Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Tone Tenfjord (OMD) Arbeidstakerrepresentantene: Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Anita Guldahl (Fagforbundet) Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Ulrich Vollmerhaus (Skolenes Landsforbund) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Roy Venge Tollefsen (PED) for Margaret Westgaard, Bjarte Rørmark (PED) for Hilde Gran. Margaret Westgaard (PED), Hilde Gran (PED) Ole Kristian Hansen (Musikernes fellesorganisasjon), Harald Øvland (ASA) sak SO-46/14 Protokollfører: Elie Montanarelli Saksnummer 12/00004 Arkivkode: 041 Sakskart Side Godkjenning av innkalling og sakliste GI-6/14 12/ Godkjenning av innkalling og saksliste 3 1

2 Godkjenning av protokoll GP-6/14 12/ Godkjenning av protokoll fra møtet og Oppfølgingsliste OP-6/14 12/ Saker til orientering SO-44/14 14/ Gjennomgang og ajourføring av oppfølgingsliste til MBU Overgang til nytt verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 5 6 SO-45/14 12/ Rektortilsettinger 7 SO-46/14 SO-47/14 12/ / Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 8 HR-systemet 9 SO-48/14 10/ Oppsummering av innsats for veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere i Oslo 10 SO-49/14 14/ Elevundersøkelsen Saker til drøfting SD-9/14 11/ Sak meldt av Musikernes fellesorganisasjon - tilsettinger Barratt Due / Majorstua skole 12 SD-10/14 12/ Evaluering av arbeidet i Utdanningsetatens MBU 13 Eventuelt EV-6/14 12/ Eventuelt 14 Eventuelle saker. Informasjon. Evaluering av møtet. Astrid Søgnen Direktør Hilde Bentsen Sekretær 2

3 Godkjenning av innkalling og sakliste GI-6/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) GI-6/14 Innkalling og saksliste til møtet godkjennes. Innkalling og saksliste til møtet ble gjennomgått. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. 3

4 Godkjenning av protokoll GP-6/14 Godkjenning av protokoll fra møtet og Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-6/14 Protokoll fra møtet og godkjennes. Protokoll fra møtet og ble gjennomgått med følgende kommentarer: Protokoll fra Sak SO-39/14 Pågående planer i Skolebehovsplanen, side 7: Det er i hovedsak ventilasjon og varme som gjenstår å ferdigstille på Etterstad. Rettelse: Etterstad rettes til Sogn. Protokoll fra møtet : side 1 Tilstede, arbeidstakerrepresentantene og arbeidsgiverrepresentantene har byttet plass, endres til korrekt tilhørighet. Protokoll fra møtet og ble godkjent. med følgende kommentarer: Protokoll fra Sak SO-39/14 Pågående planer i Skolebehovsplanen, side 7: Det er i hovedsak ventilasjon og varme som gjenstår å ferdigstille på Etterstad. Rettelse: Etterstad rettes til Sogn. Protokoll fra møtet : side 1 Tilstede, arbeidstakerrepresentantene og arbeidsgiverrepresentantene har byttet plass, endres til korrekt tilhørighet. 4

5 Oppfølgingsliste OP-6/14 Gjennomgang og ajourføring av oppfølgingsliste til MBU Medbestemmelsesutvalget (MBU) OP-6/14 Oppfølgingsliste til MBU gjennomgås og ajourføres. Oppfølgingsliste til MBU ble gjennomgått med følgende kommentarer: Sak Evt fra (PED/EFP/DOK) settes opp Sak SD-8/13 / SO-7/14 (PED/ADP) settes opp Sak om ny IA-avtale (ADP) settes opp Oppfølgingsliste til MBU ble godkjent med følgende kommentarer: Sak Evt fra (PED/EFP/DOK) settes opp Sak SD-8/13 / SO-7/14 (PED/ADP) settes opp Sak om ny IA-avtale (ADP) settes opp

6 Saker til orientering SO-44/14 Overgang til nytt verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 1 Direktørmøtet SB-51/14 2 Direktørmøtet SB-54/14 3 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-44/14 4 Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten (AMU) SO-9/14 Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten (AMU) har behandlet saken i møte sak SO-9/14 Anne T Ferignac (ADP) redegjorde kort om overgangen til nytt verktøy for medarbeiderundersøkelsen. Nytt verktøy er under utvikling av Kommuneforlaget / KS, og det anbefales å fortsette å bruke vår egen versjon inntil nytt verktøy (KS) er klart. Det anbefales å prolongere nåværende versjon frem til nytt verktøy fra KS er klart. Det var enighet om å avvente det nye verktøyet. 6

7 SO-45/14 Rektortilsettinger 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-45/14 Medbestemmelsesutvalget tar oversikten over rektortilsettinger til orientering. Medbestemmelsesutvalget tok oversikten over rektortilsettinger til orientering med følgende kommentarer: Arbeidstakerrepresentantene påpeker at det i flere tilfeller er den som har fungert som rektor som tilsettes i stillingen og understreker at det ikke må være en automatikk i at fungerende rektor tilsettes som rektor eller gis noen form for fortrinnsrett til den ledige rektorstillingen. Dersom tilsetting i midlertidig stilling prolongeres ut over 6 måneder skal arbeidstakerorganisasjonene underrettes. 7

8 SO-46/14 Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-46/14 Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen tas til orientering. Harald Øvland (ASA) orienterte. Grunnet bla reviderte befolkningsprognoser er oppdatert forslag til Skolebehovsplanen vedr Groruddalen nord sendt på høring med frist Det er avholdt folkemøte samt informasjonsmøter med berørte skoler i den forbindelse. I forbindelse med at byrådet har avgitt revidert budsjett for 2015, er det inngått et forlik med bl.a. følgende verbalvedtak: «Bystyret ber byrådet om å legge frem utredning om Etterstad i forbindelse med Sak 1/2015, slik som skissert i notat av Bruk av 15 mill som byrådet foreslår skal gå til å rive bygg E, avventes brukt til bystyrets vedtak foreligger.» Utredningen av fremtidige Etterstad (med/uten studiespesialisering) vil avklares ifm byrådets budsjettforslag Sak 1. Det nye Språksenteret etableres i bygg C på Sofienberg skole. Saken ble tatt til orientering. 8

9 SO-47/14 HR-systemet 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-47/14 Saken tas til orientering Anne T. Ferignac orienterte om status og videre implementering av HR-systemet. Fokus på bruken av HR-systemet ute på skolene må intensiveres, noe som vil medføre bedre arbeidsprosesser og større gevinstrealisering. HR-systemet er under stadig utvikling og forbedring, og det er viktig å ta i bruk funksjonaliteten i systemet slik at man både får bedre prosesser og arbeidsmetoder, samt gode oversikter og rapporter både lokalt og sentralt. Alle skoler har nå tatt i bruk HMS-modulen. Modulen muliggjør blant annet en tettere oppfølging av sykefravær. Alle ansatte skal registrere pårørendeinformasjon, og foreløpig har ca 50% av de ansatte gjort dette. Arbeidstakerorganisasjonene oppfordres også til via sine kanaler å informere om nytteverdien av å registrere pårørendeinformasjon og oppfordre til oppfordre til dette. Det skal nå registreres kompetanse for administrativt personale og ansatte i Aktivitetsskolen. Elektronisk lønnslipp innføres høsten Lønnsforhandlingsmodulen er pt ikke tilpasset Utdanningsetaten, men det pågår et arbeid med å tilpasse denne til Utdanningsetatens behov. Saken ble tatt til orientering. 9

10 SO-48/14 Oppsummering av innsats for veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere i Oslo 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-48/14 MBU tar saken til orientering Bjarte Rørmark og Mabel Øhlen (PED) svarte på spørsmål vedr oppsummeringen av innsatsen for veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere. Saken ble tatt til orientering. 10

11 SO-49/14 Elevundersøkelsen Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-49/14 Presentasjon av resultatene for Elevundersøkelsen 2013 tas til orientering. Hanne Bergsmark (DOK) presenterte resultatene av Elevundersøkelsen Saken ble tatt til orientering. 11

12 Saker til drøfting SD-9/14 Sak meldt av Musikernes fellesorganisasjon - tilsettinger Barratt Due / Majorstua skole 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SD-9/14 Saken drøftes og konkluderes i møtet Musikernes fellesorganisasjon viser til at Barratt Dues Musikkinstitutt har utlyst stillinger knyttet til Musikk på Majorstuen og ber om en redegjørelse for hvordan denne prosessen har foregått. De stiller også spørsmål om organisasjonene på noe tidspunkt har vært involvert. Arbeidstakerorganisasjonene ber om en grundigere redegjørelse for saken. Det skal avholdes etter Hovedavtalens 14 F i uke 26 om saken. Saken settes opp til ny behandling Saken settes opp til ny behandling

13 SD-10/14 Evaluering av arbeidet i Utdanningsetatens MBU 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SD-10/14 MBU tar evalueringen til etterretning. Arbeidstakerrepresentantene mener at MBU utfører konstruktivt arbeid, det er god tone og raushet i møtene, med rom for å stille spørsmål. AU-MBU fungerer godt og er preget av en god dialog. Som forbedringspunkt trekkes det frem at arbeidsgiver i ennå større grad deler informasjon og innbyr til medvirkning på et tidligst mulig tidspunkt, i overensstemmelse med Medbestemmelsesavtalen. Informasjon fra MBU skal legges ut på Tavla. Det kan i enkelte tilfeller være ønskelig med en noe strammere møteregi. Arbeidsgiversiden synes også at AU_MBU fungerer godt, og er fornøyd med at arbeidstakerrepresentantene nå sender inn sine spørsmål skriftlig. Dette ivaretar en bedre oppfølging. Arbeidsgiver trekker frem at MBU er et viktig organ og ser nytten av å ha et godt samarbeid på dette nivået. MBU tar evalueringen til etterretning. 13

14 Eventuelt EV-6/14 Eventuelt 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) EV-6/14 Sakene drøftes og konkluderes i møtet. Sommerskolen starter mandag. Mye beredskap rundt dette. God sommer! 14

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer