Videreføring av Oslofjordprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreføring av Oslofjordprosjektet"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold /11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges totalt inntil kr ,- for 2011 til Oslofjordprosjektet samarbeid om online planlegging og booking av reiser over kapittel Det er en forutsetning for vedtaket at prosjektet fullfinansieres for 2011 i henhold til ressurs- og finansieringsplanen i søknaden. Delfinansiering for 2012 og 2013 vurderes etter søknad med rapportering av oppnådde resultater og framdrift. Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: Søknad fase 2, vedlegg 1 Sluttrapport for fase 1, vedlegg 2

2 1. Innledning Oslofjordprosjektet samarbeid om oneline planlegging og booking av reiser Videreføring av pilotprosjektet Helhetlig pakketilbud rundt Oslofjorden (Søknad fase 2, vedlegg 1) Omsøkte prosjekt (Oslofjordprosjektet) er en videreføring av et prosjekt delfinansiert av Nærings- og handelsdepartementet (fase 1). (Sluttrapport for fase 1, vedlegg 2) Deltakerne i fase 1 var fylkeskommunene Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold, og destinasjonsselskapene i disse fylkene. I tillegg har VisitOslo deltatt med personressurser. Østfold delfinansierte pilotprosjektet med kr ,- etter eget ønske med en tre ganger så stor andel som de tre andre fylkeskommunene, som hver bidro med kr ,-. NHDs finansiering var kr ,- (50 %). Destinasjonsselskapene i Oslofjordregionen står i fellesskap bak søknaden som fremmes av Knut Aandal, daglig leder i Akershus Reiselivsråd. Han er påtenkt som prosjektansvarlig for omsøkte fase Saksutredning Sommeren 2009 stilte NHD penger til disposisjon for destinasjoner som ville samarbeide om å få opp de gode reiselivsproduktene (det helhetlige pakketilbudet i sitt distrikt/region). Opplev Fredrikstad og Østfold fylkeskommune tok initiativ og inviterte fylkeskommunene Vestfold, Akershus og Buskerud til å bli med på en felles søknad - Helhetlig pakketilbud rundt Oslofjorden NHD annonserte sitt tilbud i juni 2009 og søknadsfristen var i august. Fylkesrådmannen så på dette som en mulighet og bevilget kr til prosjektet, fra midler delegert fylkesrådmannen. Høsten 2009 ble søknaden besvart med at Oslofjorden er en av tre søkere som er tildelt 50 % finansiering fra NHD. 11 destinasjonsselskaper rundt Oslofjorden har i fase 1 samarbeidet om å utvikle og implementere en nettbasert tjeneste for reiseplanlegging og booking. Det er behov for å videreutvikle løsningen (både planlegging og booking), mer og bedre produktinnhold (blant annet produkter fra småskala leverandører og leverandører innen grønt reiseliv), kompetanseheving og kurs for næringsaktørene, analyser av egen løsning, kampanjemoduler og en dedikert ressursperson som pådriver i prosjektet. VisitOslo hadde ingen del i prosjektets fase 1 fra starten av, men kom tidlig inn i det aktive arbeidet ikke med penger, men med kompetanse og kontakter. Dette har bl.a. medvirket til at man nå kan alle de bookbare produktene i Opplevelsesplanleggeren også fra Formålet med omsøkte fase 2 av prosjektet er å styrke konkurranseevnen til bredden av reiselivsbedrifter tilknyttet Oslofjorden samt å øke attraksjonskraften for de ulike reisemålene ved å tilgjengeliggjøre produkter og opplevelser for sømløs planlegging og brukertilpasset booking på nettet. Destinasjonskontorene rundt Oslofjorden (inkludert de fire i Vestfold) har i fase 1 sluttet opp om prosjektet og bidratt med mye personressurser, også i opplæring av de små reiselivsleverandørene som leverer og legger ut sine bookbare produkter i Opplevelsesplanleggeren. Reiselivsaktørene (destinasjonskontorene og leverandørene) vil i fase 2 bidra med egne ressurser verdisatt til kr ,- over 3 år. Det er stor enighet blant deltakerne i fase 1 (inkluder destinasjonsselskapene i Vestfold) om at prosjektet så langt har vist positive resultater og at det bør videreføres slik at man kan begynne å høste fra arbeidet i fase 1. 2

3 De store hotellkjedene har sine egne bookingkanaler. Det er de mindre aktørene, små hoteller og mindre opplevelsesbedrifter, som har behov for Opplevelsesplanleggeren. De har verken kunnskap eller personressurser til å ta fatt i bookingmulighetene på egen hånd. Innovasjon Norge (IN) med sitt initiativ Booking Norway er også interessert, så lenge Opplevelsesplanleggeren er kompatibel med det landsdekkende systemet de nå bygger. Opplevelsesplanleggeren er noe mer en et tradisjonelt bookingsystem man kan også planlegge for andre ikke bookbare opplevelser som en vandring på kyststien mellom to bookbare overnattinger, få opp en beskrivelse av vandreturen og sende alle tre elementene og flere for hele oppholdet, til venner man ønsker å invitere med på denne turen. Opplevelsesplanleggeren er oppe og går, men det er ulikt hvor mange varer som tilbys i denne butikken fra de ulike destinasjonene. VisitOslo hadde mye av dette på plass allerede og har dermed det beste tilbudet flest boookbare produkter og tilby på nett. I løpet av fase 2 vil antallet øke fra samtlige destinasjoner (Vestfold inkludert). Det er først når butikken er full av varer at folk vil strømme til for å kjøpe. Ressursplan Kostnad Sum Videreutvikling av OPLO Produktinnhold Kompetansetiltak Analyse og teknologiutvikling Prosjektledelse og adm. Sum Finansieringsplan Sum Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesmennenes Landbruksavdelinger * Innovasjon Norge Reiselivsaktørene Sum *)Fylkesmennenes Landbruksavdelinger (FMLa) i de fire fylkene er også invitert inn og har vist interesse for fase 1 i det de ser muligheter for produktutvikling og bedre markedsføring av Grønn turisme / Gårds- turisme. NHD har ingen midler til oppfølging i fase 2, men søknad er likevel sendt. Hvis det mot formodning skulle komme en delfinansiering fra NHD vil disse midlene gå til en utvidelse av prosjektet. Prosjektorganisering Prosjektansvarlig: Knut Aandal, Akershus Reiselivsråd Prosjektleder: Maya Nilsen, Opplev Fredrikstad Det vil bli etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra destinasjonene og med medlemmer fra finansiørene (etter ønske). Andre initiativ som influerer på prosjektet Det er stor aktivitet blant aktørene i reiselivet for tiden. En kort oppsummert oversikt over ulike initiativ følger under: 3

4 Oslofjord samarbeidet Fylkene Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus deltok sammen på mat- og landbruksmessen Internationale Grüne Woche 2011 i Berlin (GW) i januar for å markedsføre matkultur og reiseliv i Oslofjordregionen. Under dialogmøter i Berlin mellom fylkeskommunene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, Innovasjon Norges regionkontorer og Regional Matkultur, ble deltakerne enige om at man ønsket å jobbe videre for et tettere framtidig samarbeid innen mat og reiseliv i regionen. Reiselivssamarbeidet i regionen har startet opp gjennom prosjekter som Oslofjordprosjektet (fase 1 av omsøkte prosjekt) og Markedssamarbeidet på Østlandet (MØ). Med bakgrunn i ønsket om å bedre integrere landbrukets arbeid innenfor mat og grønt reiseliv i et helhetlig reiseliv, har fylkesmennenes landbruksavdelinger tatt initiativ til at en arbeidsgruppe jobbet videre med å konkretisere samarbeidet. En samlet reiselivssatsing på tvers av fylkesgrenser, vil ikke være unikt i nasjonal sammenheng, men nytt for Oslofjordregionen. Mål: Samarbeid innenfor områdene kompetanse, teknologi, markedsføring og produktutvikling skal bedre næringsgrunnlaget for reiselivsnæringen på tvers av fylkesgrenser. Samarbeidet skal ha fokus på prosjekter og tiltak som utvikler det helhetlige reiselivet rundt Oslofjorden. Oslofjordsamarbeidet skal gjennom dialog om erfaringer i eksisterende prosjekter bidra til høyere måloppnåelse for det enkelte prosjekt som til en hver tid inngår i samarbeidet. Videre skal samarbeidet drøfte nye mulige samarbeidsprosjekter og bidra til at disse kan igangsettes. Vestfold fylkeskommune vil høsten 2011 motta en søknad om delfinansiering (kr ,-) av denne satsningen. De store aktørene innen reiselivet i Vestfold samler seg i ett nettverk Noen større aktører i Vestfold har hatt innledende samtaler om å gå sammen om en satsning på MICE området (Meetings, Incentives, Conferences, and Events). Dette er Sandefjord Lufthavn Torp, BCC, Park Hotel Sandefjord, Farris Bad og Oseberg Quality Hotel. Innovasjon Norge støtter arbeidet. Unesco søknaden Vestfold har i flere år profilert seg som vikingfylket. I april 2010 ble Vestfolds kandidatur til UNESCOs verdensarvliste sendt. Et drøyt halvår senere kunngjorde miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at regjeringen fremmer søknaden for UNESCO. Søknaden omfatter Oseberghaugen, 4

5 Gokstadhaugen og Borrehaugene sammen med kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn og Fjordane. De søkes inn sammen med blant annet Jelling i Danmark, Thingvellir i Island og Birka i Sverige som allerede står på listen. Dette blir en serienominasjon med vikingtidstema, der steder med ulik historie settes inn på UNESCOs verdensarvliste. Høsten 2011 vil Kulturarv ta initiativ til en dialog om reiselivets bidrag inn i denne prosessen og partene vil drøfte ulike utviklingsmuligheter i grenselandet mellom kulturarv og reiseliv. Styrene for destinasjonskontorene ønsker en strategi/reiselivsplan for Vestfold. Fylkeskommunen gikk i 2010 bort fra tanken om å utvikle en egen reiselivsstrategi. Det ble besluttet og i første omgang å avklare fylkeskommunens roller og samspill med øvrige aktører innenfor rammen av Strategi for næringsutvikling Samtidig var man åpen for i neste omgang å vurdere om dette bør følges opp med en helhetlig strategi for reiseliv/opplevelsesnæring. Alle styrene for destinasjonskontorene har nå fattet vedtak om at de ønsker en strategi/ reiselivsplan for Vestfold. De 4 destinasjonskontorene i fellesskap har sendt fylkeskommunen en henvendelse hvor de anmoder fylkeskommunen om å starte opp arbeidet med utvikling av en reiselivsplan for Vestfold. Spørsmålet om Vfk skal ta initiativ til å utvikle en helhetlig reiselivsstrategi for Vestfold vil behandles politisk høsten Fylkesrådmannens bemerkninger Destinasjonsselskapene i Vestfold (og de andre destinasjonskontorene i Oslofjordregionen) har lagt ned mange arbeidstimer i fase 1 av prosjektet. De stiller seg bak søknaden for fase 2 og melder at de har tro på dette prosjektet. Markedet man ønsker å nå og kompetansehevingen som må til hos reiselivsleverandørene, gjør prosjektet godt egnet til et samarbeid rundt Oslofjorden. Et samarbeid vil kunne gi stordriftsfordeler og føre til kostnadseffektivitet. En markedsføring på Internett kan med fordel ha et geografisk nedslagsfelt som Oslofjordregionen, om det skal gi noen menig utenfor landegrensene og bli en butikk med nok varer slik at markedet oppsøker butikken på Internett. Bookingsidene man vil etablere og arbeidet med utvikling av de bookbare produktene vil trolig først og fremst trekke til seg mindre til mellomstore hoteller og opplevelsesbedrifter. De store hotellene har egne bookingløsninger for kjedene og vil trolig ikke være interessert i å legge ut sine produkter hos andre tilbydere. Opplevelsesplanleggeren blir et tilbud til de aktørene det er flest av de mindre og mellomstore. Hos disse er det også et behov for profesjonalisering og dermed støtte til å utvikle bookbare produkter, ved siden av at de trenger opplæring i å legge disse ut på nett. Med støtte fra prosjektledelsen vil det bli destinasjonsselskapenes oppgave å trekke reiselivsleverandørene aktivt med i prosjektet. Mulighetene Opplevelsesplanleggeren gir for å publisere også ikke bookbare produkter gir besøkeren et totalbilde av stedet han skal besøke. De fine strendene eller vikingveien som fører fra det ene bookbare produktet til det andre, er kanskje vel så viktig for besøkeren og vil dermed være utslagsgivende for salget og besøket. I Vestfold har vi også flest ikke bookbare produkter. Dette vil Opplevelsesplanleggeren kunne bidra til å gjøre noe med, mye av arbeidet i prosjektet skal sette leverandørene (hver og en eller sammen) i stand til å utvikle bookbare produkter. Oslofjordprosjektet er et samarbeidsprosjekt som kan gi flere ringvirkninger enn de som er nevnt under måleparametere i søknaden. At destinasjonsselskapene samarbeider om kursing, produktutvikling og markedsføring gjør at de lærer av hverandre. Det de beste gjør, kopieres på mange felt. At det offentlige støtteapparatet er bedt om å stå samlet med finansiering og delta i styring av prosjektet, gjør at denne type prosjekter også gir felles læring i det offentlige rundt fjorden. 5

6 Vi har ingen omforent reiselivsstrategi i Vestfold, men dette er et prosjekt som trolig ville passet inn under en sannsynelig hovedstrategi: Samarbeid rundt Oslofjorden om kompetanseheving, produktutvikling og markedsføring. Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges midler over kapittel til en videreføring av prosjektet. 6

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Kommunenes rolle i reisemålsutvikling En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Utarbeidet for Distriktssenteret av Mimir AS ved Bård Jervan, Torill Olsson og Sarah Peters 09.06.2011 Forord Mimir

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0022 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tønsbergregionene Verdiskaping, identitet og omdømme

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer