Arbeidsgiversiden: Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiversiden: Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR)"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Torsdag kl. 13:00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiversiden: Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Arbeidstakersiden: Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Anita Guldahl (Fagforbundet Oslo) Ulrich Vollmerhaus (Skolenes Landsforbund) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Tone Sollien (PED) Elin Reite (PED) Tove Vitsø (ØKO) i sak SO-10/13. Else Birgitte Roscher-Nielsen (EFP) i sak SO 15/13 og SB 7/13 Bård Busterud (EFP) i sak SO 16/13 Bjørn Marthinsen (IKT) i sak SO 11/13 og SO 12/13 Yngvild Ziener Nilsen i sak SO 13/13 Martin Vikheim, tillitsvalgt ved Vestre Aker skole Hans Holter, tillitsvalgt VO i Utdanningsforbundet Protokollfører: Linda S. Pedersen Saksnummer 12/00004 Arkivkode: 041 1

2 Sakskart Side Innkalling og saksliste godkjent Godkjenning av protokoll GP-2/13 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Saker til orientering SO-8/13 12/ Oppfølgingsliste til MBU SO-9/13 12/ Faste orienteringer i MBU 5 SO-10/13 12/ Utdanningsetatens årsberetning SO-11/13 12/ Status på arbeidet med Lærerstyrt Internett kontroll 7 SO-12/13 12/ Brukerundersøkelser for InnsIKT-løsningen 8 SO-13/13 13/ Orientering om IUP verktøyet i Fronter. 9 SO-14/13 13/ Oversikt over varslingssaker i UDE SO-15/13 11/ Ny ressurstildelingsmodell for norskopplæring og grunnskoleopplæring innen voksenopplæringen 11 SO-16/13 12/ Rutiner for tildeling av plasser i byomfattende tilbud 13 Saker til behandling SB-7/13 11/ Krafttaket for norskopplæring i Oslo Voksenopplæring 14 SB-8/13 13/ TILDELING AV VELFERDSMIDLER SB-9/13 13/ Eventuelt TILDELING AV OU-MIDLER TIL SKOLER 2. HALVÅR 2013 Informasjon Evaluering av møtet 16 Oslo, Astrid Søgnen Direktør Hilde Bentsen Sekretær 2

3 Godkjenning av protokoll GP-2/13 Godkjenning av protokoll fra møte Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-2/13 Protokoll fra møte godkjennes. Endring i sak SB-1/13 under informasjon: Orienterte om at skoler som får statlige ressurser til å øke lærertettheten, kan tilbys faste stillinger. Protokoll fra møte godkjent med en endring i sak SB-1/13. 3

4 Saker til orientering SO-8/13 Oppfølgingsliste til MBU Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-8/13 Oppfølgingsliste pr gjennomgås og ajourføres. Oppfølgingsliste pr gjennomgått og ajourført. 4

5 SO-9/13 Faste orienteringer i MBU 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-9/13 Informasjon om - Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen - HR-systemet - Rektortilsettinger tas til orientering. Det var planlagt å gi informasjon om Skolebehovsplanen, men pga. tidsrammen ble dette ikke prioritert. Flere av arbeidstakerrepresentantene har fått samme orientering i AMU. HR-systemet: - Oslo kommune har satt frist til for innføring av HMS-modulen i alle virksomheter. UDE er i gang med vurdering av et innføringsløp. Rektortilsettinger: - Ajourført oversikt var sendt MBU's faste medlemmer i forkant av møtet. Informasjon om - HR-systemet - Rektortilsettinger tatt til orientering. 5

6 SO-10/13 Utdanningsetatens årsberetning Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-10/13 Saken tas til orientering Tove Witsø redegjorde. Saken tatt til orientering 6

7 SO-11/13 Status på arbeidet med Lærerstyrt Internett kontroll 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-11/13 MBU tar redegjørelsen om status til orientering Bjørn Marthinsen redegjorte. MBU tok redegjørelsen om status til orientering 7

8 SO-12/13 Brukerundersøkelser for InnsIKT-løsningen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-12/13 MBU tar redegjørelsen om brukerundersøkelser til orientering Bjørn Marthinsen redegjorde. Arbeidstakerrepresentantene fremmet følgende protokolltilførsel: Organisasjonene mener at lærernes stemme er viktig i alle spørsmål knyttet til de av skolenes IKT-systemer som brukes av dem. Kravene til bruk av læringsplattformen øker stadig, og praktiske og pedagogiske erfaringer gjort av de sentrale brukerne av denne veier tungt. Lærerne tas derfor med i brukerundersøkelser om skolenes IKT-verktøy. Det vil også vurderes å nedsette en arbeidsgruppe av lærere og IKT-ansvarlige som kan konsulteres i spørsmål knyttet til disse verktøyene. MBU tok redegjørelsen om brukerundersøkelser til orientering med følgende protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene mener at lærernes stemme er viktig i alle spørsmål knyttet til de av skolenes IKT-systemer som brukes av dem. Kravene til bruk av læringsplattformen øker stadig, og praktiske og pedagogiske erfaringer gjort av de sentrale brukerne av denne veier tungt. Lærerne tas derfor med i brukerundersøkelser om skolenes IKT-verktøy. Det vil også vurderes å nedsette en arbeidsgruppe av lærere og IKT-ansvarlige som kan konsulteres i spørsmål knyttet til disse verktøyene. 8

9 SO-13/13 Orientering om IUP verktøyet i Fronter. 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-13/13 Informasjon om IUP verktøyet i Fronter tas til orientering. Yngvild Ziener Nielsen gjennomgikk en presentasjon av opplegg for skriftlig vurdering på barnetrinnet/iup-verktøyet i Fronter. Arbeidstakerrepresentantene fremmet følgende protokolltilførsel: Organisasjonene mener at pedagogiske og praktiske sider ved bruk av IUP-verktøyet i Fronter bør evalueres, og at lærerne må stå sentralt i denne evalueringen med sine erfaringer. Informasjon om IUP verktøyet i Fronter tatt til orientering med følgende protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene mener at pedagogiske og praktiske sider ved bruk av IUP-verktøyet i Fronter bør evalueres, og at lærerne må stå sentralt i denne evalueringen med sine erfaringer. 9

10 SO-14/13 Oversikt over varslingssaker i UDE Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-14/13 MBU tar oversikt over varslingssaker 2012 til orientering. MBU tok oversikt over varslingssaker 2012 til orientering. 10

11 SO-15/13 Ny ressurstildelingsmodell for norskopplæring og grunnskoleopplæring innen voksenopplæringen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-15/13 Forslag til vedtak/innstilling Medbestemmelsesutvalget slutter seg til fremlagt forslag til ressurstildelingsmodell og aktivitetsplan for norsk og grunnskoleopplæring innen voksenopplæringen, med de tilføyelsene og oppfølgningspunkter som ble tatt opp i styringsgruppen den Else-Birgitte Rocher-Nielsen redegjorde. Arbeidstakerrepresentantene fremmet følgende forslag: 1. På bakgrunn av klare signaler fra høringsuttalelsene, hvor sentrene og fagmiljøene har uttrykt et klart ønske om å videreføre basisklasser som er åpne både for elever med norskopplæringsvedtak og grunnskolevedtak, videreføres denne modellen i Oslo. 2. Spor 3-tilbudet legges fortsatt til ett senter, som nå. 3. Maksgrensen for antall elever i alfabetiseringsklassene skal ikke overstige 15 Deretter følgende forslag: Dersom Utdanningsetaten vedtar å avvikle Basisklassene og det opprettes egne 1-7 grunnskoleklasser for elever med grunnskolevedtak skal følgende gjelde: Det opprettes kontaktlærerfunksjon for 1-7 klassene og gis byrdefullressurs for disse klassene. Medbestemmelsesutvalget tok det fremlagte forslag til ressurstildelingsmodell og aktivitetsplan for norsk og grunnskoleopplæring innen voksenopplæringen til etterretning, med de tilføyelsene og oppfølgningspunkter som ble tatt opp i styringsgruppen den Protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: 1. På bakgrunn av klare signaler fra høringsuttalelsene, hvor sentrene og fagmiljøene har uttrykt et klart ønske om å videreføre basisklasser som er åpne både for elever med norskopplæringsvedtak og grunnskolevedtak, videreføres denne modellen i Oslo. 2. Spor 3-tilbudet legges fortsatt til ett senter, som nå. 3. Maksgrensen for antall elever i alfabetiseringsklassene skal ikke overstige 15 Dersom Utdanningsetaten vedtar å avvikle Basisklassene og det opprettes egne 1-7 grunnskoleklasser for elever med grunnskolevedtak skal følgende gjelde: 11

12 Det opprettes kontaktlærerfunksjon for 1-7 klassene og gis byrdefullressurs for disse klassene. 12

13 SO-16/13 Rutiner for tildeling av plasser i byomfattende tilbud 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-16/13 MBU tar rutinen for tildeling av plasser i byomfattende tilbud for spesialundervisning til orientering Bård Busterud, EFP, redegjorde. Arbeidstakerrepresentantene fremmet følgende protokolltilførsel: Organisasjonene ber om at rutinene for tildeling av plasser i byomfattende tilbud for spesialundervisning evalueres i samarbeid med spesialskolene. MBU tok rutinen for tildeling av plasser i byomfattende tilbud for spesialundervisning til orientering med følgende protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene ber om at rutinene for tildeling av plasser i byomfattende tilbud for spesialundervisning evalueres i samarbeid med spesialskolene. 13

14 Saker til behandling SB-7/13 Krafttaket for norskopplæring i Oslo Voksenopplæring 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) 2 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-7/13 Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Else Birgitte Rocher-Nielsen redegjorde. Arbeidstakerrepresentantene fremmet protokolltilførsel: Det er beklagelig at sluttrapport for Krafttaket ikke kom i juni 2011 som forespeilet. Planen var at sluttrapporten skulle inneholde "måltall, erfaringer, utfordringer og veien videre". Planen skulle også være myntet på eksterne samarbeidspartnere, og ikke minst få fram positive erfaringer som det ville være viktig å bygge videre på. En slik sluttrapport har ikke blitt utarbeidet av Utdanningsetaten. Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering med følgende protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Det er beklagelig at sluttrapport for Krafttaket ikke kom i juni 2011 som forespeilet. Planen var at sluttrapporten skulle inneholde "måltall, erfaringer, utfordringer og veien videre". Planen skulle også være myntet på eksterne samarbeidspartnere, og ikke minst få fram positive erfaringer som det ville være viktig å bygge videre på. En slik sluttrapport har ikke blitt utarbeidet av Utdanningsetaten. 14

15 SB-8/13 TILDELING AV VELFERDSMIDLER Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-8/13 Direktørens forslag til fordeling av velferdsmidler for 2013 vedtas slik: Oslolærernes bedriftsidrettslag kr Trimrommet i Strømsveien 102 kr Administrative enheter kr Pensjonisttiltak kr SUM kr Anne T. Ferignac redegjorde. Oslolærernes bedriftsidrettslag har søkt om økning i tildelingen av velferdsmidler, men tidligere innvilget beløp opprettholdes. Direktørens forslag til fordeling av velferdsmidler for 2013 ble vedtatt slik: Oslolærernes bedriftsidrettslag kr Trimrommet i Strømsveien 102 kr Administrative enheter kr Pensjonisttiltak kr SUM kr

16 SB-9/13 TILDELING AV OU-MIDLER TIL SKOLER 2. HALVÅR Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-9/13 MBU tar AU/MBU's vedtak om å anbefale søknadene til orientering, og søknadene sendes videre til OU-fondet Søknadene har ikke vært til behandling i AU-MBU, og MBU anbefaler derfor søknadene fra 4 skoler overfor OU-fondet. MBU anbefaler søknadene om OU-midler fra 4 skoler, og søknadene sendes videre til OUfondet 16

17 Eventuelt: Informasjon fra direktøren: Statlige midler til gratis deltidsplass ved Aktivitetsskoletilbud: Det er i statsbudsjettet bevilget midler til gratis kjernetidsmodell til AKS ved Mortensrud skole. MBU vil få informasjon om prosjektet underveis, og tildelingsbrevet fra Kommunaldepartementet sendes MBU's medlemmer. Orienterte kort om TAF-modell og vekslingsmodell innen fagopplæring/yrkesfag. Det vil bli gitt mer utfyllende orientering i et senere MBU-møte av Avdeling for Fagopplæring. Orienterte kort om talentsatsning i Osloskolen. Det gis ytterligere orientering i neste MBU-møte. Orienterte om mediaoppslag om lederkontrakter i Oslo kommune og Utdanningsetaten. Det har skjedd en endring i Off.loven i 2009 som berører lederkontraktenes offentlighet. MBU's medlemmer fikk utdelt kopi av brev av fra byråden for kunnskap og utdanning til Kultur- og utdanningskomiteen om bruk av lederkontrakter. Evaluering av møtet: Et bra møte som holdt seg innenfor fastsatt ramme. 17

Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter:

Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter: Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 24.01.2013 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10 B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 20.12.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 26.09.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (DIR)

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 23.08.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 28.08.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene Astrid Søgnen (Direktør)

Detaljer

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR)

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: 16.02.2012 kl. 13:00 15.30 Sted: Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Kjell Richard Andersen (ass.dir.)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 24.04.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 28.01.2015 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 19.06.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg.

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. mai 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/151 Møtedato/tid: 22.10.2013, kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 18.06.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 18.06.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 22/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 18.06.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer