Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

2 Vassregionar i Sør-Noreg

3 Stryn vassområde og Nordåsvann vannområde

4 Oldenvatnet eit stykke vakkert Norge

5 I kvar vassregion Forvaltningsplan Tiltaksprogram Tiltaksanalyse - Organisering - Status tilstand - Prioriterte tiltak Høyring Oppsummering av alle relevante tiltak for å nå miljømåla Høyring Vassområde Stryn Vassområde Nordåsvatnet

6 Forvaltningsplanens innhald Del 1 - Frå oppstartskonferanse til forvaltningsplan om organisering av arbeidet og medverknad Del 2 Status i vassregion Vestlandet tilstanden og forvaltningsmessige føringar i vassførekomstane Del 3 Kva for tiltak må til om forslag til miljømål, tiltak og overvaking i Stryn og Nordåsvatnet vassområde

7 Del 1 - Nye arenaer for vassforvaltning Vassregionutvalg VRU Vassregionmyndighet VRM Referansegruppe Stryn vassutval Arbeidsutval Nordåsvatnet vassområdeutval Referansegruppe

8 Framdrift (MÅNAD) Opningskonferanse (VRM) Konstituering VRU (VRM) Karakterisering (VRM) Planprogram, høyring (VRM/VRU) Planprogram, endeleg (VRM/ VRU) Oppstartmøte Stryn vassområde (VRM) Oppstartmøte Nordåsvantet v. område(vrm) Arbeid med overvakingsplan (VRM)

9 Framdrift (MÅNAD) Viktige utfordringar, høyring (VRM/VRU) Stryn vassutval oppretta Nordåsvannet vassutval oppretta Tiltaksanalyse Stryn (vassutvalet) Tiltaksanalyse Nordåsvannet (vassutvalet) Utarbeiding av forvaltningsplan (VRM/VRU) Utarbeiding av tiltaksprogram (VRU/ VRM) Arbeid med overvåkingsplan (VRM)

10 Medverknad lokale tiltaksanalysar

11 Del 2 - Miljøtilstanden i vannområdene KARAKTERISTIKK STRYN VASSOMRÅDE Tabell 2.1: Generelle trekk ved vassområda i denne planperioden NORDÅSVATNET VASSOMRÅDE Areal (km²) Storleik vassforekomstar Større Mindre Demografi /arealbruk Spreidd busetnad /landbruk Urban /Urban Klimatisk region / Naturtilhøve Vestlandet / Brevassdrag Vestlandet / Kystvassdrag Sommarvasstemperatur Kaldt Varmt Vasskraft Uregulert Regulert Verna vassdrag Ja Nei Laks Ja Nei Eksotiske artar Lite Ja, vesentleg Vasskvalitet Lite påverka Mykje påverka Kosthaldsråd Nei Ja

12 Stryn vassområde - karakterisering Vassførekomst Ingen risiko Mogleg risiko Risiko Elv Innsjø Kyst Grunnvatn

13

14 Vassområde Stryn Vassområdet omfattar vassdraga Strynevassdraget (088.Z) Loenvassdraget (088.2Z) Oldenvassdraget (088.1Z) Vikaelva (088.31Z) og nokre mindre bekkefelt som drenerer til indre del av Nordfjorden. Vassområdet har eit totalareal på 1165 km2, og dekkjer kommunen Stryn pluss ein liten bit av Skjåk kommune (Langvatnet og Vassvendtjørnin på Strynefjellet

15 Utfordringar i Stryn Redusere avrenninga frå landbruket Sanere punktutslepp frå kloakk Redusere skader forårsaka av vegbygging, vassdragsforbygging, kanalisering og utfylling Redusere utslepp og miljøgifter til sjøområda Redusere mogleg ureining til grunnvatn

16

17 Elvar påverka av vassdragsinngrep Forbygging Kanalisering Utfylling

18

19 Påverknadar i sjø Kommunalt avløp Avløp frå industri Miljøgifter Cruisehamn TBT Småbåthamnar TBT

20 Grunnvatn i Stryn Opne akviferer dvs ikkje tette lag over grunnvatnet som gir godt vern (beskyttelse) Sårbare for ureining frå overflatevatn Status mogleg risiko

21 Beskytta område Stryn vassområde

22 Klima Våtare og villere på Vestlandet Sterke klimamiljø i Bergen % auking i middelnedbør i vinterhalvåret 5 % reduksjon i middelnedbør i somarhalvåret Bratte, mindre vassdrag utsatt for nedbørflom og flomskred Har hatt tilfelle med skadeflommar Temaet kom med seint og kan videreutviklast

23 Tiltaksprogrammet Kommune Fylkesmannen Kystverket Mattilsynet NVE Statens vegvesen Ukjent og andre Stryn vassområde (totalt 27) Nordåsvannet vassområde (totalt 53)

24 Eksempel frå tiltaksprogrammet - Stryn Vassdrag/kystsone med tiltak Ansvarleg styresmakt Nytte Kost n/k Loenvassdraget 5 Fjerne forbygging på Sæten (om lag 300 m), opning av eit flaumløp NVE Lobukta Greie ut alternativ for opning av vasstilførsel til våtmarksområde i utløpsosen til Loelva Fjerne ytre/øvre del av eksisterande forbygning mot sjøen på sørsida av Loelva i utløpsosen Opprydding av avfall og ev. ureining frå industri område i Lovik NVE Stryn komm NVE Stryn komm

25 Kostnader Vurdering av kostnadene er skjematiske og omtrentlige Tid til innhenting av nødvendige opplysninger ble for knapp Kostnader vil det bli arbeidet videre med Delt inn i 3 kostnadsgrupper 1/3 koster mindre enn 100, 1/3 mellom 100 og 1 mill og 1/3 over 1 mill Vi har også delt inn nyttenivå i 3

26 Prioritering av tiltak VRU har videreført alle tiltakene fra tiltaksanalysene til tiltaksprogrammet Godt nok detaljeringsnivå?

27 SMVF Sterkt modifiserte vassførekomstar

28 Sterkt modifiserte vassførekomstar Framleis diskusjon om hva som skal være SMVF Retningslinene førde til mange kandidatar Gjenstår eit arbeid for å få redusert talet Definert i vedlegg 5 til forskrifta

29 Tettbygde område Elvedelta i sterk grad nedbygd Stryn SMVF Loen SMVF Olden

30 Overvaking i ferskvatn

31 Overvaking Forslag til DN om behov for tiltaksovervaking og problemkartlegging for minst 1,1 millionar kroner i 2009 Endeleg overvakingsprogram avheng av storleiken på tilførte middel

32 Høyring Forvaltningsplan m/ tiltaksprogram Dokument sendt på høyring 31. januar Høyringsfrist 31. juli Vert behandla i Vassregionutvalet i august vert oversendt FK senest 1. september for vedtak Vert oversendt MD seinast 1. november for godkjenning i regjering innan nyttår

33 Vidare oppfølging Tiltak skal gjennomførast Kan få lenging av frist Redusere/fjerne usikkerheit Tilsyn med gjennomførte tiltak?

34 Takk for oppmerksomheten!

35 VRU Namn VRU-leiar: Fylkesmann Svein Alsaker Sigmund Olsnes (politisk) Tor Bermer (politisk) Kjell Kvingedal Gøsta Hagenlund Lisbeth Iversen (politisk) Jakob Hammer (politisk) Gunnstein Brakestad Torgeir Flatebø Kari Morvik Kelly Nesheim Iversen Knut Stenevik Styresmakt Fylkesmannen i Hordaland Hordaland fylkeskommune Sogn og fjordane fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bergen Kommune Stryn kommune NVE Region Vest Mattilsynet Regionk. for Hordaland,Sogn og Fjordane Fiskeridirektoratet Region Vest Statens Vegvesen Region Vest Kystverket Vest

36 Regional referansegruppe Bergen og Omland Friluftsråd Energibedriftenes landsforening (evt. BKK) Fiskarlaget Vest Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FRIFO Friluftslivets fellesorganisasjon FNF (Forum for natur og friluftsliv i) Hordaland FNF (Forum for natur og friluftsliv i) Sogn og Fjordane Friluftsrådet Vest Greenpeace Norge Grønn Hverdag Hordaland Hordaland Bonde- og Småbrukarlag Hordaland Bondelag Hordaland Idrettskrets Hordaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag Innovasjon Norge, Hordaland Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Kongelig Norsk Båtforbund Region Vest Naturvernforbundet i Hordaland Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane Nei til EU Norges Jeger- og Fiskeforbund, Hordaland Norges Jeger- og Fiskeriforbund Sogn og Fjordane Norges Miljøvernforbund Norsk Botanisk Forening, Vestlandsavd. Norsk Havneforbund Norsk Ornitologisk Forening, Hordaland Norsk Ornitologisk Forening, Sogn og Fjordane Norsk Vannforening - Vest Norsk Zoologisk Forening Norske lakseelver Småkraftforeninga Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Fiskarlag Sogn og Fjordane Idrettskrins Sogn og Fjordane Notfiskarlag Sogn og Fjordane Skjeldyrkarlag Sogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane Turlag Statskog Sør- og Vestlandet Vestnorsk Havbrukslag Vestskog BA WWF Verdens Naturfond

37 Stryn Vassutval Stryn kommune (2 repr.) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NVE Region Vest. Statens Vegvesen Region Vest Fiskeridirektoratet Region Vest Sogn og Fjordane fylkeskommune Mattilsynet DK Nordfjord Fellesstyret for bondelaga i Stryn Stryn Elveeigarlag Olden Elveeigarlag Stryn Energi Stryn og Hornindal jeger og sportsfiskarlag

Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s.

Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s. Innhald Innhald Samandrag s. 1 Innleiing om tiltaksprogrammet s. 1 Tiltaksprogrammet justert etter høyringa s. 2 Nye tiltak føreslått i høyringa s. 2 1 Miljømåla for vassforekomstane s. 3 Generelle miljømål

Detaljer

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021.

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Vassregion Hordaland PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn. Vedteke av fylkesutvalet 29.11.2011 Vassregionmyndigheit

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Enningdalsvassdraget Haldenvassdraget

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021 Versjon 20.02.2014 Sett inn bilde fra vannområde 1 1 Forord Dette dokumentet er et innspill fra vannområde Enningdalsvassdraget til vannregionmyndigheten

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast Ofotfjorden vannområde Tiltaksanalyse Første utkast 1 2 Forord Vannområdeutvalget i Ofotfjorden har vært styringsgruppe for arbeidet med vannforskriften i Ofotfjorden vannområde. Det er leid inn prosjektleder

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for vannområde PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Versjonsdato: 17. mars 2014 Oppegårdtjern i Frogn kommune. Foto: Sommerseth Design 1 1 Forord PURA, vannområde

Detaljer

Hovudplan for avløp og vassmiljø

Hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune Hovudplan for avløp og vassmiljø 2014 2023 Vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 Innhald Innhald i hovudplan for avløp og vassmiljø Del 1: Samandrag Kortfatta samandrag av innhaldet i hovudrapporten,

Detaljer

1 Forord. Maks ½ side. Sted og dato. Navn/ funksjon. Leder av styringsgruppen for vannområdet

1 Forord. Maks ½ side. Sted og dato. Navn/ funksjon. Leder av styringsgruppen for vannområdet 1 1 Forord Maks ½ side Sted og dato Navn/ funksjon Leder av styringsgruppen for vannområdet 2 Innhold 1 Forord... 2 2 Sammendrag... 5 3 Innledning... 6 4 Om vannområdet... 8 Registrerte vannforekomster:...

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer