Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) Margaret Westgaard (Avdelingsdirektør EFP) Hilde Gran (Avdelingsdirektør PED) Arbeidstakerrepresentantene: Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Anita Guldahl (Fagforbundet) Ulrich Vollmerhaus (Skolelederforbundet) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Møtende varamedlemmer: Marianne Krogh for Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Ole Kristian Hanssen (Musikernes fellesorganisasjon) Forfall: Andre: Tone Tenfjord (Områdedirektør), Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Kjell Richard Andersen (Ass.dir) sak SO-33/14 Bård Busterud (EFP) sak BS-4/14 Bjarte Rørmark (PED) EV-4/14 Protokollfører: Elie Montanarelli Saksnummer 12/00004 Arkivkode: 041 1

2 Sakskart Side Godkjenning av innkalling og sakliste GI-4/14 12/ Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Godkjenning av protokoll GP-4/14 12/ Godkjenning av protokoll fra møtet Oppfølgingsliste OP-4/14 12/ Saker til orientering Gjennomgang og ajourføring av oppfølgingsliste til MBU SO-33/14 SO-34/14 12/ / Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 6 HR-systemet 7 SO-35/14 12/ Rektortilsettinger 8 SO-36/14 13/ Budsjettforslag for neste budsjettår 9 Saker til beslutning BS-3/14 13/ Forslag til møteplan for skoleåret 2014/ BS-4/14 13/ Eventuelt Justering av aktivitetsplanen for videregående skole for skoleåret EV-4/14 12/ Eventuelt 12 Astrid Søgnen Direktør Hilde Bentsen Sekretær 2

3 Godkjenning av innkalling og sakliste GI-4/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) GI-4/14 Innkalling og saksliste til møtet godkjennes. Innkallingen og sakslisten til møtet ble gjennomgått. Følgende ble kommentert. Det må innkalles til ekstraordinært møte i MBU så snart som mulig, pga et par saker som ikke kan vente til neste ordinære MBU-møte. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent med følgende kommentarer: Det innkalles til ekstraordinært møte i MBU mandag kl til

4 Godkjenning av protokoll GP-4/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-4/14 Protokoll fra møtet godkjennes. Protokoll fra møtet godkjennes med følgende korrigeringer: Sak SO-2714 Rektortilsettinger under : "Arbeidstakerrepresentantene ønsker å fremheve at de på prinsipielt grunnlag ønsker at det skal være én rektor på hver skole." Erstattes med: "Arbeidstakerrepresentantene mener at det i prinsippet skal være én rektor på hver skole." Sak EV-3/14: setningen "I fjor ble 142 søknader innvilget" strykes fordi tallet ikke er korrekt. Protokoll fra møtet ble godkjent med følgende korrigeringer: Sak SO-2714 Rektortilsettinger under : "Arbeidstakerrepresentantene ønsker å fremheve at de på prinsipielt grunnlag ønsker at det skal være én rektor på hver skole". Erstattes med: "Arbeidstakerrepresentantene mener at det i prinsippet skal være én rektor på hver skole." Sak EV-3/14: setningen "I fjor ble 142 søknader innvilget" strykes.. 4

5 Oppfølgingsliste OP-4/14 Gjennomgang og ajourføring av oppfølgingsliste til MBU Medbestemmelsesutvalget (MBU) OP-4/14 Oppfølgingsliste til møtet gjennomgås og ajourføres. Oppfølgingslisten til møtet gjennomgått. Følgende endringer ble gjort: Sak SD-1/14 Kartlegging seniortiltak går ut, og vil bli tatt opp i eget drøftingsmøte. Sak vedr ny IA-avtale tilføyes. Oppfølgingsliste til møtet ble ajourført med følgende endringer: Sak SD-1/14 Kartlegging seniortiltak går ut, og vil bli tatt opp i eget drøftingsmøte. Sak vedr ny IA-avtale tilføyes. 5

6 Saker til orientering SO-33/14 Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-33/14 Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen tas til orientering. Harald Øvland (avdelingsdirektør ASA) informerte: Alle 18 prosjekter som skal ferdigstilles til skolestart høsten 2014 er i rute ifølge UBF. Liste over prosjektene sendes arbeidstakerrepresentantene. Arbeidstakerrepresentantene uttrykte bekymring om hvorvidt informasjon til ansatte som berøres av Skolebehovsplanen blir godt nok ivaretatt. Det ble vist til et konkret eksempel i forbindelse med mulig flytting av et studietilbud fra Etterstad vgs til gamle Sogn vgs, hvor det i følge arbeidstakerorganisasjonene er gitt ulik informasjon fra henholdsvis UDE og UBF. Arbeidsgiversiden vil undersøke saken nærmere, men er så langt ikke kjent med endringer i de opprinnelige planene om flytting til Sogn vgs Arbeidsgiversiden setter pris på denne typen tilbakemeldinger fra arbeidstakerrepresentantene og oppfordrer til å melde om slike saker også utenom MBU-møter. Det er viktig å sørge for god og entydige informasjon i slike prosesser. Kjell Richard Andersen deltok under dette punktet. Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen tas til orientering. 6

7 SO-34/14 HR-systemet 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-34/14 Saken tas til orientering. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte: Det er lite nytt å melde siden forrige møte. I forbindelse med registrering av kompetanse i HR-systemet ønsket arbeidstakerrepresentantene en klargjøring av arkivsituasjonen for personalmapper i UDE, og hvor eventuelt manglende dokumenter er å finne. Det ble informert om at det enkelte tjenestested er ansvarlig for å opprette personalmapper på sine ansatte og at personalmapper ikke følger den ansatte til nye tjenestesteder. Den ansatte er selv ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon på utdanning og praksis dersom dette ikke foreligger på tjenestestedet. Arbeidstakerorganisasjonene ønsket en redegjørelse for hvordan registering av CV i Kompetansemodulen i HR-systemet blir kvalitetssikret. Det ble informert om det er nærmeste personalleders ansvar å godkjenne CV på bakgrunn av fremvist dokumentasjon. Ved alle senere endringer/tilføyelser i CV, vil det gå automatisk varsel om ny godkjenning til leder. Saken tas til orientering. 7

8 SO-35/14 Rektortilsettinger 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-35/14 Medbestemmelsesutvalget tar oversikten over rektortilsettinger til orientering. Oversikt over rektortilsettinger ble sendt ut i forkant av møtet. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte. Medbestemmelsesutvalget tar oversikten over rektortilsettinger til orientering. 8

9 SO-36/14 Budsjettforslag for neste budsjettår 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-36/14 Saken tas til orientering. Astrid Søgnen (Direktør) orienterte kort om prosessen rundt budsjettinnspill fra UDE for Innspill fra UDE skal være klart til oversendelse primo mai. Saken tas til orientering. 9

10 Saker til beslutning BS-3/14 Forslag til møteplan for skoleåret 2014/15. 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) BS-3/14 Utdanningsetatens medbestemmelsesutvalg godkjenner vedlagte forslag til møteplan for skoleåret 2014/15. Fast møtedag for MBU blir onsdager. AU MBU fastsetter selv hensiktsmessige tidspunkt for møtene. Utdanningsetatens medbestemmelsesutvalg godkjenner vedlagte forslag til møteplan for skoleåret 2014/15. Fast møtedag for MBU blir onsdager. AU MBU fastsetter selv hensiktsmessige tidspunkt for møtene 10

11 BS-4/14 Justering av aktivitetsplanen for videregående skole for skoleåret Medbestemmelsesutvalget (MBU) BS-4/14 Medbestemmelsesutvalget slutter seg til endringsforslagene i vedlegg 3, 4, 5 og 6 Assisterende direktør og avdelingsdirektør for EFP har fullmakt til å gjøre endringer i aktivitetsplanen fra vedtaksdato og fram til 1. september. Utdanningsadministrasjonen legger fram sak for MBU i september hvor det redegjøres for eventuelle endringer gjort fra d.d. til 1. september. Bård Busterud (EFP) orienterte. Det påpekes at det kan oppstå behov for noen flere endringer når man ser konsekvensene av ny inntaksordning. Arbeidstakerrepresentantene slutter seg til endringsforslagene som er gjort og har full tillit til at dette er erfaringsbaserte og kvalifiserte vurderinger. Medbestemmelsesutvalget slutter seg til endringsforslagene i vedlegg 3, 4, 5 og 6. Assisterende direktør og avdelingsdirektør for EFP har fullmakt til å gjøre endringer i aktivitetsplanen fra vedtaksdato og fram til 1. september. Utdanningsadministrasjonen legger fram sak for MBU i september hvor det redegjøres for eventuelle endringer gjort fra d.d. til 1. september. 11

12 Eventuelt EV-4/14 Eventuelt 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) EV-4/14 Sakene drøftes og konkluderes i møtet. Eventuelle saker: Ingen saker. Informasjon: Bjarte Rørmark (PED) orienterte om anskaffelse av ny læringsplattform (heretter LMS). Bakgrunnen for anskaffelsene av er tilpasning til nye krav og brukerbehov, samt avtaler som løper ut. Målet er at Osloskolens ansatte, elever og foresatte får moderne og brukervennlige verktøy, som gir en bedre arbeidsflyt og mer effektive IKT-løsninger. Det er inngått kontrakt med itslearning AS, og den nye læringsplattformen skal være operativ i Osloskolen fra og med skolestart Det er etablert et prosjekt som skal arbeide med etablering av den nye løsningen for å sikre en god overgang fra dagens løsning. Astrid Søgnen (Direktør) informerte om at følgende tre stillinger utlyses: 1. Assisterende direktør (nyopprettet stilling). Osloskolen er i en ekspansiv utvikling og omfattende økning i antall elever, utbygging av skoleanlegg og store IKT-prosjekter gjør at toppledelsen, som i dag består av direktør og assisterende direktør, må utvides med ytterligere en assisterende direktør. 2. Kommunikasjonsdirektør Trine Melgård har sagt opp og stillingen lyses ut. 3. Leder for Oslo VO lyses ut på seksjonssjefsnivå tilknyttet EFP. Astrid Søgnen (Direktør) og Margaret Westgaard (Avd.direktør EFP) orienterte om pågående og kommende tilsyn fra Kommunerevisjonen og Fylkesmannen. Evaluering av møtet: Et godt og effektivt møte Sakene tas til orientering. 12

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 19.06.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 26.09.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (DIR)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 28.08.2013 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene Astrid Søgnen (Direktør)

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), møteleder Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 20.12.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR)

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: 16.02.2012 kl. 13:00 15.30 Sted: Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Kjell Richard Andersen (ass.dir.)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Fredag 13. og lørdag 14.mars 2009 ble STYREMØTE nr. 4/09 i Det Norske Travselskap avholdt på Thon Hotell Bryggen i Halden

Fredag 13. og lørdag 14.mars 2009 ble STYREMØTE nr. 4/09 i Det Norske Travselskap avholdt på Thon Hotell Bryggen i Halden Fredag 13. og lørdag 14.mars 2009 ble STYREMØTE nr. 4/09 i Det Norske Travselskap avholdt på Thon Hotell Bryggen i Halden Endel.utg. Følgende deltok: Nils Dagestad Torbjørn Frøysnes (fraværende i annet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer