Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/ /U64 HAMAR Referat fra reiselivmøte i regi av Hedmark fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/9714-6 /U64 HAMAR 24.10.2012. Referat fra reiselivmøte i regi av Hedmark fylkeskommune 24.10.2012"

Transkript

1 Referat Tilstede: Se vedlagte deltakerliste Referent: Liv Snartland Wilson Møte: Reiselivsmøte 24. okt i regi HFK Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/ /U64 HAMAR Referat fra reiselivmøte i regi av Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Hedmark Fylkeskommune inviterte reiselivsbedrifter og kommuner i Hedmark til et møte 24. oktober for å drøfte organiseringen av reiselivsnæringen. 75 reiselivsfolk deltok (se deltakerliste vedlagt). Utgangspunktet for møtet var regjeringens reiselivsstrategi der landsdelsselskap er en del av en foreslått, felles strukturendring. Organisering av reiselivsnæringen har vært diskutert i mange år, og som følge av den nye nasjonale reiselivsstrategien aktualiseres problemstillingen. Målet for møtet var å få i gang en dialog med reiselivsnæringen og førstelinjetjenesten i Hedmark om framtidig organisering. Dag Holler og Eigil Ulfsøn Rian fra Næring og handelsdepartementet var invitert for å presentere strategien og de prosesser som er i gang rundt om i landet. Spesielt var det fokus på Østlandsprosessen. Regjeringen utfordret reiselivsnæringen i Hedmark til å bli flinkere til å pakke produkter og samarbeide på tvers av kommuner og fylkesgrenser. Hovedmålet var at reiselivsbedriftene skal ha bedre inntjening. Det pågår en utredning for å etablere et felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Indre Østlandet. Prosjektleder Børre Berglund orienterte om forretningsmodellen som har til hensikt å gi reiselivet i fjellregionen et løft. Regjeringen ønsker å få etablert prosjektgrupper innen slik at prosesser opp mot aktuelle landsdelsselskap, inkludert prosessen for Østlandet og for Fjell Norge, kommer inn i ordentlige former. Gruppene skal settes sammen av representanter fra næringen, kommuner og fylkeskommuner. Innledning Fylkesråd Lasse Juliussen ønsket velkommen og innledet dagen med status for hvordan reiselivsnæringen er organisert i Hedmark i dag. Det er både produktmessige og markedsmessige forhold samt finansielle virkemidler som vanligvis gjør at reiselivsaktørene samarbeider. Juliussen sa at samarbeid ikke er noe mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere felles mål. I Hedmark er det fire lokale eller interkommunale destinasjonsselskapene (kommuner i parentes): Hamar-regionen Reiseliv (Stange, Løten, Hamar og Ringsaker)

2 Destinasjon Trysil BA (Trysil) Destinasjon Femund Engerdal AS (Engerdal) Destinasjon Røros (Tolga, Os, Tynset, Alvdal) Det pågår et arbeid med å danne et destinasjonsselskap for Glåmdalsregionen. I kommunene Våler, Elverum og Åmot har man hatt et prosjektsamarbeid for å se på samarbeids- og utviklingsmulighetene knyttet til arrangement. Dette har resultert i stiftelse av selskapet Visit Elverumsregionen AS. Dette selskapet har som formål å være et destinasjonsselskap. Hedmark Reiseliv BA som var paraplyorganisasjonen for reiselivet i fylket, gikk konkurs i mars Det er etablert flere nettverk på tvers i Hedmark som jobber dels på tema og dels på geografi som for eksempel Rendalen naturligvis, Fishspot og Nasjonal Turistveg Rondane/De Blå Fjella, Regionalpark Finnskogen kultur- og naturpark. Det finnes flere eksempel på virksomheter og steder som samarbeider med aktører utenfor fylkesgrensene. Den nasjonale reiselivstrategien Dag Holler, avdelingsdirektør Næring og handelsdepartementet Holler startet med å presentere statsbudsjettet 2013 og fordeling av midler til reiseliv. Det settes av 283,1 mill. kroner til reiselivsformål over NHDs budsjett Det er en økning på 25 mill. kroner fra mill. kroner til incentivordning knyttet til restruktureringsarbeidet 8 mill. kroner til økt markedsføring (Innovasjon Norge) 2 mill. kroner til bruk av pilegrimstradisjoner i reiselivssammenheng Holler utfordret næringen i Hedmark til å bli flinkere til å pakke produkter og bli bedre til å samarbeide på tvers av kommuner og fylker. NHD forslag i den nasjonale reiselivsstrategien er å dele inn landet i 6 landsdelsselskap som skal jobbe med markedsføring i tillegg til å være et kompetansenav for næringen. Noen viktige avklaringer: 1. Geografi: Definere hvilken geografisk avgrensing landsdelselskapet (LDS) skal ha. 2. Eierskap: Regjeringen ønsker å få redusert antallet destinasjonsselskap i Norge. Forslaget er 3-8 DS under hvert LDS. Hvem skal eie LDS? NHD tror det blir feil at destinasjonsselskapene (DS) skal eie LDS. I følge Dag Holler er det de som i dag som eier DS som skal eie LDS, og at LDS skal eie DS. Holler sa også at departementet er forberedt på mye diskusjon rundt temaet eierskap. 3. Destinasjonsselskap Definere antall destinasjonsselskaper.

3 4. Innhold/ kompetanse Lage en forretningsplan for hva LD og hva DS skal gjøre. Denne må blant annet inneholde hvordan få til samarbeid, bedre utnytting av midler, kompetanse. Dag Holler presenterte strategien og hvilke tiltak som ligger i strategien. Tiltak i strategien: i. Forskningsprosjekt «Brukerstyrt reiselivsforskning» (4 mill. pr år i 4 år) ii. Utviklingssenter for reiselivsnæringen videreføres iii. Øke antall kurs i regi av IN iv. Flere arbeidsgivere (sesongproblematikk) i destinasjoner v. Evaluere fellesgodeprosjekt vi. Bærekraftmerking for destinasjoner vii. Stjernemerking av hoteller viii. Etableres et bedre samarbeid med samferdselsforvaltning i fylkene ix. Nasjonal ruteplanlegger kollektiv x. Ny nasjonal standard integreres (ikke U. utformet) xi. Handlingsplan for koordinering mellom salg/distribusjon og markedsføring xii. Book Norway Eigil Ulfsøn Rian, prosjektleder av strukturprosjektet, Næring og handelsdepartementet NHD har etablert et strukturutvalg bestående av ca. 20 personer med politikere, næring, fylkeskommuner med flere. Alle områder er dekket. Utvalget møtes første gang 1. nov Det jobbes med etablering av 6 prosjektgrupper i forhold til LDS innen Gruppene skal settes sammen av representanter fra næringen, kommuner og fylkeskommuner. Oppgave: Definere grenser for landsdelsselskap og destinasjonsselskap, kompetanseprofil, oppgavefordeling, eierskap, samhandling, styresammensetning etc. Landsdelselskap handler om hvordan vi organiserer reiselivet i Øst og Fjell, det handler ikke om å bygge merkevaren Øst eller Fjell. Etablere ulike prosesser for sammenslåing, med støtte av prosjektmidler iht. tildeling av incentivmidler (søknad om incentivmidler må fremmes gjennom LDS/ prosjektgruppe). Utarbeide konkret forretningsplan for landsdelselskap med organisasjonsstruktur mm. Viktig med klare framdriftsplaner. Presentasjon og innsalg mot næring, kommuner og andre berørte parter. Implementering og gjennomføring av forretningsplan. Kan samarbeide på tvers av fylkes- og landegrenser med tanke på felles produkter. Eks. Trysil/Sälen og Fjell/Trøndelag Bred støtte av NHO, Virke, LO og KS og andre departement. KS har egen strukturgruppe Hovedmålet er at reiselivsbedriftene skal ha bedre inntjening.

4 Et eventuelt landsdelsselskap Fjell Norge Børre Berglund, prosjektleder FjellNorge Det er aktørene sine felles oppgaver som skal løses, derfor er det de som til syvende og sist må legge premissene for selskapene. Hensikten er å få konvertert markedsføring til inntekt hos bedriftene. Antatt kapitalbehov avhengig av ambisjoner kan for FjellNorge ligge på ca 20 mnok. 6 grunner for å etablere Fjell Norge: 1. Det er likheter på produktsiden og sammenfallende markeds- og målgruppeprioriteringer for fjellregionen i Sør-Norge 2. Det er en stor utfordring å utvikle helårs og bærekraftige reisemål med kompetent og stabil arbeidskraft 3. Det er behov for langsiktighet, forutsigbarhet og økte budsjetter for markedsføring av produkter, tema og destinasjoner i fjellregionen 4. Utstrakt samarbeid er en av forutsetningene for gjennomslagskraft i markedet og for utvikling av lønnsomme og bærekraftige konsepter 5. Det er behov for et organ som fremmer og fronter den totale verdiskapingen i fjellregionen i Sør-Norge 6. Nedgang i kommersielle gjestedøgn/verdiskaping og lønnsomhet i fjellregionen i Sør- Norge til tross analyser viser et uforløst potensial i de internasjonale markedene. Realisering krever felles, tunge satsinger. Forretningsideen til FjellNorge er å gjennomføre felles markedstiltak på vegne av aktører i fjellregionen i Sør-Norge ovenfor prioriterte målgrupper. Selskapet skal trolig drive noen utviklingsprosjekter som gjelder kopling produkt/marked, dvs. gi tilbakemelding på hva bedriftene må gjøre med sitt produkt for at produktet er bedre tilpasset markedet. Berglund antydet at næringen betaler for de tjenester som blir utført. Prosjektet er i dialog med fylkeskommunene om deres bidrag. Mål er at FjellNorge skal være operativt fra DIALOG Roar Mo, Dæsbekken Villmarkssenter: Savner fokus på SkogNorge. Etterspør raskere og bedre spredning av informasjon til turistene som f.eks. informasjonstavler. Etterspør felles ansvar for informasjon, likt utformet og lett tilgjengelig. Hva med felles markedsføring nasjonalt? Knut Henrik Aas, ERNU Elverumsregionen Næringsutvikling: Østlandssamarbeidet: Vi må raskt komme i gang med en liknende prosess for Øst Norge.

5 Ikke alle reiselivsprodukter og reisemål i regionen finner det naturlig å være del av Fjell Norge. Hvordan kan vi involvere oss, og når? Markedsføring og salg: Skal LDS drive med salg? Hvordan vil det slå ut i forhold til konkurransevridning og EØS-regelverk? Offentlige midler må kanaliseres på riktig måte, var Aas sitt budskap. Svar fra Dag Holler: Til Roar Mo: Forretningsplanen for LDS skal være så god at du er sikker på at skog blir ivaretatt. Vedr. Østlandssamarbeidet: Dette arbeidet har ikke kommet så langt, men målet er å få på plass en prosjektgruppe før jul. Departementet jobber med å sette sammen en gruppe av fylkeskommuner og større aktører på en slik måte at de mindre aktørene føler at de blir ivaretatt. Vedr. EØS: Det er gått opp et løp med forskjellige jurister i forhold til hva som er lov for et LDS og DS. Vi kan ikke bruke våre skattepenger til å selge en konkret bedrift, men generell profilering er ok. Svar fra Eigil U. Rian: Prosjektgruppen for Østlandet blir satt sammen av næringsrepresentanter også fra Hedmark. Svar fra Børre Berglund: Vedr. salg/markedsføring i FjellNorge: Vi må vokte oss for å profilere oss i hjel. Det er for dårlig sammenheng mellom overordnet profilering og salg. I FjellNorge skal vi være så tett på at vi skjønner når vi ikke skal profilere, og når det er naturlig at en destinasjon tar over. Fjell Norge skal drive salgsutløsende arbeid og ikke selve salget, dvs. tilrettelegge for salg gjennom for eksempel distributør- og slagsledd, og innenfor EØS-regelverket. Niels F. Rolsdorph, Grue kommune: Anmodning til fylkeskommunen: Vi har hørt lite om det arbeidet som er gjort i forhold til FjellNorge. Viktig at kommunene får informasjon i forhold til LDS (både fjell og Østlandet). Henny O Kveen Brustad, Alvdal kommune: Arbeidsgruppe: Hvem skal være med videre og hvordan blir en arbeidsgruppe nedsatt? Ønsker å vite mer om hvordan prosessen går. Svar fra Børre Berglund: Næringa skal ha en mer fremtredende plass, både de store og de mindre. Svar/kommentar fra Gudrun Sandaker Lohne: Trysil er noe skeptisk i forhold til det NHD skisserer om eierskap LSD. (Tanken er at de som i dag eier DS er de som skal eie LDS, og at LDS skal eie DS). Destinasjonen Trysil jobber med veldig mange ulike oppgaver. Mange forskjellige aktører, som for eksempel handelsstanden i Trysil, betaler inn til DS for å få gjennomført forskjellige

6 destinasjonsoppgaver. Lohne er redd for at mange faller av på vegen hvis midlene skal kanaliseres til LDS. Trysil tok i sin tid initiativet til Fjell Norge prosjektet og var i dialog med Oppland, Norske Fjell og Innovativ Fjellturisme med den hensikt å styrke samarbeidet på sommermarkedsføring av fjell. Lohne pekte på at destinasjonsturisme og rundreiseturisme er to forskjellige ting. Trysil satser på destinasjonsturisme. Det kan være vanskelig å få hele næringslivet i en destinasjon til å bli med inn i et LDS. Svar fra Dag Holler: Til Henny O. K Brustad: De store aktørene må være med, og også fylkeskommunene, men det kan ikke være for mange. Det er viktig at de som er med i gruppene er klar over at de ikke representerer kun seg selv, men fellesskapet. Utfordringen er at de små også må føle seg ivaretatt. Til Gudrun S. Lohne: Evne til å samarbeide og skape pakker savnes. Avhengig av kompetanse. NHD tror at kompetansenavet må ligge i LDS. De store er helt avhengig av de små, og dette skal LDS ta tak i. Bjørn O Waage, Magnor Glassverk: Vi har hørt mye om Fjell, men vi som sitter lengre sør kjenner oss ikke igjen her. Det er vesentlig for oss å komme på banen når det gjelder Østlandet. Vi må få informasjon så snart som mulig. Waage er villig til å sitte i prosjektgruppen. Sæming Håkonsøn Hanestad, Glopheim Kafe, Skjerdingen Hotell, Turistveg Rondane: Nasjonalparkriket, kan det brukes som en paraply i FjellNorge? Heidi Karlsen, Ringsaker kommune: Oppslutningen fra næringen er avgjørende for at LSD skal lykkes. Hvordan tenker man å ivareta det personlige engasjementet i den strukturen som ligger i NHD strategi? Svar fra Eigil U Rian: Med den strukturen vi snakker om er intensjonen å få en tettere dialog med næringa enn det som har vært. Vi ønsker å bringe destinasjonen tettere sammen. Engasjement er livsviktig. Skog er et produkt, og det er også nasjonalpark. Det har ikke noe med DS å gjøre, men er et produkt som det er viktig å vite hvordan man selger videre. Ulempen i dag er at det er for lite samarbeid, det blir for mye arbeid på egenhånd for å selge sine egne produkter. Produktutvikling er kjernen i det hele. Svar fra Børre Berglund: Det er viktig å sette seg inn i NHO Reiselivs Strukturutvalgsrapport som konkluderer med at det er potensial for å slå sammen/redusere antall destinasjonsselskaper i Norge med 50 pst. Næringen bør ha majoriteten i eierfordelingen. Reisemålsselskapene må være robuste

7 og ha solid egenkapital. Reisemålsselskapene må være store nok til å kunne dekke hele spekteret av kompetanse som selskapet er avhengig av. 4 kriterier/forutsetninger for destinasjonsselskap (Agderforskning): 1. Kritisk masse med produkter, nok attraktive bedrifter og nok kommuner til å betale nok for drift 2. Mulighet for å få engasjert riktig og beste kompetanse i DS 3. De som leder må ha evne til å kople aktører 4. DS eier ikke alle sannheter, men må evne å samarbeide med andre Helge Bonden, Skistar Norge AS: Skal en få til et bra samarbeid, må vi ha noe å samarbeide om. Da blir det nødvendig å dele Hedmark i to (Fjell Østlandet). I fjell har vi mye felles som vi kan gå ut i markedet å fortelle om. Det har vi gjort i 15 år gjennom Norske Fjell. Det handler om å utvide Norske Fjell til helårssatsing. Vi ønsker å gjøre ting smartere for å tjene mer penger. Norske Fjell skal ha møte i Oslo mandag for å diskutere videre og har ambisjoner om å få satt ned prosjektgruppen for FjellNorge. Hege O. Kleven, Alvdal kommune: Har tro på FjellNorge, men det må tenkes større enn det er nå (mer enn aplint og turski). Hvordan skal vi få muligheten til å påvirke? Svar fra Børre Berglund: Vi ønsker en prosess der en går ut åpent og inviterer til innspill fra alle. Børre Berglund: Hvordan stiller fylkeskommunen seg til Fjell/Østland? Utfordrer Destinasjon Røros til å si noe om sitt engasjement og jobbing over fylkesgrenser og i forhold til landsdelselskap. Svar fra fylkesråd Lasse Juliussen: Fylkeskommunen ser at det er ulike behov og at alle ikke skal inne i samme LDS. Så langt har FK vært mest involvert i FjellNorge da denne prosessen har pågått en stund, og har kommet lengst. FK vil også involvere seg i Østlandet. Det kan bli nødvendig med en todelt holdning. Fylkesråden presiserte at deltakelse i LDS ikke er avklart ressursmessig. FK vil jobbe for at informasjon om prosesser som pågår, når ut til alle. Vi har tatt initiativet til dette reiselivsmøte i dag og håper det er et steg i riktig retning. Svar fra Linda Ramberg, Destinasjon Røros: Destinasjon Røros 4 kommuner i Hedmark og 2 i Trøndelag. Jobber tett mot Trøndelag Reiseliv, og passer godt inn i MidtNorge. Har bedrifter hos oss som vil passe inn i FjellNorge, men har også bedrifter som ikke vil passe inn i noen destinasjonsselskaper. Ønsker mer midler til markedsføring gjennom LDS. Tror ikke at vår jobb i forhold til

8 markedsføring blir veldig annerledes enn det som har vært gjort til nå. Mulig noe mer kanaliseres gjennom LDS. Kommentar fra Børre Berglund: Østlandet: Dette arbeidet skal i gang før jul (prosjektgruppe), slik at prosessen kommer inn i en ordentlig form. Vil gjerne ha innspill fra næringa om deltakelse (jf. Magnor Glassverk og Hamarregionen Reiseliv). FjellNorge har kommet litt lengre siden den allerede var i gang da Reiselivsstrategien ble presentert. Vil trolig utfordre noen eiere til å etablere et interimsstyre. Tar med oss innspill om informasjonsflyt. Oppsummering av Fylkesråd Lasse Juliussen: Hedmark fylkeskommune er opptatt av økt bærekraftig verdiskaping i opplevelsesnæringene i Hedmark. Hedmark fylkeskommune ønsker innspill i forhold til den framtidige organiseringen av reiselivet i fylket. Fylkesråden presiserte at det er ulike behov og at alle ikke skal inn i samme landsdelsselskap, men at næringen må finne plass der de synes de hører hjemme.

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet:

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet: Rapport Til: Styret i Visit Sørlandet Fra: Referansegruppen for ny reiselivsstruktur på Agder Kopi: Siri Mathiesen Dato: 13. februar 2015 Sak: Ny reiselivsstruktur i Agder-fylkene Bakgrunn Sommeren 2014

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Til Hemsedal Turisttrafikklag Hemsedal Kommune Gol, 17 06 2013 Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Innledning I løpet av de siste årene har det pågått en prosess for

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Kommunenes rolle i reisemålsutvikling En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Utarbeidet for Distriktssenteret av Mimir AS ved Bård Jervan, Torill Olsson og Sarah Peters 09.06.2011 Forord Mimir

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer