Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Arbeidstakerrepresentantene: Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) Anita Guldahl (Fagforbundet) Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) Ulrich Vollmerhaus (Skolenes Landsforbund) Rune Lang (Utdanningsforbundet) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Ole Kristian Hansen (Musikernes Fellesorg.) - møtte som observatør Ingen Terje Husa (ØKO) SO-54/13 Kjell Richard Andersen (ASS.DIR) SB-18/13 Anita Tjelta (FAG) SO-51/13 Protokollfører: Elin Fagerli Saksnummer 12/00004 Arkivkode: 041 1

2 Sakskart Side Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll GP-8/13 12/ Godkjenning av protokoll fra Saker til orientering SO-45/13 12/ Oppfølgingsliste til MBU SO-46/13 SO-47/13 12/ / Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 6 HR-systemet 7 SO-48/13 12/ Rektortilsettinger 8 SO-49/13 13/ Administrative lønnsplasseringer i Utdanningsetaten saksbehandlet pr SO-50/13 13/ Sentralisering av trekk til eksamen i grunnskolen 10 SO-51/13 13/ SO-52/13 13/ SO-53/13 13/ SO-54/13 13/ Hospitering for lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen Partssammensatte utvalg - representanter for skoleåret 2013/2014 Tilbud til Oslo-elever på utdanningsprogrammet Naturbruk Utdanningsetatens rapport per 2.tertial Unntatt etter offentlighetsloven Offl SO-55/13 13/ Medarbeiderundersøkelse Saker til behandling SB-18/13 12/ SB-19/13 12/ Seniorpolitikk i UDE - sak fra arbeidstakerrepresentantene ENDRING I AKIVITETSPLANEN FRA MAI 2013 FRAM TIL SKOLESTART

3 Saker til drøfting SD-3/13 13/ Andre saker Informasjon fra Direktøren Forsøk med halvårsvurdering med en eller to karakterer i norsk (vgs) 19 Evaluering av møtet Astrid Søgnen Møteleder Hilde Bentsen Sekretær 3

4 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. GP-8/13 Godkjenning av protokoll fra Medbestemmelsesutvalget (MBU) GP-8/13 Protokoll fra møtet godkjennes. Protokoll fra møtet ble godkjent. 4

5 Saker til orientering SO-45/13 Oppfølgingsliste til MBU Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-45/13 Oppfølgingsliste til møtet gjennomgås og ajourføres. Oppfølgingsliste til møtet ble gjennomgått og ajourført. 5

6 SO-46/13 Pågående prosjekter i Skolebehovsplanen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-46/13 Medbestemmelsesutvalget tar pågående prosjekter i Skolebehovsplanen til orientering. - Kjell Richard Andersen (assisterende direktør) redegjorde for hovedtrekkene i den reviderte Skolebehovsplanen som ble lagt frem i forbindelse med budsjettet for Oslo Kommune. - Han informerte også om at Sogn vgs har måttet stenge som følge av asbestfunn og redegjorde for hvilke tiltak som hadde blitt iverksatt som følge av dette. Bl a har man måttet finne nye undervisningslokaler til over 400 elever. Alt i alt har man klart å finne tilfredsstillende løsninger. Medbestemmelsesutvalget tar pågående prosjekter i Skolebehovsplanen, og redegjørelsen om stengning av Sogn vgs pga asbestfunn, til orientering. 6

7 SO-47/13 HR-systemet 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-47/13 Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte om status. I høst er det særlig fokus på implementering av HMS-modulen i HR-systemet. Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. 7

8 SO-48/13 Rektortilsettinger 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-48/13 Medbestemmelsesutvalget tar oversikten over rektortilsettinger til orientering. Oversikt over rektortilsettinger var sendt ut til MBU-medlemmene i forkant av møtet. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte om endringer som har skjedd etter at listen ble sendt ut. Hilde Bentsen (Utdanningsforbundet) foreslo følgende praksis: - Avklaring og spørsmål til oversikten tas direkte med saksbehandler i ADP. - Prinsipielle forhold rundt rektortilsettinger tas opp i MBU. Medbestemmelsesutvalget tok oversikten over rektortilsettinger til orientering. Medbestemmelsesutvalget sluttet seg til følgende praksis: - Avklaring og spørsmål til oversikten tas direkte med saksbehandler i ADP. - Prinsipielle forhold rundt rektortilsettinger tas opp i MBU. 8

9 SO-49/13 Administrative lønnsplasseringer i Utdanningsetaten saksbehandlet pr Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-49/13 Medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten tar redegjørelsen til orientering. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) redegjorde for saken. Arbeidstakerrepresentantene etterspurte oversikt over administrative lønnsplasseringer med informasjon om tjenestested og stillingstittel. Oversikten skal inneholde tjenestested, tittel, antall lønnstrinn og virkningstidspunkt. Medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten tar redegjørelsen til orientering. Oversikt over administrative lønnsplasseringer første halvår 2013 med informasjon om tjenestested og stillingstittel oversendes arbeidstakerrepresentantene. Oversikten skal inneholde tjenestested, tittel, antall lønnstrinn og virkningstidspunkt. 9

10 SO-50/13 Sentralisering av trekk til eksamen i grunnskolen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-50/13 Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Elin Reite (avdelingsdirektør, PED) redegjorde for saken. Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. 10

11 SO-51/13 Hospitering for lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-51/13 Medbestemmelsesutvalget tar informasjonen fra Avdeling for fagopplæring til orientering. Anita Tjelta (Avdeling for fagopplæring) redegjorde for saken. Medbestemmelsesutvalget tok informasjonen fra Avdeling for fagopplæring til orientering. 11

12 SO-52/13 Partssammensatte utvalg - representanter for skoleåret 2013/ Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-52/13 Oversikt over partenes representasjon i MBU for skoleåret 2013/2014 tas til orientering. Anita Guldahl (Fagforbundet) gjorde oppmerksom på at Utdanningsetatens fagforening har endret navn til Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, klubben ved Utdanningsetaten. Det ble informert om at det har blitt valgt 2 tillitsvalgte i UDA, 1 fra Utdanningsforbundet og 1 fra Fagforbundet, slik at det nå igjen er mulig å få etablert et lokalt MBU i UDA. Det vil bli oppnevnt 2 representanter fra arbeidsgiversiden. Det vil bli innkalt til møte i lokalt MBU i UDA så snart det foreligger saker til behandling i MBU i UDA. Oversikt over partenes representasjon i MBU for skoleåret 2013/2014 ble tatt til orientering. 12

13 SO-53/13 Tilbud til Oslo-elever på utdanningsprogrammet Naturbruk 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-53/13 Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Arbeidstakerrepresentantene hadde bedt om at saken ble satt på sakslista og hadde i forkant av møtet stilt spørsmål skriftlig vedrørende tilbud til Oslo-elever på utdanningsprogrammet Naturbruk. Margaret Westgaard (avdelingsdirektør, EFP) redegjorde og ga følgende svar på arbeidstakerrepresentantenes spørsmål: - Det er ikke mulig for Utdanningsetaten å etablere tilbud om VG2 anleggsgartner på Kuben videregående skole. - Med støtte fra Oslo kommune, sendte Natur videregående skole søknad om å opprette VG2 anleggsgartner til Utdanningsdirektoratet. Søknaden ble avslått. - Elever med behov for tilrettelagt opplæring får dette dekket innenfor lovens rammer. Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Organisasjonene beklager at Oslo Kommune ikke lenger gir tilbudet VG2 anleggsgartner i egen regi. 13

14 SO-54/13 Utdanningsetatens rapport per 2.tertial 2013 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-54/13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Medbestemmelsesutvalget tar Utdanningsetatens rapport per 2. tertial 2013 til orientering. Terje Husa (avdelingsdirektør, ØKO) redegjorde for hovedtrekkene i rapporten for 2. tertial Rapporten for 2. tertial ble delt ut i møtet. Medbestemmelsesutvalget tar Utdanningsetatens rapport per 2. tertial 2013 til orientering. 14

15 SO-55/13 Medarbeiderundersøkelse Medbestemmelsesutvalget (MBU) SO-55/13 Saken tas til orientering. Anne Tveitan Ferignac (HR-direktør) orienterte om ny medarbeiderundersøkelse. Det er vedtatt at alle virksomheter i Oslo Kommune skal gjennomføre den samme medarbeiderundersøkelsen fra og med Utdanningsetaten står foran mange krevende prosesser som skal gjennomføres i nytt HR-system, samtidig med innføringen av en krevende HR/HMS-modul. Utdanningsetaten har derfor fått utsettelse til høsten 2014 med å ta den nye medarbeiderundersøkelsen i bruk, og skal gjennomføre samme medarbeiderundersøkelse i 2013 som i Saken tas til orientering. 15

16 Saker til behandling SB-18/13 Seniorpolitikk i UDE - sak fra arbeidstakerrepresentantene 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-18/13 Arbeidstakerrepresentantenes forslag til vedtak: Utdanningsetaten utarbeider et nytt brev til alle tjenestesteder, i samarbeid med organisasjonene, der intensjonen i senioravtalen kommer tydelig fram. Brevet legges fram for MBU. : Saken ble lagt fram av arbeidstakerrepresentantene. De ga uttrykk for at de var uenige i enkelte formuleringer og bruk av eksempler i Utdanningsetatens brev til tjenestestedene vedrørende seniornedslag, og tolker noe av dette som føringer for hvordan seniornedslaget skal praktiseres. Arbeidstakerrepresentantene viste til vedtak i sak om seniorpolitikk fra MBU-møtet i mars 2013, og mener at enkelte formuleringer i Utdanningsetatens brev til skolene bryter med dette vedtaket. De trakk spesielt fram formuleringer der det står at seniornedslaget kan brukes til leksehjelp. Kjell Richard Andersen (assisterende direktør) svarte på arbeidstakerrepresentantenes påstander, og redegjorde innledningsvis for Utdanningsetatens syn. Arbeidsgiversiden stiller seg uforstående til arbeidstakerrepresentantenes tolkning av formuleringer i brevene. Arbeidsgiversiden tilbakeviste at innholdet i brevene utgjør brudd på tidligere vedtak om seniorpolitikk i Utdanningsetaten. Arbeidsgiversiden imøtegikk arbeidstakerrepresentantenes forslag til vedtak om sammen å utarbeide nytt brev til tjenestedene. Det ble imidlertid foreslått å ta et eget drøftingsmøte i løpet av våren 2014, for å drøfte saken i forkant av neste skoleår. Før et slikt møte vil det bli foretatt en kartlegging av faktiske forhold vedrørende skolenes praksis når det gjelder hvordan seniornedslaget benyttes. : Arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerrepresentantene avholder et eget drøftingsmøte i løpet av våren Det skal foretas en kartlegging av faktisk ressursbruk og andre forhold vedrørende skolenes praksis når det gjelder hvordan seniornedslaget benyttes. Resultatet av denne legges til grunn for drøftingene i møtet. 16

17 Protokolltilførsel fra arbeidstakerrepresentantene: Arbeidstakerorganisasjonene finner det beklagelig at Utdanningsetatens informasjon til skolene vedrørende praktisering av seniorpolitikk, kan og blir oppfattet som førende og begrensende for hva seniornedslaget for den enkelte arbeidstaker kan benyttes til. Avtalen sier at hensynet til hva den enkelte senior opplever som en lette i sin arbeidssituasjon, skal være utgangspunkt for drøftinger mellom den enkelte senior og rektor. Slik Utdanningsetatens brev er formulert, mener vi at den helhetlige intensjonen i avtalen ikke er ivaretatt. Arbeidstakerorganisasjonene har bedt om et samarbeid med arbeidsgiver for å utarbeide et felles informasjonsskriv vedrørende praktisering av seniorpolitikken i Utdanningsetaten. Da Utdanningsetaten ikke ønsker et slikt samarbeid, vil arbeidstakerrepresentantene utarbeide et eget informasjonsskriv til skolene. Arbeidsgiver vil få dette skrivet tilsendt før utsendelse til våre tillitsvalgte. 17

18 SB-19/13 ENDRING I AKIVITETSPLANEN FRA MAI 2013 FRAM TIL SKOLESTART Medbestemmelsesutvalget (MBU) SB-19/13 Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. Margaret Westgaard (avdelingsdirektør, EFP) redegjorde for saken. Medbestemmelsesutvalget tar saken til orientering. 18

19 Saker til drøfting SD-3/13 Forsøk med halvårsvurdering med en eller to karakterer i norsk (vgs) 1 Medbestemmelsesutvalget (MBU) SD-3/13 Utdanningsetaten viser til vedlagte søknader fra 8 videregående skoler i Oslo om forsøk etter opplæringsloven 1-4. Søknaden omhandler forsøk om avvik fra forskrift til opplæringsloven 3-13 og innebærer bruk av en eller to karakterer ved halvårsvurdering i faget norsk på Vg1 og Vg2. MBU slutter seg til: 1. Søknaden oversendes Utdanningsdirektoratet innen fristen UDA tar initiativet til et møte med skolene der Utdanningsdirektoratet bidrar med informasjon som tydeliggjør det ansvaret den enkelte skole påtar seg ved å delta i forsøk med færre karakterer i norsk på Vg1 og Vg2. Elin Reite (avdelingsdirektør, PED) og Astrid Søgnen (Direktør) redegjorde for saken. Utdanningsetaten viser til vedlagte søknader fra 8 videregående skoler i Oslo om forsøk etter opplæringsloven 1-4. Søknaden omhandler forsøk om avvik fra forskrift til opplæringsloven 3-13 og innebærer bruk av en eller to karakterer ved halvårsvurdering i faget norsk på Vg1 og Vg2. MBU slutter seg til: 1. Søknaden oversendes Utdanningsdirektoratet innen fristen UDA tar initiativet til et møte med skolene der Utdanningsdirektoratet bidrar med informasjon som tydeliggjør det ansvaret den enkelte skole påtar seg ved å delta i forsøk med færre karakterer i norsk på Vg1 og Vg2. 3. Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet (PED) kvalitetssikrer at søknadene fra skolene er forankret i MBU lokalt. Skolenes Landsforbund la ved følgende protokolltilførsel: Skolenes Landsforbund er skeptisk til forsøket og vil konkludere når opplegg for evaluering foreligger. 19

20 Andre saker: - Det skal være evaluering av ressurstildelingsmodellen i grunnskolen. Oppdraget har vært konkurranseutsatt, og Deloitte har fått oppdraget. Arbeidstakerne ønsker å være med i prosessen på et tidlig tidspunkt, og foreslo at de blir representert i en referansegruppe. Arbeidsgiversiden vurderer om det skal opprettes en referansegruppe. Informasjon: Astrid Søgnen (Direktør): - Det ble gitt en kort orientering om Oslo Kommunes budsjettforslag. - Informasjon om Kunst- og håndverksskolen. UDE er i tett dialog med Undervisningsbygg i denne saken. - Datatilsynet har varslet tilsyn på Bygdøy skole og Foss videregående skole. - Status vedr Tøyen-satsningen: et gjorde at tiltak måtte igangsettes raskt. Det ble innført gratis aktivitetsskole (kjernetid) fra og med høsten 2013, noe som har ført til kraftig økning av antall barn i Aktivitetsskolen. Det er også planlagt aktiviteter noen dager i høstferien. Det arbeides videre med oppfølging og koordinering av UDAs innsatser i oppfølgingen av områdesatsingen. - Astrid Søgnen orienterte om sommerskole for lærere. Hun viste til medieoppslag vedr dette og presiserte at det ikke foreligger noen konkret plan om dette på det nåværende tidspunkt, men at det fremover kan bli aktuelt å tilby lærere kompetanseutvikling på sommerstid. Dersom dette blir aktuelt, vil MBU få seg forelagt en skisse til diskusjon. Hun viste til at det allerede finnes slike tilbud for lærere innen språkfag. - Bystyremelding nr 1/2013 "Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole" ble delt ut i møtet. Astrid Søgnen viste også til informasjon gitt i forrige MBU om denne saken. Margaret Westgaard (avdelingsdirektør, EFP): - Orienterte om Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon av PPT og spesialundervisning på to skoler. 20

21 Evaluering av møtet: Arbeidstakerrepresentantene (Rune Lang, Utdanningsforbundet) innledet evalueringen med å kommentere at det er mange gode saksfremlegg i innkallingen. Dette gjør det enkelt å sette seg inn i sakene og få svar på spørsmål man har. Videre trakk arbeidstakerrepresentantene fram at de opplever å få gode svar på spørsmål de stiller til arbeidsgiversiden. Det ble sagt at engasjementet i møtet var stort, og at det til tider var høy temperatur. Arbeidstakersiden sa at det i blant var viktig for dem å synliggjøre sine standpunkter i saker og at de gjorde det ved protokolltilførsler. Arbeidsgiversiden hadde ingen tilføyelser til evalueringen. 21

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 19.06.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Astrid Søgnen (Direktør) Anne Tveitan

Detaljer

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR)

Anita Guldahl (Fagforbundet), Margaret Westgaard (EFP), Bjørn Marthinsen (IKT), Tone Tenfjord (OMR) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: 16.02.2012 kl. 13:00 15.30 Sted: Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Kjell Richard Andersen (ass.dir.)

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE. 15 AVTALE

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer