Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK

2 ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske oversikter / Regnskapsoversikter - Investeringsregnskapet 3 - Driftsregnskapet 4 - Balanseregnskapet 5 - Anskaffelse og anvendelse av midler 6 - Regnskapsskjema 1A drift 6 - Regnskapsskjema 1B drift 7 - Regnskapsskjema 2A investering 8 - Regnskapsskjema 2B investering 9 Noter - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 10 - Note 1: Endring av arbeidskapital 11 - Note 2: Pensjon 12 - Note 3: Kommunens garantiansvar 14 - Note 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og Samarbeid jf. kommuneloven 11 og Note 5: Aksjer og andeler i varig eie 15 - Note 6: Bruk og avsetning til fond 16 - Note 7: Kapitalkonto 17 - Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler 17 - Note 9: Interkommunalt samarbeid 17 - Note 10: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 18 - Note 11: Vesentlige transaksjoner 18 - Note 12: Anleggsmidler 18 - Note 13 Investeringsoversikt 18 - Note 14: Markedsbaserte finansielleomløpsmidler 19 - Note 15. Obligasjoner som holdes til forfall 19 - Note 16: Langsiktig gjeld og avdrag 19 - Note 17: Endringer i regnskapsprinsipp Avvikling av likviditetsreserven 20 - Note 18. Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 - Note 19: Vesentlige forpliktelser 21 - Note 20: Selvkostområder 21 - Note 21: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 21 - Note 22: Betingede forhold og hendelser etter balansedagen 21 - Note 23: Samlet ekstern gjeldsforpliktelse 21 - Note 24: Utgår - Note 25: Netto driftsresultat 22 Side

3 Side 3 av 124 Økonomisk oversikt - investering Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0, , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0, ,23 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,09 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,62 Overføringer ,11 0,00 0, ,44 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,39 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0, ,27 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,44 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,71 Finansieringsbehov , , , ,10 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000, ,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

4 Side 4 av 124 Økonomisk oversikt - drift Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,39 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,60 Overføringer med krav til motytelse , , , ,64 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,88 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,47 Sosiale utgifter , , , ,85 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,21 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,32 Overføringer , , , ,91 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,86 Brutto driftsresultat , , , ,02 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,31 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,31 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,19 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,88 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,09 Bruk av bundne fond , , , ,25 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,34 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,62 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,37 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

5 Side 5 av 124 Økonomisk oversikt - balansen Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 EIENDELER Anleggsmidler , ,49 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,34 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,51 Utlån , ,64 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,81 Herav: Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,95 SUM EIENDELER , ,30 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,51 Herav: Disposisjonsfond , ,64 Bundne driftsfond , ,50 Ubundne investeringsfond , ,32 Bundne investeringsfond , ,52 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift ,92 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,11 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , ,23 Likviditetsreserve 0, ,12 Kapitalkonto , ,53 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,79 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,79 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,30 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,84 Herav: Ubrukte lånemidler , ,39 Andre memoriakonti , ,45 Motkonto til memoriakontiene , ,84

6 Side 6 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,88 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,00 0, , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,43 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,86 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,39 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,19 Sum anvendelse av midler , , , ,44 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,87 Endring i ubrukte lånemidler ,82 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,25 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,44 Bruk av avsetninger , , , ,34 Til avsetning senere år ,03 0,00 0, ,23 Netto avsetninger , , , ,87 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,03 Interne utgifter mv , , , ,03 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,25 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,19 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,88 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Til bundne avsetninger , , , ,62 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,09 Bruk av bundne avsetninger , , , ,25 Netto avsetninger , , , ,72 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,75 Til fordeling drift , , , ,34 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,23 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0, ,11

7 Fosnes kommune Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Side 7 av 124 Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Sum fordelt til drift fra skjema 1A , , ,34 Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , , ,92 Inntekter , , ,23 Nettoutgift før korrigering , , ,92 Korrigert netto * , , ,69 12 Oppvekst og kultur Utgifter , , ,94 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,57 Korrigert netto * , , ,50 13 Helse- og sosial Utgifter , , ,76 Inntekter , , ,74 Nettoutgift før korrigering , , ,42 Korrigert netto * , , ,02 14 Plan- og utvikling Utgifter , , ,38 Inntekter , , ,06 Nettoutgift før korrigering , , ,32 Korrigert netto * , , ,32 15 Kirker og kirkegårder Utgifter , , ,47 Inntekter 0,00 0,00 0,00 Nettoutgift før korrigering , , ,47 Korrigert netto * , , ,47 16 VAR Utgifter , , ,67 Inntekter , , ,44 Nettoutgift før korrigering , , ,23 Korrigert netto * , , ,23 18 Skatt, rammetilskudd mv. Utgifter 0, ,00 0,00 Inntekter , , ,00 Netto , , ,00 Korrigert netto * , , ,00 Sum fordelt til drift , , ,23 Til fordeling drift (skjema 1A) , , ,34 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0, ,11 * Korrigert for utgifter og inntekter som er en del av skjema 1A

8 Side 8 av 124 Økonomisk oversikt Fosnes kommune Årsregnskap 2008 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,39 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,71 Årets finansieringsbehov , , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,12 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,75 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,87 Udekket/udisponert ,03 0,00 0, ,23

9 Side 9 av 124 Fosnes kommune Regnskapsskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , ,10 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 0, ,85 Finansutgifter , ,30 Brutto investeringsutgifter , ,15 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 2 000, ,00 Brutto investeringsutgifter 2 000, ,00 13 Helse og sosial Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter , ,06 Brutto investeringsutgifter , ,06 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter , ,59 Finansutgifter , ,00 Brutto investeringsutgifter , ,59 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0 0,00 16 VAR Investeringsutgifter , ,95 Finansutgifter , ,35 Brutto investeringsutgifter , ,30 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter ,55 0 0,00 Brutto investeringsutgifter ,55 0 0,00 Samlet alle områder Investeringsutgifter ,39 Finansutgifter ,71 Brutto investeringsutgifter ,10

10 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Videre skal likviditetsreserven avvikles. Kommunen har valgt å gjennomføre disse endringene i Det vises til note 17 for nærmere opplysninger. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Det er derfor ingen omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. Anskaffelseskost Side 10 av 124 Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er korrigert og oppskrevet i forhold til tidligere aktivert verdi. Anleggsmidlene er nå aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at eventuelle tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av følgende tjenester som er organisert som interkommunale virksomheter i MNR området (Midtre- Namdal): - Skatteoppkrever - Næringsutvikling - Landbruk og miljø - Legevakt - Kommuneoverlege - Barnevern - PPT - Sentral datadrift (IT) - Revisjon og sekretariat for kontrollutvalg - Skjenkekontrollen - Renovasjonsordning (MNA) Namsos kommune er vertskommune for alle virksomheter med unntak av Revisjon og MNA (Midtre-Namdal Avfallsselskap) som er organisert som egne IKS. Disse avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

11 Side 11 av 124 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr ( ) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr kr ( ) Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : Endring av regnskapsprinsipp, tilskudd til ressurskrevende brukere Udisponert v/refinansiering av lån kr ( ) kr ( ) kr kr 24 kr - kr kr

12 Side 12 av 124 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonspremien, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar - Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Andre Sum Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: KLP SPK Andre Sum Pensj.- midler KLP SPK Sum Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn. full amort) Iht. regnskap pr = Gjenstående amortisering/ estimatavvik pr Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl ) Estimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl. år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenstående estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo iht. forskrift.

13 Side 13 av 124 FORUTSETNINGER Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år år år år år år over 50 år AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. KLP 7,0 6,0 4,23 % 4,23 % Som forsikr.tekn. forutsetn. 2 8 % 6 % 6% -0,4% p.a >25 4% -0,2% p.a >30 1% -0,1% p.a > SPK 6,35 % 6,0 4,23 % 4,23 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Side 14 av 124 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Adresse dato Retura (MNA) Overhalla kr kr Namdal rehabilitering Høylandet kr kr Fosnes kirkelige fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr. 4) Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld *) Fordringer Gjeld Kortsiktige poster (Jfr. balansekonto) ( ) ( ) ( ) ( ) Flatanger komm. (oppdrettskons.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (int.komm. samarb.) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (regionråd) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (LINA/legevakt) kr - kr (1 604) kr kr - Namsos kommune (barnevern) kr - kr kr kr - Namsos kommune (skatteoppkrever) kr - kr (11 765) kr (2 518) kr - Namsos kommune (kommuneoverlege) kr - kr kr kr - Namsos kommune (utviklingskontoret) kr - kr kr kr - Namsos kommune (økonomisystem) kr - kr (2 443) kr kr - Namsos kommune (pl.&oms. IPLOS) kr - kr (13 595) kr (21 318) kr - Namsos kommune (pl.&oms. NOTUS) kr - kr - kr - Namsos kommune (sak/arkiv, ephorte) kr - kr kr (98 841) kr - Namsos kommune (Kartsamarbeid) kr - kr (3 852) kr (26 724) kr - Namsos kommune (skjenkekontrollen) kr - kr - kr - kr - Namsos kommune (folkehelseprosjekt) kr - kr 688 kr - kr Namsos kommune (brukerktr. h&s tj.) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (turistkontor) kr - kr - kr - kr Namsos kommune (IT-tjenester) kr kr (22 114) Overhalla kommune (veterinærvakt) kr - kr Overhalla kommune (MNR landbruk) kr - kr kr - kr Sum kortsiktige poster kr kr kr kr Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - *) Tall i parantes er tall med motsatt fortegn. I kolonnen for gjeld betyr det tilgodebeløp.

15 Side 15 av 124 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eventuell Balanseført Balanseført Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn selskapet verdi KommRev Trøndelag IKS 0,98 % kr kr KommSek Trøndelag IKS kr kr Namdal Rehab. Høylandet drift 1,0 kr kr Namdal Rehab. Høylandet eiendom 1,0 kr kr Dun Vassverk kr kr Namsos Trafikkselskap as 0,18 % kr kr 575 kr 575 N-T industriselskap as kr kr Salsnes industribygg as 16,667 % kr kr Kvernviksmolt as 0,76 % kr kr Seierstad Servicebygg as 7,69 % kr kr Fiskeri og havbrukssenteret kr kr Namdalsfembøringen kr kr Norsk Revyfaglig senter kr kr Jøa Samfunnshus kr kr Strandstua Salsnes as 85,0 kr kr Offshore Union Management as kr kr Offshore Union as 0,3 % kr kr Grønt Miljø Namdalen kr 500 kr 500 Namdal Fylkesmuseum kr - kr Namdalshagen as 1,1 kr kr Nam..Namdalen as 2,778 % kr kr Sum kr kr kr

16 Side 16 av 124 Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr ( ) kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr kr - Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr Bruk av fondene kr - kr - Beholdning kr kr Likviditetsreserve drift Beholdning kr kr Avsetninger til likviditetsreserve drift kr - kr - Bruk av likviditetsreserve drift kr kr - Beholdning kr - kr Likviditetsreserve investering Beholdning kr kr ( ) Avsetninger til likviditetsreserve investering kr - kr Bruk av av likviditetsreserve investering kr kr - Beholdning kr - kr Negative avsetninger vises i parantes () Balansekontiene for likviditetsreserve drift og investering er som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning gjort opp som en del av regnskapsavslutningen for Virkning av endring i regnskapsprinsipp er ført mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Restsaldo er ført mot henholdsvis ubundne investeringsfond og disposisjonsfond. Det vises til note 17 for nærmere opplysninger.

17 Note 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) Side 17 av 124 DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0 Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner 0 og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - driftsregnskapet Utlån - driftsregnskapet Avdrag på utlån - investeringsregnskapet Utlån - investeringsregnskapet 0 Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (økning) Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Fosnes kommune har ikke aksjer klassifisert som finanielle anleggsmidler. Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr - Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet skal omfatte regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3. Fosnes komnmune er ikke vertskommune for noen interkommunale samarbeidsløsninger pr

18 Side 18 av 124 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Vesentlige poster i regnskapet som er viktige for å vurdere og analysere regnskapet. Dette kan være poster som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Note 11 Vesentlige transaksjoner Vesentlige transaksjoner som er viktige for å vurdere og analysere drifts- eller investeringsregnskapet som for eksempel inntektsføringer av tilskudd i driftsregnskapet som avsettes til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. Note 12 Anleggsmidler (beløp i 1000 kr) EDB-utstyr, kontormaskiner Inv./utstyr, anl.maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg mv. Boliger, skoler, veier, ledn.nett vannfors. mv. Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringsoversikt Vedtatt kostnads- Medgått pr. Medgått Medgått pr. Gjenstår av Prosjekt ramme bevilgning 0408 Vent.anlegg Jøa skole Utbedring "Helsehuset" Redn.utstyr brann/ulykke Gjestehavn Seierstad Gjestehavn Salsnes Utbedr. Salsnes vannverk Utvidelse vannkilde Dun Budsjettert utvidelse av vannforsyning Dun er ikke gjennomført i løpet av Påregnes gjennomført i løpet av Det vises også til note 13b) "Oversikt over nybygg og nyanlegg mv. 2008

19 Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Anskaffelsesk ost Side 19 av 124 Fosnes kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Markeds-verdi Durasjon Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Gjenstående løpetid Anskaffelsesk ost Balanseført pålydende Balanseført over-/ underkurs Resultatført over- / underkurs Markedsverdi Debitorkategori Stat 0 år Kommuner 0 år Norske banker 0 år Fosnes kommune har ikke plassert omløpsmidler i obligasjoner. Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler Avvik (*1) kr kr kr , , ,71 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 1 ) 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 2 ) Kommunens totalte langsiktige gjeld 2 ) ) Lar seg ikke tallfeste 2 ) Inkl. pensjonsforpliktelser Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,66 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,31 % Fordelingen ovenfor er eksklusive lån til videreutlån tatt opp i Husbanken.

20 Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende er virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp. År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeholdning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Omlegging tilskudd ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 Sum Avvikling av likviditetsreserven Side 20 av 124 Kommunen har ført følgende beløp mot konto for endring i regnskapsprinsipp i 2008: Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til henholdsvis disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Drift Investering Sum Likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Udekket Udisponert

21 Note 19 Vesentlige forpliktelser Note 20 Selvkostområder Side 21 av 124 Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr , som skyldes overskridelser i forhold til budsjett. Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2010 ved økte låneopptak. Fosnes kommune har ingen andre vesentlige forpliktelser ut over det som fremgår av øvrige noter og økonomiske oversikter pr Resultat 2008 Balansen 2007 Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Avsetn(+)/ bruk Dekningsgradsfond underskudd (- deknings-grad av (-) dekningsgradsfond ) i % 1) pr ) Renovasjon ,32 % 0 0 Vann ,54 % 0 0 Avløp ,98 % 0 0 Feiing ,53 % 0 0 Slamtømming ,34 % 0 0 Oppmåling/ 0 0 Byggesak/ 0 0 Arealplanlegging ,98 % SFO ) 0 0 Hjemmehjelp 3) ,81 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. 4) For SFO ordningen er det ikke mulig å trekke ut utgiftsandelen da den er en del av utgiftene til barnehagene. Kommunen har ikke ekstra utgifter som følge av skolefritidsordningen da den er en del av kommunens ordinære barnehagedrift. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i bruk i kommunen var i 2008 ca. 66. De siste 3 år er antall årsverk redusert med ca 6 årsverk. Endringen skyldes i hovedsak konsekvenser som følger av krav til økt effektivisering og omstilling (nedbemanning) og som en del av kommunens behov for økonomiske innsparinger. Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr kr Ordfører kr kr Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er KomRev Trøndelag IKS. Det er betalt en samlet godtgjørelse for revisortjenester i 2008 på tilsammen kr ,-. Dette beløpet dekker all revisjonstjeneste til kommunen. Dvs. regnskapsrevisjon, særattestasjoner, forvaltningsrevisjon, revisjon av overformynderi og legater, samt deltakelse i møter i kontrollutvalg mv. Det er ikke utført rådgivning som er fakturert særskilt. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Ingen særskilte forhold. Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet. Det foreligger ingen andre gjeldsforpliktelser enn det som framgår av note 3 Garantiansvar. Foretak/samarbeid Namdal rehabilitering IKS Retura (MNA) IKS

22 Side 22 av 124 Fosnes kommunes eierandel i Namdal Rehabilitering IKS utgjør 3,7%. Kommunens eierandel (andel av garantgiansvar) i MNA utgjør ca 10%. For disse eierandelene hefter kommunen iht lov om interkommunale selskaper for en tilsvarende andel av selskapets forpliktelser. Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende overfor selskapet. Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapenes forpliktelser vurderes til å være svært liten. Note 25 Netto driftsresultat Netto driftsresultat iht. årsregnskapet For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: - Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond /+ Uvanlige gevinster eller tap fra salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter 0 0 Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2014 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse... 6 Oversikt endring

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

R E G N S K A P 2016

R E G N S K A P 2016 R E G N S K A P 2016 1 Økonomisk oversikt drift Note Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 1 9.149.653,77 7.596.800,00 7.596.800,00 8.480.542,87 Andre salgs-

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer