Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteplan: Kl Kl Møte med komitelederne Ordinært formannskapsmøte Informasjon: Ordfører Varaordfører Rådmann Saksnr. Innhold 049/15 Finnskogen Oppvekstsenter - leiekontrakt med BUFETAT 050/15 Søknad om deling av grunneiendom - 94/9 Dispensasjon fra kommuneplan 051/15 Detaljreguleringsplan planoverganger på Namnå 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn 052/15 Dispensasjon fra reguleringsplan - omgjøring av hyttetomt til teknisk tomt - Vestgarden hyttegrend Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann

2 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/744 Sigbjørn Sæther Finnskogen Oppvekstsenter - leiekontrakt med BUFETAT Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 049/15 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Rådmann framforhandler en leiekontrakt med BUFETAT om utleie av Finnskogen oppvekstsenter (skoledelen) til bruk som mottak for enslige mindreårige flyktninger. Investeringskostnader til ombygging - med en anslått økonomisk ramme på inntil kr ,- -finansieres med låneopptak. Det forutsettes at investeringskostnadene finansieres med leieinntekter. Sakens dokumenter: Ingen. Herav som vedlegg: Saksopplysninger: BUFETAT har i lengre tid vært i dialog med Grue kommune om en eventuell leie av ledige lokaler til utvidelse av sin virksomhet i Grue kommune. I forbindelse med den økende strømmen av flyktninger, har det dukket opp et akutt behov for lokaler til mottak av enslige mindreårige. Det har kommet inn en konkret forespørsel om leie av de ledige lokalene i Finnskogen oppvekstsenter. BUFETAT ser for seg å kunne huse inntil 10 barn, samt ansatte i de angitte lokaler. Samfunnssal, bibliotek og barnehage vil ikke bli direkte berørt. En avtale om utleie vil kreve noen ombygginger for å kunne tilfredsstille bruksendringen. Det må gjøres en vurdering av lokalene opp mot brannforskrifter og en eventuell lukking av avvik. Det er ennå noe usikkerhet rundt tidsperspektivet, men det ønskes en snarlig ferdigstilling av lokaler og det er anslått et behov de første 5 år og eventuelt lengre. Etableringen vil etter det kommunen er kjent med medføre ca. 10 arbeidsplasser. Vurdering: Grue kommune er godt kjent med BUFETAT som leietaker og aktør innen barnevern. Kommunen har et tett og godt samarbeid med dem. En etablering på Grue Finnskog vil gi arbeidsplasser til personer, samt bety mye for det lokale næringsliv. Kommunens øvrige aktiviteter i bygget blir ikke direkte berørt foruten avlastningstilbudet til barn og unge som det må finnes et annet alternativ til. Det må også gjøres en analyse av forholdet til barnehagen, da denne er samlokalisert med skolelokalet. I anledning av etableringen vil det bli behov for informasjon til nærmiljøet og dette vil det bli tatt initiativ til. Det er en forutsetning for tilrettelegging av bygget at kontrakten gis en varighet som gjør at leieinntektene finansierer investeringskostnadene.

3 Rådmannen vurderer tiltaket som positivt. Dette vil skape arbeidsplasser på Svullrya og kommunens ledige lokaler blir tatt i bruk.

4 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-94/9 15/488 Johny Solvang Søknad om deling av grunneiendom - 94/9 Dispensasjon fra kommuneplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 050/15 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 av 2008 gis det dispensasjon fra kommuneplan slik at deling av ca 2,0 daa godkjennes som omsøkt. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Advokat Tvengsberg Søknad om fradeling på eiendommen gnr 94, bnr 9 i Grue. 2 U Adv. Tvengsberg Søknad om deling av gnr. 94, bnr. 9 3 U Fylkesmannen i Hedmark; Hedmark fylkeskommune Søknad om deling av grunneiendom - 94/9 Dispensasjon fra kommuneplan 4 I Hedmark fylkeskommune Svar - Søknad om deling av grunneiendom - gnr/bnr 94/9 - dispensasjon fra kommuneplan - Grue kommune 5 I Fylkesmannen i Hedmark Uttalelse til søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom gnr 94 bnr 9 - Grue kommune Herav som vedlegg: Søknad om fradeling fra advokat Aina Helene Tvengsberg, på vegne av Tom A. Nilsen Jord, datert Situasjonskart M=1:1000, M=1: 2500 Saksopplysninger: Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 3.1 og 4.1 for fradeling av en bebygd tomt (ca. 2 dekar). Parsellen inneholder hytte, uthus, garasje og utedo med vedskjul. Tomta har tidligere vært en husmannsplass og ligger ved Østre Tysketorpet. Det er gitt tillatelse til fradelingen i medhold av jordloven.

5 Brev fra advokat Aina Helene Tvengsberg, på vegne av Tom A. Nilsen Jord, datert ; viser til begrunnelse i søknaden. Fylkesmannen i Hedmark, datert Fylkesmannen har vurdert saken og har ingen vesentlige merknader ut fra sine fagområder. Kommunen må likevel vurdere om lovens vilkår i 19-2 er oppfylt; - at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og - at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering Hedmark fylkeskommune, datert Planfaglige forhold Her er det snakk om fradeling av en bebygd parsell som tidligere har vært husmannsplass. Det er gitt tillatelse til fradelingen i medhold av jordloven. Fylkesdirektøren forutsetter at kommunen ved behandling av søknaden gjør en samlet vurdering i forhold til bakenforliggende hensyn i lov- og planverk. I tillegg må faren for evt. presedens vurderes. Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til den foreliggende søknaden. Kulturvernfaglige forhold Nyere tids kulturminner: Bygningene er ikke Sefrak-registrert. Fylkesdirektøren kjenner ikke til noen forhold innenfor fagområdet nyere tids kulturminner som kan ha betydning for spørsmålet om fradeling. Automatisk fredete kulturminner: I henhold til våre arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor arealet som søkes fradelt. Fradelingen i seg selv har ingen konsekvens for automatisk fredete kulturminner. Dersom det skal foretas tiltak på eiendommen i forbindelse med fradelingen, vil det være nødvendig å foreta en vurdering om tiltaket er i konflikt med verneformålet i kulturminneloven jf. 11. Skogbruksjefen her, har den gitt tillatelse etter jordlovens bestemmelser. Vurdering: I 3.1 Plankrav, jf Pbl 11-9 nr 1 heter det: For byggeområder kan tiltak som nevnt i plan og bygningsloven (pbl) 20-1, 20-2, samt fradeling til slike formål ikke finne sted før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Jordlovens 9 og 12 skal gjelde inntil ny reguleringsplan er vedtatt jf. jordlovens 2. Videre heter det: I områder med eksisterende fritidsbebyggelse kan kommunen kreve at det utarbeides reguleringsplan ved fradeling, fortetting, vegbygging, innlegging av vann og avløp og andre større tiltak. I 4.1 Generelt, jf Pbl 11-7 nr 5 a og nr 1 I disse områdene er ny eller utvidelse av eksisterende bolig- og ervervsbebyggelse ikke tillatt, med mindre slik bebyggelse er tilknyttet stedbunden næring. Ny landbruksbebyggelse skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn, skogbruk, natur- eller kulturvern, vilt og friluftsliv. Følgende vilkår

6 må oppfylles før tiltak kan godkjennes: a) Tiltak skal plasseres og utformes slik at de passer inn i kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø. b) Det skal etableres tilfredsstillende avkjørsel, avløp, energi- og vannforsyning. c) Tiltaket må ikke berøre områder som er viktig for det biologiske mangfoldet. d) Sak skal forelegges kulturminnemyndigheter for uttalelse. Rådmannen anser at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i formålsbestemmelsene ( 1-1 og 3-1) ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Tilgjengeligheten for allmennheten vil ikke bli endret. Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene. Tiltaket vil ikke gi økt forurensing og vil ikke ha innvirkning på det biologiske miljø. Vi har vurdert forhold til bestemmelsene om bærekraftig bruk nedfelt i naturmangfoldloven Vi har ikke funnet noe som kan gi negative konsekvenser i fht nevnte tiltak

7 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FA-L12, PlanID , GNR-7/112 15/447 Johny Solvang Detaljreguleringsplan planoverganger på Namnå 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 051/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g; I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, egengodkjenner Grue kommunestyre detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå, med bestemmelser datert , sist revidert Sakens dokumenter: Saksutredning med vedtak i formannskapet den , saknr 005/15 Planbeskrivelse, sist revidert består av 1. Sammendrag 2. Bakgrunn for planarbeidet 3. Planprosessen, medvirkning 4. Planstatus og rammebetingelser 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 6. Beskrivelse av planforslaget og konsekvenser 7. Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 8. Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 9. Merknader til høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan, innkomne merknader 10. Avveining av konsekvenser/virkninger 11. Gjennomføring Detaljreguleringsplan, sist revidert Reguleringsbestemmelser, sist revidert Saksopplysninger:

8 Viser til saksutredning til formannskapets behandling den , saknr 005/15. Vurdering: Jernbaneverket avholdt den et informasjonsmøte på Skaslien Gjestgiveri der formålet med møtet var å informere om status i planprosessen og om medvirkning og videre framdrift for planovergangstiltaket på Namnå. Den hadde vi et møte med fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen og Statens vegvesen. Her ble det enighet om at kommunen innkaller Statens vegvesen og Jernbaneverket til et møte for å finne en omforent løsning. Den ble det avholdt et møte med Statens vegvesen og Jernbaneverket i Grue kommune. Tilstede var også medlemmer av arbeidsgruppa for G/S-veg Namnå Kirkenær til stede. I første avsnitt i møtereferatet står det: Herdis Bragelien ønsket velkommen og innledet med konklusjonen i referatet fra møtet med fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen datert ; Kommunen, Statens vegvesen og Jernbaneverket kommer i fellesskap fram til hvordan den omtalte vegarmen skal kunne bidra til å ivareta sykkeltrasèen langs rv. 2 på best mulig måte, og eventuell endring gjøres i pågående reguleringsplan. Kommunen inviterer til møte. Videre konkluderes det med at - Det er beklagelig at intensjonen som foranlediget møtet (konklusjonen i møtereferatet fra fylkesrådet) ikke førte til særlige resultater så langt. (Dette møtereferatet kan om ønskes legges fram for formannskapet). Igangsatt regulering ble kunngjort i Glåmdalen og på internett. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert Det kom inn 8 innspill etter varselet. Merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 8.1 Planen ble 1. gangs behandlet av formannskapet den , hvor planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vedtaket ble kunngjort i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside. Frist for å avgi uttalelse ble satt til Det kom inn 22 innspill etter varselet. Merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 9 I kap. 10 foretas en avveining av konsekvenser/virkninger. Forslagsstiller konkluderer slik: Omfang av vegbygging og utbyggingskostnader er temmelig like for begge alternativene. Ut fra en helhetsvurdering vurderes vegtrase i planforslaget som den beste løsningen for planovergangstiltaket. Samlet sett er planforslaget vurdert å ikke medføre særlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som naturmiljø/grønnstruktur, kollektivholdeplass/gangavstand vurderes det for disse temaene at planen og tiltaket ikke medfører større endringer med vesentlige negative konsekvenser. På grunn av fare for uønskede og trafikkfarlige hendelser ved planovergangene i planområdet anses samfunnssikkerheten som viktigere enn eventuelle ulemper den enkelte gårdbruker og bedrift får ved stengning av planovergangene.

9 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE /404 Steinar Østli Ausland Dispensasjon fra reguleringsplan - omgjøring av hyttetomt til teknisk tomt - Vestgarden hyttegrend Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 052/15 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan slik at tomt 4 gjøres om til teknisk tomt og selges til eier av gnr. 117, bnr. 21, Kaare Andreas Holme Bryhn. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 U Fylkesmannen i Hedmark; Høring - Søknad om dispensasjon fra Hedmark fylkeskommune reguleringsplan, Vestgarden hyttegrend 2 I Fylkesmannen i Hedmark Merknad til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend - Grue kommune 4 I Hedmark fylkeskommune Svar ang. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Vestgarden hyttegrend Herav som vedlegg: Kart Saksopplysninger: Kaare Andreas Holme Bryhn, Haugageilen 14, 2672 Sel, eier den bebygde eiendommen gnr. 117, bnr. 21, som grenser inntil Vestgarden hyttegrend i nordøst. Han ønsker å kjøpe tomt nr. 4 som tilleggstomt til sin eiendom. Han ønsker å kjøpe tomta slik at den ikke blir bebygd og ødelegge for framtidig utsikt. Nederst på omsøkte tomt går det en adkomstvei til tomt 3 (se vedlagte kart). Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for omgjøring av tomt 4 til teknisk tomt. Fylkesmannen har vurdert saken og har ingen vesentlige merknader ut fra sine fagområder. Kommunen må likevel vurdere om lovens vilkår i 19-2 er oppfylt. Hedmark fylkeskommune skriver i sin uttalelse at fylkesdirektøren forutsetter at kommunen ved behandling av saken gjør en helhetlig vurdering i forhold til bakenforliggende hensyn i lov- og planverk. I tillegg må presedensfaren vurderes. Dette må legges til grunn for vedtaket. Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til søknaden.

10 Tiltaket berører ikke nyere tids kulturminner og fylkesdirektøren har ingen merknader til søknaden ut fra hensynet til automatisk fredete kulturminner. Vurdering: Rådmannen anser at hensynene som ligger bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ( 1-1 og 3-1) ikke vil bli tilsidesatt. Gis dispensasjon vil ikke det ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

11

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité plan og samfunn. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann w GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 19.01.2015 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer