Regnskap Sirdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2013. Sirdal kommune"

Transkript

1 Regnskap 2013 Sirdal kommune

2 Årsregnskap med noter 2013 Side 1

3 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter Hovedoversikt drift Økonomisk oversikt investering Skjema 1A og 1 B Skjema 2A og 2B Anskaffelse og anvendelse av midler Oversikt endringer i arbeidskapital Oversikt balansen Revisjonsberetning Årsregnskap med noter 2013 Side 2

4 Årsregnskap med noter 2013 Side 3

5 Noter Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Organisering av kommunens virksomhet Kommunens virksomhet skjer i hovedsak innenfor kommunens organisasjon, med unntak av det bedriftsretta næringsarbeidet som ivaretas av Sirdalsvekst KF, barnevernet, som drives i gjennom Lister barnevern. Renovasjonen er organisert i IRS Miljø IKS. Disse selskapene viser selvstendige regnskaper, Sirdal kommune er vertskommune for Lister byggetilsyn, markedsføring av Brokke Suleskardsveien, samt prosjekt knytta til vanndirektivet. Fra november 2013 har kommunen gått inn i interkommunal arbeidsgiver kontroll, der Kvinesdal kommune er vert. Årsregnskap med noter 2013 Side 4

6 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Organisering av kommunens virksomhet Kommunens virksomhet skjer i hovedsak innenfor kommunens organisasjon, med unntak av det bedriftsretta næringsarbeidet som ivaretas av Sirdalsvekst KF, barnevernet, som drives i gjennom Lister barnevern. Renovasjonen er organisert i IRS Miljø IKS. Disse selskapene viser selvstendige regnskaper, Sirdal kommune er vertskommune for Lister byggetilsyn, markedsføring av Brokke Suleskardsveien, samt prosjekt knytta til vanndirektivet. Fra november 2013 har kommunen gått inn i interkommunal arbeidsgiver kontroll, der Kvinesdal kommune er vert. Årsregnskap med noter 2013 Side 5

7 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr (1 400) kr Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - Årsregnskap med noter 2013 Side 6

8 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning tidligere år 173 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Estimatavvik og planendringer Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. etter 13-3 bokstav C Årsregnskap med noter 2013 Side 7

9 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Adresse dato Film & kino kr 97 kr Agder Energi AS kr - kr Boliglån Kvinesdal Sparebank kr kr Boliglån SR Bank kr kr IRS Miljø AS kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses. Ta med kommentarer om ev. tap på garantier eller innfrielser og ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 11, 27 og 28-2 (FKR 5 nr. 4) Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Vest Agder Fylkeskommune kr 364 kr 482 kr - Sirdalsvekst KF kr kr - kr kr - Sirdalsvekst KF (Drift) kr 646 kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr kr - kr kr - Langsiktige poster Lister kompetanse kr 80 kr - kr 80 kr - Rogaland fylkeskommune kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr kr - kr 80 kr - Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Deltakelse i interkommunale selskap Henvisning Eierandel i Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn balansen selskapet verdi EGENKAP. INNSK. KLP kr kr FLEKKEFJORD PRODUKTER % kr - kr 45 kr 45 VISIT SØRLANDET % kr 30 kr 30 SIRDAL INDUSTRIBYGG AS kr 530 KOMMUNEKRAFT AS, AKSJER % kr 1 kr 1 ASVO SIRDAL % kr 200 kr 200 AGDER ENERGI % kr kr SIRDAL BOLIGUTLEIE AS AKSJER 1) % kr 100 kr 225 kr 225 LISTER KOMPETANSE % kr - kr - LISTER NYSKAPING % kr 100 kr 100 Sum kr 100 kr kr ) Sirdal boligutleie AS var meldt oppløst ved årsskiftet. Balanseført verdi overstiger forventet verdi. Det forventes at kommunen vil motta i overkant i forbindelse med avviklingen Årsregnskap med noter 2013 Side 8

10 Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr - kr - Netto avsetninger kr (10 309) kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr - Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr 963 kr Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr - kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr kr Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr 66 Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr Beholdning kr kr Negative avsetninger vises med - foran. Eventuelle ytterligere opplysninger gis om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond ellers som er av allmenn interesse, spesielt når det oppstår endringer i forutsetninger og aktualitet for disse fondene. Årsregnskap med noter 2013 Side 9

11 Note 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0,00 Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0 Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg aksjer/andeler 530 Kjøp av aksjer/andeler 0 Nedskrivning aksjer/andeler 0 Oppskrivning av aksjer/andeler 0 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 531 Avdrag på utlån - driftsregnskapet 487 Utlån - driftsregnskapet 240 Avdrag på utlån - investeringsregnskapet 256 Utlån - investeringsregnskapet Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0 Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - investeringsregnskap 0 Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0 Endring pensjonsmidler (økning) 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 Urealisert kursgevinst utenlandske lån 0 Balanse (kapital) Balanse (underskudd i kapital) (tall i 1000) Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Sirdal industribygg AS er heleid av kommunen. Selskapet er avviklet i Bokført verdi av selskapet var , mens verdien i selskapet på avviklingstidspunktet var Midlene kommunen mottok i forbindelse med avviklingen er avsatt kraftfondet, ihenhold til økonomirapport II Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf. koml 27 Andel Sirdal kommune Deltakere (Ingen forslag) Listerkommunene Bruk av bundne fondsmidler Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Udekket underskudd Suleskardsveien Lister bygnings kontroll Vann- direktiv kr - kr - kr - Saldo fondsmidler pr kr 469 kr - kr 359 Årsregnskap med noter 2013 Side 10

12 Note 10 Kraftfondet Saldo pr Innbetalte konsesjonsavgifter Tilbakeført Sirdalsvekst Salg næringstomter 818 Avvikling Sirdal Industribygg AS 883 Kalkulerte renter Sum avsatt fondet Drift Diverse drift Sirdalsvekst KF Avdrag Forskuttering Gyadalen 487 Oppdatering kartverk 450 Forbruk investeringsregnskapet Sum bruk Sum disponibelt pr Note 11 Utbyggingsavtaler Løype-fond Infrastruktur fond Sum Saldo pr Innbetaling utbyggingsavtaler Sum avsatt fondet Forbruk drift Forbruk investeringsregnskapet Sum bruk Sum disponibelt pr Note 12 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskinemaskiner Anleggs- Brannbiler, tekniske Boliger, Veger Adm.bygg, Tomte- mv. anlegg skoler, veier /ledningsnett sykehjem mv. områder Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Salg i av anleggsmidler i 2013 gjelder salg av tankbil brann, Lunde Skole samt salg av bolig og næringstomter Årsregnskap med noter 2013 Side 11

13 Note 13 Investeringsprosjekter Vedtatt kostnads- Regnskapsført Regnskapsført Årets Sum regnskaps- Gjenstår av kostnads- Prosjekt ramme tidligere år i år budsjett ført ramme Ny traktor Trimrom ansatte Tonstad Barnehage Tonstad skole Ballbinge Josdal Dekke idrettshall Dagsenter Psykisk helse 1) VA Feed Kulvert Feed Boligfelt Sølvbekken Fintalandsmonan industriområde Kraftvitensenter forprosjekt Investeringer VA- Plan 2) ) Kostnader påløpte dagsenter gjelder planlegging, Vedtatt kostnadsramme gjelder utførelsen 2) PLS Styring Handeland renseanlegg, og planlegging av vannledning Suleskard inngår i Hovedplan VA Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Anskaffelses kost Markedsverdi Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Aktivaklasse Durasjon Rentepapirer Aksjefond Egenkapitalbevis Aksjer Obligasjoner (talli tusen) Sirdal kommune sine markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en "lukka" portefølje" som forvaltes iht kommunens finansreglement. Denne porteføljen hadde en verdi på vel 42 millioner ved utgangen av 2013 I tillegg til markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår også bankinnskudd Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Sirdal kommune har ingen obligasjoner som er vedtatt skal holdes til forfall. Årsregnskap med noter 2013 Side 12

14 Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler Avvik (*1) *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Forskuttering RV Rentebytteavtaler / rente-swap 0 0 Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totale langsiktige gjeld Langs.gjeld Andel Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langsiktig gjeld med fast rente : kr % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr % Finansreglement vedtatt desember 2012 har ingen føringer i forhold til andel av gjelda som skal være rentesikret. Nivået på sikring blir fortløpende vurdert, men sammensetninga i balansen med tanke på VA investeringer og bankinnskudd bidrar til at kommunen er lite sårbar mot endringer i rentenivå. Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av regnskapsprinsipp. Konto for endring av regnskapsprinsipp består av følgende poster: År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Påløpte renter Kompensasjon for mva Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen) Dette framkommer i balansen på følgende kontoer Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum Årsregnskap med noter 2013 Side 13

15 Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Regnskapsår Udekket Udisponert Udekket/udisponert i investeringsregnskapet skal gjøres opp i påfølgende år etter vedtak i kommunestyret. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse Note 19 Vesentlige forpliktelser Kommunen har leaset biler og kontormaskiner. De fleste avtaler er inngått på 3 år, og med jevnlige utskiftinger.. Leasing forpliktelsene har sånn sett ikke lang tidshorisont. Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Mindreforbruk Regnskapsår Mer-forbruk Regnskapsår Udekket Udisponert Udekket/udisponert i investeringsregnskapet skal gjøres opp i påfølgende år etter vedtak i kommunestyret. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse Note 19 Vesentlige forpliktelser Kommunen har leaset biler og kontormaskiner. De fleste avtaler er inngått på 3 år, og med jevnlige utskiftinger.. Leasing forpliktelsene har sånn sett ikke lang tidshorisont. Årsregnskap med noter 2013 Side 14

16 Note 20 Selvkost Resultat 2013 Balansen 2013 Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Avsetn(+)/ Dekningsgradsfond/ Vann underskudd 343(- deknings- 108 % bruk av (-) Avløp % Feiing % Oppmåling % Byggesak % Arealplanlegging % Etc. Resultat 2012 Balansen 2012 Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Avsetn(+)/ Dekningsgradsfond/ Vann underskudd -386(- deknings- 91,63 % bruk av (-) Avløp ,19 % Feiing ,15 % Oppmåling ,37 % 0 0 Byggesak ,00 % 0 0 Arealplanlegging ,95 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3) Selvkostprinsippet ble lagt til grunn fom for oppmåling, plan og byggesak. Kommunen bruker Momentum Consulting for å dokumentere selvkost. I forbindelse med overgang til selvkost, har det vært en større grad av dokumentasjon av ressursbruken på Areal, med bla timeregistrering-beregningene fra 2012 er derfor ikke direkte sammenlignbare med 2013 talla. 4)IRS foretar selvkostberegninger for renovasjon. For IRS Samla var dekningsgraden 95% i Underdekninga i Sirdal var påkr I tillegg er det brukt kr på hytterenovasjon og miljøstasjon. Idividuelle selvkostfond for Sirdal kommune er nå i 0 Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca. 264 De siste 3 år er antall årsverk økt med 7 Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef Ordfører Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr Årsregnskap med noter 2013 Side 15

17 Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 1)Innkjøpsassistanse vest- Deltaker kommunene i IAV ble i 2012 stevnet av en leverandør i forbindelse med en anbudskonnkurranse. Saken er nå avsluttet og endte med at kommunene måtte betale til saksøker. For Sirdal kommune sin del utgjorde dette Halvparten av dette ble dekka av IAV sitt forsikringsselskap, slik at endelig kostnad ble ,2) Sirdal kommune solgte Lunde Skole til Dr Rolf Hoffmann skole i Kjøper har nå fått hjemmel til eiendommen. Kommunen er anklaga for å ha solgt offentlig eiendom til underpris. Saken er nå hos ESA. Økonomisk konsekvens for Sirdal kommune er først og fremst knytta til saksøker sine saksomkostninger 3) I 2013 ble det gjennomført re taksering av verk og bruk i Sirdal kommune. Det er kommet inn noen klagesaker som forventes behandlet våren Det er gjort en avsetning i regnskapet med tanke på evt. negativt utfall i sakene. Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. note 12, har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser: Foretak/samarbeid Sirdalsvekst KF IRS Miljø AS Årsregnskap med noter Side 16

18 Obligatoriske oversikter Hovedoversikt drift Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsregnskap med noter 2013 Side 17

19 Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Årsregnskap med noter 2013 Side 18

20 Skjema 1A og 1 B SKJEMA 1A OG 1 B JUSTERT FOR FONDSBRUK IHT 1B Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Avvik Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Avvik 900 POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJON FELLESTJENESTER SALG KONSESJONSKRAFT LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING VEG & PARK BRANN Kraftfond VANN OG AVLØP DIVERSE PROSJEKTER HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Sum Årsregnskap med noter 2013 Side 19

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer