Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidstakerrepresentantene Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Anita Guldahl (Fagforbundet Oslo) Ulrich Vollmerhaus (Skolenes Landsforbund) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Møtende varamedlemmer: Forfall: Ole Otterstad for Aina Andersen (Utdanningsforbundet) Per Korsvik, vara for Tone Tenfjord (OMR) Tone Tenfjord (OMR) Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Andre: Astrid Merete Svele (ADP/Justeam) Harald Øvland (ASA) Faste orienteringer, skolebehovsplanen. Kari Wennemo (leder av inntakskontoret) Orientering om endring av inntaksordning. Bente Fredheim (FAG) Prosjektleder 3-årig utviklingsprosjekt. Protokollfører: Elin Fagerli Saksnummer 12/00004 Arkivkode: 041 1

2 Sakskart Side Innkalling og saksliste ble godkjent. Faste orienteringer i MBU -Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen -HR-system -Rektortilsettinger Godkjenning av protokoll GP-7/13 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Saker til orientering SO-43/13 12/ Oppfølgingsliste til MBU SO-44/13 11/ Saker til behandling SB-17/13 11/ Saker til drøfting SD-2/13 12/ Informasjon fra direktøren Orientering om endring i ansvarsoppgaver - 6 stillinger ved Nordre Aker skole inngår i Kompetanseenheten for elevadferd og læringsmiljø Tilsyn spesialundervisning - skoleåret 2010/ Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 Organisering av vaktmestertjenesten - orientering om arbeidsgruppen, utførte og planlagte tiltak Evaluering av arbeidet i Utdanningsetatens MBU - 1. halvår Eventuelt Andre saker - Søknad om midler fra OU-fondet - Evaluering av møtet Astrid Søgnen Møteleder Hilde Bentsen Sekretær 2

3 Faste orienteringer i MBU Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen - Harald Øvland (avd. direktør, ASA) informerte om at befolkningsprognosen er satt litt ned (særlig i sentrumsområdene). Det fører til litt bedre tid i noen prosjekter, mens det vil være stram fremdrift i andre prosjekter. Dette kan få konsekvenser for Skolebehovsplanen på lengre sikt, men vil ikke ha noen virkning for prosjektene i Arbeidstakerrepresentantene stilte spørsmål om konsekvenser av vedtaket om at elektrolinjen blir på Etterstad vgs, og ikke flyttes til Holtet vgs. Harald Øvland informerte om at denne saken vil bli utredet på nytt. - Arbeidstakerrepresentantene stilte også spørsmål vedr. nedleggelse av Manglerud vgs. Lærere er usikre på hvilke skoler de flyttes til når Manglerud vgs legges ned. Harald Øvland informerte om at dette ikke er avklart, men det var enighet om at personalet må få informasjon så snart dette er avklart. HR-system - Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte om at det i høst vil være fokus på kvalitetssikring av innlagte opplysninger i kompetansemodulen, riktig bruk av rekrutteringsmodulen samt implementering av HMS-modulen. Rektortilsettinger Oversikt ble delt ut i møtet. Tatt til orientering. 3

4 Godkjenning av protokoll GP-7/13 Godkjenning av protokoll fra møte Behandlet av Møtedato Saknr 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-1/13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Møtebehandling Arbeidstakerrepresentantene fremmet forslag til følgende endringer og tilføyelser i protokoll fra SO-39/13 - Protokolltilførsel: Arbeidstakerrepresentantene mener at overgangsprøvene 7. trinn skal gjøres frivillige for skolene dersom skolene selv har egne innarbeidede kartleggingsopplegg. - SB-16/13 Vedtatte reviderte prosedyrer evalueres i september Arbeidstakerrepresentantene ønsket å stryke uthevet tekst i punkt 13: Til stede er til vanlig driftsstyreleder, områdedirektør og en representant fra ADP, samt 3 tillitsvalgte på etatsnivå, en for pedagogisk personale, en for ikke-pedagogisk personale og en fra Skolelederforbundet, som organiserer flertallet av rektorene. Arbeidsgiversiden tok arbeidstakerrepresentantenes ønske til etterretning. Uthevet tekst blir dermed strøket fra punkt 13. Arbeidstakerrepresentantene mener at tidligere punkt 1, som er foreslått strøket, tas inn igjen etter nytt punkt 12, dvs. før intervjuer gjennomføres. I tidligere punkt 1 sto: I forkant av utlysningsprosessen: Innhenter skolens syn på hvilke forhold som bør vektlegges ved utvelgelse av ny rektor ved samtaler med avgående rektor, øvrig ledelse, lokale tillitsvalgte for det pedagogiske personalet og for det ikke-pedagogiske personalet, leder for driftsstyret, og ved videregående skoler, leder for elevrådet. Arbeidsgiversiden imøtegikk forslaget, og fastslo at det ikke vil bli gjort endringer i prosedyren. Protokoll fra møte ble godkjent med endringer og tilføyelser i protokollen. 4

5 [Lagre] Saker til orientering SO-43/13 Oppfølgingsliste til MBU Behandlet av Møtedato Saknr 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-1/13 Forslag til vedtak/innstilling: Oppfølgingsliste til MBU gjennomgås og ajourføres. Møtebehandling Oppfølgingsliste til MBU ble gjennomgått og ajourført. [Lagre] 5

6 SO-44/13 Orientering om endring i ansvarsoppgaver - 6 stillinger ved Nordre Aker skole inngår i Kompetanseenheten for elevadferd og læringsmiljø Behandlet av Møtedato Saknr 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-2/13 Forslag til vedtak: MBU tar saken til orientering. Møtebehandling Margaret Westgaard (avd. direktør, EFP) orienterte om endring av arbeidsoppgaver for seks ansatte ved Nordre Aker skole. De fleste elevene med psykiske vansker gis poliklinisk behandling ved BUP og får opplæring ved nærskolen. De seks ansatte skal bistå nærskolene med å tilpasse opplæringen til disse elevene. Denne delen av aktiviteten ved Nordre Aker skole inngår i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø fra 1. januar Dette er ikke en sak om overtallighet, men om endring av arbeidsoppgaver for de seks ansatte. MBU tok saken til orientering. 6

7 Saker til behandling SB-17/13 Organisering av vaktmestertjenesten - orientering om arbeidsgruppen, utførte og planlagte tiltak Behandlet av Møtedato Saknr 1 Direktørmøtet SO-20/13 2 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-1/13 3 Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten (AMU) Forslag til vedtak/innstilling: MBU slutter seg til de tiltakene som er skissert i saksfremlegget. Møtebehandling Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte: MBU i UDE vedtok i møte at det skulle settes i gang et arbeid for å utrede fremtidig organisering av vaktmestertjenesten. Som ledd i dette utredningsarbeidet, vil det i uke 38 bli foretatt en kartlegging av vaktmestrenes arbeidsoppgaver. Kartleggingen vil foregå på 32 utvalgte skoler. Vaktmestrene/driftslederne og rektor eller den som er personalansvarlig for vaktmestrene vil bli innkalt til et eget informasjonsmøte der detaljene rundt kartleggingen vil bli gjennomgått. MBU sluttet seg til de tiltakene som er skissert i saksfremlegget. [Lagre] 7

8 Saker til drøfting SD-2/13 Evaluering av arbeidet i Utdanningsetatens MBU - 1. halvår 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SD-2/13 2 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SD-1/13 Saken ble utsatt fra møtet i Medbestemmelsesutvalget (MBU) sak SD-2/13. Møtebehandling Arbeidstakerrepresentantene startet evalueringen med å fremme sine synspunkter vedr arbeidet i MBU for første halvår Følgende punkter ble nevnt: Det er positivt å evaluere hvert enkelt møte i stedet for å samle opp. Lengre tid på møtene i AU-MBU oppleves som positivt. Når det gjelder gjennomføring av møtene, opplever man at tonen jevnt over er god, og i positiv utvikling, men at det kan være utfordrende å være uenige med arbeidsgiversiden i noen saker. Det er viktig at arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden har respekt for hverandre som likeverdige partnere. Som en del av en bra møtekultur ble det ytret ønske om at telefoner slås av, og at man gir beskjed ved behov for å bruke telefonen. Arbeidstakerrepresentantene opplever en forbedring av kommunikasjon partene imellom sammenlignet med tidligere. Arbeidstakerrepresentantene oppfatter at saker blir diskutert på en fordomsfri måte. Det ble gitt uttrykk for at arbeidstakerrepresentantene er godt fornøyd med samarbeidet i MBU. Arbeidstakerrepresentantene mener de blir hørt når saker som angår medlemsmassene de representerer, er til behandling. Det etterlyses riktig saksnummer på "Faste orienteringer" i innkallingen, og det ble bedt om at innkallinger og protokoller publiseres på Tavla. 8

9 Fra arbeidsgiverrepresentantene ble følgende punkter nevnt: Arbeidsgiversiden påpekte at det ikke alltid er mulig å unngå å bruke telefonen i møter, men slutter seg til arbeidstakerrepresentantenes synspunkt om at man gir beskjed dersom det er nødvendig å benytte telefon under møtene. Det er viktig at møtene evalueres hver gang. Arbeidsgiversiden er enig i at det er en god tone i møtene, og poengterte at begge parter er ansvarlig for god kommunikasjon og en god tone i møtene. Det må være rom for engasjement. Møtene oppleves som konstruktive, og partene kommer sammen frem til løsninger. Fra arbeidsgiver oppleves det som en positiv utvikling at MBU ikke behandler enkeltsaker, men saker av mer prinsipiell natur. Begge parter tar ovennevnte synspunkter til etterretning. [Lagre] 9

10 Informasjon fra direktøren Informasjon fra Astrid Søgnen (direktør): - Torger Ødegaard vurderer å fremme sak om sosial mobilitet. - Status mht "Ny giv". Spesiell oppmerksomhet på elever på 10. trinn. Bra fremgang litt svakere enn i fjor, men færre elever er med. - Tung innsats knyttet til matematikk. 15 skoler som har hatt tilbakegang tre år på rad, har vist fremgang for første gang. 12 av 15 skoler har gått frem. 2 av 15 skoler har hatt tilbakegang, mens 1 skole har ikke hatt noen endring i resultater. Dette viser at konkret innsats nytter. - "Talenttilbud" 8. trinn. Elever har evaluert dette, og 88 % ønsker å være med i år også. - Samarbeidet med Universitetet i Oslo om matematikk har gitt meget gode resultater. Informasjon fra Bente Fredheim (avd. direktør, FAG): - Bente Fredheim informerte om skoleutviklingsprosjektet Kuben har tilrettelagt for et samarbeid med arbeidslivet. Notat vedr prosjektet ble delt ut. Informasjon fra Margaret Westgaard (avd. direktør, EFP): - Margaret Westgaard delte ut skriftlig informasjon som er sendt til skolene med viktig informasjon for skoleåret 2013/14. Informasjon fra Elin Reite (avd. direktør, PED): - Det er hittil 260 påmeldt til Forsterket lærerutdanning 2013/14. Brosjyrer ble delt ut i møtet. Informasjon fra Kari Wennemo (leder for Inntakskontoret): - Kari Wennemo orienterte om at det pågår en høring om endring av inntaksordningen. Når det foreligger en sak som skal til Bystyret, tas saken opp i MBU, under forutsetning av at tidsplanen tillater det. 10

11 Andre saker Søknad om midler fra OU-fondet for virksomheter: - Det foreligger to søknader om midler fra OU-fondet. Det ble vedtatt at disse sendes til OU-fondet for behandling. Særskilt elevpris Asperger diagnosekriterier: - Arbeidstakersiden stilte spørsmål om, og melding av bekymring for, at Asperger er utelatt fra autismegruppen når det gjelder elevgrupper som kan søke om særskilt elevpris. De spurte om dette ville få betydning for tildeling av særskilt elevpris. Margaret Westgaard opplyste om at Aspberger siden 2010 ikke hadde vært definert inn i autismegruppen. Det er derfor ingen endring mht elevpris hva denne gruppe angår. Evaluering av møtet: - Et bra møte med god stemning. 11