Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale"

Transkript

1 Til Hemsedal Turisttrafikklag Hemsedal Kommune Gol, Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Innledning I løpet av de siste årene har det pågått en prosess for en revitalisering av det regionale reiselivssamarbeidet i Hallingdal. Initiativet til dette ble tatt før NHO Reiseliv sin strukturrapport om norsk reiselivsnæring 2011 og den nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» april Målsettingen for arbeidet Hovedmålsettingen var og er «grenseløst» samarbeid om produktutvikling og pakketering av hele regionenes attraksjoner, aktiviteter, opplevelser og mangfold gjennom felles tema markedsføring og pakketering, distribusjon, salg og bookingløsninger som grunnlag for: flere gjester til regionen bedre lønnsomhet hos næringsaktørene Strukturdebatt i HR Da NHO sin strukturrapport og den nasjonale reiselivstrategien kom, påvirket det debatten om framtidig struktur også i Hallingdal. HR framla en 3-delt struktur med bakgrunn i forslaget i NHD sin reiselivsstrategi om etablering av landsdelsselskapet FjellNorge Reisemål (lokalt nivå) Destinasjon ( regionalt nivå)- FjellNorge (landsdelsselskap) I vår struktur for Hallingdal sin del, ble det ikke definert hvilke oppgaver det lokale nivået skulle eller ikke skule ivareta. Vi tok ikke den nasjonale strategien helt til følge hva gjelder definisjon lokalkontor 1. Det er imidlertid sagt og beskrevet at en målsetting er å se om man i fellesskap kan løse oppgaver mer effektivt og kostnadsbesparende til fordel for å utløse mest mulig midler til operativ markedsføring og salg. Det er videre skrevet at det på sikt kan løses enda flere oppgaver i et forsterket HR. Den overnevnte strukturen er grunnlaget for det foreliggende utkast til Forretningsplan som en generalforsamling skal vedta, og den er lagt til grunn for avtaleverket utarbeidet for det «nye» HR. HTTL reduseres til en turistinfo? I innstillingen til formannskapet reises 2 spørsmål ved at HTTL sitat: «reduseres til et reisemålselskap. Hvilke konsekvens vil det få for HTTL å gå fra destinasjonsselskap til reisemålsselskap (turistinfo), og er kommunene tjent med å ha en enkel turistinformasjon?» 1 «Destinasjon Norge», s 49 Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 1

2 HR spør: Hvor er grunnlaget for en slik spørsmålstilling? Ikke i noen av HR sine dokument finner man en slik beskrivelse. Det står derimot at flere av de lokale selskapene må bestå da de ivaretar helt viktige og nødvendige lokale fellesoppgaver som har sin lokale løsning, forankring og finansiering som ikke kan løses i et regionalt fellesskap. Ingen bestrider HTTL sin lokale posisjon spesielt i fht finansiering av en rekke fellesgoder i bygda (skibuss, langrennsløyper, topp 20 mm). Ingen har til hensikt å ødelegge strukturen for HTTL. Først når reiselivsnorge har en felles modell for løsninger for og finansiering av denne type fellesgoder, kan man vurdere en alternativ struktur rundt dette. Temaet har vært diskutert i snart 10 år, og det synes ikke være politisk vilje til å ta den nasjonale debatten på lang sikt ennå. Da er det helt avgjørende at fungerende lokale løsninger består. Matchingsmidler Det neste spørsmålet som reises i innstillingen fra administrasjonen i Hemsedal kommune til Formannskapet sin behandling av partnerskapsavtale med Visit Hallingdal den 20 juni 2013, samt i brevet fra HTTL datert 11 juni 2013, står skrevet at Hemsedal ikke kan søke matchingsmidler eller ikke kan oppnå matchingsmidler direkte. Sitat fra kommunen sin innstilling: «HTTL må kjøpe kampanjer og markedsføring gjennom Vist Hallingdal sine kampanjer. Får Hemsedal da det fokuset som ønskes?» Dette er feil. Hva gjelder matchingsmidler startet vår innleide prosjektleder Børre Berglund prosessen vinteren 2012 med å vise til erfaringene i Fjord Norge at ved å samle og koordinere kampanjer og prosjekt på vegne av næringsaktører og organisasjoner som kan utløse matchingsmidler inn i en felles søknad, kan en oppnå et betydelig sterkere forhandlingsgrunnlag som igjen kan utløse større matchingsandel fra det offentlige. Man blir premiert for å samhandle. Det er gjentatte ganger sagt i svært mange møter i Hallingdal at en slik koordinering ikke betyr at det er felles organet HR som skal forvalte disse midlene, men kan helt/delvis tilbakeføres til den enkelte aktør eller organisasjon til sine egne tiltak. Det er nettopp erfaringsoverføring fra andre som har vært gode på en slik koordinering man ønsker å lære av, og som er en ide HR ønsker å ta videre med reisemålene/næringsaktørene. Hva gjelder den praktiske gjennomføringen av kampanjer i regi av HR nå, inviteres reisemål,næringsaktører og samarbeidspartnere til å kjøpe seg inn på de ulike tematiserte kampanjer vi lanserer disse dagene. HR har lansert 12 konkrete kampanjer for inneværende sommer, kommende vinter og sommeren I tillegg er det næringsaktører som nå varsler behov for andre temasatsninger og HR vil legge opp til skreddersydde kampanjer. Alle kampanjene kan man deretter legge i en felles «pott» for å oppnå bedre matchingsgrunnlag hos Innovasjon Norge spesielt, men også i Buskerud Fylkeskommune. På denne måten blir HR et verktøy for reiselivet. Det har i debatten om HR sin framtidige arbeidsform vært en forståelse og aksept for at flere temaer og satsninger er lokale, og må kjøres lokalt. Og da må oppgaven, gjennomføres lokalt med søknadsprosesser, finansiering og gjennomføring. Kampen om midlene blir stadig hardere. Krav til samarbeid for å utløse midler hardner til. Da handler det også om å tenke hva det regionale fellesskapet kan løse på vegne av eierne (=dere)og samarbeidspartnerne våre. Dette har vært en gjennomgående holdning i hele prosessen og eksemplifiserer hele grunntanken bak arbeidet med det revitaliserte felles markedsorganet Visit Hallingdal at sammen blir vi sterkere. Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 2

3 Strukturdebatt etter 2 tidsakser Utfordringene med debatten slik den er nå er at den går etter 2 «tidsakser». Skal forsøke å forklare hva som menes med dette: Tidsakse 1- fram til 15 mai 2013 Organiseringsprosess og debatt, struktur, avtaleverk og forretningsplan-utkast, samt søknader til reisemålsselskapene om samarbeidsavtale, serviceavtale med næringsaktører og kommunene om partnerskapsavtale er et resultat av og med bakgrunn i prosessarbeidet i HR fram til våren Utkast til fordelingsnøkler og forslag til innhold i partnerskapsavtaler med kommunene er diskutert med ordførere og rådmenn i 2 regionrådsmøter ila vinteren En arbeidsgruppe med 1 representant fra hver kommune/reisemål har i løpet av 8 arbeidsgruppemøter diskutert de ulike avtalene, forretningsplanen, finansiering/fordelingsnøkler mm i løpet av høst 2012 og vinter-vår Det ble gjennomført felles møte med reisemålsselskapene på vårparten med en ny gjennomgang av avtaleverk for næringsaktører, reisemålsselskapene samt forretningsplan. Prosessarbeidet endte ut med oversendelse av : Likelydende søknad om partnerskapsavtale til alle seks Hallingdalskommunene den 14 mai 2013 Likelydende samarbeidsavtale for reisemålselskapene ble oversendt straks etter Avsparkskonferansen 17 april 2013 sammen med serviceavtalen for bedrifter. Tidsakse 2- etter 15 mai 2013 I forbindelse med oppstart av arbeidet med å etablere landsdelsselskapet FjellNorge oppnevnte Handels og Næringsdepartementet en prosjektgruppe med ca 20 representanter fra ulike deler av regionen FjellNorge og virkemiddelapparatet. Tilsvarende prosjektgrupper er nedsatt for etableringen av ØstNorge, samt at de 4 eksisterende landsdelsselskapene skal evalueres med en prosjektgrupper for hver av dem. Det er altså 6 prosjektgrupper spredt rundt i hele landet som nå diskuterer ny struktur. I prosjektgruppe FjellNorge er det 4 representanter fra Hallingdal: Birgit Haugen, Geilolia, Tony Kjøl, Hol Kommune, Jan Egil Halbjørhus, HTTL og undertegnede som styreleder i HR. FjellNorge har avholdt 3 møter. Siste møte var 15 mai (dagen etter at HR sin søknad var oversendt kommunene). I møtet nr 3 den 15 mai 2013 på Storefjell var det en videreføring av informasjon i møte nr 2 om at landsdel ikke lenger skulle hete landsdel, men noe med «region». Undertegnede tok til orde for å få klarhet i begrep, ord og forståelser av disse. Parallelt med dette hadde gruppen begynt å arbeide med hvilke oppgaver de ulike nivåene i organisasjonsstrukturen skulle ivareta. Dette er også en øvelse som de fem øvrige prosjektgruppene arbeider med. Etter hvert som arbeidsoppgaver ble plassert kom det tydelige signaler fra Trysil og Hemsedal at de ikke kunne akseptere rollen som reisemål/lokalkontor. I debatten i gruppa ble det en forståelse for at et reisemål skulle være en mindre reiselivsorganisasjon, gjerne på ett mindre kommersielt sted. Mens destinasjonsbegrepet skulle være for de mer aktive og større organisasjonene for større kommersielle destinasjoner Dette er en foreløpig «arbeidsdefinisjon» i FjellNorge sin prosjektgruppe. Tilsvarende debatt tas i de andre fem prosjektgruppene. Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 3

4 Slik vi har forstått det er det utvalget over prosjektgruppene som heter strukturutvalget som beslutter hiarkiet, og antagelig legges det fram som en anbefaling for NHD. Når vil dette skje? FjellNorge er på langt nær etablert. Det er uavklart hvilke finansiering denne strukturen vil få. Det er pr i dag ikke satt av midler i nasjonale budsjett. Vil arbeidet bli påvirket negativt eller positivt ved et eventuelt regjeringsskifte? Prosjektleder og representant for NHD i FjellNorge sier at FjellNorge skal bli etablert, om det skjer om 1 år eller 3 år er ikke det viktigste. For å gjøre bildet ytterlig mer komplisert, så er det altså sagt at det etablerte ordet landsdelsselskap skal skifte navn, foreløpig benevnt som region. Hva da med den rekke av det vi dag kaller regionale selskap som Hallingdal Reiseliv, som Lillehammer Turist, som Visit Sognefjord, som Visit Hardangerfjord osv osv. Ender vi da opp med regionselskapet for FjellNorge, regionalt destinasjonsselskap (HR), lokalt destinasjonsselskap(httl), reisemålsselskap? Bildet er foreløpig uavklart. Man vet ikke når dette kan komme på plass. Når det er på plass antas at det vil ta noe tid å rigge et selskap over til 100% operativ drift. Dette er bakgrunn for at vi finner det påkrevd å rette dette oppklaringsbrevet til både HTTL og Hemsedal kommune. HTTL, slik vi forstår deres brev av 11 juni 2013, samt administrasjonen i Hemsedal kommune sin saksutredning til formannskapsmøte 20 juni 2013, er at man legger til grunn en mulig framtidig definisjon av ordene destinasjon og reisemål. Vi tror ikke det finnes en bedrift eller organisasjon i Hallingdal som er av den oppfatning at HTTL skal bli en liten turistinformasjon. De eneste som kan påvirke en slik teoretisk utvikling er eventuelt deres egne medlem(eiere), ingen utenfra. Endrete rammebetingelser fører til interne endringer. Endringer kan være utfordrende, men noe vi alle må gjennom, så også HR. FjellNorge er ikke etablert pr i dag. Vi har ikke noe FjellNorge struktur å forholde oss til. Den rigide strukturen som HTTL mener å hevde blir resultatet og er lagt til grunn i sin uttale overfor kommunene, er ikke en reell situasjon nå. Vi vet ikke når den kommer. I mellomtiden må vi jobbe upåvirket av organiseringsdebatt. Vi har en fantastisk posisjon i norsk reiseliv som Norges største reiselivsregion, la oss gjøre alt for beholde den. Det er ikke opplagt. Avtaleverk HR har lagt opp til en struktur med 3 avtalenivå: Partnerskapsavtale med kommunene Samarbeidsavtale med lokalt reiselivslag Serviceavtale med bedriftene For å unngå en utilsiktet konkurransesituasjon mellom lokale reiselivslag og HR, regulerer avtalene at næringsaktør skal være tilsluttet det lokale reiselivslaget for å kunne tegne serviceavtale og delta i kampanjer og andre tiltak i regi av HR. Det er videre lagt opp til at partneravtale med kommune og samarbeidsavtale med reiselivslag må være på plass før næringsaktør kan samhandle med HR. Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 4

5 I samarbeidsavtalen med reiselivslagene er det lagt opp til at det kan være lokale tilpasninger i hver avtale, men med noen prinsipp som er lik for alle. I revidert avtaleutkast diskutert med HTTL 3 juni 2013 er det hensyntatt ordet destinasjonsselskap samt full anledning til å søke egne matcingsmidler, men at HR kan søke på vegne av fellesskapet der det er hensiktsmessig. Vår forståelse er at avtaleutformingen veldig godt ivaretar HTTL sin frihet til egne valg. Og at vi enkelt kan etablere en samarbeidsavtale som er bra for begge parter. Utfordring med forslag på innstilling til vedtak i formannskapet Utfordringen er ikke avtale med HTTL eller bedrifter for de som vil, utfordringen er den innstillingen som er sendt Hemsedal kommune og kommunen sin administrative innstilling til saken som legger opp til Hemsedal avslutter et regionalt markedssamarbeid i Hallingdal i Norges største reiselivsregion ved ikke å tegne partnerskapsavtalen. I vår søknad legges det opp til en evaluering etter 2 år. Med grunnlag FjellNorge: Sitert fra punkt 8 i partnerskapsavtalen: «Felles forståelse at partene i løpet av 2015 i fellesskap foretar nødvendig gjennomgang av selskapet med bakgrunn i erfaringer med den nye arbeidsmodellen for selskapet og samarbeidspartnere. Et viktig element som kan påvirke reiselivsarbeidet i Hallingdal er etableringen av landsdelsselskapet Fjell Norge. En antar at dette er etablert i løpet av Eventuell revisjon av denne avtalen kan følgelig bli nødvendig også av denne årsak.» Aksjonærmøte Hallingdal Reiseliv as avholdt aksjonærmøte 12 juni Her ble flere saker diskutert som grunnlag for vedtak på selskapets Generalforsamling den 21 juni Ved gjennomgang av Forretningsplanen ar det enighet om at ordlyden skal korrigeres til å inkludere «lokalt destinasjonsselskap» der i dag står kun «reisemålsselskap». Navneskifte til Visit Hallingdal er det enighet om. I forkant av møtet var «senarioet» med Hemsedal kjent og satt på agenda. Spørsmålet som ble diskutert var om de andre aksjonærene kunne godta en alternativ avtale med HTTL og/eller Hemsedal kommune. Ved en prøveavstemning ble dette avslått av alle de øvrige aksjonærene. Konsekvenser Et vedtak i Hemsedal formannskap i tråd med innstillingen til administrasjonen, får som konsekvens at Hemsedal Turisttrafikklag og ingen av bedriftene/næringsaktørene kan ta del i noen av tiltakene/kampanjene/prosjektene som går i regi av HR som forutsetter at alle de 3 avtalenivåene er på plass. HTTL er allerede inne i flere av dem, og man har snakket om flere spennende samarbeidende kampanjer/prosjekt. Dessverre må eventuelt dette samarbeid avsluttes. Det er i denne sammenheng vår opplevelse at debatten og mulige konsekvenser ved å stå utenfor ikke er presentert i HTTL sin medlemsmasse. Nå legges den kommunale avgjørelsen til formannskapet. I de andre kommunene inviteres HR til medlemsmøter, årsmøter og generalforsamlinger med presentasjon av kampanjer og samarbeidsformer i regi av HR. HR er foreløpig ikke invitert til dette i Hemsedal og næringsaktørene får således liten innblikk i den nye samarbeidsmodellen i regionen der næringsaktører på tvers av kommunegrenser med sammenfallende interesse/behov for tematiserte kampanjer, distribusjon og salg kan delta. Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 5

6 Framdrift Det er flere kommuner som ikke har kommunestyre-behandlet søknaden ennå. Noen behandler den nå i slutten av juni, andre i augustmøter. Selskapet avholder ordinær generalforsamling den 21 juni Endelig forretningsplan, vedtektsendringer, finansiering og nytt styrevalg vil bli behandlet i en extraordinær generalforsamling august/september etter at vi er kjent med de kommunale vedtakene. Med ønske om et fortsatt godt samarbeid. Med vennlig hilsen Hallingdal Reiseliv as Ragnhild Kvernnberg Styreleder Epost: Mobil : Til info er det kopiert inn en aksjonæroversikt: Det arbeides nå med løse ut aksjonærene som ikke har sin geografiske tilhørighet i Hallingdal, etter et vedtak fattet i selskapet i Hallingdal Reiseliv brev til HTTL og Hemsedal kommune vedr partnerskapsavtale Side 6

Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal, 07 10 2013

Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal, 07 10 2013 Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal, 07 10 2013 Deltagere i møtet: Bjørneparken -Georg Grimelid, Langedrag- Jens Chr Brodersen, Pers Hotell

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer