Mal for vurderingsbidrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for vurderingsbidrag"

Transkript

1 Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer Undervisningsplanlegging Kompetansemål Mål for en periode Mål for en time i perioden Elevinvolvering knyttet til utvikling av mål Hvordan skal jeg sikre elevenes forståelse av målet? Vurderingskriterier Hva blir eleven vurdert ut i fra? Konkretisering - Samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, og uttrykkje slike tal på varierte måtar - Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk - Du skal vite hva en brøk er, og skal vite hva teller og nevner er. - Du skal vite at brøkstreken er det samme som deletegnet - Du skal vite at en brøk er en annen måte å skrive et tall på - Du skal vite at to ulike brøker kan være like mye verdt - Du skal vite hvordan du kan sammenligne brøker for å se verdien - Du skal vite forskjellen på ekte og uekte brøker - Du skal kunne trekke sammen brøker - Vite hvordan du skriver en brøk, og kan sammenligne brøker med hverandre både ved å la nevner bli lik, eller gjøre om til et desimaltall. Mål gjennomgås med klassen i første i en del av første undervisningsøkt. Mål knyttes til hver arbeidsoppgave vi gjør gjennom undervisningsperioden. Elevene gjøres oppmerksom på hvilket mål vi jobber mot til en hver tid. - Oppsett og utregninger - Skrive brøker på ulike måter - Sammenligne brøker med hverandre - Trekke sammen brøker 1

2 Kjennetegn på måloppnåelse En beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til målformuleringen. Elevinvolvering knyttet til vurderingskriteriene Hvordan skal jeg involvere elevene? Elevaktivitet/læringsaktivitet Hva skal elevene gjøre for å vise sin læring? Elevens vurdering Hvordan kan jeg involvere elevene i egen læringsprosess? Formativ lærervurdering Hvilke vurderingsverktøy skal anvendes? Viktige spørsmål å ha med seg: - Hva skal jeg gjøre for å hjelpe elevene på veien mot kompetansemålet? - Helhetsinntrykk Oppsett og utregninger Karakter 2: Skriver kun svar Karakter 3-4: Skriver svar og viser utregninger, men oppsettet er noe rotete og ufullstendig. Karakter 5-6: Skriver svar, viser utregninger og oppsettet har god orden med rette linjer og tydelig skrift. Skrive brøker på ulike måter Karakter 2: Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall Karakter 3-4: Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Karakter 5-6: Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Vite hva brøken utgjør som et tall. Sammenligne brøker med hverandre Karakter 2: Sammenligne brøker med like nevnere Karakter 3-4: Sammenligne brøker med ulike nevnere ved å gjøre om til desimaltall Karakter 5-6: Sammenligne brøker ved å både kunne gjøre om til desimaltall, og finne en felles nevner. Trekke sammen brøker Karakter 2: Trekke sammen brøker med like nevnere Karakter 3-4: Trekke sammen ekte og uekte brøker med like og ulike nevnere Karakter 5-6: Trekke sammen ekte, uekte brøker og blandete tall med like og ulike nevnere Helhetsinntrykk Karakter 2: Få oppgaver er besvart på en god måte Karakter 3-4: De fleste oppgavene er besvart på en god måte Karakter 5-6: Alle oppgaver er besvart på en god måte Elevene får være med når kriteriene for oppsett og utregninger skal bestemmes. Her kan vi ta opp elevbesvarelser for å vurdere hva som er bra og ikke. Klasseromsundervisning gjennomføres med felles gjennomgang, oppgaveløsning, spillaktivitet før en måltest skal vise hva elevene har lært. Måltesten rettes, men det settes ikke karakter. Eleven skal selv gi et forslag til egen karakter ut fra kjennetegn på måloppnåelse. Her vil eleven få utlevert et vurderingsskjema. Eleven skal i løpet av perioden ha en samtale om sin læring ut fra målene som er satt for perioden. Vi ser sammen på et utvalg av oppgavene som skal gjennomføres. 2

3 - Hvordan skal jeg gi tilbakemeldinger som forteller elevene om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen? - Hvordan skal jeg gi elevene råd om hvordan de kan forbedre seg? Summativ lærervurdering Hvordan skal jeg kommunisere vurderingen til eleven og eventuelt foresatte? Hva skal jeg gjøre for å fokusere på læring, progresjon og fremgang? (Få summative vurderingsformer til å brukes som vurdering FOR læring) Evaluering av planleggingen og utprøvingen Evaluering av vurderingsbidraget Hva fungerte bra? Hva var utfordrende? Hva kunne vært gjort annerledes? Utvikling av egen praksis Hvordan kan jeg bruke erfaringene gjennom arbeidet med dette vurderingsbidraget til å utvikle egen undervisningspraksis? Karakter på måltest gis etter elevene selv har satt sin vurdering. Elevsamtale med elever som ikke har oppnådd ønsket resultat. Søke etter årsak og grunn sammen med eleven. Konkretisering Det fungerte godt at elevene var med å sette kjennetegn for måloppnåelse av oppsett og utregninger. Elevene jobbet også målrettet for å nå kjennetegnene på måloppnåelse, og noen elever bestemte seg for hva de skulle fokusere på. Elevene plasserte seg riktig når de vurderte sin egen besvarelse og skulle sette karakter. Det er en utfordring å jobbe på en fådelt skole og ha to klasser sammen med ulike opplegg. Dette medførte blant annet at elevsamtalene jeg hadde planlagt var vanskelig å få gjennomført. Det var også vanskelig å få gjennomført på 6 skoletimer da det skjer uforutsette ting i skolehverdagen. Burde valgt et opplegg felles for hele gruppen slik at både 8. og 9.trinn kunne deltatt. Bruke mer tid på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse da det virket som flere elever jobbet mer målrettet og motivasjonen for arbeidet ble generelt bedre. 3

4 EGENVURDERING GRAD AV MÅLOPPNÅELSE Helhetsinntrykk Oppsett og utregninger Testes i hele oppgavesettet Skrive brøker på ulike måter Testes i oppgave 1-1 til oppgave 1-3 Sammenligne brøker med hverandre Testes i oppgave 2-1 til oppgave 2-3 Trekke sammen brøker Testes i oppgave 3-1 til oppgave 3-3 Mangler besvarelse Karakter 2 Karakter 3-4 Karakter 5-6 Egen vurdering Få oppgaver er De fleste Alle oppgaver er besvart på en god oppgavene er besvart på en måte besvart på en god måte Skriver kun svar Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall Sammenligne brøker med like nevnere Trekke sammen ekte og uekte brøker med like nevnere god måte Skriver svar og utregninger, men oppsett kan være noe ufullstendig. Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Sammenligne brøker med ulike nevnere ved å gjøre om til desimaltall Trekke sammen ekte og uekte brøker med like og ulike nevnere Skriver svar og utregninger der det er rette linjer og oppsettet er lett å følge for leser. Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Vite hva brøken utgjør som et tall. Sammenligne brøker ved å både kunne gjøre om til desimaltall, og finne en felles nevner. Trekke sammen ekte, uekte brøker og blandete tall med like og ulike nevnere Navn Forslag til karakter på testen 4

5 MÅLTEST I BRØKREGNING OPPGAVE 1 1 (Løs alle oppgavene) a) Skriv en ekte brøk og forklar hvorfor den er ekte b) Skriv en uekte brøk og forklar hvorfor den er uekte c) Skriv et blandet tall og forklar hvorfor det er blandet Oppgave (Løs to av oppgavene) Gjør om til et blandet tall a) b) c) Oppgave (Løs to av oppgavene) Gjør om til uekte brøk a) b) c) Oppgave 1-3 (Løs to av oppgavene) Hva utgjør disse brøkene som tall? a) b) c) 15 Oppgave 2-1 Skriv brøkene i stigende rekkefølge Oppgave 2-2 Gjør om til desimaltall for å kunne sammenligne tallene. Sett dem i stigende rekkefølge. 5

6 Oppgave 2-3 Skriv tallene i stigende rekkefølge ved å gjøre brøkene om slik at de får en felles nevner. Oppgave 3-1 (Løs to av oppgavene) Trekk sammen brøkene a) b) c) Oppgave 3-2 (Løs to av oppgavene) Trekk sammen brøkene a) b) c) Oppgave 3-3 (Løs to av oppgavene) Trekk sammen brøkene a) b) Lykke til 6

7 MÅLTEST I BRØKREGNING - FASIT OPPGAVE 1-1 d) er ekte fordi teller er mindre enn nevner. Tallet er mindre enn 1. e) er uekte fordi teller er større en nevner. Tallet vil da være større enn 1. f) 2 er blandet fordi det består av både et tall og en brøk. Oppgave b) b) c) Oppgave a) b) c) Oppgave 1-3 = b) b) c) 15 Oppgave 2-1 Oppgave 2-2 Oppgave 2-3 7

8 Oppgave 3-1 b) b) c) Oppgave 3-2 b) b) c) Oppgave 3-3 b) c) d) 8

9 Karakter på test Trekke sammen brøker Sammenligne brøker med hverandre Skrive brøk på ulike måter Oppsett og utregninger Helhetsinntrykk Læringsmiljø Elevvurdering lærer (Excelark) Elev VVV CCC EEE NNN AAA Snitt 9

10 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Karakter 2 Karakter 3-4 Karakter 5-6 Oppsett og utregninger Skriver kun svar Skriver svar og utregninger, men oppsett kan være noe ufullstendig. Skriver svar og utregninger der det er rette linjer og oppsettet er lett å følge for leser. Skrive brøker på ulike måter Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall Sammenligne brøker med hverandre Trekke sammen brøker Helhetsinntrykk Sammenligne brøker med like nevnere Trekke sammen ekte og uekte brøker med like nevnere Få oppgaver er besvart på en god måte Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Sammenligne brøker med ulike nevnere ved å gjøre om til desimaltall Trekke sammen ekte og uekte brøker med like og ulike nevnere De fleste oppgavene er besvart på en god måte Kjenne til hvordan du kan skrive ekte, uekte brøker og blandet tall, og gjøre om mellom dem. Vite hva brøken utgjør som et tall. Sammenligne brøker ved å både kunne gjøre om til desimaltall, og finne en felles nevner. Trekke sammen ekte, uekte brøker og blandete tall med like og ulike nevnere Alle oppgaver er besvart på en god måte 10

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Kvantitativ vs. kvalitativ forskning TIMSS komparativ skoleforskning basert på kvantitativ metode PISA+ - klasseromsstudie fortrinnsvis basert på kvalitative forskningsmetoder

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer