Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Informasjon: Ordfører Varaordfører Rådmann Saksnr. Innhold 083/11 Søknad om tillatelse til tiltak - bolig og garasje, gnr 13 bnr /11 Søknad om tillatelse til tiltak - 116/ 70 og 73, anneks hytte Dispensasjon fra kommuneplan 085/11 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg uthus, 16/21 Dispensasjon fra reguleringsplan 086/11 Søknad om midlertidig bruksendring hytte til bolig - 102/3 Dispensasjon fra kommuneplan 087/11 Tertialrapport 2/ /11 Budsjett Kirkenær, Niels F. Rolsdorph Ordfører Kari Andreassen Rådmann

2 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-13/42, FA-L42 09/635 Erik Otterdahl Møller Søknad om tillatelse til tiltak - bolig og garasje, gnr 13 bnr 42 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 083/11 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Cato Kolstad Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 13 bnr 42, garasje Herav som vedlegg: Situasjonskart M=1:2000 Plan- og fasadetegninger, nedfotografert Saksopplysninger: Grue kommune mottok den en byggesøknad og en dispensasjonssøknad til oppføring av bolighus, ca 35 m fra Glomma. Det ble også søkt om oppførelse av garasje, stabbur og driftsbygning. Den har søker valgt å ikke oppføre stabbur og flytte driftsbygningen nærmere huset slik at mer areal kan tilbakeføres jordbruksareal. Boligen er på 224 kvm (BRA), garasjen er på 63 kvm. Det foreligger ingen tegninger på driftsbygningen. Garasjen ønskes plassert 6 m sør for boligen, 1 m fra nabogrense mot vest. Driftsbygningen skal plasseres ca 20 m sør sørøst for boligen, 1 m fra nabogrense mot øst. Eiendommen 13/42 ble godkjent fradelt etter jordloven i møte i formannskapet den I medhold av pbl 7 ble søknaden om dispensasjon til oppføring av bygninger sendt på høring til Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark i brev av Fylkeskommunen kom med uttalelse i brev av der det ble anbefalt at den nye bebyggelsen legges på det gamle tunområdet. Fylkesmannen kom med uttalelse i brev av der det ble frarådd å gi dispensasjon til omsøkt tiltak. Fylkesmannen kan ikke se at det er lagt frem argumenter som gjør at hensynet til jordvernet og kulturlandskapet skal fravikes. Formannskapet behandlet saken i møte den , saknr 073/19, der det ble gitt dispensasjon til oppføring av bolig, garasje, stabbur og driftsbygning på 13/42 som

3 omsøkt. Fylkesmannen blir underrettet om kommunens vedtak i brev av og vedtaket blir påklaget i brev av Fylkesmannen mener at de særlige grunner som det vises til i formannskapets vedtak vil kunne gjøres gjeldende svært mange steder kommunen og kan derfor ikke se at det foreligger særlige grunner til å gi dispensasjon. Formannskapet behandlet klagen fra Fylkesmannen den , saknr 090/09. Klagen fra Fylkesmannen avslås og vedtaket i formannskapet den , saknr 073/09 opprettholdes. Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppnevner i brev datert Fylkesmannen i Oppland som settefylkesmann i klagesaken. Fylkesmannen i Oppland omgjør Grue kommunes vedtak av , saknr. 090/09 og avslår søknaden Ansvarlig søker beordret ovenfor tiltakshaver byggestopp den Byggingen ble igangsatt august 2009 og tatt i bruk Bolighuset ble oppført og tatt i bruk uten at byggetillatelse er gitt. Vurdering: Boligen er oppført uten gyldige tillatelser. Ansvaret for dette ligger hos tiltakshaver. Kommunen kan begjære at bygningen må fjernes og flyttes dit fylkesmannen og fylkeskommunen mener den burde stått. En antar at dette ville medført store kostnader og andre påkjenninger for tiltakshavere med familie. Flytting av boligen vil antagelig beløpe seg til flere hundretusener av kroner kanskje opp til kr ,-. At bygging igangsettes uten at byggetillatelse er gitt er svært beklagelig. Etter ny lov (gjeldende fra ) kan man gi overtredelsesgebyr i størrelsesorden kr ,- noe som viser alvoret i slike saker. Tvangsmulkt eller forelegg kunne vært et verktøy slik at ikke tilsvarende ovetredelser gjentas/innkalkuleres i kommende byggesaker. Gir kommunen tillatelse til den oppsatte boligen, kan bygningsmyndighetene straffe tiltakshaver med bøter (pbl`s kap. XVIII straffeansvar, 110). I Pbl`s 110. Heter det bl.a. med bøter straffes den som forsettelig eller uaktsomt: 2. utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger tillatelse etter bruker eller lar bruke byggverk uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter 93.. I nevnte kapittel (kap.18) er det redegjort for straffeansvaret ved brudd på bygningslovgivningen. Den endelige avgjørelsen må her treffes av domstolene etter straffeprosesslovens regler Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid, 114 Forelegg, 115 Tvangsfullbyrding og 116a Tvangsmulkt, omhandler reaksjoner mot ulovlig byggarbeid. Tillatelser, pålegg og forbud skal håndheves. Det er de lokale bygningsmyndigheter som har hovedansvaret for at loven med bestemmelser etterleves. Hovedprinsippet i forvaltningen er at vedtak som treffes ikke er tvangsgrunnlag i seg selv. Myndighetene må gå til søksmål og få dom for sitt krav når dette ikke frivillig etterkommes. Gjennomføringen - tvangsfullbyrdelsen skjer ved hjelp av namsmyndighetene typisk ved at det fastsettes en løpende mulkt inntil pålegget er oppfylt. I bygningssektoren kan visse tiltak og pålegg kreves gjennomført direkte ( 113 og 115, annet ledd) og visse vedtak har samme virkning som en dom ( 117 og 115, første ledd).

4 Det kan utferdiges såkalt forelegg etter 114. Det er etablert en ordning med tvangsmulkt jfr 116a. I denne saken ser en at nevnte paragrafer ikke kommer til anvendelse hvis formålet er at tiltakshaver skal få godkjent byggesøknaden med den plasseringen som er angitt i søknaden.

5 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-116/70 11/301 Johny Solvang Søknad om tillatelse til tiltak - 116/ 70 og 73, anneks hytte Dispensasjon fra kommuneplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 084/11 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k; I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 av 2008 gis det dispensasjon fra kommuneplan slik at annekset på 22 kvm (BYA) kan oppføres som omsøkt. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Erling Taasen Søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 116, bnr. 70 og 73 - hytteanneks 2 U Hedmark fylkeskommune; Søknad om tillatelse til tiltak - anneks hytte, 116/70 og 73 Dispensasjon fra kommuneplan Fylkesmannen i Hedmark 3 I Hedmark Fylkeskommune Svar ang. søknad om dispensasjon gnr 116/70, 73 4 I Fylkesmannen i Hedmark Merknad til søknad om dispensasjon - anneks til hytte gnr 116 bnr 70 og 73 5 I Erling Taasen Kommentarer til søknad om dispensasjon fra kommuneplan - anneks 116/70 Herav som vedlegg: 1. Plan- og fasadetegning, nedfotografert 2. Situasjonskart M=1: Perspektivskisse 4. Vedlegg til kommentarer, datert situasjonskart (vedlegg 1), bilde dagens situasjon (vedlegg 2) Saksopplysninger: Annekset i to etasjer, med bruksareal på 31 kvm skal plasseres i et gammelt grustak, 9,5 m nord nordøst for hytta, 30 m sør for utløpet av Nøklevatnet. Annekset har en mønehøgde på

6 5,8 m mot nord (3 m mot sør) og gavelhøgde på 4,4 m. Eiendommen ligger 11 km sørøst for Svullrya, sør for Nøklevatnet med grense mot Sverige, innenfor LNF-område C på kommuneplanen. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse nr 10 (forbud mot bygging innenfor 100-metersbelte langs vassdrag). Erling Taasen begrunner sin søknad datert slik: Historikk Behov Tilbygget

7 Hedmark fylkeskommune uttaler den bl.a.: Når det gjelder kulturvernfaglige forhold ser ikke fylkesdirektøren det som nødvendig å foreta arkeologisk befaring. Ved oppdagelse av automatisk fredete kulturminner skal alt arbeid stanses og melding om funn straks skal sendes kulturvernseksjonen. Fylkesmannen i Hedmark uttaler den bl.a.

8 I brev av kommenterer Erling Taasen, Fylkesmannens og fylkeskommunens merknader slik: Jeg mener det er flere forhold som danner grunnlag for at kommunen kan gi en dispensasjon for å få satt opp dette lille annekset på min eiendom. Nøklevannsbua fremstår i seg selv som et lite stykke kulturminne, der den ligger tett ved elveutløpet, og passer inn i landskapet. Den fremstår som en liten og bruksvennlig hytte for familien, og for alle som ferdes langs vannet. Som det fremgår av vedlagte bilder, ble det ved bygging av demningen tatt ut betydelig grus av en liten åskam inntil utløpet, og et lite anneks i grustaket vil på ingen måte endre det visuelle uttrykket denne plassen gir. Oppsummert vil jeg vise til 4 hovedpunkter som bør vektlegges som grunnlag for en dispensasjon for bygging av annekset. Grustaket, som et åpent sår i naturen slik det fremstår idag, vil bli "lukket" med et lite stabbur. Denne lille perlen av et stykke Finnskog med fløtebua og et lite stabbur bygget inn i terrenget, vil gli naturlig inn i landskapet og følge stedets karakter. All utbygging på vår eiendom må evt. være basert på en dispensasjon da hele 87% av eiendommen ligger innen for byggeområder med hensyn til avstand fra vassdraget. For ikke å berøre sonen for vassdrag ville et anneks måtte ligge ved svenskegrensen, langt fra Nølevannsbua. Dette vil ikke være hensiktsmessig, praktisk eller i pakt med stedets karakter. Eiendommens beliggenhet, grustaket og stedets historie vil samlet sett ikke skape presidens for andre dispensasjonssaker dersom det gis dispensasjon i denne spesielle saken. Fylkesmannen beskriver i sitt brev at det ikke er bilveg til eiendommen, da familien har valgt en hytteform hvor vi kan leve tettere på naturen, uten bilveg, elektrisitet og med vann i bekken. Jeg har selv en sterk tilknytning til skogen der mine forfedre har levet og bruker hytta svært mye. Livets gang er slik at vi blir flere i familien, og at det er ønskelig med noe mer

9 soveplass. Jeg er jeger og leder på elgjaktlaget i dette området og bor deler av året på hytta. Som pensjonist vil det bli enda mer tid på hytta, og muligheten for å ha barn og barnebarn med i naturen vil være viktig også for fremtidige generasjoner. Vurdering: For begrunnelse, se brev fra Erling Taasen Rådmannen anser at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i formålsbestemmelsene ( 1-1 og 3-1) ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Annekset har en beskjeden størrelse, utformingen er spennende og godt tilpasset terrenget og plasseringen er til tross for avstanden til vassdraget god i fht eksisterende hytte og tomtens arrondering. Annekset vil ikke bli liggende vesentlig nærmere vassdraget enn eksisterende hytte. Tilgjengeligheten for allmennheten vil ikke bli redusert. Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene. Det gamle grusuttaket vil som søker uttaler, bli lukket. Overnattingskapasiteten økes. Omsøkt tiltak synes bedre enn om annekset skulle bli plassert utenfor 100-metersgrense. Kommuneplanbestemmelse nr 10. har et flersidig verneaspekt: vern mot forurensning sikre det biologiske miljø i vassdragene landskapsvern flomvern tilgjengelighet for allmennheten Tiltaket vil ikke gi økt forurensing og vil ikke ha innvirkning på det biologiske miljø. Da byggingen vil skje i et tidligere grusuttak vil det ikke ha negative konsekvenser på landskapet. Stein Sorknes, her har vurdert forhold til bestemmelsene om bærekraftig bruk nedfelt i naturmangfoldloven Stein Sorknes innehar kompetanse når det gjelder naturmangfoldet og har ikke funnet noe som kan gi negative konsekvenser i fht nevnte tiltak. Fylkesmannen anbefaler en streng praksis når det gjelder dispensasjoner i vassdragene. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere når statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt. Rådmannen er enig i at det generelt skal være en restriktiv holdning til bygging innenfor 100- meter sonen langs vassdragene våre. I dette tilfellet ser en allikevel at denne saken ikke vil danne presedens (dette med tanke på beliggenhet, utseende og naturgitte forhold). Rådmannen ser ikke helt klart om Fylkesmannen eller fylkeskommunen har uttalt seg spesielt negativt i denne saken og mener at tiltakets størrelse, plassering m.v ikke har slike konsekvenser at statlige eller regionale rammer bør vektlegges så sterkt i dette tilfellet.

10 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-16/21 11/434 Johny Solvang Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg uthus, 16/21 Dispensasjon fra reguleringsplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 085/11 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k ; I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan slik at tilbygget til garasjen på 74 kvm kan plasseres som omsøkt. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Jørn Sandermoen Søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 16, bnr Nybygg garasje Herav som vedlegg: Utsnitt fra reguleringsplankart (M=1:1000) med angivelse av bygningenes plassering Plan- og fasadetegninger (M=1:100). Saksopplysninger: Det søkes om å sette opp et tilbygg til garasje på 74 kvm (BTA). Tilbygget skal inneholde verksted/hobbyrom og carport på grunnplanet. Loftet (som ikke er måleverdig) skal inneholde lager/bod. Den eksisterende garasjen er på 71 kvm. Tilbygget skal plasseres vest for eksisterende garasje inntil nabogrense mot nord. Byggegrense på reguleringsplanen er 4 meter mot nabogrensa. Eiendommen ligger 120 m vest for Dagmar Herstad veg, 220 m sørvest for Hjørnet, innenfor byggeområde for boliger (B3) på reguleringsplanen Kirkenær vest. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan (byggegrense mot nabo). Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark ønsker ikke å uttale seg i denne saken. Vurdering:

11 Rådmannen anser at hensynene som ligger bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ( 1-1 og 3-1) ikke vil bli tilsidesatt. Eier av naboeiendommen gnr 16 bnr 17 har gitt samtykke til tilbyggets plassering. BYA for omsøkt eiendom er på 25 %. Feltet B3 er på 6,2 daa og kan da ha et bebygd areal på ca 1500 kvm. Gis det dispensasjon vil ikke det ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

12 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-102/3, FA-L44 11/478 Johny Solvang Søknad om midlertidig bruksendring hytte til bolig - 102/3 Dispensasjon fra kommuneplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 086/11 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k; I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 av 2008 gis det dispensasjon fra kommuneplan slik at hytta kan benyttes som bolig til og med desember Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Bent Sigbjørn Sæther Bruksendring, gnr 102 bnr 3 Herav som vedlegg: Begrunnet søknad fra Sigbjørn Sæther, datert Situasjonskart M=1:5000 og M=1:1000 Saksopplysninger: Hytta med et bruksareal på 37 kvm, inneholder kjøkken, stue, ett soverom. Det er ikke innlagt vann eller WC. Det er utedo ved hytta. Hytta ligger 100 m sør-sørvest for Fv 201, øst for Kjerringvika, ca 2 km sørøst for Finnskogen Tusist & Villmarksenter innenfor LNF-område C på kommunedelplanen Skasberget. Fylkesmannen og Hedmark fylkeskommune har (per telefon den ) ingen merknader. Vurdering: For begrunnelse, se brev fra Sigbjørn Sæther. Nærmeste nabohytte ligger ca 250 m unna. Det anses at bruken ikke vil være til sjenanse for nabo. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsene ( 1-1 og 3-1) vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon vil ikke ha vesentlig negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Vi kan ikke se at tiltaket har negativ innvirkning ift. forurensing, på det biologiske miljøet i vassdraget, på landskapsvernet og ift. flom. Tiltaket har ingen negative konsekvenser når det gjelder tilgjengelighet for allmennheten.

13 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE /301 Turid J. Bjerkestrand Tertialrapport 2/2011 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 087/11 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Tertialrapporten for 2. tertial tas til etteretning og godkjennes. 2. Tilleggsbevilgning til vegvedlikeholdet fra Givas IKS innvilges delvis slik: - kr til forberedelse til vintervedlikehold og - inntil kr til vintervedlikehold fram til totalt kr ,- som finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger kto Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 73 I Kari Andreassen VS: Tilleggsbevilgning vegvedlikehold Grue kommune Tertialrapport 2/2011 Herav som vedlegg: 1. Tertialrapport 2/ Tilleggsbevilgning vegvedlikehold Saksopplysninger: Ifølge årshjulet for Grue kommune skal det utarbeides tre økonomirapporter til kommunestyret 1. og 2. tertial samt årsregnskapet. 1. tertial ble behandlet i kommunestyret Vurdering: Det vises i sin helhet til vedlegget for presentasjon av saken. I tillegg har det kommet anmodning om tilleggsbevilgning fra Givas IKS på kr ,- - se vedlegg. Det avsatte budsjettet for Grue kommune på kr ,- er vår ramme som Givas IKS må holde seg

14 innen for. Dette har ikke skjedd, og det søkes nå om tilleggsbevilgning. Dette foreslås at man imøtekommer delvis ved kr ,- som forberedelse til vintervedlikehold og inntil kr ,- til vintervedlikehold. Kr ,- dekkes ved bruk av reserverte bevilgninger.

15 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE /314 Turid J. Bjerkestrand Budsjett 2012 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 088/11 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 legges ut på høring med følgende tilføyelser: 1. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (start-lån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas på sum prosjekt. 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskattelovens 12 a). For øvrig jfr. Eiendomsskattelovens 13. I medhold av eiendomsskatteloven 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 15 mill kroner i Sparebanken Hedmark. Likviditetslånet gjøres opp pr ihht kommunelovens bestemmelser. 7. Marginavsetningen til skatt økes fra 10,5 % til 11 % fra og med Sakens dokumenter :

16 1. Budsjett Særutskrift fra Glåmdal sekretariat. Herav som vedlegg: 1. Budsjett Særutskrift fra Glåmdal sekretariat. Saksopplysninger: Budsjett Det vises til framdriftsplan for budsjettutarbeidelsen og vedtatt årshjul for Grue kommune. Vurdering: Budsjettet for 2012 baserer seg på: - kommuneplanens samfunnsdel - budsjett økonomiplan vedtatt statsbudsjettforslaget framlagt endrede forutsetninger etter at økonomiplanen er vedtatt Det vises til vedlagte budsjettdokument. Kopi til underretning: Fylkesmannen i Hedmark Glåmdal revisjon IKS Glåmdal sekretæren IKS

17

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer