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,86 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,39 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,19 Sum anvendelse av midler , , , ,44 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,87 Endring i ubrukte lånemidler ,82 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,25 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,44 Bruk av avsetninger , , , ,34 Til avsetning senere år ,03 0,00 0, ,23 Netto avsetninger , , , ,87 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,03 Interne utgifter mv , , , ,03 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,25 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,88 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Til bundne avsetninger , , , ,62 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,09 Bruk av bundne avsetninger , , , ,25 Netto avsetninger , , , ,72 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Til fordeling drift , , , ,34 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,23 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

7 Fosnes kommune Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Side 7 av 124 Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Sum fordelt til drift fra skjema 1A , , ,34 Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , , ,92 Inntekter , , ,23 Nettoutgift før korrigering , , ,92 Korrigert netto * , , ,69 12 Oppvekst og kultur Utgifter , , ,94 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,57 Korrigert netto * , , ,50 13 Helse- og sosial Utgifter , , ,76 Inntekter , , ,74 Nettoutgift før korrigering , , ,42 Korrigert netto * , , ,02 14 Plan- og utvikling Utgifter , , ,38 Inntekter , , ,06 Nettoutgift før korrigering , , ,32 Korrigert netto * , , ,32 15 Kirker og kirkegårder Utgifter , , ,47 Inntekter 0,00 0,00 0,00 Nettoutgift før korrigering , , ,47 Korrigert netto * , , ,47 16 VAR Utgifter , , ,67 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,23 Korrigert netto * , , ,23 18 Skatt, rammetilskudd mv. Utgifter 0, ,00 0,00 Inntekter , , ,00 Netto , , ,00 Korrigert netto * , , ,00 Sum fordelt til drift , , ,23 Til fordeling drift (skjema 1A) , , ,34 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0, ,11 * Korrigert for utgifter og inntekter som er en del av skjema 1A

8 Side 8 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,39 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,71 Årets finansieringsbehov , , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,12 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

9 Side 9 av 124 Fosnes kommune Regnskapsskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , ,10 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 0, ,85 Finansutgifter , ,30 Brutto investeringsutgifter , ,15 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 2 000, ,00 Brutto investeringsutgifter 2 000, ,00 13 Helse og sosial Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter , ,06 Brutto investeringsutgifter , ,06 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter , ,59 Finansutgifter , ,00 Brutto investeringsutgifter , ,59 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0 0,00 16 VAR Investeringsutgifter , ,95 Finansutgifter , ,35 Brutto investeringsutgifter , ,30 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter ,55 0 0,00 Brutto investeringsutgifter ,55 0 0,00 Samlet alle områder Investeringsutgifter ,39 Finansutgifter ,71 Brutto investeringsutgifter ,10

10 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Videre skal likviditetsreserven avvikles. Kommunen har valgt å gjennomføre disse endringene i Det vises til note 17 for nærmere opplysninger. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Det er derfor ingen omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. Anskaffelseskost Side 10 av 124 Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er korrigert og oppskrevet i forhold til tidligere aktivert verdi. Anleggsmidlene er nå aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at eventuelle tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av følgende tjenester som er organisert som interkommunale virksomheter i MNR området (Midtre- Namdal): - Skatteoppkrever - Næringsutvikling - Landbruk og miljø - Legevakt - Kommuneoverlege - Barnevern - PPT - Sentral datadrift (IT) - Revisjon og sekretariat for kontrollutvalg - Skjenkekontrollen - Renovasjonsordning (MNA) Namsos kommune er vertskommune for alle virksomheter med unntak av Revisjon og MNA (Midtre-Namdal Avfallsselskap) som er organisert som egne IKS. Disse avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

11 Side 11 av 124 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr ( ) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr kr ( ) Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : Endring av regnskapsprinsipp, tilskudd til ressurskrevende brukere Udisponert v/refinansiering av lån kr ( ) kr ( ) kr kr 24 kr - kr kr

12 Side 12 av 124 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonspremien, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar - Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Andre Sum Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: KLP SPK Andre Sum Pensj.- midler KLP SPK Sum Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn. full amort) Iht. regnskap pr = Gjenstående amortisering/ estimatavvik pr Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl ) Estimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl. år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenstående estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo iht. forskrift.

13 Side 13 av 124 FORUTSETNINGER Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år år år år år år over 50 år AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. KLP 7,0 6,0 4,23 % 4,23 % Som forsikr.tekn. forutsetn. 2 8 % 6 % 6% -0,4% p.a >25 4% -0,2% p.a >30 1% -0,1% p.a > SPK 6,35 % 6,0 4,23 % 4,23 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Side 14 av 124 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Adresse dato Retura (MNA) Overhalla kr kr Namdal rehabilitering Høylandet kr kr Fosnes kirkelige fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr. 4) Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld *) Fordringer Gjeld Kortsiktige poster (Jfr. balansekonto) ( ) ( ) ( ) ( ) Flatanger komm. (oppdrettskons.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (int.komm. samarb.) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (regionråd) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (LINA/legevakt) kr - kr (1 604) kr kr - Namsos kommune (barnevern) kr - kr kr kr - Namsos kommune (skatteoppkrever) kr - kr (11 765) kr (2 518) kr - Namsos kommune (kommuneoverlege) kr - kr kr kr - Namsos kommune (utviklingskontoret) kr - kr kr kr - Namsos kommune (økonomisystem) kr - kr (2 443) kr kr - Namsos kommune (pl.&oms. IPLOS) kr - kr (13 595) kr (21 318) kr - Namsos kommune (pl.&oms. NOTUS) kr - kr - kr - Namsos kommune (sak/arkiv, ephorte) kr - kr kr (98 841) kr - Namsos kommune (Kartsamarbeid) kr - kr (3 852) kr (26 724) kr - Namsos kommune (skjenkekontrollen) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (folkehelseprosjekt) kr - kr 688 kr - kr Namsos kommune (brukerktr. h&s tj.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (turistkontor) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (IT-tjenester) kr kr (22 114) Overhalla kommune (veterinærvakt) kr - kr Overhalla kommune (MNR landbruk) kr - kr kr - kr Sum kortsiktige poster kr kr kr kr Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - *) Tall i parantes er tall med motsatt fortegn. I kolonnen for gjeld betyr det tilgodebeløp.

15 Side 15 av 124 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eventuell Balanseført Balanseført Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn selskapet verdi KommRev Trøndelag IKS 0,98 % kr kr KommSek Trøndelag IKS kr kr Namdal Rehab. Høylandet drift 1,0 kr kr Namdal Rehab. Høylandet eiendom 1,0 kr kr Dun Vassverk kr kr Namsos Trafikkselskap as 0,18 % kr kr 575 kr 575 N-T industriselskap as kr kr Salsnes industribygg as 16,667 % kr kr Kvernviksmolt as 0,76 % kr kr Seierstad Servicebygg as 7,69 % kr kr Fiskeri og havbrukssenteret kr kr Namdalsfembøringen kr kr Norsk Revyfaglig senter kr kr Jøa Samfunnshus kr kr Strandstua Salsnes as 85,0 kr kr Offshore Union Management as kr kr Offshore Union as 0,3 % kr kr Grønt Miljø Namdalen kr 500 kr 500 Namdal Fylkesmuseum kr - kr Namdalshagen as 1,1 kr kr Nam..Namdalen as 2,778 % kr kr Sum kr kr kr

16 Side 16 av 124 Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr ( ) kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr kr - Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr - kr - Beholdning kr kr Likviditetsreserve drift Beholdning kr kr Avsetninger til likviditetsreserve drift kr - kr - Bruk av likviditetsreserve drift kr kr - Beholdning kr - kr Likviditetsreserve investering Beholdning kr kr ( ) Avsetninger til likviditetsreserve investering kr - kr Bruk av av likviditetsreserve investering kr kr - Beholdning kr - kr Negative avsetninger vises i parantes () Balansekontiene for likviditetsreserve drift og investering er som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning gjort opp som en del av regnskapsavslutningen for Virkning av endring i regnskapsprinsipp er ført mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Restsaldo er ført mot henholdsvis ubundne investeringsfond og disposisjonsfond. Det vises til note 17 for nærmere opplysninger.

17 Note 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) Side 17 av 124 DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner 0 og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - driftsregnskapet Utlån - driftsregnskapet Avdrag på utlån - investeringsregnskapet Utlån - investeringsregnskapet 0 Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Fosnes kommune har ikke aksjer klassifisert som finanielle anleggsmidler. Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr - Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet skal omfatte regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3. Fosnes komnmune er ikke vertskommune for noen interkommunale samarbeidsløsninger pr

18 Side 18 av 124 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Vesentlige poster i regnskapet som er viktige for å vurdere og analysere regnskapet. Dette kan være poster som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Note 11 Vesentlige transaksjoner Vesentlige transaksjoner som er viktige for å vurdere og analysere drifts- eller investeringsregnskapet som for eksempel inntektsføringer av tilskudd i driftsregnskapet som avsettes til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. Note 12 Anleggsmidler (beløp i 1000 kr) EDB-utstyr, kontormaskiner Inv./utstyr, anl.maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg mv. Boliger, skoler, veier, ledn.nett vannfors. mv. Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringsoversikt Vedtatt kostnads- Medgått pr. Medgått Medgått pr. Gjenstår av Prosjekt ramme bevilgning 0408 Vent.anlegg Jøa skole Utbedring "Helsehuset" Redn.utstyr brann/ulykke Gjestehavn Seierstad Gjestehavn Salsnes Utbedr. Salsnes vannverk Utvidelse vannkilde Dun Budsjettert utvidelse av vannforsyning Dun er ikke gjennomført i løpet av Påregnes gjennomført i løpet av Det vises også til note 13b) "Oversikt over nybygg og nyanlegg mv. 2008

19 Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Anskaffelsesk ost Side 19 av 124 Fosnes kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Markeds-verdi Durasjon Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Gjenstående løpetid Anskaffelsesk ost Balanseført pålydende Balanseført over-/ underkurs Resultatført over- / underkurs Markedsverdi Debitorkategori Stat 0 år Kommuner 0 år Norske banker 0 år Fosnes kommune har ikke plassert omløpsmidler i obligasjoner. Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler Avvik (*1) kr kr kr , , ,71 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 1 ) 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 2 ) Kommunens totalte langsiktige gjeld 2 ) ) Lar seg ikke tallfeste 2 ) Inkl. pensjonsforpliktelser Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,66 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,31 % Fordelingen ovenfor er eksklusive lån til videreutlån tatt opp i Husbanken.

20 Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende er virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp. År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeholdning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Omlegging tilskudd ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 Sum Avvikling av likviditetsreserven Side 20 av 124 Kommunen har ført følgende beløp mot konto for endring i regnskapsprinsipp i 2008: Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til henholdsvis disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Drift Investering Sum Likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Udekket Udisponert

21 Note 19 Vesentlige forpliktelser Note 20 Selvkostområder Side 21 av 124 Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr , som skyldes overskridelser i forhold til budsjett. Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2010 ved økte låneopptak. Fosnes kommune har ingen andre vesentlige forpliktelser ut over det som fremgår av øvrige noter og økonomiske oversikter pr Resultat 2008 Balansen 2007 Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Avsetn(+)/ bruk Dekningsgradsfond underskudd (- deknings-grad av (-) dekningsgradsfond ) i % 1) pr ) Renovasjon ,32 % 0 0 Vann ,54 % 0 0 Avløp ,98 % 0 0 Feiing ,53 % 0 0 Slamtømming ,34 % 0 0 Oppmåling/ 0 0 Byggesak/ 0 0 Arealplanlegging ,98 % SFO ) 0 0 Hjemmehjelp 3) ,81 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. 4) For SFO ordningen er det ikke mulig å trekke ut utgiftsandelen da den er en del av utgiftene til barnehagene. Kommunen har ikke ekstra utgifter som følge av skolefritidsordningen da den er en del av kommunens ordinære barnehagedrift. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i bruk i kommunen var i 2008 ca. 66. De siste 3 år er antall årsverk redusert med ca 6 årsverk. Endringen skyldes i hovedsak konsekvenser som følger av krav til økt effektivisering og omstilling (nedbemanning) og som en del av kommunens behov for økonomiske innsparinger. Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr kr Ordfører kr kr Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er KomRev Trøndelag IKS. Det er betalt en samlet godtgjørelse for revisortjenester i 2008 på tilsammen kr ,-. Dette beløpet dekker all revisjonstjeneste til kommunen. Dvs. regnskapsrevisjon, særattestasjoner, forvaltningsrevisjon, revisjon av overformynderi og legater, samt deltakelse i møter i kontrollutvalg mv. Det er ikke utført rådgivning som er fakturert særskilt. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Ingen særskilte forhold. Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet. Det foreligger ingen andre gjeldsforpliktelser enn det som framgår av note 3 Garantiansvar. Foretak/samarbeid Namdal rehabilitering IKS Retura (MNA) IKS

22 Side 22 av 124 Fosnes kommunes eierandel i Namdal Rehabilitering IKS utgjør 3,7%. Kommunens eierandel (andel av garantgiansvar) i MNA utgjør ca 10%. For disse eierandelene hefter kommunen iht lov om interkommunale selskaper for en tilsvarende andel av selskapets forpliktelser. Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende overfor selskapet. Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapenes forpliktelser vurderes til å være svært liten. Note 25 Netto driftsresultat Netto driftsresultat iht. årsregnskapet For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: - Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond /+ Uvanlige gevinster eller tap fra salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter 0 0 Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Omløpsmidler består av:

Omløpsmidler består av: Note 8 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Omløpsmidler består av: Kortsiktige fordringer 12 388 333 Premieavvik 20 432 998 Kasse og bankinnskudd 25 579 535 Sum 58 400 867 Anleggsmidler består

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere.

Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. INNHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A 3 Regnskapsskjema 1B 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter Foto: Harald Valderhaug Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP 2014 Regnskap og noter ØKONOMISK OVERSIKT Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 234 420

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014. Vardø kommune

Årsregnskap 2014. Vardø kommune Årsregnskap 2014 Vardø kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger -9 919 597-9 134 784-784 813 Andre salgs- og leieinntekter -17 503 358-16

Detaljer

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midlar tilgjengelige i året samt bruken av desse. Inntekter og utgifter skal

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F)

Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F) Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i foreningen GKRS 19.12.2013. Denne standarden erstatter KRS nr. 6 (F) fastsatt av styret 23.06.2005.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014- INNHOLD:

ÅRSREGNSKAP 2014- INNHOLD: NAMSOS KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLD: : Driftsregnskap Balanse sskjema 1A Drift sskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Investeringsregnskap sskjema 2A Investering

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer