Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter:"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10 B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter: Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet ) Anita Guldahl (Utdanningsetatens fagforening) Ulrich Vollmerhaus (Skolenes Landsforbund), Per Korsvik (OMR) for Tone Tenfjord Tone Tenfjord (OMR) Andre: Bjørn Marthinsen i sak SO 7/13 Roy Venge Tollefsen i sak SO 6/13 og SB 4/13 Bård Busterud i sak SB 2/13 Protokollfører: Linda S. Pedersen Innkalling og saksliste godkjent. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll GP- 1/13 12/ Godkjenning av protokoll fra møte

2 Saker til orientering SO- 1/13 SO- 2/13 SO- 3/13 12/ / / Oppfølgingsliste til MBU Faste orienteringer i MBU 6 Rusforebyggende arbeid og bruk av narkotikahund 7 SO- 4/13 13/ ADMINISTRATIVE LØNNSPLASSERINGER I UTDANNINGSETATEN SO- 5/13 13/ Overgangsprøver 4. trinn 9 SO- 6/13 11/ Ny ressursfordelingsmodell OVO- Høring 10 SO- 7/13 13/ Deltakelse i brukerundersøkelser IKT ved skolene 11 Saker til behandling SB- 1/13 13/ Øremerkede lærerstillinger 12 SB- 2/13 12/ Aktivitetsplan for byomfattende tilbud for spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2013/ SB- 3/13 12/ Aktivitetsplan for alfabetiserings- og mottaksgruppene skoleåret SB- 4/13 13/ Gjennomgang av Oslo VO Servicesenter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl SB- 5/13 13/ Lærerløftet Oslo - endring i stipendbeløp på særlig prioriterte fagområder 16 SB- 6/13 11/ Leksehjelp og faglig fordypning skoleåret Saker til drøfting Eventuelt Andre saker Informasjon Evaluering av møtet 2

3 Sted, Astrid Søgnen Møteleder Hilde Bentsen Sekretær 3

4 Godkjenning av protokoll GP-1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-1/13 Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte godkjent. 4

5 Saker til orientering SO-1/13 Oppfølgingsliste til MBU Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-1/13 Oppfølgingsliste pr gjennomgås og ajourføres. Oppfølgingsliste pr gjennomgått og ajourført. 5

6 SO-2/13 Faste orienteringer i MBU 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-2/13 Informasjon om: - Skolebehovsplanen - HR-prosjektet - Rektortilsettinger tas til orientering. Skolebehovsplanen: - Ble ikke gitt noen orientering HR-prosjektet: - Innføringen av kompetansemodulen fortsetter gradvis nå i vår slik at alle skoler skal ha registrert kompetanse for skoleledere og undervisningspersonell innen juni Rekrutteringsmodulen er i full drift og det er meget gode erfaringer med den. - Kursopplegg i de ulike moduler fortsetter. - Det skal foretas en evaluering av innføringen så langt i februar. - HMS-modulen piloteres i mars/april. Rektortilsettinger ble sendt ut til utvalgets medlemmer i forkant av møtet. Informasjon om: - HR-prosjektet - Rektortilsettinger tatt til orientering. 6

7 SO-3/13 Rusforebyggende arbeid og bruk av narkotikahund 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-3/13 Informasjon om status tas til orientering. Utdanningsforbundet etterlyser svar på brev sendt til UDE. De er opptatt av det formelle og juridiske ved ordningen i sin helhet. Saken gjennomgått. Arbeidstakerrepresentanter melder eventuelt saken opp igjen etter svar fra UDA på tidligere sendt brev. 7

8 SO-4/13 ADMINISTRATIVE LØNNSPLASSERINGER I UTDANNINGSETATEN Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-4/13 Medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten tar redegjørelsen til orientering. Arbeidstakerrepresentantene ønsker en halvårlig oversikt. Medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten tok redegjørelsen til orientering. Det utarbeides heretter halvårlige oversikter over administrative lønnsplasseringer. 8

9 SO-5/13 Overgangsprøver 4. trinn 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-5/13 Informasjon om pedagogisk grunnlag og opplegg for overgangsprøver 4. trinn tas til orientering. Elin Reite (PED) orienterte om prøveplanen i Oslo. I tillegg initierer skolene selv prøver ut fra behov. Protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene ber om at de planlagte overgangsprøvene i mai/juni på 4. trinn ikke gjøres obligatoriske, men at skolene selv får anledning til å vurdere om de vil ta dem i bruk. Organisasjonene ber samtidig om en evaluering av den overgangsprøven som allerede er i bruk på 7.trinn. UDA ba organisasjonene ta hensyn til at skolenes tidsbruk til undersøkelser og evaluering kontinuerlig må vurderes. Informasjon om pedagogisk grunnlag og opplegg for overgangsprøver 4. trinn tatt til orientering. PED-avdelingen gjennomgår i neste møte det nye opplegget for IOP-verktøy og digital Fronter m.m. Protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene ber om at de planlagte overgangsprøvene i mai/juni på 4. trinn ikke gjøres obligatoriske, men at skolene selv får anledning til å vurdere om de vil ta dem i bruk. Organisasjonene ber samtidig om en evaluering av den overgangsprøven som allerede er i bruk på 7.trinn. 9

10 SO-6/13 Ny ressursfordelingsmodell OVO- Høring 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-6/13 - Høringsuttalelser systematiseres, samt at det utarbeides risikoanalyse, se vedlegg 2. - Styringsgruppen innkalles til gjennomgang av høringsuttalelser og konklusjoner. - Saken legges frem for MBU i februar. - Ny ressursfordelingsmodell innføres Roy Venge Tollefsen redegjorde. Forslag fra arbeidstakerrepresentantene: Referansegruppen innkalles også til møte i tillegg til styringsgruppen. - Høringsuttalelser systematiseres, samt at det utarbeides risikoanalyse, se vedlegg 2. - Styringsgruppen og referansegruppen innkalles til gjennomgang av høringsuttalelser og konklusjoner. - Saken legges frem for MBU i februar. - Ny ressursfordelingsmodell innføres

11 SO-7/13 Deltakelse i brukerundersøkelser IKT ved skolene 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-7/13 Informasjon om rutiner for deltakelse i brukerundersøkelser IKT ved skolene tas til orientering. UDA har ingenting i mot økt deltakelse i brukerundersøkelser, men må til enhver tid vurdere skolenes tidsbruk til undersøkelser og evalueringer. Dette kan ses i sammenheng med de 3 store IKT-anskaffelser som skal foretas. Det legges fram sak i neste møte om status, videre arbeid og pilotering. Deltakelse i brukerundersøkelser om IKT ses i sammenheng med de 3 store IKTanskaffelser som skal foretas. Det legges fram sak i neste møte om status, videre arbeid og pilotering. 11

12 Saker til behandling SB-1/13 Øremerkede lærerstillinger 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-1/13 Saksframlegget tas til orientering og følges opp av EFP/ØKO i samarbeid med områdedirektørene EFP utformer søknaden til Utdanningsdirektoratet og områdedirektørene igangsetter arbeidet med å rekruttere lærere Saken er en orienteringssak. Informasjon: Orienterte om at skoler som får statlige ressurser til å øke lærertettheten, kan tilby faste stillinger dersom skolen ønsker det. Den statlige ordningen er 4-årig, men skoleeier må søke hvert år. EFP sender kopi av søknaden til arbeidstakerrepresentantene. Saksframlegget tas til orientering og følges opp av EFP/ØKO i samarbeid med områdedirektørene EFP utformer søknaden til Utdanningsdirektoratet og områdedirektørene igangsetter arbeidet med å rekruttere lærere EFP sender kopi av søknaden til arbeidstakerrepresentantene. 12

13 SB-2/13 Aktivitetsplan for byomfattende tilbud for spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2013/ Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-2/13 Medbestemmelsesutvalget slutter seg til den vedtatte aktivitetsplanen for byomfattende tilbud for spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2013/2014. Bård Busterud redegjorde. Medbestemmelsesutvalget sluttet seg til den vedtatte aktivitetsplanen for byomfattende tilbud for spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2013/

14 SB-3/13 Aktivitetsplan for alfabetiserings- og mottaksgruppene skoleåret Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-3/13 Medbestemmelsesutvalget slutter seg til den vedtatte aktivitetsplanen for alfabetiserings- og mottaksgruppene skoleåret 2013/2014. Bård Busterud redegjorde. Medbestemmelsesutvalget sluttet seg til den vedtatte aktivitetsplanen for alfabetiserings- og mottaksgruppene skoleåret 2013/

15 SB-4/13 Gjennomgang av Oslo VO Servicesenter Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-4/13 MBU tar saken til orientering Roy Venge Tollefsen redegjorde. MBU tok saken til orientering 15

16 SB-5/13 Lærerløftet Oslo - endring i stipendbeløp på særlig prioriterte fagområder 1 Direktørmøtet SB- 96/13 2 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-5/13 1. På bakgrunn av økt kompetansebehov hos lærere på særlig prioriterte fagområder i Osloskolen økes stipendbeløpet fra kr ,- til kr ,- ved studier på 30 studiepoeng innen matematikk, norsk, fremmedspråk og grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning fra og med Lærere på ungdoms- og videregående trinn gis anledning til å søke om kommunalt stipend til studier innen matematikk, selv om disse lærerne også har et tilbud innen den statlige videreutdanningsordningen. Elin Reite redegjorde. 1. På bakgrunn av økt kompetansebehov hos lærere på særlig prioriterte fagområder i Osloskolen økes stipendbeløpet fra kr ,- til kr ,- ved studier på 30 studiepoeng innen matematikk, norsk, fremmedspråk og grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning fra og med Lærere på ungdoms- og videregående trinn gis anledning til å søke om kommunalt stipend til studier innen matematikk, selv om disse lærerne også har et tilbud innen den statlige videreutdanningsordningen. 16

17 SB-6/13 Leksehjelp og faglig fordypning skoleåret Direktørmøtet SB- 103/13 2 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-6/13 Innen rammen av Kunnskapspakken 2013 er det avsatt i alt 12 millioner kroner til leksehjelp. I denne saken blir det redegjort for: Fordeling av leksehjelpsmidler i 2013 til skolebasert leksehjelp, leksesentrene og frivillige organisasjoner Resultatutvikling på feltet innenfor brukertilfredshet og deltakelse. Tilrådning Direktørmøtet slutter seg til planene for leksehjelp 2013, med de forslag til tildeling av leksehjelpsmidler som framgår av saken. Direktørmøtet tar redegjørelsen om deltakelse og tilfredshet med leksehjelpstilbudet til orientering. Tillegg: Det fremmes samlesak om leksehjelp etter rapportering våren MBU sluttet seg til planene for leksehjelp 2013, med de forslag til tildeling av leksehjelpsmidler som framgår av saken. MBU tok redegjørelsen om deltakelse og tilfredshet med leksehjelpstilbudet til orientering. Det fremmes samlesak om leksehjelp etter rapportering våren

18 Eventuelt: Informasjon: Elin Reite, PED-avdelingen, tok en gjennomgang av TAVLA og hva skolene finner der av informasjon og fagstoff m.m. Direktøren: - Det har vært en del oppslag i media som er en utfordring å forholde seg til. Vil presisere at UDA har full tillit til at skolene/rektorene følger det nasjonale regelverket for gjennomføring av prøvene. - Orienterte kort om regnskap 2012 Følgende ble tatt opp av arbeidstakerrepresentantene: - Noen av vedleggene i sakspapirene kan ikke åpnes. Arbeidet med å løse dette problemet må prioriteres til neste møte. - Skolene lyser fortsatt ut merkantile stillinger med vikarinnkalling som arbeidsoppgave. UDA har sendt ut informasjon etter MBU's vedtak om stillingsstruktur for kontoradministrative stillinger. For øvrig er det skolene selv som lyser ut stillinger og som formulerer utlysningstekst. Evaluering av møtet: - Viser til innspill om at vedlegg i sakspapirene ikke kan åpnes - Kategorisering av sakene opp mot Hovedavtalen: tas opp i AU-MBU - For øvrig fikk møtet god evaluering 18

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 20.12.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 23.08.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 26.09.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (DIR)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 28.08.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene Astrid Søgnen (Direktør)

Detaljer

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR)

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: 16.02.2012 kl. 13:00 15.30 Sted: Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Kjell Richard Andersen (ass.dir.)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 24.04.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 19.06.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 15. oktober 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/14 TID: 22.10.2014 kl. 12:00 STED: Møterom «Galleriet» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer