ÅRSMELDING Inderøy videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Inderøy videregående skole"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Inderøy videregående skole Del 1 A: Personalsituasjonen Antall ansatte Kvinner Menn Antall årsverk 48,14 Gjennomsnittsalder 46 Sykefravær 2010 Rekruttering: Ledige vikariater og faste stillinger foran skoleåret 2010/2011 utgjorde til sammen 625 %. Vi hadde god søkning til alle stillingene, de aller fleste som ble tilsatt, hadde utdanning på hovedfag- eller masternivå. Høsten 2010 oppstod det vikarbehov i flere fag innen MDD-fag som følge av langvarig sykemeldinger. Kvalifiserte vikarer ble engasjert, men i overgangsfaser medførte dette i noen grad til store ekstra belastninger på enkelte ansatte. Undervisningen til elevene har vært minimalt berørt, takket være positiv innstilling hos ansatte til å holde hjulene i gang. Også tilsettingsprosessene med vikarene har vært tidkrevende for pedagogisk leder MDD og rektor. Vi har ansatt flere godt kvalifiserte menn i inneværende skoleår, noe som har vært positivt for kjønnsfordelingen innen personalet totalt sett. Oppsigelser/ansettelser: Hvert år oppstår problemer med å forutse behovet for instrumentallærere fra år til år siden vi ikke vet instrumentvalget til nye elever. Men i motsetning til skoleåret 2009/2010, ble ingen lærere sagt opp før inngangen av skoleåret 2010/2011. Tidlig i høst så vi et udekket behov for lærere i piano, men ved interne rokkeringer på stillingsplanene, endring av elevvalg m.h.t. hovedinstrument og et midlertidig engasjement av pianolærer har kabalen gått opp. For neste skoleår må vi sannsynligvis lyse ut stilling innen piano. 1

2 3 lærer har sagt opp sine deltidsstilling ved skolen, til sammen %. 2 lærere/ansatte ble pensjonister (til sammen 180% stilling). 1 lærer ble 100% uføretrygdet (fra 100% stilling) 1 ansatt ble 50% uføretrygdet. Oppfølging av deltid: Instrumentalundervisningen innebærer også at skolen har ekstra mange lærere i til dels små stillinger. Flere av disse lærerne er bosatte i Trondheim, har flere tilsettingsforhold og ønsker mest mulig stilling konsentrert på en dag. Fra skolens side er det generelt ønskelig å inkludere alle lærerne i det daglige samarbeidet, men det er vanskelig å fylle stillingene til alle instrumentallærerne. 2 fast ansatte og 3 vikarer har uønsket deltid. Skolen forsøker å fylle stillingene når det oppstår ledighet som ansatte har kompetanse for. 3 av de som ønsker fulle stillinger ved skolen, har også delstillinger ved Inderøy kulturskole eller andre kulturskoler Sykefravær: Antall Type sykefravær % Lengde 1 Sykemeldte mnd 2 Gradert sykemelding mnd Kommentar: Sykefraværet er for 2010 registrert til 4,26% 19% egenmelding, 80% av sykmeldt av lege, 1% langtids sykmelding Skolen har nesten halvert sykefraværet fra 2009 til Ca 19 % av sykefraværet er egenmeldt. Langtidssykefraværet er for det meste knyttet til aldersrelaterte plager, til kroniske lidelser, til graviditeter. Vi kan ikke se at fraværet er jobbrelatert. Vikariater/vakanser: Skolen har 355 % vikariater for ansatte som har permisjon. Permisjonene er knyttet til utøvende musikalsk virksomhet, til overgang til annen stilling, offentlige verv, tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner og sykemeldinger. Etterutdanning: Antall Fag Studiepoeng 1 Doktorgrad i musikk 2 Matematikk 30 1 Kulturformidling 60 2 Ledelse, grunnutdanning 30 1 Ledelse, master 30 1 Ledelse,master 60 2 PPU 2

3 HMS-arbeid: Ergonomi: IHMS har informert om arbeidsstillinger og gitt individuell oppfølging til de som ønsket det. Dette har ført til at to av våre ansatte har fått spesialarbeidsbord og -stol. Ansatte som ønsker det, har fått ekstern dataskjerm og tastatur for å bedre arbeidsstillingen ved bruk av bærbar pc. Dans for voksne: Åpent tilbud til voksne i regi av Dans I Nord-Trøndelag (DINT) en kveld i uka (10 ganger). Kurset gjennomføres i skolens lokaler, sal A på ettermiddagstid. Flere ansatte deltok. Samarbeid med Innherred HMS med fokus på å forbedre intern kommunikasjon: Våren 2010 ble det avholdt 2 samlinger for hele personalet med foredrag v/hilde Brandsæg, Innherred HMS. Skolen opprettet intern arbeidsgruppe som samarbeidet med Innherred HMS i prosessarbeidet mot en revidering av interne yrkesetiske regler, hvor kommunikasjon er en viktig faktor. Andre faktorer som beskriver personalsituasjonen: På grunn av oppsigelse, permisjoner, seniorordninger og alderspensjoner har skolen tilsatt nye lærere i hel- og delstillinger høsten Ved innføring av ny ledelsesmodell fom ble det ansatt en ekstern søker som pedagogisk leder for musikk, dans og drama. Nye medarbeidere gir nye impulser og inspirasjon i et hittil stabilt kollegium. Skoleåret startet med 1 introduksjonsdager for de nye lærerne. NTFKs seniorordninger medfører en lettere arbeidssituasjon for våre eldste medarbeidere, og flere gir uttrykk for større arbeidsglede og trivsel enn tidligere. Vi ser imidlertid behov for personalmidler/- tiltak rettet mot yngre lærere som står i krevende livssituasjoner der arbeid og private omsorgsoppgaver skal kombineres. Utfordringene i den videregående skolen er store og krevende. Mange lærere er utsatte for stort tids- og arbeidspress. Rammene for arbeidet blir ofte fastlagt uten at ansatte opplever at de blir hørt. Personalundersøkelsen 2010 gir uttrykk for hvordan dette skaper frustrasjon og motsetninger. Hovedfokus i skolens personalarbeide er å handtere disse utfordringene. Fra ble det innført ny ledelsesmodell. Fra 4 avdelingsledere, til 2 pedagogiske ledere. Pedagogisk leder MDD (80%) og pedagogisk leder studiespesialisering/helse-og sosialfag (55%). Dette for å øke fokuset på ledelse, bedre kommunikasjon, samarbeid og medbestemmelse og ikke bare på administrative oppgaver. De pedagogiske lederne skal være tett på lærere og elever, det arbeidet som er knyttet til elevenes opplæring i vid forstand. Pedagogisk leder har personalansvar og skal etter hvert også overta noe økonomisk ansvar i forhold til aktiviteter på sin avdeling. F.o.m ble rektor engasjert som ass.fylkesutdanningssjef, et engasjement som etter hvert viste seg å strekke seg fram til Skolens ped.leder innen stud.spes/hs og studie-og yrkesveileder ble engasjert som konstituert rektor i nevnte periode. Dette medførte ekstra utfordringer for skolen. Alle i ledelsen gikk inn i nye arbeidsoppgaver. Dette fikk også konsekvenser 3

4 for Oppfølgingstjenesten i Inderøy (ny person), studie-og yrkesveileder (vikar). Høsten 2010 har gått med til å få etablert den nye ledelsesmodellen og bistå de ansatte som har fått nye arbeidsområder. b. Likestilling Fordelingen av menn og kvinner i personalet var ca 1:2 første halvår Det er kun kvinnelige tilsatte innen dans, drama og helse- og sosialfag, mens vi har hovedvekten av våre mannlige tilsatte innen musikkfag, fellesfag og IKT. Høsten 2010 ble det tilsatt (fast) og engasjert (midlertidig) totalt 6 menn, bl.a. 2 i vikariater innen dramafag. For å hindre at kjønnsfordelingen blant lærerne virker opprettholdende eller forsterkende på kjønnsrollemønstre i opplæringen, vil en jevnere kjønnsfordeling fortsatt være et mål i skolens framtidig rekrutteringsarbeid. Del 2 Høydepunkter 2010 Gjennomføring: Skolen hadde i skoleåret 2009/2010 et frafall på ca 3,5 %. Elevfraværet var imidlertid høyt. I 2010 har vi hatt stort fokus på å redusere elevfraværet gjennom konsekvent fraværsføring, konsekvent praktisering av reglement, samarbeid med foresatte, tett oppfølging fra kontaktlærer, sos.ped.rådgiver og PPT, fraværsgruppa og nært samarbeid med skolehelseteam, psykiatrisk team og andre helseinstitusjoner. Gjennom den nasjonale satsingen Fra ord til handling gjennomførte vi et delprosjekt i Bedre gjennom der vi hadde vi særlig fokus på lærernes kompetanse innen psykisk helse. Begge prosjektene ble avsluttet våren 2010, men flere av tiltakene som ble etablert, er videreført i inneværende skoleår : fraværsgruppa, klasselærerteammøter, samarbeidet med psykisk helseteam i Inderøy kommune. Vurdering: Skolen arbeider kontinuerlig med vurderingsarbeid på fagseksjonene. Konkretisering av læreplanmål og tilbakemeldinger fra faglærere, er viktig for motivasjon og undervegsvurdering. Ved sluttvurdering våren 2010, ble undervegsvurderinga dokumentert med skjema om at undervegsvurdering var gitt av faglærer. Ved undervegsvurderinga 1. halvår , ble skjemaet utvida etter endring i forskrift til forskrift i Opplæringslova, gjeldende fra Det skal nå dokumenterest at faglærer, elev og kontaktlærer er med i undervegsvurderinga, og det nye skjemaet ivaretar dette. Skolen er kjent med system for vurdering, utarbeidet av arbeidsgruppa nedsatt av fylkesutdanningssjefen, og vil ta i bruk elektronisk verktøy (Skolearena) i vurderingsarbeidet fram mot sluttvurderinga våren

5 Disponering av årsramme: Disponering av årsramme: Skolens resultat i 2010 er 99,49 %. Resultatet reflekterer de utfordringene skolen har med et særlig lavt søkertall til Vg1 i 2008 og frafall i skoleåret 2009/2010 innen vg1 musikk. Selv om søkningen i 2010 var god, trekker vi med oss de lave trinntallene i enkelte klasser i tre år. Vi har hatt god økonomistyring, med stramt forbruk og bevisste prioriteringer med fokus på tjenester, noe som har gitt seg utslag i balanse i regnskapet for Dette til tross for høye uforutsette strømutgifter til oppvarming i en kald etterjulsvinter og kostnadskrevende lokale lønnsforhandlinger. God økonomistyring, bevisste prioriteringer og fokus på tjenestenivå videreføres i Forslag til budsjett for 2011 er lagt, på bakgrunn av regnskapet for Det økonomiske handlingsrommet vil være relativt begrenset også for Mye av kostnadene for vårsemesteret er lagt, men vi må likevel planlegge innstramming i budsjett for Driftsutgiftene er høye og vi må vurdere å framforhandle nye avtaler som gjelder husleie og kjøp av tjenester. Dette og poster som internasjonalisering, etter- og videreutdanning, personaltiltak, vikariering og undervisning i små grupper til sammen må reduseres med drøyt kroner. Dette er ei stor utfordring for oss. Realfagsatsing: Inderøy videregående skole og Inderøy ungdomsskole har i perioden høsten 2007 til våren 2010 samarbeidet om prosjektet Den gylne snarvei. I prosjektet tar elever i 10.klasse matematikk 1T sammen med elever på vg1. I 9.klasse tar elever en del av lærestoffet for 10.klasse slik at de kan konsentrere seg om 1T i 10.klasse. Når elevene kommer til Vg 3, får de tilbud om å ta universitetsfag (7,5/15 studiepoeng) i det nettbaserte matematikkstudiet Delta ved NTNU. Samarbeidet mellom faglærerne i de to skolene representerer en kompetanseutvikling. To realfaglærerne ved Inderøy videregående skole gjennomførte våren 2010 Delta-studiet. Dette gir kompetanseutvikling både i fag og i nettbasert undervisning. Disse lærene vil fungere som veiledere for våre Delta-elever i framtida. Elevene som har deltatt i prosjeket, har utviklet særlig gode matematikkunnskaper. Prosjektet har stimulert enda flere elever i ungdomsskolen til innsats for å kunne konkurrere om plassene på 1T. Elevene har fått utfordringer, og det er lov å være flink. Ved utgangen av skoleåret 2009/2010 opphørte prosjektet formelt. Inderøy ungdomsskole fikk tilbud for innværende skoleår om å fortsette samarbeidet innenfor ordinære rammer. 1 elev ved ungdomsskolen vurderte tilbudet, men det ble ikke noe av. Prosjektet har medført økt kontakt og samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. 2 av våre ansatte arbeidet i begge skoleslagene første halvår av skoleåret 2009/ lærer fortsatte i ordningen skoleåret 2010/2011. Det er regelmessige møter mellom skolene, bl.a. mellom rådgivere og andre samarbeider om utdanningsvalg og faglige tiltak. 5

6 Skolen i nærmiljøet: Vårproduksjonene er alltid høydepunkter i skolens bidrag til lokalmiljøet. Opplæringen innen musikk, dans og drama organiseres i stor grad gjennom forestillinger og konserter som er åpne for lokalt publikum, skoler og barnehager. Julekonserten og vårproduksjonene er de viktigste satsingene. I vår valgte vi tre separate produksjoner som alle hadde god publikumsoppslutning og som fikk gode anmeldelser i pressen: Vg3 musikk + vg2 drama: Hair VG 2+3 dans: Dans i kontraster Vg3 drama: Cafè Midtsommernattsdrøm Julekonserten i Sakshaug kirke er blitt et fast innslag i lokalt kulturliv. Her samarbeider musikkelever og lærere om et program som viser mangfoldet og kvaliteten i opplæringen. Årets konsert ble en spesielt fin musikalsk førjulsopplevelse for medelever, ansatte, foresatte og bygdefolk. Internasjonalisering Inderøy videregående skole har i alle år hatt internasjonalisering som satsingsområde, bl.a. ved ulike typer elevutveksling i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i andre land. Kravet om gratis læremidler har gjort dette vanskeligere; midler fra organisasjoner som SIU dekker på langt nær kostnadene ved slik virksomhet. Høsten 2010 hadde vi en elev i vg2 studiespesialisering som var utvekslingselev ved en skole i Tabor, Tjekkia, i 3 måneder gjennom Comenius-prosjekt. Vi gjennomførte 1 ukes ekskursjon til Stockholm for avgangsklassene innen MDD høsten Hvert skoleårer det 1 2 utvekslingselever ved skolen. Skoleåret 2009/2010 hadde vi en utvekslingselev fra Tyskland. Skoleåret 2010/2011 har vi en elev fra Portugal. Skolen samarbeider også med Sund folkehøgskole om ulike internasjonaliseringstiltak, bl.a. samarbeid med U-hjelpslinja på Sund, og at noen av Sunds elever hospiterer i hos oss. I skoleåret 2010/2011 har vi 6 (7) elever (vg2) som er utvekslingselever i utlandet gjennom ulike organisasjoner. 1 elev avsluttet sitt opphold i Sør-Amerika i oktober-10, og kom tilbake til klassen sin i november -10. Det er flere enn vanlig. Trenden er at generelt orienterer flere og flere elever seg mot utlandet, enten som utvekslingselev og tar vg2 i utlandet, eller etter gjennomført videregående opplæring. Elevene er godt orientert om skoletilbudet NTFK tilbyr i Norfolk og Brussel. 6

7 Noen av forestillingene i 2010: 7

8 8

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer