Lærerveiledning Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærerveiledning Versjon 1.0"

Transkript

1 Lærerveiledning Versjon 1.0

2 F orord Jeg jobbet som mattelærer i fem år, og har sett hvor mange unge barn som sliter med matte. Det er veldig lett for elevene å miste motivasjonen og gi opp, og de blir overbevist om at matematikk er for vanskelig. Men med DragonBox, ønsker vi å endre elevers innstilling til matte og hjelpe dem til å føle mestring på skolen. -- Jean-Baptiste Huynh Medgrunnlegger, WeWantToKnow

3 I nnholdsfortegnelse Filosofien bak DragonBox edu Målgruppe Bruk av DragonBox edu som læringsverktøy s. 3 Hvordan virker DragonBox edu? Spillets mål Oversikt over symboler brukt s. 4 Hvordan kan DragonBox edu brukes i undervisningen? Årsplan og læringsmål Forslag til undervisningsopplegg Fra spill til papir Rapporteringsverktøy Algebra Challenge s. 5

4 Filosofien bak Dragonbox edu s. 3 Fra de er små lærer barn gjennom å stille spørsmål, utforske og å oppdage sammenhenger. Det er disse medfødte evnene DragonBox edu er basert på. Spillet gir barna en følelse av å mestre matematikk gjennom erfaring. Ved bruk i matematikkundervisning ønsker vi at barna skal delta aktivt i læringsprosessen og selv sette ord på det de gjør. Dette gjør at de utvikler sitt eget vokabulær som hjelper dem å være mer bevisst på hva de gjør og hvorfor de gjør det. Vi oppfordrer lærere til å la barna utforske og prøve seg fram på egenhånd. Læren burde spille en støttende rolle, og kun skyte inn hvis det er noe eleven misforstår. Den beste måten å hjelpe eleven er å stille ledene spørsmål, slik at eleven får en følelse av å finne løsningen selv. Målgruppe: DragonBox edu anbefales fra 10 år og oppover Egner seg som et supplement med henhold til kompetansemålene for ungdomstrinnet og tidlig videregående skole samt til elever på barneskolen som søker nye utfordringer. Bruk av DragonBox edu som læringsverktøy: gir elevene en grundig innføring i algebra på en morsom og intuitiv måte i løpet av få timer gir læreren en oversikt over elevenes fremgang og mulighet til å tilpasse undervisningen deretter ved bruk av rapporteringsverktøy Kompetansemål Kapitler side A Kapitler side B Grunnleggende likningsløsning Målet er at eleven selv oppdager sammenhengen mellom DragonBox edu og det å løse likninger med penn og papir. Faktorisering, fortegn Parenteser, distributive lover Spillet tar deg med inn i en spennende verden hvor tall og bokstaver erstattes av fargerike og morsomme objekter. Gradvis byttes objektene ut med tall og matematiske uttrykk. DragonBox edu kan være et viktig verktøy uavhengig av læringsstrategi. Det kan brukes både som et supplement til klasseromsundervisning og kan gis som hjemmelekse. Faktorisering, forenkling av brøk Addisjon av like ledd Substitusjon *Side A og B har 10 kapitler hver. Hvert kapittel i A består av 20 nivåer.

5 Hvordan virker Dragonbox edu? s. 4 DragonBox edu lar elevene lære algebra ved å bruke fargerike og morsomme objekter som gradvis byttes ut med tall og matematiske uttrykk lignende slik elevene vil løse likninger på papir. Spillets mål er å få the Dragon Box, som representerer x i spillet, alene på den ene siden av spillebrettet. DragonBox edu er basert på følgende observasjoner: Barn lærer mer ved aktiv læring En viktig faktor for læring er tilbakemelding, spesielt dersom elevene får dette umiddelbart Følelsen av å mestre er en viktig motivasjon for læring Dersom eleven velger å restarte et nivå, så vil en lyspære dukke opp i høyre hjørne. Ved å trykke på lyspæren, kan eleven se fullstendig løsning for nivået. Eleven kan når som helst stanse forklaringen og gå tilbake til oppgaven. På spillet finnes den side A og B. På side A lærer elevene alle reglene, mens side B brukes for å øve mer, samt knytte sammen spillet med hvordan likninger kan se ut på papir. Karakterer blir ikke tatt i bruk men eleven kan samle stjerner. Dersom eleven løser oppgaven så blir han eller hun belønnet med en stjerne. I tillegg får eleven en stjerne hvis likningen har blitt tilstrekkelig forenklet. Siste stjernen oppnåes dersom eleven har brukt et minimum antall trekk for å komme til løsningen. Symbol Betydning The Dragon Box representerer x i spillet. Målet er å få denne alene på den ene siden av spillebrettet Den grønne virvelen representerer 0 Eksempel på hvordan tall representeres i spillet Eksempler på to-sidige kort uten spesiell tallverdi

6 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 5 DragonBox edu kan brukes som verktøy i ulike årstrinn, både som innføring i grunnleggende algebra og som repetisjon. Målgruppe Det kan også brukes på grunntrinnet for elever Om som DragonBox søker nye utfordringer. edu I tabellen under beskrives kompetansemål etter 7., 10., og 1T/1P, og hvordan dette kan relateres til kapitlene i spillet. Pensum i matematikk, klasse DragonBox edu Fra læreplanen Kompetansemål etter 7. årstrinn beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltal, brøker og prosent og plassere dei ulike størrelse på tallinje finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker stille opp og løse enkle likninger og løse opp og regne med parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tall Kapitler side Kapitler side A B , 9 Kompetansemål etter 10. årstrinn regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knytte uttrykkene til praktiske situasjoner, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningene løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystem med to ukjente og bruke dette til å løse praktiske og teoretiske problem Kompetansemål etter 1T Vg1 studieforberedende utdanningsprogram regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningene og lage fullstendige kvadrat Kompetansemål etter 1P Vg1 studieforberedende utdanningsprogram forenkle flerleddede uttrykk og løse likningar av første grad og enkle potenslikningar

7 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 6 Forslag til undervisningsopplegg: Det er Målgruppe mulig å dele opp arbeidet med DragonBox edu i 6 deler i henhold til kompetansemålene: 1: Grunnleggende likningsløsning (3 skoletimer) 2: Faktorisering og fortegn (2 skoletimer) 3: Parenteser og distributive lover (2 skoletimer) 4: Faktorisering og forenkling av brøk (2 skoletimer) 5: Addisjon av like ledd (1 skoletime) 6: Substitusjon (2 skoletimer) Vi gir her et forslag til tidsbruk pr. del men det er opp til læreren å bestemme hvordan undervisningen skal legges opp. Hver del blir beskrevet i detalj på de neste sidene. DragonBox edu kan også legges opp hovedsaklig som hjemmearbeid også dersom læreren ønsker det, da elevene kan utforske og spille på egenhånd. Vi foreslår å dele opp timene med vekselsvis individuelt arbeid og gjennomgang i grupper. Det er viktig at det legges inn små pauser på 2-3 minutter i spillingen. Lærerens oppgave: Om DragonBox Forberede edu undervisning med interaktiv tavle, evt. hjelpekort før timen begynner. Sørg for at alle har tilgang på PC/nettbrett og er logget inn på DragonBox edu. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet Passe på at alle har fått med seg målet med spillet, nemlig å få the dragon box alene på en side Still spørsmål som hjelper elevene å sette ord på det de lærer. Minn elevene på å legge merke til reglene og skrive disse ned etterhvert som de spiller Reflektere etter hver økt: Hva kan forbedres? Ble hele klassen engasjert? Hva kan gjøres annerledes neste gang? Individuelt arbeid: La elevene prøve seg fram individuelt, f.eks. i minutter. Elevene kan gjerne samarbeide med de andre. Det er viktig å ta 2-3 minutters pause etter dette. Vi har laget 5 oppgaveark som kan både brukes i timen og som hjemmearbeid. Disse arkene blir viktig for at elevene skal kunne relatere DragonBox edu med regning av likninger med penn og papir samt at de får mer trening i å løse likninger med de strategiene de lærer i spillet. I tillegg har vi utarbeidet 2-sidige regelark som kan skrives ut som hjelpekort i klasserommet. På den ene siden er regelen beskrevet med et likningseksempel. Andre siden viser eksempler fra spillet. En av fordelene ved å bruke DragonBox edu er muligheten for å få oversikt over elevenes fremgang og forståelse underveis ved å ta i bruk rapporteringsverktøyet. Slik kan læreren tilpasse undervisningen fortløpende etter elevenes kunnskapsnivå. Gruppearbeid: Elevene samles rundt tavlen i ca. 10 minutter og en av elevene kan løse en likning i spillet. Eleven kan forsøke å forklare prosessen bak det å løse likninger. Det er viktig at elevene diskuterer og setter ord på det de har lært for å øke bevisstheten rundt det de har gjort. Dette vil som regel føre til at feil oppdages og at mange av elevene får en ahaopplevelse. Elevene kan løse flere likninger i gruppe til læreren er sikker på at alle elevene forstår. Hjemmearbeid: Læreren kan dele ut oppgaveark som elevene kan jobbe med hjemme. Til neste matematikktime kan klassen gjennomgå arkene i plenum og læreren kan samle inn arkene for videre evaluering.

8 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 7 Del 1: Grunnleggende likningsløsning Målsetting: Elevene skal forstå de grunnleggende reglende for å løse førstegradslikninger. Etter økt 3 skal de relatere spillbrettene med likninger som løses på papir. De skal ha forstått reglene som ligger til grunn og se hvordan det gjøres i praksis både ved hjelp av spillet og på tavlen/papir. Regler: For en beskrivelse av regler, se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 1. Brett: Økt 1: side A, kapittel 1-2 Økt 2: side A, kapittel 3 og side B, kapittel 1-4. Økt 3: Løs likninger fra side B, elevene kan jobbe med oppgaveark 1 på papir. Arbeidsmåte: 3 økter tilsvarende 3 skoletimer med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. I tredje økt skal elevene regne likninger på papir og de begynner å jobbe med oppgaveark 1. Oppgaveark 2 deles ut som hjemmelekse. Mål Regler Kapitler side A Brett Addisjon av identitetselementer Addisjon av inverse elementer 1 1 til 8 Grunnleggende regneoperasjoner for ligninger: addisjon 1 9 til 20 Grunnleggende ferdighet i likningsløsning Multiplikasjon av identitetselementer Multiplikasjon av inverse elementer 2 1 til 10 Grunnleggende regneoperasjoner for likninger: divisjon 2 11 til 20 Flytting av elementer og bytte av fortegn 3 1 til 6 Grunnleggende regneoperasjoner for likninger: multiplikasjon 3 7 til 20

9 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 8 Økt 1 og 2: Varighet ca. 2 skoletimer. Det jobbes individuelt og i grupper. Økt 3: For 3. økt kan læreren bruke smart board eller vanlig tavle. Det vil ikke være behov for PC/nettbrett. Her skal en likning fra side B løses og beskrives i spillet. Deretter løses samme likning på tavlen og alle stegene beskrives. Til slutt kan læreren gå tilbake til spillet og løse samme likning igjen med de samme trinnene som ble vist på tavlen. Elevene skal dermed lettere relatere spillbrettene med likninger som løses på papir. Etter dette kan elevene fortsette med oppgaveark 1 individuelt eller i samarbeid med andre. Enkelte oppgaver kan med fordel gjennomgås i plenum for å påpeke vanlige feil og fallgruver. Tips: På tavlen er det viktig å skrive likningen med nok mellomrom slik at læreren kan tegne bokser rundt. Først vil mange elever ha vanskeligheter med å gjenkjenne likninger, så ved å tegne bokser rundt, vil det bli lettere å relatere spillet til regning på papiret/tavlen. Læreren kan nå løse ligninger slik som på spillet, med ny linje for hvert ledd i utregningen. Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen Oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Del 2: Faktorisering og fortegn Målsetting: Elevene skal forstå faktorisering, hvordan addisjon og multiplikasjon fungerer i spillet, samt reglene for fortegn. Regler: For en beskrivelse av regler se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 2. Brett: Økt 1 og 2: side A, kapittel 4-5 og side B, kapittel 5. Arbeidsmåte: Del 2 består av 2 økter á 1 skoletime med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet. Oppgaveark 3 deles ut som hjemmearbeid og samles inn av lærer for evaluering neste matematikktime

10 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 9 Mål Regler Kapitler side A Brett Faktorisering og addisjon/ multiplikasjon Addisjon 4 1 til 3 Faktorisering 4 4 til 7 Multiplikasjon 4 8 til 20 Fortegn Negasjon Regler for fortegn og brøk 5 1 til 20 Økt 1 og 2: For disse øktene brukes PC/nettbrett og elevene jobber individuelt og i grupper. Det er lov å samarbeide to-og-to dersom elevene ønsker det. Etter individuelt arbeid med spillet så bør elevene ta en liten pause før det settes i gang med å løse likninger på tavlen. Etterhvert som nye regler introduseres så er det viktig at læreren hjelper elevene med å sette ord på det de lærer. I siste halvdel av andre økt kan elevene jobbe med oppgaveark 3. Dersom de ikke blir ferdig med arket så kan dette gjøres ferdig hjemme. Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen. For del 2 så er det viktig at elevene forstår prinsippene bak faktorisering. Læreren kan gi eksempler på hvilke tall som kan faktoriseres og eksempler på primtall. Det er også viktig at elevene får med seg hvordan elementene skifter fortegn ved bytte av side. Det kan være vanskelig å forstå forskjellen på negative tall og minus som operator, så dette må vises med eksempler på tavlen. Oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Del 3: Parenteser og distributive lover Målsetting: Elevene skal jobbe med og forstå parenteser. De skal lære når de kan fjerne parenteser og ta i bruk distributive lover for likninger. Regler: For en beskrivelse av regler se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 3. Brett: Økt 1 og 2: kapittel 6 på side A og B.

11 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 10 Arbeidsmåte: Del 3 består av 2 økter á 1 skoletime med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet. Oppgaveark 4 deles ut som hjemmearbeid og samles inn av lærer for evaluering neste matematikktime Mål Regler Kapitler side A Brett Parenteser 6 1 til 4 Parenteser Distributive lover I 6 5 til 6 Distributive lover II 6 7 til 20 Økt 1 og 2: For disse øktene brukes PC/nettbrett og elevene jobber individuelt og i grupper. Det er lov å samarbeide to-og-to dersom elevene ønsker det. Etter individuelt arbeid med spillet så bør elevene ta en liten pause før det settes i gang med å løse likninger på tavlen. Etterhvert som nye regler introduseres så er det viktig at læreren hjelper elevene med å sette ord på det de lærer. I siste halvdel av andre økt kan elevene jobbe med oppgaveark 4. Dersom de ikke blir ferdig med arket så kan dette gjøres ferdig hjemme. Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen. For del 3 så er det viktig at elevene forstår prinsippene for parenteser og de distributive lovene. Læreren kan forklare nærmere hvordan de ganger inn et tall i parenteser, når kan de løse opp parentesene og egenskapene for parenteser i en brøk Oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Del 4: Faktorisering og forenkling av brøk Målsetting: Elevene skal fortsette å jobbe med faktorisering og forenkling av brøk. Videre er det viktig at elevene forstår prinsippene for parenteser og tar i bruk distributive lover for likninger. Regler: For en beskrivelse av regler se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 4. Brett: Økt 1 og 2: kapittel 7 på side A og kapittel 7-9 på side B.

12 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 11 Arbeidsmåte: Del 4 består av 2 økter á 1 skoletime med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet. Oppgaveark 5 deles ut som hjemmearbeid og samles inn av lærer for evaluering neste matematikktime Mål Regler Kapitler side A Brett Faktorisering I 7 1 til 4 Faktorisering Innsetting av parenteser 7 5 til 9 Faktorisering II 7 10 til 13 Brøk 7 14 til 20 Økt 1 og 2: For disse øktene brukes PC/nettbrett og elevene jobber individuelt og i grupper. Det er lov å samarbeide to-og-to dersom elevene ønsker det. Etter individuelt arbeid med spillet så bør elevene ta en liten pause før det settes i gang med å løse likninger på tavlen. Etterhvert som nye regler introduseres så er det viktig at læreren hjelper elevene med å sette ord på det de lærer. I andre økt kan elevene jobbe seg ferdig med side B. Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen. For del 4 så er det viktig at elevene forstår prinsippene for faktorisering og brøk. Læreren må minne elevene på de distributive lovene og strategier for å regne med parenteser Oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Del 5: Addisjon av like ledd Målsetting: Elevene skal lære hvordan de legger til like ledd i en likning. Videre er det viktig at elevene forstår prinsippene for parenteser og tar i bruk distributive lover for likninger. Regler: For en beskrivelse av regler se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 5. Brett: Økt 1: kapittel 8 på side A og B

13 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 12 Arbeidsmåte: Del 5 består av en økt på 1 skoletime med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. Før elevene starter med individuelt arbeid så bør læreren vise strategier for å legge til tall i en likning i plenum. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet. Oppgaveark 6 deles ut og elevene jobber med arket i siste del av økten. Arket kan gjøres ferdig hjemme og samles inn av løreren for evaluering neste matematikktime. Mål Addisjon av like ledd Regler Kapitler side A Brett Regneregler for like ledd og nevnere 8 1 til 20 Økt 1: I denne økten brukes PC/nettbrett og elevene jobber individuelt og i grupper. Det er lov å samarbeide to-og-to dersom elevene ønsker det. Etter individuelt arbeid med spillet så bør elevene ta en liten pause før det settes i gang med å løse likninger på tavlen. Etterhvert som nye regler introduseres så er det viktig at læreren hjelper elevene med å sette ord på det de lærer. Læreren bør forklare de nye reglene i plenum først før elevene begynner med spillet. Etter at de har spilt i ca. 15 minutter så bør det gjøres noen eksempler på tavlen for å illustrere addisjon av enkle ledd og mer komplekse ledd (tilsvarende det å samle innhold i boksen på spillet). Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen. For del 5 så er det viktig at elevene forstår prinsippene for addisjon av like ledd (både enkle og mer komplekse eksempler). Læreren må minne elevene på gode strategier for å gjenkjenne mønstre for mer komplekse likninger Oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Del 6: Substitusjon Målsetting: Elevene skal lære hvordan de legger til parenteser for å løse likninger der det kreves faktorisering av ledd. Regler: For en beskrivelse av regler se vedlegg. Lærerens oppgave blir å sørge for at elevene kan sette ord på de reglene som hører med til del 6. Brett: Økt 1: kapittel 9 og 10 på side A Økt 2: kapitter 10 på side B

14 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 13 Arbeidsmåte: Del 6 består av 2 økter á 1 skoletime med arbeid individuelt og i grupper med PC/nettbrett. Elevene må ha blyant og papir klare for å notere ned de ulike reglene som brukes i spillet. Oppgaveark 5 deles ut som hjemmearbeid og samles inn av lærer for evaluering neste matematikktime Mål Regler Kapitler side A Brett Substitusjon Substitusjon (sette parametre) 9 til 10 1 til 20 Økt 1 og 2: For disse øktene brukes PC/nettbrett og elevene jobber individuelt og i grupper. Det er lov å samarbeide to-og-to dersom elevene ønsker det. Etter individuelt arbeid med spillet så bør elevene ta en liten pause før det settes i gang med å løse likninger på tavlen. Etterhvert som nye regler introduseres så er det viktig at læreren hjelper elevene med å sette ord på det de lærer. I andre økt kan elevene jobbe seg ferdig med side B og starte med oppgaveark 5. Dersom de ikke blir ferdig med arket så kan dette gjøres ferdig hjemme. Viktig å passe på: Noen elever glemmer målet med spillet og prøver å forenkle feil side av likningen. Sørg for at elevene legger en strategi og husker hva målet er. Det er viktig å oppfordre elevene til få så mange stjerner som mulig for å finne den beste løsningen på oppgavene Det er viktig at elevene forstår reglene som har blitt introdusert hittil. Dersom noe er uklart så er det viktig at dette illustreres med eksempler enten i spillet eller på tavlen. For del 6 kan det være viktig å gjennomgå ulike strategier for å løse likninger der det er uttrykk med x i nevneren. På dette tidspunktet har eleven lært mange ulike regler for likningsløsning. Her er det viktig å bruke rapporteringsverktøyet for å se hvor langt elevene har kommet og om det er enkelte regler som bør gjennomgås mer grundig på dette tidspunktet. Fra spill til papir I siste økt i del 1, så vil læreren kunne vise elevene hvordan de kan overføre det de lærer i spillet til likningsløsning på papir. Her er noen tips i den forbindelse: Læreren kan ta eksempler fra side B og løse likningene på tavlen i plenum Når likningen skrives opp på tavlen, så kan det være lurt å skrive elementene med nok mellomrom til å kunne sette firkanter rundt (se bilder på neste side). På den måten assosierer elevene mellom spillet og bruk av de ulike kortene med elementene i en likning Løs likningene med strategier fra spillet med en ny linje for hver endring Læreren må minne elevene på å utføre endringer på begge sider av likhetstegnet

15 Hvordan kan Dragonbox edu brukes i undervisningen? s. 14 Bruk av rapporteringsverktøy Ved å bruke DragonBox edu i matematikkundervisningen får læreren tilgang til et rapporteringsverktøy: Hjelper læreren å få oversikt over elevenes og klassens progresjon etter hver økt Læreren får informasjon om hvor langt elevene har kommet, samt hvor mange stjerner de har oppnådd og til slutt en oversikt over elevenes mestringsnivå for hver del utifra hvor mange stjerner de har klart å få på hvert brett Dersom det viser seg at elevene har vanskeligheter underveis så får læreren mulighet til å hjelpe med en gang både individuelt og i grupper Når læreren logger seg på, så vil de få oversikt over alle elever i sin gruppe, samt grafer som illusterer mestringsnivå individuelt og i gruppe. Algebra challenge: Algebra Challenge er en begivenhet for alle elever i alle aldre som vil for første gang arrangeres her i Norge i januar Den første Algebra Challenge ble arrangert i Washington State, USA, fra 3. til 7. Juni elever var med og spilte Challenge-versjonen av DragonBox og sammen løste de likninger! Alle skoler over hele landet vil bli invitert til å delta i januar da dette vil gi en unik mulighet til å lære og mestre algebra på en helt ny måte. For mer informasjon om Algebra Challenge, se websiden og ta gjene kontakt med

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 5. - 7. trinn, som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Oddvar Øyan STATPED SKRIFTSERIE NR. 43 Forord

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Acta Didactica Oslo 2/ i INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1 Bjørnar Alseth, Inger

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Kapittel 1 God start Læreplanen Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene etter 4. trinn kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Hva er DragonBox? Hvordan virker DragonBox? Mai 2013

Hva er DragonBox? Hvordan virker DragonBox? Mai 2013 Mai 2013 Hva er DragonBox? DragonBox er en måte å lære algebra som tar utgangspunkt i at barn lærer gjennom å kunne eksperimentere og prøve seg fram i sitt eget tempo. Læringsverktøyet konkretiserer læringsstoffet

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret Trondheim Matematikkløypa med for- og etterarbeid Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret 2011 Matematikkløypa med for- og etterarbeid Bidragsytere til heftet: Nils Kr. Rossing - Vitensenteret/Skolelaboratoriet

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 8. 13. trinn som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole-Erik Jevne, Randi Kvåle Tone Larssen og Oddvar Øyan Huseby og Tambartun kompetansesentre

Detaljer