Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s."

Transkript

1

2 Innhald Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s. 2 1 Miljømåla for vassforekomstane s. 3 Generelle miljømål s. 3 Miljømål i SMVF s. 6 Unnatak frå miljømåla s. 8 Strengare miljømål s. 9 2 Prioriterte tiltak s. 11 Kostnadar for å gjere tiltak s. 11 Ansvarlege styresmakter s. 11 Manglande verkemiddel i forvaltninga i dag s Tabellariske oversyn over miljømål og tiltak s. 15 Tabell A: Trong for tiltak i vassforekomstane s. 16 Tabell B: Oversyn over tiltaka i vassområda s. 22 Tabell C: Tiltak sortert etter type og ansvarleg styresmakt s. 28 Referansar s. 30 Dette tiltaksprogrammet er utarbeidd av ei prosjektgruppe hos vassregionmyndigheita i vassregion Vestlandet (Fylkesmannen i Hordaland) med bidrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Stryn kommune og Bergen kommune. Dei andre statlege etatane som er med i VRU og fylkeskommunane har også medverka. Dokumentet vart i VRU-møte 24. august godkjent som vedlegg til utkast til forvaltningsplan for vassregion Vestlandet for planeperioden Bilete på framsida: Oppe: Nordåsvannet i Nordåsvannet vassområde (foto: Sølve Sondbø) Nede: Frå Oldenvassdraget i Stryn vassområde (foto: Atle Kambestad)

3 Samandrag Tiltaksprogrammet skildrar dei einskilde tiltaka som må gjennomførast i vassregion Vestlandet i planperioden Det er lista opp 26 tiltak i Stryn vassområde og 53 tiltak i Nordåsvannet vassområde. Ein kan lese meir i detalj om tiltaka i dei tiltaksanalysane som er laga i dei to vassområda. Tiltaksprogrammet er vedlegg til forvaltningsplanen for vassregion Vestlandet, som i del 3 har ei samanfatning av innhaldet i tiltaksprogrammet. I tiltaksprogrammet er tiltaka presentert i tabellar slik at ein får eit oversyn over alle tiltaka i kvar vassførekomst (tabell A og tabell B) og eit samla oversyn over kva dei einskilde styresmaktene er ansvarlege for vert gjennomført (tabell C). Desse styresmaktene, enten det er kommune, fylkeskommune eller statlege sektorstyresmakter, skal nytte dei juridiske og økonomiske verkemidla dei forvaltar slik at tiltaka vert gjort. Det tyder ikkje at styresmaktene sjølv skal gjøre tiltaka. På nokre område er tiltaksprogrammet mangelfull i forhold til dei krava som er skildra i Vassforskrifta. Det er derfor naturleg at dei ansvarlege styresmaktene må ha stor fridom til å revurdere det som vert presentert i tiltaksprogrammet. Innleiing - om tiltaksprogrammet Etter Vassforskifta skal vassregionmyndigheita i samråd med vassregionutvalet lage eit tiltaksprogram for vassregionen. Tiltaksprogrammet dannar grunnlaget for tiltaksdelen og deler av statusdelen i forvaltningsplanen for vassregion Vestlandet for planperioden Tiltaksprogrammet er vedlegg til forvaltningsplanen. Tiltaksprogrammet bygger i stor grad på dei tiltaksanalysane som er laga i Stryn vassområde og Nordåsvannet vassområde (sjå under Referansar). I sjølve forvaltningsplanen kan ein lese meir om bakgrunnen for arbeidet etter Vassforskrifta, mellom anna om status i vassområda og om organiseringa av arbeidet med tiltaksanalysar, tiltaksprogram og forvaltningsplan. Tiltaksprogrammet har ei meir detaljert skildring av tiltaka, økologisk status i vassforekomstane og einskilde omgrep som er knytte til desse temaa. For å få ei enda meir detaljert framstilling av tiltaka, må ein lese i tiltaksanalysane for Stryn og Nordåsvannet vassområde. Føremålet med dette tiltaksprogrammet er å skildre korleis ein kan nå dei miljømåla ein har bestemt for vassforekomstane innan utgangen av For nokre tiltak må ein utsette fristen for å nå miljømålet. Ved handsaming av dette tiltaksprogrammet, vert det også bestemt kva miljømål som skal gjelde for vassforekomstane som er med i programmet. Dei aller fleste av dei vassforekomstane som er med i tiltaksprogrammet, vil utan tiltak ikkje nå miljømålet innan utgangen av 2015, dette gjeld særlig for Nordåsvannet vassområde. Det er viktig å merke seg at det er dei ansvarlege styremaktene som skal gjere vedtak etter det lovverket dei forvaltar om gjennomføringa av einskildtiltak som inngår i tiltaksprogrammet. Forvaltningsplanen m/tiltaksprogram gir i seg sjølv ikkje heimel til å gjennomføre tiltaka. For at Norge skal oppfylle pliktene sine i forhold til Vassdirektivet er det derfor naudsynt at fylkeskommunar, kommunar og statlege sektorstyremakter gjer dei naudsynte vedtaka på sine ansvarsområde. I tiltaksprogrammet går det fram kva styresmakt som er ansvarleg for at dei ulike tiltaka vert sett ut i livet, og derfor er ansvarleg for å ta i bruk dei naudsynte verkemidla for å få til dette. Tiltaksprogrammet gir ikkje ein detaljert plan for dei tiltaka som må settast i verk. Det presenterar ei overordna prioritering som kan danne grunnlaget for ei meir detaljert planlegging som dei ansvarleg styresmaktene må få gjort. På nokre område er tiltaksprogrammet mangelfullt i forhold til dei krava som er skildra i Vassforskrifta. Dette gjeld m.a. for kost/nyttevurderingar og vurderinga av det rettslege Høyringsdokument: Tiltaksprogram for vassregion Vestlandet i planperioden

4 grunnlaget for tiltak. Det er derfor naturleg at dei ansvarlege styresmaktene må ha stor fridom til å revurdere det som vert presentert i tiltaksprogrammet. Tiltaksprogrammet justert etter høyringa Tiltaksprogrammet har vore på open høyring saman med forvaltningsplanen i 6 månader fram til 31. juli Ein kan lese meir om dette i forvaltningsplanen. Etter høyringa er det gjort endringar i tiltaksprogrammet som lista opp i tabellen under. Oversyn over endringar i tiltaksprogram basert på innspel i høyringa: kap. side* endring Innleiing 1 Ny tekst: På nokre område er tiltaksprogrammet mangelfullt i forhold til dei krava som er skildra i Vassforskrifta. Dette gjeld m.a. for kost/nyttevurderingar og vurderinga av det rettslege grunnlaget for tiltak. Det er derfor naturleg at dei ansvarlege styresmaktene må ha stor fridom til å revurdere det som vert presentert i tiltaksprogrammet. 1 9 Ny setning: Etter Vassforskrifta er det frivillig å ta inn strengare miljømål i tiltaksprogram og forvaltningsplan Ny tekst i avsnitt Ansvarlege styresmakter: Desse styresmaktene, enten det er kommune, fylkeskommune eller statlege sektorstyresmakter, skal nytte dei juridiske og økonomiske verkemidla dei forvaltar slik at tiltaka vert gjort. Det tyder ikkje at styresmaktene sjølv skal gjøre tiltaka Nye tekstar i avsnitt Manglande verkemiddel i forvaltninga i dag: Frå Stryn kommune vert det peika på at det vil vera naudsynt med ekstraordinære tilskot over statsbudsjettet for å løyse dei økonomiske utfordringane med å få gjort tiltaka som krevjast etter Vassforskrifta. Frå Bergen kommune vert det peika på at det vil vera naudsynt med ekstraordinære statlege tilskots- og støtteordningar for å få gjort dei tiltaka som krevjast etter Vassforskrifta. Tabell A 16 Tiltak nr. 6 er endra frå SMVF til Unnatak (utsett frist.) Tabell A 19 Tiltak nr. 44 er endra til Unnatak (utsett frist). Tabell B 22 Tiltak nr. 3: Stryn kommune er ansvarleg styresmakt, ikkje Mattilsynet. Tabell B 22 Tiltak 10: Fylkeskommunen er ansvarleg styresmakt, ikkje Statens Vegvesen. Tabell B 23 Tiltak 16: Tiltakstekst er endra (justering av tiltak). Tabell B 23 Tiltak 17: Tiltaket er tatt ut av tiltaksprogrammet. Tabell B 23 Tiltak 18: Fylkesmannen-SFT erstattar Kystverket som ansvarleg styresmakt. Tabell B 23 Tiltak 21 og 22: Tiltakstekst endra (justering av tiltak). Tabell B 25 Tiltak 13: Fylkeskommunen er ansvarleg styresmakt, ikkje Statens Vegvesen. Tabell B 26 Tiltak 21: Fylkeskommunen og Statens Vegvesen er ansvarlege styresmakter. Tabell B 26 Tiltak35: Bergen kommune og NVE er ansvarlege styresmakter. Det er også grunngjeve kvifor flaumsikringstiltak er med i dette tiltaksprogrammet. Tabell B 27 Tiltak 44: Det er naudsynt med utgreiing før ein kan ta stilling til tiltaket. Tabell C 28 Tabell C og innleiande tekst på side 15 er tatt inn etter høyringsrunda. Endringar i tiltakstabellane er vidareført i tekst og andre tabellar. *Sidetala viser til denne utgåva av tiltaksprogrammet Nye tiltak føreslått i høyringa I nokre høyringsuttaler er det føreslått nye tiltak, som ikkje har vore handsama verken i vassområdeutvala eller VRU. Dette er tiltak det ikkje er råd å få vurdert i samband med tiltaksprogrammet for denne planperioden. Desse tiltaka må derfor vurderast av vassområdeutvala og VRU i arbeidet med den neste forvaltningsplanen/ tiltaksprogrammet for vassregion Vestlandet. Dette arbeidet startar opp i 2010 og vil være ferdig i Desse nye tiltaka er: I Stryn vassområde meiner ein at det er naudsynt med tiltak for å sanere avlaupsrøyr på sørsida av Stryneelva der kloakk renner ureina ut i elva i sentrum. I Nordåsvannet vassområde er det peika på at kontroll og oppsyn manglar i vassdraga. Dette er det viktig at ein får på plass dersom ein skal oppnå måla om god økologisk tilstand. 2

5 1 Miljømåla for vassforekomstane Generelle miljømål Etter Vassforskrifta er dei generelle miljømåla for naturlege vassforekomstar av overflatevatn at dei skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand innan For grunnvatn er målet god kjemisk og kvantitativ tilstand. I vassforekomstar som ikkje naturleg oppnår god tilstand innan 2015, skal ein etter Vassforskrifta sette inn tiltak. Ein arbeidar med å lage kvantitative grenser for kva som er god tilstand, ei inndeling som er vist for økologisk tilstand i tabell 2.2. Dette vegleiingsmateriellet er per i dag ikkje ferdig utarbeidd og utprøvd. I dette tiltaksprogrammet er det derfor nytta risikovurdering.risikovurderinga i tabellen viser kva sjanse det er for at vassforekomstane skal ha god økologisk tilstand i 2015 dersom ein ikkje sett i verk tiltak. Ein må setje i verk tiltak dersom det er risiko eller mogleg risiko for Tabell T1: Tilstandsklassar og risikoinndeling for vurdering av miljømål Tilstandsklasse (økologisk tilstand) Svært god God Moderat Dårleg Svært dårleg Risikovurdering Ingen risiko Risiko eller mogleg risiko Status miljømål Miljømål tilfredstilt Tiltak naudsynt for å nå miljømål at miljømålet god økologisk tilstand ikkje vert oppnådd. Der er nytta fleire metodar for å avgjere risiko, basert på den kunnskapen som har vore tilgjengeleg. I spesielle høve kan ein fråvike kravet om god økologisk tilstand i vassforekomstane, sjå under. Resultatet av karakteriseringa og risikovurderinga i vassforekomstane i Stryn og Nordåsvannet vassområde er presentert skjematisk i tabell A i kapittel 3 og i figur T1 og T2. Skildringa av vassområda i Del 2 i forvaltningsplanen kompletterar informasjonen om status i vassforekomstane i Stryn og Nordåsvannet vassområde. Karta viser kva vassforekomstar i vassområda som har god økologisk tilstand (GØT) ved slutten av planperioden utan tiltak (ingen risiko) og kor det er naudsynt med tiltak for å nå dette målet ( risiko og mogleg risiko). Karta er basert på data i Vann-Nett. I tabell A i kapittel 3 er alle vassforekomstane lista opp med tilsvarande opplysningar i tekst. Meir detaljert informasjon om karakteriseringa kan ein lese på nettstaden (Vann-Nett). Her finn ein også detaljerte kart for kvar vassforekomst. Eit eksempel på dette er vist i figur T3 (side 6). 3

6 Figur T1: Tilstanden i Stryn vassområde 4

7 FigurT2: Tilstanden i Nordåsvannet vassområde 5

8 Risikovurdering kontra miljømål basert på klassifisering etter Vassforskrifta I Nordåsvannet vassområde har ein i nokre vassforekomstar freista å ta i bruk den miljøklassifiseringa og dei miljømåla bygd på økologiske kriterium som ein eigentleg skal nytte etter Vassforskrifta. For dei utvalte vassforekomstane viser resultatet at tilstanden i 2008 etter dette systemet er vurdert å være betre enn vurderinga gjort etter risikometoden. Det er denne siste metoden som er nytta ved alle vurderingane i dette tiltaksprogrammet. Dette tyder på at det ikkje uventa er stor usikkerheit i vurderingane når ein nyttar risikometoden. Ved karakteriseringa etter denne metoden nyttar ein alt frå stort vitskapleg datagrunnlag til skjønnsvurderingar. Dette må ein ta omsyn til når ein skal nytte tiltaksprogrammet for å vurdere kva tiltak ein skal sette i verk. Det klassifiseringssystemet ein skal nytte etter Vassforskrifta er likevel ikkje heller ferdig utprøvd i vassregion Vestlandet. Ein kan derfor ikkje trekke altfor sikre konklusjonar ut frå dei erfaringane som er gjort i Nordåsvannet vassområde. Tabell T2 viser resultata. Dette temaet er skildra i meir detalj i tiltaksanalysen for Nordåsvannet vassområde. Tabell T2: Klassifisering av noen innsjøar i vassområdet basert på målingar av klorofyll a. Klorofyll a Vanntype Tilstand basert Referanseverdi Gjennomsnitt av 6 observasjonar i 2000 på klorofyll a Grimevannet 2.1 kalkfattig, ikkje Svært god 1,2 humøs, Myrdalsvannet 3,2 kalkfattig *, Svært god 2 humøs Byrkjelandsvannet 5,3 kalkrik * humøs Svært god 3,5 Nesttunvannet 2,6 kalkrik *, humøs Svært god 3,5 Myravannet 9,4 kalkrik*, humøs God 3.5 Storetveitvannet 8,8 kalkrik*, humøs God Kristianborgvannet 9,8 kalkrik*, humøs God Solheimsvannet 2,5 kalkrik*, humøs Svært god 3,5 Tveitevannet 6,0 kalkrik*, humøs Svært god 3,5 Tranevannet 2,5 kalkrik *, humøs Svært god 3,5 Iglevannet 6,9 kalkrik, humøs Svært god (på 3,5 grensen til god) Apeltunvannet 5,7 kalkrik*, humøs Svært god 3,5 *) Kalsiumverdiene er antatt og ikkje målte verdiar. Fargetalla er målt. Grensa for humøs/ikke-humøs er satt på 30 mgpt/l. Tallene for klorofyll a er henta frå A..E. Bjørklund & E. Brekke Klassifiseringa er gjort av sekretæren på bakgrunn av de utvikla grenseverdiane frå Miljømål i sterkt modifiserte vassforekomstar (SMVF) Sterkt modifiserte vassforekomstar (SMVF) er vassforekomstar som gjennom fysiske inngrep har fått endra karakter så mykje at ein ikkje kan nå god økologisk tilstand med realistiske avbøtande tiltak. SMVF er vassforekomstar som gjennom fysiske inngrep har fått endra karakter så mykje at ein ikkje kan nå god økologisk tilstand med realistiske avbøtande tiltak Dette vil seie at ein ikkje kan oppretthalde samfunnsnytta av inngrepet gjennom teknisk gjennomførbare alternativ som kan gi god økologisk tilstand med realistiske kostnadar. Figur på neste side: Figur T3: Kart i Vann-Nett over vassforekomst i Nordåsvannet vassområde Risikovurdering kontra miljømål basert på klassifisering etter Vassforskrifta 6

9

10 Sterkt modifiserte vassforekomstar skal, som naturlege vassforekomstar, ha god kjemisk tilstand. Vassforekomsten skal dessutan ha minst godt økologisk potensial. Det er det ein kan få til når ein har gjort alle avbøtande tiltak utan at det har gått vesentlig ut over føremålet med at vassforekomsten er sterkt modifisert. Dei vassforekomstane som er vurderte å vere SMVF er merka av i tabell A i kapittel 3 av tiltaksprogrammet. I Stryn vassområde er to vassforekomstar karakteriserte som SMVF. Det er Lobukta og Strynebukta som begge er nedbygde elvedelta. Lobukta og Strynebukta har vore utsett for så store fysiske endringar at ein ikkje kan føre dei attende til før-tilstanden utan at det øydelegg for samfunnsnytta av inngrepa. Føremålet med inngrepa har vore vegbygging, vinning av landareal/urbanisering og sikring av bygningar mot erosjon. I Loenelva strekker inngrepa seg nokre hundre meter opp i elva, som kanalisering, forbygging og tersklar. Ein kan her gjere ei rekke tiltak for å betre levevilkåra for biologisk liv. Det er trulig likevel ikkje realistisk å føre elvene tilbake til den opphavlege tilstanden. Vassforekomstane er derfor vorte karakteriserte som SMVF, og då vert miljømålet godt økologisk potensial. I Nordåsvannet vassområde er det berre ein vassforekomst som er føreslått som SMVF. Det er den nedste delen av Fjøsangervassdraget. Elva er her lagt i ein lukka kanal, og mykje av vatnet er ført bort i kloakktunellar. Ein kan med små kostnadar føre vatnet tilbake. Dei omfattande infrastrukturanlegga som har gjort lukkinga naudsynt, kan likevel ikkje fjernast. Opphavleg hadde ein tenkt å karakterisere ytterlegare tre vassforekomstar i Nordåsvannet vassområde som SMVF. Det var lokalitetane Ortuvannet, Myrdalsvannet og Bønesbekken. Ortuvannet vert likevel ikkje karakterisert som SMVF fordi det er mogleg å få til god økologisk tilstand med realistiske verkemiddel. Bønesbekken, som er ein viktig gytebekk for sjøaure, er lukka av omsyn til landbruket i ei lengd på 300 meter. Det er diskutabelt om føremålet med lukkinga er tilstrekkeleg samfunnsnyttig til at Bønesbekken er karakterisert som SMVF, særleg fordi det er mogleg å gjenopprette bekken med realistiske midlar. Myrdalsvannet er kraftverksmagasin, med ei reguleringssone på 6,5 meter. Normalt ville dette automatisk ha gjeve magasinet SMVF-status. I denne saka har ein likevel meint at kraftgevinsten ved reguleringa er for liten til å ha vesentleg samfunnsmessig nytte. Unnatak frå miljømåla Vassforskrifta har reglar om unnatak frå kravet om å nå miljømåla. Det er i første omgang snakk om utsett frist for måloppnåing i hhv. 6 eller 12 år. Ein føresetnad er at det ikkje skjer ei ytterligare forverring av tilstanden vassforekomstane i perioden. I Stryn vassområde er det bestemt å utsette fristen for måloppnåing i Dalelva og Høgalmelva i Oldenvassdraget, Erdalselva og Ytreeidselva i Strynevassdraget og nedre del av Loenelva i Loenvassdraget. Høgalmelva, Erdalselva, Ytreeidselva og nedre del av Loenelva er retta ut og førbygd over ei lang strekning. Derfor er vasshastigheit og levevilkåra for fisk og evertebratar vesentleg endra. Det er valt å føreslå forlenga frist for å nå miljømåla for første planperiode framfor å karakterisere vassforekomstane som SMVF. Ein må i første planperiode utgreie moglege tiltak i desse elvane, men det er ikkje realistisk å få gjennomført tiltaka i denne perioden. Etter å ha henta inn meir kunnskap, må ein vurdere om det er mogleg å oppnå god økologisk tilstand utan å komme i konflikt med føremålet mei dei fysiske endringane som er gjort i elvane. Er det ikkje mogleg, vil ein vurdere å karakterisere desse vassforekomstane som SMVF i neste planperiode. I Nordåsvannet vassområde meiner ein at fristen må utsettast for tiltaket som skal auke utskiftinga av vatn i Nordåsvannet. Verknadene av eit slikt tiltak er svært usikre, og det er naudsynt å utgreie prosjektet grundig før ein kan fatte ei avgjerd. 8

11 I tabell A i kapittel 3 er det merka av kva tiltak ein meiner må utsettast i Stryn og Nordåsvannet vassområde. Strengare miljømål Dei alle fleste tiltaka som er presentert i dette tiltaksprogrammet er tiltak som må gjerast i vassforekomstane om ein skal nå miljømålet om god økologisk tilstand (GØT) innan For SMVF gjeld kravet om godt økologisk potensial. I arbeidet etter Vassforskrifta er det også høve til å ta med tiltak som går utover dette målet om GØT og GØP. Dette kan være tiltak som t.d. har positive effektar for flomdemping, tilrettelegging og rekreasjon. Etter Vassforskrifta er det frivillig å ta inn strengare miljømål i tiltaksprogram og forvaltningsplan. Nokre av tiltaka som er foreslått for Stryn vassområde gjeld heilt eller delvis vassforekomstar som ikkje er vurderte til å ha risiko eller mogleg risiko for å ikkje oppnå god økologisk tilstand i Det vil seie at registrerte påverknader ikkje er vurdert som så omfattande at det vil gje redusert tilstand, men at det likevel er ønskjeleg med førebyggjande eller miljøforbetrande tiltak. Eksempel på dette er førebyggjande tiltak mot smittespreiing mellom vassdrag (tiltak 1 i Stryn, sjå tabell A og B i kapittel 3), generelle tiltak som gjeld landbruk (tiltak 2) og vegsalting (tiltak 4), og tiltak som skal redusere fysiske inngrep og/ eller forureining (tiltaka 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 24). Også i Nordåsvannet vassområde er det foreslått eit par tiltak i vassforekomstar som utan tiltak vil ha god økologisk tilstand i

12 10

13 2 Prioriterte tiltak Det er laga eigne tiltaksanalysar i både Stryn vassområde og i Nordåsvannet vassområde. Tiltaksanalysane er utforma på noko ulikt vis. Supplert med informasjonen i dette tiltaksprogrammet gir dei i hovudsak svar på dei spørsmåla ein skal svare på i arbeidet etter Vassforskrifta. I tabellane A og B i kapittel 3 kan ein lese i kva vassforekomst tiltaka skal gjennomførast i og kva som er målet for tiltaka. Det er også gjort nytte/ kost vurderingar og lista opp kva styresmakt som er ansvarleg for at tiltaka vert gjennomført. På einskilde saksfelt er også trongen for nye verkemiddel som er naudsynte for gjennomføringa av tiltaka vurdert. Nokre av desse temaa er handsama meir i detalj nedanfor. Både Stryn vassområde og Nordåsvannet vassområde er i nasjonal målestokk små vassområde. I dette tiltaksprogrammet har ein derfor tatt med dei fleste av dei tiltaka som er foreslått i dei to tiltaksanalysane. Framstillinga og inndelinga i tiltaksprogrammet er likevel noko ulik framstillinga i tiltaksanalysane. Kostnadar for å gjere tiltaka For å sikre at ressursane i vassforvaltninga vert brukt på best mogleg vis, er det viktig å vurdere kostnadane ved tiltak mot nytten av tiltaka. Vurderinga av kostnaden og nytten av tiltaka i tiltaksanalysane er omtrentlege og skjematiske. At miljømålet er kvantitativt usikkert er en viktig årsak til denne usikkerheita, det er også usikkert om graden av tiltaket vert på riktig nivå. På det nivået ein har bestemt er det likeins vanskeleg å gje eit bra kostnadsoverslag på bakgrunn av den informasjon ein har henta inn over ein kort periode. Ikkje minst er det vanskeleg å kvantifisere nytta. I tiltaksanalysane frå Stryn og Nordåsvannet vassområde har ein gjort enkle overslag over kostnadar og nytte for alle eller nokre av tiltaka. VRM/ VRU har ikkje hatt høve til gjere betre berekningar i samband med utarbeiding av tiltaksprogrammet, sjølv om det til tiltaksprogrammet er henta opplysningar for å få einsarta tabellar for dei to vassområda. Det er derfor viktig at det vert arbeidd vidare med dette både før og etter at tiltaksprogrammet og forvaltningsplanen vert gjort gjeldande. Tabell B i kapittel 3 viser grovt kva tiltaka vil koste og kor nyttige dei er. Analysane er grove, og det er ikkje mogleg å gje ein sum for kva alle tiltaka vil koste. Ansvarlege styresmakter Etter at forvaltningsplanen med det vedlagte tiltaksprogrammet er vedtatt i løpet av 2009, er det dei ansvarlege styremaktene på dei ulike problemfelta som er ansvarlege for at dei naudsynte tiltaka vert sette i verk for å nå miljømåla. Desse styresmaktene, enten det er kommune, fylkeskommune eller statlege sektorstyresmakter, skal nytte dei juridiske og økonomiske verkemidla dei forvaltar slik at tiltaka vert gjort. Det tyder ikkje at styresmaktene sjølv skal gjøre tiltaka. I tabell T3 er det lista opp korleis ansvaret fordelar seg mellom ulike styresmakter for dei føreslåtte ulike tiltaka i vassregion Vestlandet. Tala syner kor mange tiltak kvar styresmakt er lista opp som ansvarleg for. Tabell B i kapittel 3 viser kva konkrete prosjekt som er tileigna dei ulike styresmaktene. For nokre tiltak er det delt ansvar mellom fleire styresmakter. 11

14 Tabell T3: Oversyn over kva styresmakter som er ansvarleg for at tiltaka vert gjort Fylkesmannen Fylkes- Komm. Kommune Kystverket Mattilsynet NVE Statens Vegvesen Stryn vassområde (totalt 26) Ukjent og andre Nordåsvannet vassområde (totalt 53) Manglande verkemiddel i forvaltninga i dag Verkemiddel i denne samanheng er juridiske, økonomiske og administrative styringsreiskap som er naudsynte for at tiltak vert sett i verk og gjennomført. Etter Vassforskrifta skal ein nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand innan 6 år etter at den første forvaltningsplanen har trått i kraft, dvs innan Verkemidla må derfor vere på plass i god tid før dette. Tabell T4: Verkemiddel vurderte i tiltaksanalysa frå Stryn vassområde Verkemiddel Kva ein kan nytte det til Forskrift om gjødselvarer mv Forskrift om gjødselplanlegging Forskrift om miljøplan Forskrift om nydyrking Forskrift om produksjonstilskott i landbruket Pilotordning for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Regionalt miljøprogram (RMP) Føre tilsyn og eventuelt pålegge forbetringar i høve til lagring og bruk av husdyrgjødsel, avlaupsslam og silopressaft Regulere spreietidspunkt for husdyrgjødsel Kontrollere at landbruksføretaka har tilfredstillande gjødslingsplan Kontrollere at landbruksføretaka har tilfredstillande miljøplan trinn 1 Ulike tiltak for å hindre forureining Gjødslingsplan og sprøytejournal Krevje minimum 6 meter vegetasjonssone mot vassdrag med årssikker vassføring Kontrollere at miljøkrava i forskrifta er oppfylt, og eventuelt gjere avkortingar i tilskottet dersom landbruksføretaka driv verksemd i strid med desse krava Krav om minimum 2 meter vegetasjonssone mot vassdrag og kanalar, som ikkje vert sprøyta eler jordarbeida Føretak med spesielt miljøvennlege spreiemetodar og utstyr Sogn og Fjordane vil vere omfatta av ordninga frå søknadsomgangen for produksjonstilskot i Det er likevel usikkert kva område ein vil velje ut. Prioritere søknader og midlar etter ein kommunal tiltaksstrategi for viktige lokale miljøutfordringar Tiltak som bidreg til å hindre eller redusere forureining eller risikoen for forureining frå landbruket, t.d. etablering av vegetasjonssoner utover minstekrava, fangdammar eller tiltak for å hindre avrenning frå samleplassar for rundballar Dette er ikkje ordningar som gjeld tiltak for å redusere forureining. Ein vil likevel vurdere å nytte slike ordningar dersom det vidare arbeidet med vassforvaltninga viser at det er eit behov for målretta tilskott til spesielle miljøtiltak i fylket 12

15 Tabell T5: Oversyn over prioriterte tiltak med verkemiddel og trong for nye verkemiddel i Nordåsvannet vassområde Tiltak Virkemidler i dag Ansvar Behov for nye juridiske virkemidler Jordbruk: Redusert fosforgjødsling/nullgjødsling Etablering av fangdammer Økonomiske tilskudd gjennom SMIL* Landbruksdepartementet Statens landbruksforvaltning(slf) Fylkesmannen Sentral regulering for å oppnå fosforbalanse ( P-AL= 7) Sentral regulering om plikt til å delta i fellesløsninger. Behov for statlige tilskudd Økte tilskudd til RMP ++ Etablering av kantsoner og grasdekte vannveier Hydrotekniske tiltak Miljøplan 1 og II Kommunaltekniske tiltak Ledningsnettfornyelse Avløp spredt Oppgradering av private avløpsanlegg Forebyggende tiltak: Arealforvaltning* Miljøgifter Vannressursloven (kantsoner) Plan- og bygningsloven (PBL) Økonomiske tilskudd gjennom SMIL** Veiledning, informasjon, faglig støtte Forskrift om produksjonsstøtte Forurensningsloven Avløpsgebyrer NVE Fylkesmannen Kommunene gjennom PBL Fylkesmannen Kommunene SLF Fylkesmannen Kommunene Fylkesmannen Kommunene Miljøplan II evt. avtaler innføres som vilkår for produksjons støtte. Økte tilskudd til RMP ++ Økte tilskudd RMP ++ Økte tilskudd RMP ++ Ønskelig med tidsbegrensede statlige støtteordninger Forurensningsloven Kommunene Husbankenrimelige lån/støttedel Plan og bygningsloven Forskrift om konsekvens vurderinger Kommuneplansystemet Forurensningsloven Miljøverndepartementet Behov for økonomisk støtte der ansvarsforholdet er uklart eller der utgiftene overstiger betalingsevnen. *se eget punkt i tiltaksanalysen ** SMIL=spesielle miljøtiltak i landbruket 13

16 Tiltaksprogrammet i vassregion Vestlandet har formidla vidare forslaga til nye verkemiddel frå tiltaksanalysane. Det vert her peika på auka statleg tilskott til naudsynte tiltak i landbruket, samstundes som det på dette området vert foreslått å innføre sentrale reguleringar om plikt til å delta i fellesløysingar. Innspela i dei to tiltaksanalysane er skildra meir i detalj under. Stryn vassområde Frå Stryn kommune vert det peika på at det vil vera naudsynt med ekstraordinære tilskot over statsbudsjettet for å løyse dei økonomiske utfordringane med å få gjort tiltaka som krevjast etter Vassforskrifta. Elles legger ein vekt på at kommunen i stor grad har dei verkemiddel som skal til for at landbruksføretaka skal gjennomføre naudsynte tiltak. I tabell T4 er det lista opp nokre relevante forskrifter og tilskotsordningar henta frå tiltaksanalysen frå Stryn vassområde, og kva ein meiner ein kan nytte dei til der. Nordåsvannet vassområde Tabell T5 gir eit oversyn over kva verkemiddel ein har og treng for å løyse utfordringane i Nordsåsvannet vassområde. Frå Bergen kommune vert det peika på at det vil vera naudsynt med ekstraordinære statlege tilskots- og støtteordningar for å få gjort dei tiltaka som krevjast etter Vassforskrifta. 14

17 3 Tabellarisk oversyn over miljømål og tiltak I dette kapitlet er det presentert komplette tabellar over status og tiltak i Stryn vassområde og Nordåsvannet vassområde. Meir detaljar om tiltaka er skildra i tiltaksanalysane frå dei to vassområda. Om tabell A Trong for tiltak i vassforekomstane Denne tabellen gir først og fremst eit oversyn over i kva vassforekomstar det etter Vassforskrifta er naudsynt å gjere tiltak. Tiltak må gjerast i dei vassforekomstane som ikkje har GØT (god økologisk tilstand) i 2015 utan tiltak. Kolonnen GØT 2015 viser kva vassforekomstar dette er. I kolonnen GØT 2015 er det skildra om det er foreslått tiltak eller unnatak frå tiltak, eller om vassforekomsten er SMVF. Alle vassforekomstar som ein reknar med vil ha GØT i 2015 utan tiltak er markerte med grønt. Tabell A skildrar også kva som er årsaka til at ein ikkje vil få GØT i 2015 utan tiltak. I kolonnen heilt til høgre i tabellen er det vist til kva tiltak ein har føreslått. Dei same tala finn ein igjen i tabell B, som er oversynet over tiltaka som er føreslått. For nokre problem har ein ikkje klart å finne tiltak som vil gje GØT innan 2015 Om tabell B - Oversyn ver tiltaka i vassområda Tabell B viser alle tiltaka i vassområda, sortert etter vassdrag og i nummerert rekkefølgje. Tiltaket og målet med tiltaket er skildra, og alle tiltaka har fått eit nummer som også er tatt inn i tabell A. Nyttenivået av tiltak er gradert frå 1 (minst nytte) til 3 (størst nytte), vurdert etter skjønn. Kostnivået har tre trinn: 1= < 0,1 millionar kroner, 2 = 0,1 til 1,0 millionar kroner og 3=>1,0 millionar kroner. Nytte/ kost (n/k) er kvotienten, og er nytta som grunnlag for å vise kva prosjekt som gjer mest igjen for bruken av ressursar. Tiltak som gjeld for heile vassområdet er ikkje tatt med i tabell A. Tabell B viser også kva konkrete prosjekt som er tileigna dei ulike styresmaktene. For einskilde tiltak har det ikkje vore mogleg å finne rette styresmakt. Om tabell C - Oversyn ver tiltaka i vassområda Tabell C viser alle tiltaka sortert etter type tiltak på dei ansvarlege styresmaktene. Rolla til dei ulike styresmaktene er handsama i kapittel 2. 15

18 Tabell A Stryn vassområde: Trong for tiltak i vassforekomstane Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Tiltak nr (jf. tabell B) Faleidfjorden Elv R Vassdrag i Markane Ingen risiko ja Faleidfjorden Elv R Elver i Olden-Rake Ingen risiko ja Faleidfjorden Kyst C Faleidfjorden Ingen risiko ja Loenvassdraget Elv R Bødalselva Ingen risiko ja Loenvassdraget Elv R Inigardselva ved Ingen risiko ja Nesdal Loenvassdraget Elv R Loenelva øvre del Ingen risiko ja 5 Loenvassdraget Elv R Elver i Lodalen Ingen risiko ja Loenvassdraget Elv R Elver i Loen Ingen risiko ja Loenvassdraget Elv R Loenelva nedre del Risiko Unnatak (utsett frist) Loenvassdraget Grunnvatn G Kjenndalen Ingen risiko ja Loenvassdraget Grunnvatn G Nesdal Ingen risiko ja Loenvassdraget Grunnvatn G Bødalen Ingen risiko ja Kanalisering. Ikkje samfunnsøkonomisk forsvarleg å tilbakeføre til GØT Loenvassdraget Grunnvatn G Loen Mogleg risiko Tiltak Må kartleggast betre, utgreie behovet for tiltak for å sikre framtidig drikkevassressurs 6 3 Loenvassdraget Grunnvatn G Bødalssetra Ingen risiko ja Loenvassdraget Innsjø L Lovatnet Ingen risiko ja Loenvassdraget Innsjø L Kåpevatnet Ingen risiko ja Loenbukta Kyst C Lobukta Risiko SMVF Elvedelta nedbygd. Urbanisering, samferdsel 6, 7, 8 Oldenvassdraget Elv R Elver i Ingen risiko ja 9, 10, 11, 13 Oldevassdraget Oldenvassdraget Elv R Høgalmelva Risiko Unnatak (utsett frist) Kanalisering. Ikkje realistisk å tilbakeføre til GØT i denne planperioden 9, 11, 12, 13 fortsetter! 16

19 Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Tiltak nr (jf. tabell B) Oldenvassdraget Elv R Dalelva Risiko Unnatak (utsett frist) Kanalisering. Ikkje realistisk å tilbakeføre til GØT i denne planperioden 9, 11, 13, 14 Oldenvassdraget Elv R Oldenelva Ingen risiko ja 9, 11, 15, 16 Oldenvassdraget Grunnvatn G Oldedalen Ingen risiko ja Oldenvassdraget Grunnvatn G Mindresunde Ingen risiko ja Oldenvassdraget Grunnvatn G Olden Mogleg risiko Tiltak Må kartleggast betre, utgreie behovet for tiltak for å sikre framtidig drikkevassressurs 3 Oldenvassdraget Grunnvatn G Floen Ingen risiko ja Oldenvassdraget Grunnvatn G Sandnes Ingen risiko ja Oldenvassdraget Grunnvatn G Beinnes Ingen risiko ja Oldenvassdraget Innsjø L Oldevatnet Nord Ingen risiko ja Oldenvassdraget Innsjø L Oldevatnet Sør Ingen risiko ja Oldenvassdraget Innsjø L Floen Ingen risiko ja Oldenbukta Kyst C Oldebukta Mogleg risiko Tiltak Funn av miljøgifter ved cruisekaia må undersøkast nærmare Steindøla Elv R Steindøla Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Erdalselva (kanalisert del) Risiko Unnatak (utsett frist) Kanalisering. Ikkje realistisk å tilbakeføre til GØT i denne planperioden. Utgreie behov for tiltak. (17)*, 18 Strynevassdraget Elv R Erdøla med sideelver Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Hjelledøla ved Skora Ingen risiko ja 24 Strynevassdraget Elv R Stryneelva Mogleg risiko Tiltak 19, 20, 21, 22, 23 Strynevassdraget Elv R Floåna Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Ytreeidselva nedre del fortsetter! Risiko Unnatak (utsett frist) Treng meir data for å utgreie behovet for tiltak 23, 25 17

20 Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Tiltak nr (jf. tabell B) Strynevassdraget Elv R Sideelver til Ingen risiko ja Stryneelva Strynevassdraget Elv R Sunndøla nedre del Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Elver i Oppstryn Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Sunndøla med sideelver Ingen risiko ja Strynevassdraget Elv R Hjelledøla med Ingen risiko ja sideelver Strynevassdraget Elv R Elver i Oppstryn Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Stryn Mogleg risiko Tiltak Må kartleggast betre, utgreie behovet for tiltak for å sikre framtidig drikkevassressurs 3, 20 Strynevassdraget Grunnvatn G Storesunde Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Erdalen Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Oppstryn Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Bulega Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Glomnes Ingen risiko ja Strynevassdraget Grunnvatn G Hjelledalen Ingen risiko ja Strynevassdraget Innsjø L Strynevatnet Ingen risiko ja Strynevassdraget Innsjø L Langvatnet Ingen risiko ja Strynevassdraget Innsjø L Oppljosvatnet Ingen risiko ja Strynebukta Kyst C Strynebukta Risiko SMVF Elvedelta nedbygd. Samferdsel, urbanisering Vikaelva Elv R Vikaelva øvre del Ingen risiko ja Vikaelva Elv R Vikaelva nedre del Mogleg risiko Tiltak Må kartleggast betre, og utgreie behovet for tiltak 26, Vikaelva Innsjø L Holevatnet Ingen risiko ja * Tiltak 17 er fjerna etter høyringa Sjå forklaring av tabell i teksten 18

21 Tabell A Nordåsvannet vassområde: Trong for tiltak i vassforekomstane Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Tiltak nr (jf. tabell B) Kyst C Nordåsvannet Risiko Tiltak Tette flater, industri, forurensede sedimenter, innsnevring innløp Dødehavet Kyst C Nordåsvannet Risiko Unnatak (utsett frist) Tette flater, industri, forurensede sedimenter, innsnevring innløp Dødehavet Kyst C Grimstadfjorden Risiko Tiltak Spredte avløp, kommunalt avløp, vegfylling, deponi Haakonsvern, industri, forurensa sediment Innsjø L Storetveitvannet Risiko Tiltak Avfallsplasser, forurensede sedimenter, lekkasje/overløp kloakknett Nesttunvassdraget Innsjø L Eikelundstjernet Risiko Nei Lekkasje/overløp kloakknett, akutte utslipp industri Nesttunvassdraget Innsjø L Hopsvannet Risiko Tiltak Lekkasje/overløp kloakknett, akutte utslipp industri Innsjø L Steinsvikvannet Risiko Tiltak Vandringshinder, fraført vannføring 41, 42, 43, 45,46, , 14, 15,16, 45,46, , 35, 34, 36, 37, 38 Innsjø L Iglevann Risiko Tiltak Spredte avløp, lekkasje/overløp 6 kloakknett Innsjø L Solheimvatnet Risiko Tiltak Avfallsplasser, forurensede sedimenter, 12 lekkasje/overløp kloakknett Innsjø L Tveitavatnet Risiko Tiltak Tette flater, avfallsplass, forurenset 10, 11, 12, 34 sediment, akutte utslipp industri Innsjø L Kristianborgvatnet Risiko Tiltak Avfallsplass, forurenset sediment, 12 lekkasje/overløp kloakknett Innsjø L Orrtuvvatnet Risiko Tiltak Avfallsplass, forurenset sediment, 52, 53 lekkasje/overløp kloakknett, senking vannstand Innsjø L Sælevatnet Risiko Tiltak Forurenset grunn/sediment, tette flater 49, 50,52 Nesttunvassdraget Innsjø L Myravatnet Risiko Tiltak Lekkasje/overløp kloakknett 34, 37, 38 Nesttunvassdraget Innsjø L Byrkjelandsvatnet Risiko Tiltak Kommunale avløp, akutte utslipp industri, lekkasje/overløp kloakknett Innsjø L Apeltunvatnet Risiko Tiltak Tette flater, spredte avløp, forurensede sedimenter, lekkasje/overløp kloakknett Innsjø L Skeievatnet Risiko Nei Vandringshinder, tette flater, forurensede sedimenter, fraført vannføring fortsetter! 34, 35, 36, 38 6, 7 19

22 Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Nesttunvassdraget L Nesttunvannet Risiko Tiltak Lekkasje/overløp kloakknett, akutte utslipp industri Innsjø L Storavatnet Mulig Tiltak Massedeponi Innsjø L Storavatnet Mulig Tiltak Massedeponi Tiltak nr (jf. tabell B) 12, 34, 35, 36, 37, 38 Nesttunvassdraget Innsjø L Myrdalsvatnet Mulig Tiltak Spredte avløp, vannkraftregulering 31, 35, 37,3 8 Nesttunvassdraget Innsjø L Grimevatnet Ingen risiko Ja 35 Nesttunvassdraget Innsjø L Søre Gløvrevatnet Ingen risiko Ja Innsjø L Tranevannet Ingen risiko Ja Innsjø L Storavatnet Ingen risiko Ja (Loddefjord) Innsjø L Alvøyvatnet Ingen risiko Ja Nesttunvassdraget Elv R Myrdalsvatnet - Øvsttun Risiko Tiltak Spredt avløp, lekkasje/overløp kloakknett, fremmede arter 32, 34,35, 36, 37 38, 39 Nesttunvassdraget Elv R Øvsttun - Risiko Tiltak Akutte utslipp industri, lekkasje/overløp 32, 34,35, 36, 37 38, Nordåsvannet kloakknett, fremmede arter Nesttunvassdraget Elv R Oppstrøms Risiko Tiltak Lekkasje/overløp kloakknett 32, 34,35, 36, 37 38, Nesttunvannet og Hopsvannet Elv R Elv fra Risiko Tiltak Lukking av vassdrag, lekkasje/overløp 9, 12 Grønnestølen kloakknett, fraføring vannføring Elv R Elv fra Lægdene Risiko SMVF Lekkasje/overløp kloakknett (12) Elv R Innløp Sælenvatnet Risiko Tiltak Avfallsplasser, lekkasje/overløp kloakknett, fraføring vannføring Elv R Bekker Risiko Tiltak Vandringshinder, spredte avløp, Apeltunvassdraget lekkasje/overløp kloakknett, fraføring vannføring Elv R Steinsvikelva Risiko Tiltak Anadrom fisk, fraføring vannføring 48, 49, 50, 51, 52, 53 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elv R Elv Kjerreidvika Risiko Tiltak Vandringshinder, forsuring 29, 30 Elv R Bekker Loddefjord Risiko Nei Vandringshinder, langsgående endringer Elv R Parallell Risiko Tiltak Langsgående inngrep, vandringshinder, Bønesbekken avfallsplasser Elv R Alvøen Risiko Nei Vandringshinder, kommunale avløp Nesttunvassdraget Elv R Byfjellene Risiko Tiltak Spredte avløp 38 8 fortsetter! 20

23 Vassdrag/ Kystsone Type Vassforekomst Namn Risiko 2015 GØT 2015 Årsak Tiltak nr (jf. tabell B) Nordåsvannet Elv R Vestside Nordåsvannet Risiko Nei Vandringshinder, tette flater, lekkasje/overløp kloakknett Nesttunvassdraget Elv R Grimevatnet - Mulig risiko Nei Akutte utslipp industri, fremmede arter Øvsttun Nesttunvassdraget Elv R Stignavatnet - Mulig risiko Tiltak Spredte avløp, forurensa grunn 38 Myrdalsvatnet Elv R Steinsvik/Søvik Mulig risiko Nei Tette flater, spredte avløp Elv R Dolvikbekken Mulig risiko Nei Langsgående inngrep, tette flater, flomdemping Elv R Bekk Ytre Hope Mulig risiko Nei Langsgående inngrep, avfallsplasser Elv R Kvernabekken, Grimstad Mulig risiko Nei Vandringshinder Nesttunvassdraget Elv R Oppstrøms Ingen risiko Ja Grimevatnet Nesttunvassdraget Elv R Øvrige innløp Ingen risiko Ja Myrdalsvatnet Nesttunvassdraget Elv R Innløp Stignavatnet Ingen risiko Ja Sjå forklaring av tabell i teksten 21

24 Tabell B Stryn vassområde: Oversyn over tiltaka (totalt 26 tiltak) Tiltaksnr Vassdrag/ kystsone med tiltak Målet med tiltaket Ansvarleg styresmakt Kostnad Nytte nivå Kost. nivå n/k Heile vassområde Stryn Opplegg for desinfeksjon av fiskeutstyr m.m. ved kjøp av fiskekort for laks og sjøaure, og årleg kontakt/ informasjon til campingplassar om risiko for smittespreiing mellom vassdrag Informasjon og stimulering til riktig lagring og bruk av gjødsel og silopressaft, riktig lagring av rundballar, og pløying til riktig tid Kartlegge grunnvassressursar som drikkevasskjelde, og utgreie nødvendige sikringstiltak for å ta vare på potensialet for utnytting til vassforsyning i stor målestokk Prosjektet SaltSMART (om saltet sin miljøpåverknad langs vegane og korleis ein kan halde oppe trafikktryggleik samstundes som saltmengda vert redusert) Loenvassdraget Fjerne forbygging på Sæten (om lag 300 m), opning av eit flaumløp Lobukta Greie ut alternativ for opning av vasstilførsel til våtmarksområde i utløpsosen til Loelva Fjerne ytre/øvre del av eksisterande forbygning mot sjøen på sørsida av Loelva i utløpsosen Opprydding av avfall og ev. ureining frå industriområde i Lovik Oldenvassdraget Utarbeide plan for opning av bekkelukkingar i elvar i Oldenvassdraget Utbetring av kulvert i vegkryssing i Rustøygrova (Fv 724) fortsetter! Førebyggande tiltak mot Gyrodactylus salaris og andre sjukdomsorganismar på laks og sjøaure. Førebygging er vesentleg meir kostnadseffektivt enn avbøtande tiltak i etterkant av ev. Gyro-smitte. Redusere fosforinnhaldet i jorda på landbruksareal, få ned avrenning av næringssalt til vassdrag Betre utnytting av husdyrgjødsel kan gje redusert bruk av kunstgjødsel Mattilsynet Stryn kommune Fylkesmannen Sikre drikkevassressurs Stryn kommune Redusere avrenning av salt og miljøgifter frå veg til vassdrag Auke tilgjengeleg gyte- og oppvekstområde for laks og sjøaure i Loelva Betre vassirkulasjonen mellom Loelva og våtmarksområdet/deltaet i Lobukta, betre leveområde for fisk og vadefugl, bevare/ gjenskape naturleg elvedelta Betre vassirkulasjonen mellom Loelva og våtmarksområdet/deltaet i Lobukta, betre leveområde for fisk og vadefugl, bevare/ gjenskape naturleg elvedelta 5000 kr pr år Adm.kostn., ev. kostn./ invest. på det enkelte bruk Statens Vegvesen (18 mill. på landsbasis) NVE NVE Stryn Kommune NVE Motvirke avrenning av sement/betong til vassdraget Stryn kommune Legge grunnlag for prioritering og utvelging av område for tiltak for å auke tilgjengeleg oppvekstareal for laks og sjøaure Fjerne vandringshinder, betre tilgangen til viktig gyteområde for innlandsaure Stryn kommune Fylkeskommunen 0,5 mill kr 0,2 mill , , ,5 22

25 Tiltaksnr Vassdrag/ kystsone med tiltak Målet med tiltaket Ansvarleg styresmakt Reetablering av kantvegetasjon langs Oldenelva Overvaking/prøvetaking og ev. tiltak for å redusere ureining (kloakk, landbruk) i Høgalmenelva, utgreie habitatforbetrande tiltak for fisk Plan for felles infiltrasjonsanlegg for ny busetnad i Oldedalen Utgreie og gjennomføre habitatforbetrande tiltak for fisk i Dalelva (Oldedalen) med sideelver Opne flaumløp mellom Kirkehølen - Eino i Oldenelva Forlenging av kommunal kloakkleidning Olden sentrum Melheim. Alternativ er separate reinseanlegg. Oldenbukta 17 Fjerna etter høyringa Kartlegge tilstand og omfang av miljøgifter og utrede ev. tiltak i Oldenbukta Strynevassdraget Reetablering av kantvegetasjon langs Stryneelva Overvaking av nedlagt avfallsfylling på Øvreeide Ny kloakkleidning Stryn sentrum Riise Bru (gjennomførast som tre delprosjekt) Etablere fleire mindre, høggradige reinseanlegg på strekninga Riise Bru - Storesunde Heilskapleg tiltaksplan for Strynevassdraget: opne flaumløp, skjøtsel kantvegetasjon fortsetter! Betre vasskvalitet, skugge og næring til fisk. Buffer mot avrenning frå jordbruksareal. Betre vasskvalitet i elva og i Oldevatnet, betre gyte- og oppvekstområde for innlandsaur Stryn kommune Stryn kommune Redusere avrenning til Dalelva og Oldevatnet Stryn kommune Betre leve- og gyteomr for innlandsaure Auke tilgjengeleg oppvekstområde for laks og sjøaure Fjerne punktutslepp til Oldenelva, legge til rette for utbygging Stryn kommune NVE Stryn kommune NVE Stryn kommune? Stryn kommune, Nordfjord havn Fylkesm.-SFT Betre vasskvalitet, skugge og næring til fisk. Buffer mot avrenning frå jordbruksareal. Stryn kommune Sikre mot avrenning til vassdrag og grunnvatn Stryn kommune Fjerne punktutslepp til Ytreeidselva og Stryneelva, tilrettelegge for framtidig utbygging. Samtidig utføring med omlegging av rv. 15 gjev auka kostnadseffektivitet. Reinseanlegg som erstatning for infiltrasjonsløysingar i lite eigna grunn vil redusere utslepp til Stryneelva. Legg til rette for framtidig bustadbygging. Mindre kanaliseringspreg, betre oppvekstområde for fisk Stryn kommune Stryn kommune NVE Kostnad Stengsel for fiske, tapt avling langs vassdrag 0,5 mill. 0,2 mill. Stengsel for fiske, tapt avling ut mot elva Ca. 6 mill. høg 1,5 mill. Nytte nivå Kost. nivå n/k 3 2 1, , , , , ,

26 Tiltaksnr Vassdrag/ kystsone med tiltak Målet med tiltaket Ansvarleg styresmakt Plan for påkopling av eldre busetnad på Hjelle til det etablerte infiltrasjonsanlegget Prøvetaking og ev. utskifting av ureina lausmasser langs Ytreeidselva Strynebukta Utgreie tiltak for å betre vassutskiftinga i Vikabukta Utgreie tiltak for å betre vassutskiftinga til våtmarksområdet Kjeldeflata, f.eks auka røyrdimensjon for transport av vatn Stryn kommune Redusere utslepp til vassdrag Betre status for gyte- og oppvekstområde for sjøaure Stryn kommune Betre vasskvalitet, sikring mot flaum Betre vasskvalitet, betre leveområde for fugl, oppretthalde artsmangfald og botanisk særpreg i området, redusert behov for tiltak inne i sjølve våtmarksområdet Stryn kommune Statens Vegvesen Stryn kommune Kostnad Nytte nivå Kost. nivå n/k , Forklaring til nytte- og kostnadskolonnar: Kostnadsnivå: 1: Kostnad mindre enn 0,1 millionar kroner 2: Kostnad mellom0,1 og 1,0 millionar kroner 3: Kostnad over 1,0 millionar kroner Nytte: 1 er lågast nytte, 3 er høgast nytte n/k: Kvotienten mellom nyttenivå og kostnadsnivå Sjå øvrig forklaring av tabell i teksten 24

27 Tabell B Nordåsvannet vassområde: Oversyn over tiltaka (totalt 53 tiltak) Tiltaksnr Vassdrag/ kystsone med tiltak Målet med tiltaket Ansvarleg styresmakt Nytte nivå Kost. nivå n/k Apeltunvassdraget 1 Ivareta gytebekk sør i Apeltunvannet Bidra til å oppretthalde fiskebestanden. Bergen kommune Nyutsetting av elvemusling Bidra til å sikre regional overleving av trua art Fylkesmannen Gjenskape meir naturlig elvelaup i kanalisert Bedra oppvekstvilkår og gytemuligheter for sjøaure Bergen kommune 3 2 1,5 del av Apeltunelva 4 Lette fiskeoppgangen forbi vanninntaket i Betre oppvandringsmulighet for sjøaure på gytevandring Bergen kommune Apeltunelva 5 Gjenskape deltaområdet ved utløp Økt dynamikk i deltaområdet ved utløpet i Nordåsen Bergen kommune Apeltunvassdraget 6 Sanering av kloakk langs Apeltunvassdraget Mindre ulemper lokalt for beboerne og reduserte utslipp til Bergen kommune Apeltunvassdraget Redusert risiko for flomskader. Positivt for dyre- og planteliv og for landskapet i området 7 Etablering av åpen kanal mellom Råtjern og Apeltunvannet Bergen kommune 2 3 0,7 Bønesbekken 8 Bønesbekken gjenåpning av stengt parti Reetablering av gyte- og oppvekststeder for sjøaure Bergen kommune 3 2 1,5 Fjøsangervassdraget 9 Økt vannføring i Fjøsangerbekken Bidra til å sikre bestanden av sjøaure i vassdraget Bergen kommune Gjenåpning av bekk ved Slettebakken Omlegging av bekk gir mindre utvasking av miljøgifter Bergen kommune 3 2 1,5 11 Sanering av deponiet på Slettebakken Stans i tilførsel av PCB og annen forurensing frå deponiet Bergen kommune Fjøsangerv. og Nesttunv. 12 Nye avløps og spillvannledninger langs Bybanen Grimstadfjorden 13 Økt vannutskiftning i Tømmerviken ved Haakonsvern Reduserte lekkasjar og overløpsutslipp til vassdraga Bergen kommune Mindre eutrofe forhold i bukta og betre oksygenforhold. Fylkeskommunen 3 2 1,5 14 Fjerne miljøgifter i sedimenter utanfor Redusert innhald av PCB og andre miljøgifter Fylkesmannen Haakonsvern 15 Separering og fornying av anlegg ved Lokal effekt, mindre effekt i Grimstadfjorden Bergen kommune Vestkanten i Loddefjord 16 Sanering av kloakkutslipp på Grimstad Lokal effekt, mindre effekt i Grimstadfjorden Bergen kommune Hele vassområdet 17 Informasjon for å hindre ulovlig utsetting av fiskearter Sikre levevilkår for de eksisterande arter og de sportsfiskemuligheter dette gir Fylkesmannen Generelle tiltak for miljøforbedring ved arealplanlegging fortsetter! Store kostnads og tiltaksgevinst av å integrere miljøtiltak i arealplanleggingen Bergen kommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vassregionar i Sør-Noreg Stryn vassområde og Nordåsvann vannområde Oldenvatnet

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

Status for gjennomføring innen utgangen av 2012

Status for gjennomføring innen utgangen av 2012 Tiltak Kort beskrivelse av et: Hentet fra sprogram eller nye forelått fra sektormyndighet Påvirkning som Vannområde Vann-forekomst Ansvarlig myndighet Ansvarlig et knyttes shaver til Velg mellom fire hovedtyper

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN VERSJON 1. I VASSREGION VESTLANDET. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09.

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN VERSJON 1. I VASSREGION VESTLANDET. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09. Loenvassdraget med Loen i bakgrunnen. TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN I VASSREGION VESTLANDET VERSJON 1. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09. 1 Innhaldsliste Kapittel Innhaldstekst Side

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Hvordan lage tiltaksanalyse på 3 måneder? Eksempel Nordåsvannet vannområde. Sølve Sondbø

Hvordan lage tiltaksanalyse på 3 måneder? Eksempel Nordåsvannet vannområde. Sølve Sondbø Hvordan lage tiltaksanalyse på 3 måneder? Eksempel Nordåsvannet vannområde Sølve Sondbø Geografisk avgrensning Vassdragsforvalter i Bergen kommune var sekretær Høringsmøte viktige utfordringer mai 2008

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vatn på ville vegar kommunalt ansvar (med fokus på bekkelukking og landbruksvegar) Svein Arne Vågane Skred- og vassdragsavdelinga Region Vest Vatn Flaumskred - Store

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Utvalsmøte i Stryn 21.05.05 Av Merete Farstad Innhald Frå grovkarakterisering til fullkarakterisering 1. Grovkarakterisering 2005 2. Fullkarakterisering

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann «Landbruket er en av tre hovedaktører i Norge

Detaljer

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte.

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Referat frå Sunnfjord Vassområdeutval møte 5.6.2013 Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde. Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Saksliste

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vannforvaltning i Bergen kommune. vassdragsforvalter Sølve Sondbø

Vannforvaltning i Bergen kommune. vassdragsforvalter Sølve Sondbø Vannforvaltning i Bergen kommune vassdragsforvalter Sølve Sondbø Hva er et vassdrag? Vannressursloven 2: Alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE HVA ER STATUS FOR TILTAKENE? ER TILSTANDEN BLITT BEDRE? Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSEN FOR NORDÅSVANNET

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak langs vassdrag Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Landbruket påverkar vassdraget og elvemuslingen Gjødsel og silopressaft

Detaljer

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Kort sagt: Alle data inn i Vannmiljø (jfr. karakteriseringsveileder) Også veldig viktig å dokumentere ved å vise til fagrapportar

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/577/3/ Marit Svanborg 22.12.2014 61244188 Høyring - Regional forvaltningsplan

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune Kommunale avlaup og vassforskrifta Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune 5 vassområde i Hordaland Tiltaksanalyse for kvart vassområde skal vere ferdig innan nyttår. I dag vil få døme på tiltak som sektormynde

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Tiltak i Sira Kvina vannområde.

Tiltak i Sira Kvina vannområde. Tiltak i Sira Kvina vannområde. Innleiing: Etter 1 i vannforskriften skal det utarbeidast og vedtakast regionale forvaltningsplanar med tilhøyrande tiltaksprogram med sikte på å oppfylla miljømåla i forskriften,

Detaljer

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Utkast til høyringsutgåve Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Versjon 04.09.2014 Fråsegn sendast innan 1.april 2015 til: Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato:

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato: Vassområde Nordfjord Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Gloppen Kommune Telefon: 95401203 Grandavegen 9 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6823 SANDANE Vår referanse: 11/2628 Dykkar referanse: Elektronisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Samarbeid om betre vassforvaltning

Samarbeid om betre vassforvaltning Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidd av ei prosjektgruppe hos vassregionmyndigheita i vassregion Vestlandet (Fylkesmannen i Hordaland) med bidrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Stryn

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Jordbrukets sektor 15. september 2015 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 17.09.2015 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet:

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer