Noregs vassdrags- og energidirektorat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noregs vassdrags- og energidirektorat"

Transkript

1 Noregs vassdrags- og energidirektorat

2 Vatn på ville vegar kommunalt ansvar (med fokus på bekkelukking og landbruksvegar) Svein Arne Vågane Skred- og vassdragsavdelinga Region Vest

3 Vatn Flaumskred - Store krefter - Skjeldvik i Odda Jula

4 Vatn på ville vegar Lovverk Bekkelukking - Vandringshinder for fisk Bekkelukking Skader Landbruksvegar og vatn 4

5 Vassressurslova Google behandling etter vannressursloven 5

6 Vassressurslova 1. (formål) Denne lov har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Omgrepet Samfunnsmessig Miljøomsyn Natur- og kulturverdiar Omsyn til bruksformål og økonomi Omgrepet forvaltning Utnytting av vassressursane Vern og oppretthalding av naturlege prosessar/biologisk mangfald Forvaltar: offentleg mynde og den einskilde brukar/eigar

7 Vassressurslova - eigedomstilhøve 13 vassdrag tilhøyrer eigaren av den grunn det dekkjer om ikkje andre rettstilhøve seier noko anna 20 samordning av løyve 8 Avgrensing i eigar sin råderett Forbod mot å setje i verk tiltak som kan skade ålmenne interesser eks fiskeinteresser, ålmenn ferdsel, omsyn til flaum etc. (kan òg gjelde tiltak utanfor vassdraget) Ålmenne interesser ideelle eller ikkje økonomiske interesser - om summen av private interesser er stor, kan det òg reknast som ålmenn interesse 7

8 Vassressurslova oppattretting løp 12. (gjenoppretting av vassdragets løp) Når et vassdrag tar seg nytt løp, oppgrunnes eller utdypes, kan det gamle løpet uten konsesjon etter 8 a) gjenopprettes innen tre år hvis forandringen skyldes en enkeltstående hending; b) renskes opp eller påfylles masse inntil den dybde eller bredde som vassdraget hadde for fem år siden. Gjenoppretting etter første ledd som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser, skal meldes til vassdragsmyndigheten. OBS! Gjeld ikkje verna vassdrag!!! Jfr. 35, 3.ledd. 8

9 Vassressurslova plikt til aktsemd/forvaltaransvar 5. (forvalteransvar og aktsomhetsplikt) Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser. Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe. Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom. 9

10 Vassressurslova Konsesjonspliktvurdering ( steget vidare i høve 5) 18. (særskilt avgjørelse om konsesjonsplikt) Vassdragsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette om et vassdragstiltak trenger konsesjon etter 8 eller gi forskrift om at visse vassdragstiltak eller vassdragstiltak i nærmere angitte områder eller typer områder skal meldes til vassdragsmyndigheten. Vassdragsmyndigheten skal treffe enkeltvedtak etter første punktum dersom tiltakshaveren, berørt fagmyndighet eller andre med rettslig interesse begjærer det, og kan forby iverksetting før avgjørelsen er truffet. 10

11 Vassressurslova - kantvegetasjon 11. (kantvegetasjon) Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. Fylkesmannen kan gje fritak. Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen fastsetter bredden på beltet. 11

12 Kommunen sitt ansvar Sjå til at søknaden er så godt opplyst som mogleg Innhente uttale frå Fylkesmannen (t.d. fisk) og NVE Ev. krevje dokumentasjon på at skredfaren er vurdert (byggteknisk forskrift) For å unngå skader på ålmenne og/eller private interesser: Stille krav til dokumentasjon for dimensjonering og utforming av røyr og kulvertar (i praksis krevje at tiltakshavar dokumenterer at dimensjonering og utforming ikkje gjev auka fare for skader) Vedtak etter plan- og bygningslova Ev. vedtak etter landbruksforskriftene 12

13 Kommunen sitt ansvar Plan- og bygningslova: Ansvarleg utførande (normalt entreprenør) har eit ansvar Kommunen som godkjenningsmynde har eit ansvar Grunneigar har eit ansvar Det er altså fleire som kan få erstatningskrav mot seg! 13

14 Vassdirektivet EU-direktiv Få vassdrag tilbake til mest mogleg naturleg tilstand gjeld både ureining og tekniske installasjonar Særlover som vassressurslova står over direktivet 14

15 Bekkelukking Vandringshinder for fisk DN Håndbok Google slipp fisken fram Utgjevar: DN 15

16 Vandringshinder fisk Frå slipp fisken fram Rist samler kvist = hinder 16

17 Bekkelukking - Vandringshinder for fisk For høg kulvert (Foto: Tom Jacobsen) Teikning i slipp fisken fram 17

18 Bekkelukking - Vandringshinder Foto: Tom Jacobsen Frå Slipp fisken fram 18

19 Avbøtande tiltak (foto frå slipp fisken fram ) Kulp framom kulverten gjer at sjøauren lettare vandrar inn i kulverten. 19

20 Bekkelukking vår handsaming. Bør i utgangspunktet vere opne Lukking påverkar Biologiske prosessar Naturoppleving i nærmiljøet Aukar fare for skader ved at kulvert går tett I dei aller fleste tilfeller gjev vi ein uttale og det er kommunen som må ta endeleg stilling til søknad. Dette då vår handsaming utløyser krav til konsesjonshandsaming. Vi søkjer samordne uttalen med Fylkesmannen, jfr. vassressurslova 20 20

21 Bekkelukking Uttalen vår kan innehalde: Råd om krav til dimensjonering/utforming med tanke på framtidige skader både oppstrøms og nedstrøms bekkelukkinga. Vi går ikkje konkret inn på korleis det er søkjar sitt ansvar, men kommunen bør sjå til at det vert gjort. Ta høgde for forventa auke i nedbør Vurderingar kring andre ålmenne interesser som friluftsliv, opplevingskvalitet, fiskeinteresser. 21

22 Kulvert Unngå to røyr 22

23 Saksgang 23

24 Skogsvegar Skogeigars ansvar Vegeigars vedlikehaldsplikt Kommunen sitt ansvar 24

25 Skogsvegar Grunneigars ansvar: Vegeigar sitt ansvar: Sjå til at anlegget ikkje gjev skade på omgjevnader og liv og helse, jfr. grannelova 2 og vassressurslova 5 Planleggar og entreprenør har same ansvar 25

26 Skogsvegar Kommunen sitt ansvar/bør gjere: Bør sjekke skredfare Vegbygging som kan gje auka skredfare mot busetnad - skredfagleg kompetanse Sjå til at søknaden er så godt opplyst som mogleg innhente uttaler Nye vegar i område med mogleg skredfare mot busetnad krev nøyare vurdering av skredfaren etter byggteknisk forskrift 26

27 Skogsvegar - foto: NGI og Truls-Erik Johnsrud Lausmasserenner i terrenget Tilpassa vassmengda Områda mellom kan ikkje ta like stor vassmengde Masser tettar kulvertar og fyller grøfta Tette kulvertar aukar vassføring andre stader Vegen skjer av naturleg vassig og overflatevatn takrenne 27

28 Skogsvegar Reduser faren for istetting ¾ - 1 slange leggast i røyret og hengast opp ved innløpet og tettast Overløp i kulvert kan redusere risiko for tetting av kulvert 28

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning I Norge bygger gjerde- og beitelovgivningen på en mer enn 1000-årig lovhistorie. Håvamål sier at «Gard set fred mellom grannar» Magnus Lagabøters

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Forord Ulovlig forurensning og forsøpling er uønsket, og anmeldelse med sikte på straff er ett

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer