Prosjektplan. Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge Strukturprosjektet. Versjon 1.2. Prosjektplan Side 1 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge Strukturprosjektet. Versjon 1.2. Prosjektplan Side 1 av 19"

Transkript

1 Prosjektplan Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Strukturprosjektet Versjon 1.2 Prosjektplan Side 1 av 19

2 Endringslogg Her oppsummeres endringer til dette dokumentet: Versjon Dato Beskrivelse Utført av Revidering versjon Eigil Rian Revidering av tekst pkt 9, oppgave 6 Eigil Rian Endring 4.6, mandat for de regionale prosjektgruppene (eierskapsmodell) Mads C. Nakstad 1.2 Godkjent prosjektplan Prosjektplan Side 2 av 19

3 Innhold 1. EN BEDRE REISELIVSSTRUKTUR DEFINISJONER AV RÅD OG PROSJEKTGRUPPER I TILKNYTNING TIL STRUKTURPROSJEKTET PROSJEKTETS MANDAT ØNSKET RESULTAT FOR STRUKTURPROSJEKTET PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSOMRÅDER STRUKTURPROSJEKTETS RESSURSER KOMMUNIKASJONSPLAN TIDSPLAN PROSJEKTETS OPPGAVER RISIKOFAKTORER...18 Prosjektplan Side 3 av 19

4 1. En bedre reiselivsstruktur Regjeringen lanserte sin reiselivsstrategi, Destinasjon Norge, i april Strategien har tre konkrete mål og tre konkrete innsatsområder. Knyttet til innsatsområdet organisering er en restrukturering av organiseringen av norsk reiseliv et tiltak. NHD har igangsatt et eget prosjekt for dette arbeidet, som beskrives i denne prosjektplanen. Oxford Research kartla i 2009 bruken av offentlige midler til reiselivsnæringen i Norge. Resultatene fra denne kartleggingen er samlet i rapporten "Reiselivsmilliarden", som er én av flere utredninger som ligger til grunn for at reiselivsstrategien Destinasjon Norge tar initiativ til å iverksette dette prosjektet. Regjeringen er opptatt av at midlene som bevilges over offentlige budsjetter benyttes på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder også de midlene som direkte og indirekte går til å finansiere ulike deler av reiselivsstrukturen i Norge. Det er behov for en organisasjonsmodell for fremtidens reiselivsnæring som gir en mer effektiv bruk av private og offentlige ressurser og som skal bidra til å skape en mer lønnsom og bærekraftig reiselivsnæring. Det er spesielt tre områder for en fremtidig struktur for reisemålsselskapene i Norge som er avgjørende for dette prosjektet: Tydeligere fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver. En definisjon av hvilke selskapsstrukturer som er ønskelig, mulige og hensiktsmessig. En robust og langsiktig finansieringsmodell for en ny organisatorisk løsning. Restrukturering av landets reisemålsselskaper Nærings og handelsdepartementet (NHD) har startet et femårig prosjekt for å gjennomføre en restrukturering av landets reisemålsselskaper. Departementet har nedsatt et Strukturutvalg som referanse- og koordineringsgruppe for arbeidet, og har nedsatt seks prosjektgrupper én for hvert regionalt område. De regionale prosjektgruppene skal lede arbeidet med å etablere en regional struktur med regionale selskaper og tilhørende destinasjonsselskaper. Et viktig element i strukturprosjektet er at prosjektet har lokal forankring i reiselivsnæringen, det fylkeskommunale og kommunale virkemiddelapparatet og i de ulike politiske miljøer. Prosjektet har derfor oppnevnt prosjektgruppene med tilknyttning til prosjektets definerte mulige eller eksisterende regioner, Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør- Norge, Fjell-Norge og Øst-Norge. Valget om å opprette regionale grupper er også basert på at det er den mest hensiktsmessige, effektive og beste måten å gjennomføre et så omfattende prosjekt på for å sikre god framdrift i prosjektet. Prosjektgruppene er satt sammen av deltagere fra små og store reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Prosjektgruppene skal utarbeide en forretningsplan for en ny struktur i sine respektive landsdeler. Forretningsplanene skal inneholde: Forslag til konkret organisasjonsstruktur og tilhørende ansvars- og arbeidsoppgaver. Prosjektplan Side 4 av 19

5 Beskrivelse av nødvendig antall destinasjonsselskaper og deres geografiske avgrensning. Skisse til fremgangsmåte for å etablere en ny struktur. Forslag til en robust finansieringsmodell som gjør strukturen levedyktig over tid. Målgruppen for denne prosjektplanen er alle som er involvert i prosjektet. Planen skal gi en tydelig beskrivelse av målsetninger, leveranser, organisering, roller, fremdrift og risiko for prosjektet. En prosjektplan tilpasset hvert regionale område skal utarbeides i etterkant av denne prosjektplanen. 2. Definisjoner av råd og prosjektgrupper i tilknytning til strukturprosjektet. Strukturutvalg: Rådgivende gruppe for strukturprosjektet med representanter fra fylkeskommuner, kommuner, reiselivsorganisasjoner og reiselivsnæringen. Strukturutvalget er oppnevnt av, og godkjent av, politisk ledelse i NHD. Regional prosjektgruppe: Arbeidsgruppe for en region med representanter fra fylkeskommuner, kommuner, reiselivsorganisasjoner og reiselivsnæringen. Regionalt selskap: Selskap som betjener reiselivsnæringen i et definert geografisk område. Destinasjonsselskap: Selskap som skal betjene et definert antall reisemål, produkter, attraksjoner og reiselivsnæring innen et geografisk område innenfor det regionale selskapet. 3. Prosjektets mandat Regjeringen lanserte i april 2012 den nasjonale reiselivsstrategien, Destinasjon Norge. Strategien har følgende mål: Økt verdiskaping og produktivitet. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvillighet. For å nå målene i strategien rettes innsatsen inn mot tre områder: Organisering Opplevelses- og reisemålsutvikling Salg og markedsføring Reiselivsstrategien er beskrevet i eget dokument. Dokumentet er tilgjengelig som trykksak og ligger i tillegg på NHDs nettside Prosjektplan Side 5 av 19

6 En bedre reiselivsstruktur er et av strategiens sentrale tiltak under innsatsområdet organisering. Organiseringsarbeidets mål er å: Etablere et hensiktsmessig antall regionale selskaper i løpet av 2 år. Etablere et bærekraftig finansielt system for den nye strukturen i løpet av 2 år. Etablere minst ett regionalt selskap med ny eierstruktur i løpet av 2 år. Gjennomføre strukturprosessen i hele Norge i løpet av 5 år. Den nye strukturen skal kunne betjene reiselivsnæringens aktører bedre og på en mer effektiv måte enn det dagens struktur gjør, og på denne måten bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Hensynet til reiselivsnæringens behov skal være førende i arbeidet med hver regions forretningsplan. Den nye strukturen for regionale selskaper med tilhørende destinasjonsselskaper må være relativt lik i alle landsdeler, men med tilstrekkelige muligheter til å ivareta regionale variasjoner og lokale forhold. Det vil være prosjektgruppenes ansvar å komme frem til den endelige organiseringen av eget regionalt selskap og tilhørende destinasjonsselskaper. Det kan finnes flere ulike modeller for hvordan en eierstruktur kan se ut og bli implementert i de enkelte regionale områder. Det kan også tenkes flere ulike eierskapsmodeller for både regionale selskap og destinasjonsselskap og at en eierskapsmodell har flere ulike tilknytningsformer for reiselivsnæringens aktører hvorav eierskap bare er én slik form. NHD har startet et arbeid for å utrede ulike modeller for organisering av en eierskapsstruktur for de nye regionale selskapene og deres tilhørende destinasjonsselskaper. Prosjektgruppene vil i løpet av arbeidet bli forelagt ulike aktuelle modeller for organisering av regionale selskap med tilhørende destinasjonsselskaper som skal benyttes i arbeidet med forretningsplanen for hver region. Å få på plass en robust langsiktig finansieringsmodell for en ny struktur er en problemstilling som er lik for alle regionale områder. NHD har derfor iverksatt et arbeid for å kartlegge ulike finansieringsmodeller for den nye strukturen med prioritet på hvordan de offentlige midlene kan innrettes på en lovlig måte og hvordan pengestrømmene kan koordineres bedre og mer effektivt. Mandat for de regionale prosjektgruppene De regionale prosjektgruppenes mandat er å utarbeide en konkret forretningsplan for sitt regionale selskap. Forretningsplanen som skal utarbeides skal beskrive: Ansvars- og arbeidsområder for det regionale selskapet med tilhørende destinasjonsselskap. Kompetanseprofil og -behov i det regionale selskapet med tilhørende destinasjonsselskap. Bemanningsbehov og organisasjonsstruktur i det regionale selskapet med tilhørende destinasjonsselskap. Bestemme grensene for det regionale selskapet uavhengig av fylkes og kommunegrenser og antall tilhørende destinasjonsselskap med hvilke reisemål som skal tilhøre hvert av destinasjonsselskapene. Langsiktige robuste finansieringsmodeller for selskapene. Samarbeidsmodeller for de regionale selskapene. Budsjetter for det regionale selskapet med tilhørende destinasjonsselskap. Økonomiske besparelser og gevinster ved ny struktur. Prosjektplan Side 6 av 19

7 Nødvendige tiltak med en fremdriftsplan, kommunikasjonsplan og mål for å etablere ny struktur. Beskrivelse av ønskede resultater og økonomiske mål. For å kunne utarbeide forretningsplanen på riktig grunnlag, vil det være behov for kunnskap, informasjon, statistikk og analyser. Det er forretningsplanen som utgjør grunnlaget for å gjennomføre strukturendringene. Prosjektgruppene må derfor: Innhente kunnskap, informasjon, statistikk og analyser gjennom interne og eksterne prosesser. Kartlegge, vurdere og eventuelt implementere allerede løpende og gjennomførte prosesser som er i tråd med strukturprosjektets målsetninger. Det er fra NHDs side avsatt midler som skal bidra til denne type prosesser. Midlene skal bidra til å finansiere arbeid som skal gi kunnskap, analyser og informasjon som er nødvendig for strukturendringsprosessen. Det må søkes NHD om tildeling av midler, og søknadene må være initiert av prosjektgruppene eller andre knyttet til strukturprosessen. 4.0 Ønsket resultat for strukturprosjektet Den nye strukturen skal sikre en mer effektiv bruk av både offentlige og private ressurser. Det skal skje ved at strukturen betjener reiselivsnæringens aktører bedre og på en mer effektiv måte enn det dagens struktur gjør, og gjennom denne bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Organisatorisk skal det etableres en struktur bestående av seks regionale selskaper for hhv. Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør-Norge, Fjell-Norge og Øst-Norge. Disse skal betjene reiselivsaktørene i tilhørende region. Det skal også etableres et nasjonalt samarbeidsforum mellom disse selskapene, eventuelt i regi av Innovasjon Norge som også skal koordinere sitt arbeid med den nye strukturen. Operative mål: En forretningsplan for hvert regionalt selskap i løpet av 2 år. Etablere 6 regionale selskaper. Etablere et bærekraftig finansielt system for strukturen i løpet av 2 år. For minst ett regionalt selskap skal strukturen med tilhørende destinasjonsselskaper være på plass i løpet av 2 år. Strukturprosessen skal være gjennomført i løpet av 5 år. 5.0 Prosjektorganisering og ansvarsområder Prosjektets organisering er: Prosjektplan Side 7 av 19

8 Prosjekteier: NHD Prosjektleder: Eigil Ulfsøn Rian, NHD. Prosjektsekretariat: Mads Christffer Nakstad. NHD,(Kaluna Nordic) Prosjektstøtte: NHD seksjon Reiseliv. Prosjektgrupper med prosjektgruppledere: Nord-Norge, Eigil Rian (midlertidig). Midt-Norge, Per Lund. Fjord-Norge, Tore Gautesen. Sør-Norge, Reidar Fuglestad. Fjell-Norge, Vidar Svanemyr. Øst-Norge, Knut Aandal. Rådgivende gruppe for strukturprosjektet: Strukturutvalget. Samarbeidspartnere og rådgivende organisasjoner : Innovasjon Norge, RLU(Reiselivsutvalget),KS, NHO, Virke, Hanen, Forum for Reiseliv Rapportering Prosjektets ledelse vil rapportere utviklingen av prosjektet til NHDs ledelse iht til kommunikasjonsplanen i pkt 7. Det er etablert et prosjektstyringssystem, Trello, som alle prosjektdeltagere vil bli invitert inn i. Systemet oppdateres løpende av sekretariatet og vil gi informasjon om fremdriften i prosjektet til enhver tid. Det er innført et fildelingssytem, Ensafer, (sikkerhetsmessig godkjent av DSS) som gjør all dokumentasjon i prosessen tilgjengelig for alle prosjektdeltagere i et lukket system. 6. Strukturprosjektets ressurser Strukturprosjektet er finansiert av NHD gjennom særskilt bevilgning, i 20 beløper den seg til 12 mill. kroner. Prosjekteier (NHD) har ansvaret for å sikre tilstrekkelig finansiering av prosjektet i prosjektets løpetid. Prosjektet er bemannet med en prosjektleder i full stilling gjennom hele prosjektets løpetid, og et prosjektsekretariat bestående av minst 0,5 årsverk. Det vil være behov for ulik kompetanse og størrelse på sekretariatet gjennom prosjektets løpetid, og det etableres derfor ikke et fast sekretariat for prosjektet i hele dets løpetid. I 20 støttes prosjektleder av et innleid sekretariat som utgjør ca. 50 pst. stilling i perioden april til desember. I tillegg deltar representanter for prosjekteier (ansatte i reiselivsseksjonen) i gjennomføring av prosjektet etter behov. Prosjektplan Side 8 av 19

9 Prosjektleder skal melde fra til prosjekteier dersom han mener prosjektets ressurser, økonomiske og/eller bemanningsmessige, ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet iht. denne prosjektplan. 7.0 Kommunikasjonsplan Når Hvem skal informeres Hva skal informeres/gjøres Hvem har ansvaret Hvert kvartal Reiselivsnæring og reiselivsorganisasjoner i regionen Infomøter Prosjektgruppeleder (PGL), NHD Hvert kvartal Fylkeskommuner (politisk og administrativt nivå) Infomøter PGL/NHD Halvårlig Kommuner Infomøter PGL/NHD Ved behov Presse, lokal/sentral pressemelding/intervju NHD Hvert tertial NHDs ledelse Prosjektsammendrag og status iht tidsplan NHD Etter avtale Deltagere i konferanser mm. Foredrag /presentasjoner om prosjektet NHD Prosjektplan Side 9 av 19

10 8.0 Tidsplan Prosjektmøter 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 08/ 10/ 11/ 12/ 02/ 14 03/ 14 04/ 14 05/ 14 06/ 14 08/ 14 10/ 14 11/ 14 12/ 14 Fremdriftsplan Tema Oppg. 1 Bestemme ansvar og arbeidsoppgaver. Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Oppg. 5 Oppg. 6 Oppg. 7 Oppg. 8 Oppg. 9 Oppg. 10 Oppg. 11 Oppg. 12 Oppg. Bestemme kompetanseprofil og behov. Bestemme bemanningsbehov. Kartlegge behov for kunnskap og analyse for strukturprosessen. Starte ulike prosesser for kunnskapsinnhenting. Bestemme ny organisasjonsstruktur og geografiske områder. Utarbeide forslag til eierskapsmodell. Utarbeide forslag til robust langsiktig finansieringsmodell. Fastsette kvalitative og økonomiske mål for prosessen. Bestemme omstruktureringstiltak. Budsjettere ny org. struktur. Etablere realistisk tidsplan for prosessen. Utarbeide kommunikasjonsplan for implementeringsprosessen. Utarbeide forretningsplan forhver region med tilhørende destinasjonsselskaper. Utarbeide plan for innsalg av forretningsplan og forankring av prosessen. Oppg. 14 Plan for videre framdrift. Alle forretningsplaner skal være ferdig innen utgangen av 2014 Det vil bli utarbeidet en tidsplan for videre fremdrift i god tid før dette arbeidet er fullført. Ny tidsplan blir lagt til prosjektplanen høst Farveforklaring: Gult: under arbeid. Grønt: avsluttet. Prosjektplan Side 10 av 19

11 9.0 Prosjektets oppgaver Oppgave 1: Bestemme arbeidsoppgaver og ansvar til de regionale selskapene med underliggende struktur. Innhold: Gruppene skal bestemme hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge hos de regionale selskapene og i de tilhørende destinasjonsselskaper i en ny struktur. Det skal som en del av oppgaven utarbeides en beskrivelse av hvilke målgrupper/ kunder selskapene skal betjene. Hvordan Tidsplan Juni 20. Hver av prosjektgruppene skal utarbeide arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling mellom selskapene inklusiv en beskrivelse av grensesnittet til Innovasjon Norge på ulike arbeidsoppgaver og ansvar. Forslaget skal være en del av forretningsplanen for hver region. Prosjektgruppene. Oppgave 2: Definere kompetansebehov og -profil for alle arbeidsområder i de regionale selskapene med tilhørende destinasjonsselskaper. Hvordan Når arbeidsoppgavene for de regionale selskapene og destinasjonsselskapene er bestemt skal prosjektgruppene bestemme kompetansebehov og profil for de ulike arbeidsområdene i hvert regionalt selskap med tilhørende destinasjonsselskap. Oppgaven er en del av forretningsplanen for hver region. Tidsplan: Juni 20. Prosjektgruppene. Oppgave 3: Definere bemanningsbehov i de ulike selskapene. Hvordan Tidsplan: August 20. Annet: Bestemme bemanning for å kunne utføre arbeidsoppgavene og tjenestene det regionale selskapet og destinasjonsselskapene skal levere til sine målgrupper/kunder. Del av forretningsplanen for hver region. Bemanningsbehovet skal bestemmes uavhengig av dagens bemanning. Prosjektgruppene. Prosjektplan Side 11 av 19

12 Oppgave 4: Kartlegge ulike behov for kunnskap, analyser og informasjon som er nødvendig for strukturendringsprosessen. Iverksette informasjons og kunnskapsinnhentninger, informasjonsinnsamlinger etc. som er nødvendig for strukturendringsprosessen. Innhold: Definere ulike behov for kunnskap, analyser og informasjon som er nødvendig for strukturendringsprosessen. Innhente ulike informasjons og kunnskapsinnhentninger, informasjonsinnsamlinger etc. som er nødvendig for strukturendringsprosessen om det er naturlig at det gjennomføres av NHD. Kunnskap, analyser og informasjon som er nødvendig for strukturendringsprosessen. Kartlegging av eksisterende undersøkelser som er nyttige for prosessen og distribusjonen av disse. Eventuell utarbeidelse av leveransespesifikasjoner, anbud, bakgrunnsmateriell, etc. som er nødvendig for å utarbeide relevante og riktige anbudspapirer til leveranser fra eksterne leverandører som skal utføre oppdrag innenfor dette området. Hvordan Annet: Tidsplan: Vurdere relevansen i ulike søknader fra andre som vil gjennomføre undersøkelser, analyser og informasjonsinnhenting som er relevant for strukturendringsprosessen. Vurdere behov for undersøkelser og iverksette undersøkelser som det er naturlig gjennomføres av NHD. NHD, prosjektgruppene. NHD og prosjektgruppene vil være førende i dette arbeidet, men ulike prosesser kan beskrives, søkes om midler til og gjennomføres av alle som har tilknytning til strukturendringsprosessen og kan motta støtte under forutsetning av at prosjektet ligger under kriteriene for incentivordningen NHDs sekretariat vil være ansvarlig for egne bestillinger. Lov om offentlig anskaffelse legges til grunn for alle anskaffelser som foretas med bruk av midler fra NHDs incentivordning. Våren 20 til prosjektet er ferdig. Oppgave 5: Definere grensene for de ulike regions og destinasjonsselskap og bestemme forslag til ny organisasjonsstruktur. Hvordan Strategiplanen definerer 6 områder, Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord- Norge, Sør-Norge, Fjell-Norge, Øst-Norge som en regional oppdeling av norsk reiseliv. Prosjektgruppenes oppgaver er uavhengig av fylkes og kommunegrenser å definere grensene for hvert regionalt selskap, antall destinasjonsselskaper som er optimalt innenfor regionen og hvilke områder(reisemål), attraksjoner, produkter etc. som skal ligge under destinasjonsselskapene i den definerte regionen. Med bakgrunn i definisjonen av arbeidsoppgaver, kompetanse, bemanningsbehov og grenser for de ulike selskapene, gi forslag til en ny organisasjonsstruktur. Er en del av forretningsplanen for hver region. Tidsplan: Vår Prosjektplan Side 12 av 19

13 Annet: Grensene skal fastsettes uavhengig av tidligere oppdelinger. Strukturen skal bestemmes uavhengig av dagens organisasjon og bemanning. Prosjektgruppene. Oppgave 6: Utarbeide forslag til eierskapsmodell. Hvordan Innhold: Annet: Behovet for bindende og langsiktig samordning mellom de ulike nivåene i organisasjons og driftsmodellen er åpenbar. NHD vil utarbeide forslag til samordningsmodeller basert på integrering av ressurser, kompetanse og drift gjennom eierskapsmodeller og/eller langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler mellom de ulike nivåene i organisasjonsmodellen. Samordningen skal ta utgangspunkt i at de regionale selskapene besitter spisskompetanse innen sitt geografiske område og forvalter de statlige tilskuddsordningene. Del av forretningsplanen for hver region. Forslag til eierskapsmodell og forpliktende samarbeidsavtaler. NHD vil ta hovedansvaret for å utarbeide relevant eierskapsmodell og forpliktende samarbeidsavtale som alternative integreringsmodeller. Tidsplan: Vår NHD, prosjektgruppene. Oppgave 7: Utarbeide forslag til en robust langsiktig finansieringsmodell. Hvordan Med utgangspunkt i en mulig robust langsiktig offentlig grunnfinansiering av de regionale selskapene og destinasjonsselskapene i regionene, skal det utarbeides forslag til finansieringsmodell. NHD vil arbeide med mulige forslag til en langsiktig finansieringsmodell som skal være underlag for prosjektgruppenes arbeid. Prosjektgruppene skal utarbeide endelig forslag som del av foretningsplanen for hver region. Innhold: Annet: Forslag til langsiktig finansieringsmodell. NHD vil i felleskap med de andre departementene som bidrar med offentlig støtte til reiselivet se på mulighetene til å sikre en robust langsiktig grunnfinansiering av den nye strukturen. NHD,prosjektgruppene. Tidsplan: Høst 20 / Vår Prosjektplan Side av 19

14 Oppgave 8: Fastsett økonomiske mål for prosessen Innhold: Hvordan Etter at oppgavene 1-9 er ferdig behandlet, fastsette endrings-, økonomiske og kvalitative mål som skal være resultatet av strukturprosessen. Beskrivelse av hvilke elementer og verktøy som er nødvendige for å kunne måle resultatene av prosessen. Prosjektgruppen skal utarbeide en ferdig plan for omstrukturering som en del av forretningsplanen for hver region med økonomiske mål. NHD vil bidra med å fremskaffe nødvendig kunnskap for å kunne utføre oppgaven. Annet: Det bør innhentes ekstern kunnskap om hvordan dette kan måles og evalueres. NHD vil vurdere om kunnskapen kan innhentes sentralt for alle prosjektgrupper. Prosjektgruppene. Tidsplan: Vår Oppgave 9: Bestemme omstruktureringstiltak Hvordan Med bakgrunn i definisjonen av arbeidsoppgaver, kompetanse og bemanningsbehov, og organisasjonsstruktur som er utarbeidet av prosjektgruppene, er neste steg en tiltaksplan for omstrukturering av reiseselskapene i regionen. Ferdig plan for omstrukturering som en del av forretningsplanen for hver region. Innhold: Annet: En komplett tiltaksplan for omstruktureringsprosessen med beskrivelse av tiltak, tidsplan, gjennomføring, konsekvenser etc. Planen skal inneholde alle forhold som feks. kommunale og fylkeskommunale vedtak, ansettelsesavtaler, leieavtaler etc. som vil påvirke omstruktureringsprosessen og som det må tas hensyn til i en endringsprosess. Prosjektgruppene. Tidsplan: Juni Oppgave 10: Utarbeide budsjett til ny organisasjonsstruktur. Med bakgrunn i definisjonen av arbeidsoppgaver, kompetanse og bemanningsbehov, og organisasjonsstruktur, budsjettere kostnadene for den nye strukturen. Prosjektplan Side 14 av 19

15 Hvordan Prosjektgruppens skal utarbeide et budsjett som en del av forretningsplanen for hver region. Innhold: Annet: Utarbeide et fullstendig budsjett for den nye organisasjonsstrukturen for hver region med tilhørende destinasjonsselskaper. Budsjettet skal være et driftsbudsjett for selskapene i regionen. Prosjektgruppene. Tidsplan: Høst Oppgave 11: Fastsette en realistisk tidsplan og utarbeide en kommunikasjonsplan for gjennomføringen av strukturendringsprosessen. Innhold: Med basis i oppgavene 1-10, som i sum definerer den nye strukturen som skal implementeres, sette en realistisk aktivitets- og tidsplan for gjennomføring av strukturendringsprosessen og utarbeide og oppdatere en kommunikasjonsplan sentralt og regionalt for gjennomføringen av prosessen og implementeringen av forretningsplanene. Planen må inneholde en beskrivelse av hvilke aktiviteter som må gjennomføres av hvem, hvor og når for å implementere den nye strukturen. Herunder skal inngå oversikt over aktuelle lokal- og regionalpolitiske beslutninger som må fattes, samt hvilke transaksjoner som må gjennomføres for å få etablert det eierskap o.a. som er besluttet. Kommunikasjonsplanen skal beskrive hvordan strukturprosessen skal kommuniseres til hvem og når. Hvordan Annet: Ferdig tidsplan med beskrivelser av tiltak, milepæler, kommunikasjon mm. Tidsplanen må være knyttet opp mot de andre elementene i planen og være bygget på den tid det vil ta å gjennomføre en prosess på en forsvarlig og lovlig måte. NHD har primæransvaret for kommunikasjonplanen. All mediekommunikasjon skal så langt det er mulig koordineres med NHDs kommunikasjonsavdeling. Prosjektgruppene. Tidsplan: Vår 2014/høst Oppgave 12: Utarbeide en forretningsplan for hver region med tilhørende destinasjonsselskaper i den nye strukturen. Utarbeide en forretningsplan for hver av de 6 regionene. Innhold: Planen skal inneholde organisasjonsstruktur,forslag til eierskap og finansieringsmodell. Planen skal bestemme kompetanseprofil og kompetansebehov i de regionale selskap og i destinasjonsselskap som tilhører regionen. Planen skal Prosjektplan Side 15 av 19

16 bestemme ansvarsområder, arbeidsområder, funksjoner, bemanningsbehov etc. i de ulike selskapene. og skal beskrive tiltak, framdriftsplan og mål for å gjennomføre endringene og synliggjøre økonomiske besparinger og gevinster samt inneholde kvalitative, kvantitative og økonomiske mål. Annet: Planen skal være komplett og inneholde alle elementer i prosjektplanen ferdigbehandlet av de respektive prosjektgrupper. Prosjektgruppene i Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør-Norge, Fjell-Norge, og Øst-Norge. Tidsplan: Høst Oppgave : Utarbeide plan for innsalg av forretningsplan og forankring av planen hos alle som er berørt av prosessen. Målgruppe: Innhold Når en ferdig forretningsplan er utarbeidet for alle 6 regioner må planen forankres hos de som blir berørt av omstruktureringen. Forretningsplanen skal selges inn hos næring, fylkeskommuner, kommuner, i det politiske apparatet og til alle andre berørte aktører. Det er viktig at planen forankres på riktig nivå og i riktig rekkefølge i reiselivsnæringen, reiselivsorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner på administrativt og politisk nivå. Alle som har behov for å bli informert i forbindelse med lanseringen av forretningsplanen og gjennomføringen av strukturendringsprosessen. Plan for forankring av prosessen hos alle berørte parter, eller som har behov for informasjon om prosessen. Tiltak, tid og stedsplan for innsalg av forretningsplanen. NHD, prosjektgruppene i Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør- Norge, Fjell-Norge og Øst-Norge. Tidsplan: Høst 2014 Oppgave 14: Plan for videre framdrift i prosjektet. Målgruppe: Innhold Kostnader: Prosjektet er tenkt avsluttet i Når forretningsplanen er ferdig utarbeidet og presentert bør det foreligge en detaljert plan for videre fremdrift av implementeringsprosessen i prosjektet. Alle parter som er berørt av prosessen Tids og handlingsplan. NHD, Prosjektgruppene i Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør- Norge, Fjell-Norge og Øst-Norge. Iht. til innsalgsplan. Tidsplan: Desember 2014 Prosjektplan Side 16 av 19

17 9.0 Grensesnitt mot andre aktører og prosjekter Prosjektgruppenes oppgaver og mål er de samme for de ulike regionene. I alle regioner, og for den sentrale prosjektledelsen, vil samarbeid med andre prosjekter /aktører være en viktig del av forretningsplanen. Tabellen under viser ulike aktører/prosjekter som vil være aktuelle: Aktør/prosjekt Initiativeier/prosjekteier Beskrivelse av grensesnitt Innovasjon Norge Cruiseprosjektet Innovasjon Norge Norwegian Convention Bureau NCE Innovasjon Norge NCB Fjord-Norge Arbeidsoppgaver som skal utføres av Innovasjon Norge og arbeidsoppgaver som skal utføres av de regionale selskapene i framtiden. Samarbeid i MICEE markedet. RLU (Reiselivsutvalget) NHD Forankring hos reiselivsnæringens organisasjoner. Ulike Arena prosjekt Arena prosjekt knyttet til reiseliv. Andre departementer FIN, KRD, LMD, FKD Disse bidrar med finansiering av reiselivsutvikling, og er sentrale i arbeidet med å få en ny stabil og forutsigbar finansiering på plass. Fylkeskommuner og kommuner Reiselivsnæringens aktører KS og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Store og små aktører i alle relevante bransjer over hele landet. Deltakere i prosjektets grupper og utvalg. Er eiere av dagens strukturer. Både fylkeskommuner og kommuner kan komme til å måtte gjennomføre politiske prosesser og beslutninger knyttet til implementering av den nye strukturen. Deltakere i prosjektets grupper og utvalg. Er eiere av dagens strukturer. Må beslutte deltakelse i ny struktur. 10. Risikofaktorer Følgende faktorer er diskutert sammen med strukturutvalgets medlemmer som mulige risikofaktorer for prosjektet. Listen er i uprioritert rekkefølge. Riskovurdering : 3= høy, 2= middels, 1 =lav. Sannsynlighet: S Konsekvens: K Farvekoder: Grønn, liten risiko. Gul, middels risiko. Rød, stor risiko. Risikobeskrivelse S K Risiko (SxK) Far- ge- Tiltak Prosjektplan Side 17 av 19

18 kode Utydelig kommunikasjon fra NHD internt til nedsatte utvalg og grupper, og eksternt til andre forankringspunkter, interessenter og mediene. Utilstrekkelig forankring av prosjektets mål og arbeid før og under prosessen til reiselivsnæring, reiselivsorganisasjoner og nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Prosjektet blir for altoppslukende restruktureringsarbeidet pågår samtidig som hverdagen fortsetter; reiselivsnæringen skal produsere reiselivstjenester og øvrig reiselivspolitikk. Relevante tiltak fra virkemiddelapparatet må ikke bli stilt på vent i påvente av at prosessen skal bli gjennomført Rammebetingelsene for næringen må være stabile underveis i restruktureringsprosessen nasjonale, regionale og lokale myndigheter må opprettholde sitt engasjement i reiselivsnæringen. Eventuell skiftende politisk ledelse på ulike forvaltningsnivåer må ikke endre på rammene for prosjektet. De finansielle rammebetingelsene for den nye strukturblir ikke stabil og forutsigbar. Tiden det tar å gjennomføre prosjektet og synliggjøringen av gevinstene blir for lang. Det er en utfordring at næringen er så fragmentert det må tas valg som alle aktører, store som små, kan akseptere. Lokale politiske miljøer støtter ikke opp om prosessen At kunnskap som tilegnes gjennom prosjektet i pro Utviklet kommunikasjonsplan. Klare retningslinjer for kommunikasjon. Samarbeid med NHDs kommunikasjonsavdeling Regelmessig informasjon til alle grupperinger. Detaljert kommunikasjonsplan. Landsdekkende presentasjoner på relevante møter, konferanser mm under hele prosessen.resentasjoner for det lokale offentlige og politiske apparat Viktig å informere fylkeskommuner, kommuner og resten av virkemiddelapparatet om at all daglig virksomhet skal fortsette under prosessen. Skal være integrert del av kommunikasjonsplanen for prosjektet Viktig å forankre prosessen politisk på alle nivå Arbeid med de ulike departementene og andre berørte parter om langsiktig finansiering og samordning og tildelte midler. Viktig at rammebetingelsene ikke endres under prosjektets gang Til enhver tid forankre prosessen og informere aktivt om utvikling og resultater. Være pådriver for effektivt arbeid i prosessen Informasjon om prosessen så det er tilstrekkelig kunnskap til enhver tid både i det lokale offentlige og politiske apparat Informasjon om og involvering i prosessen så det er tilstrekkelig kunnskap til enhver tid både i det lokale offentlige og politiske apparat Det er NHD og sekretariatets oppgave og ansvar å sørge for kunn- Prosjektplan Side 18 av 19

19 sjektperioden ikke formidles tilfredsstillende. Det fellesskapet prosjektet skal resultere i, må oppleves og realiseres under hele prosessperioden. Ikke tilstrekkelig god mediehåndtering underveis i restruktureringen. Mangel på riktig kompetanse på ulike nivåer. Lokale vedtak og beslutninger som kan hindre gjennomføringen av prosessen. Eksisterende selskapers forpliktelser overfor ansatte, leieforhold o.a. må ivaretas i transformasjonen til ny struktur. Lokale ansettelsesforhold, leieavtaler etc. kan forsinke strukturendringene Prosjektets rammebetingelser endres. skapsdeling og informasjon Høy oppmerksomhet. Samarbeid med NHDs kommunikasjonsavdeling Fokus på kompetanse ved sammensetning av ulike grupper og utvalg i prosjektet. Prioritere rekrutteringsarbeid når forretningsplan skal implementeres, slik at ansatte i ny struktur har riktig kompetanse Viktig å kartlegge slike vedtak og beslutninger under arbeidet med forretningsplanen Viktig å kartlegge slike forhold under arbeidet med forretningsplanen Viktig å sikre at de økonomiske rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet forblir uendret uavhengig av politisk ledelse. Prosjektplan Side 19 av 19

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

III. De som sitter i prosjektgruppen skal representere alle, ikke kun seg selv. IV. Lønnsomheten i næringen skal opp, det skal være hovedfokus.

III. De som sitter i prosjektgruppen skal representere alle, ikke kun seg selv. IV. Lønnsomheten i næringen skal opp, det skal være hovedfokus. Referat Møte om: Oppstartsmøte prosjektgruppe Øst-Norge - strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Bente Bjerknes, Trine Mo Stokstad, Liv Wilson, Jan Fredrik Lockert, Tor Sannerud, Knut Aandal, Morten Mo,

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016 #ORG2022 Styringsgruppemøte 31. mai 2016 Agenda for dagens møte 1. Statusgjennomgang hva har skjedd siden sist vi møttes 2. Styringsdokument for prosjektet mål og milepæler, organisering 3. Prosjektplan

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R 2 0 1 4 Status mulig løsning Ett selskap for hele regionen 4 destinasjoner med reiselivssjefer som ledere 3 fellesenheter som betjener strukturen; marked,

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

(Ikke til stede: Richard Taraldsen)

(Ikke til stede: Richard Taraldsen) Referat Møte om: Arbeidsutvalgsmøte - Fjell-Norge strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Ragnhild Kvernberg, Birgit Haugen, Per Arne Slapø, Gudrun Sanaker Lohne, Ane Johnsen, Atle Hovi, Eldrid Rudland,

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

«AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND»

«AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND» Prosjektplan PROSJEKTPLAN FOR «AKUTTBEREDKSAP FOR KOMMUNALT BARNEVERN I HORDALAND» Godkjent av: Styringsgruppen ved Rådmannsutvalget i Hordaland Godkjent dato: 17.10.2017 Godkjent versjon: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

Innovativt Reiseliv. Miniseminar LMD 3. desember Fagsjef Sigrid Helland, HSH

Innovativt Reiseliv. Miniseminar LMD 3. desember Fagsjef Sigrid Helland, HSH Innovativt Reiseliv Miniseminar LMD 3. desember 2009 Fagsjef Sigrid Helland, HSH REISELIV I HSH - hele verdikjeden i én organisasjon gir bredde og dybde i kompetansen om en sammensatt næring: Reisestyret

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Referat. Dato: Kopi (ikke til stede): Bjørn O. Waage, Tarje Hallebust, Gjøran Sæther, Svein Almedal, Jan Fredrik

Referat. Dato: Kopi (ikke til stede): Bjørn O. Waage, Tarje Hallebust, Gjøran Sæther, Svein Almedal, Jan Fredrik Referat Møte om: Prosjektmøte prosjektgruppe Øst-Norge - strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Bente Bratland Holm, Bente Bjerknes, Trine Moe Stokstad, Liv Wilson, Liss Kristin Steinbakk (stedfortreder

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Til Hemsedal Turisttrafikklag Hemsedal Kommune Gol, 17 06 2013 Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Innledning I løpet av de siste årene har det pågått en prosess for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 62/16 02.06.2016 Dato: 16.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/12477 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4028-06.06.2017 Supplerende tildelingsbrev 2017 nr 2 Finansdepartementet viser til at regjeringen har besluttet

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/9714-6 /U64 HAMAR 24.10.2012. Referat fra reiselivmøte i regi av Hedmark fylkeskommune 24.10.2012

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/9714-6 /U64 HAMAR 24.10.2012. Referat fra reiselivmøte i regi av Hedmark fylkeskommune 24.10.2012 Referat Tilstede: Se vedlagte deltakerliste Referent: Liv Snartland Wilson Møte: Reiselivsmøte 24. okt i regi HFK Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/9714-6 /U64 HAMAR 24.10.2012 Referat fra reiselivmøte i

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark Kommunereformen i Øst-Finnmark Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 15. juni 2012 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 6. september 2011 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer