TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16"

Transkript

1 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

2 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert av Helge Wetterstad Godkjent av Beskrivelse Trafikkanalyse av Mariås felt B16 Ref Ramboll 92, Avenue d'auderghem 1040 Bruxelles T F \\drm-s12\oppdrag\drm\ \7-prod\t-trafikk\trafikkanalyse Mariås.docx

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON Om Mariås felt B Trafikkulykker Trafikkmengder 4 3. FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON Utvikling av Felt B Parkering Beregnet biltrafikk Trafikksituasjon etter utbygging Trafikkavvikling Forslag til trafikksikkerhetstiltak Skolevei Kollektivtilbud Anleggsperiode Anleggstrafikk Trafikksikkerhet i anleggsperioden OPPSUMERING 17 [TABLE OF FIGURES HEADING] [Double-click to insert the table of figures] VEDLEGG Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen. [Short content: Place cursor HERE and insert from menu. Delete the above TOC + pagebreak.] [DO NOT delete the following line since it contains a section break delete this field before printing]

4 1. INNLEDNING Denne trafikkanalysen er skrevet etter oppdrag fra Sparebanken Øst Eiendom AS. Arealet som er planlagt ombygd er i kommuneplanen angitt som fremtidig boligområde, friområde og LNFområde. Området er i dag ubebygd og består av skog. Tiltakshaver ønsker å justere grensen mellom boligområdet og friområdet/lnf-området. Denne omreguleringen er lagt til grunn i trafikkanalysen. Det er planlagt utbygging av minimum 30 boenheter i form av eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. Tomteutnyttelsen antas å bli i samsvar med kommuneplanen med BYA på maks 30 % - 40 %. Det vil derfor i trafikkanalysen legges til grunn at det bygges 30 boenheter. Boligene vil også bygges med tilhørende garasjer.

5 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON 2.1 Om Mariås felt B16 Felt B16 på Mariås er i kommuneplanen angitt som fremtidig boligområde, friområde og LNFområde. Området er i dag ubebygd hvor den nordlige og midtre delen av området er relativt kupert med flere koller og bratte sider. På kollene er det til dels fjell i dagen og relativt skrinn furuvegetasjon. I områdene mellom kollene er det mer variert vegetasjon med kratt og løvtrær. På den sørlige delen av området er det flatere og mer åpen vegetasjon med store furutrær. Det nye boligområdet vil ha avkjørsel til den kommunale vegen Mariåsveien. Vegen har gang- og sykkelveg på den ene siden av vegen. Området er preget av mange eneboliger og store ubebygde arealer med ujevnt terreng og skog. Der arealene er bebygd, ligger boligene forholdsvis tett. 2.2 Trafikkulykker Oversiktsbildet nedenfor viser trafikkulykkene som har skjedd i området etter 1. januar Oversikt over trafikkulykker etter 1. januar Kilde: Statens vegvesens vegkart.

6 Mer detaljert informasjon om ulykkene kan sees i tabellen under. Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse MC-ulykke Uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veg MC-ulykke Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Fotgjenger Fotgjenger gikk på vegens høyre side Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l MC-ulykke Uhell med uklart forløp/uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. Alvorlighetsgrad Drept Lettere skadd Lettere skadd Lettere skadd Lettere skadd Drept Lettere skadd Lettere skadd Alvorlig grad Relevans Relevant Liten Relevant Relevant Relevant Liten Relevant Relevant Liten Drept Møting i kurve. Drept Liten Ulykker i området siden 1. januar Relevansen er basert på ulykkesstedet og dets tilknytning til felt B16. Hvis ulykken har funnet sted på en veglenke hvor det antas at større andeler av trafikk fra/til felt B16 vil ferdes ofte, regnes ulykken som relevant. Om ulykken har funnet sted lengre unna boligfeltet og der hvor utbyggingen har mindre innvirkning, regnes relevansen som liten. De fleste av trafikkulykkene i området er av alvorlighetsgrad «Lettere grad», men tre av ulykkene har grad «Drept» og en «Alvorlig grad». Ulykkene med de alvorligste forløpene har skjedd på steder som både har liten og stor relevans for prosjektet. Ulykke nummer 1 har skjedd i Mariåsveien og ikke langt fra der avkjørselen til felt B16 er foreslått. Ulykken er i Vegkart registrert med uklart forløp, men at kjøretøy i samme kjøreretning var involvert. Ulykken skjedde mellom en buss og en moped. De resterende ulykkene som regnes som relevante har alvorlighetsgrad «Lettere skadd». Det vurderes til at ingen ulykker er typiske ulykker for det aktuelle stedet og det konkluderes derfor med at dagens vegnett ikke er spesielt utsatt for trafikkulykker.

7 2.3 Trafikkmengder Det er hentet inn trafikktall for de største vegene i området rundt Mariås. Trafikktallene på det kommunale vegnettet er snittmålinger og angir årsdøgntrafikk ved snittet. På fylkesveger er årsdøgntrafikken fordelt på veglenker av Statens vegvesen. Oversikt over trafikkmengder kan sees nedenfor. Årsdøgntrafikk(gjennomsnittlig trafikk per døgn) i området nedenfor Mariås. Dataene er hentet inn fra Statens vegvens «Vegkart»-database og Svelvik kommune. Felt B16 ligger nordvest for kartutsnittet. Vi ser at armen til Mariås i rundkjøringen på Fv.319 har en årsdøgntrafikk på 3788 kjøretøy. Denne trafikkmengden fordeles til de mindre gatene i området og ved starten av Markveien er årsdøgntrafikken 1938 kjøretøy. Det er ikke tilgjengelig trafikktall for vegnettet videre opp mot Mariås. Det må allikevel antas at trafikken vil fordeles ytterligere til mindre veger og gater. Trafikkmengden vil da være relativt liten ved Mariåsveien og der felt B16 ligger. På Fv.319 er trafikkmengden på Nordsiden av rundkjøringen betraktelig større enn på sørsiden. Dette indikerer at en større del av trafikken på Sverstadveien og Markveien har et målpunkt i retning Drammen. Trafikkmengden på vegen opp til Mariås regnes ikke å være spesielt store for en samleveg til så mange boligfelt.

8 3. FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON 3.1 Utvikling av Felt B16 Det er planlagt utbygging av minimum 30 boenheter i form av eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. Tomteutnyttelsen antas å bli i samsvar med kommuneplanen, med BYA på maks 30 % - 40 %. Boligene vil også bygges med tilhørende garasjer. Det er foreløpig planlagt tre lekeplasser i forbindelse med utbyggingen. Under er det vist en foreløpig skisse av hvordan området er tenkt å se ut. Illustrasjonsplanskisse Mariås felt B16. Det er ikke kjent noen andre planer for utbygging i nærheten av Mariås. 3.2 Parkering Svelvik kommune har ingen egen gatenorm som beskriver krav til parkering. Det er derfor lagt til grunn Røyken kommunes Vei og gatenorm for å komme med anbefalinger angående parkering. I Røyken kommunes Vei og gatenorm er det satt krav til 3 parkeringsplasser for ene og tomannsboliger, hvor to av plassene skal være garasjeplasser. Med dette som bakgrunn får man her krav om 90 parkeringsplasser hvor 60 av disse er i garasje. Boligene er planlagt med dobbeltgarasje og vil i tillegg ha plass til minst en bil til i oppkjørselen. I tillegg vil det bygges ut gjesteparkering som totalt sett vil gi nok parkeringsplasser.

9 3.3 Beregnet biltrafikk For beregning av fremtidig trafikk legges det til grunn teori om trafikkmengde generert for hver 100 kvadratmeter. Teorien er igjen basert på ulik regulering/bruk av areal og gir ulike faktorer for generert trafikkmengde. For beregning av fremtidig situasjon er det lagt til grunn at det bygges 30 boliger. I tillegg så antas det med bakgrunn i illustrasjonstegningen at hver bolig vil i gjennomsnitt være noe større enn 200 m2. Faktorene som benyttes er basert på metodene beskrevet i Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger. Håndbok V713 gir en faktor på 3,5 bilturer per bolig, med et variasjonsområde på 2,5 5,0. Det er her flere faktorer som vil påvirke antall bilturer per bolig. Bra kollektivtilbud gir lavere ÅDT, mens dårlig kollektivtilbud gir mer biltrafikk og høyere ÅDT. Kort avstand til bysentrum(store byer) gir større bruk av gang- og sykkel, mindre bilbruk. Små boliger gir lavere ÅDT, mens større boliger gir høyere ÅDT. Eldre beboere gir lavere ÅDT, mens barnefamilier gir høyere ÅDT. Med dette som bakgrunn antas det en faktor på 4,3 bilturer per bolig, per døgn, da forholdene tilsier relativt høy trafikk per bolig. Under er det beregnet årsdøgntrafikk for felt B16. Regulering Antall boliger Faktor ÅDT Stor bolig(enebolig, rekkehus) 30 4,3 129 Totalt Beregnet fremtidig årsdøgntrafikk(gjennomsnittlig trafikk per døgn) for felt B16. Beregningene over viser at prosjektet vil generere en årsdøgntrafikk på 129 personbilenheter. Den beregnede årsdøgntrafikken vil variere over døgnet og det er behov for å beregne trafikk i makstimen. For å finne makstimen benytter vi tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største time i håndbok V713. Denne tabellen viser at makstimen for boligtrafikk er mellom 15:30 16:30. Prosentandelen av døgntrafikk i makstimen ligger etter håndbok V713 på 16 % for boliger. Når det skal antas prosentandel trafikk i makstimen for en avkjørsel gjøres dette ut fra arealbruken i området. Påvirkningen av økt kollektiv- og sykkeltrafikk ligger i faktorene som ble brukt for å beregne trafikkmengde. Med de gitte forutsetningene over blir trafikken i makstimen 21 personbilenheter. I dag er det ingen trafikk fra området siden dette er ubebygd. Det vil derfor bli en økning i trafikk på 129 personbilenheter per døgn, ved realisering av prosjektet.

10 3.4 Trafikksituasjon etter utbygging Trafikkavvikling Om prosjektet realiseres vil dette gi en trafikkøkning på 129 kjøretøy i døgnet, tilsvarende 21 kjøretøy i makstimen. Vegnettet i Mariåsveien er i dag lite trafikkert, med kun noen få boligfelt som målpunkter. En trafikkøkning på 129 kjøretøy i døgnet konkluderes med å ha lite påvirkning på avviklingen i Mariåsveien og til Markveien. For å vurdere trafikkøkningens påvirkning på avviklingen i rundkjøringen på Fv.319, er det gjennomført en befaring i makstimen. For å finne makstimen er det hentet inn timetrafikk fra Statens vegvesen. De innhentede trafikktallene viser at makstimen er mellom 15:30 16:30. Befaringen ble gjennomført for å se om rundkjøringen i dag har noen kapasitetsproblemer eller så stor trafikk at en økning på 21 kjøretøy i makstimen vil kunne redusere avviklingen. Bilde av rundkjøringen på Fv.319. Befaring ble gjennomført mandag 18. mai Rundkjøringen hadde god avvikling uten store forsinkelser. Trafikken fløyt godt gjennom rundkjøringen og det ble registrert kun kortere kølengder i rundkjøringens armer. Under befaringen ble trafikkens fordeling i rundkjøringen, telt fra 15:30-16:00. Etter observasjon i en halv time var avviklingen fremdeles så god at det ikke ble sett behov for å observere lengre. Resultatene viser at trafikken til Mariås fra Svelvik er størst. I tillegg så er trafikken fra Mariås til Svelvik også stor. Dette skiller seg fra trafikktallene i form av årsdøgntrafikk hvor trafikken på armen i retning Drammen var betraktelig større enn armen til Svelvik. Dette tyder på at fordelingen av trafikk i rundkjøringen er annerledes i makstimen enn over et helt døgn.

11 Oversikt over trafikkmengder i rundkjøringen på Fv.319 i Svelvik. Tallene er for perioden 15:30-16:00. Totalt sett har rundkjøringen på Fv.319 god avvikling og det vil ikke bli noe problem med en økning på 21 kjøretøy i makstimen Forslag til trafikksikkerhetstiltak Allerede i dag er det lagt opp til god trafikksikkerhet langs Mariåsveien. Strekningen har fartsgrense 40 km/t og gang- og sykkelveg. Ved realisering av dette prosjektet vil de aller fleste boligene komme på motsatt side i forhold til gang- og sykkelveien. Det foreslås allikevel ikke å etablere gangfelt da vi ikke har datagrunnlag til å anta at kravene for etablering av gangfelt vil bli tilfredsstilt. Det bemerkes samtidig at et gangfelt faglig sett ikke vurderes som et trafikksikkerhetstiltak, men som et fremkommelighetstiltak for gående. Det mest kritiske ved den skisserte løsningen er at vegen er planlagt å fortsette videre med en snuplass som en del av kjørebanen. Ved å bygge en slik løsning lager man et område som er uregulert og hvor ulike trafikantgrupper som for eksempel gående, syklende, personbiler og busser vil ferdes med ulike mønstre avhengig av personen som ferdes. De forskjellige trafikantgruppene vil også ha ulike blindsoner og muligheter for sikt ved en snuoperasjon eller ferdsel forbi snuplassen. Dette kan resultere i en ulykke ved at en trafikant ferdes uventende for en annen trafikant eller på grunn av manglende sikt. Dette vil spesielt være en risiko ved møte med buss som har store blindsoner og trenger stor plass for manøvrering. Å plassere en snuplass som en del av vegbanen vil også kreve at man er oppmerksom på trafikken som ferdes på vegen. Plasse-

12 ringen av snuplassen skaper også usikkerhet rundt vikepliktsforhold(hvem har vikeplikt? den som snur eller den som kommer på vegen?), som igjen kan resultere i en ulykke. Bilde av snuplassen i dag. For å bedre trafikksikkerheten bør vegen være mer førende og unngå åpne, uregulerte arealer. Det foreslås derfor å flytte snuplassen til enden av vegen, ved bolig 15 og 16. Dette vil stramme opp området og gi et tydeligere kjøremønster. I tillegg så vil vegene til bolig 1 13 og Nedre Brentås vei få en mer ryddig og lettoppfattelig tilkomst til Mariåsveien. Dette forventes å betraktelig bedre trafikksikkerheten. Skisse av kryss med Mariåsveien.

13 En annen løsning som ikke fører til flytting av snuplassen, er å anlegge en rabatt langs med vegen som tydeliggjør kjøremønsteret forbi snuplassen. En slik løsning vil rydde opp i området og gjøre vegen førende og på den måten tydeliggjøre kjøremønsteret. Det er i forbindelse med vegprosjekteringen undersøkt om tunge kjøretøy, som busser, har mulighet til å snu ved en slik løsning. Vegprosjekteringen viser at dette kan løses, se figur under. Illustrasjonsskisse av løsning med rabatt på snuplass. I tillegg bør det reguleres med skilt 302 «Innkjøring forbudt» i et snitt ved utkjørsel fra snuplassen. Rabatten bør være anlagt med kantstein. Begge løsningene vil også legge til rette for en eventuell videreføring av vegen videre sørover med tanke på eventuell fremtidig utbygging. Trafikken vil da være større og trafikksikkerhetsproblemet med snuplassen som planlagt vil også være større. Et annet trafikksikkerhetsproblem er avkjørselen fra bolig som på grunn av garasjen til bolig 25 kan få noe dårlig sikt. Spesielt hvis vegen reguleres med høyreregel vil garasjen utgjøre et sikthinder. Det foreslås derfor å flytte garasjen vekk fra avkjørselen og til et annet sted på eiendommen.

14 Avkjørsel ved bolig 16 og 25. Det er ikke planlagt å føre den eksisterende gang- og sykkelvegen i Mariåsveien videre i forbindelse med dette prosjektet. Det bør allikevel legges til rette for at dette kan gjøres i fremtiden. En videre utbygging av områdene sørover vil øke trafikken og trafikksikkerheten må da vurderes. Ved å avsette areal til en gang- og sykkelvei nå kan man spare seg for store kostnader og arbeider i forbindelse med ekspropriering av arealer i fremtiden. Det foreslås derfor å flytte eiendommene 14 og 15 noe lenger øst slik at en fremtidig gang- og sykkelveg blir muliggjort. Dagens gang- og sykkelveg opp til Mariås.

15 3.5 Skolevei Mariås felt B16 vil tilhøre Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole. Begge skolene ligger i nær tilknytning til hverandre. Gangtid til skolene er i overkant av 50 minutter. Dette er beregnet gangtid for voksne. Gangtid for barn må regnes å være enda lengre og det regnes derfor som lite sannsynlig at elever bosatt i Mariås felt B16 velger å gå til skolen. Det regnes da med at de fleste skoleelever vil bli kjørt til skolene, som tar ca. 10 minutter eller reiser kollektivt. Det går skolebuss fra Mariås til både Tømmerås skole og Tangen skole. Elever til ungdomsskolen regnes å kunne bruke skolebussen til Tømmerås skole og gå fra den til ungdomskolen. Oversikt over skolevei og skolenes plassering. Oransje og gul linje er alternative ruter. For elever som velger å sykle til skolen er det anlagt gang- og sykkelveg fra Mariåsveien og til Markveien med kryss til Tverrveien. Det er ikke anlagt noen gang- og sykkelvei før man kommer til Fv.319. Fra Tverrveien er det mulighet for å benytte mindre trafikkerte og mer trafikksikre boliggater for å ferdes, men også her uten gang- og sykkelvei. Det er lagt opp til kryssing av Sverstadveien med gangfelt og planskilt kryssing av Fv.319. Ved skolene er det lagt opp til kryssing av Fv.319 med gangfelt. Antall syklende antas likevel å bli lavt da det er stor høydeforskjell mellom skolene og Mariås-området, hvor det blir lange og bratte bakker å sykle.

16 Under er det vist en oversikt over fartsgrensene på det kommunale vegnettet ved Mariås. Oversikt over fartsgrenser på kommunalt vegnett. Kilde: Vegkart database til Statens vegvesen.

17 Ulykkessituasjonen på det kommunale vegnettet er nærmere beskrevet i kapittel 2.2. Under er det vist en oversikt over antall ulykker langs med Fv.319 til Skolene og ulykkesstedene. På strekningen så er det siden 1. januar 2004 skjedd få ulykker i skoletiden. De fleste av ulykkene som har skjedd har skjedd enten på kveld/natt eller i helgene. I skoletiden så har det i perioden skjedd to bilulykker og en ulykke med fotgjenger eller akende involvert. Av de tre ulykkene så var den ene bilulykken av grad «drept», mens de to andre var av grad «lettere skadd». Ulykker på F.319 etter 1. Flyfoto over skolene. Kilde: Finn.no kart. januar Totalt sett ligger det til rette for en trygg skolevei fra Mariås-området og til skolene.

18 3.6 Kollektivtilbud Kollektivtilbudet i området består av buss og ferje. I tillegg til skolebuss så går rute 92 fra Svelvik til Mariås. Denne bussruten har avgang ca. en gang i timen på dagen, men går omtrent en gang i halvtimen i rushet. I tillegg går det en avgang på kvelden. Om man ønsker å reise med buss videre må man gjøre et bytte i Svelvik, men da kan man komme til både Drammen og Sande. Oversikt over bussruter i Svelvik området. Kilde: Vestviken kollektivtrafikk. Det er også mulig å ta ferje fra Svelvik til Verket. Ferja har kapasitet på omtrent 20 kjøretøy og har avgang hvert tjuende minutt i rushet og hver halvtime på dagtid og kvelden. Kartet viser ferjeruta Svelvik Verket. Kilde: Fjord1 Totalt sett har området et godt kollektivtilbud, med tanke på plassering i forhold til sentrum og at man ikke er i en storby.

19 3.7 Anleggsperiode Anleggstrafikk Under anleggsfasen må det beregnes en del trafikk til feltet i forbindelse med utbyggingen. Slik trafikk vil bestå av både lette kjøretøy i form av arbeidere og tyngre kjøretøy for massetransport og levering av byggevarer. Det vil i startfasen av anlegget være en større andel av tungtrafikk enn den resterende tiden boligene bygges. Dette fordi det stort sett er massetransporten som krever tungtransport og dette vil foregå i startfasen. Det er innhentet anslagsdata for trafikk fra entreprenør Isachsen. Vi har fått opplyst følgende verdier: Ca. antall tunge kjøretøy per dag 2 3 Ca. antall arbeidere per dag med grunnarbeid 5 7 Tallene som er oppgitt er for anlegg hvor man klarer å ta hånd om en del masseskifting på anleggsarealet. Det antas at dette er tilfellet for anlegget ved Mariås felt B16. Det vil da i første del av anleggsarbeidet være en tungtrafikk på omtrent 3 vogntog per dag. For å beregne trafikkmengden for arbeiderne antar vi en faktor på 3,3 kjøreturer per arbeider. Dette med bakgrunn i at arbeiderne skal både til jobb og hjem igjen. I tillegg må det regnes med at det vil bli kjørt til butikker i forbindelse med lunsj og henting av varer. I tillegg må det antas at ikke alle kjører egen bil, men at noen sitter på med andre. Vi får da en trafikk på 23 kjøreturer per døgn for persontrafikk. Totalt får vi da 26 kjøreturer med en tungtrafikkandel på 13 %. Det vil også være en periode etter masseutjevningen er ferdig og grunnmurer er på plass. I en slik periode må det beregnes noe større trafikk fra arbeidere, men veldig lite tungtransport. Trafikken i anleggsperioden må med dette antas å være en god del mindre enn når boligfeltet står ferdig Trafikksikkerhet i anleggsperioden Trafikkmengden i anleggsperioden antas å være en god del mindre enn ved ferdig prosjekt. I tillegg er denne økningen svært beskjeden til sammenligning med dagens trafikkmengde. Den økte trafikkmengden under anleggsperioden antas derfor å være lite merkbar og på den måten ha liten effekt på trafikksikkerheten. Det vil under anleggsperioden være noe tungtransport. Slike kjøretøy har andre sikt- og blindsoner enn personbiler og dette assosieres med økt risiko. Det må også nevnes at det vil være denne trafikken som kan merkes av beboere i området under anleggsperioden. Fartsgrensene på vegene som fører til Mariås felt B16 er relativt lave, med høyeste fartsgrense på 50 km/t. Dette reduserer både risiko og konsekvenser for en eventuell ulykke. Samtidig er det anlagt gang- og sykkelveg langs med vegene hvor gående og syklende forventes å ferdes. Dette gjør at trafikksikkerheten vurderes til tilfredsstillende da antall tunge kjøretøy er forholdsvis lavt og kun vil foregå i en kortere periode.

20 4. OPPSUMERING Felt B16 i Mariås er i dag ubebygd og det er planlagt ca. 30 boliger i området. Arealet som er planlagt ombygd er i kommuneplanen angitt som fremtidig boligområde, friområde og LNFområde. Boligfeltet vil ha avkjørsel til Mariåsveien som har en fartsgrense 40 km/t. Boligfeltet vil generere en trafikk på 129 kjøretøy i døgnet og 21 kjøretøy i makstimen. Rundkjøringen på Fv.319 vil fremdeles ha god avvikling etter utbygging av boligfeltet. Det er foreslått å flytte den planlagte snuplassen eller bygge denne med en rabatt for å gjøre området mer førende og på den måten få tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det foreslås også å flytte en garasje for å bedre trafikksikkerheten.

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type Trafikkanalyse Dato 2016-01-05 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon Dato 2016/01/05 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LIBAKK

TRAFIKKANALYSE LIBAKK Beregnet til Sameiet Libakk Dokument type Rapport Dato 2015-03-04 TRAFIKKANALYSE LIBAKK TRAFIKKANALYSE LIBAKK Revisjon [xx] Dato 2015/03/27 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type Trafikkanalyse Dato 2016-04-26 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon Dato 2016/04/26 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Dokument type Rapport Date Oktober 2016 TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Revisjon 0 Dato 2016-10-19 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12-14 Bergen kommune Opus Bergen AS 07.04.2015 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning...

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering...

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering... Oppdragsgiver: Skjøndals Eiendom AS Oppdrag: 532755 Reguleringsplan for Damsgårdsveien 119 og 121 Dato: 2013-04-03 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: TRAFIKKNOTAT INNHOLD 1 Innledning...1 2 DAGENS

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2600 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad TILLEGGSAREALER FOR MÆRE SKOLE, BEHOV FOR OMREGULERING Trykte vedlegg:

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

VEDLEGG Innledning

VEDLEGG Innledning VEDLEGG 1 Oppdrag Omregulering Grasmogrenda Kunde Wilhelmsen Invest Notat nr. 1 Til Roar Wilhelmsen Fra Sigrid Bøckman Magne Fjeld Kopi Marit Liv Solbjørg Urszula Wolosz Dato 2013-04 -22 TRAFIKKAN ALYSE

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Beregnet til Kamperhaug Boligutvikling as Dokument type Trafikkutredning Dato Mars 2017 TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Revisjon 02 Dato 07.03.2017 Utført av Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg Beskrivelse

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer